HÅNDBOG. Tune Idrætsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG. Tune Idrætsforening"

Transkript

1 HÅNDBOG Tune Idrætsforening Håndbogen er udleveret til medlemmerne af Tune Idrætsforenings bestyrelser. Det er bestyrelsesmedlemmets ansvar, at holde bogen i god stand. Håndbogen er TUNE IF s ejendom, og skal afleveres til sekretæren ved udtrædelse af bestyrelsen. Rettelses- og tilføjelses blade udsendes efter behov eller kan udskrives fra Denne bog tilhører. Afdeling Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

2 A Afdelings generalforsamlinger Afdelingsformænd Afdelingskasserere Ansøgning til leder & lærerkursus Ansøgningsfrister Ansøgningsskema B Badmintonafdelingen Betalingsbetingelser for køb i Tune-Hallens Cafete Billardafdelingen Bogføringsprogram Bordtennisafdelingen Bygningsforsikring med glas- og kummeforsikring F FALCK- Abonnement Festen Fodboldafdelingen Folkedansafdelingen Folkeoplysningslovens foreningsarbejde Forretningsudvalg Forside til håndbog Fremtiden Fremtidige opgaver G Gaver til foreningers jubilæer m.v Greve Kommunes idrætspris Greveordningen Gymnastikafdelingen H Hovedbestyrelsen Håndboldafdelingen I Idrætsunionens gaveregler Idrætsunionens lederpokal og hæderspris Indholdsfortegnelse Internet i Tune IF K Kollektiv forsikringsaftale hos DGI og DIF Kombineret erhvervsforsikring M Medlemsregistrering Medlemsudviklingen i Tune IF Moms regler N Nordea s Idrætspris Nyanskaffelser af udstyr Nye aktiviteter Stikordsregister O Ordensreglement i Tune Hallerne P Petanqueafdelingen Planlægningskalender Presse Kontakt R Regler for benyttelse af bestyrelseslokalet Regler for brug af gymnastiksale Regler for tilskud til leder og lærerkurser Regler for uddeling af pokaler Regnskabsførelse Retningslinier for kurser på lokalt plan Retningslinier for tilskud fra 5%-puljen Revisionsretningslinier Rygepolitik i Tune IF S Salg i klubhusene Skatteforhold Sponsor aftaler Svømmeafdelingen T Tennisafdelingen Tilskud fra 5%-puljen Tirush bogføringsprogram Tirush installation og support Trimafdelingen Tune Hallernes reklameudvalg Tune Idrætsforenings jubilæmspokal Tune IF s forsikringer pr. 20. august U Udbetaling i forbindelse med arrangementer Udbetaling til kampdommere Udvalg under hovedforeningen V Vedtægter for Tune Idrætsforening Værdier og holdninger for Tune IF Y Ydelser til amatør idrætsudøvere Ydelser til ulønnede ledere Æ Æresmedlem Å Årets kammerat i Tune IF Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

3 Indholdsfortegnelse til Håndbog for Tune Idrætsforening 00.1 Indholdsfortegnelse Vedtægter Værdier og holdninger Værdier og holdninger Forretningsudvalg og hovedbestyrelse Udvalg under hovedforeningen Tune IF s arbejdsgang Afdelings generalforsamling med standard indholdsfortegnelse Afdelingsformænd Afdelingskassererer Internet, hjemmesider og mailadresser Afdelingsbestyrelser og aktivitetskalender Badminton Billard Bordtennis Fodbold Folkedans Gymnastik Håndbold Petanque Svømning Tennis Trim Medlemsudvikling Planlægningskalender januar-marts Planlægningskalender april-september Planlægningskalender oktober-december Regnskabsførelse Regnskabsførelse Tirush bogføringsprogram Skatteforhold Skatteforhold - ydelser til ulønnede ledere, trænere og medhjælpere Skatteforhold - udbetalinger til lønnede ledere, instruktører og spillere Skatteforhold - ydelser til amatør idrætsudøvere Skatteforhold - udbetaling til dommere Skatteforhold - udbetalinger i forbindelse med arrangementer Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

4 Indholdsfortegnelse til Håndbog for Tune Idrætsforening Momsregler Nyanskaffelser af udstyr og investeringer i klubhuse Revisionsretningslinier Sponsoraftaler Standard sponsoraftale side Standard sponsoraftale side Arbejdsbeskrivelse for Tune-Hallens reklameudvalg Udbetaling af midler fra Tune-Hallens reklameudvalg Tune-Hallens reklameudvalg kontrakt Aftale vedr. salg i foreningens klubhuse Aftale vedr. betaling til Tune Hallens Cafeteria Hædersbevisninger regler og modtagere Æresmedlem Årets Kammerat Tune Idrætsforenings jubilæumspokal Idrætsunionens lederpokal og hæderspris Greve Kommunes idrætspris Nordea s idrætspris Greve Kommunes gaveregler Idrætsunionens gaveregler Regler for benyttelse af bestyrelseslokalet Rygepolitik i Tune IF Fremtidige opgaver Regler for brug af skolernes gymnastiksale Ordensreglement for Tune Hallerne Folkeoplysningsloven Greveordningen Folkeoplysningsloven Greveordningen Folkeoplysningsloven Greveordningen Folkeoplysningsloven Greveordningen % puljen % puljen Tilskud til lederkursus vedr. fritidsvirksomhed Ansøgningsskema om tilskud til lederkursus Retningslinier for kurser arrangeret på lokalt plan Ansøgningsskema vedr. lokalt arrangerede kurser Falck-abonnement Forsikringer tegnet af Tune IF Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

5 Side 1 af 4 Vedtægter for Tune Idrætsforening Foreningens navn er TUNE IF Hjemsted Tune Sogn, Greve Kommune. 2. Foreningens formål er at samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter, samt virke koordinerende og udadvendt for alle specialafdelinger. 3. I foreningen optages enhver, der vil indordne sig foreningens vedtægter. 4.a. Foreningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen, der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering og opslag, til afholdelse een gang årligt, inden d. 15. maj, med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Hovedformandens beretning (evt. meddelelser fra afdelingsformændene). 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse Regnskabsåret går fra 1/1-31/12. 4.a. Revideret Hal-regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen). 6. Valg: a. Hovedformand afgår i ulige år. Hovedkasserer afgår i lige år. b. Medlemmer til forretningsudvalget: 2 afgår i ulige år 2 afgår i lige år. c. 2 suppleanter. d. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. e. Medlemmer til Tune-Hallernes forretningsudvalg: I. Formand afgår i lige år II. Kasserer afgår i ulige år III. 3 yderligere medlemmer til Tune-Hallernes forretningsudvalg: 2 afgår i lige år - 1 afgår i ulige år IV. 2 suppleanter 7. Eventuelt Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

6 4.b. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de på hovedgeneralforsamlingen fremmødte stemmeberettigede. 4.c. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan indkaldes efter reglerne i punkt 4.a., hvis et flertal af hovedbestyrelsen eller 100 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Dagsordenen skal i så tilfælde lyde på et eller flere punkter, indeholdende årsagen til hovedgeneralforsamlingens indkaldelse. 5.a. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, kasserer, 1 medlem fra hver afdeling, formanden for Tune-Hallernes forretningsudvalg samt de på hovedgeneral forsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer. Tune IF s hovedbestyrelse er bestyrelse for den selvejende institution Tune-Hallerne Halbestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis samtidig med hovedbestyrelsesmøderne i Tune IF. Medlemmerne af Tune-Hallernes forretningsudvalg kan deltage i halbestyrelsesmøderne. 5.b. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, der vælges af de på hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer, samt nedsætter evt. underudvalg. 5.c. Foreningens daglige virke ledes af et forretningsudvalg, der består af formanden, kassereren samt de på hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 6.a. De til hovedbestyrelsen udpegede afdelingsrepræsentanter er på valg som følger: lige år: Bordtennis Fodbold Håndbold Petanque. ulige år: Badminton Billard Gymnastik Svømning Tennis Trim. samt nye afdelinger i den rækkefølge, de oprettes. 6.b. Alle personer, der er fyldt 15 år, har stemmeret til hovedforeningen og den afdeling, de er medlemmer af, når de har betalt kontingent og ikke er i restance. Støttemedlemmer dog først efter 3 måneders medlemsskab. Valgbare er alle personer, der er fyldt 15 år, når de har betalt kontingent og ikke er i restance. 6.c. Formand, næstformand og kasserer skal dog være fyldt 18 år. 7. Foreningen hæfter ene og alene med sin formue. Foreningen tegnes af hovedformanden og 2 forretningsudvalgsmedlemmer. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. 8.a. Afdelingsbestyrelsen kan idømme medlemmer karantæne. Hovedbestyrelsen kan idømme medlemmer udelukkelse. Den karantæneramte eller udelukkede skal have mulighed for at forelægge sine synspunkter. Side 2 af Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

7 8.b. Ved eventuel restance i een afdeling, mistes retten til al deltagelse i alt foreningen vedrørende. 9. Ved eventuel opløsning af foreningen, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være tilstede på hovedgeneralforsamlingen, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for opløsningen. Eventuelle aktiver skal opbevares af Greve Kommune, og skal fordeles til efterfølgende foreninger af lignende art i Tune Sogn. 10.a. Foreningen består af en række specialafdelinger, der hver især skal søge fremmet muligheden for at dyrke den, under pågældende afdeling henlagte aktivitet. 10.b. Som medlemmer kan optages enhver, der vil indordne sig under afdelingen og foreningens vedtægter. Støttemedlemmer kan optages mod et af afdelingen nærmere fastsat kontingent. 10.c. Den enkelte afdeling afholder mindst een gang årligt, og senest den 15. april, ordinær generalforsamling med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Beretning (herunder evt. meddelelser fra hovedbestyrelsesmedlemmet). 4. Regnskab - Regnskabsåret går fra 1/1-31/ Indkomne forslag (skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 6. Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen. 7. Valg: a. Formand i ulige år kasserer i lige år. b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen. c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen (skal være medlem af afdelingsbestyrelsen, jfr. 6.a.). d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen. e. Revisor og revisorsuppleant. f. Evt. underudvalg. 8. Eventuelt. Valg af formand, kasserer og medlem til hovedbestyrelsen gælder for to år, øvrige valg gælder for et år. Side 3 af 4 10.d. Vedr. afdelingernes regler for afstemninger, indkaldelser, ekstraordinære generalforsamlinger samt stemmeret, henvises til hovedforeningens vedtægter. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes, såfremt 10% af de stemmeberettigede, dog mindst 10 medlemmer i afdelingen, kræver det. 10.e. Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer, det til hovedbestyrelsen valgte medlem samt de af den enkelte afdeling valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær samt eventuelle Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

8 udvalg. Formand og kasserer tegner i fællesskab afdelingen overfor hovedbestyrelsen, dog sammen med det til denne udpegede medlem. 10.f. Foreningens afdelinger kan efter hovedbestyrelsens godkendelse være medlem af de for aktiviteten hørende special- og/eller hovedforbund. Er afdelingen medlem af specialforbund og/eller hovedforbund, er afdelingen forpligtiget til udover at overholde Tune IF s vedtægter også at overholde dette forbunds love og bestemmelser. 11. Det er pålagt afdelingen ikke at starte aktiviteter, som giver økonomiske underskud, hvis disse underskud ikke umiddelbart kan dækkes over afdelingens drift. 12. Dispositioner, der ikke umiddelbart kan dækkes af afdelingens drift, skal godkendes af hovedbestyrelsen, som herefter er økonomisk garant. 13. Foreningens regnskabsførelse skal foregår efter almindelige regnskabsmæssige principper og med betryggende formueforvaltning, samt efter de af hovedbestyrelsen angivne retningslinier. Revisionen af regnskabet skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. 14. Såfremt en afdeling ikke kan klare sine økonomiske eller moralske forpligtigelser, er hovedforeningen ansvarlig og kan sætte afdelingen under administration. Side 4 af 4 Maj, 2012 Sven Edelmann Pauli Christensen Judi Jørgensen Villy Jensen Hans Christian Warming Finn Hansen Michael Olsen - John Rothmann Lene Barslund Helle Karlsson Pia Henriksen John Skaaning - Marianne Sørensen Niels Erik Olsen Fritz Jüngling Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

9 Værdier og holdninger for Tune IF. Tune IF s værdier. Visionen bygger på fire kerneværdier, som udtrykker det, vi ønsker at stå for. Værdierne fungerer som vores fundament, og som en synlig lederstjerne i vores bestræbelser på at udvikle et forpligtende samvirke. Troværdighed. Vi vil være synlige og troværdige. Vi skal bevare vores troværdighed gennem en høj grad af åbenhed og ærlighed over for alle. Det betyder, at vi skal kunne regne med hinanden i Tune IF, og vi skal holde, hvad vi lover. Hos os skal den enkelte have plads og frihed til at markere sit ståsted, og vi skal sammen tage ansvar for demokratiet i Tune IF og i samfundet. Fællesskab. Alle i Tune IF skal opleve et fællesskab, der forpligter, især for folkevalgte og ansatte. Vi skal have plads til forskellighed og mangfoldighed, hvor alle føler ansvar. Fællesskabet bør komme til udtryk gennem fælles værdier og holdninger og skal opleves i aktiviteter, samvær, samtale og gennem følelsen af, at vi hører til i en større sammenhæng, både lokalt og nationalt. Demokrati og samarbejde. Demokrati og samarbejde mellem mennesker skal baseres på åben dialog, så vi kan styrke og udvikle foreningslivet i Tune IF og vores samspil med lokalsamfundet. Der for samarbejder vi på alle niveauer i Tune IF ud fra en fælles grundholdning, men med plads til forskellighed, nytænkning, uenighed og vilje til at bygge bro mellem synspunkter og holdninger. Vores samarbejde bygger på involvering, engagement og gensidig respekt. Vi mener, at modsætninger og debat er frugtbare for samarbejdet. Alle på poster med ansvar bør konstant opfordre til samarbejde, så vi kan styrke os selv og vores demokrati. Respekt. I Tune IF bør vi altid vise respekt for det enkelte menneske og dets synspunkter. Alle bør være ligeværdige deltagere i foreningsarbejdet. De, der vil, kan bidrage til at fremme det frivillige foreningsarbejde, og ideen bag menneskesynet i den folkelige oplysning, hvor mennesket betyder mere end resultat. Respekten skal komme til udtryk i ord og handlinger og bør baseres på ligeværdighed, ærlighed, åbenhed, gensidig tillid, forståelse og selvværd. Vi bør hele tiden tilstræbe, at vi udvikler vores samvær Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

10 Værdier og holdninger for Tune IF. Traditioner. Når vi mødes, har vi flere traditioner, som er med til at styrke fællesskabet og samværet. Disse traditioner skal vi værne om, fordi de er med til at skabe en fælles identitet og ånd, der signalerer, i hvilken organisation vi er. Det er også et middel, som er medvirkende til at implementere Tune IF s værdier ved møder, kurser, stævner/turneringer, og andre arrangementer. Det er nødvendigt, at disse traditioner er dynamiske og kan ændres efter behov, så de følger med tiden, Tune IF og det øvrige samfund. Taler. Vi bruger taler til at skabe oplæg til debat og fælles forståelse ved større arrangementer. Dette er med til at bringe værdierne ud til en større personkreds, og giver synergieffekt i nye taler andre steder. Festen. Vi fester som afslutning på større arrangementer. Ved store begivenheder som f.eks. klubturneringer og sæsonafslutning m.m. fester vi sammen for at signalere respekt og glæde ved samværet overfor de mennesker, vi har været sammen med. Fremtiden. Tune IF s hovedgeneralforsamling besluttede den 7. maj 2003 nedenstående mål. a. Færdiggørelse af igangværende opgaver Idrætslegeplads. Implementering af fælles bogføring. Lederpleje af bestående ledere og instruktører. Rekruttering af nye nye ledere. b. Nye opgaver Bestyrelseskompetence, uddannelse af vore bestyrelsesmedlemmer. Team Tune - Erhvervs Forum. Styrketræningscenter. Regnskab og revisionsregler. Revidering af vor håndbog. Samarbejdet Tune IF - KIF - Vindinge IF - Viby IF / Borup IF. c. Vi skal fastholde og udbygge vor indflydelse lokalt - kommunalt og videre ud Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

11 FORRETNINGSUDVALG HOVEDFORMAND: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: REGNSKABSFØRER: Knud Andresen Byagervej51 Tlf.: NÆSTFORMAND: Pauli Christensen Hvidkløvervej 12 Tlf.: F.U. MEDLEM: Hans Christian Warming Byagervej 41 Tlf.: F.U. MEDLEM: Judi Jørgensen Byagervej 37 Tlf.: F.U. MEDLEM: Willy Jensen Østerbakken 49 Tlf.: SUPPLEANT: HOVEDBESTYRELSE BADMINTON: Michael Olsen Byagerparken 66 tlf.: BILLARD: John Rotmann Karslunde Centervej Karlslunde tlf.: BORDTENNIS: Lene Barslund Lundegårdshegnet 86 tlf FODBOLD: Pauli Christensen Hvidkløvervej 12 Tlf.: GYMNASTIK: Helle Karlsson Fenrisvej 38 tlf.: HÅNDBOLD: Pia Henriksen Elkærparken 122 tlf.: PETANQUE: John Skaaning Enøvej 3, Vor Frue 4000 Roskilde tlf.: SVØMNING: Marianne Sørensen Bonnesvej 3A 2670 Greve tlf.: SVØMMESAL: Lise Persson Nordgårdsvej 85 tlf.: TENNIS: Niels Erik Olsen Skæppestien 18 tlf.: TRIM: Fritz Jüngling Byagervej 21 tlf.: IT-UDVALG: Bent Andersen Lundevej 50 tlf.: TUNE-HALLERNE: Finn Hansen Nørregade 27 tlf.: SEKRETÆR: Inge Raagaard Begoniavej 5 tlf.: SEKRETÆR: Claus Christiansen Roskildevej 29 tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

12 UDVALG UNDER HOVEDFORENINGEN IT: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: MOTIONSCENTER: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: LOKAL TV: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: TUNE-HALLERNE: Finn Hansen Nørregade 27 Tlf.: Bent Andersen Lundevej 50 Tlf.: Fritz Jüngling Byagervej 21 Tlf.: Bent Andersen Lundevej 50 Tlf.: Ole Sloth Roskildevej 13 Tlf.: IDRÆTSLEGEPLADS: Brian Hemmingsen Plejlstien 2 Tlf.: Kurt Larsen Runevej 26 Tlf.: Truels Vestergaard Østerbakken 17 Tlf.: Torben Nielsen Plejlstien 11 Tlf.: Annelise Bay Jørgensen Jan Michael Grønsund LEDER- / IDRÆTSFEST: Karen Thorsen Bondestien 8 Tlf.: Christina Blankholm Bjarne Hansen Jan Finn Petersen Lis Hansen 12 Bent Andersen Lundevej 50 Tlf.: Jytte Larsen Elkærparken 86 Tlf.: Anne Kaas Andersen Lundevej 50 Ttlf.: Sven Hansen Østergade 28 Tlf.: Margit Olah Byagerparken 66 Tlf.: Lene Lysholm Elkærparken 41 Tlf.: Knud Andresen Byagervej 51 Tlf.: LEDER UDVIKLING: Christina Blankholm Sven Edelmann SVØMMESALS UDVALG: Lise Persson Marianne Sørensen Kirsten Poulsen Annelise Bay Jørgensen Peter Rølmer Hansen Per Johansen Kristian Hansen Grevetoften Greve Tlf.: SENIOR UDVALG: Lise Persson Einar Østergaard Birthe Edelmann KURSUS UDVALG: Karen Thorsen Bondestien Roskilde Tlf.: KLUB-NYT UDVALG: Redaktør: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: Økonomi: Fritz Jüngling Byagervej 21 Tlf.: Annoncer: Kirsten Nielsen Tinggårdsparken 86 Tlf.: Redaktion / udbringning: Inge Raagaard Begoniavej 5 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

13 Hovedbestyrelsen. Tune IF s hovedbestyrelse afholder sædvanligvis 8 møder om året, møderne er fastlagt for 6 måneder af gangen og det tilstræbes at skifte mellem dagene. I hovedbestyrelsesmøderne deltager den på afdelingens generalforsamling valgte hovedbestyrelsesmedlem, samt forretningsudvalget og formanden for de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg. Der er mødepligt til alle hovedbestyrelsesmøder. Ved forfald af et hovedbestyrelsesmedlem, deltager den på afdelingsgeneralforsamlingen valgte suppleant, der har stemmeret. Ved afbud fra suppleant kan et andet bestyrelsesmedlem deltage, dog uden stemmeret. Alle beslutninger søges taget i enighed. Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet. Der skrives referat som sendes til alle hovedbestyrelsesmedlemmer og afdelingsformænd. Forretningsudvalget. Varetager den daglige ledelse af Tune IF. Kontakt til Kommune og andre offentlige myndigheder sker gennem forretningsudvalget såfremt det har med organisation, økonomi, lokaler eller andet der juridisk forpligter Tune IF og dens afdelinger. Er du i tvivl så kontakt venligst forretningsudvalget, som vil hjælpe dig. Forretningsudvalget holder sædvanligvis møde den første og tredje tirsdag i måneden. Presse Kontakt m.m. Tune IF s afdelingsformænd har ansvaret for pressekontakt m.m. vedrørende afdelingens Idrætsaktivitet. Tune IF s hovedformand har ansvaret for pressekontakt m.m. vedrørende Tune IF s udvikling, organisation, økonomi m.m. Ved al kontakt til pressen har den enkelte ansvaret for at Tune IF profileres i overensstemmelse med vore Værdier og holdninger og med vort sammenhold i Tune IF. Pressen kan ofte have egne mål, derfor er det hensigtsmæssig at de informationer vi giver, er skriftlige Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

14 Afdelings generalforsamlinger Alle afdelinger afholder en årlig generalforsamling i henhold til Tune IF s vedtægter. Der skrives referat fra generalforsamlingen, referat underskrives af dirigent og referent og sendes senest 14 dage efter generalforsamlingen til Tune IF s sekretær. Formandens beretning skal være skriftlig, den af generalforsamlingen godkendte beretning sendes senest 14 dagen efter generalforsamling til Tune IF s sekretær. Der skal gøres opmærksom på at beretninger og referat indgår i Tune IF s beretning der afleveres til Greve Kommune. For at sikre en vis ensartethed i den beretning Tune IF afleverer til Greve kommune bedes nedenstående standard indholdsfortegnelse anvendt. Greve kommune har ret og pligt til at kontrollere at offentlige tilskud er anvendt i henhold til folkeoplysningsloven og Greve ordningens regler m.m. Husk at regnskab ikke skal godkendes på afdelingernes generalforsamlingerne, det er til information, Tune IF s totale regnskab godkendes på hovedgeneralforsamlingen. Umiddelbart efter generalforsamlingen indrapporteres alle valg til Tunes sekretær, på de udsendte skemaer. Standard indholdsfortegnelse for afdelingsformandens beretning. 01. Indledning 02. Medlemstal over og under 25 år. 03. Udviklingen i medlemstal. 04. Idrætslige mål som blev besluttet på sidste års generalforsamling, hvordan er de nået. 05. Andre mål som blev besluttet på sidste års generalforsamling, hvordan er de nået. 06. Idrætsaktiviteter for børn og unge under 25 år. Herunder turneringer og stævner og daglig træning. 07. Sportslige aktiviteter for voksne over 25 år. Her under turneringer og stævner og den daglige træning. 08. Særlige arrangementer og deres resultat. 09. Samarbejde og relationer. 10. Udvalg og deres aktiviteter. 11. Leder og instruktør uddannelse. 12. Tune IF s værdier og holdninger, hvordan lever man op til dem. 13. Mål og visioner for det/de kommende år Afslutning Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

15 AFDELINGSFORMÆND 2012 Badminton: Michael Olsen Byagerparken 66 Tlf.: Billard: John Rotmann Karlslunde Centervej Karlslunde Tlf.: Bordtennis: Lene Barslund Lundegårdshegnet 86 Tlf.: Fodbold: Per Lund Sørensen Tinggårdsparken 25 Tlf.: Folkedans: Afdelingen lukket p.t. Håndbold: Helle Pedersen Grevevej 62 Tlf.: Petanque: John Skaaning Enøvej 3, Vor Frue 4000 Roskilde Tlf.: Svømning: Marianne Sørensen Bonnesvej 3A 2670 Greve Tlf.: Tennis: Niels Erik Olsen Skæppestien 18 Tlf.: Trim: Fritz Jüngling Byagervej 21 Tlf.: Gymnastik: Carina Leth Elkærparken 119 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

16 AFDELINGSKASSERERE 2012 Badminton: Lis Hansen Nordgårdsvej 105 Tlf.: Billard: Svend E. Jensen Tinggårdshegnet 39 Tlf.: Bordtennis: Danny Stjerne Mimosevej 12 Tlf.: Fodbold: Peter Hørsted Tinggårdsvænget 50 Tlf.: Gymnastik: Troels Faurskov Tinggårdslunden 66 Tlf.: Håndbold: Dorthe Toftebjerg Odinsvej 12 Tlf.: Petanque: Joan Misimi Elmelygårdsvej Roskilde Tlf.: Svømning: Charlotte Tolderlund Karlslunde Mosevej Karlslunde Tlf.: Tennis: Lene Cronqvist Østrebakken 33 Tlf.: Trim: Kirsten Andersen Nordgårdsvej 97 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

17 Internet i Tune IF Hjemmeside: Afdeling: Mail-adresse: Videresendes til mail-adresse: Navn: Hovedafdeling Inge Raagaard Hovedformand Sven Edelmann Badminton Lis Hansen Billard John Rothmann Bordtennis Lene Barslund Fodbold Per Lund Sørensen Folkedans John Eicke Gymnastik Carina Leth Håndbold Dorthe Toftebjerg Petanque John Skaaning Svømning Charlotte Tolderlund Tennis Lene Cronqvist Trim Fritz Jüngling IT-udvalg Bent Andersen Følgende afdelings hjemmesider kan også benyttes Ændringer til denne liste bedes et til Opdateret 1. juni Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

18 BADMINTONAFDELINGEN 2012 Opstart 1/ BESTYRELSE - AKTIVITETSKALENDER Formand: Michael Olsen Byagervej 66 Tlf.: JANUAR: FEBRUAR: MARTS: Klubmesterskaber Kasserer: Lis Hansen Nordgårdsvej 105 Tlf.: APRIL: MAJ: JUNI: JULI: Sæsonafslutning Næstform.: Susanne Jørgensen Røglestien 3 Tlf.: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: Sæsonstart Ungd.form.: Lene Odgaard Lindevej 20 Tlf.: NOVEMBER: DECEMBER: Best.medl.: Best.medl.: Best.medl.: Revisor: 18 René Larsen Lundevej 38 Tlf.: Allan Andersen Byagerparken 86 Tlf.: John Linde Tinggårsparken 22 Tlf.: Billy Mikkelsen Lundevej 68, Tune 4000 Roskilde Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

19 BILLARDAFDELINGEN 2012 Opstart 18/ Medlem af Sjællands Billard Union BESTYRELSE Formand: John Rothmann Hovedbest.: Karlslunde Centervej Karlslunde Tlf.: Kasserer: Svend Erik Jensen Tinggårdshegnet 39 Tlf.: Best.medl.: Sv. E. Jensen Tinggårdshegnet 39. Revisor: Helge Glensner Bondestien 13 Tlf.: AKTIVITETSKALENDER JANUAR: FEBRUAR MARTS: APRIL: MAJ: Klubmesterskab JUNI: JULI: AUGUST: Sæsonstart SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DECEMBER: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

20 BORDTENNISAFDELINGEN 2012 Opstart 1964 BESTYRELSE - AKTIVITETSKALENDER Formand: Lene Barslund Hovedb.: Lundegårdshegnet 86 Tlf.: Kasserer: Danny Stjerne Mimosevej 12 Tlf.: Næstform.: Palle Sand Lindevej 2a Tlf.: Best.medl.: Mette Whipps Plejlstien 19 Tlf.: JANUAR: FEBRUAR MARTS: APRIL: MAJ: JUNI: JULI: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DECEMBER: Sæsonstart Revisor: Per Gregersen Lundgårdshegnet 86 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere