Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget Indstilling af medlemmer til Det lokal Beskæftigelsesråd Produktionsskolen Nordvestjylland - udpegelse af bestyrelsesmedlem Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal Resultatrevision Belåning af ældreboligerne i Baunekrogen Takstfastsættelse interessentskabet Marilyn Anne regnskabsåret 2011 (jk) Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) 16

2 Indholdsfortegnelse 143 Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 (jlh) Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 313 for Venø Havn (lj) Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 314 for udvidelse af Humlum Camping (lj) Navngivning af ny udstykning (hm) Ansøgning om dispensation for afstand til naboskel og vej, Mosevej 4, Thyholm (ebo) Oddesundvej 20, ansøgning om at opføre nyt stuehus 48 meter fra eksisterende bolig, der ændres til kontor Ændring af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg BusinessPark Struer Fleksibel frokostordning i daginstitutioner (jt) Revideret samarbejdsaftale UU (jk) Dagbeskæftigelse Fjordbo Elektronisk udsendelse af materiale til Byrådsmedlemmer (SBN) 44 Struer Byråd, 31. august 2010 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 157 Lukket punkt: Udpegning af medlemmer Lukket punkt: Køb af ejendom 47 Struer Byråd, 31. august 2010 Side 3

4 A Bygningsforbedringsudvalget Valg af medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget. Planafdelingen har modtaget følgende indstillinger: Fra Grundejerinteresser Medlemmer: Jan Raaby Lars Højris Suppleanter: Calle Schmidt Carsten Lystbæk For bevaringsinteresser: Medlem Jesper Bækgaard Suppleant Finn Hansen Der skal endvidere vælges 2 byrådsmedlemmer og 2 suppleanter Byrådet godkendte indstillingerne og valgte Niels Viggo Lynghøj med suppleant Helle Lyng Per Jakobsen med suppleant Mads Jakobsen Struer Byråd, 31. august 2010 Side 1

5 A Indstilling af medlemmer til Det lokal Beskæftigelsesråd Som følge af kommunalvalget skal der ske ny udpegning af medlemmer til LBR. Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 45 fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for udpegningen af medlemmer til Det lokale beskæftigelsesråd. Af 45 stk. 3 fremgår desuden: at medlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen bortset fra formanden og dennes suppleant. Funktionsperioden for LBR regnes fra den 1. juni i året efter det kommunale og regionale valgår. Det vil sige pr. 1. juni Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af byrådet: 1. Fra kommunalbestyrelsen. Formandskabet varetages af borgmesteren. Formand: Niels Viggo Lynghøj 2. Op til 3 efter indstilling fra Dansk arbejdsgiverforening. DA indstiller følgende: Henrik Jensen, Produktionschef Bang & Olufsen A/S Flemming Voldum, adm. direktør, Metalvarefabrikken Struer A/S John Nielsen, Johns Tømrerfirma Der er ikke indstillet suppleanter 3. Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. LO indstiller følgende: Anni Svinth, 3F, Holstebro Lisbeth d. Madsen, FOA Holstebro Vakant Suppleant Niels W. Petersen, HK Midt Vest Karsten G. Hansen, Dansk Metal 4. efter indstilling fra Funktionærernes og tjenestemændenes fællesråd. FTF indstiller følgende: Allan Baasch, Viborg Der er ikke indstillet suppleant 5. Efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation. AC ønsker ikke repræsentation i LBR i Struer. 6. Op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer. Mona Rask Olga Høyer Tækker 7. efter indstilling fra Praktiserende lægers organisation. Der er p.t. ikke modtaget indstilling fra PLO 8. efter indstilling fra Det lokale integrationsråd. Der er ikke nedsat et integrationsråd i Struer. 9. Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 2

6 LBR skal på førstkommende møde beslutte, om LBR ønsker repræsentation af op til 2 relevante lokale foreninger. Hidtil har der i LBR været repræsentation af Ungdommens Uddannelsesvejledning samt NordVestjysk Erhvervsråd. Administrationen indstiller, at organisationernes indstillinger videresendes til godkendelse i Byrådet. Bilag Indstilling af medlemmer Henrik Jensen, Flemming Voldum og John Nielsen FTF indstilling af medlem til LBR Struer Indstilling af LBR medlemmer LO Indstilling af medlemmer til LBR Struer LO 2 Indstilling til LBR fra DH Arbejdsmarkedsudvalget indstiller (pkt. 36) at organisationernes indstillinger godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 3

7 A Produktionsskolen Nordvestjylland - udpegelse af bestyrelsesmedlem Samarbejdet omkring Produktionsskolen Nordvestjylland mellem Struer, Holstebro og Lemvig er nu i gang. I henhold til vedtægterne skal Byrådet i Struer Kommune udpege 1 medlem. Bilag Vedtægter Produktionsskole Byrådet valgte: Martin Merrild som bestyrelsesmedlem Struer Byråd, 31. august 2010 Side 4

8 Ø Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal 2010 I henhold til den kommunale økonomiaftale for 2010 skal Byrådet hvert kvartal modtage en oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Tallene indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal Byrådet drøfte den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Økonomiafdelingen sender kvartalsoversigt, udarbejdet efter 2. kvartal 2010, på det specialiserede socialområde til drøftelse i Byrådet. Bilag Kvartalsoversigt 2. kvartal 2010 vedr. det specialiserede socialområde Økonomiudvalget sender (pkt. 127) kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde 2. kvartal 2010 til Byrådets orientering. Til efterretning. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 5

9 A Resultatrevision 2009 Jobcenteret skal hvert år udarbejde en Resultatrevision, som beskriver resultaterne for det seneste år. Formålet er bl.a. at vise: 1. Hvordan jobcentret klarer sig i forhold til det foregående år og i forhold til andre jobcentre. 2. Om der er områder, hvor jobcentret kan forbedre indsatsen. Samlet set viser Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer pæne resultater. Her kan specielt sygedagpengeområdet fremhæves, idet resultaterne her er klart bedre end for de jobcentre der sammenlignes med. Samtidig viser resultaterne dog også, at der også fremover er behov for at have ekstra fokus på udviklingen i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og her ikke mindst udviklingen for de unge under 30 år. Yderligere skal det fremhæves, at resultaterne fra Resultatrevisionen endnu en gang understreger, at Jobcenter Struer ligger blandt de bedste, når det gælder om at give de ledige en aktiv og rettidig indsats. Resultatrevisionen har været i høring hos LBR som ikke havde bemærkninger til den. Derudover har Resultatrevisionen været sendt til Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionens bemærkninger er vedlagt som bilag. Administrationen indstiller, at Resultatrevision 2009 videresendes til Byrådet til godkendelse Bilag Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Arbejdsmarkedsudvalget indstiller (pkt. 35) at Resultatrevision 2009 godkendes. Resultatrevisionen godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 6

10 P Belåning af ældreboligerne i Baunekrogen Resumé I 2007 overtog kommunen 36 ældreboliger i Baunekrogen fra Kommunernes Pensionsforsikring. Det var meningen, at boligerne skulle omdannes til almene ældreboliger, men snart efter blev der optaget drøftelser med Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) med henblik på et magelæg, hvorefter AAB kunne overtage ældreboligerne, mens kommunen kunne overtage to boligblokke på Anlægsvej, som skulle indgå i renoveringen af Enggård Centret. Efterfølgende har det vist sig, at dette magelæg ikke gennemføres. I stedet har mulighederne for salg været undersøgt. Økonomiudvalget besluttede (9. februar 2010, pkt. 19), at de 36 ældreboliger i Baunekrogen ikke skal sælges, og at de skal omdannes til almene ældreboliger. en var baseret på en forudsætning om, at boligerne kan belånes med et støttet lån ved omdannelse til almene ældreboliger. Længere tids drøftelser med henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet har imidlertid afklaret, at der ikke kan opnås støttet lån til finansiering af boligerne medmindre der samtidig foretages en gennemgribende renovering. I stedet kan boligerne finansieres som ustøttede almene ældreboliger. Når der ikke kan opnås statslig ydelsesstøtte til lånet, betyder det, at startydelsen bliver højere. Til gengæld indekseres ydelsen på et støttet lån, så støtten gradvis aftrappes og ydelserne på de støttede og ustøttede lån nærmer sig hinanden. Økonomiafdelingen har indhentet tilbud på belåning af boligerne fra Kommunekredit. Lånevilkår: Låneprovenu: kr. Løbetid: 30 år. Lånetilbud 1: Fastforrentet lån Effektiv rente 3,85 % p.a. Fast årlig ydelse i hele løbetiden: kr. Lånetilbud 2: Rentetilpasningslån (årlig tilpasning) Ydelse det første år: kr. Ydelsen udvikler sig i takt med renteudviklingen. Kommunekredit har tilkendegivet, at der om ønsket kan tilbydes andre lånetyper, hvor kun en del af låneprovenuet er med rentetilpasning, eller hvor renten fastlægges for f.eks. 5 år af gangen. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 7

11 Det aktuelle renteniveau er ekstraordinært lavt. Derfor kan der være en vis risiko forbundet med optagelse af rentetilpasningslån. Lånet skal erstatte en midlertidig byggekredit på kr., der blev optaget ved overtagelsen af boligerne. Der opnås således et likviditetsoverskud på kr. ved låneoptagelsen. Det aktuelle huslejeniveau i de 36 boliger er kr. pr. måned. Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen 9. februar var det lagt til grund, at huslejen ville stige til kr. Pga. den manglende ydelsesstøtte vil huslejen blive højere, fordi huslejen i almene boliger skal beregnes som balanceleje, hvor lejen netop sikrer dækning for alle omkostninger. Når der tages udgangspunkt i et normalt niveau på kr. pr. lejlighed pr. år til vedligeholdelse, administration og vicevært m.v., vil huslejen blive kr. ved optagelse af det fastforrentede lån, og kr. ved optagelse af rentetilpasningslånet. Til sammenligning koster: AAB s ældreboliger på Anlægsvej kr. pr. måned Struer Boligselskabs ældreboliger i Bremdal: kr. pr. måned. Økonomiafdelingen indstiller at udvalget tager stilling til hvilken lånetype, der ønskes optaget: - rentetilpasningslån - fastforrentet lån - en kombination af de to lånetyper. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 128) med anbefaling at lånet optages som en kombination med 50 % som rentetilpasningslån og 50 % som fastforrentet lån at huslejestigningen indfases over en periode. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 8

12 S Takstfastsættelse interessentskabet Marilyn Anne regnskabsåret 2011 (jk) Bestyrelsen for Marilyn Anne anbefaler, at taksterne jf. bilag er gældende fra 1. januar 2011 til 31. december Taksterne for egne elever og lejrskoleelever er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning. Taksten for elever uden for fællesskabet er den rene kostpris. Charterprisen er ikke fremskrevet i år. I følge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessentskabskommunernes Byråd godkende taksterne senest 1. september, året før de træder i kraft Inden for fællesskabet Uden for fællesskabet Inden for fællesskabet Uden for fællesskabet Skoleelev pr. måned Servicelov elever Lejrskole pr. dag inkl. kost pr. person Udlejning vejl. pris Dagture 3 timer pass. m. elever Dagture 5 timer pass. m. elever Dagture 5 timer pass. u. elever Dagture 7 timer pass. m. elever Dagture 7 timer pass. u. elever Døgnsejlads 20 pass Pr. pass. over (+900) Udlejning: Taksterne vedr. udlejning er vejledende. Endelig pris fastsættes efter opgavens art og omfang og i forhold til om det passer i sejlplanen. Forespørgsler på andre opgaver f.eks. flere end 36 pass, døgnsejlads m.v. forhandles individuelt. Alle priser er ekskl. forhaling og forplejning Administrationen indstiller, at elevtakster gældende for 2011 godkendes som forelagt. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (28. juni 2010, pkt. 99) taksterne til Byrådet med anbefaling. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 9

13 Bilag Takster 2011 Marilyn Anne Økonomiudvalget indstiller (pkt. 13) at elevtaksterne gældende for 2011 godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 10

14 P Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Byrådet vedtog (29. juni 2010, pkt. 117) at sende projektforslag fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S (VHS) om ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning i høring hos berørte parter. Projektet ønskes godkendt iht. Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med henvisning til Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Struer Byråd godkendte (26. maj 2009, pkt. 73) projektforslag for øget varmeleverance fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S til Struer Forsyning Fjernvarme A/S. Siden godkendelse af dette projektforslag har der vist sig at være mere biogas tilgængeligt på Maabjerg BioEnergy end oprindelig forudsat, hvorfor det vil være nødvendigt at installere yderligere en biogasmotor for at udnytte den øgede biogasmængde. Den øgede mængde biogas på Maabjerg BioEnergy bevirker en større kraftvarmeproduktion og dermed en større varmeleverance til Varmetransmissionsselskabet Holstebro- Struer. Det er denne øgede varmeleverance til VHS, der søges godkendt. Projektforslaget har således været sendt i en 4 ugers høring hos HMN Naturgas. Naturgas har indsendt bemærkninger til projektforslaget, som er vedlagt som bilag. Af bemærkningerne fremgår, at Naturgas foreslår, at det undersøges nærmere, om en afsætning af biogas til naturgasnettet i Holstebro vil være attraktivt. Iht. projektforslaget forudsættes biogassen afsat til Vinderup Fjernvarme og VHS. Planafdelingen indstiller, sagen til udvalgets drøftelse. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 157) til Byrådet at projektforslaget godkendes. Bilag Høringssvar fra Naturgas Økonomiudvalget fremsender (pkt. 141) sagen med indstilling om at projektforslaget godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 11

15 G Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Resumé Ombygning og renovering af Vestcenter Kilen. Demenssikring Kommunale Bygninger ansøger udvalget om en tillægsbevilling til udførelse af ekstra demenssikring omkring demensboligerne samt ved demensdaghjem. Det som er indeholdt i udbudsmaterialet er sikring på udvendige døre og inde i bygningen i demensområdet. Der er nu senere i projektet fremkommet ønsker om en udvidelse af demenssikringen i terrænet udenfor demensdaghjem og udenfor demensboligerne. Der er indhentet en pris på dette arbejde fra totalentreprenøren Thyholm Murer. Der vedlægges udtalelse fra Grethe Riksted. IP-telefoni I forbindelse med byggeplanlægningen og udbuddet for 3 år siden var ovennævnte teknologi ikke kendt og afprøvet og for demenssikringens vedkommende, ej heller tilladt fra Folketingets side, hvorfor ansøgningen først kommer nu. Der ansøges ligeledes om tillægsbevilling til at få udført IP-telefoni på Vestcenter Kilen. Dette var ikke en del af udbudsmaterialet som byggeriet blev udbudt med. Der er nu taget en beslutning om, at man ønsker at udbygge telefoni fra almindelig telefon-system til IP-telefoni. Det er en beslutning som får indflydelse om IP-telefoni på hele plejeområdet. Udtalelse fra Ole Rønn Olsen vedlægges. Administrationen indstiller at der bevilges kr. ekskl. moms til udførelse af ekstra demenssikring "loops", samt at der bevilges kr. til installation af IP-telefoni. Samlet merbevilling der ønskes er kr. Socialudvalget fremsender (11. august 2010, pkt. 106) sagen med anbefaling om frigivelse af kr. Finansieres fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i 2010 er følgende ikke frigivne budgetter til gennemførelse af Helhedsplan for ældreområdet: Konto 0.18 Servicearealer, kr. Konto 5.30 Plejeboliger, kr. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 12

16 Beløbene har hidtil været knyttet til gennemførelse af projektet på Enggård Centret. Dette projekts indhold er ikke endelig fastlagt endnu. Med baggrund heri kan det foreslås, såfremt ovennævnte ansøgning ønskes imødekommet, at finansiering sker af de ikke frigivne budgetbeløb således: Demenssikring: Konto 5.30 Plejeboliger, kr. minus 91 % låneoptagelse: kr. og minus 2 % beboerindskud: kr. Netto træk på budgettet herefter kr. IP-telefoni: Konto 0.18 Servicearealer kr. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Demenssikring - loops ansøgning.doc Notat IP-telefoni generelt og i plejecentre Økonomiudvalget fremsender (pkt. 142) sagen med indstilling om frigivelse af kr., finansieret fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 13

17 I Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Med vedtagelsen af budget 2008 blev der afsat et årligt beløb til udskiftning af IT i folkeskolerne. Byrådets ambition var at fastholde niveauet i forlængelse af Undervisningsministeriets 3- årige tilskudsordning med IT til 3. klasse. Byrådet besluttede sig for at etablere en udskiftningsordning, hvor rådhusets stationære pc-ere som hidtil, tilgår skolerne i en 3-årig turnus. I øjeblikket drejer det sig om 450 stationære pc-ere. Der afsattes et fast årligt beløb i budget på kr. for at sikre, at kommunernes folkeskoler ikke har pc-ere, interaktive tavler mv., der er ældre end 5 år. Forslaget blev vedtaget som en del af den samlede IT-indsats på folkeskolerne, der udover centraliseringen af hele IT-serviceringen også rummede ansættelse af en deltids pædagogisk IT-konsulent, samt medarbejder-pc til samtlige lærere i skolerne. Forbindelsen (båndbredden) til skolerne er nu tilfredsstillende, og der arbejdes også med de trådløse netværk. En del af skolernes pc-ere er nu så brugte, at de bør udskiftes. Der er nedsat en ITstyregruppe bestående af IT-chef, IT-konsulent, 3 skoleledere og chefkonsulenten for undervisning, der planlægger indkøb af nye pc-ere. Med frigivelse af de afsatte midler, kan udskiftningsordningen på skolerne hermed fortsætte som vedtaget af Byrådet i Chefkonsulenten for undervisning indstiller: at udvalget sender sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Børne- og Uddannelsesudvalget sender (16. august 2010, pkt. 111) sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyses, der i 2009 blev frigivet kr. til formålet. Beløbet nåede ikke at blive brugt i 2009 og er derfor overført til I 2010 er der afsat kr. til IT i folkeskolerne. Samlet set er der således kr. til rådighed i Såfremt udvalget ønsker at imødekomme anmodningen, sendes sagen til behandling i Byrådet med henblik på frigivelse af de kr. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 14

18 Økonomiudvalget fremsender (pkt. 146) sagen med indstilling om at det afsatte rådighedsbeløb på kr. frigives. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 15

19 P Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) I forbindelse med Vejdirektoratets trafiksanering af Holstebrovej har Vejdirektoratet et ønske om, at begrænse ind- og udkørslen til Holstebrovej. Primært for at give trafikken et bedre flow, men også for at mindske farlige situationer ved svingning. Afledt af projektet og Vejdirektoratets intentioner har der i foråret været afholdt høring blandt borgere og beboere om muligheden for at ensrette Korsgade og etablering af skråparkeringspladser i gaden. Idet der ingen negative tilkendegivelser var af en mulig ensretning har Teknisk Drift og Anlæg skitseret projektet samt udarbejdet et økonomisk overslag for etableringen på kr. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførsel af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 164) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag overslag til dagsorden Økonomiudvalget fremsender (pkt. 145) sagen med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 16

20 P Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Der er i budget 2010 afsat kr. til energibesparende foranstaltninger. Kommunale Bygninger søger indtil videre om frigivelse af midler til 3 projekter, samt til energimærkning. Kommunale bygninger gennemfører løbende en lang række energibesparende foranstaltninger, finansieret af overskud på energikontrakterne. Nedenstående arbejder falder udenfor energikontraktområderne, og der søges derfor om frigivelse af afsatte midler på anlægsbudgettet for energibesparende foranstaltninger. Energimærkning af skoler er en vigtig del for at komme videre i de energibesparende foranstaltninger for klarlæggelse af, at investeringerne vil blive placeret hvor der opnås størst udbytte. Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstue m.v. Fladt tag over bagbygning, renoveres med tagkiler i form af 200 mm isolering, samt kantisolering i udhæng Samlet pris for tagisolering tagdækning og udhæng kr. Humlum Sognegård og skolekøkken: Udføres i forbindelse med renovering af sognegårds- og skolekøkken Isolering af gulve, ydervægge, kælderydervægge kr. Udskiftning af vinduer, inkl. kuldebroer kr. Ny belysning, samt nye hårde hvidevarer kr. Rådhuset, Sekretariatet: Ovenlysbånd samt glas i kontor mod P-plads, 5 stk. højvinduer fra underetage til Sekretariatet Samtlige ruder udskiftet til lavenergiruder kr. Udskifte belysning til lavenergibelysning kr. Energimærkning af folkeskoler: Bremdal Skole, Gimsing Skole, Hjerm Skole, Humlum Skole, Langhøjskolen, Parkskolen og Thyholm Skole I alt ca m2 udgiften til energimærkningen forventes at være 10 kr. pr. m kr. Samlet anmodes om frigivelse af kr. ekskl. moms Kommunale Bygninger indstiller, at der fra anlægsbudgettet frigives afsatte midler kr. - til energibesparende foranstaltninger til arbejderne. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 165) til Byrådet at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 17

21 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at frigivelse af midler fra anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger forudsætter en tilbagebetalingstid på fem år på de enkelte projekter. Tilbagebetalingen er indregnet i budgettet som afledte driftsbesparelser. Kun to af de foreslåede projekter opfylder denne betingelse, hvorfor det også kun er disse projekter Teknik- og Miljøudvalget foreslår finansieret af anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Økonomiudvalget fremsender (pkt. 144) sagen med indstilling om at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 18

22 G Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Tambohus Bylaug har søgt om, at gadelyset gennem Tambohuse forbedres. Der er i dag ca. 65 m mellem masterne. Det betyder, at det er nødvendig med en mast mellem hver af de eksisterende master, for at opfylde retningslinierne i Vejreglerne. Tambohuse ligger indenfor de områder som Thyholm Kommune har lavet gadelysplan for i I planen er målsætningen, at man efterhånden skal leve op til vejreglerne. Struer Forsyning har lavet et overslag over opstilling af 10 nye master. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der indstilles til Struer Byråd, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 163) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag Plan for Gadelys i Tambohuse Økonomiudvalget fremsender (pkt. 143) sagen med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 19

23 P Forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 (jlh) Forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet for at tilvejebringe ét samlet regelsæt, der skal være gældende for alle ejendomme indenfor lokalplanens område. Bebyggelsen i sommerhusområdet er etableret efter flere bygningsregulerende deklarationer, en lokalplan og en byplanvedtægt. Enkelte grunde er ikke omfattet af nogen af dem. De nævnte bygningsregulerende deklarationer m.v. vil blive helt eller delvist ophævet ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanen vil dermed gøre det mere gennemskueligt, hvordan der kan bygges i området. Med lokalplanen sættes der endvidere fokus på sommerhusområdets kvaliteter. Med lokalplanen ønskes det sikret, at områdets kvaliteter og værdifulde præg af sommerhusområde ikke går tabt ved ændring og nybyggeri indenfor området. Forud for udarbejdelse af lokalplanen er der udarbejdet en analyse for sommerhusområdet. Analysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering på mødet den 30. oktober Analysen har endvidere været forelagt Toftum Bjerges Grundejerforening. Lokalplanforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i analysen og med fokus på bevaring af de kvaliteter, der er identificeret i området. Udtræk af analysens resultater fremgår af side i lokalplanforslaget. Der er tale om et eksisterende sommerhusområde, der stort set er udbygget. Området består af ca. 500 ejendomme. Der gives mulighed for udstykning af nye sommerhusgrunde indenfor lokalplanens delområde I og V, men det vurderes, at mulighederne for udstykning af nye grunde er ret begrænsede. I den nordlige del af Solbjergvej er der afgrænset et område, benævnt som delområde V, som enten kan udstykkes til sommerhusgrunde eller som kan anvendes til cafe, galleri, kiosk, restaurant eller lignende. I bebyggelse til cafe, galleri mv. kan der ikke etableres boliger. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens dimensionering, materialevalg og placering i terrænet. Der fastsættes også bestemmelser for områdets veje og for de enkelte grundes fremtoning ud mod områdets veje. I området har fire ejendomme status som helårsbeboelser. Denne status kan bibeholdes. Ejendommene kan ikke udstykkes til yderligere helårsbeboelser. Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 20

24 Planafdelingen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 sendes til Byrådet med anbefalingen, at planerne sendes i offentlig høring, og at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne Bilag Lp. 301 Forslag til forelæggelse for Byrådet Teknik- og Miljøudvalget indstiller (pkt. 154) at forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne. Godkendt at forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 21

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Møde 18. december 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 18. december 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 18. december 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 243 Lejeaftale vedr. parkeringsplads tilhørende Søndergade 24 (anp)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere