HÅNDBOG. Tune Idrætsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG. Tune Idrætsforening"

Transkript

1 HÅNDBOG Tune Idrætsforening Håndbogen er udleveret til medlemmerne af Tune Idrætsforenings bestyrelser. Det er bestyrelsesmedlemmets ansvar, at holde bogen i god stand. Håndbogen er TUNE IF s ejendom, og skal afleveres til sekretæren ved udtrædelse af bestyrelsen. Rettelses- og tilføjelses blade udsendes efter behov eller kan udskrives fra Denne bog tilhører. Afdeling Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

2 A Afdelings generalforsamlinger Afdelingsformænd Afdelingskasserere Ansøgning til leder & lærerkursus Ansøgningsfrister Ansøgningsskema B Badmintonafdelingen Betalingsbetingelser for køb i Tune-Hallens Cafete Billardafdelingen Bogføringsprogram Bordtennisafdelingen Bygningsforsikring med glas- og kummeforsikring F FALCK- Abonnement Festen Fodboldafdelingen Folkedansafdelingen Folkeoplysningslovens foreningsarbejde Forretningsudvalg Forside til håndbog Fremtiden Fremtidige opgaver G Gaver til foreningers jubilæer m.v Greve Kommunes idrætspris Greveordningen Gymnastikafdelingen H Hovedbestyrelsen Håndboldafdelingen I Idrætsunionens gaveregler Idrætsunionens lederpokal og hæderspris Indholdsfortegnelse Internet i Tune IF K Kollektiv forsikringsaftale hos DGI og DIF Kombineret erhvervsforsikring M Medlemsregistrering Medlemsudviklingen i Tune IF Moms regler N Nordea s Idrætspris Nyanskaffelser af udstyr Nye aktiviteter Stikordsregister O Ordensreglement i Tune Hallerne P Petanqueafdelingen Planlægningskalender Presse Kontakt R Regler for benyttelse af bestyrelseslokalet Regler for brug af gymnastiksale Regler for tilskud til leder og lærerkurser Regler for uddeling af pokaler Regnskabsførelse Retningslinier for kurser på lokalt plan Retningslinier for tilskud fra 5%-puljen Revisionsretningslinier Rygepolitik i Tune IF S Salg i klubhusene Skatteforhold Sponsor aftaler Svømmeafdelingen T Tennisafdelingen Tilskud fra 5%-puljen Tirush bogføringsprogram Tirush installation og support Trimafdelingen Tune Hallernes reklameudvalg Tune Idrætsforenings jubilæmspokal Tune IF s forsikringer pr. 20. august U Udbetaling i forbindelse med arrangementer Udbetaling til kampdommere Udvalg under hovedforeningen V Vedtægter for Tune Idrætsforening Værdier og holdninger for Tune IF Y Ydelser til amatør idrætsudøvere Ydelser til ulønnede ledere Æ Æresmedlem Å Årets kammerat i Tune IF Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

3 Indholdsfortegnelse til Håndbog for Tune Idrætsforening 00.1 Indholdsfortegnelse Vedtægter Værdier og holdninger Værdier og holdninger Forretningsudvalg og hovedbestyrelse Udvalg under hovedforeningen Tune IF s arbejdsgang Afdelings generalforsamling med standard indholdsfortegnelse Afdelingsformænd Afdelingskassererer Internet, hjemmesider og mailadresser Afdelingsbestyrelser og aktivitetskalender Badminton Billard Bordtennis Fodbold Folkedans Gymnastik Håndbold Petanque Svømning Tennis Trim Medlemsudvikling Planlægningskalender januar-marts Planlægningskalender april-september Planlægningskalender oktober-december Regnskabsførelse Regnskabsførelse Tirush bogføringsprogram Skatteforhold Skatteforhold - ydelser til ulønnede ledere, trænere og medhjælpere Skatteforhold - udbetalinger til lønnede ledere, instruktører og spillere Skatteforhold - ydelser til amatør idrætsudøvere Skatteforhold - udbetaling til dommere Skatteforhold - udbetalinger i forbindelse med arrangementer Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

4 Indholdsfortegnelse til Håndbog for Tune Idrætsforening Momsregler Nyanskaffelser af udstyr og investeringer i klubhuse Revisionsretningslinier Sponsoraftaler Standard sponsoraftale side Standard sponsoraftale side Arbejdsbeskrivelse for Tune-Hallens reklameudvalg Udbetaling af midler fra Tune-Hallens reklameudvalg Tune-Hallens reklameudvalg kontrakt Aftale vedr. salg i foreningens klubhuse Aftale vedr. betaling til Tune Hallens Cafeteria Hædersbevisninger regler og modtagere Æresmedlem Årets Kammerat Tune Idrætsforenings jubilæumspokal Idrætsunionens lederpokal og hæderspris Greve Kommunes idrætspris Nordea s idrætspris Greve Kommunes gaveregler Idrætsunionens gaveregler Regler for benyttelse af bestyrelseslokalet Rygepolitik i Tune IF Fremtidige opgaver Regler for brug af skolernes gymnastiksale Ordensreglement for Tune Hallerne Folkeoplysningsloven Greveordningen Folkeoplysningsloven Greveordningen Folkeoplysningsloven Greveordningen Folkeoplysningsloven Greveordningen % puljen % puljen Tilskud til lederkursus vedr. fritidsvirksomhed Ansøgningsskema om tilskud til lederkursus Retningslinier for kurser arrangeret på lokalt plan Ansøgningsskema vedr. lokalt arrangerede kurser Falck-abonnement Forsikringer tegnet af Tune IF Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

5 Side 1 af 4 Vedtægter for Tune Idrætsforening Foreningens navn er TUNE IF Hjemsted Tune Sogn, Greve Kommune. 2. Foreningens formål er at samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter, samt virke koordinerende og udadvendt for alle specialafdelinger. 3. I foreningen optages enhver, der vil indordne sig foreningens vedtægter. 4.a. Foreningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen, der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering og opslag, til afholdelse een gang årligt, inden d. 15. maj, med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Hovedformandens beretning (evt. meddelelser fra afdelingsformændene). 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse Regnskabsåret går fra 1/1-31/12. 4.a. Revideret Hal-regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen). 6. Valg: a. Hovedformand afgår i ulige år. Hovedkasserer afgår i lige år. b. Medlemmer til forretningsudvalget: 2 afgår i ulige år 2 afgår i lige år. c. 2 suppleanter. d. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. e. Medlemmer til Tune-Hallernes forretningsudvalg: I. Formand afgår i lige år II. Kasserer afgår i ulige år III. 3 yderligere medlemmer til Tune-Hallernes forretningsudvalg: 2 afgår i lige år - 1 afgår i ulige år IV. 2 suppleanter 7. Eventuelt Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

6 4.b. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de på hovedgeneralforsamlingen fremmødte stemmeberettigede. 4.c. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan indkaldes efter reglerne i punkt 4.a., hvis et flertal af hovedbestyrelsen eller 100 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Dagsordenen skal i så tilfælde lyde på et eller flere punkter, indeholdende årsagen til hovedgeneralforsamlingens indkaldelse. 5.a. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, kasserer, 1 medlem fra hver afdeling, formanden for Tune-Hallernes forretningsudvalg samt de på hovedgeneral forsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer. Tune IF s hovedbestyrelse er bestyrelse for den selvejende institution Tune-Hallerne Halbestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis samtidig med hovedbestyrelsesmøderne i Tune IF. Medlemmerne af Tune-Hallernes forretningsudvalg kan deltage i halbestyrelsesmøderne. 5.b. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, der vælges af de på hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer, samt nedsætter evt. underudvalg. 5.c. Foreningens daglige virke ledes af et forretningsudvalg, der består af formanden, kassereren samt de på hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 6.a. De til hovedbestyrelsen udpegede afdelingsrepræsentanter er på valg som følger: lige år: Bordtennis Fodbold Håndbold Petanque. ulige år: Badminton Billard Gymnastik Svømning Tennis Trim. samt nye afdelinger i den rækkefølge, de oprettes. 6.b. Alle personer, der er fyldt 15 år, har stemmeret til hovedforeningen og den afdeling, de er medlemmer af, når de har betalt kontingent og ikke er i restance. Støttemedlemmer dog først efter 3 måneders medlemsskab. Valgbare er alle personer, der er fyldt 15 år, når de har betalt kontingent og ikke er i restance. 6.c. Formand, næstformand og kasserer skal dog være fyldt 18 år. 7. Foreningen hæfter ene og alene med sin formue. Foreningen tegnes af hovedformanden og 2 forretningsudvalgsmedlemmer. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. 8.a. Afdelingsbestyrelsen kan idømme medlemmer karantæne. Hovedbestyrelsen kan idømme medlemmer udelukkelse. Den karantæneramte eller udelukkede skal have mulighed for at forelægge sine synspunkter. Side 2 af Haandbog2013.jan_print.indd :54:21

7 8.b. Ved eventuel restance i een afdeling, mistes retten til al deltagelse i alt foreningen vedrørende. 9. Ved eventuel opløsning af foreningen, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være tilstede på hovedgeneralforsamlingen, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for opløsningen. Eventuelle aktiver skal opbevares af Greve Kommune, og skal fordeles til efterfølgende foreninger af lignende art i Tune Sogn. 10.a. Foreningen består af en række specialafdelinger, der hver især skal søge fremmet muligheden for at dyrke den, under pågældende afdeling henlagte aktivitet. 10.b. Som medlemmer kan optages enhver, der vil indordne sig under afdelingen og foreningens vedtægter. Støttemedlemmer kan optages mod et af afdelingen nærmere fastsat kontingent. 10.c. Den enkelte afdeling afholder mindst een gang årligt, og senest den 15. april, ordinær generalforsamling med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Beretning (herunder evt. meddelelser fra hovedbestyrelsesmedlemmet). 4. Regnskab - Regnskabsåret går fra 1/1-31/ Indkomne forslag (skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 6. Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen. 7. Valg: a. Formand i ulige år kasserer i lige år. b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen. c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen (skal være medlem af afdelingsbestyrelsen, jfr. 6.a.). d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen. e. Revisor og revisorsuppleant. f. Evt. underudvalg. 8. Eventuelt. Valg af formand, kasserer og medlem til hovedbestyrelsen gælder for to år, øvrige valg gælder for et år. Side 3 af 4 10.d. Vedr. afdelingernes regler for afstemninger, indkaldelser, ekstraordinære generalforsamlinger samt stemmeret, henvises til hovedforeningens vedtægter. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes, såfremt 10% af de stemmeberettigede, dog mindst 10 medlemmer i afdelingen, kræver det. 10.e. Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer, det til hovedbestyrelsen valgte medlem samt de af den enkelte afdeling valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær samt eventuelle Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

8 udvalg. Formand og kasserer tegner i fællesskab afdelingen overfor hovedbestyrelsen, dog sammen med det til denne udpegede medlem. 10.f. Foreningens afdelinger kan efter hovedbestyrelsens godkendelse være medlem af de for aktiviteten hørende special- og/eller hovedforbund. Er afdelingen medlem af specialforbund og/eller hovedforbund, er afdelingen forpligtiget til udover at overholde Tune IF s vedtægter også at overholde dette forbunds love og bestemmelser. 11. Det er pålagt afdelingen ikke at starte aktiviteter, som giver økonomiske underskud, hvis disse underskud ikke umiddelbart kan dækkes over afdelingens drift. 12. Dispositioner, der ikke umiddelbart kan dækkes af afdelingens drift, skal godkendes af hovedbestyrelsen, som herefter er økonomisk garant. 13. Foreningens regnskabsførelse skal foregår efter almindelige regnskabsmæssige principper og med betryggende formueforvaltning, samt efter de af hovedbestyrelsen angivne retningslinier. Revisionen af regnskabet skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. 14. Såfremt en afdeling ikke kan klare sine økonomiske eller moralske forpligtigelser, er hovedforeningen ansvarlig og kan sætte afdelingen under administration. Side 4 af 4 Maj, 2012 Sven Edelmann Pauli Christensen Judi Jørgensen Villy Jensen Hans Christian Warming Finn Hansen Michael Olsen - John Rothmann Lene Barslund Helle Karlsson Pia Henriksen John Skaaning - Marianne Sørensen Niels Erik Olsen Fritz Jüngling Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

9 Værdier og holdninger for Tune IF. Tune IF s værdier. Visionen bygger på fire kerneværdier, som udtrykker det, vi ønsker at stå for. Værdierne fungerer som vores fundament, og som en synlig lederstjerne i vores bestræbelser på at udvikle et forpligtende samvirke. Troværdighed. Vi vil være synlige og troværdige. Vi skal bevare vores troværdighed gennem en høj grad af åbenhed og ærlighed over for alle. Det betyder, at vi skal kunne regne med hinanden i Tune IF, og vi skal holde, hvad vi lover. Hos os skal den enkelte have plads og frihed til at markere sit ståsted, og vi skal sammen tage ansvar for demokratiet i Tune IF og i samfundet. Fællesskab. Alle i Tune IF skal opleve et fællesskab, der forpligter, især for folkevalgte og ansatte. Vi skal have plads til forskellighed og mangfoldighed, hvor alle føler ansvar. Fællesskabet bør komme til udtryk gennem fælles værdier og holdninger og skal opleves i aktiviteter, samvær, samtale og gennem følelsen af, at vi hører til i en større sammenhæng, både lokalt og nationalt. Demokrati og samarbejde. Demokrati og samarbejde mellem mennesker skal baseres på åben dialog, så vi kan styrke og udvikle foreningslivet i Tune IF og vores samspil med lokalsamfundet. Der for samarbejder vi på alle niveauer i Tune IF ud fra en fælles grundholdning, men med plads til forskellighed, nytænkning, uenighed og vilje til at bygge bro mellem synspunkter og holdninger. Vores samarbejde bygger på involvering, engagement og gensidig respekt. Vi mener, at modsætninger og debat er frugtbare for samarbejdet. Alle på poster med ansvar bør konstant opfordre til samarbejde, så vi kan styrke os selv og vores demokrati. Respekt. I Tune IF bør vi altid vise respekt for det enkelte menneske og dets synspunkter. Alle bør være ligeværdige deltagere i foreningsarbejdet. De, der vil, kan bidrage til at fremme det frivillige foreningsarbejde, og ideen bag menneskesynet i den folkelige oplysning, hvor mennesket betyder mere end resultat. Respekten skal komme til udtryk i ord og handlinger og bør baseres på ligeværdighed, ærlighed, åbenhed, gensidig tillid, forståelse og selvværd. Vi bør hele tiden tilstræbe, at vi udvikler vores samvær Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

10 Værdier og holdninger for Tune IF. Traditioner. Når vi mødes, har vi flere traditioner, som er med til at styrke fællesskabet og samværet. Disse traditioner skal vi værne om, fordi de er med til at skabe en fælles identitet og ånd, der signalerer, i hvilken organisation vi er. Det er også et middel, som er medvirkende til at implementere Tune IF s værdier ved møder, kurser, stævner/turneringer, og andre arrangementer. Det er nødvendigt, at disse traditioner er dynamiske og kan ændres efter behov, så de følger med tiden, Tune IF og det øvrige samfund. Taler. Vi bruger taler til at skabe oplæg til debat og fælles forståelse ved større arrangementer. Dette er med til at bringe værdierne ud til en større personkreds, og giver synergieffekt i nye taler andre steder. Festen. Vi fester som afslutning på større arrangementer. Ved store begivenheder som f.eks. klubturneringer og sæsonafslutning m.m. fester vi sammen for at signalere respekt og glæde ved samværet overfor de mennesker, vi har været sammen med. Fremtiden. Tune IF s hovedgeneralforsamling besluttede den 7. maj 2003 nedenstående mål. a. Færdiggørelse af igangværende opgaver Idrætslegeplads. Implementering af fælles bogføring. Lederpleje af bestående ledere og instruktører. Rekruttering af nye nye ledere. b. Nye opgaver Bestyrelseskompetence, uddannelse af vore bestyrelsesmedlemmer. Team Tune - Erhvervs Forum. Styrketræningscenter. Regnskab og revisionsregler. Revidering af vor håndbog. Samarbejdet Tune IF - KIF - Vindinge IF - Viby IF / Borup IF. c. Vi skal fastholde og udbygge vor indflydelse lokalt - kommunalt og videre ud Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

11 FORRETNINGSUDVALG HOVEDFORMAND: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: REGNSKABSFØRER: Knud Andresen Byagervej51 Tlf.: NÆSTFORMAND: Pauli Christensen Hvidkløvervej 12 Tlf.: F.U. MEDLEM: Hans Christian Warming Byagervej 41 Tlf.: F.U. MEDLEM: Judi Jørgensen Byagervej 37 Tlf.: F.U. MEDLEM: Willy Jensen Østerbakken 49 Tlf.: SUPPLEANT: HOVEDBESTYRELSE BADMINTON: Michael Olsen Byagerparken 66 tlf.: BILLARD: John Rotmann Karslunde Centervej Karlslunde tlf.: BORDTENNIS: Lene Barslund Lundegårdshegnet 86 tlf FODBOLD: Pauli Christensen Hvidkløvervej 12 Tlf.: GYMNASTIK: Helle Karlsson Fenrisvej 38 tlf.: HÅNDBOLD: Pia Henriksen Elkærparken 122 tlf.: PETANQUE: John Skaaning Enøvej 3, Vor Frue 4000 Roskilde tlf.: SVØMNING: Marianne Sørensen Bonnesvej 3A 2670 Greve tlf.: SVØMMESAL: Lise Persson Nordgårdsvej 85 tlf.: TENNIS: Niels Erik Olsen Skæppestien 18 tlf.: TRIM: Fritz Jüngling Byagervej 21 tlf.: IT-UDVALG: Bent Andersen Lundevej 50 tlf.: TUNE-HALLERNE: Finn Hansen Nørregade 27 tlf.: SEKRETÆR: Inge Raagaard Begoniavej 5 tlf.: SEKRETÆR: Claus Christiansen Roskildevej 29 tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

12 UDVALG UNDER HOVEDFORENINGEN IT: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: MOTIONSCENTER: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: LOKAL TV: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: TUNE-HALLERNE: Finn Hansen Nørregade 27 Tlf.: Bent Andersen Lundevej 50 Tlf.: Fritz Jüngling Byagervej 21 Tlf.: Bent Andersen Lundevej 50 Tlf.: Ole Sloth Roskildevej 13 Tlf.: IDRÆTSLEGEPLADS: Brian Hemmingsen Plejlstien 2 Tlf.: Kurt Larsen Runevej 26 Tlf.: Truels Vestergaard Østerbakken 17 Tlf.: Torben Nielsen Plejlstien 11 Tlf.: Annelise Bay Jørgensen Jan Michael Grønsund LEDER- / IDRÆTSFEST: Karen Thorsen Bondestien 8 Tlf.: Christina Blankholm Bjarne Hansen Jan Finn Petersen Lis Hansen 12 Bent Andersen Lundevej 50 Tlf.: Jytte Larsen Elkærparken 86 Tlf.: Anne Kaas Andersen Lundevej 50 Ttlf.: Sven Hansen Østergade 28 Tlf.: Margit Olah Byagerparken 66 Tlf.: Lene Lysholm Elkærparken 41 Tlf.: Knud Andresen Byagervej 51 Tlf.: LEDER UDVIKLING: Christina Blankholm Sven Edelmann SVØMMESALS UDVALG: Lise Persson Marianne Sørensen Kirsten Poulsen Annelise Bay Jørgensen Peter Rølmer Hansen Per Johansen Kristian Hansen Grevetoften Greve Tlf.: SENIOR UDVALG: Lise Persson Einar Østergaard Birthe Edelmann KURSUS UDVALG: Karen Thorsen Bondestien Roskilde Tlf.: KLUB-NYT UDVALG: Redaktør: Sven Edelmann Engstien 14 Tlf.: Økonomi: Fritz Jüngling Byagervej 21 Tlf.: Annoncer: Kirsten Nielsen Tinggårdsparken 86 Tlf.: Redaktion / udbringning: Inge Raagaard Begoniavej 5 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

13 Hovedbestyrelsen. Tune IF s hovedbestyrelse afholder sædvanligvis 8 møder om året, møderne er fastlagt for 6 måneder af gangen og det tilstræbes at skifte mellem dagene. I hovedbestyrelsesmøderne deltager den på afdelingens generalforsamling valgte hovedbestyrelsesmedlem, samt forretningsudvalget og formanden for de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg. Der er mødepligt til alle hovedbestyrelsesmøder. Ved forfald af et hovedbestyrelsesmedlem, deltager den på afdelingsgeneralforsamlingen valgte suppleant, der har stemmeret. Ved afbud fra suppleant kan et andet bestyrelsesmedlem deltage, dog uden stemmeret. Alle beslutninger søges taget i enighed. Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet. Der skrives referat som sendes til alle hovedbestyrelsesmedlemmer og afdelingsformænd. Forretningsudvalget. Varetager den daglige ledelse af Tune IF. Kontakt til Kommune og andre offentlige myndigheder sker gennem forretningsudvalget såfremt det har med organisation, økonomi, lokaler eller andet der juridisk forpligter Tune IF og dens afdelinger. Er du i tvivl så kontakt venligst forretningsudvalget, som vil hjælpe dig. Forretningsudvalget holder sædvanligvis møde den første og tredje tirsdag i måneden. Presse Kontakt m.m. Tune IF s afdelingsformænd har ansvaret for pressekontakt m.m. vedrørende afdelingens Idrætsaktivitet. Tune IF s hovedformand har ansvaret for pressekontakt m.m. vedrørende Tune IF s udvikling, organisation, økonomi m.m. Ved al kontakt til pressen har den enkelte ansvaret for at Tune IF profileres i overensstemmelse med vore Værdier og holdninger og med vort sammenhold i Tune IF. Pressen kan ofte have egne mål, derfor er det hensigtsmæssig at de informationer vi giver, er skriftlige Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

14 Afdelings generalforsamlinger Alle afdelinger afholder en årlig generalforsamling i henhold til Tune IF s vedtægter. Der skrives referat fra generalforsamlingen, referat underskrives af dirigent og referent og sendes senest 14 dage efter generalforsamlingen til Tune IF s sekretær. Formandens beretning skal være skriftlig, den af generalforsamlingen godkendte beretning sendes senest 14 dagen efter generalforsamling til Tune IF s sekretær. Der skal gøres opmærksom på at beretninger og referat indgår i Tune IF s beretning der afleveres til Greve Kommune. For at sikre en vis ensartethed i den beretning Tune IF afleverer til Greve kommune bedes nedenstående standard indholdsfortegnelse anvendt. Greve kommune har ret og pligt til at kontrollere at offentlige tilskud er anvendt i henhold til folkeoplysningsloven og Greve ordningens regler m.m. Husk at regnskab ikke skal godkendes på afdelingernes generalforsamlingerne, det er til information, Tune IF s totale regnskab godkendes på hovedgeneralforsamlingen. Umiddelbart efter generalforsamlingen indrapporteres alle valg til Tunes sekretær, på de udsendte skemaer. Standard indholdsfortegnelse for afdelingsformandens beretning. 01. Indledning 02. Medlemstal over og under 25 år. 03. Udviklingen i medlemstal. 04. Idrætslige mål som blev besluttet på sidste års generalforsamling, hvordan er de nået. 05. Andre mål som blev besluttet på sidste års generalforsamling, hvordan er de nået. 06. Idrætsaktiviteter for børn og unge under 25 år. Herunder turneringer og stævner og daglig træning. 07. Sportslige aktiviteter for voksne over 25 år. Her under turneringer og stævner og den daglige træning. 08. Særlige arrangementer og deres resultat. 09. Samarbejde og relationer. 10. Udvalg og deres aktiviteter. 11. Leder og instruktør uddannelse. 12. Tune IF s værdier og holdninger, hvordan lever man op til dem. 13. Mål og visioner for det/de kommende år Afslutning Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

15 AFDELINGSFORMÆND 2012 Badminton: Michael Olsen Byagerparken 66 Tlf.: Billard: John Rotmann Karlslunde Centervej Karlslunde Tlf.: Bordtennis: Lene Barslund Lundegårdshegnet 86 Tlf.: Fodbold: Per Lund Sørensen Tinggårdsparken 25 Tlf.: Folkedans: Afdelingen lukket p.t. Håndbold: Helle Pedersen Grevevej 62 Tlf.: Petanque: John Skaaning Enøvej 3, Vor Frue 4000 Roskilde Tlf.: Svømning: Marianne Sørensen Bonnesvej 3A 2670 Greve Tlf.: Tennis: Niels Erik Olsen Skæppestien 18 Tlf.: Trim: Fritz Jüngling Byagervej 21 Tlf.: Gymnastik: Carina Leth Elkærparken 119 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

16 AFDELINGSKASSERERE 2012 Badminton: Lis Hansen Nordgårdsvej 105 Tlf.: Billard: Svend E. Jensen Tinggårdshegnet 39 Tlf.: Bordtennis: Danny Stjerne Mimosevej 12 Tlf.: Fodbold: Peter Hørsted Tinggårdsvænget 50 Tlf.: Gymnastik: Troels Faurskov Tinggårdslunden 66 Tlf.: Håndbold: Dorthe Toftebjerg Odinsvej 12 Tlf.: Petanque: Joan Misimi Elmelygårdsvej Roskilde Tlf.: Svømning: Charlotte Tolderlund Karlslunde Mosevej Karlslunde Tlf.: Tennis: Lene Cronqvist Østrebakken 33 Tlf.: Trim: Kirsten Andersen Nordgårdsvej 97 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

17 Internet i Tune IF Hjemmeside: Afdeling: Mail-adresse: Videresendes til mail-adresse: Navn: Hovedafdeling Inge Raagaard Hovedformand Sven Edelmann Badminton Lis Hansen Billard John Rothmann Bordtennis Lene Barslund Fodbold Per Lund Sørensen Folkedans John Eicke Gymnastik Carina Leth Håndbold Dorthe Toftebjerg Petanque John Skaaning Svømning Charlotte Tolderlund Tennis Lene Cronqvist Trim Fritz Jüngling IT-udvalg Bent Andersen Følgende afdelings hjemmesider kan også benyttes Ændringer til denne liste bedes et til Opdateret 1. juni Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

18 BADMINTONAFDELINGEN 2012 Opstart 1/ BESTYRELSE - AKTIVITETSKALENDER Formand: Michael Olsen Byagervej 66 Tlf.: JANUAR: FEBRUAR: MARTS: Klubmesterskaber Kasserer: Lis Hansen Nordgårdsvej 105 Tlf.: APRIL: MAJ: JUNI: JULI: Sæsonafslutning Næstform.: Susanne Jørgensen Røglestien 3 Tlf.: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: Sæsonstart Ungd.form.: Lene Odgaard Lindevej 20 Tlf.: NOVEMBER: DECEMBER: Best.medl.: Best.medl.: Best.medl.: Revisor: 18 René Larsen Lundevej 38 Tlf.: Allan Andersen Byagerparken 86 Tlf.: John Linde Tinggårsparken 22 Tlf.: Billy Mikkelsen Lundevej 68, Tune 4000 Roskilde Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

19 BILLARDAFDELINGEN 2012 Opstart 18/ Medlem af Sjællands Billard Union BESTYRELSE Formand: John Rothmann Hovedbest.: Karlslunde Centervej Karlslunde Tlf.: Kasserer: Svend Erik Jensen Tinggårdshegnet 39 Tlf.: Best.medl.: Sv. E. Jensen Tinggårdshegnet 39. Revisor: Helge Glensner Bondestien 13 Tlf.: AKTIVITETSKALENDER JANUAR: FEBRUAR MARTS: APRIL: MAJ: Klubmesterskab JUNI: JULI: AUGUST: Sæsonstart SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DECEMBER: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

20 BORDTENNISAFDELINGEN 2012 Opstart 1964 BESTYRELSE - AKTIVITETSKALENDER Formand: Lene Barslund Hovedb.: Lundegårdshegnet 86 Tlf.: Kasserer: Danny Stjerne Mimosevej 12 Tlf.: Næstform.: Palle Sand Lindevej 2a Tlf.: Best.medl.: Mette Whipps Plejlstien 19 Tlf.: JANUAR: FEBRUAR MARTS: APRIL: MAJ: JUNI: JULI: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DECEMBER: Sæsonstart Revisor: Per Gregersen Lundgårdshegnet 86 Tlf.: Haandbog2013.jan_print.indd :54:22

Regnskabsførelse i Tune Idrætsforening

Regnskabsførelse i Tune Idrætsforening Regnskabsførelse i Tune Idrætsforening Regnskabsførelsen skal foretages på regnskabsmæssig betryggende vis og efter anvisninger fra hovedforeningen og hovedrevisorerne. 2. Tune IF har besluttet at anvende

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Hylke UGF (revideret oktober 2001)

Vedtægter for Hylke UGF (revideret oktober 2001) Vedtægter for Hylke UGF (revideret oktober 2001) 1. Foreningens navn er Hylke Ungdoms og Gymnastikforening. 2. Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg Kommune, og er tilsluttet DGI gennem DGI Horsensegnen,

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for BOLBRO GIF

Vedtægter for BOLBRO GIF Vedtægter for BOLBRO GIF 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Bolbro GIF. 2. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 - FORENINGENS FORMÅL 1. at fremme forståelsen for foreningslivet 2. at

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast 1 Navn og hjemsted. Afdelingens navn: HGI Old Boys herefter benævnt: HGI Old Boys er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, herefter benævnt HGI. Stiftetlsesdato: Hjemsted: XXXXXXXXX

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub IF.32 FORORD Pr. 1.1.2001 etablerede IF32, GIC og Hvissinge FC en overbygning kaldet Glostrup Fodbold Klub (GFK). Overbygningen blev etableret for de store drenge og

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere

HÅNDBOG. Tune Idrætsforening

HÅNDBOG. Tune Idrætsforening HÅNDBOG TUNE Håndbogen er udleveret til medlemmerne af s bestyrelser. Det er bestyrelsesmedlemmets ansvar, at holde bogen i god stand. Håndbogen er TUNE IF s ejendom, og skal afleveres til sekretæren ved

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Love for. Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING

Love for. Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING Love for Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Beder-Malling Idrætsforening, forkortet BMI, med hjemsted i Beder/Malling,

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Idræt for alle Tryghed Netværk Glæde Hovedbestyrelse

Idræt for alle Tryghed Netværk Glæde Hovedbestyrelse Vedtægter for 1 Foreningens navn er Tvis Stiftet den 1. januar 2013 ved sammenlægning af Tvis KFUM samt Tvis Idrætsforening. Navnet ændret på ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2014 Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Sammenslutningens navn er Horsens KFUM IDRÆT og er hjemmehørende i Horsens Kommune.

VEDTÆGTER. Sammenslutningens navn er Horsens KFUM IDRÆT og er hjemmehørende i Horsens Kommune. HORSENS KFUM IDRÆT VEDTÆGTER ' 1 Navn og hjemsted Sammenslutningens navn er Horsens KFUM IDRÆT og er hjemmehørende i Horsens Kommune. Horsens KFUM er stiftet den 17. september 1928 og sammenlagt med Birkeparken

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS Stiftet den 21.05.2013 Side 1 Side 2 Side 3 1 Navn og hjemsted Ebberup Fitness. Skolevej 7 5631 Ebberup. Assens Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme, stimulere

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere