Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer MBBL-REF: Version: Status: Udkast Oprettet: 27. februar 2014 Fil:GD1 BBR - Løsningsarkitektur - Bilag C Processer ver docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med dertil hørende afsnit. S&D KH Udfyldt kapitel 2 og 3, efter afklaring på ws, 3. juli 2013 S&D LF 0.3 Tilrettet med kommunernes kommentarer Karen Skjelbo Indarbejdet skriftlige kommentarer samt tilføjet kapitel 4 og 5 S&D LF Tilrettet efter internt review S&D LF Tilføjet udstillede hændelser S&D LF Tilrettet til version 1.0 KSK MBBL Tilrettet efter eksternt/internt review KSK MBBL Tilrettet efter konsulent revies KSK MBBL Versionnummer tilrettet KSK MBBL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK BAGGRUND MÅLARKITEKTURENS PROCESSER ØVRIGE PROCESSER AKTØRER MÅLARKITEKTURENS PROCESSER PROCES OPRET OG AFSLUT BYGGESAG Registrer anmeldelses byggesag i BBR Registrer tilladelses byggesag i BBR Aktivitetsbeskrivelser til Registrer tilladelses byggesag i BBR og Registrer anmeldelses byggesag i BBR Registrer BBR oplysninger OPRETTELSE OG FORANDRING AF SAMLET FAST EJENDOM I MATRIKLEN Ændring af Samlet fast ejendom i BBR Aktivitetsbeskrivelser for Diagrammet Ændring af Samlet fast ejendom i BBR OPRETTELSE OG FORANDRING AF EJERLEJLIGHED I MATRIKLEN Ændring af Ejerlejlighed i BBR Aktivitetsbeskrivelser for Ændring af ejerlejlighed i BBR ØVRIGE PROCESSER af 41 - MBBL-REF:

3 5. USE CASE UNDERSTØTTELSE BBR REGISTERFØRER FUNKTIONALITET AUTOMATISERET BBR FUNKTIONALITET BBR STYRINGSFUNKTIONALITET EKSTERN BRUGERFUNKTIONALITET USE CASE ANVENDELSE af 41 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver BBRs fremtidige processer til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen og dette dokument rammerne for kravspecificering af udvidelsen af BBR. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Løsningsarkitekturens Bilag C sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Dokumentet her udgør underbilag C Processer. Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for bygnings- og boligdata som grunddata. BBR eksisterende dokumentation primært Systembeskrivelse version 10 - som på en række områder har udstukket rammerne for løsningsarkitekturens udformning. Løsningsarkitekturen er etableret som en videreudvikling af den eksisterende BBR løsning. BBR lovgivning, regler m.m., som opsætter regler for BBR løsningen og anvendelsen af denne. Ifb. Ejendomsdataprogrammet vil der være behov for at justere på disse regler. Beskrivelsen heraf er uden for scope af dokumentet her. - 4 af 41 - MBBL-REF:

5 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en beskrivelse af hvilke processer der er medtaget i løsningsarkitekturen, sammenhængen til målarkitekturen og forhold, eksempelvis i organisationen, som har betydning for processerne. Desuden beskrives sammenhængen til målarkitekturens processer set ude fra og andre processer som er relevante for løsningen, men som ikke er omfattet af grunddataprogrammets målarkitektur. Endelig gives der et overblik over de involverede aktører. Kapitel 3 Målarkitekturens processer Indeholder en nedbrydning af hver af de processer fra målarkitekturen, som er relevante for løsningen. Processerne nedbrydes i aktiviteter og beskrives dels i et BPMN diagram og dels i en beskrivelse af de enkelte aktiviteter. Aktivitetsbeskrivelserne er listet alfabetisk, så det er let at finde frem til den enkelte aktivitetsbeskrivelse, når man læser diagrammet. Aktiviteter, der indgår i flere processer, er kun beskrevet i forbindelse med første proces, de indgår i, hvorefter der refereres der til. Kapitel 4 Øvrige BBR processer Indeholder en beskrivelse af processer, som er relevante for løsningen, men som ikke er omfattet af grunddataprogrammets målarkitektur. Der er tale om processer, som ikke påvirkes af de ændringer, som grunddataprogrammet medfører, hvorfor de ikke beskrives med BPMN diagrammer og detaljerede aktivitetsbeskrivelser.. Det omfatter processer til vedligeholdelse af BBR oplysninger, ved henvendelse fra ejer eller tredjepart og ved kommunal fejlretning, samt processer til styring og udsendelse af BBR meddelelser. Kapitel 5 Use Case understøttelse Indeholder en oversigt med en kort beskrivelse af hver BBR Use Case, med angivelse af hvilke ajourføringsservices disse har behov for både internt i BBR og i de øvrige grunddatasystemer. Use Casene anvendelse er illustreret på procesdiagrammer, ved angivelse af hvilke Use Cases, som understøtter hvilke aktiviteter i målarkitektur processerne. - 5 af 41 - MBBL-REF:

6 2. Overblik 2.1 Baggrund Løsningsarkitekturens processer er som udgangspunkt en detaljering af ejendomsdataprogrammets målarkitektures processer i forhold til BBR-registrering, og de af målarkitekturens processer i forhold til ejendomsdannelse, der involverer den kommunale BBR-registerfører. Målarkitekturen havde fokus på sammenspillet mellem Ejerfortegnelse, Matrikel og BBR, og beskriver hovedsagelig processerne i form af serviceanvendelse i de forskellige grunddataområder. Løsningsarkitekturen har fokus på IT understøttelsen af registrering i BBR, og medtager derfor i højere grad de aktiviteter, der understøttes af BBR. Løsningsarkitekturens processer er optegnet på workshops med deltagelse af Kommunerne, Kombit, KL og MBBL. Desuden har Geodatastyrelsen været inddraget i afklaring af spørgsmål i relation til samspillet mellem Matriklen og BBR. Processerne kan variere når der er tale om sikkerhedsklassificerede bygninger. Dette aspekt er ikke medtaget i denne løsningsarkitektur, men må behandles i forbindelse med kravspecificeringen. BBR anvendes i en række processer, som ikke er beskrevet i målarkitekturen, da de ikke direkte indgår i samspillet på tværs af registermyndigheder. Disse processer påvirkes ikke af de ændringer, som grunddataprogrammet medfører, og er derfor ikke beskrevet i detaljer. Alle ændringer i data i BBR udstilles som hændelser, og disse er således ikke beskrevet i de optegnede processer. BBR afspejler de faktiske fysiske forhold. Opdateringer til eksisterende BBR objekter registreres derfor ikke i BBR, før de er gennemført og godkendt af BBR registerføreren. De registreres i stedet som data på BBR sagen. BBR objekterne opdateres, når BBR sagen afsluttes. Nye BBR objekter oprettes i BBR med det samme i status Projekteret, således at det er muligt at relatere sig til dem allerede på et tidligt tidspunkt. Af hensyn til læsbarheden afspejler aktivitetsbeskrivelserne ikke denne kompleksitet, med mindre det er nødvendigt for forståelsen af aktiviteten. 2.2 Målarkitekturens processer BBR anvendes i følgende af målarkitekturens processer: Opret og afslut byggesag Oprettelse og forandring af samlet fast ejendom i Matriklen Oprettelse og forandring af ejerlejlighed i Matriklen Målarkitekturens proces Opret og afslut byggesag beskriver sammenhængen mellem delprocesser på tværs af de involverede myndigheder og aktører. Her detaljeres processen set inde fra et BBR vedligeholdelses perspektiv. Oprettelse og forandring af samlet fast ejendom i Matriklen og Oprettelse og forandring af ejerlejlighed i Matriklen er processer som hovedsagelig understøttes af Matriklen, men hvor - 6 af 41 - MBBL-REF:

7 landinspektører foretager foreløbige registreringer i BBR, som efterfølgende verificeres og godkendes af de kommunale BBR-registranter. De aktiviteter, som understøttes af BBR, er detaljeret i denne løsningsarkitektur aht. den samlede forståelse af BBR i det nye myndighedssammenspil. 2.3 Øvrige processer Der er tale om processer, som ikke påvirkes af de ændringer, som grunddataprogrammet medfører, hvorfor de ikke er beskrevet med BPMN diagrammer og detaljerede aktivitetsbeskrivelser. Af hensyn til helheden er de processer medtaget, som varetages af kommunerne, mens processer der varetages af MBBL, er ude af scope for denne løsningsarkitektur. Der er bl.a. tale processer til vedligeholdelse af BBR oplysninger, ved henvendelse fra ejer eller tredjepart og ved kommunal fejlretning, processer til konfigurering og til udsendelse af BBR meddelelser. 2.4 Aktører BBR registerfører Datafordeler Byggesagsbehandling GST Ejer CPR Kommunal medarbejder, med ansvar for vedligeholdelse af BBR oplysninger. Offentlig IT løsning der udstiller fællesoffentlige grunddata og tilhørende hændelser om personer, virksomheder, faste ejendomme, adresser og geografi. Kommunal proces til behandling af byggesager Geodatastyrelsen, som er ansvarlig for registrering af fast ejendomme i Danmark Den eller dem, der ifølge Ejerfortegnelsen er registreret som ejer af den Bestemte faste ejendom, som processen vedrører. Register med navne, adresser, civilstand, fødselsregistreringssted og andre grundlæggende oplysninger om enhver borger i Danmark Landinspektør CVR Person eller virksomhed, som er godkendt af Geodatastyrelsen til at udføre matrikulære registreringer. Det centrale virksomhedsregister - 7 af 41 - MBBL-REF:

8 3. Målarkitekturens processer 3.1 Proces Opret og afslut byggesag Den detaljerede proces varierer med typen af byggesag. Opret og afslut byggesag detaljeres i diagrammerne: Registrer anmeldelses byggesag i BBR Registrer tilladelses byggesag i BBR Begge typer byggesager kan omfatte nye Bygninger eller Tekniske anlæg, ændringer til eksisterende Bygninger, nedrivning af Bygninger eller Tekniske anlæg og jord- og forsyningsarbejder, som ikke involverer Bygninger eller Tekniske anlæg. BBR registreringen spiller sammen med den kommunale byggesagsbehandling, som har kommunikationen med ejer om selve bygesagen, vurderer den, og videregiver de relevante oplysninger til BBR registerføreren. Afgørelsen af hvilken type byggesag der er tale om, og dermed hvilket procesforløb der følges i BBR registreringen, ligger i byggesagsbehandlingen. Hvis byggesagen skifter karakter undervejs i byggesagsbehandlingen, meddeles dette til BBR registerføreren, som nye BBR oplysninger, og BBR sagen skifter type, og følger i stedet den tilsvarende proces. En anmeldelsessag som skifter til en tilladelsessag, vil skifte til starten af subprocessen Registrering af BBR tilladelses byggesag. Hver gang der sker en opdatering af BBR oplysningerne, skal der udstilles en BBR registreringshændelse i Datafordeleren. Disse meddelelser er ikke vist på procesdiagrammerne af hensyn til overskueligheden. Kommunen kan modtage meddelelser om matrikulære hændelser vedrørende de ejendomme, som byggesagsbehandles. De aktiviteter, BBR registerføreren skal udføre i den forbindelse, er beskrevet i de matrikulære processer; Ændring af Samlet fast ejendom i BBR og Ændring af Ejerlejlighed i BBR. De to processer, Registrer anmeldelses byggesag i BBR og Registrer tilladelses byggesag i BBR har et overordnet set identisk forløb: Processen starter, når BBR registerføreren modtager BBR oplysninger om en byggeansøgning vedrørende en byggesag fra kommunens byggesagsbehandler. Hvis oplysningerne ikke er fyldestgørende, returneres de til byggesagsbehandleren, og processen afsluttes. Så snart der er BBR oplysninger, oprettes der en BBR sag, således at det fremgår af grunddata, at der er en igangværende byggesag. Herefter registreres de relevante oplysninger i BBR. En tilladelsessag afventer at der gives byggetilladelse, ændrede BBR oplysninger, kan dog registreres på BBR sagen, inden byggetilladelsen er givet. BBR opdateres løbende med de oplysninger og hændelser, der modtages i løbet af sagsbehandlingsperioden. De forskellige BBR objekter kan oprettes og ændres på mange forskellige tidspunkter i processerne, varierende fra kommune til kommune og fra sag til sag. Der skal således ske en registrering af BBR oplysninger i forbindelse med sags oprettelse, statusopdatering, eller når der - 8 af 41 - MBBL-REF:

9 kommer nye BBR oplysninger til sagen. Opdateringen af BBR er beskrevet samlet i afsnit Registrer BBR oplysninger, som er refereret i de aktiviteter, hvorfra den anvendes. Byggesagen, og dermed BBR sagen, kan henlægges undervejs i behandlingen, hvorved processen afbrydes. Når BBR sagen er afsluttet, sendes en BBR meddelelse til ejer. Sagerne kan dreje sig om opførelse, ændring eller nedrivning af Bygninger eller Tekniske anlæg. Af hensyn til læsbarheden anvendes udtrykket byggeriet i nedenstående beskrivelser, uanset hvilke type forandring der er tale om. - 9 af 41 - MBBL-REF:

10 3.1.1 Registrer anmeldelses byggesag i BBR Anmeldelsessager kan omhandle en ny Bygninger på fremmed grund (eller teknisk anlæg), som kommunen skal oprette i Matriklen, således at bygningen/det tekniske anlæg og dermed sagen bliver relateret til den rigtige Bestemt fast ejendom. BBR sagen kan herefter oprettes med de tilgængelige BBR oplysninger. Det er forskelligt, hvordan BBR registreringen af anmeldelsessager håndteres i de forskellige kommuner. I nogle tilfælde afventes færdigmeldingen fra byggesagsbehandlingen, inden BBR sagen afsluttes. I andre kommuner færdigmeldes sagen automatisk, når der er gået et bestemt tidsrum, med en antagelse om, at byggeriet er afsluttet. Der kan komme opdateringer til BBR sagen, i det tidsrum der går, inden BBR sagen afsluttes. Byggesagen, og dermed BBR sagen, kan blive henlagt uden at byggeriet er gennemført af 41 - MBBL-REF:

11 Figur 2 Registrer anmeldelses byggesag i BBR - 11 af 41 - MBBL-REF:

12 3.1.2 Registrer tilladelses byggesag i BBR Når BBR sagen er oprettet med de tilgængelige oplysninger, afventer BBR registreringen, at der gives byggetilladelse. I tilladelsessager, der kræver ibrugtagningstilladelse, regnes byggeriet for opført og BBR sagen dermed afsluttet, når der modtages oplysninger om enten færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse, uanset hvilken meddelelse der modtages først. Der kan komme opdateringer til BBR sagen, i det tidsrum der går, inden BBR sagen afsluttes. Der kan ligeledes komme oplysninger om indflytning på folkeregisteradresse, inden BBR sagen er afsluttet. BBR registerføreren vurderer disse oplysninger i forhold til sagen, og reagerer derefter. Byggesagen, og dermed BBR sagen, kan blive henlagt uden at byggeriet er gennemført af 41 - MBBL-REF:

13 Figur 3 Registrer tilladelses byggesag i BBR - 13 af 41 - MBBL-REF:

14 3.1.3 Aktivitetsbeskrivelser til Registrer tilladelses byggesag i BBR og Registrer anmeldelses byggesag i BBR Aktiviteterne er listet alfabetisk, og alle aktiviteter for de to processer er nævnt her i kapitel Afslut BBR sag Aktør: Formål: Beskrivelse: Automatisk At opdatere BBR oplysninger med ændringer fra BBR sag. Når en BBR sag afsluttes ved færdigmelding eller udstedelse af ibrugtagningstilladelse, skal eksisterende BBR objekter opdateres med de ændringer BBR sagen medfører, nye objekter registreres som opført, nedrevne objekter som historiske, og sagen afsluttes. BBR afspejler de faktiske forhold. En bygning regnes derfor for opført, når der modtages en færdigmelding af byggeriet, uanset om byggeriet kræver udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Dato for ibrugtagningstilladelse registreres, når denne udstedes, som enhver anden kommunal ændring til BBR oplysninger. Forløb: Opdater BBR objekter Sæt BBR sag i status Afsluttet Startbetingelse: BBR sagen er i status Opstået eller Godkendt Slutresultat: BBR afspejler de faktiske forhold efter sagens gennemførelse Involverede begreber: BBR sag er i status Afsluttet Der udstilles en BBR sag afsluttet hændelse Der udstilles BBR objekt opført hændelser BBR sag Bygning Teknisk anlæg Enhed Brugsenhed Fordelingsareal Etage Rum Beskrevet af: LF SD Behandl tilmelding til folkeregister adresse Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører Eventuelt at agere på meddelelsen om, at nogen har tilmeldt sig folkeregisteradresse i en Enhed, hvor der er en igangværende byggesag, og foretage de nødvendige handlinger i den forbindelse. Det afgøres, om meddelelsen påvirker sagen, f.eks. i form af at enheden registreres med en indflytning/bygningen registreres som fuldført. Nogle kommuner agere også hvis der sker en indflytning til en enhed, der ikke var tiltænkt til beboelse, men dette vil i givet fald finde sted i Byggesagsbehandlingsregi af 41 - MBBL-REF:

15 Forløb: Vurder betydning for sagen Startbetingelse: Ager evt. ved at fuldføre byggeriet Slutresultat: Byggesagsbehandlingen er gjort opmærksom på eventuelle konsekvenser for byggesagen Involverede begreber: Enheden /bygningen er eventuelt fuldført BBR Sag Bygning Enhed Beskrevet af: LF SD Henlæg BBR sag Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører At få afsluttet BBR sagen uden opdatering af BBR. BBR sagen afsluttes. Projekterede og godkendte BBR objekter gøres historiske. Opdateringer til eksisterende BBR objekter gennemføres ikke. Dog kan kommunen vælge, at opdaterede koordinater på Bygninger og Tekniske anlæg registres i BBR. Forløb: Sæt BBR sag i status Afsluttet. Sæt projekterede og godkendte BBR objekter i status Historisk Opdater eventuelt koordinater på Bygninger og Tekniske anlæg Startbetingelse: BBR sagen er i status Opstået eller Godkendt Slutresultat: BBR sag er opdateret, så det fremgår, at BBR-sagen er henlagt. Involverede begreber: Koordinater på Bygninger og Tekniske anlæg er eventuelt opdateret Alle nye oprettede BBR objekter er i status Historisk. Der udstilles en BBR sag afsluttet hændelse Der udstilles BBR objekt historisk hændelser BBR sag Bygning Teknisk anlæg Enhed Brugsenhed Fordelingsareal Etage Rum Beskrevet af: LF SD Opdater BBR oplysninger Aktør: Formål: BBR registerfører At sikre, at BBR afspejler de aktuelle oplysninger - 15 af 41 - MBBL-REF:

16 Beskrivelse: Når der sker ændringer eller fremkommer nye oplysninger til byggesagen, skal BBR sagen opdateres med de nye oplysninger. Nye oplysninger i sagen kan føre til, at en byggesag skifter fra at være en anmeldelsessag til at være en tilladelsessag. BBR sagen opdateres, og processen skifter til i stedet at følge proces flowet for tilladelsessager fra starten af subprocessen Registrering af BBR tilladelsessag. Tilsvarende hvis der kommer væsentlige ændringer, der medfører, at der skal gives en ny byggetilladelse, eller hvis en tilladelsessag skifter til at være en anmeldelsessag. Forløb: Vurder ny BBR oplysninger Se beskrivelsen Registrer BBR oplysninger Startbetingelse: Der er oprettet en BBR sag Slutresultat: BBR oplysningerne er opdaterede Involverede begreber: Der udstilles BBR oplysninger opdateret hændelser Bygning Teknisk anlæg Enhed Brugsenhed Fordelingsareal Etage Rum Beskrevet af: LF SD Opret BBR anmeldelsessag Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører At registreret at der er en anmeldelsessag. I forbindelse med oprettelse af sagen, registres alle nødvendige BBR oplysninger. BBR sagen skal oprettes jævnfør reglerne i bekendtgørelsen. Hvis byggesagen vedrører en ny Bygning eller et nyt Teknisk anlæg, skal deres placering angives med et sæt koordinater, således at de kan relateres til det Jordstykke de bliver placeret på. Byggesager vedrørende Bygninger eller Tekniske anlæg, som bliver Bygning på fremmed grund, forudsætter, at Bygning på fremmed grund er oprettet i Matriklen, således at de får tildelt et BFE nummer. Ændring af Enheders tilhørsforhold til Ejerlejlighed er ikke en del af byggesagen, men sker i den matrikulære proces, som udstykker, opdeler eller sammenlægger Ejerlejligheder. Forløb: Opret BBR sag Startbetingelse: Se Registrer BBR oplysninger - 16 af 41 - MBBL-REF:

17 Slutresultat: Der er oprettet en BBR sag, Bygninger, Tekniske anlæg, Enheder og Brugsenheder er i status Godkendt Involverede begreber: Hvis der er tale om nybyggeri er bygninger og tekniske anlæg blevet koordinatsat. Der udstilles en BBR sag oprettet hændelse Der udstilles BBR objekt oprettet som godkendt hændelser BBR sag Bygning Teknisk anlæg Enhed Beskrevet af: LF SD Opret BBR tilladelsessag Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører At få registreret at der er en igangværende tilladelsessag på en ejendom. BBR sagen skal oprettes jævnfør reglerne i bekendtgørelsen. Hvis byggesagen vedrører en ny Bygning eller et nyt Teknisk anlæg, kan deres placering angives med et sæt koordinater, således at de automatisk kan relateres til det Jordstykke de bliver placeret på. Byggesager vedrørende Bygninger eller Tekniske anlæg, som bliver Bygning på fremmed grund, forudsætter, at Bygning på fremmed grund er oprettet i Matriklen, således at de får tildelt et BFE nummer. Kommunen opretter Bygning på fremmed grund i Matriklen ved angivelse af et koordinatsæt. Ændring af Enheders tilhørsforhold til Ejerlejlighed er ikke en del af byggesagen, men sker i den matrikulære proces, som udstykker, opdeler eller sammenlægger Ejerlejligheder. For beskrivelse af sammenhængen til adresser henvises til beskrivelsen af Registrer byggetilladelse. Forløb: Opret BBR sag Se Registrer BBR oplysninger Startbetingelse: BBR sagen skal kunne relateres til en Bestemt fast ejendom Slutresultat: Der er oprettet en BBR sag, som kan relateres til den/de berørte ejendomme Nye Bygninger, Tekniske anlæg, Enheder og Brugsenheder er i status Projekteret Hvis der er tale om nybyggeri, er Bygninger og Tekniske anlæg blevet koordinatsat. Der udstilles en BBR sag oprettet hændelse Der udstilles BBR objekt projekteret hændelser - 17 af 41 - MBBL-REF:

18 Involverede begreber: BBR sag Bygning Teknisk anlæg Enhed Brugsenhed Fordelingsareal Etage Rum Beskrevet af: LF SD Opret Bygning på fremmed grund Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører At få oprettet den bygning der skal byggesagsbehandles som Bestemt fast ejendom af typen Bygning på fremmed grund i Matriklen. Kommunen opretter selv ejendomme af typen Bygning på fremmed grund i Matriklen, når der er tale om bygninger under bagatelgrænsen, som ikke i forvejen har et BFE-nummer. Her kan både være tale om anmeldelses- og tilladelsessager eller objekter der opdages af kommunen og hvor der ikke ligger en sag. Bygning på Fremmed Grund kan registreres på umatrikuleret areal. Forløb: Opret Bygning på fremmed grund i Matriklen, Opret Aktuelt ejerskab til Bygning på fremmed grund i Ejerfortegnelsen på baggrund af angivet CPR eller CVR nummer Startbetingelse: Slutresultat: Der er oprettet en Bygning på fremmed grund med status Foreløbig i Matriklen. Involverede begreber: Bygning Teknisk anlæg Beskrevet af: LF SD Registrer byggetilladelse Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører At få registreret i BBR, at der er givet byggetilladelse. I forbindelse med at byggetilladelsen registreres, registreres ligeledes eventuelt nye BBR oplysninger. BBR sagen skal oprettes jævnfør reglerne i bekendtgørelsen, hvis den ikke allerede er oprettet. Der skal desuden være tildelt adresser til BBR begreberne; Bygning, Enhed og Teknisk anlæg hvor det er relevant, når byggetilladelsen er givet. De tildelte adresser kan være ufuldstændige. Forløb: Registrer at byggetilladelsen er givet på sagen Skifter status til Godkendt Se Registrer BBR oplysninger Startbetingelse: Der findes en BBR sag i status Opstået - 18 af 41 - MBBL-REF:

19 Slutresultat: BBR sag har ændret status til Godkendt Involverede begreber: Projekterede BBR objekter har ændret status til Godkendt Der udstilles BBR objekt godkendt hændelser BBR sag Bygning Teknisk anlæg Enhed Brugsenhed Beskrevet af: LF SD Valider BBR oplysninger Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører At validerer om BBR oplysninger er fyldestgørende nok, til at der kan oprettes en BBR sag. Det er kun muligt at oprette en BBR sag, hvis BFE er oplyst for de berørte ejendomme, med undtagelse af hvis der er tale om Bygninger på fremmed grund (som også dækker tekniske anlæg på fremmed grund), hvor det er BBR registerføreren, der selv opretter BPFG i Matriklen og her får tildelt et BFE nummer. Mindre udeståender i byggeansøgningen afklares eventuelt i forbindelse med valideringen, ligesom der kan rekvireres yderligere oplysninger fra byggesagsbehandleren. Forløb: BBR registerføreren gennemgår BBR oplysningerne. Mindre udeståender afklares eventuelt med byggesagsbehandler eller bygherre. Startbetingelse: Der er modtaget en BBR oplysninger i inddataboksen Slutresultat: Det er afgjort, om BBR oplysningerne er fyldestgørende, og dermed kan behandles som en BBR sag. Involverede begreber: BBR sagen er oprettet i BBR jf. reglerne i Bekendtgørelsen Evt. BBR-sag Beskrevet af: LF SD Registrer BBR oplysninger BBR sagens informationsindhold kan blive opdateret i forbindelse med mange forskellige aktiviteter i byggesagsprocesserne. Nedenfor er givet en fælles beskrivelse, som detaljerer beskrivelsen af de enkelte aktiviteter. BBR registerføreren opdaterer BBR objekterne ud fra de kendte oplysninger. Nye fremtidige objekter oprettes i BBR, i status Projekteret, mens ændringer til eksisterende BBR objekter registreres som sagsdata, som først overføres til BBR, når sagen afsluttes, og bygeriet betragtes som fuldført. Nye Bygninger og Tekniske anlæg forsynes med et sæt koordinater, som relaterer dem til Jordstykke i Matriklen af 41 - MBBL-REF:

20 Det er afklaret med Adresseregisterprojektet at det er adressemyndigheden der i adresseregistret knytter relationen imellem Bygningen / det Teknisk anlæg og Adgangspunktet. I tilfælde af at der er flere Adgangspunkter tilknyttet Bygningen eller det Tekniske anlæg, udpeges et af Adgangspunkterne som repræsentativ adresse. I tilfælde af at der er flere adresser til en Enhed eller Brugsenhed, udpeges en af Adresserne som repræsentativ adresse. Ved oprettelse af Enheder, hvor til der er behov for Adresse, oprettes Adressen i Adresseregistret, via BBR.klienten, med angivelse af etage- og dørbetegnelse. Se informationsmodellen for nærmere beskrivelse af sammenhængen mellem BBR begreber og Adresse. Delvis ibrugtagningstilladelse og delvis færdigmelding kan ligeledes registreres på objekterne. Følgende trin kan blive udført, dog ikke nødvendigvis sekventielt Identificer eksisterende objekter Opret manglende objekter Nedlæg objekter som nedrives Opdater relationer mellem BBR objekter Opdater eksisterende objekter med ny information Registrer datoer Opret Adresse i Adresseregistret til Enheder - 20 af 41 - MBBL-REF:

21 3.2 Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom i Matriklen Ændring af Samlet fast ejendom i BBR I denne løsningsarkitektur beskrives de aktiviteter, der er relevante i forhold til registreringer i BBR. Der vil således ske en del aktiviteter hos Landinspektøren fra modtagelsen af anmodning om matrikulær forandring og frem til Kvalitetssikker bygningsplacering. Disse processer vil være optegnet i Matriklens Løsningsarkitektur. BBR modtager en hændelse om den matrikulære forandring, som resulterer i en automatisk regulering af Grunde i BBR. Øvrige aktiviteter i den samlede proces er beskrevet i løsningsarkitekturen for Matriklen af 41 - MBBL-REF:

22 Figur 4 Ændring af Samlet fast ejendom i BBR - 22 af 41 - MBBL-REF:

23 3.2.2 Aktivitetsbeskrivelser for Diagrammet Ændring af Samlet fast ejendom i BBR Aktiviteterne er listet alfabetisk. Foretag endelig indberetning af BBR oplysninger Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører At godkende/foretage den endelige registrering af informationsindholdet på Grunde, samt oplysninger om Bygninger og Tekniske anlægs beliggenhed. Når sagen er godkendt af GST, afsluttes BBR sagen, BBR opdateres med oplysninger fra sagen, og projekterede Grunde sættes i status Opført. Landinspektørens koordinater kan være korrigeret og godkendt tidligere i processen, da de ikke er afhængige af at den matrikulære forandring fuldføres. Forløb: Godkend informationsindhold for Grunde Godkend koordinater for Bygninger og Tekniske anlæg Startbetingelse: Der findes en BBR sag i status Opstået, som afspejler den matrikulære forandring Slutresultat: De nye grunde er i status GST godkendt Informationsindholdet for de nye grunde er opdateret Koordinater på Bygninger og Tekniske anlæg er opdateret i BBR BBR sag er i status Afsluttet Der udstilles en BBR sag afsluttet hændelse Der udstilles BBR oplysninger opdateret hændelser Involverede begreber: BBR sag Grund Bygning Teknisk anlæg Beskrevet af: LF SD Kvalitetssikker bygningsplacering Aktør: Formål: Beskrivelse: Landinspektør At sikre, at Bygninger og Tekniske anlæg er placeret på de rigtige Jordstykker efter den matrikulære forandring Landinspektøren sikrer, at Bygningers og Tekniske anlægs (også nedgravede olietanke) koordinater så vidt muligt, er placeret inde i bygningen eller det tekniske anlæg, således at de bliver placeret på det korrekte jordstykke. Koordinaterne af eksisterende Bygninger og Tekniske anlæg er i nogle tilfælde upræcis. Landinspektøren skal derfor kvalitetssikre disse, i forbindelse med den matrikulære forandring, således, at Bygninger og Tekniske anlægs relation til Jordstykker kan baseres på koordinater, fremfor en registreret reference, der kræver manuel vedligeholdelse. Der skal opstilles klare regler for landinspektøren rolle og ansvar i kvalitetssikringen. Landinspektøren skal dog kun kvalitetssikre placeringen af Bygninger og Tekniske anlæg, hvis angivne placering er forkert i forhold til den nye matrikulære opdeling af 41 - MBBL-REF:

24 Forløb: Find Bygninger og Tekniske anlæg som er placeret på det Jordstykke der udmatrikuleres Kontroller koordinaterne af de aktuelle Bygninger og Tekniske anlæg Ret koordinaterne for de Bygninger og Tekniske anlæg hvis placering ikke er korrekt. En kildekode, der angiver, at oplysningen kommer fra landinspektøren, opdateres. Startbetingelse: Der findes en BBR sag i status Opstået, som afspejler den matrikulære forandring Slutresultat: Bygninger og tekniske anlægs placering er kvalitetssikret af landinspektøren, og de nye koordinater er sendt til kommunen. Involverede begreber: BBR sag Bygning Teknisk anlæg Beskrevet af: LF SD Opdater BBR med foreløbige oplysninger Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører At forberede registreringen af oplysninger i BBR, så de er på plads, når/hvis den matrikulære forandring godkendes endeligt i Matriklen. Ejendomsforandringens indflydelse på Grund er registreret på bagrund af den matrikulære hændelse, og landinspektøren har evt. opdateret sagen med korrigerede koordinater for Bygninger og Tekniske anlæg, men BBR registerføreren skal opdatere oplysninger om Grunde med afløbs- og forsyningsforhold. BBR registerføreren kan også vælge at rette landinspektørens forslag til nye koordinater, og han kan desuden vælge at opdatere BBR med de nye koordinater, således at de betragtes som de gældende for de registrerede Bygninger og Tekniske anlæg. Forløb: BBR registerføreren opdaterer med informationsindhold på projekterede grunde Kontroller og opdater forslag til nye koordinater Opdater evt. BBR med nye koordinater Startbetingelse: Der findes en BBR sag i status Opstået, som afspejler den matrikulære forandring Slutresultat: Grunde er opdateret med nyt foreløbigt informationsindhold BBR er opdateret med forslag til nye bygningskoordinater Involverede begreber: BBR sag Grund Bygning Teknisk anlæg Beskrevet af: LF SD Reguler grund Aktør: automatisk - 24 af 41 - MBBL-REF:

25 Formål: Beskrivelse: At regulere BBR objekterne Grund, så de er i overensstemmelse med de matrikulære forandringer. Når BBR modtager en hændelse fra Matriklen om en matrikulær forandring af Jordstykker eller deres tilknytning til Samlet fast ejendom, oprettes der automatisk en BBR sag, hvor der foretages de nødvendige reguleringer af de påvirkede Grunde. Nye Grunde oprettes i BBR som projekterede, mens ændringer til eksisterende Grunde registreres på BBR sagen. Forløb: Opret BBR sag i status Opstået. Startbetingelse: Opret nye Grunde i status Projekteret Slutresultat: Der er oprettet en BBR sag, som afspejler den matrikulære forandrings betydning for Grunde i BBR Involverede begreber: Nye Grunde er oprettet i BBR i status Projekteret Der udstilles BBR sag oprettet hændelse Der udstilles Grund projekteret hændelser BBR sag Grund Beskrevet af: LF SD Rul foreløbige registreringer tilbage Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører/automatisk At fjerne foreløbige registreringer i BBR, hvis den matrikulære forandring afvises eller henlægges. I forbindelse med behandlingen af den matrikulære sag er der oprettet nye fremtidige Grunde, og nye koordinater på Bygninger og Tekniske anlæg er registreret på BBR sagen. BBR sag afsluttes. Nye Grunde gøres historiske. Den enkelte kommune kan vælge, hvorvidt opdateringer af koordinater på Bygninger og Tekniske anlæg gennemføres, på trods af at den matrikulære sag ikke gennemføres. Forløb: Sæt BBR sag i status Afsluttet. Sæt nye Grunde i status Historisk Opdater evt. Bygninger og Tekniske anlægs koordinater i BBR Startbetingelse: Der findes en BBR sag, som afspejler den matrikulære forandring, som er i status Opstået Slutresultat: BBR sag er opdateret, så det fremgår, at sagen er henlagt. Alle nye oprettede BBR objekter er i status Historisk Der udstilles en BBR sag afsluttet hændelse Der udstilles Grund historisk hændelser Der udstilles BBR objekter opdateret hændelser - 25 af 41 - MBBL-REF:

26 Involverede begreber: BBR sag Grund Bygning Teknisk anlæg Beskrevet af: LF SD af 41 - MBBL-REF:

27 3.3 Oprettelse og forandring af Ejerlejlighed i Matriklen Ændring af Ejerlejlighed i BBR Målarkitekturens proces Oprettelse og forandring af Ejerlejlighed i Matriklen fokuserer, som navnet siger, på opdateringer i Matriklen. I denne løsningsarkitektur for BBR detaljeres de aktiviteter, som er af betydning for BBR, i diagrammet Ændring af Ejerlejlighed i BBR. Øvrige aktiviteter i den samlede proces er beskrevet i løsningsarkitekturen for Matriklen. Da aktiviteterne her er lavet med fokus på registrering af BBR, kan Landinspektørens aktiviteter være trin i andre, større aktiviteter i Matriklens løsningsarkitektur af 41 - MBBL-REF:

28 Figur 5 Ændring af ejerlejlighed i BBR - 28 af 41 - MBBL-REF:

29 3.3.2 Aktivitetsbeskrivelser for Ændring af ejerlejlighed i BBR Aktiviteterne er listet alfabetisk. Foretag endelig indberetning af ejerlejlighed Aktør: Formål: Beskrivelse: BBR registerfører At godkende/foretage den endelige registrering af landinspektørens foreslåede oplysninger Kommunen validerer og ændre Landinspektørens forslag til sammenknytning af objekter under en Brugsenhed, og til nye, projekterede objekter som f.eks. loftsrum og kælderrum. Derudover opdaterer BBR registerføreren med relevant informationsindhold som f.eks. fordelingsarealer. Arealer registreres på baggrund af landinspektørens registreringer i Matriklen. Når BBR registerføreren er tilfreds, og godkender indberetningen, afsluttes BBR sagen, BBR opdateres med oplysninger fra sagen, og nye, oprettede BBR objekter sættes i status Opført. Forløb: Validering af oplysninger fra landinspektøren Inddatering af yderligere informationsindhold i BBR Godkendelse af foreslåede ændringer fra landinspektøren Startbetingelse: Der findes en BBR sag i status Opstået, som afspejler den matrikulære forandring Slutresultat: Brugsenheden er oprettet med relevante objekter fra BBR Informationsindholdet er opdateret herunder arealer Nye Enheder som f.eks. kælderrum er oprettet i BBR Der er eventuelt oprettet en byggesag i andet regi, for at lovliggøre opdaget byggeri, der ikke er i BBR. BBR sag er i status Afsluttet Der udstilles en BBR sag afsluttet hændelse Der udstilles BBR objekt opført hændelser Involverede begreber: BBR sag Bygning Teknisk anlæg Enhed Brugsenhed Rum Beskrevet af: LF SD Rul BBR ændringer tilbage Aktør: Formål: Landinspektør At fjerne de foreløbige registreringer i BBR, når den matrikulære forandring afvises eller henlægges af 41 - MBBL-REF:

30 Beskrivelse: I forbindelse med behandlingen af den matrikulære sag er der oprettet nye fremtidige BBR objekter, og relationer fra eksisterende BBR objekter til Brugsenheden er registreret på BBR sagen. BBR sag afsluttes. Nye fremtidige BBR objekter gøres historiske. Opdateringer til eksisterende BBR objekter gennemføres ikke. Denne aktivitet vil formentlig indgå som et trin, der anvender en BBR ajourføringsservice, i en eller flere aktiviteter i Landinspektørens ejerlejlighedsproces. Forløb: Sæt BBR sag i status Afsluttet. Sæt nye BBR objekter i status Historisk Startbetingelse: Der findes en BBR sag, som afspejler den matrikulære forandring, som er i status Opstået Slutresultat: BBR sag er opdateret, så det fremgår, at sagen er henlagt. Involverede begreber: Alle nye oprettede BBR objekter er i status Historisk Der udstilles en BBR sag afsluttet hændelse Der udstilles BBR objekt historisk hændelser BBR sag Bygning Teknisk anlæg Enhed Brugsenhed Rum Beskrevet af: LF SD Sammenknyt BBR elementer og Ejerlejlighed Aktør: Formål: Beskrivelse: Landinspektør At sikre at den Brugsenhed, som beskriver Ejerlejligheden, omfatter de rigtige Enheder, Bygninger og Tekniske anlæg. Det er op til ejeren, at beslutte, hvilke Enheder, Bygninger og Tekniske anlæg de ønsker specifikt udpeget i BBR, som hørende til en Ejerlejlighed. Landinspektøren opretter den Brugsenhed, som afspejler Ejerlejligheden i BBR, og relaterer den til Ejerlejligheden i Matriklen. Landinspektøren tillknytter desuden de Enheder, Bygninger og Tekniske anlæg til Brugsenheden, som ejeren har ønsket registreret som del af Ejerlejligheden. Hvis Ejerlejligheden skal omfatte Bygninger eller Tekniske anlæg, der ikke findes i BBR, skal ejer gøres opmærksom på, at han skal berigtige sin BBR jf. ejers ajourføringspligt af 41 - MBBL-REF:

31 Forløb: Nedenstående trin udføres ikke nødvendigvis sekventielt. Opret Brugsenhed(er) Identificer Enheder, Tekniske anlæg og Bygninger Gør ejer opmærksom på evt. manglende Bygninger og Tekniske anlæg Tilknyt Enheder, Tekniske anlæg og Bygninger til Brugsenhed Tilknyt Brugsenhed i BBR til Ejerlejlighed i Matriklen Startbetingelse: Ejerlejlighed findes i Matriklen Slutresultat: Brugsenhed(er) med tilhørende Enheder, Tekniske anlæg og Bygninger er oprettet i BBR hvis disse findes i BBR og tilknyttet Ejerlejligheden i Matriklen Involverede begreber: Nye Brugsenheder er i status Projekteret Der udstilles BBR objekt projekteret hændelser BBR sag Bygning Teknisk anlæg Brugsenhed Enhed Beskrevet af: LF SD af 41 - MBBL-REF:

32 4. Øvrige processer I dette afsnit er beskrevet de processer, som varetages af kommunerne. Geokodning af bygninger er dog ikke medtaget, da det behandles i forbindelse med et selvstændigt projekt. Ligesom vedligeholdelse af adresser, som tidligere var en integreret del af BBR, nu er udskilt som et selvstændigt grunddataområde, som behandles i Adresseprogrammet (GD2). Administrative ændringer i BBR på henvendelse fra ejer Denne proces behandler henvendelser fra ejere om opdateringer til de registrerede BBR oplysninger. Ændringerne kan skyldes, at der er foretaget ændringer i de eksisterende bygninger, eller at ejer mener, at der er fejl i registreringen. Uanset årsagen oprettes der en BBR sag, hvor de foreslåede ændringer registreres. Hvis kommunen godkender de foreslåede ændringer, afsluttes BBR sagen, og BBR opdateres med ændringerne, og der udsendes en ny BBR meddelelse til ejer, med de opdaterede BBR oplysninger. BBR sagen kan eventuelt oprettes automatisk på baggrund af en elektronisk henvendelse, ligesom kommunen kan vælge, at automatisere godkendelsen af visse typer opdateringer, således at BBR sagen afsluttes, og BBR opdateres, når ejeren fremsender sine ændringer. Administrative ændringer i BBR på henvendelse fra tredje part med tillid Denne proces behandler henvendelser fra virksomheder og myndigheder, herunder kommunen selv, som kommunen på forhånd har godkendt til at foretage direkte opdatering i BBR. Ændringerne kan skyldes, at der er konstateret en forskel mellem de faktiske forhold, og det der er registreret i BBR, eller at der er foretaget en ændring i f.eks. varmeforsyning i et område, hvor kommunen vælger at foretage en samlet opdatering af alle de ændrede BBR objekter. Uanset årsagen oprettes der en BBR sag, hvor de foreslåede ændringer registreres, så opdateringen efterfølgende kan dokumenteres. BBR sagen kan eventuelt oprettes automatisk, lige som kommunen kan vælge, at automatisere godkendelsen, således at BBR sagen afsluttes, og BBR opdateres, når ændringer anmeldes. Der udsendes der en ny BBR meddelelse til ejer, med de opdaterede BBR oplysninger. Administrative ændringer i BBR på henvendelse fra tredje part uden tillid Denne proces behandler henvendelser, som ikke kommer fra ejere, om at der er forskel mellem de faktiske forhold, og det der er registreret i BBR. Det kan f.eks. være en lejer af en bolig, som mener, at der er registreret et forkert areal. Tredjeparts muligheder for at anmelde ændringer til BBR er begrænsede. Uanset årsagen oprettes der en BBR sag, hvor de foreslåede ændringer registreres. Hvis kommunen godkender de foreslåede ændringer, afsluttes BBR sagen, og BBR opdateres med ændringerne, og der udsendes en ny BBR meddelelse til ejer, med de opdaterede BBR oplysninger. BBR sagen kan eventuelt oprettes automatisk på baggrund af en elektronisk henvendelse Registrering af forbrugsoplysninger Denne proces indlæser forbrugsoplysninger som masseopdateringer direkte i BBR, uden oprettelse af en BBR sag af 41 - MBBL-REF:

33 Udskriv BBR meddelelse Denne proces udsender BBR meddelelser på baggrund af hændelser. 1 Konfigurer BBR sagsbehandling Kommunerne har med denne proces mulighed for at konfigurere BBR, bl.a. med hensyn til udskrivning af BBR meddelelser, automatisering af godkendelse af henvendelser og afslutning af anmeldelsessager. 1 Principperne for udsendelse af BBR meddelelser skal afklares af MBBL i samarbejde med kommunerne af 41 - MBBL-REF:

34 5. Use Case understøttelse Dette afsnit indeholder et første bud på identificering af de use cases løsningen omkring BBR registrering skal understøtte. Listen af use cases kan anvendes i det videre arbejde med kravspecificering som et udgangspunkt, og et første bud på omfanget af løsningen. Specielt må det forventes, at use casen Registrer BBR sagsoplysninger og operationen opdater BBR sag vil blive opdelt i flere forskellige Use Cases og services, når kravene og designet udarbejdes. F.eks. omfatter opdater BBR sag den samme funktionalitet, som service ret BBR koordinater og opret brugsenhed, der anvendes af Landinspektør Use Casen Der er ikke listet services, som anvendes til visning af BBR data, da disse vil afhænge af kravene og grænsefladedesignet. Use Casene er grupperet i følgende grupper: BBR registerfører funktionalitet Automatiseret BBR funktionalitet BBR styringsfunktionalitet Ekstern brugerfunktionalitet Funktionalitet der omfatter BBR registerførerens registrering i BBR Funktionalitet, som primært er understøttet af ajourføringsservices i BBR, og initieres af en hændelse eller af BBR registerføreren i forbindelse med udførelsen af en anden Use Case Funktionalitet der styrer udførelsen af automatiserede funktioner i BBR Funktionalitet i eksterne systemer, hvorfra der sker en opdatering af BBR gennem anvendelse af ajourføringsservices Omfatter også funktionalitet, der stilles til rådighed på offentlige websider, som Borger.dk 5.1 BBR registerfører funktionalitet Use Case Beskrivelse Opret BBR sag Anvendes til at oprette en ny BBR sag Serviceoperationer: Opret BBR sag Registrer BBR sagsoplysninger Anvendes til registrering af BBR oplysninger på en eksisterende BBR sag, der afspejler en byggesag. Denne Use Case skal eventuelt opdeles i flere Use Cases Serviceoperationer: - 34 af 41 - MBBL-REF:

35 Registrer BBR sagsoplysninger grund Registrer BBR sagsoplysninger ejerlejlighed Godkend BBR sag Opdater BBR sag Adresse service der opretter adresse med etage og dørbetegnelse til en enhed Anvendes til at registrere oplysninger om grunde på en matrikulær BBR sag Serviceoperationer: Opdater BBR sag Anvendes til at registrere oplysninger om ejerlejligheder i forbindelse med en matrikulær BBR sag Serviceoperationer: Opdater BBR sag Anvendes til at registrere, at der er givet byggetilladelse på en BBR sag, eller at der er registreret er anmeldelsessag eller nedrivning. Derudover benyttes den til at godkende fx Landinspektørens forslag til brugsenheder. Serviceoperationer: Godkend BBR sag Henlæg BBR sag Anvendes når de opdateringer, BBR sagen holder information om, ikke skal gennemføres Serviceoperationer: Henlæg BBR sag Opret BPFG Rul foreløbig registrering tilbage Anvendes til oprettelse af en ny Bygning på fremmed grund i Matriklen Serviceoperationer: Opret BFE vedr. bygning på Fremmed Grund Anvendes når der har været registreret en BBR sag med oplysninger om ændringer af grunde på baggrund af matrikulær forandringer Serviceoperationer: Henlæg BBR sag Konfigurer BBR Anvendes af kommunen til at konfigurerer BBR s funktionalitet Behovet vil blive afdækket yderligere i forbindelse med kravspecificeringen Serviceoperationer: - 35 af 41 - MBBL-REF:

36 Registrer regler for automatisering af aktiviteter Registrer regler for udskrift af BBR meddelelser 5.2 Automatiseret BBR funktionalitet Use Case Beskrivelse Afslut BBR sag Anvendes til at afslutte en BBR sag og opdatere BBR, så BBR afspejler de ændrede forhold Serviceoperationer: Afslut BBR sag Udsend BBR meddelelse Reguler grund Anvendes til at foretage en tidlig registrering af ændringer i grunde på baggrund af en hændelse om matrikulære forandringer i Matriklen 5.3 BBR styringsfunktionalitet Serviceoperationer: Opret BBR sag Opdater Grund Use Case Beskrivelse Styr BBR sag Anvendes til at udføre automatiske handlinger på BBR sag Serviceoperationer: Afslut BBR sag 5.4 Ekstern brugerfunktionalitet Use Case Beskrivelse LSP klient Anvendes af landinspektører til at foretage forskellige opdateringer i BBR ved hjælp af BBR ajourføringsservices. Denne løsningsarkitektur er ikke ansvarlig for funktionaliteten, og tager derfor ikke stilling til, om der er tale om en eller flere Use Cases Serviceoperationer: Opret BBR sag Opdater koordinater Opret brugsenhed Henlæg BBR sag - 36 af 41 - MBBL-REF:

37 System til system Anvendes af tredjeparter som kommunerne har en aftale med, om opdatering af BBR. Serviceoperationer: Opret BBR sag Registrer henvendelse om BBR ændringer Henlæg BBR sag Afslut BBR sag Udsend BBR meddelelse Offentlige webløsninger Anvendes af ejere og tredjeparter til elektronisk anmeldelse til BBR, samt til bestilling af udskrift af BBR meddelelser Serviceoperationer: Opret BBR sag Registrer henvendelse om BBR ændringer Udsend BBR meddelelse 5.5 Use Case anvendelse Use Case understøttelsen er vist på procesdiagrammerne på de følgende sider. Følgende symboler er anvendt til illustration af Use Cases. Figur 6 Signaturforklaring Use Case - 37 af 41 - MBBL-REF:

38 Figur 7 Use Case i Registrer anmeldelsesbyggesag i BBR - 38 af 41 - MBBL-REF:

39 Figur 8 Use Case i Registrer tilladelsesbyggesag i BBR - 39 af 41 - MBBL-REF:

40 Figur 9 Use Case Ændring af samlet fast ejendom i BBR - 40 af 41 - MBBL-REF:

41 Figur 10 Use Case Ændring af ejerlejlighed i BBR - 41 af 41 - MBBL-REF:

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø 26. september 2016 Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø Sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i Byg og Miljø Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Bygninger i FOT & BBR

Bygninger i FOT & BBR Bygninger i FOT & BBR indlæg ved FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 18. april 2013 / Lars Misser Arkitektur for geokodning af bygninger En arbejdspakke under Grunddataprogrammet Vores mål er at skabe en

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere