Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget Indstilling af medlemmer til Det lokal Beskæftigelsesråd Produktionsskolen Nordvestjylland - udpegelse af bestyrelsesmedlem Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal Resultatrevision Belåning af ældreboligerne i Baunekrogen Takstfastsættelse interessentskabet Marilyn Anne regnskabsåret 2011 (jk) Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) 16

2 Indholdsfortegnelse 143 Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 (jlh) Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 313 for Venø Havn (lj) Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 314 for udvidelse af Humlum Camping (lj) Navngivning af ny udstykning (hm) Ansøgning om dispensation for afstand til naboskel og vej, Mosevej 4, Thyholm (ebo) Oddesundvej 20, ansøgning om at opføre nyt stuehus 48 meter fra eksisterende bolig, der ændres til kontor Ændring af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg BusinessPark Struer Fleksibel frokostordning i daginstitutioner (jt) Revideret samarbejdsaftale UU (jk) Dagbeskæftigelse Fjordbo Elektronisk udsendelse af materiale til Byrådsmedlemmer (SBN) 44 Struer Byråd, 31. august 2010 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 157 Lukket punkt: Udpegning af medlemmer Lukket punkt: Køb af ejendom 47 Struer Byråd, 31. august 2010 Side 3

4 A Bygningsforbedringsudvalget Valg af medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget. Planafdelingen har modtaget følgende indstillinger: Fra Grundejerinteresser Medlemmer: Jan Raaby Lars Højris Suppleanter: Calle Schmidt Carsten Lystbæk For bevaringsinteresser: Medlem Jesper Bækgaard Suppleant Finn Hansen Der skal endvidere vælges 2 byrådsmedlemmer og 2 suppleanter Byrådet godkendte indstillingerne og valgte Niels Viggo Lynghøj med suppleant Helle Lyng Per Jakobsen med suppleant Mads Jakobsen Struer Byråd, 31. august 2010 Side 1

5 A Indstilling af medlemmer til Det lokal Beskæftigelsesråd Som følge af kommunalvalget skal der ske ny udpegning af medlemmer til LBR. Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 45 fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for udpegningen af medlemmer til Det lokale beskæftigelsesråd. Af 45 stk. 3 fremgår desuden: at medlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen bortset fra formanden og dennes suppleant. Funktionsperioden for LBR regnes fra den 1. juni i året efter det kommunale og regionale valgår. Det vil sige pr. 1. juni Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af byrådet: 1. Fra kommunalbestyrelsen. Formandskabet varetages af borgmesteren. Formand: Niels Viggo Lynghøj 2. Op til 3 efter indstilling fra Dansk arbejdsgiverforening. DA indstiller følgende: Henrik Jensen, Produktionschef Bang & Olufsen A/S Flemming Voldum, adm. direktør, Metalvarefabrikken Struer A/S John Nielsen, Johns Tømrerfirma Der er ikke indstillet suppleanter 3. Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. LO indstiller følgende: Anni Svinth, 3F, Holstebro Lisbeth d. Madsen, FOA Holstebro Vakant Suppleant Niels W. Petersen, HK Midt Vest Karsten G. Hansen, Dansk Metal 4. efter indstilling fra Funktionærernes og tjenestemændenes fællesråd. FTF indstiller følgende: Allan Baasch, Viborg Der er ikke indstillet suppleant 5. Efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation. AC ønsker ikke repræsentation i LBR i Struer. 6. Op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer. Mona Rask Olga Høyer Tækker 7. efter indstilling fra Praktiserende lægers organisation. Der er p.t. ikke modtaget indstilling fra PLO 8. efter indstilling fra Det lokale integrationsråd. Der er ikke nedsat et integrationsråd i Struer. 9. Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 2

6 LBR skal på førstkommende møde beslutte, om LBR ønsker repræsentation af op til 2 relevante lokale foreninger. Hidtil har der i LBR været repræsentation af Ungdommens Uddannelsesvejledning samt NordVestjysk Erhvervsråd. Administrationen indstiller, at organisationernes indstillinger videresendes til godkendelse i Byrådet. Bilag Indstilling af medlemmer Henrik Jensen, Flemming Voldum og John Nielsen FTF indstilling af medlem til LBR Struer Indstilling af LBR medlemmer LO Indstilling af medlemmer til LBR Struer LO 2 Indstilling til LBR fra DH Arbejdsmarkedsudvalget indstiller (pkt. 36) at organisationernes indstillinger godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 3

7 A Produktionsskolen Nordvestjylland - udpegelse af bestyrelsesmedlem Samarbejdet omkring Produktionsskolen Nordvestjylland mellem Struer, Holstebro og Lemvig er nu i gang. I henhold til vedtægterne skal Byrådet i Struer Kommune udpege 1 medlem. Bilag Vedtægter Produktionsskole Byrådet valgte: Martin Merrild som bestyrelsesmedlem Struer Byråd, 31. august 2010 Side 4

8 Ø Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal 2010 I henhold til den kommunale økonomiaftale for 2010 skal Byrådet hvert kvartal modtage en oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Tallene indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal Byrådet drøfte den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Økonomiafdelingen sender kvartalsoversigt, udarbejdet efter 2. kvartal 2010, på det specialiserede socialområde til drøftelse i Byrådet. Bilag Kvartalsoversigt 2. kvartal 2010 vedr. det specialiserede socialområde Økonomiudvalget sender (pkt. 127) kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde 2. kvartal 2010 til Byrådets orientering. Til efterretning. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 5

9 A Resultatrevision 2009 Jobcenteret skal hvert år udarbejde en Resultatrevision, som beskriver resultaterne for det seneste år. Formålet er bl.a. at vise: 1. Hvordan jobcentret klarer sig i forhold til det foregående år og i forhold til andre jobcentre. 2. Om der er områder, hvor jobcentret kan forbedre indsatsen. Samlet set viser Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer pæne resultater. Her kan specielt sygedagpengeområdet fremhæves, idet resultaterne her er klart bedre end for de jobcentre der sammenlignes med. Samtidig viser resultaterne dog også, at der også fremover er behov for at have ekstra fokus på udviklingen i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og her ikke mindst udviklingen for de unge under 30 år. Yderligere skal det fremhæves, at resultaterne fra Resultatrevisionen endnu en gang understreger, at Jobcenter Struer ligger blandt de bedste, når det gælder om at give de ledige en aktiv og rettidig indsats. Resultatrevisionen har været i høring hos LBR som ikke havde bemærkninger til den. Derudover har Resultatrevisionen været sendt til Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionens bemærkninger er vedlagt som bilag. Administrationen indstiller, at Resultatrevision 2009 videresendes til Byrådet til godkendelse Bilag Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Arbejdsmarkedsudvalget indstiller (pkt. 35) at Resultatrevision 2009 godkendes. Resultatrevisionen godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 6

10 P Belåning af ældreboligerne i Baunekrogen Resumé I 2007 overtog kommunen 36 ældreboliger i Baunekrogen fra Kommunernes Pensionsforsikring. Det var meningen, at boligerne skulle omdannes til almene ældreboliger, men snart efter blev der optaget drøftelser med Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) med henblik på et magelæg, hvorefter AAB kunne overtage ældreboligerne, mens kommunen kunne overtage to boligblokke på Anlægsvej, som skulle indgå i renoveringen af Enggård Centret. Efterfølgende har det vist sig, at dette magelæg ikke gennemføres. I stedet har mulighederne for salg været undersøgt. Økonomiudvalget besluttede (9. februar 2010, pkt. 19), at de 36 ældreboliger i Baunekrogen ikke skal sælges, og at de skal omdannes til almene ældreboliger. en var baseret på en forudsætning om, at boligerne kan belånes med et støttet lån ved omdannelse til almene ældreboliger. Længere tids drøftelser med henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet har imidlertid afklaret, at der ikke kan opnås støttet lån til finansiering af boligerne medmindre der samtidig foretages en gennemgribende renovering. I stedet kan boligerne finansieres som ustøttede almene ældreboliger. Når der ikke kan opnås statslig ydelsesstøtte til lånet, betyder det, at startydelsen bliver højere. Til gengæld indekseres ydelsen på et støttet lån, så støtten gradvis aftrappes og ydelserne på de støttede og ustøttede lån nærmer sig hinanden. Økonomiafdelingen har indhentet tilbud på belåning af boligerne fra Kommunekredit. Lånevilkår: Låneprovenu: kr. Løbetid: 30 år. Lånetilbud 1: Fastforrentet lån Effektiv rente 3,85 % p.a. Fast årlig ydelse i hele løbetiden: kr. Lånetilbud 2: Rentetilpasningslån (årlig tilpasning) Ydelse det første år: kr. Ydelsen udvikler sig i takt med renteudviklingen. Kommunekredit har tilkendegivet, at der om ønsket kan tilbydes andre lånetyper, hvor kun en del af låneprovenuet er med rentetilpasning, eller hvor renten fastlægges for f.eks. 5 år af gangen. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 7

11 Det aktuelle renteniveau er ekstraordinært lavt. Derfor kan der være en vis risiko forbundet med optagelse af rentetilpasningslån. Lånet skal erstatte en midlertidig byggekredit på kr., der blev optaget ved overtagelsen af boligerne. Der opnås således et likviditetsoverskud på kr. ved låneoptagelsen. Det aktuelle huslejeniveau i de 36 boliger er kr. pr. måned. Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen 9. februar var det lagt til grund, at huslejen ville stige til kr. Pga. den manglende ydelsesstøtte vil huslejen blive højere, fordi huslejen i almene boliger skal beregnes som balanceleje, hvor lejen netop sikrer dækning for alle omkostninger. Når der tages udgangspunkt i et normalt niveau på kr. pr. lejlighed pr. år til vedligeholdelse, administration og vicevært m.v., vil huslejen blive kr. ved optagelse af det fastforrentede lån, og kr. ved optagelse af rentetilpasningslånet. Til sammenligning koster: AAB s ældreboliger på Anlægsvej kr. pr. måned Struer Boligselskabs ældreboliger i Bremdal: kr. pr. måned. Økonomiafdelingen indstiller at udvalget tager stilling til hvilken lånetype, der ønskes optaget: - rentetilpasningslån - fastforrentet lån - en kombination af de to lånetyper. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 128) med anbefaling at lånet optages som en kombination med 50 % som rentetilpasningslån og 50 % som fastforrentet lån at huslejestigningen indfases over en periode. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 8

12 S Takstfastsættelse interessentskabet Marilyn Anne regnskabsåret 2011 (jk) Bestyrelsen for Marilyn Anne anbefaler, at taksterne jf. bilag er gældende fra 1. januar 2011 til 31. december Taksterne for egne elever og lejrskoleelever er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning. Taksten for elever uden for fællesskabet er den rene kostpris. Charterprisen er ikke fremskrevet i år. I følge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessentskabskommunernes Byråd godkende taksterne senest 1. september, året før de træder i kraft Inden for fællesskabet Uden for fællesskabet Inden for fællesskabet Uden for fællesskabet Skoleelev pr. måned Servicelov elever Lejrskole pr. dag inkl. kost pr. person Udlejning vejl. pris Dagture 3 timer pass. m. elever Dagture 5 timer pass. m. elever Dagture 5 timer pass. u. elever Dagture 7 timer pass. m. elever Dagture 7 timer pass. u. elever Døgnsejlads 20 pass Pr. pass. over (+900) Udlejning: Taksterne vedr. udlejning er vejledende. Endelig pris fastsættes efter opgavens art og omfang og i forhold til om det passer i sejlplanen. Forespørgsler på andre opgaver f.eks. flere end 36 pass, døgnsejlads m.v. forhandles individuelt. Alle priser er ekskl. forhaling og forplejning Administrationen indstiller, at elevtakster gældende for 2011 godkendes som forelagt. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (28. juni 2010, pkt. 99) taksterne til Byrådet med anbefaling. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 9

13 Bilag Takster 2011 Marilyn Anne Økonomiudvalget indstiller (pkt. 13) at elevtaksterne gældende for 2011 godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 10

14 P Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Byrådet vedtog (29. juni 2010, pkt. 117) at sende projektforslag fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S (VHS) om ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning i høring hos berørte parter. Projektet ønskes godkendt iht. Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med henvisning til Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Struer Byråd godkendte (26. maj 2009, pkt. 73) projektforslag for øget varmeleverance fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S til Struer Forsyning Fjernvarme A/S. Siden godkendelse af dette projektforslag har der vist sig at være mere biogas tilgængeligt på Maabjerg BioEnergy end oprindelig forudsat, hvorfor det vil være nødvendigt at installere yderligere en biogasmotor for at udnytte den øgede biogasmængde. Den øgede mængde biogas på Maabjerg BioEnergy bevirker en større kraftvarmeproduktion og dermed en større varmeleverance til Varmetransmissionsselskabet Holstebro- Struer. Det er denne øgede varmeleverance til VHS, der søges godkendt. Projektforslaget har således været sendt i en 4 ugers høring hos HMN Naturgas. Naturgas har indsendt bemærkninger til projektforslaget, som er vedlagt som bilag. Af bemærkningerne fremgår, at Naturgas foreslår, at det undersøges nærmere, om en afsætning af biogas til naturgasnettet i Holstebro vil være attraktivt. Iht. projektforslaget forudsættes biogassen afsat til Vinderup Fjernvarme og VHS. Planafdelingen indstiller, sagen til udvalgets drøftelse. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 157) til Byrådet at projektforslaget godkendes. Bilag Høringssvar fra Naturgas Økonomiudvalget fremsender (pkt. 141) sagen med indstilling om at projektforslaget godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 11

15 G Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Resumé Ombygning og renovering af Vestcenter Kilen. Demenssikring Kommunale Bygninger ansøger udvalget om en tillægsbevilling til udførelse af ekstra demenssikring omkring demensboligerne samt ved demensdaghjem. Det som er indeholdt i udbudsmaterialet er sikring på udvendige døre og inde i bygningen i demensområdet. Der er nu senere i projektet fremkommet ønsker om en udvidelse af demenssikringen i terrænet udenfor demensdaghjem og udenfor demensboligerne. Der er indhentet en pris på dette arbejde fra totalentreprenøren Thyholm Murer. Der vedlægges udtalelse fra Grethe Riksted. IP-telefoni I forbindelse med byggeplanlægningen og udbuddet for 3 år siden var ovennævnte teknologi ikke kendt og afprøvet og for demenssikringens vedkommende, ej heller tilladt fra Folketingets side, hvorfor ansøgningen først kommer nu. Der ansøges ligeledes om tillægsbevilling til at få udført IP-telefoni på Vestcenter Kilen. Dette var ikke en del af udbudsmaterialet som byggeriet blev udbudt med. Der er nu taget en beslutning om, at man ønsker at udbygge telefoni fra almindelig telefon-system til IP-telefoni. Det er en beslutning som får indflydelse om IP-telefoni på hele plejeområdet. Udtalelse fra Ole Rønn Olsen vedlægges. Administrationen indstiller at der bevilges kr. ekskl. moms til udførelse af ekstra demenssikring "loops", samt at der bevilges kr. til installation af IP-telefoni. Samlet merbevilling der ønskes er kr. Socialudvalget fremsender (11. august 2010, pkt. 106) sagen med anbefaling om frigivelse af kr. Finansieres fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i 2010 er følgende ikke frigivne budgetter til gennemførelse af Helhedsplan for ældreområdet: Konto 0.18 Servicearealer, kr. Konto 5.30 Plejeboliger, kr. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 12

16 Beløbene har hidtil været knyttet til gennemførelse af projektet på Enggård Centret. Dette projekts indhold er ikke endelig fastlagt endnu. Med baggrund heri kan det foreslås, såfremt ovennævnte ansøgning ønskes imødekommet, at finansiering sker af de ikke frigivne budgetbeløb således: Demenssikring: Konto 5.30 Plejeboliger, kr. minus 91 % låneoptagelse: kr. og minus 2 % beboerindskud: kr. Netto træk på budgettet herefter kr. IP-telefoni: Konto 0.18 Servicearealer kr. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Demenssikring - loops ansøgning.doc Notat IP-telefoni generelt og i plejecentre Økonomiudvalget fremsender (pkt. 142) sagen med indstilling om frigivelse af kr., finansieret fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 13

17 I Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Med vedtagelsen af budget 2008 blev der afsat et årligt beløb til udskiftning af IT i folkeskolerne. Byrådets ambition var at fastholde niveauet i forlængelse af Undervisningsministeriets 3- årige tilskudsordning med IT til 3. klasse. Byrådet besluttede sig for at etablere en udskiftningsordning, hvor rådhusets stationære pc-ere som hidtil, tilgår skolerne i en 3-årig turnus. I øjeblikket drejer det sig om 450 stationære pc-ere. Der afsattes et fast årligt beløb i budget på kr. for at sikre, at kommunernes folkeskoler ikke har pc-ere, interaktive tavler mv., der er ældre end 5 år. Forslaget blev vedtaget som en del af den samlede IT-indsats på folkeskolerne, der udover centraliseringen af hele IT-serviceringen også rummede ansættelse af en deltids pædagogisk IT-konsulent, samt medarbejder-pc til samtlige lærere i skolerne. Forbindelsen (båndbredden) til skolerne er nu tilfredsstillende, og der arbejdes også med de trådløse netværk. En del af skolernes pc-ere er nu så brugte, at de bør udskiftes. Der er nedsat en ITstyregruppe bestående af IT-chef, IT-konsulent, 3 skoleledere og chefkonsulenten for undervisning, der planlægger indkøb af nye pc-ere. Med frigivelse af de afsatte midler, kan udskiftningsordningen på skolerne hermed fortsætte som vedtaget af Byrådet i Chefkonsulenten for undervisning indstiller: at udvalget sender sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Børne- og Uddannelsesudvalget sender (16. august 2010, pkt. 111) sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyses, der i 2009 blev frigivet kr. til formålet. Beløbet nåede ikke at blive brugt i 2009 og er derfor overført til I 2010 er der afsat kr. til IT i folkeskolerne. Samlet set er der således kr. til rådighed i Såfremt udvalget ønsker at imødekomme anmodningen, sendes sagen til behandling i Byrådet med henblik på frigivelse af de kr. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 14

18 Økonomiudvalget fremsender (pkt. 146) sagen med indstilling om at det afsatte rådighedsbeløb på kr. frigives. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 15

19 P Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) I forbindelse med Vejdirektoratets trafiksanering af Holstebrovej har Vejdirektoratet et ønske om, at begrænse ind- og udkørslen til Holstebrovej. Primært for at give trafikken et bedre flow, men også for at mindske farlige situationer ved svingning. Afledt af projektet og Vejdirektoratets intentioner har der i foråret været afholdt høring blandt borgere og beboere om muligheden for at ensrette Korsgade og etablering af skråparkeringspladser i gaden. Idet der ingen negative tilkendegivelser var af en mulig ensretning har Teknisk Drift og Anlæg skitseret projektet samt udarbejdet et økonomisk overslag for etableringen på kr. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførsel af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 164) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag overslag til dagsorden Økonomiudvalget fremsender (pkt. 145) sagen med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 16

20 P Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Der er i budget 2010 afsat kr. til energibesparende foranstaltninger. Kommunale Bygninger søger indtil videre om frigivelse af midler til 3 projekter, samt til energimærkning. Kommunale bygninger gennemfører løbende en lang række energibesparende foranstaltninger, finansieret af overskud på energikontrakterne. Nedenstående arbejder falder udenfor energikontraktområderne, og der søges derfor om frigivelse af afsatte midler på anlægsbudgettet for energibesparende foranstaltninger. Energimærkning af skoler er en vigtig del for at komme videre i de energibesparende foranstaltninger for klarlæggelse af, at investeringerne vil blive placeret hvor der opnås størst udbytte. Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstue m.v. Fladt tag over bagbygning, renoveres med tagkiler i form af 200 mm isolering, samt kantisolering i udhæng Samlet pris for tagisolering tagdækning og udhæng kr. Humlum Sognegård og skolekøkken: Udføres i forbindelse med renovering af sognegårds- og skolekøkken Isolering af gulve, ydervægge, kælderydervægge kr. Udskiftning af vinduer, inkl. kuldebroer kr. Ny belysning, samt nye hårde hvidevarer kr. Rådhuset, Sekretariatet: Ovenlysbånd samt glas i kontor mod P-plads, 5 stk. højvinduer fra underetage til Sekretariatet Samtlige ruder udskiftet til lavenergiruder kr. Udskifte belysning til lavenergibelysning kr. Energimærkning af folkeskoler: Bremdal Skole, Gimsing Skole, Hjerm Skole, Humlum Skole, Langhøjskolen, Parkskolen og Thyholm Skole I alt ca m2 udgiften til energimærkningen forventes at være 10 kr. pr. m kr. Samlet anmodes om frigivelse af kr. ekskl. moms Kommunale Bygninger indstiller, at der fra anlægsbudgettet frigives afsatte midler kr. - til energibesparende foranstaltninger til arbejderne. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 165) til Byrådet at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 17

21 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at frigivelse af midler fra anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger forudsætter en tilbagebetalingstid på fem år på de enkelte projekter. Tilbagebetalingen er indregnet i budgettet som afledte driftsbesparelser. Kun to af de foreslåede projekter opfylder denne betingelse, hvorfor det også kun er disse projekter Teknik- og Miljøudvalget foreslår finansieret af anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Økonomiudvalget fremsender (pkt. 144) sagen med indstilling om at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 18

22 G Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Tambohus Bylaug har søgt om, at gadelyset gennem Tambohuse forbedres. Der er i dag ca. 65 m mellem masterne. Det betyder, at det er nødvendig med en mast mellem hver af de eksisterende master, for at opfylde retningslinierne i Vejreglerne. Tambohuse ligger indenfor de områder som Thyholm Kommune har lavet gadelysplan for i I planen er målsætningen, at man efterhånden skal leve op til vejreglerne. Struer Forsyning har lavet et overslag over opstilling af 10 nye master. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der indstilles til Struer Byråd, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 163) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag Plan for Gadelys i Tambohuse Økonomiudvalget fremsender (pkt. 143) sagen med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 19

23 P Forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 (jlh) Forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet for at tilvejebringe ét samlet regelsæt, der skal være gældende for alle ejendomme indenfor lokalplanens område. Bebyggelsen i sommerhusområdet er etableret efter flere bygningsregulerende deklarationer, en lokalplan og en byplanvedtægt. Enkelte grunde er ikke omfattet af nogen af dem. De nævnte bygningsregulerende deklarationer m.v. vil blive helt eller delvist ophævet ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanen vil dermed gøre det mere gennemskueligt, hvordan der kan bygges i området. Med lokalplanen sættes der endvidere fokus på sommerhusområdets kvaliteter. Med lokalplanen ønskes det sikret, at områdets kvaliteter og værdifulde præg af sommerhusområde ikke går tabt ved ændring og nybyggeri indenfor området. Forud for udarbejdelse af lokalplanen er der udarbejdet en analyse for sommerhusområdet. Analysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering på mødet den 30. oktober Analysen har endvidere været forelagt Toftum Bjerges Grundejerforening. Lokalplanforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i analysen og med fokus på bevaring af de kvaliteter, der er identificeret i området. Udtræk af analysens resultater fremgår af side i lokalplanforslaget. Der er tale om et eksisterende sommerhusområde, der stort set er udbygget. Området består af ca. 500 ejendomme. Der gives mulighed for udstykning af nye sommerhusgrunde indenfor lokalplanens delområde I og V, men det vurderes, at mulighederne for udstykning af nye grunde er ret begrænsede. I den nordlige del af Solbjergvej er der afgrænset et område, benævnt som delområde V, som enten kan udstykkes til sommerhusgrunde eller som kan anvendes til cafe, galleri, kiosk, restaurant eller lignende. I bebyggelse til cafe, galleri mv. kan der ikke etableres boliger. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens dimensionering, materialevalg og placering i terrænet. Der fastsættes også bestemmelser for områdets veje og for de enkelte grundes fremtoning ud mod områdets veje. I området har fire ejendomme status som helårsbeboelser. Denne status kan bibeholdes. Ejendommene kan ikke udstykkes til yderligere helårsbeboelser. Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 20

24 Planafdelingen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 sendes til Byrådet med anbefalingen, at planerne sendes i offentlig høring, og at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne Bilag Lp. 301 Forslag til forelæggelse for Byrådet Teknik- og Miljøudvalget indstiller (pkt. 154) at forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne. Godkendt at forslag til lokalplan nr. 301 for sommerhusområde i Toftum Bjerge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne. Struer Byråd, 31. august 2010 Side 21

Møde 24. august 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3

Møde 24. august 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 24. august 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.45 Pkt. Tekst Side 138 Budget 2011-2014, for hele kommunen 1 139 Jegindø Efterskole, tab på

Læs mere

Møde mandag, den 23. august 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde mandag, den 23. august 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde mandag, den 23. august 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende Indkaldte: kl. 13.00 - Sara Bilenberg vedr. punkt nr. 30 kl. 13.40 - Søren Kastoft eller Anna-Marie

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: John Christoffersen, Orla Bjørkmann Pedersen indkaldt som suppleant. Caroline Kjelsmark deltog i pkt. 229 i stedet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 2. maj 2006 kl. 14:00 Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 Åben sag: 380. Orienteringssager Åben sag: 381. Efterretningssager

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3

Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:16.15 Pkt. Tekst Side 17 Aftalestyring 2012 - Park & Vej (mia) 1 18 Høring om indførelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 4. april 2006, kl. 12:00 Søren Kristiansen fra Aalborg Universitet deltager fra kl. 12-13.00 Åben sag:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Møde mandag, den 7. december 2009 kl. 14:30 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde mandag, den 7. december 2009 kl. 14:30 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde mandag, den 7. december 2009 kl. 14:30 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud/fraværende: Indkaldte: Kl. 15.00 - Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 132 Kl. 15.20 - Frank

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 31. marts 2014 kl. 10.30 i Rådhussalen på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere