Giv produktiviteten et løft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv produktiviteten et løft"

Transkript

1 Giv produktiviteten et løft

2 Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN Tryk: DI

3 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten et løft Denne pjece præsenterer indledningsvist en kort analyse af de produktivitetsmæssige udfordringer i transportsektoren. I forlængelse heraf præsenteres to gange 7 forslag til initiativer, der vil kunne give produktiviteten i transporterhvervet et løft. 7 forslag, der handler om at ændre de politiske rammebetingelser for erhvervet 7 forslag, der handler om, hvor virksomhederne selv kan sætte ind. Ringe produktivitetsvækst i transport sammenlignet med andre erhverv Gns. årlig produktivitetsvækst i pct Pct. 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Transport Transport ekskl. søfart Private erhverv Anm.: Private erhverv er ekskl ejendomsaktiviteter, kultur og fritid Kilde: Danmarks Statistik 2

4 Hvis Danmark fortsat skal være et samfund i vækst, er det afgørende, at virksomhederne er konkurrencedygtige med udlandet. Et land med høje lønninger kan godt have en god konkurrenceevne, hvis produktiviteten er i top. Produktivitet handler om evnen til at skabe værdi. Når man skal øge produktiviteten, handler det om, hvordan vi får mest mulig ud af de ressourcer, vi bruger. Det handler både om at gøre tingene rigtigt, altså så effektivt som muligt, men også om at gøre de rigtige ting. Mange Stor forskel i produktivitetsvækst i forskellige dele af transportsektoren Gns. årlig produktivitetsvækst i pct Landtransport Skibsfart Luftfart Hjælpevirksomhed til transport Transport Transport ekskl. søfart Private erhverv Pct. Anm.: Private erhverv er ekskl ejendomsaktiviteter, kultur og fritid Kilde: Danmarks Statistik 3

5 Giv produktiviteten i transport et løft forbinder produktivitet med effektivitet, men det handler også om det andet ben med innovation og fornyelse. I den enkelte virksomhed betyder øget produktivitet, at man kan producere mere med den samme mængde ressourcer. For samfundet betyder øget produktivitet, at vi får højere økonomisk vækst. Der er grundlæggende kun to veje til at øge væksten i samfundet. Enten ved at løfte produktiviteten eller ved at øge ressourceforbruget, herunder eksempelvis ved at arbejde mere. En sløj produktivitetsudvikling er en udfordring for transportsektoren. I de sidste 15 år har den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i transportsektoren (ekskl. søfart) været negativ på i snit -0,7 pct. Til sammenligning har den private sektor formået at løfte produktiviteten med i snit 1,4 pct. om året. Ikke alle dele af transportsektoren har haft den samme sløje udvikling i produktiviteten. Både luftfarten og søfarten, som jo i høj grad er internationaliserede og udsat for konkurrence, har i perioden haft en forholdsvis høj produktivitetsvækst. Produktiviteten er omvendt faldet i både landtransporten og hjælpevirksomhed til transport (f.eks. spedition). Man kan og skal sikre, at produktiviteten i transport får et løft. Her kan der nemlig høstes betydelige produktivitetsgevinster. Regeringens produktivitetskommission konkluderer i rapporten Danmarks produktivitet hvor er problemerne?, at det først og fremmest er i servicesektoren, som transportsektoren er en del af, at der er potentiale for at løfte produktiviteten. Transport er en så vigtig og vital del af økonomien, at en mere produktiv transportsektor vil være en gevinst for hele økonomien. Handel og transport tegner sig for 31 pct. af værditilvæksten i dansk økonomi, og en svag produktivitetsvækst for disse brancher bidrager derfor til at trække den samlede produktivitetsvækst ned. Vores evne til at skabe værdi afhænger af de ressourcer, vi har til rådighed. Investeringer i nye transportmidler, maskiner, bygninger og IT kan være en vej til at skabe mere værdi pr. arbejdstime og på den måde give produktiviteten et løft. Knap halvdelen af den historiske vækst i produktiviteten kan forklares ved inve- 4

6 steringer i kapitalapparatet. I 1960 erne og 70 erne var det især investeringer i nye maskiner og transportmidler, der bidrog til at øge arbejdsproduktiviteten. Siden 1995 har det derimod i højere grad været investeringer i IT-kapital (software og informations- og kommunika tionsteknologi), der har bidraget til at øge produktiviteten. I transportsektoren har investeringer i nye transportmidler etc. spillet en hel central rolle for udviklingen i produktiviteten. Investeringer i IT-kapital har derimod indtil videre haft en forholdsvis begrænset betydning for produktivitetsudviklingen. I de seneste år har den såkaldte totalfaktorproduktivitet ydet et negativt bidrag til produktivitetsudviklingen i transportsektoren. Totalfaktorproduktiviteten afhænger af evnen til at udnytte de ressourcer, der er til rådighed. Totalfaktorproduktiviteten kan blandt andet øges gennem innovation og mere effektive arbejdsgange. Én af forklaringerne på den negative udvikling i totalfaktorproduktiviteten kan være den stigende trængsel på vejnettet, der har bevirket, at køretøjer, chauffører etc. ikke kan udnyttes lige så effektivt. 5

7 1 Optimér trafiksignaler og få mindre spildtid Bedre rammer øger timer i spiltid ved et enkelt lyskryds Antal køretøjer pr. døgn Vare- og lastbiler pr. døgn (20 pct. af alle køretøjer) Antal stop pr. døgn (33 pct. af alle køretøjer) Forsinkelse pr. standset køretøj Samlet forsinkelse pr. år 25 sek timer 6

8 2 Danske særregler er ikke løsningen i forhold til social dumping 9 pct. dyrere for dansk vognmand Nedenstående eksempel viser, at det er ca. 9 pct. dyrere for en dansk vognmand at benytte en polsk underleverandør til kørsel mellem Aarhus og Hamborg, end det er for en tysk vognmand, i det der skal indeholdes AM-bidrag (8 pct.) og arbejdsudlejeskat (30 pct.) Købt af dansk vognmand Købt af tysk vognmand Entreprise-pris kr kr. Heraf kørsel i DK kr kr. Lønandel for kørsel i DK 500 kr kr. AM-bidrag og arbejdsudlejeskat 276 kr. 0 kr. Pris i alt ankl. skat kr kr. 7

9 Tillad større og tungere lastbiler Ancotrans kan køre pct. flere skibscontainere med samme antal biler Københavns Havn er et vigtigt missing link i modulvogntogsnettet, og det indebærer, at produktiviteten hos transportvirksomheden Anders Nielsen & Co A/S (Ancotrans), der har specialiseret sig i transport af skibscontainere, er noget lavere, end den kunne være. Hvis Ancotrans fik mulighed for at køre med modulvogntog til og fra Nordhavnen, vil virksomheden kunne køre pct. flere kørsler med samme antal biler og dermed reducere antallet af transporter gennem København, hvilket vil være en gevinst for både miljøet og produktiviteten. Når det gælder transport af skibscontainere, kan to modulvogntog erstatte tre almindelige lastbiler. 8

10 Giv mulighed for distribution i ydertimerne Med DYT kan Carlsberg bruge de samme biler to gange i døgnet Carlsberg er med i projektet DYT, Distribution i Ydertimerne, der tester mere klima- og støjvenlig varedistribution. Som led heri har Carlsberg siden marts 2013 distribueret øl og vand til udvalgte kunder i aftentimerne i København. De foreløbige erfaringer er meget positive. Først og fremmest får Carlsberg mulighed for at undgå den værste trængsel og udnytte materiellet langt mere effektivt. Carlsberg benytter 18 tons biler til distribution i byen, og når der kan køres i ydertimer, kan bilerne bruges to gange i døgnet, hvor de før kun blev brugt en enkelt gang. For det andet har forsøget vist, at støjgenerne er langt mindre end forventet, og derfor er omkostningerne til specialudstyr etc. også lavere. DYT projektet er støttet af Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen og skal undersøge og kortlægge fordelene ved distribution af varer i ydertimerne. 9

11 Etablér det fælles europæiske luftrum USA bruger langt færre ressourcer til lufttrafikstyring Federal Aviation Administration har ansvaret for lufttrafikstyringen i hele USA, mens man i Europa har 38 udbydere af lufttrafiktjenester. Der er potentiale for at effektivisere lufttrafikstyringen i Europa. I USA formår færre ansatte at styre væsentligt flere flyvninger og håndtere flytrafik fra flere lufthavne. Europa USA Areal 11,5 mio. km2 10,4 mio. km2 Antal lufthavne Antal luftfartstjeneste udøvere 38 1 Antal rutecentre Trafik (antal flyvninger) 9,5 mio. 15,9 mio. Ansatte Kilde: IATA, Association of European Airlines and European Regions Airline Association 10

12 Afskaf danske sær regler på transportområdet Dyr betonbunker er en del af regningen Royal Arctic Logistics A/S driver spedition og terminalvirksomhed via Aalborg Havn. De danske særregler om håndtering af farligt gods har indtil videre kostet virksomheden 2,5 millioner kr. i rene omkostninger for at opnå en godkendelse. Desuden er virksomheden blevet pålagt at bygge et sprængstofmagasin til mio. kr. for at leve op til reglen. Oveni kommer så tid og udfordringer med at registrere og overvåge det farlige gods. Reglerne gælder kun, når godset bliver sat af på Royal Arctic Logistics terminal, men ikke hvis godset er ombord på et skib eller på en lastbil. Reglerne er ydermere lavet til produktionsvirksomheder, så de er yderst vanskelige for en terminalvirksomhed at arbejde med. 11

13 Udbyg infrastrukturen Millioner af timer går til spilde i trafikken COWI har i en analyse fra efteråret 2012 vurderet, at trængsel på vejnettet i hovedstadsområdet i 2010 kostede knap køretøjstimer i spildtid pr. hverdag. På årsplan svarer det til 29 millioner tabte køretøjstimer. Den samfundsøkonomiske værdi af forsinkelsestimerne svarer til ca. 8,5 mia. kr. Trængsel er ikke blot et problem i Storkøbenhavn, men også i andre dele af landet. EU Kommissionen har vurderet, at omkostningerne ved trængsel på landsplan årligt koster det danske samfund 11 mia. kr., hvilket svarer til 0,7 pct. af BNP. 12

14 produktiviteten Bedre rammer for transporterhvervet kan løfte produktiviteten. Her beskrives 7 forslag til ændring af politisk fastlagte rammebetingelser, der øger produktiviteten i forskellige dele af transportsektoren. Ændring af visse rammebetingelser vil give produktiviteten i vognmandserhvervet et løft, mens andre eksempelvis løfter produktiviteten i luftfartsbranchen og havnesektoren. 7 forslag til ændring af rammebetingelser: 1 Optimér trafiksignaler og få mindre spildtid 2 Danske særregler er ikke løsningen i forhold til social dumping 3 Tillad større og tungere lastbiler 4 Giv mulighed for distribution i ydertimerne 5 Etablér det fælles europæiske luftrum 6 Afskaf danske særregler på transportområdet 7 Udbyg infrastrukturen. Det er ikke produktivt at holde for rødt. Optimering af trafiksignaler vil give produk- 13

15 1 Indfør lean tiviteten et løft, da virksomhederne skal bruge mindre tid i trafikken. Vejdirektoratet vurderer i rapporten Bedre trafiksignaler, at øget fokus på signalanlægs funktion kan spare det danske samfund for op mod 1,3 mia. kr. pr. år, hvor den primære besparelse er værdien af trafikanternes spildtid. De fleste signalanlæg er i dag trafikstyret med detektorer, så grøntiderne kan tilpasses det aktuelle behov. Mange signalanlæg er også samordnet med andre, så der kan skabes grønne bølger. Imidlertid fungerer en stor del af disse anlæg langt fra optimalt, fordi trafikmængderne har ændret sig, siden anlæggene blev dimensionerede, eller fordi detektorerne eller selve signalanlæggene ikke fungerer. Optimering af trafiksignaler sparer både tid og ressourcer i form af brændstof. Når en 30 ton lastbil, der kører km/t, skal stoppe for rødt, koster det en halv liter brændstof. Der er i størrelsesordenen signalanlæg i Danmark. Tidsgevinsten ved Lean er med til at forbedre bundlinjen hos Arriva Danmark A/S Hos Arriva Danmark A/S har man de sidste tre år arbejdet med lean. Det startede med et forsøg på et enkelt værksted. Her fastlagde man et antal KPI er (Key Performance Indicators), herunder eksempelvis om bussen kører som aftalt i kontrakten, om bussen lever op til aftalte kvalitetskrav, og hvordan kunder vurderer Arriva s service. Hovedårsager til manglende performance blev sammen med medarbejderne derefter identificeret, og der blev på den baggrund udarbejdet aktioner for optimeringer, og aftalte standardbeskrivelser for forbedrede værkstedsrutiner blev igangsat. Forsøget med lean på værkstedet var en succes, og lean-principper er i dag også indført i forhold til driftsledelse og administration. Det er ofte i snitflader mellem funktioner, at spild opstår, og det er her Arriva fokuserer på at skabe strømlinede processer. Lean har løftet produktiviteten hos Arriva. Dels betyder lean, at omsætningen er øget, da Arriva nu er blevet bedre til at leve op til kontrakterne og undgår fratræk i betaling, og dels løses en række opgaver nu med mindre spild, hvilket betyder færre ressourcer til medarbejdere, materiel og brændstof. 14

16 2 Investeringer og IT optimering af det enkelte anlæg afhænger af, hvor mange færre køretøjer, der dagligt vil kunne undgå at skulle holde for rødt ved signalet. Danske virksomheder skal stilles over for de samme regler som virksomheder i andre EU lande. Det er forudsætningen for konkurrence på lige vilkår og dermed også for høj produktivitet. Ønsket om at dæmme op for social dumping har imidlertid medført, at der er iværksat flere initiativer, der stiller danske transportvirksomheder dårligere i konkurrencen. I september 2012 indførte Danmark regler om arbejdsudleje, der forpligter danske virksomheder til at indeholde arbejdsudlejeskat på 30 pct. af bruttolønnen eller fakturasummen i forbindelse med anvendelse af en udenlandsk medarbejder eller en udenlandsk underleverandør. Stadig flere taxier bookes elektronisk hos 4x48 TaxiNord En række forskellige IT-baserede løsninger bidrager til at løfte produktiviteten hos 4x48 Taxi- Nord. Virksomheden råder over mere end 600 vogne, og flådestyring er nøglen til at sikre, at køretøjerne udnyttes så effektivt som muligt. Flådestyringssystemet, der får data via radio master og GPRS (mobildatatjenste), sørger for at fordele turene i en given zone mellem de biler, der kører i zonen. IT-baserede løsninger spiller en stadig større rolle i forhold til booking af taxier, hvor det i dag er hver tredje taxi, der bookes via elektroniske bookingsystemer. Nogle kunder booker online og via internettet, mens andre benytter en 4x48 smartphone app og andre igen gør brug af en særlig auto-booking-service, hvor man kan bestille en vogn ved hjælp af en personlig kode. Endvidere arbejder 4x48 TaxiNord på, at det fremadrettet skal være muligt for kunderne at betale via mobilen. 15

17 Styrk medarbejdernes kompetencer Reglerne om arbejdsudleje indebærer, at en dansk transportvirksomhed, der indgår aftale med en udenlandsk transportvirksomhed, skal indeholde arbejdsudlejeskat for den kørsel, der finder sted i Danmark. En tysk transportvirksomhed, der anvender en udenlandsk underleverandør fra eksempelvis Polen til at køre i Danmark, skal derimod ikke indeholde en sådan skat. EU s cabotageregler specificerer muligheder for indenrigstransport i et andet land end transportørens hjemland. Regeringen lancerede i maj 2013 en cabotagepakke, der dels forstærker indsatsen mod ulovlige cabotage og dels begrænser den lovlige cabotage. Alle kan være enige om, at der skal sættes ind over for ulovligheder. Derimod er det problematisk at begrænse mulighederne for lovlig cabotagekørsel i Danmark. Cabotagekørsel er en naturlig del af det indre marked, og det er til gavn for både klimaet og økonomien, at der ikke kører tomme lastbiler rundt på vejene. Viden og kompetencer i højsædet hos K. Hansen Transport Dygtige og erfarne chauffører og medarbejdere er helt afgørende for produktiviteten hos K. Hansen Transport AS, der som partner i Transportgruppens landsdækkende distributionssystem tilbyder kunderne dag-til-dag og dør-til-dør distribution over hele Danmark. Viden og information spiller en central rolle i virksomheden, der har fokus på at sikre, at medarbejderne får relevante oplysninger om alt lige fra trends og nye teknologier til gode råd om trafikadfærd. Man har også valgt at have en meget åben dialog om virksomhedens økonomi, hvilket understøtter kulturen, hvor medarbejderne også føler et ansvar for udviklingen i den familiedrevne virksomhed. Uddannelse bliver brugt som et værktøj til at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer. Medarbejderne kommer derfor ikke kun på de obligatoriske kurser, men også på supplerende kurser i eksempelvis service, kundebetjening og grøn kørsel. 16

18 Styrk samarbejdet med kunder og konkurrenter Produktiviteten får et løft, når gods kan transporteres med modulvogntog eller lastbiler med højere totalvægt, fordi der skal færre køretøjer og chauffører til at transportere samme mængde gods. Modulvogntog er både længere (op til 25,25 meter lange) og har en højere tilladt totalvægt (60 tons) end almindelige lastbiler. Typisk vil to modulvogntog kunne transportere lige så meget gods som tre almindelige lastbiler. I dag er det som led i en forsøgsordning, der gælder frem til udgangen af 2016, tilladt at køre med modulvogntog på en stor del af det overordnede vejnet i Danmark. Det er vigtigt at få en permanent ordning, da incitamentet til at køre med modulvogntog er mindre, når der kun er tale om en midlertidig forsøgsordning. Vægtgrænsen for almindelig lastbiler (vogntog) er lavere i Danmark end i Sverige. Hvis man hæver grænsen for totalvægte for lastbiler, så de svarer til de svenske regler, vil det indebære færre ture og dermed mindre kørsel. Den tilladte totalvægt for tre akslede lastbiler blev hævet fra 24 til 26 ton i en trafikaftale fra 2010, mens den tilladte totalvægt for syv akslede vogntog også blev øget fra 48 til 54 ton. De tilladte totalvægte er dog stadig lavere end i Sverige. I Sverige må seks akslede vogntog veje 50 tons, mens de kun Samarbejde mellem Sanistål og Danske Fragtmænd skaber synergi Sanistål har i mere end tre år haft outsourcet deres distribution til Danske Fragtmænd. For begge parter har samarbejdet båret frugt. Sanistål peger på, at når man arbejder sammen med specialister kan eksempelvis biler, diesel og paller købes billigere via cost of scale. Dertil kommer, at der kan tilbydes flere distributionsservices til billigere penge. Specialister er også bedre til at pakke bilerne, og det betyder, at flere varer kan transporteres med de samme biler. For Danske Fragtmænd har samarbejdet blandt andet betydet, at man har fået udviklet et landsdækkende krandistributionssystem, som nu også benyttes af andre stål- og metalvirksomheder. Sanistål og Danske Fragtmænd ser frem til at høste endnu flere gevinster ved samarbejdet og har derfor indgået en strategisk aftale om forretningsudvikling, hvor de i fællesskab skal finde optimeringer, der svarer til mindst en pct. af aftalens værdi om året. Derudover vil de også fremadrettet have fokus på CSR og grønne regnskaber. 17

19 Skab nye produkter og services med højere værdi må veje 48 tons i Danmark. Syv akslede vogntog må veje 56 tons i Sverige og kun 54 tons i Danmark. Det tager længere tid at levere varer i myldretiderne. Når transportvirksomheder og dagligvareleverandører tvinges til at levere i myldretiden, betyder det færre leveringsteder pr. tur og dermed lavere produktivitet. Man kan give produktiviteten i transportsektoren et løft ved i højere grad at gøre brug af døgnets 24 timer til distribution. Når varedistribution kan blive spredt over flere timer i døgnet, kan transportvirksomhederne også opnå en bedre udnyttelse af deres materiel. Distribution i ydertimerne stiller krav til både myndigheder og virksomheder. Hos myndighederne er man nødt til at se på de regler, der begrænser mulighederne H.P. Therkelsen styrer logistik og lager for Tulip Transportvirksomheden H. P. Therkelsen i Padborg har i en årrække haft samarbejde med fødevareproducenten Tulip, og det har resulteret i, at H. P. Therkelsen nu styrer en stor del af kølelogistikken for Tulip. I dag er det H. P. Therkelsen, der henter Tulip s produkter på fabrikker i både ind- og udland, og kører dem til det nye lager i Padborg. Her ompakkes produkterne, så de matcher de ordrer, Tulip s kunder har afgivet, og herefter er det igen H.P. Therkelsen, der står for at forsyne butikkerne i detailhandlen i både Danmark og Sverige med varer fra Tulip. Overdragelsen af logistikopgaverne har været forberedt grundigt igennem et års tid, og H. P. Therkelsen har foretaget store investeringer i blandt andet lager og IT for at være rustet til at klare den nye opgave. 18

20 Sæt fokus på sikkerhed, sporbarhed og sustainability for distribution i ydertimer. Det gælder eksempelvis støjregler, der forhindrer, at der leveres varer før kl i lokale supermarkeder. Hos transportvirksomheder kræver 24 timers distribution en ændret fordeling af arbejdsopgaverne i løbet af døgnet. Det kan også være nødvendigt at investere i særligt materiel og udstyr, herunder eksempelvis støjsvage palleløftere. Hos de virksomheder, der skal modtage gods og varer på ydertidspunkter, skal der findes en løsning på, hvordan leverancen kan modtages. I nogle tilfælde vil det kræve, at der er personale til stede. I andre tilfælde kan modtagelsen håndteres via videobaseret kontrol eller en nøgleboks/kodeordning. Etablering af det fælles europæiske luftrum (Single European Sky) vil give produktiviteten i luftfarten et markant løft, idet flyrejser vil kunne gennemføres med færre fly og mindre brændstof. EU s luftrum er i dag inddelt efter nationale grænser, hvilket indebærer, at flyene ofte flyver zig-zag gennem luftrummet i Europa. Kommissionen skønner, at det i gennemsnit forlænger flyvninger i Europa med 42 km. EU har i en årrække arbejdet på at få etableret grundlaget for det fælles europæiske luftrum, hvor luftrummet inddeles i såkaldte functional airspace blocks, der sikrer en mere effektiv udnyttelse af luftrummet. Et meget omfattende regelkompleks er nu på plads, men den praktiske implementering mangler stadig. Kommissionen vurderer, at det Sikkerhed i fokus når Schulstad leverer brød Lantmännen Schulstad A/S leverer seks dage om ugen brød til over butikker i detailhandlen. Mange butikker ønsker at få brødet leveret inden for ganske snævre tidsvinduer. Det stiller store krav til præcision og leveringssikkerhed. Eksempelvis forventer nogle butikker levering inden for tidsrummet , mens andre har lidt større tidsvinduer. Hos Schulstad handler sikkerhed ikke kun om sikkerhed for præcis levering, men også om at undgå tyverier etc. Schulstad har derfor investeret i et system med håndholdte enheder, der på basis af GPS-koordinater kan sende chaufføren koden til den butik, han ankommer til, så han kan slå alarmen fra og låse sig ind. Systemet skaber øget sikkerhed, da man undgår, at chaufføren har papirer i bilen med alarmkoder etc. 19

21 Innovation Tænk ud af boksen opsplittede luftrum medfører meromkostninger i omegnen af fem milliarder euro årligt. Implementering af det fælles europæiske luftrum skal udover de produktivitetsgevinster, der knytter sig til mere direkte flyvninger, give produktivitetsgevinster som følge af effektivisering af lufttrafikstyringen. I Danmark har man taget første skridt til etablering af det fælles europæiske luftrum. I 2009 etablerede Naviar sammen med LFV i Sverige virksomheden NUAC, der siden 1. juli 2012 har stået for driften af de tre kontrolcentraler i København, Malmø og Stockholm. Særregler hæmmer produktiviteten for transportvirksomheder i Danmark. Høj produktivitet forudsætter, at regler skal være ens på tværs af Europa, så virksomhederne stilles lige i konkurrencen. Regler må samtidig ikke skabe unødvendige barrierer for adgangen til branchen. Virksomheder, der håndterer gods på havne- og terminalområder i Danmark, skal leve op til danske særregler om håndtering af farligt gods. Reglerne indebærer, at der skal bruges ressourcer på overvågning og registrering af gods på havne og terminaler. Det er sværere at komme til at drive vognmandsvirksomhed i Danmark end i resten af EU. De danske særkrav tæller et obligatorisk 3-ugers kursus (EU kræver alene bestået eksamen) og en egenkapi- The Box: How the Shipping Container made the World Smaller and the World Economy Bigger Containeren har haft altafgørende betydning for verdensøkonomien. Containeren har gjort transport markant billigere og dermed skabt grundlag for globaliseringen. Historien bag opfindelsen af containeren er beskrevet i bogen The Box: How the Shipping Container made the World Smaller and the World Economy Bigger, hvor det pointeres, at verdens første containerskib så dagens lys i Danmark. I 1951 begyndte den danske virksomhed United Shipping Company at benytte særlige skibe, der var designet til at fragte containere, til at transportere øl og foderstoffer mellem de danske havne. I 1950 eren introducerede den amerikanske trucking magnat Malcolm McLean containeren i USA. 20

22 Pjecen indeholder en kort analyse af de produktivitetsmæssige udfordringer i transportsektoren. I forlængelse heraf præsenteres en række forslag til initiativer, der vil kunne give produktiviteten i transporterhvervet et løft. > > 7 forslag til at ændre de politiske rammebetingelser for erhvervet > > 7 forslag til områder hvor virksomhederne selv kan sætte ind.

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Urban Freight: Fremtiden innen bydistribusjon Transport & Logistikk 2014 Oslo Et projekt støttet af: Præsentation Citylogistik baggrund og ide Analyse- og

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Agenda Kort om Anders Nielsen & Co A/S - ANCOTRANS Hvordan startede den grønne bølge? Fra strategi til handling Hvad ser vi af forhindringer?

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Veje til højere dansk produktivitetsvækst Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

grøn omstilling Transport kan og skal bidrage

grøn omstilling Transport kan og skal bidrage grøn omstilling Transport kan og skal bidrage VEJE TIL GRØN TRANSPORT Klimaet er en af de store samfundsmæssige udfordringer. I den forbindelse er transportsektoren helt central. Derfor er det også naturligt,

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed Fremtidens Transport V Mandag d. 21. januar 2013 GODS I YER: CITYLOGISTIK-KH - fra idé til virkelighed Tanja allhorn Provstgaard Center for Trafik Københavns Kommune Citylogistik - Hvorfor? København Kommunes

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

LEAN i Distributionen Sanistål A/S

LEAN i Distributionen Sanistål A/S LEAN i Distributionen Sanistål A/S Kickstart af en forretningstransformation tilpasset vores Mere end du tror kultur INNOVATIV DISTRIBUTION Scandic, 10 september 2013 Agenda Udfordringen Ambitionen Løsningen

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi?

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Vi er nok synlige, men vi er et undervurderet erhverv Vi er alle trætte af lastbiler og tung trafik Men gulerødderne gror altså ikke henne i disken i Brugsen

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Ruteplanlægning og ITS

Ruteplanlægning og ITS Stefan Røpke, Ph.D., Lektor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Teknologisk Institut, 6. Marts 2012 Hvad er ruteplanlægning? Opgave: Forsyn supermarked og tankstationer med dagligvarer.

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Stærk på samarbejde og transport

Stærk på samarbejde og transport Stærk på samarbejde og transport Shape:IT Seminar onsdag d. 18. november 2009. Organisationsformer Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Hel/delvis kommunalt aktieselskab Privat havn Statshavn Havne som

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG group ANNEBERG transport A/S Danmark G. Anneberg & Søn I/S Danmark ANNEBERG transpol - Polen ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG transport GmbH Tyskland Brejning Grusgrav ApS ANNEBERG Logistic

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?!

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! Konference, København, 3. oktober 2008 Indledning Tak for invitationen! Anders Jessen, sektionsleder International Transport Danmark, Padborg En særlig tak

Læs mere