Giv produktiviteten et løft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv produktiviteten et løft"

Transkript

1 Giv produktiviteten et løft

2 Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN Tryk: DI

3 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten et løft Denne pjece præsenterer indledningsvist en kort analyse af de produktivitetsmæssige udfordringer i transportsektoren. I forlængelse heraf præsenteres to gange 7 forslag til initiativer, der vil kunne give produktiviteten i transporterhvervet et løft. 7 forslag, der handler om at ændre de politiske rammebetingelser for erhvervet 7 forslag, der handler om, hvor virksomhederne selv kan sætte ind. Ringe produktivitetsvækst i transport sammenlignet med andre erhverv Gns. årlig produktivitetsvækst i pct Pct. 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Transport Transport ekskl. søfart Private erhverv Anm.: Private erhverv er ekskl ejendomsaktiviteter, kultur og fritid Kilde: Danmarks Statistik 2

4 Hvis Danmark fortsat skal være et samfund i vækst, er det afgørende, at virksomhederne er konkurrencedygtige med udlandet. Et land med høje lønninger kan godt have en god konkurrenceevne, hvis produktiviteten er i top. Produktivitet handler om evnen til at skabe værdi. Når man skal øge produktiviteten, handler det om, hvordan vi får mest mulig ud af de ressourcer, vi bruger. Det handler både om at gøre tingene rigtigt, altså så effektivt som muligt, men også om at gøre de rigtige ting. Mange Stor forskel i produktivitetsvækst i forskellige dele af transportsektoren Gns. årlig produktivitetsvækst i pct Landtransport Skibsfart Luftfart Hjælpevirksomhed til transport Transport Transport ekskl. søfart Private erhverv Pct. Anm.: Private erhverv er ekskl ejendomsaktiviteter, kultur og fritid Kilde: Danmarks Statistik 3

5 Giv produktiviteten i transport et løft forbinder produktivitet med effektivitet, men det handler også om det andet ben med innovation og fornyelse. I den enkelte virksomhed betyder øget produktivitet, at man kan producere mere med den samme mængde ressourcer. For samfundet betyder øget produktivitet, at vi får højere økonomisk vækst. Der er grundlæggende kun to veje til at øge væksten i samfundet. Enten ved at løfte produktiviteten eller ved at øge ressourceforbruget, herunder eksempelvis ved at arbejde mere. En sløj produktivitetsudvikling er en udfordring for transportsektoren. I de sidste 15 år har den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i transportsektoren (ekskl. søfart) været negativ på i snit -0,7 pct. Til sammenligning har den private sektor formået at løfte produktiviteten med i snit 1,4 pct. om året. Ikke alle dele af transportsektoren har haft den samme sløje udvikling i produktiviteten. Både luftfarten og søfarten, som jo i høj grad er internationaliserede og udsat for konkurrence, har i perioden haft en forholdsvis høj produktivitetsvækst. Produktiviteten er omvendt faldet i både landtransporten og hjælpevirksomhed til transport (f.eks. spedition). Man kan og skal sikre, at produktiviteten i transport får et løft. Her kan der nemlig høstes betydelige produktivitetsgevinster. Regeringens produktivitetskommission konkluderer i rapporten Danmarks produktivitet hvor er problemerne?, at det først og fremmest er i servicesektoren, som transportsektoren er en del af, at der er potentiale for at løfte produktiviteten. Transport er en så vigtig og vital del af økonomien, at en mere produktiv transportsektor vil være en gevinst for hele økonomien. Handel og transport tegner sig for 31 pct. af værditilvæksten i dansk økonomi, og en svag produktivitetsvækst for disse brancher bidrager derfor til at trække den samlede produktivitetsvækst ned. Vores evne til at skabe værdi afhænger af de ressourcer, vi har til rådighed. Investeringer i nye transportmidler, maskiner, bygninger og IT kan være en vej til at skabe mere værdi pr. arbejdstime og på den måde give produktiviteten et løft. Knap halvdelen af den historiske vækst i produktiviteten kan forklares ved inve- 4

6 steringer i kapitalapparatet. I 1960 erne og 70 erne var det især investeringer i nye maskiner og transportmidler, der bidrog til at øge arbejdsproduktiviteten. Siden 1995 har det derimod i højere grad været investeringer i IT-kapital (software og informations- og kommunika tionsteknologi), der har bidraget til at øge produktiviteten. I transportsektoren har investeringer i nye transportmidler etc. spillet en hel central rolle for udviklingen i produktiviteten. Investeringer i IT-kapital har derimod indtil videre haft en forholdsvis begrænset betydning for produktivitetsudviklingen. I de seneste år har den såkaldte totalfaktorproduktivitet ydet et negativt bidrag til produktivitetsudviklingen i transportsektoren. Totalfaktorproduktiviteten afhænger af evnen til at udnytte de ressourcer, der er til rådighed. Totalfaktorproduktiviteten kan blandt andet øges gennem innovation og mere effektive arbejdsgange. Én af forklaringerne på den negative udvikling i totalfaktorproduktiviteten kan være den stigende trængsel på vejnettet, der har bevirket, at køretøjer, chauffører etc. ikke kan udnyttes lige så effektivt. 5

7 1 Optimér trafiksignaler og få mindre spildtid Bedre rammer øger timer i spiltid ved et enkelt lyskryds Antal køretøjer pr. døgn Vare- og lastbiler pr. døgn (20 pct. af alle køretøjer) Antal stop pr. døgn (33 pct. af alle køretøjer) Forsinkelse pr. standset køretøj Samlet forsinkelse pr. år 25 sek timer 6

8 2 Danske særregler er ikke løsningen i forhold til social dumping 9 pct. dyrere for dansk vognmand Nedenstående eksempel viser, at det er ca. 9 pct. dyrere for en dansk vognmand at benytte en polsk underleverandør til kørsel mellem Aarhus og Hamborg, end det er for en tysk vognmand, i det der skal indeholdes AM-bidrag (8 pct.) og arbejdsudlejeskat (30 pct.) Købt af dansk vognmand Købt af tysk vognmand Entreprise-pris kr kr. Heraf kørsel i DK kr kr. Lønandel for kørsel i DK 500 kr kr. AM-bidrag og arbejdsudlejeskat 276 kr. 0 kr. Pris i alt ankl. skat kr kr. 7

9 Tillad større og tungere lastbiler Ancotrans kan køre pct. flere skibscontainere med samme antal biler Københavns Havn er et vigtigt missing link i modulvogntogsnettet, og det indebærer, at produktiviteten hos transportvirksomheden Anders Nielsen & Co A/S (Ancotrans), der har specialiseret sig i transport af skibscontainere, er noget lavere, end den kunne være. Hvis Ancotrans fik mulighed for at køre med modulvogntog til og fra Nordhavnen, vil virksomheden kunne køre pct. flere kørsler med samme antal biler og dermed reducere antallet af transporter gennem København, hvilket vil være en gevinst for både miljøet og produktiviteten. Når det gælder transport af skibscontainere, kan to modulvogntog erstatte tre almindelige lastbiler. 8

10 Giv mulighed for distribution i ydertimerne Med DYT kan Carlsberg bruge de samme biler to gange i døgnet Carlsberg er med i projektet DYT, Distribution i Ydertimerne, der tester mere klima- og støjvenlig varedistribution. Som led heri har Carlsberg siden marts 2013 distribueret øl og vand til udvalgte kunder i aftentimerne i København. De foreløbige erfaringer er meget positive. Først og fremmest får Carlsberg mulighed for at undgå den værste trængsel og udnytte materiellet langt mere effektivt. Carlsberg benytter 18 tons biler til distribution i byen, og når der kan køres i ydertimer, kan bilerne bruges to gange i døgnet, hvor de før kun blev brugt en enkelt gang. For det andet har forsøget vist, at støjgenerne er langt mindre end forventet, og derfor er omkostningerne til specialudstyr etc. også lavere. DYT projektet er støttet af Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen og skal undersøge og kortlægge fordelene ved distribution af varer i ydertimerne. 9

11 Etablér det fælles europæiske luftrum USA bruger langt færre ressourcer til lufttrafikstyring Federal Aviation Administration har ansvaret for lufttrafikstyringen i hele USA, mens man i Europa har 38 udbydere af lufttrafiktjenester. Der er potentiale for at effektivisere lufttrafikstyringen i Europa. I USA formår færre ansatte at styre væsentligt flere flyvninger og håndtere flytrafik fra flere lufthavne. Europa USA Areal 11,5 mio. km2 10,4 mio. km2 Antal lufthavne Antal luftfartstjeneste udøvere 38 1 Antal rutecentre Trafik (antal flyvninger) 9,5 mio. 15,9 mio. Ansatte Kilde: IATA, Association of European Airlines and European Regions Airline Association 10

12 Afskaf danske sær regler på transportområdet Dyr betonbunker er en del af regningen Royal Arctic Logistics A/S driver spedition og terminalvirksomhed via Aalborg Havn. De danske særregler om håndtering af farligt gods har indtil videre kostet virksomheden 2,5 millioner kr. i rene omkostninger for at opnå en godkendelse. Desuden er virksomheden blevet pålagt at bygge et sprængstofmagasin til mio. kr. for at leve op til reglen. Oveni kommer så tid og udfordringer med at registrere og overvåge det farlige gods. Reglerne gælder kun, når godset bliver sat af på Royal Arctic Logistics terminal, men ikke hvis godset er ombord på et skib eller på en lastbil. Reglerne er ydermere lavet til produktionsvirksomheder, så de er yderst vanskelige for en terminalvirksomhed at arbejde med. 11

13 Udbyg infrastrukturen Millioner af timer går til spilde i trafikken COWI har i en analyse fra efteråret 2012 vurderet, at trængsel på vejnettet i hovedstadsområdet i 2010 kostede knap køretøjstimer i spildtid pr. hverdag. På årsplan svarer det til 29 millioner tabte køretøjstimer. Den samfundsøkonomiske værdi af forsinkelsestimerne svarer til ca. 8,5 mia. kr. Trængsel er ikke blot et problem i Storkøbenhavn, men også i andre dele af landet. EU Kommissionen har vurderet, at omkostningerne ved trængsel på landsplan årligt koster det danske samfund 11 mia. kr., hvilket svarer til 0,7 pct. af BNP. 12

14 produktiviteten Bedre rammer for transporterhvervet kan løfte produktiviteten. Her beskrives 7 forslag til ændring af politisk fastlagte rammebetingelser, der øger produktiviteten i forskellige dele af transportsektoren. Ændring af visse rammebetingelser vil give produktiviteten i vognmandserhvervet et løft, mens andre eksempelvis løfter produktiviteten i luftfartsbranchen og havnesektoren. 7 forslag til ændring af rammebetingelser: 1 Optimér trafiksignaler og få mindre spildtid 2 Danske særregler er ikke løsningen i forhold til social dumping 3 Tillad større og tungere lastbiler 4 Giv mulighed for distribution i ydertimerne 5 Etablér det fælles europæiske luftrum 6 Afskaf danske særregler på transportområdet 7 Udbyg infrastrukturen. Det er ikke produktivt at holde for rødt. Optimering af trafiksignaler vil give produk- 13

15 1 Indfør lean tiviteten et løft, da virksomhederne skal bruge mindre tid i trafikken. Vejdirektoratet vurderer i rapporten Bedre trafiksignaler, at øget fokus på signalanlægs funktion kan spare det danske samfund for op mod 1,3 mia. kr. pr. år, hvor den primære besparelse er værdien af trafikanternes spildtid. De fleste signalanlæg er i dag trafikstyret med detektorer, så grøntiderne kan tilpasses det aktuelle behov. Mange signalanlæg er også samordnet med andre, så der kan skabes grønne bølger. Imidlertid fungerer en stor del af disse anlæg langt fra optimalt, fordi trafikmængderne har ændret sig, siden anlæggene blev dimensionerede, eller fordi detektorerne eller selve signalanlæggene ikke fungerer. Optimering af trafiksignaler sparer både tid og ressourcer i form af brændstof. Når en 30 ton lastbil, der kører km/t, skal stoppe for rødt, koster det en halv liter brændstof. Der er i størrelsesordenen signalanlæg i Danmark. Tidsgevinsten ved Lean er med til at forbedre bundlinjen hos Arriva Danmark A/S Hos Arriva Danmark A/S har man de sidste tre år arbejdet med lean. Det startede med et forsøg på et enkelt værksted. Her fastlagde man et antal KPI er (Key Performance Indicators), herunder eksempelvis om bussen kører som aftalt i kontrakten, om bussen lever op til aftalte kvalitetskrav, og hvordan kunder vurderer Arriva s service. Hovedårsager til manglende performance blev sammen med medarbejderne derefter identificeret, og der blev på den baggrund udarbejdet aktioner for optimeringer, og aftalte standardbeskrivelser for forbedrede værkstedsrutiner blev igangsat. Forsøget med lean på værkstedet var en succes, og lean-principper er i dag også indført i forhold til driftsledelse og administration. Det er ofte i snitflader mellem funktioner, at spild opstår, og det er her Arriva fokuserer på at skabe strømlinede processer. Lean har løftet produktiviteten hos Arriva. Dels betyder lean, at omsætningen er øget, da Arriva nu er blevet bedre til at leve op til kontrakterne og undgår fratræk i betaling, og dels løses en række opgaver nu med mindre spild, hvilket betyder færre ressourcer til medarbejdere, materiel og brændstof. 14

16 2 Investeringer og IT optimering af det enkelte anlæg afhænger af, hvor mange færre køretøjer, der dagligt vil kunne undgå at skulle holde for rødt ved signalet. Danske virksomheder skal stilles over for de samme regler som virksomheder i andre EU lande. Det er forudsætningen for konkurrence på lige vilkår og dermed også for høj produktivitet. Ønsket om at dæmme op for social dumping har imidlertid medført, at der er iværksat flere initiativer, der stiller danske transportvirksomheder dårligere i konkurrencen. I september 2012 indførte Danmark regler om arbejdsudleje, der forpligter danske virksomheder til at indeholde arbejdsudlejeskat på 30 pct. af bruttolønnen eller fakturasummen i forbindelse med anvendelse af en udenlandsk medarbejder eller en udenlandsk underleverandør. Stadig flere taxier bookes elektronisk hos 4x48 TaxiNord En række forskellige IT-baserede løsninger bidrager til at løfte produktiviteten hos 4x48 Taxi- Nord. Virksomheden råder over mere end 600 vogne, og flådestyring er nøglen til at sikre, at køretøjerne udnyttes så effektivt som muligt. Flådestyringssystemet, der får data via radio master og GPRS (mobildatatjenste), sørger for at fordele turene i en given zone mellem de biler, der kører i zonen. IT-baserede løsninger spiller en stadig større rolle i forhold til booking af taxier, hvor det i dag er hver tredje taxi, der bookes via elektroniske bookingsystemer. Nogle kunder booker online og via internettet, mens andre benytter en 4x48 smartphone app og andre igen gør brug af en særlig auto-booking-service, hvor man kan bestille en vogn ved hjælp af en personlig kode. Endvidere arbejder 4x48 TaxiNord på, at det fremadrettet skal være muligt for kunderne at betale via mobilen. 15

17 Styrk medarbejdernes kompetencer Reglerne om arbejdsudleje indebærer, at en dansk transportvirksomhed, der indgår aftale med en udenlandsk transportvirksomhed, skal indeholde arbejdsudlejeskat for den kørsel, der finder sted i Danmark. En tysk transportvirksomhed, der anvender en udenlandsk underleverandør fra eksempelvis Polen til at køre i Danmark, skal derimod ikke indeholde en sådan skat. EU s cabotageregler specificerer muligheder for indenrigstransport i et andet land end transportørens hjemland. Regeringen lancerede i maj 2013 en cabotagepakke, der dels forstærker indsatsen mod ulovlige cabotage og dels begrænser den lovlige cabotage. Alle kan være enige om, at der skal sættes ind over for ulovligheder. Derimod er det problematisk at begrænse mulighederne for lovlig cabotagekørsel i Danmark. Cabotagekørsel er en naturlig del af det indre marked, og det er til gavn for både klimaet og økonomien, at der ikke kører tomme lastbiler rundt på vejene. Viden og kompetencer i højsædet hos K. Hansen Transport Dygtige og erfarne chauffører og medarbejdere er helt afgørende for produktiviteten hos K. Hansen Transport AS, der som partner i Transportgruppens landsdækkende distributionssystem tilbyder kunderne dag-til-dag og dør-til-dør distribution over hele Danmark. Viden og information spiller en central rolle i virksomheden, der har fokus på at sikre, at medarbejderne får relevante oplysninger om alt lige fra trends og nye teknologier til gode råd om trafikadfærd. Man har også valgt at have en meget åben dialog om virksomhedens økonomi, hvilket understøtter kulturen, hvor medarbejderne også føler et ansvar for udviklingen i den familiedrevne virksomhed. Uddannelse bliver brugt som et værktøj til at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer. Medarbejderne kommer derfor ikke kun på de obligatoriske kurser, men også på supplerende kurser i eksempelvis service, kundebetjening og grøn kørsel. 16

18 Styrk samarbejdet med kunder og konkurrenter Produktiviteten får et løft, når gods kan transporteres med modulvogntog eller lastbiler med højere totalvægt, fordi der skal færre køretøjer og chauffører til at transportere samme mængde gods. Modulvogntog er både længere (op til 25,25 meter lange) og har en højere tilladt totalvægt (60 tons) end almindelige lastbiler. Typisk vil to modulvogntog kunne transportere lige så meget gods som tre almindelige lastbiler. I dag er det som led i en forsøgsordning, der gælder frem til udgangen af 2016, tilladt at køre med modulvogntog på en stor del af det overordnede vejnet i Danmark. Det er vigtigt at få en permanent ordning, da incitamentet til at køre med modulvogntog er mindre, når der kun er tale om en midlertidig forsøgsordning. Vægtgrænsen for almindelig lastbiler (vogntog) er lavere i Danmark end i Sverige. Hvis man hæver grænsen for totalvægte for lastbiler, så de svarer til de svenske regler, vil det indebære færre ture og dermed mindre kørsel. Den tilladte totalvægt for tre akslede lastbiler blev hævet fra 24 til 26 ton i en trafikaftale fra 2010, mens den tilladte totalvægt for syv akslede vogntog også blev øget fra 48 til 54 ton. De tilladte totalvægte er dog stadig lavere end i Sverige. I Sverige må seks akslede vogntog veje 50 tons, mens de kun Samarbejde mellem Sanistål og Danske Fragtmænd skaber synergi Sanistål har i mere end tre år haft outsourcet deres distribution til Danske Fragtmænd. For begge parter har samarbejdet båret frugt. Sanistål peger på, at når man arbejder sammen med specialister kan eksempelvis biler, diesel og paller købes billigere via cost of scale. Dertil kommer, at der kan tilbydes flere distributionsservices til billigere penge. Specialister er også bedre til at pakke bilerne, og det betyder, at flere varer kan transporteres med de samme biler. For Danske Fragtmænd har samarbejdet blandt andet betydet, at man har fået udviklet et landsdækkende krandistributionssystem, som nu også benyttes af andre stål- og metalvirksomheder. Sanistål og Danske Fragtmænd ser frem til at høste endnu flere gevinster ved samarbejdet og har derfor indgået en strategisk aftale om forretningsudvikling, hvor de i fællesskab skal finde optimeringer, der svarer til mindst en pct. af aftalens værdi om året. Derudover vil de også fremadrettet have fokus på CSR og grønne regnskaber. 17

19 Skab nye produkter og services med højere værdi må veje 48 tons i Danmark. Syv akslede vogntog må veje 56 tons i Sverige og kun 54 tons i Danmark. Det tager længere tid at levere varer i myldretiderne. Når transportvirksomheder og dagligvareleverandører tvinges til at levere i myldretiden, betyder det færre leveringsteder pr. tur og dermed lavere produktivitet. Man kan give produktiviteten i transportsektoren et løft ved i højere grad at gøre brug af døgnets 24 timer til distribution. Når varedistribution kan blive spredt over flere timer i døgnet, kan transportvirksomhederne også opnå en bedre udnyttelse af deres materiel. Distribution i ydertimerne stiller krav til både myndigheder og virksomheder. Hos myndighederne er man nødt til at se på de regler, der begrænser mulighederne H.P. Therkelsen styrer logistik og lager for Tulip Transportvirksomheden H. P. Therkelsen i Padborg har i en årrække haft samarbejde med fødevareproducenten Tulip, og det har resulteret i, at H. P. Therkelsen nu styrer en stor del af kølelogistikken for Tulip. I dag er det H. P. Therkelsen, der henter Tulip s produkter på fabrikker i både ind- og udland, og kører dem til det nye lager i Padborg. Her ompakkes produkterne, så de matcher de ordrer, Tulip s kunder har afgivet, og herefter er det igen H.P. Therkelsen, der står for at forsyne butikkerne i detailhandlen i både Danmark og Sverige med varer fra Tulip. Overdragelsen af logistikopgaverne har været forberedt grundigt igennem et års tid, og H. P. Therkelsen har foretaget store investeringer i blandt andet lager og IT for at være rustet til at klare den nye opgave. 18

20 Sæt fokus på sikkerhed, sporbarhed og sustainability for distribution i ydertimer. Det gælder eksempelvis støjregler, der forhindrer, at der leveres varer før kl i lokale supermarkeder. Hos transportvirksomheder kræver 24 timers distribution en ændret fordeling af arbejdsopgaverne i løbet af døgnet. Det kan også være nødvendigt at investere i særligt materiel og udstyr, herunder eksempelvis støjsvage palleløftere. Hos de virksomheder, der skal modtage gods og varer på ydertidspunkter, skal der findes en løsning på, hvordan leverancen kan modtages. I nogle tilfælde vil det kræve, at der er personale til stede. I andre tilfælde kan modtagelsen håndteres via videobaseret kontrol eller en nøgleboks/kodeordning. Etablering af det fælles europæiske luftrum (Single European Sky) vil give produktiviteten i luftfarten et markant løft, idet flyrejser vil kunne gennemføres med færre fly og mindre brændstof. EU s luftrum er i dag inddelt efter nationale grænser, hvilket indebærer, at flyene ofte flyver zig-zag gennem luftrummet i Europa. Kommissionen skønner, at det i gennemsnit forlænger flyvninger i Europa med 42 km. EU har i en årrække arbejdet på at få etableret grundlaget for det fælles europæiske luftrum, hvor luftrummet inddeles i såkaldte functional airspace blocks, der sikrer en mere effektiv udnyttelse af luftrummet. Et meget omfattende regelkompleks er nu på plads, men den praktiske implementering mangler stadig. Kommissionen vurderer, at det Sikkerhed i fokus når Schulstad leverer brød Lantmännen Schulstad A/S leverer seks dage om ugen brød til over butikker i detailhandlen. Mange butikker ønsker at få brødet leveret inden for ganske snævre tidsvinduer. Det stiller store krav til præcision og leveringssikkerhed. Eksempelvis forventer nogle butikker levering inden for tidsrummet , mens andre har lidt større tidsvinduer. Hos Schulstad handler sikkerhed ikke kun om sikkerhed for præcis levering, men også om at undgå tyverier etc. Schulstad har derfor investeret i et system med håndholdte enheder, der på basis af GPS-koordinater kan sende chaufføren koden til den butik, han ankommer til, så han kan slå alarmen fra og låse sig ind. Systemet skaber øget sikkerhed, da man undgår, at chaufføren har papirer i bilen med alarmkoder etc. 19

21 Innovation Tænk ud af boksen opsplittede luftrum medfører meromkostninger i omegnen af fem milliarder euro årligt. Implementering af det fælles europæiske luftrum skal udover de produktivitetsgevinster, der knytter sig til mere direkte flyvninger, give produktivitetsgevinster som følge af effektivisering af lufttrafikstyringen. I Danmark har man taget første skridt til etablering af det fælles europæiske luftrum. I 2009 etablerede Naviar sammen med LFV i Sverige virksomheden NUAC, der siden 1. juli 2012 har stået for driften af de tre kontrolcentraler i København, Malmø og Stockholm. Særregler hæmmer produktiviteten for transportvirksomheder i Danmark. Høj produktivitet forudsætter, at regler skal være ens på tværs af Europa, så virksomhederne stilles lige i konkurrencen. Regler må samtidig ikke skabe unødvendige barrierer for adgangen til branchen. Virksomheder, der håndterer gods på havne- og terminalområder i Danmark, skal leve op til danske særregler om håndtering af farligt gods. Reglerne indebærer, at der skal bruges ressourcer på overvågning og registrering af gods på havne og terminaler. Det er sværere at komme til at drive vognmandsvirksomhed i Danmark end i resten af EU. De danske særkrav tæller et obligatorisk 3-ugers kursus (EU kræver alene bestået eksamen) og en egenkapi- The Box: How the Shipping Container made the World Smaller and the World Economy Bigger Containeren har haft altafgørende betydning for verdensøkonomien. Containeren har gjort transport markant billigere og dermed skabt grundlag for globaliseringen. Historien bag opfindelsen af containeren er beskrevet i bogen The Box: How the Shipping Container made the World Smaller and the World Economy Bigger, hvor det pointeres, at verdens første containerskib så dagens lys i Danmark. I 1951 begyndte den danske virksomhed United Shipping Company at benytte særlige skibe, der var designet til at fragte containere, til at transportere øl og foderstoffer mellem de danske havne. I 1950 eren introducerede den amerikanske trucking magnat Malcolm McLean containeren i USA. 20

22 Pjecen indeholder en kort analyse af de produktivitetsmæssige udfordringer i transportsektoren. I forlængelse heraf præsenteres en række forslag til initiativer, der vil kunne give produktiviteten i transporterhvervet et løft. > > 7 forslag til at ændre de politiske rammebetingelser for erhvervet > > 7 forslag til områder hvor virksomhederne selv kan sætte ind.

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 2 Giv produktiviteten et løft Denne pjece præsenterer indledningsvist

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og Trængsel og CO 2 Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer kræver medspil fra myndigheder og transportkunder

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Citydistribution i ydertimerne Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Transport og Logistik Citydistribution i ydertimerne København, Aarhus, Odense og Aalborg Et projekt, delvis finansieret af Center for

Læs mere

Energibesparelse i godstransportens kæder

Energibesparelse i godstransportens kæder Hvordan skal den bæredygtige trasosektor fungere? Energibesparelse i godstransportens kæder Susanne Krawack www.concito.dk Projektets baggrund Godstransport udgør ca. 40% af transportsektorens energiforbrug

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Urban Freight: Fremtiden innen bydistribusjon Transport & Logistikk 2014 Oslo Et projekt støttet af: Præsentation Citylogistik baggrund og ide Analyse- og

Læs mere

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler January 5, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ANALYSEKONSULENT MAL- THE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, OG POLITISK KONSULENT

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Præsentation af Anders Nielsen & Co A/S (ANCOTRANS) D. 24/10 2013

Præsentation af Anders Nielsen & Co A/S (ANCOTRANS) D. 24/10 2013 Præsentation af Anders Nielsen & Co A/S (ANCOTRANS) D. 24/10 2013 Historie Familieejet siden 1882 Startede i Frihavnen i København Kontor i Århus siden 1982 Kontor i Hamburg siden 1/4 2008 Kontor i Gøteborg

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Hvad koster forsinkelser af godstransporten?

Hvad koster forsinkelser af godstransporten? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

24T Transport 5 4 3 2 1 Z Z Z 24T Transport 7 Trafikdage på AAU 2012 24T Transport - forsøg med varedistribution til byerne udenfor myldretid - Baggrund Trafik i vækst stigende pres på infrastrukturen,

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Historisk lav produktivitetsvækst

Historisk lav produktivitetsvækst Produktiviteten har udviklet sig sløjt gennem flere år, men har udvist deciderede fald i 2007 og 2008. Analysen viser, at nedgangen ikke kan henføres til nogen enkeltstående faktor. Den længerevarende

Læs mere