HÅNDBOG. Tune Idrætsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG. Tune Idrætsforening"

Transkript

1 HÅNDBOG Tune Idrætsforening Håndbogen er udleveret til medlemmerne af Tune Idrætsforenings bestyrelser. Det er bestyrelsesmedlemmets ansvar, at holde bogen i god stand. Håndbogen er TUNE IF s ejendom, og skal afleveres til sekretæren ved udtrædelse af bestyrelsen. Rettelses- og tilføjelses blade udsendes efter behov eller kan udskrives fra Denne bog tilhører. Afdeling Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

2 A Afdelings generalforsamlinger Afdelingsformænd Afdelingskasserere Ansøgning til leder & lærerkursus Ansøgningsfrister Ansøgningsskema B Badmintonafdelingen Betalingsbetingelser for køb i Tune-Hallens Cafete Billardafdelingen Bogføringsprogram Bordtennisafdelingen Bygningsforsikring med glas- og kummeforsikring F FALCK- Abonnement Festen Fodboldafdelingen Folkedansafdelingen Folkeoplysningslovens foreningsarbejde Forretningsudvalg Forside til håndbog Fremtiden Fremtidige opgaver G Gaver til foreningers jubilæer m.v Greve Kommunes idrætspris Greveordningen Gymnastikafdelingen H Hovedbestyrelsen Håndboldafdelingen I Idrætsunionens gaveregler Idrætsunionens lederpokal og hæderspris Indholdsfortegnelse Internet i Tune IF K Kollektiv forsikringsaftale hos DGI og DIF Kombineret erhvervsforsikring M Medlemsregistrering Medlemsudviklingen i Tune IF Moms regler N Nordea s Idrætspris Nyanskaffelser af udstyr Nye aktiviteter Stikordsregister O Ordensreglement i Tune Hallerne P Petanqueafdelingen Planlægningskalender Presse Kontakt R Regler for benyttelse af bestyrelseslokalet Regler for brug af gymnastiksale Regler for tilskud til leder og lærerkurser Regler for uddeling af pokaler Regnskabsførelse Retningslinier for kurser på lokalt plan Retningslinier for tilskud fra 5%-puljen Revisionsretningslinier Rygepolitik i Tune IF S Salg i klubhusene Skatteforhold Sponsor aftaler Svømmeafdelingen T Tennisafdelingen Tilskud fra 5%-puljen Tirush bogføringsprogram Tirush installation og support Trimafdelingen Tune Hallernes reklameudvalg Tune Idrætsforenings jubilæmspokal Tune IF s forsikringer pr. 20. august U Udbetaling i forbindelse med arrangementer Udbetaling til kampdommere Udvalg under hovedforeningen V Vedtægter for Tune Idrætsforening Værdier og holdninger for Tune IF Y Ydelser til amatør idrætsudøvere Ydelser til ulønnede ledere Æ Æresmedlem Å Årets kammerat i Tune IF Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

3 Indholdsfortegnelse til Håndbog for Tune Idrætsforening 00.1 Indholdsfortegnelse Vedtægter Værdier og holdninger Værdier og holdninger Forretningsudvalg og hovedbestyrelse Udvalg under hovedforeningen Tune IF s arbejdsgang Afdelings generalforsamling med standard indholdsfortegnelse Afdelingsformænd Afdelingskassererer Internet, hjemmesider og mailadresser Afdelingsbestyrelser og aktivitetskalender Badminton Billard Bordtennis Fodbold Folkedans Gymnastik Håndbold Petanque Svømning Tennis Trim Medlemsudvikling Planlægningskalender januar-marts Planlægningskalender april-september Planlægningskalender oktober-december Regnskabsførelse Regnskabsførelse Tirush bogføringsprogram Skatteforhold Skatteforhold - ydelser til ulønnede ledere, trænere og medhjælpere Skatteforhold - udbetalinger til lønnede ledere, instruktører og spillere Skatteforhold - ydelser til amatør idrætsudøvere Skatteforhold - udbetaling til dommere Skatteforhold - udbetalinger i forbindelse med arrangementer Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

4 Indholdsfortegnelse til Håndbog for Tune Idrætsforening Momsregler Nyanskaffelser af udstyr og investeringer i klubhuse Revisionsretningslinier Sponsoraftaler Standard sponsoraftale side Standard sponsoraftale side Arbejdsbeskrivelse for Tune-Hallens reklameudvalg Udbetaling af midler fra Tune-Hallens reklameudvalg Tune-Hallens reklameudvalg kontrakt Aftale vedr. salg i foreningens klubhuse Aftale vedr. betaling til Tune Hallens Cafeteria Hædersbevisninger regler og modtagere Æresmedlem Årets Kammerat Tune Idrætsforenings jubilæumspokal Idrætsunionens lederpokal og hæderspris Greve Kommunes idrætspris Nordea s idrætspris Greve Kommunes gaveregler Idrætsunionens gaveregler Regler for benyttelse af bestyrelseslokalet Rygepolitik i Tune IF Fremtidige opgaver Regler for brug af skolernes gymnastiksale Ordensreglement for Tune Hallerne Folkeoplysningsloven Greveordningen Folkeoplysningsloven Greveordningen Folkeoplysningsloven Greveordningen Folkeoplysningsloven Greveordningen % puljen % puljen Tilskud til lederkursus vedr. fritidsvirksomhed Ansøgningsskema om tilskud til lederkursus Retningslinier for kurser arrangeret på lokalt plan Ansøgningsskema vedr. lokalt arrangerede kurser Falck-abonnement Forsikringer tegnet af Tune IF Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

5 Side 1 af 4 Vedtægter for Tune Idrætsforening Foreningens navn er TUNE IF Hjemsted Tune Sogn, Greve Kommune. 2. Foreningens formål er at samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter, samt virke koordinerende og udadvendt for alle specialafdelinger. 3. I foreningen optages enhver, der vil indordne sig foreningens vedtægter. 4.a. Foreningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen, der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering og opslag, til afholdelse een gang årligt, inden d. 15. maj, med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Hovedformandens beretning (evt. meddelelser fra afdelingsformændene). 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse Regnskabsåret går fra 1/1-31/12. 4.a. Revideret Hal-regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen). 6. Valg: a. Hovedformand afgår i ulige år. Hovedkasserer afgår i lige år. b. Medlemmer til forretningsudvalget: 2 afgår i ulige år 2 afgår i lige år. c. 2 suppleanter. d. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. e. Medlemmer til Tune-Hallernes forretningsudvalg: I. Formand afgår i lige år II. Kasserer afgår i ulige år III. 3 yderligere medlemmer til Tune-Hallernes forretningsudvalg: 2 afgår i lige år - 1 afgår i ulige år IV. 2 suppleanter 7. Eventuelt Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

6 4.b. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de på hovedgeneralforsamlingen fremmødte stemmeberettigede. 4.c. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan indkaldes efter reglerne i punkt 4.a., hvis et flertal af hovedbestyrelsen eller 100 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Dagsordenen skal i så tilfælde lyde på et eller flere punkter, indeholdende årsagen til hovedgeneralforsamlingens indkaldelse. 5.a. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, kasserer, 1 medlem fra hver afdeling, formanden for Tune-Hallernes forretningsudvalg samt de på hovedgeneral forsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer. Tune IF s hovedbestyrelse er bestyrelse for den selvejende institution Tune-Hallerne Halbestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis samtidig med hovedbestyrelsesmøderne i Tune IF. Medlemmerne af Tune-Hallernes forretningsudvalg kan deltage i halbestyrelsesmøderne. 5.b. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, der vælges af de på hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer, samt nedsætter evt. underudvalg. 5.c. Foreningens daglige virke ledes af et forretningsudvalg, der består af formanden, kassereren samt de på hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 6.a. De til hovedbestyrelsen udpegede afdelingsrepræsentanter er på valg som følger: lige år: Bordtennis Fodbold Håndbold Petanque. ulige år: Badminton Billard Gymnastik Svømning Tennis Trim. samt nye afdelinger i den rækkefølge, de oprettes. 6.b. Alle personer, der er fyldt 15 år, har stemmeret til hovedforeningen og den afdeling, de er medlemmer af, når de har betalt kontingent og ikke er i restance. Støttemedlemmer dog først efter 3 måneders medlemsskab. Valgbare er alle personer, der er fyldt 15 år, når de har betalt kontingent og ikke er i restance. 6.c. Formand, næstformand og kasserer skal dog være fyldt 18 år. 7. Foreningen hæfter ene og alene med sin formue. Foreningen tegnes af hovedformanden og 2 forretningsudvalgsmedlemmer. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. 8.a. Afdelingsbestyrelsen kan idømme medlemmer karantæne. Hovedbestyrelsen kan idømme medlemmer udelukkelse. Den karantæneramte eller udelukkede skal have mulighed for at forelægge sine synspunkter. Side 2 af Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

7 8.b. Ved eventuel restance i een afdeling, mistes retten til al deltagelse i alt foreningen vedrørende. 9. Ved eventuel opløsning af foreningen, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være tilstede på hovedgeneralforsamlingen, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for opløsningen. Eventuelle aktiver skal opbevares af Greve Kommune, og skal fordeles til efterfølgende foreninger af lignende art i Tune Sogn. 10.a. Foreningen består af en række specialafdelinger, der hver især skal søge fremmet muligheden for at dyrke den, under pågældende afdeling henlagte aktivitet. 10.b. Som medlemmer kan optages enhver, der vil indordne sig under afdelingen og foreningens vedtægter. Støttemedlemmer kan optages mod et af afdelingen nærmere fastsat kontingent. 10.c. Den enkelte afdeling afholder mindst een gang årligt, og senest den 15. april, ordinær generalforsamling med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Beretning (herunder evt. meddelelser fra hovedbestyrelsesmedlemmet). 4. Regnskab - Regnskabsåret går fra 1/1-31/ Indkomne forslag (skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 6. Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen. 7. Valg: a. Formand i ulige år kasserer i lige år. b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen. c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen (skal være medlem af afdelingsbestyrelsen, jfr. 6.a.). d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen. e. Revisor og revisorsuppleant. f. Evt. underudvalg. 8. Eventuelt. Valg af formand, kasserer og medlem til hovedbestyrelsen gælder for to år, øvrige valg gælder for et år. Side 3 af 4 10.d. Vedr. afdelingernes regler for afstemninger, indkaldelser, ekstraordinære generalforsamlinger samt stemmeret, henvises til hovedforeningens vedtægter. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes, såfremt 10% af de stemmeberettigede, dog mindst 10 medlemmer i afdelingen, kræver det. 10.e. Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer, det til hovedbestyrelsen valgte medlem samt de af den enkelte afdeling valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær samt eventuelle Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

8 udvalg. Formand og kasserer tegner i fællesskab afdelingen overfor hovedbestyrelsen, dog sammen med det til denne udpegede medlem. 10.f. Foreningens afdelinger kan efter hovedbestyrelsens godkendelse være medlem af de for aktiviteten hørende special- og/eller hovedforbund. Er afdelingen medlem af specialforbund og/eller hovedforbund, er afdelingen forpligtiget til udover at overholde Tune IF s vedtægter også at overholde dette forbunds love og bestemmelser. 11. Det er pålagt afdelingen ikke at starte aktiviteter, som giver økonomiske underskud, hvis disse underskud ikke umiddelbart kan dækkes over afdelingens drift. 12. Dispositioner, der ikke umiddelbart kan dækkes af afdelingens drift, skal godkendes af hovedbestyrelsen, som herefter er økonomisk garant. 13. Foreningens regnskabsførelse skal foregår efter almindelige regnskabsmæssige principper og med betryggende formueforvaltning, samt efter de af hovedbestyrelsen angivne retningslinier. Revisionen af regnskabet skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. 14. Såfremt en afdeling ikke kan klare sine økonomiske eller moralske forpligtigelser, er hovedforeningen ansvarlig og kan sætte afdelingen under administration. Side 4 af 4 Maj, 2012 Sven Edelmann Pauli Christensen Judi Jørgensen Villy Jensen Hans Christian Warming Finn Hansen Michael Olsen - John Rothmann Lene Barslund Helle Karlsson Pia Henriksen John Skaaning - Marianne Sørensen Niels Erik Olsen Fritz Jüngling Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

9 Værdier og holdninger for Tune IF. Tune IF s værdier. Visionen bygger på fire kerneværdier, som udtrykker det, vi ønsker at stå for. Værdierne fungerer som vores fundament, og som en synlig lederstjerne i vores bestræbelser på at udvikle et forpligtende samvirke. Troværdighed. Vi vil være synlige og troværdige. Vi skal bevare vores troværdighed gennem en høj grad af åbenhed og ærlighed over for alle. Det betyder, at vi skal kunne regne med hinanden i Tune IF, og vi skal holde, hvad vi lover. Hos os skal den enkelte have plads og frihed til at markere sit ståsted, og vi skal sammen tage ansvar for demokratiet i Tune IF og i samfundet. Fællesskab. Alle i Tune IF skal opleve et fællesskab, der forpligter, især for folkevalgte og ansatte. Vi skal have plads til forskellighed og mangfoldighed, hvor alle føler ansvar. Fællesskabet bør komme til udtryk gennem fælles værdier og holdninger og skal opleves i aktiviteter, samvær, samtale og gennem følelsen af, at vi hører til i en større sammenhæng, både lokalt og nationalt. Demokrati og samarbejde. Demokrati og samarbejde mellem mennesker skal baseres på åben dialog, så vi kan styrke og udvikle foreningslivet i Tune IF og vores samspil med lokalsamfundet. Der for samarbejder vi på alle niveauer i Tune IF ud fra en fælles grundholdning, men med plads til forskellighed, nytænkning, uenighed og vilje til at bygge bro mellem synspunkter og holdninger. Vores samarbejde bygger på involvering, engagement og gensidig respekt. Vi mener, at modsætninger og debat er frugtbare for samarbejdet. Alle på poster med ansvar bør konstant opfordre til samarbejde, så vi kan styrke os selv og vores demokrati. Respekt. I Tune IF bør vi altid vise respekt for det enkelte menneske og dets synspunkter. Alle bør være ligeværdige deltagere i foreningsarbejdet. De, der vil, kan bidrage til at fremme det frivillige foreningsarbejde, og ideen bag menneskesynet i den folkelige oplysning, hvor mennesket betyder mere end resultat. Respekten skal komme til udtryk i ord og handlinger og bør baseres på ligeværdighed, ærlighed, åbenhed, gensidig tillid, forståelse og selvværd. Vi bør hele tiden tilstræbe, at vi udvikler vores samvær Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

10 Værdier og holdninger for Tune IF. Traditioner. Når vi mødes, har vi flere traditioner, som er med til at styrke fællesskabet og samværet. Disse traditioner skal vi værne om, fordi de er med til at skabe en fælles identitet og ånd, der signalerer, i hvilken organisation vi er. Det er også et middel, som er medvirkende til at implementere Tune IF s værdier ved møder, kurser, stævner/turneringer, og andre arrangementer. Det er nødvendigt, at disse traditioner er dynamiske og kan ændres efter behov, så de følger med tiden, Tune IF og det øvrige samfund. Taler. Vi bruger taler til at skabe oplæg til debat og fælles forståelse ved større arrangementer. Dette er med til at bringe værdierne ud til en større personkreds, og giver synergieffekt i nye taler andre steder. Festen. Vi fester som afslutning på større arrangementer. Ved store begivenheder som f.eks. klubturneringer og sæsonafslutning m.m. fester vi sammen for at signalere respekt og glæde ved samværet overfor de mennesker, vi har været sammen med. Fremtiden. Tune IF s hovedgeneralforsamling besluttede den 7. maj 2003 nedenstående mål. a. Færdiggørelse af igangværende opgaver Idrætslegeplads. Implementering af fælles bogføring. Lederpleje af bestående ledere og instruktører. Rekruttering af nye nye ledere. b. Nye opgaver Bestyrelseskompetence, uddannelse af vore bestyrelsesmedlemmer. Team Tune - Erhvervs Forum. Styrketræningscenter. Regnskab og revisionsregler. Revidering af vor håndbog. Samarbejdet Tune IF - KIF - Vindinge IF - Viby IF / Borup IF. c. Vi skal fastholde og udbygge vor indflydelse lokalt - kommunalt og videre ud Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

11 FORRETNINGSUDVALG HOVEDFORMAND: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: REGNSKABSFØRER: Knud Andresen Byagervej51 Tlf.: NÆSTFORMAND: Pauli Christensen Hvidkløvervej 12 Tlf.: F.U. MEDLEM: Hans Christian Warming Byagervej 41 Tlf.: F.U. MEDLEM: Judi Jørgensen Byagervej 37 Tlf.: F.U. MEDLEM: Willy Jensen Østerbakken 49 Tlf.: SUPPLEANT: HOVEDBESTYRELSE BADMINTON: Michael Olsen Byagerparken 66 tlf.: BILLARD: John Rotmann Karslunde Centervej Karlslunde tlf.: BORDTENNIS: Lene Barslund Lundegårdshegnet 86 tlf FODBOLD: Pauli Christensen Hvidkløvervej 12 Tlf.: GYMNASTIK: Helle Karlsson Fenrisvej 38 tlf.: HÅNDBOLD: Pia Henriksen Elkærparken 122 tlf.: PETANQUE: John Skaaning Enøvej 3, Vor Frue 4000 Roskilde tlf.: SVØMNING: Marianne Sørensen Bonnesvej 3A 2670 Greve tlf.: SVØMMESAL: Lise Persson Nordgårdsvej 85 tlf.: TENNIS: Niels Erik Olsen Skæppestien 18 tlf.: TRIM: Fritz Jüngling Byagervej 21 tlf.: IT-UDVALG: Bent Andersen Lundevej 50 tlf.: TUNE-HALLERNE: Finn Hansen Nørregade 27 tlf.: SEKRETÆR: Inge Raagaard Begoniavej 5 tlf.: SEKRETÆR: Claus Christiansen Roskildevej 29 tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

12 UDVALG UNDER HOVEDFORENINGEN IT: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: MOTIONSCENTER: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: LOKAL TV: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: TUNE-HALLERNE: Finn Hansen Nørregade 27 Tlf.: Bent Andersen Lundevej 50 Tlf.: Fritz Jüngling Byagervej 21 Tlf.: Bent Andersen Lundevej 50 Tlf.: Ole Sloth Roskildevej 13 Tlf.: IDRÆTSLEGEPLADS: Brian Hemmingsen Plejlstien 2 Tlf.: Kurt Larsen Runevej 26 Tlf.: Truels Vestergaard Østerbakken 17 Tlf.: Torben Nielsen Plejlstien 11 Tlf.: Annelise Bay Jørgensen Jan Michael Grønsund LEDER- / IDRÆTSFEST: Karen Thorsen Bondestien 8 Tlf.: Christina Blankholm Bjarne Hansen Jan Finn Petersen Lis Hansen 12 Bent Andersen Lundevej 50 Tlf.: Jytte Larsen Elkærparken 86 Tlf.: Anne Kaas Andersen Lundevej 50 Ttlf.: Sven Hansen Østergade 28 Tlf.: Margit Olah Byagerparken 66 Tlf.: Lene Lysholm Elkærparken 41 Tlf.: Knud Andresen Byagervej 51 Tlf.: LEDER UDVIKLING: Christina Blankholm Sven Edelmann SVØMMESALS UDVALG: Lise Persson Marianne Sørensen Kirsten Poulsen Annelise Bay Jørgensen Peter Rølmer Hansen Per Johansen Kristian Hansen Grevetoften Greve Tlf.: SENIOR UDVALG: Lise Persson Einar Østergaard Birthe Edelmann KURSUS UDVALG: Karen Thorsen Bondestien Roskilde Tlf.: KLUB-NYT UDVALG: Redaktør: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: Økonomi: Fritz Jüngling Byagervej 21 Tlf.: Annoncer: Kirsten Nielsen Tinggårdsparken 86 Tlf.: Redaktion / udbringning: Inge Raagaard Begoniavej 5 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

13 Hovedbestyrelsen. Tune IF s hovedbestyrelse afholder sædvanligvis 8 møder om året, møderne er fastlagt for 6 måneder af gangen og det tilstræbes at skifte mellem dagene. I hovedbestyrelsesmøderne deltager den på afdelingens generalforsamling valgte hovedbestyrelsesmedlem, samt forretningsudvalget og formanden for de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg. Der er mødepligt til alle hovedbestyrelsesmøder. Ved forfald af et hovedbestyrelsesmedlem, deltager den på afdelingsgeneralforsamlingen valgte suppleant, der har stemmeret. Ved afbud fra suppleant kan et andet bestyrelsesmedlem deltage, dog uden stemmeret. Alle beslutninger søges taget i enighed. Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet. Der skrives referat som sendes til alle hovedbestyrelsesmedlemmer og afdelingsformænd. Forretningsudvalget. Varetager den daglige ledelse af Tune IF. Kontakt til Kommune og andre offentlige myndigheder sker gennem forretningsudvalget såfremt det har med organisation, økonomi, lokaler eller andet der juridisk forpligter Tune IF og dens afdelinger. Er du i tvivl så kontakt venligst forretningsudvalget, som vil hjælpe dig. Forretningsudvalget holder sædvanligvis møde den første og tredje tirsdag i måneden. Presse Kontakt m.m. Tune IF s afdelingsformænd har ansvaret for pressekontakt m.m. vedrørende afdelingens Idrætsaktivitet. Tune IF s hovedformand har ansvaret for pressekontakt m.m. vedrørende Tune IF s udvikling, organisation, økonomi m.m. Ved al kontakt til pressen har den enkelte ansvaret for at Tune IF profileres i overensstemmelse med vore Værdier og holdninger og med vort sammenhold i Tune IF. Pressen kan ofte have egne mål, derfor er det hensigtsmæssig at de informationer vi giver, er skriftlige Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

14 Afdelings generalforsamlinger Alle afdelinger afholder en årlig generalforsamling i henhold til Tune IF s vedtægter. Der skrives referat fra generalforsamlingen, referat underskrives af dirigent og referent og sendes senest 14 dage efter generalforsamlingen til Tune IF s sekretær. Formandens beretning skal være skriftlig, den af generalforsamlingen godkendte beretning sendes senest 14 dagen efter generalforsamling til Tune IF s sekretær. Der skal gøres opmærksom på at beretninger og referat indgår i Tune IF s beretning der afleveres til Greve Kommune. For at sikre en vis ensartethed i den beretning Tune IF afleverer til Greve kommune bedes nedenstående standard indholdsfortegnelse anvendt. Greve kommune har ret og pligt til at kontrollere at offentlige tilskud er anvendt i henhold til folkeoplysningsloven og Greve ordningens regler m.m. Husk at regnskab ikke skal godkendes på afdelingernes generalforsamlingerne, det er til information, Tune IF s totale regnskab godkendes på hovedgeneralforsamlingen. Umiddelbart efter generalforsamlingen indrapporteres alle valg til Tunes sekretær, på de udsendte skemaer. Standard indholdsfortegnelse for afdelingsformandens beretning. 01. Indledning 02. Medlemstal over og under 25 år. 03. Udviklingen i medlemstal. 04. Idrætslige mål som blev besluttet på sidste års generalforsamling, hvordan er de nået. 05. Andre mål som blev besluttet på sidste års generalforsamling, hvordan er de nået. 06. Idrætsaktiviteter for børn og unge under 25 år. Herunder turneringer og stævner og daglig træning. 07. Sportslige aktiviteter for voksne over 25 år. Her under turneringer og stævner og den daglige træning. 08. Særlige arrangementer og deres resultat. 09. Samarbejde og relationer. 10. Udvalg og deres aktiviteter. 11. Leder og instruktør uddannelse. 12. Tune IF s værdier og holdninger, hvordan lever man op til dem. 13. Mål og visioner for det/de kommende år Afslutning Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

15 AFDELINGSFORMÆND 2012 Badminton: Michael Olsen Byagerparken 66 Tlf.: Billard: John Rotmann Karlslunde Centervej Karlslunde Tlf.: Bordtennis: Lene Barslund Lundegårdshegnet 86 Tlf.: Fodbold: Per Lund Sørensen Tinggårdsparken 25 Tlf.: Folkedans: Afdelingen lukket p.t. Håndbold: Helle Pedersen Grevevej 62 Tlf.: Petanque: John Skaaning Enøvej 3, Vor Frue 4000 Roskilde Tlf.: Svømning: Marianne Sørensen Bonnesvej 3A 2670 Greve Tlf.: Tennis: Niels Erik Olsen Skæppestien 18 Tlf.: Trim: Fritz Jüngling Byagervej 21 Tlf.: Gymnastik: Carina Leth Elkærparken 119 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

16 AFDELINGSKASSERERE 2012 Badminton: Lis Hansen Nordgårdsvej 105 Tlf.: Billard: Svend E. Jensen Tinggårdshegnet 39 Tlf.: Bordtennis: Danny Stjerne Mimosevej 12 Tlf.: Fodbold: Peter Hørsted Tinggårdsvænget 50 Tlf.: Gymnastik: Troels Faurskov Tinggårdslunden 66 Tlf.: Håndbold: Dorthe Toftebjerg Odinsvej 12 Tlf.: Petanque: Joan Misimi Elmelygårdsvej Roskilde Tlf.: Svømning: Charlotte Tolderlund Karlslunde Mosevej Karlslunde Tlf.: Tennis: Lene Cronqvist Østrebakken 33 Tlf.: Trim: Kirsten Andersen Nordgårdsvej 97 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

17 Internet i Tune IF Hjemmeside: Afdeling: Mail-adresse: Videresendes til mail-adresse: Navn: Hovedafdeling Inge Raagaard Hovedformand Sven Edelmann Badminton Lis Hansen Billard John Rothmann Bordtennis Lene Barslund Fodbold Per Lund Sørensen Folkedans John Eicke Gymnastik Carina Leth Håndbold Dorthe Toftebjerg Petanque John Skaaning Svømning Charlotte Tolderlund Tennis Lene Cronqvist Trim Fritz Jüngling IT-udvalg Bent Andersen Følgende afdelings hjemmesider kan også benyttes Ændringer til denne liste bedes et til Opdateret 1. juni Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

18 BADMINTONAFDELINGEN 2012 Opstart 1/ BESTYRELSE - AKTIVITETSKALENDER Formand: Michael Olsen Byagervej 66 Tlf.: JANUAR: FEBRUAR: MARTS: Klubmesterskaber Kasserer: Lis Hansen Nordgårdsvej 105 Tlf.: APRIL: MAJ: JUNI: JULI: Sæsonafslutning Næstform.: Susanne Jørgensen Røglestien 3 Tlf.: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: Sæsonstart Ungd.form.: Lene Odgaard Lindevej 20 Tlf.: NOVEMBER: DECEMBER: Best.medl.: Best.medl.: Best.medl.: Revisor: 18 René Larsen Lundevej 38 Tlf.: Allan Andersen Byagerparken 86 Tlf.: John Linde Tinggårsparken 22 Tlf.: Billy Mikkelsen Lundevej 68, Tune 4000 Roskilde Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

19 BILLARDAFDELINGEN 2012 Opstart 18/ Medlem af Sjællands Billard Union BESTYRELSE Formand: John Rothmann Hovedbest.: Karlslunde Centervej Karlslunde Tlf.: Kasserer: Svend Erik Jensen Tinggårdshegnet 39 Tlf.: Best.medl.: Sv. E. Jensen Tinggårdshegnet 39. Revisor: Helge Glensner Bondestien 13 Tlf.: AKTIVITETSKALENDER JANUAR: FEBRUAR MARTS: APRIL: MAJ: Klubmesterskab JUNI: JULI: AUGUST: Sæsonstart SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DECEMBER: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

20 BORDTENNISAFDELINGEN 2012 Opstart 1964 BESTYRELSE - AKTIVITETSKALENDER Formand: Lene Barslund Hovedb.: Lundegårdshegnet 86 Tlf.: Kasserer: Danny Stjerne Mimosevej 12 Tlf.: Næstform.: Palle Sand Lindevej 2a Tlf.: Best.medl.: Mette Whipps Plejlstien 19 Tlf.: JANUAR: FEBRUAR MARTS: APRIL: MAJ: JUNI: JULI: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DECEMBER: Sæsonstart Revisor: Per Gregersen Lundgårdshegnet 86 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Randers gymnastiske Forening

Randers gymnastiske Forening Vedtægter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar 1872. Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 50. ÅRGANG JUNI 2014 NR. 6 90 I anledning af Tune Idrætsforening s 90 års jubilæum afholdes der reception i Tune Hal 3 Fredag d. 20. juni kl. 17-19 Program: 17.00 Velkommen

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere