En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder"

Transkript

1 En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

2 Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler, har helt andre forudsætninger end deres forældre havde. De møder tale- og skriftsproget gennem mange typer medier; telefon, computer, tv, ipad, bøger osv. Læsning har ændret sig fra at være noget, der primært var knyttet sammen med bøger, til at foregå i mange sammenhænge og i mange typer af medier. Begrebet en tekst er blevet kraftigt udvidet. Børn skal kunne forstå, fortolke, skabe og bearbejde trykte og skriftlige materialer i forskellige kontekster, men også den digitale kommunikation. Derfor er der behov for en strategi for sprog - og læseudvikling, der omfatter mange forskellige typer tekster. Der stilles i dag høje krav om læsefærdigheder og kommunikative evner i næsten alle uddannelser. Holbæk Kommune har en udfordring i at øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er derfor brug for en strategi for sprog - og læseudvikling, der sætter rammer og retning for de nye sprog- og læsekompetencer, som gør børn i stand til at opnå personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet. Udarbejdelsen af en strategi for sprog - og læseudvikling, er en del af Fremtidens Folkeskole. Målet med Fremtidens Folkeskole er at højne elevernes trivsel, styrke fagligheden og skabe gode rammer for inklusion og øge uddannelsesparatheden. En strategi for sprog - og læseudvikling skal have fokus på en sammenhængende indsats fra barnets tidlige leveår og helt indtil barnet forlader skolen. Derfor beskriver en strategi for sprog - og læseudviklin g både tiltag fra 0 til 6 års alderen, hele skoleperioden, samt et afsnit om, hvordan de almene tilbud kan tilrettelægge deres pædagogiske praksis, så børn i sprog- og læsevanskeligheder kan inkluderes. Undervisningsparat uddannelsesparat Undervisningsparat Når børn begynder deres skolegang, er det vigtigt, at de besidder tilstrækkelige sproglige forudsætninger og har haft gode oplevelser med skriftsproget inden skolestart. Det understøtter en nemmere læsetilegnelse. Forældre og pædagoger har derfor stor indflydelse på, hvordan den senere læseudvikling vil forløbe. Uddannelsesparat Skolelederen og lærerne har ansvaret for, at der gives en systematisk, vedvarende læseundervisning i alle fag i henhold til Fælles Mål. Gode læsefærdigheder er en forudsætning for at kunne indgå i en ungdomsuddannelse. 2

3 Fagligt syn på sprog og læsning Dagtilbud: Sproget er grundlæggende for barnets udvikling og er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have opmærksomhed. Talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog er blot nogle af de kommunikationsformer, vi alle benytter os af. Det er derfor vigtigt at styrke børns sproglige kompetencer. Børn lærer især sproget af de voksne, der omgiver dem, og derfor har personalet i dagtilbud og forældrene stor betydning for denne udvikling. Den sproglige udvikling starter allerede fra fødslen. Det betyder, at der skal rettes opmærksomhed på den tidlige sprogudvikling, som udvikles ved kontakt og kommunikation i relationen mellem barn og voksen. I dagtilbuddet skal der være opmærksomhed på ordforråd, grammatik, narrative og kommunikative færdigheder, og det skal fremgå af de pædagogiske læreplaner, hvordan dagtilbuddet arbejder med at udvikle disse færdigheder. Skoler: Sprog og læsefærdigheder har en afgørende betydning for børn og unges personlige og faglige udvikling. Sprog er tæt knyttet til menneskets identitetsdannelse og socialisering. Forudsætningerne for en god læseudvikling skabes før skolestarten, derfor er arbejdet med sproget og skriftsproget i dagtilbud så vigtigt. Her er forældre og pædagoger nøglepersoner. For at nå de overordnede mål er det vigtigt, at der er en fælles forståelse af, at læring foregår i sociale sammenhænge gennem leg og bevægelse, kommunikation og læsning. I skolen er læsning såvel et mål som et middel; børn skal kunne læse for at lære. Sprog, læsning og skrivning hører sammen og skal udvikles gennem hele forløbet i alle fag. Undervisningen skal tage udgangspunkt i det, børnene allerede kan. Det nye skal knyttes til kendt stof. Der skal på alle årgange arbejdes med læselyst og læsevaner. Undervisningen skal tilrettelægges, så målet er synligt for eleven og indeholder passende udfordringer til alle. Direkte undervisning, hvor læreren guider eleven gennem processen, vil i høj grad tilgodese et inkluderende undervisningsmiljø. For at muliggøre inklusion skal alle elever kunne anvende læseteknologi, når tekster bliver vanskelige at læse. Børn i sprog- og læsevanskeligheder: Sproglige vanskeligheder kan vise sig gennem hele barndommen, hvorimod forskellige typer af læsevanskeligheder først viser sig ved skolestarten. Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik siger: Menneskers livssituationer er forskellige, og de skal derfor til tider behandles forskelligt: Alle børn og unge skal mærke, at de er en del af et fællesskab Ingen børn eller unge med behov for støtte må blive overset, glemt eller opgivet Både i Fremtidens Folkeskole og i Børne- og Ungepolitikken står der, at kommunen tilstræber størst mulig grad af inklusion. Øget inklusion skal bæres af et højt fagligt engagement fra ledere, pædagoger og lærere. Alle børn har krav på at være en naturlig del af et fagligt og socialt fællesskab såvel i dagtilbud, som i skoler. Det betyder, at fokus skal flyttes fra barnet til det lærings- og undervisningsmiljø, barnet befinder sig i. Vi skal se på, hvordan en læringsog undervisningssituation kan bidrage til en positiv udvikling hos barnet. Her er også forældreinddragelse af stor betydning for børns trivsel og succes. For at øge sammenhængen mellem dagtilbud og skoler bør et tværfagligt udvalg drøfte fælles fokusområder f.eks. sprog i Fremtidens Dagtilbud og Fremtidens Folkeskole. Konkrete tiltag beskrives i lærerplaner og handleplaner. 3

4 Mål for dagtilbud og skoler Dagtilbud: Det er vigtigt, at alle børn udvikler sproglige forudsætninger, som gør dem i stand til at lære at læse og lære andre skriftsproglige færdigheder. Skoler: Målet er: At eleverne klarer sig fagligt mindst på niveau med gennemsnittet for Danmark At skolen er orienteret mod, at eleven hele tiden gør fremskridt At it er en integreret del af fagene At man gør brug af multimodale tekster som en del af det udvidede tekstbegreb Det betyder, at: Der skal være en brobygning mellem dagtilbud og skole At der årligt testes i læsning, og resultaterne tages op på læsekonferencer og omsættes til elevplaner At skolens læsevejleder understøtter den almene undervisning i læsning At den almene undervisning benytter sig af undervisningsdifferentiering, holddannelse og læseteknologi At alle dagtilbud og skoler har kvalificerede medarbejdere til at arbejde med sprog og læsning At alle dagtilbud har mindst en sprogpædagog, og alle skoler har mindst en læsevejleder Strategier, der i praksis understøtter mål for dagtilbud og skoler Dagtilbud: Fokuspunkter: 0 5 åriges sprog understøttes og udvikles i lege og hverdagsaktiviteter 0 5 årige udvikler interesse for og leger med både det talte og skrevne sprog 0 5 årige udvikler ordforråd, fonologisk opmærksomhed, narrative færdigheder, grammatik og kommunikative færdigheder 0 5 årige kender til bøger, skriftsproglige begreber (bogstav, ordkendskab, læseretning, forfatter m.m.) Børnene gøres undervisningsparate i dagtilbuddet ved at arbejde med deres nysgerrighed og fange deres interesse. Det giver dem motivation og lyst til at lære. Børnene skal præsenteres for en bred vifte af temaer og aktiviteter i hverdagen, som giver anledning til dialog, og som understøtter deres impressive og ekspressive sprogudvikling. Centrale tiltag i dagtilbud: Konsultative råd og vejledninger fra tale-hørekonsulenter til ledere og medarbejdere i forbindelse med både den sproglige udvikling og den skriftsproglige udvikling Netværksmøder for sprogpædagoger 4

5 Decentrale tiltag i dagtilbud: Pædagogiske læreplaner med fokus på sprog Sprogpædagoger i alle dagtilbud Adgang til bøger og materialer til dialogisk læsning Brug af sprogvurderinger Brug af sprogindsatser fra Sprogpakken (se bilag 3) Særlig opmærksomhed på tosprogede børn Særlig opmærksomhed på børn med sproglige vanskeligheder Styrkelse af overgangen mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole med konkrete planer i det enkelte børnehus It-understøttende faciliteter Skoler: Fokuspunkter i indskolingen Udvikling af ordforråd og begrebsdannelse (ex. Dialogisk oplæsning) Direkte og systematisk undervisning i sammenhængen mellem bogstav og lyd Tidlig/opdagende skrivning med anvendelse af børnestavning Afkodnings- og stavestrategier Begyndende læseforståelse Begyndende læsning i alle fag Naturlig anvendelse af oplæsning og ordforslag på computer Fokuspunkter på mellemtrinnet Udvikling og konsolidering af læsningen med henblik på flydende læsning De funktionelle læsefærdigheder skal være i centrum. Man læser for at lære. Eksplicit undervisning i læseforståelsesstrategier og teknikker 5

6 Der lægges vægt på læsning og skrivning i alle fag Fokus på ordforråd og begrebsdannelse i alle fag Forståelse, indlevelse og fordybelse er vigtige elementer i genrearbejdet i alle fag Begyndende metakognitive tanker om egen læring Eleverne skal kunne arbejde med interaktive medier og kunne anvende læseteknologi Fokuspunkter i overbygningen Eleven skal kunne arbejde fleksibelt med genre og læsestrategier i alle fag Der arbejdes med hastighed, læseformål og læseteknikker Fortsat udvikling af ordforråd og begreber Opøve en kritisk anvendelse af internet og andre medier Eleverne skal kunne udtrykke sig skriftligt gennem forskellige medier i alle fag Bevidsthed om metakognitive tanker om egen læring Med udgangspunkt i Fremtidens Folkeskole er der sat en række centrale tiltag i gang, som skal understøtte en fælles kommunal indsats både i form af investeringer og i form af centrale evaluerings- og udviklingstiltag. Centrale tiltag Et kompetenceløft af ledere og medarbejdere Alle elever og medarbejdere skal problemfrit kunne tilsluttes et driftsikkert internet og intranet i alle skolens lokaler Der skal ske en styrkelse af fagligheden især på mellemtrin og i udskolingen Kommunens læsekonsulent kan bruges til sparring ved udarbejdelse af handleplan for læsning og drøftelse af nye læsetiltag For at nå målene i Fremtidens Folkeskole er der også behov for decentrale tiltag. Decentrale tiltag At skolerne har en handleplan for læsning, der tager udgangspunkt i kommunens strategi for sprog - og læseudvikling At skolerne bruger en læsevejleder til vejledning af lærere/teams vedrørende faglige udfordringer i den almene undervisning. Til opfølgning på læseresultater og vurdering af individuelle testresultater. Læsevejlederne indgår i et fælleskommunalt netværk med fokus på videndeling. At man tester i det omfang og med de prøver, der anbefales i strategi for sprog - og læseudvikling At eleverne fra 1. kl. skal kunne benytte oplæsningsfunktion og ordforslag for at øge inklusionen af alle elever At skolernes praksis understøtter strategi for sprog - og læseudvikling afsnit Initiativer til inklusion af børn i læsevanskeligheder At tosprogede elevers udfordringer medtænkes på alle klassetrin 6

7 Tidlig indsats og initiativer til inklusion af børn i sprog - og læsevanskeligheder Sundhedsplejen Alle familier i Holbæk tilbydes som minimum tre hjemmebesøg af en sundhedsplejerske indtil barnet er 8 10 måneder, samt deltagelse i mødregrupper. En del af sundhedsplejerskens arbejde er en almindelig vurdering af, om barnet er alderssvarende i sin sproglige udvikling. Sundhedsplejens opmærksomhed på sprogudvikling følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Når barnet er 8-10 måneder laver sundhedsplejersken en BOEL-prøve, som mere er en kontaktprøve end en høreprøve. Hvis der er tvivl om hørelsen, gentages prøven. Sprogkonsulenten for småbørn tilbyder alle mødregrupper at få besøg med et oplæg om nonverbal kommunikation som forudsætning for udvikling af talesprog og senere læseudvikling. 7

8 Dagplejen og dagtilbud Sprogindsats og sprogvurdering: I Holbæk Kommune laves en sprogvurdering af de tre årige børn, hvor der efter pædagogisk overvejelse formodes at være behov for støtte i den sproglige udvikling. Alle anvender det sprogvurderingsmateriale, som er udsendt af Socialministeriet. Sprogvurderingen udmøntes i en sprogunderstøttende indsats. Nogle anvender desuden materialer som TRASS og Før skolestart. Målet er at sikre, at alle har lige muligheder, når de begynder i skole. Sprogkonsulenten for småbørn tilbyder alle dagplejere og dagtilbud oplæg om sprogudvikling i forbindelse med personalemøder eller forældrearrangementer. I sprogstimulering af tosprogede børn er målet at fremme og forbedre tosprogede børns sproglige udvikling, så de derved lettere kan indgå på det almindelige niveau i folkeskolen. Medarbejderne i Sprog og integration arbejder konsultativt i dagtilbuddene. Når et dagtilbud har behov for at oprette en sproggruppe, sker det i samarbejde med Sprog og integration i forløb af 9-10 uger med aktivitet to gange om ugen. Man kan efter behov desuden screene enkelte børn med materialet Vis hvad du kan og dernæst evt. arbejde en til en. Der er aktuelle planer om et samarbejde mellem Sprog og integration og sundhedsplejen omkring sprogstimulering. Den sprogunderstøttende indsats kan opdeles i tre niveauer: Generel indsats: for børn, der alene har behov for en generel sproglig indsats, som den blandt andet er beskrevet i den pædagogiske læreplan. Fokuseret indsats: den tilrettelægges, så et barn eller flere i en gruppe får den nødvendige opmærksomhed omkring sproget i de daglige aktiviteter. Pædagogerne er med til at vejlede forældrene om, hvordan de kan understøtte barnets sprog i hjemmet. Særlig indsats: her inddrages Børnekonsulentcentret. Det er vigtigt, at forældrene inddrages og deltager aktivt, så barnet oplever udfordringer og støtte både i hjemmet og i daginstitutionen. Al fokuseret og særlig indsats evalueres af det pædagogiske personale. Hvis der er behov, kan der laves en sprogvurdering af femårige. Resultater af tiltag i dagtilbud skal overleveres til lederen af 0. klasse. 8

9 Skolen Initiativer til inklusion af børn i læsevanskeligheder Elever i læsevanskeligheder skal opleve, at skolen fra start til slut danner ramme om en sammenhængende indsats. Formålet er todelt. Dels skal elever i læsevanskeligheder fra skolestart deltage i en differentieret undervisning, der sigter mod at udvikle deres afkodningsfærdigheder, læseforståelse og skriftsprog, og dels skal eleverne gennem hele skoleforløbet have mulighed for at deltage ligeværdigt i den tekstbaserede undervisning. Indsatsen kan forgå på tre niveauer: generel, fokuseret og særlig indsats, henholdsvis i indskoling, mellemtrin og udskoling. Den generelle indsats er beskrevet i afsnittet om skolen, i nedenstående afsnit beskrives alene tiltag, der er særligt væsentlige for elever i læsevanskeligheder. Indskoling: Generel: Direkte og systematisk instruktion i bogstavernes lyde og navne Direkte og systematisk undervisning i genre og læsestrategier Fokus på sprog og læsekrav i alle fag Læseteknologien introduceres og bruges i undervisningen, som et redskab, der kan støtte alle elevers læseudvikling Forældre orienteres om betydningen af at læse i hjemmet Forældre orienteres om muligheder for e/læsning Forløb med særlig fokus på automatisering af afkodningsfærdigheder Fokuseret: 0-3. kl.: der tages årligt test med henblik på at identificere elever i læsevanskeligheder eller med ringe forudsætninger for læseindlæring. Bh. klasseleder eller klasselærer samt lærer fra specialundervisningsteamet udarbejder en undervisningsplan for elever med særlige behov Elever i læsevanskeligheder tilbydes intensivt forløb med fokus på bogstavkendskab og afkodningsstrategier med udgangspunkt i den enkelte elev. Det intensive forløb kan foregå som en naturlig del af klassens undervisning. Særlig: For elever, der i 3. kl. fortsat er i læsevanskeligheder, og som er testet ordblinde, ansøges der om itrygsæk, så eleven har adgang til at anvende læseteknologi. Mellemtrin: Generel: Direkte og systematisk undervisning i genre og læsestrategier Læsehastighed Fokus på sprog og læsekrav i alle fag Læseteknologi bruges som et redskab, der kan støtte alle elevers læseudvikling Forældre orienteres om muligheden for e/læsning Forældre orienteres om den fortsatte læsning (se forældrefolder) 9

10 Fokuseret: Årlig test med henblik på at identificere elever i læsevanskeligheder. Klasselærer og lærer fra specialundervisningsteam udarbejder en undervisningsplan for elever med særlig behov Elever i læsevanskeligheder deltager i den tekstbaserede undervisning med læseteknologi Elever i læsevanskeligheder har adgang til digitale materialer, hvor der er mulighed for oplæsningsstøtte. Særlig: Projekt e/læsning i skolen (central bevilling) Elever i læsevanskeligheder, der bruger læseteknologi tilknyttes en e-lærer, der understøtter implementeringen af læseteknologien som elevens læse- og skriveværktøj Projekt e/skolen (central bevilling) Udskoling: Generel: Direkte og systematisk undervisning i genre og læsestrategier Læsehastighed Fokus på sprog og læsekrav i alle fag Forældre orienteres om muligheden for e/læsning Fokuseret: Årlige test med henblik på at identificere elever i læsevanskeligheder. Klasselærer og lærer fra specialundervisningsteam udarbejder en undervisningsplan for elever med særlige behov Elever i læsevanskeligheder deltager i den tekstbaserede undervisning med læseteknologi Elever i læsevanskeligheder har adgang til digitale materialer, hvor der er mulighed for oplæsningsstøtte Særlig: Projekt e/læsning i skolen (central bevilling) Projekt e/ skolen (central bevilling) Skolens tiltag Elever i læsevanskeligheder skal identificeres så tidligt, at en differentieret undervisningsindsats kan iværksættes. Undervisningsdifferentiering er af afgørende betydning for, at elever i læsevanskeligheder kan styrke deres faglighed og have mulighed for at deltage ligeværdigt i undervisningen. Undervisningsdifferentiering kan fx ske ved, at alle elever får tekster af passende sværhedsgrad eller ved at læreren lader eleverne arbejde på andre måder fx med lydbøger, film eller læseteknologi. Skolens e-lærer støtter elever med it rygsæk. Ved indkøb af undervisningsmaterialer skal skolerne prioritere materialer, der giver elever i læsevanskeligheder mulighed for at få oplæsningsstøtte. Skolerne har et ansvar for at stille digitale materialer til rådighed for elever i læsevanskeligheder. Selvom der arbejdes med læseteknologi, skal eleven fortsat have støtte og vejledning til sin læseudvikling. Skolerne har ansvar for at lave et tilbud til elever, der bruger læseteknologien, som har til formål at understøtte implementeringen af læseteknologien i klassen og skabe kontinuitet ved lærerskift/klasseskift. Her er skolens e-lærer en central person. 10

11 Alle fokuserede og særlige indsatser evalueres i samråd med relevante lærere, forældre, lærer fra specialundervisningsteam og evt. skolens ledelse og eventuelle eksterne konsulenter. Det er skolelederens ansvar, at de lærere der arbejder i specialundervisningen (nu: anden faglig støtte), har den fornødne kompetence og kan bruge relevante test. Skolerne indfører et elevnotat (se bilag 5), der følger elever i læsevanskeligheder, så det er tydeligt ved overgange, skoleskift o. lign., hvilke tiltag der er lavet omkring eleven. Test Alle elever testes i slutningen af 2. kl. eller august 3. kl. med Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi (Kaldet: DVO) De elever, som er i risiko for at udvikle dysleksi, skal dernæst deltage i et målrettet og intensivt undervisningsforløb, senere gentages testen. Ved afdækning af ordblindhed bruges følgende test på klassetrin: DVO, Testbatteriet SPF, samt IL- Mellem DPF. Til elever i kl. anvendes: Il Ungdom DPF, Testbatteriet, og hvis der ikke ligger en DVO, så vil DIAVOK AOF være relevant. Såfremt der er tvivl om resultaterne, kontakter man kommunens læsekonsulent. Ovenstående strategi for sprog - og læseudvikling revideres hvert år. Læsekonsulenten indkalder styregruppen til møde. 11

12

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Læsetest oversigt: Klassetrin test tidspunkt 0. kl. Sprogvurderings materialet fra Socialstyrelsen august/september 1.kl. OS 64 Resultatet

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- og læsepolitik Indledning...4 Sprog- og læsepolitik...6 Dagtilbudsområdet...8 Skoleområdet... 12 Sprog- og læsepolitik i Favrskov

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet 2 Læsepolitik Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet.... 4 Læsning ind i fagene - aktive forståelsesstrategier..... 6 It

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde Forord Holbæk Kommune ønsker gennem denne beskrivelse at styrke indsatsen for ordblinde elever i Folkeskolen og at give et samlet overblik over tiltag.

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Læse- og skriveteknologi for alle

Læse- og skriveteknologi for alle Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder. Sofielundskolen I samarbejde med Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder.

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Læs og Lær Kursusgang 1

Gør tanke til handling VIA University College. Læs og Lær Kursusgang 1 Gør tanke til handling VIA University College Læs og Lær Kursusgang 1 Program kursusgang 1 kl. 12.00-16.00 1. Intro til forløbet 2. Hvad er læsning? 3. Eksempler på teksttyper 4. Øvelse identificer teksttype

Læs mere

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbudslederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for sprog for hele dagtilbuddet. Handleplanen skal udmønte kommunale indsatsområder

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi 2014-2017 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette

Læs mere

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Formålet Formålet med denne guide er at give forslag til, hvordan en elevs skriftsproglige vanskeligheder kan afdækkes med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan.

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere