GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN""

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede medlemmer, og der var afleveret 106 fuldmagter. Herefter præsenterede Ervin Cortsen den siddende bestyrelse: Ervin Cortsen, formand, kasserer Inger Axholm, Niels Bjerregaard, Poul Nedergaard og sekretær Birgit Kuningas. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ib Sørensen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Ib Sørensen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Albæk Petersen, Skovduevej 72 efterlyste tre forslag, som ikke var med på dagsordenen, hvorfor han mente, generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet og foreslog derfor bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Finn Jantzen spurgte, om generalforsamlingen blev båndet. Bent Andersen, Fasanvej 71 havde givet fuldmagt til advokat Jan Schøtt-Petersen, som samtidig var bisidder for Finn Jantzen, Fasanvej 69. Ib Sørensen henviste til 8, stk. 2 i vedtægterne, hvor fuldmagt kun kan gives til et medlem af Grundejerforeningen. Ib Sørensen bad generalforsamlingen tage stilling til, om advokatens tilstedeværelse kunne accepteres. Der blev valgt to stemmetællere: revisor Flemming Precht og revisorsuppleant Anders Gershøj. Der blev herefter skriftlig afstemning, må Schøtt-Petersen være til stede: Ja: 64 Nej: 115 Blanke: 3 Advokaten måtte således forlade generalforsamlingen. Der var bemærkninger til den udsendte dagsorden: Klaus Irner spurgte, hvorfor hans forslag var med, når de tre andre ikke var. Han var for øvrigt forfatter til alle fire forslag. Ervin Cortsen svarede, at Klaus Irners forslag egentlig ikke skulle have været på dagsordenen, da det ikke var noget forslag, men et krav om svar på nogle spørgsmål i lighed med de forslag, som han efterlyste. Michael Juul Lassen foreslog bestyrelsen at tage time out for at ændre rækkefølgen på dagsordenens forslag ( 4). Der blev stillet forslag om, at formanden skulle afgive bestyrelsens beretning. 1a Godkendelse af sidste års generalforsamlingsreferat Finn Jantzen efterlyste en ekstraordinær generalforsamling, hvor man skulle drøfte udgifterne til det samlede vejprojekt, og hvorfor projektet var blevet dyrere. Herefter blev referatet godkendt. Endeligt referat.doc 1/7

2 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år Ervin Cortsen henviste til den udsendte beretning for perioden 1. april 2007 til 31. marts Herudover orienterede Ervin Cortsen om følgende: Colas og revneforsegling. COLAS havde meldt ud, at de ville lakforsegle de opståede revner i vejene. Dette skal gøres i kolde perioder, idet asfalten trækker sig sammen i frost og dermed bliver revnerne større, og der kan tilføres mere materiale. Grundet den milde vinter blev dette ikke gjort. Jeg har talt med N.E. Strube, COLAS, om dette. Han udtaler, at det ikke vil skade vejene at vente til næste vinter. Det vil være spild af penge at gøre det nu. Skovduevej 86. Vi har medio april rykket Gribskov kommune for svar angående rod på ejendommen. Vi har endnu intet hørt fra kommunen. Spuling af dræn. Den 23. april 2008 blev der spulet dræn på Skovduevej og Gøgevej. Drænet på Skovduevej er ødelagt ud for nr. 19. Dette skal repareres. På strækningen Fuglevangen Gøgevej er der tilsyneladende en pukkel et sted, da der er tilbageløb til brønden på Gøgevej 28. Dette skal undersøges via kikkert. Den 1. februar 2008 lagde Steen Sjøland et brev underskrevet af Tove Frederiksen i min postkasse. Dette til trods for, at man udmærket vidste, at jeg var i Spanien. Hvad hensigten var kan man kun gætte på. I brevet kræves en redegørelse for drænarbejde udført på parcellerne 446,447,448 og 450 lig med Sneppevej 43,45,47 og Hvornår er arbejderne udført? De blev udført i Hvad blev der konkret udført parcel for parcel? Det ved jeg ikke. 3. Hvem har afholdt udgifterne? Det har ejeren af Sneppevej Man ønskede også at få klarlagt hvornår der på en generalforsamling blev fremlagt et forslag til godkendelse vedrørende reparation og asfaltering af Sneppevej. Se generalforsamlingsreferat fra Hvad var det totale budget og udgift? ,- kr. Brev af 19. februar fra Steen Sjøland blev læst op. Dette omhandler dræningsarbejde vedrørende parcellerne Blåmejsevej 7, 9, 11 og 13. Denne sag er afsluttet, idet bestyrelsen i lighed med Gribskov kommune har udtalt, at dette er en opgave for den enkelte grundejer, idet man selv har ansvaret for afledning af vand fra egen grund. I øvrigt er der et dræn gennem grundene fra nr. 5 til nr. 11 med afløb til hovedledningen i Fuglevangen ud for nr. 9. Den 24. februar endnu et brev med forespørgsel om det udførte dræn på vigepladsen ud for Sneppevej 22. Dette arbejde er udført af AL-Entreprise i samråd med kasserer og sekretær. Tilbuddet var kr inkl. Moms mod Nordkystens inkl. Moms. Vi tog selvklart det billigste. Begge tilbud var maskingravning, hvilket viste sig ikke at være muligt grundet en hel del kabler i jorden. Der måtte derfor håndgraves, hvilket fordyrede arbejdet. Derudover ønskede man at vide, hvorfor Hans Jørgen Andersen som ansvarlig for vejprojektet ikke var involveret i projektet. Sneppevej var ikke en del af vejprojektet, hvorfor udgiften skulle afholdes separat. Ervin Cortsen afsluttede sin mundtlige beretning med et lille hjertesuk: Lad være med at kaste affald, klippede grene, øldåser, plastikflasker osv. på de grønne arealer. Grundejerforeningen har ikke ansat nogen havemand til at fjerne det og det er til stor gene for græsslåningen. Steen Sjøland, Blåmejsevej 7: Chikaner på Fuglevangen er en god ting, da mange kører alt for hurtigt. Birketræet, som stod i det sydøstlige hjørne af haven af Blåmejsevej 9, er fjernet. To dræn i rabatten ud mod Fuglevangen er ikke renset. Havde ikke noget imod selv at bekoste dræn på egen grund. Michael Juul Lassen, Fasanvej havde talt med både revisor (Søren Jørgensen) og kasserer (Jan Jonathanson). Begge havde til Michael Juul udtalt, at de aldrig havde set noget bilag på arbejdet Sneppevej 22. Endeligt referat.doc 2/7

3 Finn Jantzen, Fasanvej: Sneppevej kr. Er det blevet godkendt på en generalforsamling? Sneppevej og Vænget skulle ikke med i det samlede vejprojekt, idet Sneppevej var blevet renoveret. Hans Jørgen Andersen, Blåmejsevej 1: Vedr. Sneppevej 22 Nordkysten så på projektet sammen med Ervin Cortsen kr. inkl. moms. Grave langs nr. 24. Sat en brønd. HJA fået brev fra advokat Ravnild, som oplyste, at drænarbejdet blev besluttet på et møde med formanden, den daværende kasserer og sekretær. HJA havde set regningen på Jan Jonathansons bord i januar måned sidste år. Ervin Cortsen kommenterede: Det er ikke korrekt. Jan Jonathanson fik bilaget tilsendt fra Spanien. Generalforsamlingen 2003 stemte for reparation af Sneppevej pkt. 5 Regningen vedr. Sneppevej 22 blev sendt til formanden i Spanien Kirsten Foighel, Fasanvej 59: Personforfølgelse. Diskussion af værste skuffe, kom nu videre. Inger Axholm: Mener Jantzen, at alt, hvad der skal laves, skal godkendes af generalforsamlingen Finn Jantzen ja, i princippet et beløb på kan ikke bare sættes i gang. Niels Kristensen, Sneppevej : Det kan ikke være meningen, at bestyrelsen skal have generalforsamlingsgodkendt alle udgifter som fx græsslåning. Pia Tesdorff, Skovduevej 82: Gider ikke høre mere om Sneppevej 22 det er fortid Ervin Cortsen gjorde opmærksom på, at der er afsat et beløb hvert år til vedligeholdelse, og derfor er kassereren altid blevet spurgt, inden noget blev sat i gang. Det dræn, der blev lavet på vigepladsen på Fasanvej ud for Michael Juul Lassen, var heller ikke godkendt på en generalforsamling. Tilbudet lød på kr., men den faktiske udgift var kr. Dirigenten afsluttede herefter debatten. Formandens beretning blev godkendt med overvejende flertal. Tove Frederiksen var ked af, at man bekrigede hinanden via advokater i stedet for at samarbejde. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående regnskabsår til godkendelse Kassereren, Inger Axholm, konstaterede, at vi var en lille forening med stor gæld. Afdrag på lån med kr./år og renter kr. Græsslåning kr., så de faste årlige udgifter beløber sig til kr., og indtægterne kr. Der er så kr. til øvrige udgifter. Der var ikke noget bogføringsprogram, da Inger Axholm overtog kassererjobbet. Indkøbte en bærbar pc, og benytter netbank, og alt er således lagt ind på denne pc, så alt kan overdrages. En stor opgave at oprette medlemskartoteket. Kontingentindbetalinger er overgået til PBS. Adm. udgifter: pc, temmelig meget i porto (ca kr. pr. indkaldelse/referater). En ekstraordinær generalforsamling koster omkring kr. Lovpligtig forsikring på huset på Skovduevej. Vi har en reserve i obligationer vil gemme kr. som buffer. Girokonto nedlagt Bemærkninger: Birgit Tholasius: Kan man ikke spare noget ved at udsende materiale på mail. Det vil ikke spare særligt meget, og indkaldelser til generalforsamling skal udsendes i papirform. Hendrik de Groot, Fasanvej 53: Hvad gemmer sig under vedligehold? Spuling af dræn, træfældning, småreparationer, oprensning af grøfter Endeligt referat.doc 3/7

4 Allan Fonnesbech, Vænget 9: Møder og kørsel Det er lagt ind bestyrelse og omfatter fx møder, kørsel og den årlige bestyrelsesmiddag, som i Walther Meyers formandsperiode. Vil kun stå til regnskab fra 1. juli Møder andrager kr og kørsel kr. samt kr. til afgående kasserer og sekretær. Ervin Cortsen: Møder holdt på søndage, og der udbetales 300 kr. til det bestyrelsesmedlem, der er vært for bestyrelsesmødet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer får ikke vederlag. Niels Kristensen: Den årlige bestyrelsesmiddag på kr ,- for bestyrelsen, revisorer og ledsagere blev vedtaget på en generalforsamling fra Finn Jantzen, ønskede at regnskabet (de faktiske udgifter) skulle kunne sammenlignes med budgettet for samme periode. Det kr. under vejprojektet indeholdt i det regnskab, der blev forelagt i oktober 2007? Udgifter til kommende arbejder hvor er de budgetteret. Jantzen foreslog kassereren at sælge obligationerne. Hvor er Vejfonden? Inger Axholm: Vi er ikke noget A/S, men en lille forening. Vi har stadig kun kr. at gøre godt med. Foreslog at ansætte en administrator, som kunne uddybe regnskabet nærmere til Finn Jantzen. Ja, de var indeholdt. Vi har ikke flere penge, så der bliver kun lavet det, der er penge til. Obligationerne har en kort løbetid, og bruges som nævnt som buffer, Vejfonden er væk! Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4 Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 4a Bestyrelsen foreslår Generalforsamlingen bekræfter afvisning af dræningsarbejder Forslaget var sendt ud med indkaldelsen. Ervin Cortsen forklarede nærmere. De arbejder, der udføres ved faskiner, dræn mv., er af hensyn til vejene og ikke til den enkelte grundejer. Derfor er bl. a. Tove Frederiksens ønske om dræn blevet afvist også af Gribskov Kommune. Jantzen: Havde aldrig bedt om at få afvandet sin grund, men ønskede et sted af lede vandet hen til. Det samme gjaldt Bent Andersen. Jantzen havde bedt en advokat om assistance til at få løst problemet med vand på egen grund. Ervin Cortsen nævnte de drænarbejder ved vige- vendepladser og rabatter, der var blevet udført på foreningens vegne, og pointerede, at det udelukkende var af hensyn til vejene. Gribskov kommune havde i et brev til Jantzen henvist til Vandløbsloven, at man må kunne tåle overfladevand. Det vand, der kommer fra Thorshøjgårds marker, må man tåle. John Rasmussen, Drosselvej 42 foreslog at afslutte debatten og herefter gå til afstemning. Niels Bjerregaard: Grundejerforeningen fik et brev fra advokat Schøtt- Petersen, som havde anført, at HJA i brev af 15/ bilag 1, havde anført at have udført arbejder for parcellerne Skovduevej Arbejderne var udført med den begrundelse at overfladevand fra vej løber ind i haverne. Hvis det er begrundelsen for arbejdets udførelse, så kan alle grundejere, der får vand i haven med rette forlange, at grundejerforeningen afhjælper deres problem. Hvis det virkelig var begrundelsen, så har HJA handlet udenom generalforsamlingsbeslutningen, som gav bemyndigelse til vedligeholdelse af fællesarealerne og ikke for private lodsejere. For at beskytte medlemmernes økonomiske interesser var bestyrelsen nødt til at få en redegørelse fra HJA og indkaldte ham derfor til møde (se skriftlig beretning). Giver vi først Finn Jantzen dræn, følger alle andre med og det bliver dyrt. Tove Frederiksen, Blåmejsevej 26: Viste et drænkort over området, som tidligere har været mose. Tove Frederiksen mente, drænproblemerne var af fælles interesse. Et medlem foreslog, at der fremover kun blev tre minutters taletid til hver enkelt. Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget. Albæk Petersen udtalte, at det var en kombination af både hensynet til den enkelte grundejer og vejens holdbarhed, idet man ved at forhindre vand i at løbe ind på privat parcel derved forhindrer den enkelte i at lave foranstaltninger til at hindre dette. For derved at eksportere problemet videre til naboen. Kim Peschardt, Sneppevej 10: Hvis det dræn fra Fasanvej 69 til Fasanvej 61 bliver lagt, hvem skal så betale fremtidig vedligeholdelse? Og er det en fælles interesse? Endeligt referat.doc 4/7

5 Niels B. Kristensen: Drænkortet er tegnet på et tidspunkt, hvor der ikke var bygget. Problemet kan være entreprenøren, der bygger et hus, ødelægger drænene, til gene for naboerne. Og disse dræn bliver mange gange ikke retableret. Ervin Cortsen: Der hvor drænet ligger, er der, ansvaret er. Hvis der laves et dræn fra 69-61, må det være grundejerforeningen, der skal vedligeholde. Fælles interesse har Finn Jantzen stillet forslag om i 2004 defineres som de fleste medlemmers (2/3) direkte eller indirekte interesse i de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen. Hvor mange medlemmer vil så have fordel af dette arbejde? P. A. Petersen, Skovduevej 72: En rimelig mulighed for tilslutning til egen grund. Niels Bjerregaard: Ville være dejligt med effektivt drænsystem. Men man skal huske: Hvad koster det? Mange områder har ikke den dræningsmulighed i dag. Der skal desværre tages stilling i dag Finn Jantzen påtænker at lægge sag an mod grundejerforeningen. Finn Jantzen: Gribskov kommune siger, at hvis grundejerforeningen i tidligere tilfælde har hjulpet grundejere med afvanding af private grunde, kan grundejerforeningen så afvise Finn Jantzen. Henviste til vedtægternes 3. Inger Axholm: Finn Jantzen vil have fællesskabet til at betale for hans dræn!! Annie Fyhr: Det er rimeligt billigt at få lavet en faskine. Fasanvej 55: Foreslog at bruge penge på at få lavet dræn i stedet for penge til advokatbistand. Det blev foreslået at nedsætte et ad hoc-udvalg til at gennemgå dræn og deres tilstand, og omkostninger i forbindelse hermed. Bestyrelsens forslag blev herefter sat til skriftlig afstemning. For bestyrelsens forslag: 110 Imod bestyrelsens forslag: 61 Blanke: 3 Bestyrelsens forslag blev således godkendt. 4b Bestyrelsen foreslår Generalforsamlingen godkender fortsat anvendelse af advokatbistand I den pause, der opstod medens stemmerne blev talt op efter stemmeafgivning til punkt 4.a., havde Hans Jørgen Andersen og formanden en samtale. HJA udtalte herunder, at hans brev af 15. november 2007 var blevet misfortolket, idet det arbejde, der under hans ledelse blev udført i forbindelse med vejprojektet, udelukkende var af fælles interesse og i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 5. maj De nyetablerede dræn, faskiner og vejbrønde var således udført for at bortlede regnvand fra vejbanen, som anbefalet af COLAS, for at øge vejens holdbarhed. At enkelte parceller efterfølgende kunne konstatere reduceret eller intet tilløb af overfladevand fra vejbanen og ind på deres grundstykke, var en sidegevinst for de pågældende. Begge var enige om, at HJA på intet tidspunkt har foretaget arbejder på private parceller. Efter disse udsagn trak bestyrelsen sit forslag til pkt. 4.b. Dette blev hilst med klapsalver fra forsamlingen. 4c Klaus Irner ønsker redegørelse. Klaus Irner frafalder grundet udfaldet af pkt. 4b. 4d Tove Frederiksen foreslår etablering af vejbrønd til afvanding af Blåmejsevej. Tove Frederiksen roste den fine vej, der er lavet, men var ked af, at regnvand løb ned ad vejen rundt om hjørnet og ind på hendes grund. Hun foreslog derfor, at det dræn, der på kortet går fra hendes grund og under vejen og gennem et par grunde og ud til hovedledningen i den grønne Endeligt referat.doc 5/7

6 trekant bliver genetableret. Alternativt at grundejerforeningen bekoster en ny drænledning fra hendes grund og til eksisterende ledning ud for Blåmejsevej 1. Tove Frederiksen har talt både med Gribskov kommune og Grundejerforeningen om problemet. Begge henholder sig til Vandløbsloven, hvori står at overfladevand, som kommer fra nabogrund må man tåle, og den som har glæde af et nyt dræn betaler. Ervin Cortsen, der blev i sin tid talt om at sætte en vejbrønd ovenpå det dræn, der efter kortet fører vandet væk fra grunden i sydøstlig retning. Dette dræn er ikke at finde. Både Tove Frederiksen og grundejerforeningen har gravet efter det, men kan ikke finde det, så tilsyneladende er der intet dræn. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at sætte en vejbrønd, når der ikke er noget dræn. Tove Frederiksen enig i at der tilsyneladende ikke er noget dræn, der fører vandet væk fra grunden. På et historisk kort er der aftegnet en grøft, hvori muligvis er lagt gamle lerrør med stor afstand og disse er med tiden smuldret bort, hvorfor der intet er at finde i dag. Det vil koste ca ,- kr. at få etableret et dræn fra min grund og til afløb ved Blåmejsevej 1. Ervin Cortsen: Vi har stor sympati for dit problem, men vi må holde os til Vandløbsloven og sige nej til at afholde den udgift. Men vi kan lade generalforsamlingen bestemme. Hans Jensen, Fasanvej 5 foreslog nedsættelse af et udvalg til at gennemgå hele vores dræningssystem for at kortlægge evt. problemer og deres løsning. Der udspandt sig herefter en mindre meningsudveksling omkring dræn og deres vedligeholdelse. Pia Tesdorff mente at den enkelte grundejer selv kan gøre en hel del for at afhjælpe vandproblemer på egen grund. Nemlig ved at plante træer og buske i stedet for at lægge fliser rundt omkring. Et mere grønt miljø vil gavne os alle. Dirigenten: Formanden har meldt ud, at bestyrelsen vil nedsætte et udvalg til at se på vores dræn for at få kortlagt evt. problemer med forslag til løsning. Punktet er hermed færdigbehandlet. 4e Tove Frederiksen foreslår etablering af vejbrønd til afvanding af parcel. Punktet behandlet sammen med pkt. 4d. 5 Forelæggelse af budget til godkendelse Kassereren oplyste om en mindre regnefejl under kontingenter for Her skal stå i lighed med budget Det budgetterede underskud dækkes ved salg af nogle af vores obligationer, hvor vi har en beholdning på ca. kr ,- Der var enkelte spørgsmål fra salen, bl. a. om lånet, som kassereren meddelte, er et fastforrentet 5 % lån. Budgettet blev herefter vedtaget. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand eller kasserer, jf. 12 Ervin Cortsen, Sneppevej 23, blev genvalgt som formand. Niels Bjerregaard, Sneppevej 1, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 7 Valg af to suppleanter for et år. Bente Dalby, Skovduevej 11, blev genvalgt som 1. suppleant John Lind Jans, Drosselvej 32, blev genvalgt som 2. suppleant. Endeligt referat.doc 6/7

7 8 Valg af to revisorer samt to revisorsuppleanter for et år. Følgende to revisorer blev genvalgt: Flemming Precht, Skovduevej 10 Niels B. Kristensen, Sneppevej 42 Følgende to revisorsuppleanter blev genvalgt: Grethe Møller, Sneppevej 44 Anders Gershøj, Gøgevej 26 Der var ikke flere punkter til dagsordenen. Ib Sørensen takkede for et godt møde og gav herefter ordet til forsamlingen for bemærkninger. Annie Fyhr henstillede til medlemmerne om at opsamle flasker, dåser og andet affald, som var smidt på fællesarealerne. Hans Jensen efterlyste en storskraldsordning i lighed med Helsingør kommune. Tove Frederiksen spurgte om støjen fra rensningsanlægget var blevet reduceret. Hans Jørgen Andersen bemærkede hertil, at der er planer om at nedlægge dette rensningsanlæg og gøre det til et pumpestation, som skal pumpe affaldet videre til et større rensningsanlæg. Formanden var enig med Annie Fyhr, han henstillede dog at man slet ikke smed affald på fællesarealerne. Vi har tænkt på storskraldsordning og vil undersøge sagen. Tove Frederiksen efterlyste en legeplads for børn. Formanden takkede herefter dirigenten for en god ledelse af mødet. Takkede deltagerne for en god og saglig debat og ønskede god weekend. Mødet hævet kl Dronningmølle, den 26. maj 2008 Ib Sørensen, dirigent Birgit Kuningas, referent Endeligt referat.doc 7/7

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN s ORDINÆRE GENERAL- FORSAMLING PÅ HULERØD KRO LØRDAG; DEN 4 MAJ 2002 KL 10.00

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN s ORDINÆRE GENERAL- FORSAMLING PÅ HULERØD KRO LØRDAG; DEN 4 MAJ 2002 KL 10.00 GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN s ORDINÆRE GENERAL- FORSAMLING PÅ HULERØD KRO LØRDAG; DEN 4 MAJ 2002 KL 10.00 DAGSORDEN 1 Valg af dirigent 1a Godkendelse af sidste

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007.

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007. c c""'""' FNN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNNGMØLLE :i1 cifl l Grundejerforeningen "Fuglevangen" v/hr. Ervin Cortsen 3120 DroU1ingmølle 10. juni 2007. \ Kære Ervin Cortsen! Desværre var jeg ikke i stand

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Herved indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 4. maj 2013 kl. 10:00 I Villingerød Gl. Skole, Villingerødvej 34, Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Referat af sidste

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Jyllingelund. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Søfryd søndag den 25. marts 2012 kl. 10 12:30.

Jyllingelund. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Søfryd søndag den 25. marts 2012 kl. 10 12:30. Jyllingelund Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Søfryd søndag den 25. marts 2012 kl. 10 12:30. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Malene Henriksen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere