Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget Indstilling af medlemmer til Det lokal Beskæftigelsesråd Produktionsskolen Nordvestjylland - udpegelse af bestyrelsesmedlem Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal Resultatrevision Belåning af ældreboligerne i Baunekrogen Takstfastsættelse interessentskabet Marilyn Anne regnskabsåret 2011 (jk) Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) 16

2 Indholdsfortegnelse 143 Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 (jlh) Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 313 for Venø Havn (lj) Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 314 for udvidelse af Humlum Camping (lj) Navngivning af ny udstykning (hm) Ansøgning om dispensation for afstand til naboskel og vej, Mosevej 4, Thyholm (ebo) Oddesundvej 20, ansøgning om at opføre nyt stuehus 48 meter fra eksisterende bolig, der ændres til kontor Ændring af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg BusinessPark Struer Fleksibel frokostordning i daginstitutioner (jt) Revideret samarbejdsaftale UU (jk) Dagbeskæftigelse Fjordbo Elektronisk udsendelse af materiale til Byrådsmedlemmer (SBN) 44 Struer Byråd, 31. august 2010 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 157 Lukket punkt: Udpegning af medlemmer Lukket punkt: Køb af ejendom 47 Struer Byråd, 31. august 2010 Side 3

4 A Bygningsforbedringsudvalget Valg af medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget. Planafdelingen har modtaget følgende indstillinger: Fra Grundejerinteresser Medlemmer: Jan Raaby Lars Højris Suppleanter: Calle Schmidt Carsten Lystbæk For bevaringsinteresser: Medlem Jesper Bækgaard Suppleant Finn Hansen Der skal endvidere vælges 2 byrådsmedlemmer og 2 suppleanter Byrådet godkendte indstillingerne og valgte Niels Viggo Lynghøj med suppleant Helle Lyng Per Jakobsen med suppleant Mads Jakobsen Struer Byråd, 31. august 2010 Side 1

5 A Indstilling af medlemmer til Det lokal Beskæftigelsesråd Som følge af kommunalvalget skal der ske ny udpegning af medlemmer til LBR. Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 45 fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for udpegningen af medlemmer til Det lokale beskæftigelsesråd. Af 45 stk. 3 fremgår desuden: at medlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen bortset fra formanden og dennes suppleant. Funktionsperioden for LBR regnes fra den 1. juni i året efter det kommunale og regionale valgår. Det vil sige pr. 1. juni Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af byrådet: 1. Fra kommunalbestyrelsen. Formandskabet varetages af borgmesteren. Formand: Niels Viggo Lynghøj 2. Op til 3 efter indstilling fra Dansk arbejdsgiverforening. DA indstiller følgende: Henrik Jensen, Produktionschef Bang & Olufsen A/S Flemming Voldum, adm. direktør, Metalvarefabrikken Struer A/S John Nielsen, Johns Tømrerfirma Der er ikke indstillet suppleanter 3. Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. LO indstiller følgende: Anni Svinth, 3F, Holstebro Lisbeth d. Madsen, FOA Holstebro Vakant Suppleant Niels W. Petersen, HK Midt Vest Karsten G. Hansen, Dansk Metal 4. efter indstilling fra Funktionærernes og tjenestemændenes fællesråd. FTF indstiller følgende: Allan Baasch, Viborg Der er ikke indstillet suppleant 5. Efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation. AC ønsker ikke repræsentation i LBR i Struer. 6. Op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer. Mona Rask Olga Høyer Tækker 7. efter indstilling fra Praktiserende lægers organisation. Der er p.t. ikke modtaget indstilling fra PLO 8. efter indstilling fra Det lokale integrationsråd. Der er ikke nedsat et integrationsråd i Struer. 9. Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 2

6 LBR skal på førstkommende møde beslutte, om LBR ønsker repræsentation af op til 2 relevante lokale foreninger. Hidtil har der i LBR været repræsentation af Ungdommens Uddannelsesvejledning samt NordVestjysk Erhvervsråd. Administrationen indstiller, at organisationernes indstillinger videresendes til godkendelse i Byrådet. Bilag Indstilling af medlemmer Henrik Jensen, Flemming Voldum og John Nielsen FTF indstilling af medlem til LBR Struer Indstilling af LBR medlemmer LO Indstilling af medlemmer til LBR Struer LO 2 Indstilling til LBR fra DH Arbejdsmarkedsudvalget indstiller (pkt. 36) at organisationernes indstillinger godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 3

7 A Produktionsskolen Nordvestjylland - udpegelse af bestyrelsesmedlem Samarbejdet omkring Produktionsskolen Nordvestjylland mellem Struer, Holstebro og Lemvig er nu i gang. I henhold til vedtægterne skal Byrådet i Struer Kommune udpege 1 medlem. Bilag Vedtægter Produktionsskole Byrådet valgte: Martin Merrild som bestyrelsesmedlem Struer Byråd, 31. august 2010 Side 4

8 Ø Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal 2010 I henhold til den kommunale økonomiaftale for 2010 skal Byrådet hvert kvartal modtage en oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Tallene indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal Byrådet drøfte den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Økonomiafdelingen sender kvartalsoversigt, udarbejdet efter 2. kvartal 2010, på det specialiserede socialområde til drøftelse i Byrådet. Bilag Kvartalsoversigt 2. kvartal 2010 vedr. det specialiserede socialområde Økonomiudvalget sender (pkt. 127) kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde 2. kvartal 2010 til Byrådets orientering. Til efterretning. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 5

9 A Resultatrevision 2009 Jobcenteret skal hvert år udarbejde en Resultatrevision, som beskriver resultaterne for det seneste år. Formålet er bl.a. at vise: 1. Hvordan jobcentret klarer sig i forhold til det foregående år og i forhold til andre jobcentre. 2. Om der er områder, hvor jobcentret kan forbedre indsatsen. Samlet set viser Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer pæne resultater. Her kan specielt sygedagpengeområdet fremhæves, idet resultaterne her er klart bedre end for de jobcentre der sammenlignes med. Samtidig viser resultaterne dog også, at der også fremover er behov for at have ekstra fokus på udviklingen i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og her ikke mindst udviklingen for de unge under 30 år. Yderligere skal det fremhæves, at resultaterne fra Resultatrevisionen endnu en gang understreger, at Jobcenter Struer ligger blandt de bedste, når det gælder om at give de ledige en aktiv og rettidig indsats. Resultatrevisionen har været i høring hos LBR som ikke havde bemærkninger til den. Derudover har Resultatrevisionen været sendt til Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionens bemærkninger er vedlagt som bilag. Administrationen indstiller, at Resultatrevision 2009 videresendes til Byrådet til godkendelse Bilag Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Arbejdsmarkedsudvalget indstiller (pkt. 35) at Resultatrevision 2009 godkendes. Resultatrevisionen godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 6

10 P Belåning af ældreboligerne i Baunekrogen Resumé I 2007 overtog kommunen 36 ældreboliger i Baunekrogen fra Kommunernes Pensionsforsikring. Det var meningen, at boligerne skulle omdannes til almene ældreboliger, men snart efter blev der optaget drøftelser med Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) med henblik på et magelæg, hvorefter AAB kunne overtage ældreboligerne, mens kommunen kunne overtage to boligblokke på Anlægsvej, som skulle indgå i renoveringen af Enggård Centret. Efterfølgende har det vist sig, at dette magelæg ikke gennemføres. I stedet har mulighederne for salg været undersøgt. Økonomiudvalget besluttede (9. februar 2010, pkt. 19), at de 36 ældreboliger i Baunekrogen ikke skal sælges, og at de skal omdannes til almene ældreboliger. en var baseret på en forudsætning om, at boligerne kan belånes med et støttet lån ved omdannelse til almene ældreboliger. Længere tids drøftelser med henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet har imidlertid afklaret, at der ikke kan opnås støttet lån til finansiering af boligerne medmindre der samtidig foretages en gennemgribende renovering. I stedet kan boligerne finansieres som ustøttede almene ældreboliger. Når der ikke kan opnås statslig ydelsesstøtte til lånet, betyder det, at startydelsen bliver højere. Til gengæld indekseres ydelsen på et støttet lån, så støtten gradvis aftrappes og ydelserne på de støttede og ustøttede lån nærmer sig hinanden. Økonomiafdelingen har indhentet tilbud på belåning af boligerne fra Kommunekredit. Lånevilkår: Låneprovenu: kr. Løbetid: 30 år. Lånetilbud 1: Fastforrentet lån Effektiv rente 3,85 % p.a. Fast årlig ydelse i hele løbetiden: kr. Lånetilbud 2: Rentetilpasningslån (årlig tilpasning) Ydelse det første år: kr. Ydelsen udvikler sig i takt med renteudviklingen. Kommunekredit har tilkendegivet, at der om ønsket kan tilbydes andre lånetyper, hvor kun en del af låneprovenuet er med rentetilpasning, eller hvor renten fastlægges for f.eks. 5 år af gangen. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 7

11 Det aktuelle renteniveau er ekstraordinært lavt. Derfor kan der være en vis risiko forbundet med optagelse af rentetilpasningslån. Lånet skal erstatte en midlertidig byggekredit på kr., der blev optaget ved overtagelsen af boligerne. Der opnås således et likviditetsoverskud på kr. ved låneoptagelsen. Det aktuelle huslejeniveau i de 36 boliger er kr. pr. måned. Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen 9. februar var det lagt til grund, at huslejen ville stige til kr. Pga. den manglende ydelsesstøtte vil huslejen blive højere, fordi huslejen i almene boliger skal beregnes som balanceleje, hvor lejen netop sikrer dækning for alle omkostninger. Når der tages udgangspunkt i et normalt niveau på kr. pr. lejlighed pr. år til vedligeholdelse, administration og vicevært m.v., vil huslejen blive kr. ved optagelse af det fastforrentede lån, og kr. ved optagelse af rentetilpasningslånet. Til sammenligning koster: AAB s ældreboliger på Anlægsvej kr. pr. måned Struer Boligselskabs ældreboliger i Bremdal: kr. pr. måned. Økonomiafdelingen indstiller at udvalget tager stilling til hvilken lånetype, der ønskes optaget: - rentetilpasningslån - fastforrentet lån - en kombination af de to lånetyper. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 128) med anbefaling at lånet optages som en kombination med 50 % som rentetilpasningslån og 50 % som fastforrentet lån at huslejestigningen indfases over en periode. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 8

12 S Takstfastsættelse interessentskabet Marilyn Anne regnskabsåret 2011 (jk) Bestyrelsen for Marilyn Anne anbefaler, at taksterne jf. bilag er gældende fra 1. januar 2011 til 31. december Taksterne for egne elever og lejrskoleelever er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning. Taksten for elever uden for fællesskabet er den rene kostpris. Charterprisen er ikke fremskrevet i år. I følge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessentskabskommunernes Byråd godkende taksterne senest 1. september, året før de træder i kraft Inden for fællesskabet Uden for fællesskabet Inden for fællesskabet Uden for fællesskabet Skoleelev pr. måned Servicelov elever Lejrskole pr. dag inkl. kost pr. person Udlejning vejl. pris Dagture 3 timer pass. m. elever Dagture 5 timer pass. m. elever Dagture 5 timer pass. u. elever Dagture 7 timer pass. m. elever Dagture 7 timer pass. u. elever Døgnsejlads 20 pass Pr. pass. over (+900) Udlejning: Taksterne vedr. udlejning er vejledende. Endelig pris fastsættes efter opgavens art og omfang og i forhold til om det passer i sejlplanen. Forespørgsler på andre opgaver f.eks. flere end 36 pass, døgnsejlads m.v. forhandles individuelt. Alle priser er ekskl. forhaling og forplejning Administrationen indstiller, at elevtakster gældende for 2011 godkendes som forelagt. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (28. juni 2010, pkt. 99) taksterne til Byrådet med anbefaling. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 9

13 Bilag Takster 2011 Marilyn Anne Økonomiudvalget indstiller (pkt. 13) at elevtaksterne gældende for 2011 godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 10

14 P Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Byrådet vedtog (29. juni 2010, pkt. 117) at sende projektforslag fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S (VHS) om ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning i høring hos berørte parter. Projektet ønskes godkendt iht. Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med henvisning til Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Struer Byråd godkendte (26. maj 2009, pkt. 73) projektforslag for øget varmeleverance fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S til Struer Forsyning Fjernvarme A/S. Siden godkendelse af dette projektforslag har der vist sig at være mere biogas tilgængeligt på Maabjerg BioEnergy end oprindelig forudsat, hvorfor det vil være nødvendigt at installere yderligere en biogasmotor for at udnytte den øgede biogasmængde. Den øgede mængde biogas på Maabjerg BioEnergy bevirker en større kraftvarmeproduktion og dermed en større varmeleverance til Varmetransmissionsselskabet Holstebro- Struer. Det er denne øgede varmeleverance til VHS, der søges godkendt. Projektforslaget har således været sendt i en 4 ugers høring hos HMN Naturgas. Naturgas har indsendt bemærkninger til projektforslaget, som er vedlagt som bilag. Af bemærkningerne fremgår, at Naturgas foreslår, at det undersøges nærmere, om en afsætning af biogas til naturgasnettet i Holstebro vil være attraktivt. Iht. projektforslaget forudsættes biogassen afsat til Vinderup Fjernvarme og VHS. Planafdelingen indstiller, sagen til udvalgets drøftelse. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 157) til Byrådet at projektforslaget godkendes. Bilag Høringssvar fra Naturgas Økonomiudvalget fremsender (pkt. 141) sagen med indstilling om at projektforslaget godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 11

15 G Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Resumé Ombygning og renovering af Vestcenter Kilen. Demenssikring Kommunale Bygninger ansøger udvalget om en tillægsbevilling til udførelse af ekstra demenssikring omkring demensboligerne samt ved demensdaghjem. Det som er indeholdt i udbudsmaterialet er sikring på udvendige døre og inde i bygningen i demensområdet. Der er nu senere i projektet fremkommet ønsker om en udvidelse af demenssikringen i terrænet udenfor demensdaghjem og udenfor demensboligerne. Der er indhentet en pris på dette arbejde fra totalentreprenøren Thyholm Murer. Der vedlægges udtalelse fra Grethe Riksted. IP-telefoni I forbindelse med byggeplanlægningen og udbuddet for 3 år siden var ovennævnte teknologi ikke kendt og afprøvet og for demenssikringens vedkommende, ej heller tilladt fra Folketingets side, hvorfor ansøgningen først kommer nu. Der ansøges ligeledes om tillægsbevilling til at få udført IP-telefoni på Vestcenter Kilen. Dette var ikke en del af udbudsmaterialet som byggeriet blev udbudt med. Der er nu taget en beslutning om, at man ønsker at udbygge telefoni fra almindelig telefon-system til IP-telefoni. Det er en beslutning som får indflydelse om IP-telefoni på hele plejeområdet. Udtalelse fra Ole Rønn Olsen vedlægges. Administrationen indstiller at der bevilges kr. ekskl. moms til udførelse af ekstra demenssikring "loops", samt at der bevilges kr. til installation af IP-telefoni. Samlet merbevilling der ønskes er kr. Socialudvalget fremsender (11. august 2010, pkt. 106) sagen med anbefaling om frigivelse af kr. Finansieres fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i 2010 er følgende ikke frigivne budgetter til gennemførelse af Helhedsplan for ældreområdet: Konto 0.18 Servicearealer, kr. Konto 5.30 Plejeboliger, kr. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 12

16 Beløbene har hidtil været knyttet til gennemførelse af projektet på Enggård Centret. Dette projekts indhold er ikke endelig fastlagt endnu. Med baggrund heri kan det foreslås, såfremt ovennævnte ansøgning ønskes imødekommet, at finansiering sker af de ikke frigivne budgetbeløb således: Demenssikring: Konto 5.30 Plejeboliger, kr. minus 91 % låneoptagelse: kr. og minus 2 % beboerindskud: kr. Netto træk på budgettet herefter kr. IP-telefoni: Konto 0.18 Servicearealer kr. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Demenssikring - loops ansøgning.doc Notat IP-telefoni generelt og i plejecentre Økonomiudvalget fremsender (pkt. 142) sagen med indstilling om frigivelse af kr., finansieret fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 13

17 I Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Med vedtagelsen af budget 2008 blev der afsat et årligt beløb til udskiftning af IT i folkeskolerne. Byrådets ambition var at fastholde niveauet i forlængelse af Undervisningsministeriets 3- årige tilskudsordning med IT til 3. klasse. Byrådet besluttede sig for at etablere en udskiftningsordning, hvor rådhusets stationære pc-ere som hidtil, tilgår skolerne i en 3-årig turnus. I øjeblikket drejer det sig om 450 stationære pc-ere. Der afsattes et fast årligt beløb i budget på kr. for at sikre, at kommunernes folkeskoler ikke har pc-ere, interaktive tavler mv., der er ældre end 5 år. Forslaget blev vedtaget som en del af den samlede IT-indsats på folkeskolerne, der udover centraliseringen af hele IT-serviceringen også rummede ansættelse af en deltids pædagogisk IT-konsulent, samt medarbejder-pc til samtlige lærere i skolerne. Forbindelsen (båndbredden) til skolerne er nu tilfredsstillende, og der arbejdes også med de trådløse netværk. En del af skolernes pc-ere er nu så brugte, at de bør udskiftes. Der er nedsat en ITstyregruppe bestående af IT-chef, IT-konsulent, 3 skoleledere og chefkonsulenten for undervisning, der planlægger indkøb af nye pc-ere. Med frigivelse af de afsatte midler, kan udskiftningsordningen på skolerne hermed fortsætte som vedtaget af Byrådet i Chefkonsulenten for undervisning indstiller: at udvalget sender sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Børne- og Uddannelsesudvalget sender (16. august 2010, pkt. 111) sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyses, der i 2009 blev frigivet kr. til formålet. Beløbet nåede ikke at blive brugt i 2009 og er derfor overført til I 2010 er der afsat kr. til IT i folkeskolerne. Samlet set er der således kr. til rådighed i Såfremt udvalget ønsker at imødekomme anmodningen, sendes sagen til behandling i Byrådet med henblik på frigivelse af de kr. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 14

18 Økonomiudvalget fremsender (pkt. 146) sagen med indstilling om at det afsatte rådighedsbeløb på kr. frigives. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 15

19 P Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) I forbindelse med Vejdirektoratets trafiksanering af Holstebrovej har Vejdirektoratet et ønske om, at begrænse ind- og udkørslen til Holstebrovej. Primært for at give trafikken et bedre flow, men også for at mindske farlige situationer ved svingning. Afledt af projektet og Vejdirektoratets intentioner har der i foråret været afholdt høring blandt borgere og beboere om muligheden for at ensrette Korsgade og etablering af skråparkeringspladser i gaden. Idet der ingen negative tilkendegivelser var af en mulig ensretning har Teknisk Drift og Anlæg skitseret projektet samt udarbejdet et økonomisk overslag for etableringen på kr. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførsel af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 164) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag overslag til dagsorden Økonomiudvalget fremsender (pkt. 145) sagen med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 16

20 P Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Der er i budget 2010 afsat kr. til energibesparende foranstaltninger. Kommunale Bygninger søger indtil videre om frigivelse af midler til 3 projekter, samt til energimærkning. Kommunale bygninger gennemfører løbende en lang række energibesparende foranstaltninger, finansieret af overskud på energikontrakterne. Nedenstående arbejder falder udenfor energikontraktområderne, og der søges derfor om frigivelse af afsatte midler på anlægsbudgettet for energibesparende foranstaltninger. Energimærkning af skoler er en vigtig del for at komme videre i de energibesparende foranstaltninger for klarlæggelse af, at investeringerne vil blive placeret hvor der opnås størst udbytte. Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstue m.v. Fladt tag over bagbygning, renoveres med tagkiler i form af 200 mm isolering, samt kantisolering i udhæng Samlet pris for tagisolering tagdækning og udhæng kr. Humlum Sognegård og skolekøkken: Udføres i forbindelse med renovering af sognegårds- og skolekøkken Isolering af gulve, ydervægge, kælderydervægge kr. Udskiftning af vinduer, inkl. kuldebroer kr. Ny belysning, samt nye hårde hvidevarer kr. Rådhuset, Sekretariatet: Ovenlysbånd samt glas i kontor mod P-plads, 5 stk. højvinduer fra underetage til Sekretariatet Samtlige ruder udskiftet til lavenergiruder kr. Udskifte belysning til lavenergibelysning kr. Energimærkning af folkeskoler: Bremdal Skole, Gimsing Skole, Hjerm Skole, Humlum Skole, Langhøjskolen, Parkskolen og Thyholm Skole I alt ca m2 udgiften til energimærkningen forventes at være 10 kr. pr. m kr. Samlet anmodes om frigivelse af kr. ekskl. moms Kommunale Bygninger indstiller, at der fra anlægsbudgettet frigives afsatte midler kr. - til energibesparende foranstaltninger til arbejderne. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 165) til Byrådet at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 17

21 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at frigivelse af midler fra anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger forudsætter en tilbagebetalingstid på fem år på de enkelte projekter. Tilbagebetalingen er indregnet i budgettet som afledte driftsbesparelser. Kun to af de foreslåede projekter opfylder denne betingelse, hvorfor det også kun er disse projekter Teknik- og Miljøudvalget foreslår finansieret af anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Økonomiudvalget fremsender (pkt. 144) sagen med indstilling om at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 18

22 G Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Tambohus Bylaug har søgt om, at gadelyset gennem Tambohuse forbedres. Der er i dag ca. 65 m mellem masterne. Det betyder, at det er nødvendig med en mast mellem hver af de eksisterende master, for at opfylde retningslinierne i Vejreglerne. Tambohuse ligger indenfor de områder som Thyholm Kommune har lavet gadelysplan for i I planen er målsætningen, at man efterhånden skal leve op til vejreglerne. Struer Forsyning har lavet et overslag over opstilling af 10 nye master. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der indstilles til Struer Byråd, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 163) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag Plan for Gadelys i Tambohuse Økonomiudvalget fremsender (pkt. 143) sagen med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 19

23 P Forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 (jlh) Forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet for at tilvejebringe ét samlet regelsæt, der skal være gældende for alle ejendomme indenfor lokalplanens område. Bebyggelsen i sommerhusområdet er etableret efter flere bygningsregulerende deklarationer, en lokalplan og en byplanvedtægt. Enkelte grunde er ikke omfattet af nogen af dem. De nævnte bygningsregulerende deklarationer m.v. vil blive helt eller delvist ophævet ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanen vil dermed gøre det mere gennemskueligt, hvordan der kan bygges i området. Med lokalplanen sættes der endvidere fokus på sommerhusområdets kvaliteter. Med lokalplanen ønskes det sikret, at områdets kvaliteter og værdifulde præg af sommerhusområde ikke går tabt ved ændring og nybyggeri indenfor området. Forud for udarbejdelse af lokalplanen er der udarbejdet en analyse for sommerhusområdet. Analysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering på mødet den 30. oktober Analysen har endvidere været forelagt Toftum Bjerges Grundejerforening. Lokalplanforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i analysen og med fokus på bevaring af de kvaliteter, der er identificeret i området. Udtræk af analysens resultater fremgår af side i lokalplanforslaget. Der er tale om et eksisterende sommerhusområde, der stort set er udbygget. Området består af ca. 500 ejendomme. Der gives mulighed for udstykning af nye sommerhusgrunde indenfor lokalplanens delområde I og V, men det vurderes, at mulighederne for udstykning af nye grunde er ret begrænsede. I den nordlige del af Solbjergvej er der afgrænset et område, benævnt som delområde V, som enten kan udstykkes til sommerhusgrunde eller som kan anvendes til cafe, galleri, kiosk, restaurant eller lignende. I bebyggelse til cafe, galleri mv. kan der ikke etableres boliger. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens dimensionering, materialevalg og placering i terrænet. Der fastsættes også bestemmelser for områdets veje og for de enkelte grundes fremtoning ud mod områdets veje. I området har fire ejendomme status som helårsbeboelser. Denne status kan bibeholdes. Ejendommene kan ikke udstykkes til yderligere helårsbeboelser. Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 20

24 Planafdelingen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 sendes til Byrådet med anbefalingen, at planerne sendes i offentlig høring, og at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne Bilag Lp. 301 Forslag til forelæggelse for Byrådet Teknik- og Miljøudvalget indstiller (pkt. 154) at forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne. Godkendt at forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 21

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere