GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN""

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede medlemmer, og der var afleveret 106 fuldmagter. Herefter præsenterede Ervin Cortsen den siddende bestyrelse: Ervin Cortsen, formand, kasserer Inger Axholm, Niels Bjerregaard, Poul Nedergaard og sekretær Birgit Kuningas. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ib Sørensen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Ib Sørensen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Albæk Petersen, Skovduevej 72 efterlyste tre forslag, som ikke var med på dagsordenen, hvorfor han mente, generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet og foreslog derfor bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Finn Jantzen spurgte, om generalforsamlingen blev båndet. Bent Andersen, Fasanvej 71 havde givet fuldmagt til advokat Jan Schøtt-Petersen, som samtidig var bisidder for Finn Jantzen, Fasanvej 69. Ib Sørensen henviste til 8, stk. 2 i vedtægterne, hvor fuldmagt kun kan gives til et medlem af Grundejerforeningen. Ib Sørensen bad generalforsamlingen tage stilling til, om advokatens tilstedeværelse kunne accepteres. Der blev valgt to stemmetællere: revisor Flemming Precht og revisorsuppleant Anders Gershøj. Der blev herefter skriftlig afstemning, må Schøtt-Petersen være til stede: Ja: 64 Nej: 115 Blanke: 3 Advokaten måtte således forlade generalforsamlingen. Der var bemærkninger til den udsendte dagsorden: Klaus Irner spurgte, hvorfor hans forslag var med, når de tre andre ikke var. Han var for øvrigt forfatter til alle fire forslag. Ervin Cortsen svarede, at Klaus Irners forslag egentlig ikke skulle have været på dagsordenen, da det ikke var noget forslag, men et krav om svar på nogle spørgsmål i lighed med de forslag, som han efterlyste. Michael Juul Lassen foreslog bestyrelsen at tage time out for at ændre rækkefølgen på dagsordenens forslag ( 4). Der blev stillet forslag om, at formanden skulle afgive bestyrelsens beretning. 1a Godkendelse af sidste års generalforsamlingsreferat Finn Jantzen efterlyste en ekstraordinær generalforsamling, hvor man skulle drøfte udgifterne til det samlede vejprojekt, og hvorfor projektet var blevet dyrere. Herefter blev referatet godkendt. Endeligt referat.doc 1/7

2 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år Ervin Cortsen henviste til den udsendte beretning for perioden 1. april 2007 til 31. marts Herudover orienterede Ervin Cortsen om følgende: Colas og revneforsegling. COLAS havde meldt ud, at de ville lakforsegle de opståede revner i vejene. Dette skal gøres i kolde perioder, idet asfalten trækker sig sammen i frost og dermed bliver revnerne større, og der kan tilføres mere materiale. Grundet den milde vinter blev dette ikke gjort. Jeg har talt med N.E. Strube, COLAS, om dette. Han udtaler, at det ikke vil skade vejene at vente til næste vinter. Det vil være spild af penge at gøre det nu. Skovduevej 86. Vi har medio april rykket Gribskov kommune for svar angående rod på ejendommen. Vi har endnu intet hørt fra kommunen. Spuling af dræn. Den 23. april 2008 blev der spulet dræn på Skovduevej og Gøgevej. Drænet på Skovduevej er ødelagt ud for nr. 19. Dette skal repareres. På strækningen Fuglevangen Gøgevej er der tilsyneladende en pukkel et sted, da der er tilbageløb til brønden på Gøgevej 28. Dette skal undersøges via kikkert. Den 1. februar 2008 lagde Steen Sjøland et brev underskrevet af Tove Frederiksen i min postkasse. Dette til trods for, at man udmærket vidste, at jeg var i Spanien. Hvad hensigten var kan man kun gætte på. I brevet kræves en redegørelse for drænarbejde udført på parcellerne 446,447,448 og 450 lig med Sneppevej 43,45,47 og Hvornår er arbejderne udført? De blev udført i Hvad blev der konkret udført parcel for parcel? Det ved jeg ikke. 3. Hvem har afholdt udgifterne? Det har ejeren af Sneppevej Man ønskede også at få klarlagt hvornår der på en generalforsamling blev fremlagt et forslag til godkendelse vedrørende reparation og asfaltering af Sneppevej. Se generalforsamlingsreferat fra Hvad var det totale budget og udgift? ,- kr. Brev af 19. februar fra Steen Sjøland blev læst op. Dette omhandler dræningsarbejde vedrørende parcellerne Blåmejsevej 7, 9, 11 og 13. Denne sag er afsluttet, idet bestyrelsen i lighed med Gribskov kommune har udtalt, at dette er en opgave for den enkelte grundejer, idet man selv har ansvaret for afledning af vand fra egen grund. I øvrigt er der et dræn gennem grundene fra nr. 5 til nr. 11 med afløb til hovedledningen i Fuglevangen ud for nr. 9. Den 24. februar endnu et brev med forespørgsel om det udførte dræn på vigepladsen ud for Sneppevej 22. Dette arbejde er udført af AL-Entreprise i samråd med kasserer og sekretær. Tilbuddet var kr inkl. Moms mod Nordkystens inkl. Moms. Vi tog selvklart det billigste. Begge tilbud var maskingravning, hvilket viste sig ikke at være muligt grundet en hel del kabler i jorden. Der måtte derfor håndgraves, hvilket fordyrede arbejdet. Derudover ønskede man at vide, hvorfor Hans Jørgen Andersen som ansvarlig for vejprojektet ikke var involveret i projektet. Sneppevej var ikke en del af vejprojektet, hvorfor udgiften skulle afholdes separat. Ervin Cortsen afsluttede sin mundtlige beretning med et lille hjertesuk: Lad være med at kaste affald, klippede grene, øldåser, plastikflasker osv. på de grønne arealer. Grundejerforeningen har ikke ansat nogen havemand til at fjerne det og det er til stor gene for græsslåningen. Steen Sjøland, Blåmejsevej 7: Chikaner på Fuglevangen er en god ting, da mange kører alt for hurtigt. Birketræet, som stod i det sydøstlige hjørne af haven af Blåmejsevej 9, er fjernet. To dræn i rabatten ud mod Fuglevangen er ikke renset. Havde ikke noget imod selv at bekoste dræn på egen grund. Michael Juul Lassen, Fasanvej havde talt med både revisor (Søren Jørgensen) og kasserer (Jan Jonathanson). Begge havde til Michael Juul udtalt, at de aldrig havde set noget bilag på arbejdet Sneppevej 22. Endeligt referat.doc 2/7

3 Finn Jantzen, Fasanvej: Sneppevej kr. Er det blevet godkendt på en generalforsamling? Sneppevej og Vænget skulle ikke med i det samlede vejprojekt, idet Sneppevej var blevet renoveret. Hans Jørgen Andersen, Blåmejsevej 1: Vedr. Sneppevej 22 Nordkysten så på projektet sammen med Ervin Cortsen kr. inkl. moms. Grave langs nr. 24. Sat en brønd. HJA fået brev fra advokat Ravnild, som oplyste, at drænarbejdet blev besluttet på et møde med formanden, den daværende kasserer og sekretær. HJA havde set regningen på Jan Jonathansons bord i januar måned sidste år. Ervin Cortsen kommenterede: Det er ikke korrekt. Jan Jonathanson fik bilaget tilsendt fra Spanien. Generalforsamlingen 2003 stemte for reparation af Sneppevej pkt. 5 Regningen vedr. Sneppevej 22 blev sendt til formanden i Spanien Kirsten Foighel, Fasanvej 59: Personforfølgelse. Diskussion af værste skuffe, kom nu videre. Inger Axholm: Mener Jantzen, at alt, hvad der skal laves, skal godkendes af generalforsamlingen Finn Jantzen ja, i princippet et beløb på kan ikke bare sættes i gang. Niels Kristensen, Sneppevej : Det kan ikke være meningen, at bestyrelsen skal have generalforsamlingsgodkendt alle udgifter som fx græsslåning. Pia Tesdorff, Skovduevej 82: Gider ikke høre mere om Sneppevej 22 det er fortid Ervin Cortsen gjorde opmærksom på, at der er afsat et beløb hvert år til vedligeholdelse, og derfor er kassereren altid blevet spurgt, inden noget blev sat i gang. Det dræn, der blev lavet på vigepladsen på Fasanvej ud for Michael Juul Lassen, var heller ikke godkendt på en generalforsamling. Tilbudet lød på kr., men den faktiske udgift var kr. Dirigenten afsluttede herefter debatten. Formandens beretning blev godkendt med overvejende flertal. Tove Frederiksen var ked af, at man bekrigede hinanden via advokater i stedet for at samarbejde. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående regnskabsår til godkendelse Kassereren, Inger Axholm, konstaterede, at vi var en lille forening med stor gæld. Afdrag på lån med kr./år og renter kr. Græsslåning kr., så de faste årlige udgifter beløber sig til kr., og indtægterne kr. Der er så kr. til øvrige udgifter. Der var ikke noget bogføringsprogram, da Inger Axholm overtog kassererjobbet. Indkøbte en bærbar pc, og benytter netbank, og alt er således lagt ind på denne pc, så alt kan overdrages. En stor opgave at oprette medlemskartoteket. Kontingentindbetalinger er overgået til PBS. Adm. udgifter: pc, temmelig meget i porto (ca kr. pr. indkaldelse/referater). En ekstraordinær generalforsamling koster omkring kr. Lovpligtig forsikring på huset på Skovduevej. Vi har en reserve i obligationer vil gemme kr. som buffer. Girokonto nedlagt Bemærkninger: Birgit Tholasius: Kan man ikke spare noget ved at udsende materiale på mail. Det vil ikke spare særligt meget, og indkaldelser til generalforsamling skal udsendes i papirform. Hendrik de Groot, Fasanvej 53: Hvad gemmer sig under vedligehold? Spuling af dræn, træfældning, småreparationer, oprensning af grøfter Endeligt referat.doc 3/7

4 Allan Fonnesbech, Vænget 9: Møder og kørsel Det er lagt ind bestyrelse og omfatter fx møder, kørsel og den årlige bestyrelsesmiddag, som i Walther Meyers formandsperiode. Vil kun stå til regnskab fra 1. juli Møder andrager kr og kørsel kr. samt kr. til afgående kasserer og sekretær. Ervin Cortsen: Møder holdt på søndage, og der udbetales 300 kr. til det bestyrelsesmedlem, der er vært for bestyrelsesmødet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer får ikke vederlag. Niels Kristensen: Den årlige bestyrelsesmiddag på kr ,- for bestyrelsen, revisorer og ledsagere blev vedtaget på en generalforsamling fra Finn Jantzen, ønskede at regnskabet (de faktiske udgifter) skulle kunne sammenlignes med budgettet for samme periode. Det kr. under vejprojektet indeholdt i det regnskab, der blev forelagt i oktober 2007? Udgifter til kommende arbejder hvor er de budgetteret. Jantzen foreslog kassereren at sælge obligationerne. Hvor er Vejfonden? Inger Axholm: Vi er ikke noget A/S, men en lille forening. Vi har stadig kun kr. at gøre godt med. Foreslog at ansætte en administrator, som kunne uddybe regnskabet nærmere til Finn Jantzen. Ja, de var indeholdt. Vi har ikke flere penge, så der bliver kun lavet det, der er penge til. Obligationerne har en kort løbetid, og bruges som nævnt som buffer, Vejfonden er væk! Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4 Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 4a Bestyrelsen foreslår Generalforsamlingen bekræfter afvisning af dræningsarbejder Forslaget var sendt ud med indkaldelsen. Ervin Cortsen forklarede nærmere. De arbejder, der udføres ved faskiner, dræn mv., er af hensyn til vejene og ikke til den enkelte grundejer. Derfor er bl. a. Tove Frederiksens ønske om dræn blevet afvist også af Gribskov Kommune. Jantzen: Havde aldrig bedt om at få afvandet sin grund, men ønskede et sted af lede vandet hen til. Det samme gjaldt Bent Andersen. Jantzen havde bedt en advokat om assistance til at få løst problemet med vand på egen grund. Ervin Cortsen nævnte de drænarbejder ved vige- vendepladser og rabatter, der var blevet udført på foreningens vegne, og pointerede, at det udelukkende var af hensyn til vejene. Gribskov kommune havde i et brev til Jantzen henvist til Vandløbsloven, at man må kunne tåle overfladevand. Det vand, der kommer fra Thorshøjgårds marker, må man tåle. John Rasmussen, Drosselvej 42 foreslog at afslutte debatten og herefter gå til afstemning. Niels Bjerregaard: Grundejerforeningen fik et brev fra advokat Schøtt- Petersen, som havde anført, at HJA i brev af 15/ bilag 1, havde anført at have udført arbejder for parcellerne Skovduevej Arbejderne var udført med den begrundelse at overfladevand fra vej løber ind i haverne. Hvis det er begrundelsen for arbejdets udførelse, så kan alle grundejere, der får vand i haven med rette forlange, at grundejerforeningen afhjælper deres problem. Hvis det virkelig var begrundelsen, så har HJA handlet udenom generalforsamlingsbeslutningen, som gav bemyndigelse til vedligeholdelse af fællesarealerne og ikke for private lodsejere. For at beskytte medlemmernes økonomiske interesser var bestyrelsen nødt til at få en redegørelse fra HJA og indkaldte ham derfor til møde (se skriftlig beretning). Giver vi først Finn Jantzen dræn, følger alle andre med og det bliver dyrt. Tove Frederiksen, Blåmejsevej 26: Viste et drænkort over området, som tidligere har været mose. Tove Frederiksen mente, drænproblemerne var af fælles interesse. Et medlem foreslog, at der fremover kun blev tre minutters taletid til hver enkelt. Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget. Albæk Petersen udtalte, at det var en kombination af både hensynet til den enkelte grundejer og vejens holdbarhed, idet man ved at forhindre vand i at løbe ind på privat parcel derved forhindrer den enkelte i at lave foranstaltninger til at hindre dette. For derved at eksportere problemet videre til naboen. Kim Peschardt, Sneppevej 10: Hvis det dræn fra Fasanvej 69 til Fasanvej 61 bliver lagt, hvem skal så betale fremtidig vedligeholdelse? Og er det en fælles interesse? Endeligt referat.doc 4/7

5 Niels B. Kristensen: Drænkortet er tegnet på et tidspunkt, hvor der ikke var bygget. Problemet kan være entreprenøren, der bygger et hus, ødelægger drænene, til gene for naboerne. Og disse dræn bliver mange gange ikke retableret. Ervin Cortsen: Der hvor drænet ligger, er der, ansvaret er. Hvis der laves et dræn fra 69-61, må det være grundejerforeningen, der skal vedligeholde. Fælles interesse har Finn Jantzen stillet forslag om i 2004 defineres som de fleste medlemmers (2/3) direkte eller indirekte interesse i de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen. Hvor mange medlemmer vil så have fordel af dette arbejde? P. A. Petersen, Skovduevej 72: En rimelig mulighed for tilslutning til egen grund. Niels Bjerregaard: Ville være dejligt med effektivt drænsystem. Men man skal huske: Hvad koster det? Mange områder har ikke den dræningsmulighed i dag. Der skal desværre tages stilling i dag Finn Jantzen påtænker at lægge sag an mod grundejerforeningen. Finn Jantzen: Gribskov kommune siger, at hvis grundejerforeningen i tidligere tilfælde har hjulpet grundejere med afvanding af private grunde, kan grundejerforeningen så afvise Finn Jantzen. Henviste til vedtægternes 3. Inger Axholm: Finn Jantzen vil have fællesskabet til at betale for hans dræn!! Annie Fyhr: Det er rimeligt billigt at få lavet en faskine. Fasanvej 55: Foreslog at bruge penge på at få lavet dræn i stedet for penge til advokatbistand. Det blev foreslået at nedsætte et ad hoc-udvalg til at gennemgå dræn og deres tilstand, og omkostninger i forbindelse hermed. Bestyrelsens forslag blev herefter sat til skriftlig afstemning. For bestyrelsens forslag: 110 Imod bestyrelsens forslag: 61 Blanke: 3 Bestyrelsens forslag blev således godkendt. 4b Bestyrelsen foreslår Generalforsamlingen godkender fortsat anvendelse af advokatbistand I den pause, der opstod medens stemmerne blev talt op efter stemmeafgivning til punkt 4.a., havde Hans Jørgen Andersen og formanden en samtale. HJA udtalte herunder, at hans brev af 15. november 2007 var blevet misfortolket, idet det arbejde, der under hans ledelse blev udført i forbindelse med vejprojektet, udelukkende var af fælles interesse og i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 5. maj De nyetablerede dræn, faskiner og vejbrønde var således udført for at bortlede regnvand fra vejbanen, som anbefalet af COLAS, for at øge vejens holdbarhed. At enkelte parceller efterfølgende kunne konstatere reduceret eller intet tilløb af overfladevand fra vejbanen og ind på deres grundstykke, var en sidegevinst for de pågældende. Begge var enige om, at HJA på intet tidspunkt har foretaget arbejder på private parceller. Efter disse udsagn trak bestyrelsen sit forslag til pkt. 4.b. Dette blev hilst med klapsalver fra forsamlingen. 4c Klaus Irner ønsker redegørelse. Klaus Irner frafalder grundet udfaldet af pkt. 4b. 4d Tove Frederiksen foreslår etablering af vejbrønd til afvanding af Blåmejsevej. Tove Frederiksen roste den fine vej, der er lavet, men var ked af, at regnvand løb ned ad vejen rundt om hjørnet og ind på hendes grund. Hun foreslog derfor, at det dræn, der på kortet går fra hendes grund og under vejen og gennem et par grunde og ud til hovedledningen i den grønne Endeligt referat.doc 5/7

6 trekant bliver genetableret. Alternativt at grundejerforeningen bekoster en ny drænledning fra hendes grund og til eksisterende ledning ud for Blåmejsevej 1. Tove Frederiksen har talt både med Gribskov kommune og Grundejerforeningen om problemet. Begge henholder sig til Vandløbsloven, hvori står at overfladevand, som kommer fra nabogrund må man tåle, og den som har glæde af et nyt dræn betaler. Ervin Cortsen, der blev i sin tid talt om at sætte en vejbrønd ovenpå det dræn, der efter kortet fører vandet væk fra grunden i sydøstlig retning. Dette dræn er ikke at finde. Både Tove Frederiksen og grundejerforeningen har gravet efter det, men kan ikke finde det, så tilsyneladende er der intet dræn. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at sætte en vejbrønd, når der ikke er noget dræn. Tove Frederiksen enig i at der tilsyneladende ikke er noget dræn, der fører vandet væk fra grunden. På et historisk kort er der aftegnet en grøft, hvori muligvis er lagt gamle lerrør med stor afstand og disse er med tiden smuldret bort, hvorfor der intet er at finde i dag. Det vil koste ca ,- kr. at få etableret et dræn fra min grund og til afløb ved Blåmejsevej 1. Ervin Cortsen: Vi har stor sympati for dit problem, men vi må holde os til Vandløbsloven og sige nej til at afholde den udgift. Men vi kan lade generalforsamlingen bestemme. Hans Jensen, Fasanvej 5 foreslog nedsættelse af et udvalg til at gennemgå hele vores dræningssystem for at kortlægge evt. problemer og deres løsning. Der udspandt sig herefter en mindre meningsudveksling omkring dræn og deres vedligeholdelse. Pia Tesdorff mente at den enkelte grundejer selv kan gøre en hel del for at afhjælpe vandproblemer på egen grund. Nemlig ved at plante træer og buske i stedet for at lægge fliser rundt omkring. Et mere grønt miljø vil gavne os alle. Dirigenten: Formanden har meldt ud, at bestyrelsen vil nedsætte et udvalg til at se på vores dræn for at få kortlagt evt. problemer med forslag til løsning. Punktet er hermed færdigbehandlet. 4e Tove Frederiksen foreslår etablering af vejbrønd til afvanding af parcel. Punktet behandlet sammen med pkt. 4d. 5 Forelæggelse af budget til godkendelse Kassereren oplyste om en mindre regnefejl under kontingenter for Her skal stå i lighed med budget Det budgetterede underskud dækkes ved salg af nogle af vores obligationer, hvor vi har en beholdning på ca. kr ,- Der var enkelte spørgsmål fra salen, bl. a. om lånet, som kassereren meddelte, er et fastforrentet 5 % lån. Budgettet blev herefter vedtaget. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand eller kasserer, jf. 12 Ervin Cortsen, Sneppevej 23, blev genvalgt som formand. Niels Bjerregaard, Sneppevej 1, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 7 Valg af to suppleanter for et år. Bente Dalby, Skovduevej 11, blev genvalgt som 1. suppleant John Lind Jans, Drosselvej 32, blev genvalgt som 2. suppleant. Endeligt referat.doc 6/7

7 8 Valg af to revisorer samt to revisorsuppleanter for et år. Følgende to revisorer blev genvalgt: Flemming Precht, Skovduevej 10 Niels B. Kristensen, Sneppevej 42 Følgende to revisorsuppleanter blev genvalgt: Grethe Møller, Sneppevej 44 Anders Gershøj, Gøgevej 26 Der var ikke flere punkter til dagsordenen. Ib Sørensen takkede for et godt møde og gav herefter ordet til forsamlingen for bemærkninger. Annie Fyhr henstillede til medlemmerne om at opsamle flasker, dåser og andet affald, som var smidt på fællesarealerne. Hans Jensen efterlyste en storskraldsordning i lighed med Helsingør kommune. Tove Frederiksen spurgte om støjen fra rensningsanlægget var blevet reduceret. Hans Jørgen Andersen bemærkede hertil, at der er planer om at nedlægge dette rensningsanlæg og gøre det til et pumpestation, som skal pumpe affaldet videre til et større rensningsanlæg. Formanden var enig med Annie Fyhr, han henstillede dog at man slet ikke smed affald på fællesarealerne. Vi har tænkt på storskraldsordning og vil undersøge sagen. Tove Frederiksen efterlyste en legeplads for børn. Formanden takkede herefter dirigenten for en god ledelse af mødet. Takkede deltagerne for en god og saglig debat og ønskede god weekend. Mødet hævet kl Dronningmølle, den 26. maj 2008 Ib Sørensen, dirigent Birgit Kuningas, referent Endeligt referat.doc 7/7

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere