Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Version: 1.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 25. marts 2015 Underbilag 3.3 LA Bilag B Informationsmodell Ver 1.1.docx

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK INFORMATIONSMODEL INFORMATIONSMODELLEN IFT. MÅLARKITEKTURENS BEGREBSMODEL INFORMATIONSMODEL FULD HISTORIK PÅ FORRETNINGSBEGREBER LIVSCYKLUS FOR FORRETNINGSBEGREBER OVERBLIK BESKRIVELSE AF BEGREBER Alternativ adresse Ejendomsadministrator Ejerskab Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse behandling Ejerskabsskifte Ejerskifte Handelsoplysninger Person/virksomhed administrator Person/virksomhedshændelse Person/virksomhedshændelse behandling Person/virksomhedsoplysninger KODELISTER BESKRIVELSE AF RELATIONER HÅNDTERING AF ESR DATA I EJERFORTEGNELSEN af 39

3 1. Indledning 1.11 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR B og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som s kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver Ejerfortegnelsenss løsningsarkitektur til brug for dennee tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af en Ejerfortegnelse til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumend nter Figur 1 Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og fire underbilag. u Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag B Informationsmodel. Rammerne omkring løsningsarkitekturenn kommer primært fra tre kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har ogsåå udstukket rammer ift. en e fællesoffentlig datamodel og dertil hørende fællesoffentlige standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for ejendomsdata som grunddata. Forretningsmæssigt scope for Ejerfortegnelsen dokumenteret og vedtaget af styregruppen gennem Ejerfortegnelse Scope og løsningsskitse version 1.0. Ejerfortegnelsens håndtering af Ejendomsdata i relation til ESR er e beskrevet i Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1/GD2, Bilag B: Ejerfortegnelse. 3 af 39

4 1.3 Læsevejledning Ud over dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en beskrivelse af informationsmodellen, der indgår i løsningsarkitekturen og modellens anvendelse i relation til løsningsarkitekturens elementer og andre forhold, som har betydning for valget af informationsmodel. Desuden beskrives relationen til informationsmodellerne for eksisterende løsninger og projektets påvirkning af disse. Kapitel 3 Informationsmodel Indeholder et diagram der viser informationsmodellens begreber og relationer. Desuden indeholder kapitlet en detaljeret beskrivelse af hvert begreb, med informationsindhold samt en detaljeret beskrivelse af modellens relationer. Kapitel 4 Load og tilbagekonvertering af ESR data Indeholder en tabel som viser koblingen mellem attributter i ESR og håndteringen i relation til Ejerfortegnelsen. Tabellen er en del af grunddataprogrammets arbejde med at kvalitetssikre ESR data i forhold til GD1 og GD2. Dette arbejde er endnu ikke endelig afsluttet, hvorfor der også er et link til Ejendomsdataprogrammets hjemmeside, hvor man til enhver tid vil kunne finde den nyeste version af tabellen. 4 af 39

5 2. Overblik 2.1 Informationsmodel Ejerfortegnelsens informationsbehov er beskrevet i en samlet informationsmodel, som dækker såvel lagring som udstilling. Følgende begreber vil dog ikke blive udstillet som grunddata, men er udelukkende til interne formål i Ejerfortegnelsen. Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse behandling Person/virksomhedshændelse Person/virksomhedshændelse behandling Handelsoplysninger vil blive udstillet i relation til Ejerskifterne. Ejerfortegnelsen er et nyt register, som etableres som en del af Grunddataprogrammet. Der er derfor ikke en eksisterende løsning, som der skal bygges videre på/tages hensyn til. Derfor afspejler informationsmodellen kun de forretningsregler, der gælder for fremtidige registreringer. Den afspejler ikke regler, det kan blive nødvendigt at indføre, for at få lagt eksisterende data ind i Ejerfortegnelsen. F.eks. hvis der i ESR findes Ejerskaber til ejendomme, som det ikke er muligt at identificere som BFE, og som det derfor ikke er muligt at registrere ud fra de fremtidige forretningsregler. Informationsmodellen omfatter to midlertidige begreber; Person/virksomhedsoplysninger (uden et CPR/CVR nummer) og Person/virksomheds administrator, som er medtaget fordi der ikke på nuværende tidspunkt findes autoritative grunddataregistre, som stiller disse oplysninger til rådighed. Informationsmodellen viser ikke, hvordan de generelle egenskaber indarbejdes i modellen. Det betyder bl.a., at modellen ikke viser, at der kan være forskellige versioner af en forekomst af et begreb over tid. Informationsmodellen viser derimod et øjebliksbillede. 2.2 Informationsmodellen ift. målarkitekturens begrebsmodel Informationsmodellen er en detaljering af målarkitekturens begreber som beskrevet nedenfor: Informationsmodel Begrebsmodel Beskrivelse Alternativ adresse Alternativ adresse Samme begreb Ejendomsadministrator Ejendomsadministrator Samme begreb Ejerskab Ejerskab Samme begreb Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse i målarkitekturen omfatter både Ejerskabshændelse, Ejerskabshændelse behandling og Handelsoplysninger Ejerskabshændelse behandling Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse i målarkitekturen omfatter både Ejerskabshændelse, Ejerskabshændelse behandling og Handelsoplysninger Ejerskabsskifte Ejerskifte Ejerskifte i målarkitekturen omfatter både Ejerskifte og Ejerskabsskifte 5 af 39

6 Informationsmodel Begrebsmodel Beskrivelse Ejerskifte Ejerskifte Ejerskifte i målarkitekturen omfatter både Ejerskifte og Ejerskabsskifte Handelsoplysninger Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse i målarkitekturen omfatter både Ejerskabshændelse, Ejerskabshændelse behandling og Handelsoplysninger Person/virksomhed administrator Person/virksomhedshændelse Person/virksomhedshændelse behandling Person/virksomhed administrator Person/virksomhedshændelse Person/virksomhedshændelse Person/virksomhedsoplysninger Person/virksomhedsoplysninger Samme begreb Person/virksomhedshændelse i målarkitekturen omfatter både Person/virksomhedshændelse og Person/virksomhedshændelse behandling Person/virksomhedshændelse i målarkitekturen omfatter både Person/virksomhedshændelse og Person/virksomhedshændelse behandling Samme begreb 6 af 39

7 3. Informationsmodel Informationsmodellen beskriver det forretningsmæssige informationsbehov. I forbindelse med implementeringen udvides informationsmodellen, således at den overholder Grunddataprogrammets modelleringsregler. Det betyder, at informationsmodellen vil blive udvidet med bl.a. UUID og bitemporale egenskaber (virkning og registrering). 3.1 Fuld historik på forretningsbegreber De bitemporale egenskaber virkning og registrering beskriver begge tidsintervaller i form af start og slut tidspunkter. De anvendes til adskillelse af forskellige registreringer af oplysninger om samme objekt. Virkningstid angiver den tidsperiode, hvori forekomstens tilstand og informationsindhold er gældende. Virkningstiden af en forekomst kan oprettes i fortiden, nutiden eller fremtiden. Set ud fra et givet registreringstidspunkt kan der ikke være flere gældende forekomster af et forretningsobjekt med overlappende virkningstid og samme objektstatus. Registreringstiden er tidsrummet fra versionen registreres til den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres (logisk slettes). For et givet forretningsobjekt vil registreringstiden være fortløbende. Der vil for et forretningsobjekt kunne eksistere flere forekomster med samme eller overlappende virkningstid. Her anvendes registreringstid til at afgøre, hvilken forekomst der er/var den nyeste og dermed gældende på et givet tidspunkt. Registreringstid på en forekomst oprettes altid med aktuel timestamp som fra tidsstempel. Tiltidsstempel sættes ved oprettelsen til uendelig ( null ). 3.2 Livscyklus for forretningsbegreber Forretningsbegreberne Ejerskab, Ejendomsadministrator, Person/virksomhed administrator, Person/virksomhedsoplysninger og Alternativ adresse følger nedenstående simple livscyklus. Figur 2 Livscyklus forretningsbegreberne Ejerskab, Ejendomsadministrator, Person/virksomhed administrator, Person/virksomhedsoplysninger og Alternativ adresse 7 af 39

8 Livscyklus beskrives gennem den forretningsmæssige attribut Objektstatus, som også er medtaget som en attribut på begreberne, men der er tale om en forretningsmæssig attribut, som kan udledes ud fra de bitemporale egenskaber, og som derfor ikke behøver være registreret som et felt i databasen. Alle forekomster oprettes som Gældende. Objektstatus bliver Historisk, når det registrerede ikke længere findes. Tilbagerullet anvendes, hvis der har været tale om en registrering, som ikke skulle have været foretaget. Når en registrerings rulles tilbage, gøres den tidligere, nu historiske registrering, gældende igen. 8 af 39

9 3.3 Overblik Figur 3 Informationsmodel for Ejerfortegnelsen Attributter er ikke vist på diagrammet. Attributter er beskrevet nedenfor i afsnit 3.2 sammen med beskrivelsen af begrebet. Relationerne er beskrevet i det efterfølgende afsnit 3.3. Begreber som vedligeholdes af Ejerfortegnelsen, er vist med hvid baggrund, mens begreber med grå baggrund er begreber uden for Ejerfortegnelsen, som har relationer til Ejerfortegnelsens begreber. De eksterne begreber er ikke beskrevet, men det forudsættes, at Datafordeleren udstiller oplysninger, som gør det muligt, at afgøre, hvilken kommune der er administrativt ansvarlig for Bestemt fast ejendom, Person og Virksomhed. 9 af 39

10 3.4 Beskrivelse af begreber Begreberne er beskrevet i alfabetisk rækkefølge Alternativ adresse Alternativ adresse Synonymer: Beskrivelse: Adresse som, hvis den er angivet, skal anvendes ved kommunikation med person eller virksomhed. CPR og CVR registrene indeholder oplysninger om den danske adresse som skal anvendes for Personer og virksomheder. CPR og CVR registrene indeholder ikke altid de nødvendige adresseoplysninger, for Personer og Virksomheder som skal kontaktes på en udenlandsk adresse. Der er behov for at registrere adresser for personer og virksomheder, som er registreret som Person/virksomhedsoplysninger i Ejerfortegnelsen, fordi de ikke har et CPR /CVR nummer. I de tilfælde, hvor personen eller virksomheden er bosiddende i Danmark, gøres dette ved at udpege en Adresse i Adresseregistret. Udenlandske adresser for personer og virksomheder, som ikke har CPR /CVR nummer, registreres i Ejerfortegnelsen som en Alternativ adresse. Fremadrettet vil der her kun være tale om udenlandske adresser, idet alle ny registreringer med en dansk adresse vil skulle udpege adressen i adresseregistret. Men i konverteringen af ESR registerdata vil der være danske adresser, som ikke kan eller som man ikke ønsker at udskifte med den officielle adresse i Adresseregistret (DAR). Forretningsmæssig Id Den Person, Virksomhed eller Person/virksomhedsoplysninger som den Alternativ adresse gælder for Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Objektstatus Status i overensstemmelse med livscyklus Kodeliste LandeKodeNumer isk Adresselinje 1 10 Entydig numerisk kode for det land, hvor adressen er beliggende. Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard. Numerisk Tekst 10 af 39

11 3.4.2 Ejendomsadministrator Ejendomsadministrator Synonymer: Beskrivelse: Forretningsmæssig Id Identifikation af en Person eller Virksomhed (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR nummer) som er administrator af en Bestemt fast ejendom. Ejendomsadministratoren varetager ansvaret overfor offentlige myndigheder vedrørende ejendomme med flere ejere, f.eks. moderejendomme til ejerlejligheder, på vegne af de enkelte ejere. Ejendomsadministratoren er ikke nødvendigvis selv en af ejendommens ejere, men vil ofte være en person eller virksomhed, som påtager sig dette som en service over for ejerne. Ejendomsadministrator indeholder ingen forretningsmæssige attributter, men holder relationer til Person, Virksomhed og Person/virksomhedsoplysninger. Den Bestemte fast ejendom som administreres af Ejendomsadministrator + den Person, Virksomhed eller Person/virksomhedsoplysninger som er Ejendomsadministrator. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Objektstatus Status i Kodeliste overensstemmelse med livscyklus Ejerskab Ejerskab Synonymer: En Person eller Virksomheds ejerskabsandel i forhold til en Bestemt fast ejendom. 11 af 39

12 Beskrivelse: Forretningsmæssig Id Definerer en Person eller Virksomheds (herunder udlændinge og andre uden et CPR/ CVR nummer) ejerforhold i relation til en Bestemt fast ejendom. Der er to aspekter til Ejerskab, det tinglyste og det aktuelle. Det tinglyste ejerskab, som registreres i tingbogen, fastslår hvem der kan disponere over ejendommen, mens det aktuelle ejerskab beskriver, hvem der har forpligtelserne for ejendommen i relation til offentlige myndigheder, herunder hvem der skal svare ejendomsskat. Tinglyst ejerskab træder i kraft fra den dato hvor ejerskabet anmeldes til tinglysning. Aktuelt ejerskab træder i kraft fra den dato, hvor ejeren overtager ejendommen. En person eller virksomhed kan erhverve en Bestemt fast ejendom, af flere omgange i løbet af samme Ejerskab, hvorfor overtagelsesdato og evt. anmeldelsesdato vil være knyttet til de enkelte Ejerskifter. Til en given Bestemt fast ejendom vil summen af henholdsvis tinglyste og aktuelle ejerandele på de omfattende Ejerskaber til enhver tid udgøre 100 %. Ejerskabet kan administreres af en anden end ejeren. Den Bestemt fast ejendom som Ejerskab omfatter + den Person, Virksomhed eller Person/virksomhedsoplysninger som Ejerskab ejes af Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Objektstatus Status i Kodeliste overensstemmelse med livscyklus Primær kontakt Angiver at ejeren er den Værdisæt: ansvarlige kontakt i Ja forhold til offentlige Nej myndighed, for den ejendom som Ejerskabet omfatter Ejet før Markering af om Værdisæt: ejerskabet falder ind Ja under bestemmelsen om ejendomme ejet siden Nej Ejerforholdskode Kode der klassificerer ejeren af ejendommen. Kodeliste 12 af 39

13 Faktisk ejerandel Tinglyst ejerandel Begrænsning Den andel af ejendommen, som det offentlige regner ejeren som ejer af, f.eks. i forbindelse med beregning af ejendomsskat. Den andel af ejendommen som ejeren har tinglyst adkomst til Markering af, at ejeren ifølge tinglysning, har begrænset dispositionsret til ejendommen Brøk Brøk Værdisæt: Ja Nej Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse Synonymer: Beskrivelse: En hændelse, der vedrører Ejerskaberne til en eller flere Bestemt fast ejendom. Ejerskabshændelser kan enten modtages som hændelsesbeskeder fra Digital Tinglysning (Tinglysningsmeddelelse), oprettes på baggrund af brugeropdateringer i Ejerfortegnelsen eller oprettes på baggrund af andre systemers opdateringer i Ejerfortegnelsen gennem dennes ajourføringsservices Flere Ejerskabshændelser kan vedrøre samme forhold i Ejerfortegnelsen. F.eks. kan Ejerskabet til en ny opstået Bestemt fast ejendom, som er blevet initialiseret af Matriklen, efterfølgende blive tinglyst, hvilket medfører, at Ejerfortegnelsen modtager endnu en hændelsesbesked, som vedrører samme Ejerskifte. Forretningsmæssig Id Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Kilde Ejeskabshændelses type Angivelse af, hvor hændelsen stammer fra, f.eks. Digital Tinglysning, eller registreret manuelt i Ejerfortegnelsen Angivelse af hvilke type hændelse der er tale om. Kodeliste Kodeliste 13 af 39

14 Afsender reference Hændelsesbesked Hændelses identifikation medsendt fra andre systemer. Anvendes til at referere tilbage til det afsendende systems hændelser. Kan f.eks. være Tinglysningsmeddelelsens referencenummer Beskedindhold for hændelser der er modtaget som hændelsesbeskeder fra Digital tinglysning Tekst Tekst Ejerskabshændelse behandling Figur 4 Livscyklus for Ejerskabshændelse behandling En Ejerskabshændelse behandling, der oprettes i forbindelse med, at der sker en automatisk opdatering på bagrund af en hændelsesbesked eller ved et eksternt systems opdatering gennem en ajourføringsservice, oprettes i status Opdateret. Ejerskabshændelse behandlingen oprettes i status Til manuel behandling, hvis den oprettes på baggrund af en hændelsesbesked, uden at der foretages en automatisk opdatering, eller i status Uaktuel hvis der modtages en Tinglysningsmeddelelse, og den ikke vil resulterer i opdateringer af Ejerfortegnelsen. Når en kommunal medarbejder på eget initiativ foretager opdateringer af Ejerfortegnelsen, oprettes der en Ejerskabshændelse behandling af systemet i status Oprettet. Når den kommunale medarbejder har foretaget de nødvendige opdateringer, afslutter han Ejerskabshændelse behandlingen, som sættes i status Opdateret. 14 af 39

15 Ejerskabshændelse behandling Synonymer: Dokumentation af behandlingen af en Ejerskabshændelse i relation til en Bestemt fast ejendom. Beskrivelse: En Ejerskabshændelse kan vedrøre flere ejendomme, og kan derfor blive behandlet forskelligt, på forskellige tidspunkter og af forskellige medarbejdere og kommuner. Ejerskabshændelse behandlingen beskriver behandlingen af hændelsen i relation til den enkelte ejendom. Hvis Ejerskabshændelsen vedrører flere ejendomme så vil der være flere Ejerskabshændelse behandlings forekomster. Ved oprettelse af hændelsen tildeles den kommune, som er administrativt ansvarlig for ejendommen, som ansvarlig for behandling af hændelsen. Oplysningen om en ejendoms administrativt ansvarlige kommune udstilles på datafordeleren. Forretningsmæssig Id Den Ejerskabshændelse som Ejerskabshændelse behandlingen behandler + den Bestemt fast ejendom som Ejerskabshændelse behandlingen vedrører Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Hændelsesbehandlingsstatus Status i Kodeliste overensstemmelse med livscyklus Behandlet af Angivelse af, hvem der har foretaget den endelige behandling af hændelsen, f.eks. system eller bruger id Tekst Behandlingstidspunkt Note Journalnummer Fejlmeddelelse Tidspunkt hvor hændelsen er behandlet færdig Den kommunale medarbejders kommentarer til behandlingen af hændelsen Henvisning til den journal i kommunens ESDH system, hvor sagen er dokumenteret Beskrivelse af fejl i automatisk behandlede hændelser Tidspunkt Tekst Tekst Tekst 15 af 39

16 3.4.6 Ejerskabsskifte Ejerskabsskifte Synonymer: Beskrivelse: Overdragelse af et Ejerskab til eller fra en ejer. Et Ejerskifte kan omfatte overdragelse af en eller flere ejendomme mellem en eller flere ejere. Ejerskabsskifte beskriver hvilken andel af en Bestemt fast ejendom der er overdraget fra én ejer, eller hvilken andel af en Bestemt fast ejendom der er overdraget til én ejer, i forbindelse med Ejerskiftet. Forretningsmæssig Id Det Ejerskifte som Ejerskabsskiftet beskriver + det Ejerskab som Ejerskabsskiftet har som afgivende eller det Ejerskab som Ejerskabsskiftet har som modtagende. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Ejerskifte Ejerskifte Synonymer: Beskrivelse: Afstået andel Modtaget andel Den andel af tidligere ejers andel af ejendommen, som en ejer har afstået ved dette ejerskifte Den andel af ejendommen som en ejer har modtaget ved dette ejerskifte Brøk Brøk Overdragelse af et eller flere Ejerskaber fra en ejerkreds til en anden. Et Ejerskifte omfatter overdragelse af én Bestemt fast ejendom mellem en eller flere ejere. Forretningsmæssig Id Den Ejerskabshændelse behandling som Ejerskiftet er registreret ved + den Bestemt fast ejendom som Ejerskabsskiftet omfatter Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Overtagelsesdato Dato for købers Dato overtagelse af den købte andel af ejendommen Betinget Angivelse af, om Værdisæt: Ejerskiftet er betinget Ja Nej Frist dato Dato for frist udløb for tinglysningsmeddelelser tinglyst med frist Dato 16 af 39

17 Skødedato/anmel delsesdato Overdragelsesmåde Dato for anmeldelse til tinglysning Angiver på hvilken måde overdragelsen er foretaget Dato Kodeliste Handelsoplysninger Handelsoplysninger Synonymer: Købsdata Oplysninger som relaterer sig til Ejerskabshændelser der beskriver en ejendomshandel. Beskrivelse: Handelsoplysninger registreres alene ud fra tinglysningsmeddelelser eller konverteret over fra ESR, med det indhold som disse måtte have. Det er ikke muligt at vedligeholde oplysningerne i Ejerfortegnelsen. Forretningsmæssig De Ejerskabshændelse som Handelsoplysninger beskriver. Id Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Købesum Samlet købesum Valutakode Løsøresum Udbetaling Slutseddel /Købsaftaledato Betalingsforpligtel sesdato Skødetekst Udbetalingsprocent Afståelsesdato Bygninger omfattet Dato for underskrift af købsaftale Dato for ny ejers overtagelse af betalingsforpligtigelser Fri tekst, der kan følge med anmeldelsen Ejerens andel af den samlede købesum Samlet købesum for ejendommen Angiver hvilken type valuta købesummen er beregnet i. For danske kroner hedder typen DKK Ejerens andel af den samlede løsørekøbesum Ejerens andel af den samlede udbetaling Den procentdel udbetalingen udgør af købesummen Dato for ejerens afståelse af ejendommen Angiver f.eks. om anmeldelsen omfatter bygninger, der er planlagt nedrevet Dato Dato Beløb Beløb Tekst Beløb Beløb Procent Dato Tekst 17 af 39

18 3.4.9 Person/virksomhed administrator Person/virksomhed administrator Synonymer: Midlertidigt begreb der holder informationer om hvem der administrerer boet efter en afdød person, eller en lukket virksomhed. Beskrivelse: CPR og CVR registrene indeholder ikke de nødvendige Informationer om hvem der administrerer boet efter afdøde personer og lukkede virksomheder. Indtil de autoritative grunddataregistre for Person og Virksomhed indeholder de nødvendige oplysninger om disse administratorer, er der behov for at holde informationer i Ejerfortegnelsen. Person/virksomhed administrator holder ingen forretningsmæssig attributter, men holder relationer til Person, Virksomhed og Person/virksomhedsoplysninger. Forretningsmæssig Id Den Person, Virksomhed eller Person/virksomhedsoplysninger som er Person/virksomhed administrator Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Objektstatus Status i Kodeliste overensstemmelse med livscyklus Person/virksomhedshændelse Person/virksomhedshændelse Synonymer: En hændelse, der vedrører en person eller virksomhed, og som er relevant for Ejerfortegnelsen. Beskrivelse: Person/virksomhedshændelser som vedrører personer eller virksomheder, der enten ejer eller administrerer Bestemt fast ejendom kan være relevant for administrationen af Ejerfortegnelsens oplysninger. Der kan f.eks. være tale om, at en Person, som ejer en Bestemt fast ejendom dør eller ikke længere er registreret med CPR nummer, eller at en Virksomhed, som er Ejendomsadministrator for en eller flere ejendomme, lukker. Person/virksomhedshændelser kan enten modtages som hændelser fra Datafordeleren, oprettes på baggrund af købere i tinglysningsmeddelelser, oprettes på baggrund af brugeropdateringer i Ejerfortegnelsen eller oprettes på baggrund af andre systemers opdateringer i Ejerfortegnelsen gennem dennes ajourføringsservices Forretningsmæssi g Id Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype 18 af 39

19 Kilde Person/virksomhedshændelsestype Afsender reference Hændelsesbesked Angivelse af, hvor hændelsen stammer fra, f.eks. CPR, eller registreret manuelt i Ejerfortegnelsen Angivelse af hvilke type hændelse der er tale om. Hændelses identifikation medsendt fra andre systemer. Anvendes til at referere tilbage til det afsendende systems hændelser. Beskedindhold for hændelser der er modtaget som hændelsesbeskeder fra Datafordeleren Tekst Kodeliste Tekst Tekst Person/virksomhedshændelse behandling Figur 5 Livscyklus for Person/virksomhedshændelse behandling Person/virksomhedshændelse behandling har overordnet samme livscyklus som Ejerskabshændelse behandling. En Person/virksomhedshændelse behandling der oprettes på baggrund af en hændelsesbesked, og som ikke kan behandles automatisk, oprettes i status Til manuel behandling, hvis en kommunal medarbejder skal foretage de nødvendige opdateringer. Person/virksomhedshændelse behandling oprettes i status Uaktuel, hvis den ikke vil resultere i opdateringer af Ejerfortegnelsens eksisterende registreringer. 19 af 39

20 Hændelser til manuel behandling skal efterfølgende vurderes af en kommunal medarbejder, som kan vælge at afvise, at der er behov for at foretage opdatering, og sætte status til Uaktuel, eller foretage de nødvendige opdateringer. Når en kommunal medarbejder foretager opdateringer af Ejerfortegnelsen på eget initiativ, oprettes der en Person/virksomhedshændelse behandling af systemet i status Oprettet. Når den kommunale medarbejder har foretaget de nødvendige opdateringer, afslutter han Ejerskabshændelse behandlingen, som sættes i status Opdateret. Person/virksomhedshændelse behandling Synonymer: Dokumentation af en kommunes behandling af en Person/virksomhedshændelse. Beskrivelse: En Person/virksomhedshændelse kan omhandle Personer eller virksomheder, der er registreret som ejere og/eller administratorer af forskellige Ejerskaber og Bestemt fast ejendom, og kan derfor være relevant for forskellige kommuner med ansvar for administrationen af de enkelte Bestemt fast ejendom, personer og virksomheder. Person/virksomhedshændelse behandling dokumenterer den enkelte kommunes behandling af en Person/virksomhedshændelse. Ved oprettelse af hændelsen tildeles den kommune, som er administrativt ansvarlig for den berørte ejendom, person eller virksomhed, som ansvarlig for behandling af hændelsen. Forretningsmæssig Id Den Person/virksomhedshændelse som Person/virksomhedshændelse behandlingen behandler + Kommunenummer Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Hændelsesbehandlingsstatus Angivelse af hændelsens Kodeliste tilstand i livscyklus. Behandlet af Angivelse af, hvem der har Tekst foretaget den endelige behandling af hændelsen, f.eks. system eller brugerid Behandlingstidspunkt Tidspunkt hvor hændelsen Tidspunkt er behandlet færdig Note Den kommunale Tekst medarbejders kommentarer til behandlingen af hændelsen Journalnummer Henvisning til den journal i Tekst kommunens ESDH system, hvor sagen er dokumenteret Fejlmeddelelse Beskrivelse af fejl i Tekst automatisk behandlede hændelser 20 af 39

21 Person/virksomhedsoplysninger Person/virksomhedsoplysninger Synonymer: Midlertidigt begreb der holder informationer om en person, som ikke er registreret i CPR registret med CPR nummer, eller en virksomhed som ikke er registreret i CVR registret med CVR nummer, men som Ejerfortegnelsen har behov for oplysninger om. Beskrivelse: Grunddatabegrebet Person omfatter alle personer, uanset om disse er identificeret ved CPR nummer eller ej. CPR registret indeholder de aktuelle informationer om personer som har et CPR nummer, men ikke information om personer som ikke har et CPR nummer. Tilsvarende omfatter grunddatabegrebet Virksomhed alle virksomheder, uanset om disse er identificeret ved CVR nummer eller ej. CVR registret indeholder de aktuelle informationer om virksomheder, som har et CVRnummer, men ikke information om virksomheder som ikke har et CVRnummer. Indtil de autoritative grunddataregistre for Person og Virksomhed omfatter alle personer og virksomheder, som skal registreres som administrator i Ejerfortegnelsen, er der behov for at holde informationer om disse personer og virksomheders navn, og adresse. Person/virksomhedsoplysninger vedligeholdes i hver enkelt kommune. En person eller virksomhed uden CPR /CVR nummer, som har ejendom i flere forskellige kommuner, vil altså være oprettet som forskellige Person/virksomhedsoplysninger, og kan sagtens være registreret med forskellige navn og adresseoplysninger. SKAT forlanger, at kommunerne anvender UHB nummer som identifikation af debitorer i forbindelse med inddrivelse af kommunale fordringer. UHB numrene tildeles, så de er entydige på tværs af kommuner, men da Person/virksomhedsoplysninger vedligeholdes i hver enkelt kommune, vil den samme person eller virksomhed optræde med forskellige UHB numre i forskellige kommuner. Adressen registreres som relation til Adresse eller i Alternativ adresse eller i Adresseregistret. Forretningsmæssig Id Id Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Objektstatus Status i Kodeliste overensstemmelse med livscyklus Id Nummer som identificerer personen/virksomheden entydigt. UHB nummeret fra de kommunale UHB debitorsystemer, kan anvendes som Id. 21 af 39

22 Navn Personen eller virksomhedens navn Tekst 3.5 Kodelister Ejerforholdskode Ejerskabshændelsestype Nedenstående værdisæt er fra det eksisterende ESR, tilføjet kode = Privatpersoner, incl. I/S 20 = Almen boligorganisation 30 = A/S, APS og andre selskaber 40 = Foreninger, legater og institutioner 41 = Private andelsboligforeninger 50 = Den kommune hvor ejendommen er beliggende 60 = Anden primærkommune 70 = Region 80 = Staten 90 = Andre ejerforhold 99 = Ikke beregnet Ejerskabshændelsestypen afhænger af hændelsens kilde Manuelle opdateringer Ejerskifte Rettelse af ejerskab Opretning af ejerandele Administrator af ejerskab Administrator af ejendom Hændelser fra Digital Tinglysning Endeligt skøde Betinget skøde Bodeling Betinget bodeling Anden adkomst Endelig indførsel adkomst Aflysning af betinget skøde Ægtepagt adkomst Ejendomsdom Auktionsskøde SkifteretsattestÆgtefælle Skifteretsattest Meddelelse om tvangsauktion Hævd Navneændring Meddelelse fast ejendom adkomst 22 af 39

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6

e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6 e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6 i Indhold 1. e-bolighandel i mæglerperspektiv...2 1.1. Formål:...2 2. Anvendelse af e-bolighandel...2 3. Opstart af en sag i e-bolighandel...3 4. Rolletildeling

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere