newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet"

Transkript

1 newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/

2 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet 1 Stigende udbud af distressed assets til markedskonforme priser 1 Oprydningen vil fortsætte 1 Vil en eventuel rentestigning betyde, at investorernes nettostartafkast stiger? 2 Ingen sammenhæng mellem rente og startafkastkrav 2 Stigende ejendomspriser, som alene drives af en lav rente, kan føre til bobler 3 I Sverige er startafkastkravene faldet, selv om renten er steget 3 Ejendomsmarkedet i København har strukturelt gunstige rammebetingelser 4 Forventning om kraftig befolkningstilvækst i København 4 Boligejendomme med markedsleje tiltrækker udenlandske investorer 5 Ejendomme med omkostningsbestemt leje handles til noget lavere afkast 5 ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET 6 Faldet i antallet af ledige kontorer fortsætter 6 Sadolin & Albæk forventer fortsat et vist fald i tomgangen 7 Også i Aarhus registreres et fald i tomgangen 8 I Trekantområdet stiger kontorledigheden fortsat 8 NYE REGNSKABSREGLER KAN ÆNDRE UDLEJNINGSMARKEDET 9 Nye IFRS-standarder forudsætter, at alle lejeforhold føres på balancen 10 De nye standarder kan resultere i, at flere virksomheder foretrækker at eje frem for at leje 10 Nye regnskabsregler kan have væsentlige konsekvenser for ejendomsinvesteringsmarkedet 10 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 11 Høj udlejningsaktivitet på kontormarkedet i London 11 Tomgangen er faldet både i West End og City 12 Lejepriserne stiger igen 13 Høj aktivitet på investeringsmarkedet - og stigende priser 13 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, AARHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Aarhus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet Aktiviteten på ejendomsinvesteringsmarkedet har i første halvår 2011 været ganske god. Efter et par år med meget få transaktioner registreres der således igen et fungerende marked, hvor sælgernes og købernes prisforventning i stigende grad mødes, primært som følge af øget realisme på sælgersiden. Det er i denne forbindelse glædeligt at notere, at mens 4. kvartal 2010 langt overvejende var domineret af institutionelle investorers køb af ejendomme med meget høj cash flow sikkerhed, registreres nu også en stigning i aktiviteten i andre segmenter. Private og udenlandske investorer viser således en stigende investeringslyst, og risikovilligheden er også øget. I dag er det igen muligt at omsætte ejendomme med korte lejekontrakter eller tomgang, og der registreres endog efterspørgsel efter velbeliggende udviklingsejendomme, blandt andet anskueliggjort ved EjendomsSelskabet Nordens erhvervelse af Scala-bygningen i det centrale København. Stigende udbud af distressed assets til markedskonforme priser Oprydningen vil fortsætte En væsentlig årsag til aktivitetsstigningen er, at flere og flere finansielle virksomheder nu er indstillet på at realisere overtagne eller nødlidende ejendomme til de priser, som markedet tilbyder. Selv om der i mange tilfælde konstateres betydelige tab i forbindelse hermed, er det værd at notere sig, at omsætningen oftest sker til priser, som ligger på niveau med priserne i Når disse priser sammenlignes med priserne i det aldeles overophedede marked fra 2006 til medio 2008, forekommer de naturligvis lave men set i et langsigtet perspektiv er ejendomspriserne ikke på et uforståeligt eller urimeligt lavt niveau. Oprydningen efter den gigantiske boble af helt uforsvarlige ejendomsinvesteringer og belåninger er begyndt og vil fortsætte i de kommende måneder og år med et stort udbud af investeringsmuligheder. Sadolin & Albæk vurderer dog på ingen måde, at dette udbud vil medføre faldende priser. Fra de store institutionelle investorer er appetitten på førsteklasses fuldt udlejede ejendomme fortsat stor, mens velbeliggende byejendomme med blandet anvendelse og en god lejerspredning er i høj kurs hos både ejendomsselskaber og private investorer. For lidt mere sekundært beliggende erhvervsejendomme gælder, at danske investorer ofte er tilbageholdende som følge af de fortsat vanskelige finansieringsmuligheder. Derimod er der inden for de seneste måneder registreret en betydelig interesse fra kapitalstærke udenlandske investorer, som vurderer, at In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 Vil en eventuel rentestigning betyde, at investorernes nettostartafkastkrav stiger? priserne for sådanne ejendomme i Danmark nu er faldet til et niveau, hvor danske investeringer er særdeles konkurrencedygtige i forhold til investeringer i vore nabolande. Den lange rente er siden bunden i august 2010 steget med mere end 100 bp, og i april 2011 hævede både Den Europæiske Centralbank (ECB) og Danmarks Nationalbank udlånsrenten med 25 bp. Selv om den lange rente på det seneste er faldet lidt igen, er der en generel forventning om, at både den korte og den lange rente i 2. halvår 2011 vil vise en stigende tendens. Og der høres af og til bekymrede røster om, at dette vil have en negativ indflydelse på ejendomspriserne. Statsobligationsrenten og startafkast på førsteklasses kontorejendomme 12% 10% 8% 6% 4% 2% Nettostartafkast Kilder: Sadolin & Albæk og OMX Nordic Exchange Renten på 10-årige statsobligationer Som det fremgår af ovenstående figur, har der historisk ikke kunnet registreres nogen sammenhæng med udviklingen i den effektive rente på 10-årige statsobligationer og investorernes nettostartafkastkrav for førsteklasses kontorejendomme. I nogle perioder er både rente og startafkastkrav faldet. Det gælder f.eks. perioderne fra 1995 til 1999 og fra 2003 til I andre perioder er renten faldet og startafkastkravene steget f.eks. i og igen i Og i nogle perioder er renten steget og startafkastkravene faldet, f.eks og Endelig er der såmænd også perioder, hvor både renten og startafkastkravene er steget. Det gælder i og igen i Ingen sammenhæng mellem rente og startafkastkrav Der synes således ikke i de seneste knap 25 år at kunne registreres nogen sammenhæng mellem udviklingen i renteniveauet, defineret som den effektive rente på en 10-årig statsobligation, og det nettostartafkast, som investorerne forlanger ved investering i førsteklasses kontorejendomme i København. 2 In alliance with Jones Lang LaSalle

5 Intuitivt burde der være en negativ korrelation mellem renterne og afkastkravene. Ejendomspriserne er langt overvejende styret af udviklingen på udlejningsmarkedet. I perioder med høj lejeefterspørgsel, lav tomgang og stigende lejepriser vil investorerne alt andet lige anse risikoen ved en ejendomsinvestering for lav og derfor acceptere et lavt startafkast. Sådanne konjunkturelt gunstige perioder er samtidig typisk præget af stigende renter som følge af stigende inflationsfrygt og for den korte rentes vedkommende et ønske fra centralbankerne om at dæmpe væksten. Omvendt vil renten i konjunkturelt svage perioder være lav. I sådanne perioder holder centralbankerne den korte rente lav for at sætte gang i væksten, og en lav inflation vil samtidig medføre en lav lang rente. Derimod er lejeefterspørgslen efter erhvervslokaler svag, tomgangen høj og lejepriserne stagnerende eller faldende. Disse risici betyder, at investorerne forlanger en høj risikopræmie ved ejendomsinvesteringer. Der kan måske drages en enkelt lære af ovenstående figur: I to længere perioder er både rente og nettostartafkast faldet fra 1996 til 1999 og igen fra 2003 til Begge perioder er efterfulgt af en kort periode, hvor renten er steget, men hvor investorerne har accepteret stadig lavere startafkast i og igen i Og så er ejendomsmarkedet knækket med stigende tomgang, faldende lejepriser og stigende startafkastkrav. Stigende ejendomspriser, som alene drives af en lav rente, kan føre til bobler Det er naturligt, at et stærkt udlejningsmarked, en lav tomgang og (forventning om) højere lejepriser bør føre til stigende ejendomspriser og lavere krav til nettostartafkastet. Jo større sikkerheden er for udlejning til stigende priser, jo lavere bør risikopræmien ved ejendomsinvesteringer være. Hvis stigende priser til gengæld primært drives af en lav rente, er markedet på vej i ubalance, idet ejendomspriserne så påvirkes mere af den billige og rigelige likviditet end af sikkerheden for et langt og stigende cash flow. Det er ikke noget sundhedstegn. På et tidspunkt forsvinder den billige og rigelige likviditet, og så vil ejendomspriserne igen skulle tilpasse sig de fundamentale risici ved ejendomsinvesteringer, herunder især risikoen for faldende lejepriser og tomgang. I Sverige er startafkastkravene faldet, selv om renten er steget De svenske konjunkturer har i det seneste år udviklet sig meget gunstigt, og Riksbanken har flere gange hævet renten. På trods heraf har investorernes startafkastkrav ved ejendomsinvesteringer været faldende, idet de gunstige konjunkturer har medført stigende lejepriser. Det kan på ingen måde afvises, at den samme udvikling i det kommende år vil kunne registreres i Danmark. I forhold til de øvrige nordiske lande er nettostartafkastene på investeringsejendomme i dag ganske konkurrencedygtige. In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 Da samtidig ECB og dermed Danmarks Nationalbank formentlig kun vælger at hæve renten, såfremt en gunstig konjunkturudvikling i Nordeuropa fører til stigende inflation, vil ejendomspriserne næppe blive negativt påvirket af en stigende rente, måske snarere tværtimod. Ejendomsmarkedet i København har strukturelt gunstige rammebetingelser På langt sigt er det, der især driver ejendomspriserne både for bolig og erhverv befolkningsudviklingen. Flere indbyggere øger behovet for boliger og butikker. Og flere indbyggere giver alt andet lige det arbejdskraftudbud, som virksomhederne efterspørger, og derfor et større behov for kontorer og produktionslokaler. Selv om der i både Europa og i Danmark med bekymring tales om den aldrende befolkning og en stagnerende befolkningsudvikling, er der meget store regionale forskelle i befolkningsudviklingen. I Danmark er der som i andre europæiske lande områder, som allerede nu lider af en negativ befolkningsudvikling. Til gengæld er der også vækstregioner, hvor økonomien og befolkningen udvikler sig overordentligt positivt. Befolkningsudvikling, København og Frederiksberg (antal indbyggere) Kilder: Københavns Kommune og Danmarks Statistik I Danmark er de store vækstregioner hovedstadsområdet, Aarhus og Trekantområdet. Forventning om kraftig befolkningstilvækst i København Som det fremgår af ovenstående figur, forventes befolkningen i centralkommunerne i hovedstadsområdet, dvs. København og Frederiksberg kommuner, at udvikle sig overordentligt positivt. I de kommende 30 år forventes indbyggertallet således at stige med knap 27%. En sådan stigning vil betyde et øget behov for boliger, skoler og institutioner, men også for butikker, kontorer og andre erhvervsformål. 4 In alliance with Jones Lang LaSalle

7 Sådanne strukturelle rammebetingelser er med til at sikre, at ejendomsmarkedet når der abstraheres fra kortsigtede konjunkturelle udsving udvikler sig positivt med stigende efterspørgsel og stigende priser. Boligejendomme med markedsleje tiltrækker udenlandske investorer Den gunstige demografiske udvikling i København betyder, at flere investorer, herunder ikke mindst udenlandske, i stigende grad efterspørger moderne boligudlejningsejendomme, udlejet til markedsleje. Alt efter karakteren og beliggenheden omsættes sådanne ejendomme eller projekter til priser, som afspejler et nettostartafkast for investor på fra omkring 4,75% til lidt over 5,50%. Nettostartafkast på moderne boligudlejningsejendomme i hovedstadsområdet 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% Førsteklasses boligudlejningsejendom Typisk boligudlejningsejendom Kilde: Sadolin & Albæk For internationale investorer er det i denne forbindelse en betydelig attraktion, at der igen kan opnås en høj grad af realkreditfinansiering til marginaler (bidragssatser), som i en international sammenhæng må anses for særdeles konkurrencedygtige. Ved en realkreditfinansiering af sådanne ejendomme op til en LTV på mellem 70% og 80% vil det budgetterede afkast af egenkapitalen være særdeles attraktivt, ikke mindst i lyset af, at den demografiske udvikling på langt sigt er en sikkerhed for en høj udlejningsgrad og mod faldende lejepriser. Ejendomme med omkostningsbestemt leje handles til noget lavere startafkast For ejendomme, hvor den aktuelle leje er lavere end markedslejen, vil nettostartafkastet selvsagt være lavere. Det gælder nyere ejendomme, som ikke er omfattet af Boligreguleringslovens maksimalprissystem, og hvor en stigende leje kan realiseres ved varsling eller nyudlejning. Men det gælder selvsagt også ældre boligudlejningsejendomme, omfattet af Boligreguleringsloven, hvor lejepotentialet vil kunne realiseres ved gennemførelse af moderniseringer. In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 For ejendomme med omkostningsbestemt leje er det ikke muligt at fastsætte et præcist markedsafkastkrav, med mindre der foretages en fuldstændig analyse af det omkostningsbestemte budget samt af det lejepotentiale, som kan realiseres ved successivt i takt med at boliger bliver lediggjorte at istandsætte disse i en sådan grad, at lejefastsættelsen overgår til at være markedsbestemt. Det er dog i dagens marked sjældent, at der selv for ejendomme med et meget betydeligt moderniseringspotentiale registreres priser, som modsvarer et nettostartafkast på under 3%. Selv om det er muligt at realisere store lejestigninger ved at foretage gennemgribende moderniseringer, synes der således at være en betydelig aversion mod at foretage investeringer i sådanne ejendomme til nettostartafkast, som ligger (væsentligt) under finansieringsrenten. I forhold til de meget høje priser, som tilsvarende ejendomme blev omsat til i 2006 og 2007 og hvor det ofte endte med, at ejendommene blev overtaget af en af lejerne stiftet andelsboligforening er priserne således i mange tilfælde faldet 30% eller mere. ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET Faldet i antallet af ledige kontorer fortsætter Der ventede ejendomsinvestorerne en behagelig overraskelse, da de nyeste ledighedstal for erhvervslokaler pr. 1. april 2011 blev offentliggjort. Nok var der forventet et fortsat fald i tomgangen, men næppe af den størrelsesorden. Tomgangen for kontorer i hovedstadsområdet 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken For hovedstadsområdet faldt ledigheden for kontorer fra 1. januar til 1. april med 1,2%-points til nu 7,9%. 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 For bare 6 måneder siden var den registrerede kontorledighed næsten 10%, og faldet i antallet af ledige kontorer kan således estimeres til mere end m 2. Den samme udvikling kunne registreres i de centrale dele af hovedstadsområdet, København og Frederiksberg kommuner, hvor tomgangen i de første 3 måneder af 2011 faldt fra 9,3% til 7,9%. Inden ejendomsinvestorerne lader alle champagnepropper springe, er der dog grund til at mane til en vis besindighed. Tomgangen for kontorer i København og Frederiksberg kommuner 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken Sadolin & Albæk forventer fortsat et vist fald i tomgangen Tomgangen måles som andelen af lokaler, som er udbudt til leje til indflytning inden for 6 måneder i forhold til den samlede estimerede bestand. Når eksisterende lejere indgår lejekontrakt om nye lokaler, udgår disse af tomgangsstatistikken. Men de lokaler, som fraflyttes, vil ofte først efter en vis forsinkelse blive opsagt og udbudt til leje, og der kan således være en periode, hvor en sådan flytning betyder, at den registrerede tomgang er kunstigt lav. Som følge af en stigende og efterhånden ganske god udlejningsaktivitet inden for de seneste måneder er det derfor Sadolin & Albæks vurdering, at det reelle fald i tomgangen på grund af det beskrevne fænomen kan være noget lavere end det, som statistikken viser. Et fald i tomgangen for kontorer i hovedstadsområdet på over m 2 burde ved et gennemsnitligt arealforbrug pr. medarbejder på 25 m 2 svare til en øgning af kontorbeskæftigelsen på personer. Selv om beskæftigelsen på det seneste har udviklet sig positivt, er fremgangen imidlertid langt fra så stor, at den burde resultere i et nettooptag af kontorer på et så højt niveau. In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 Som følge af ovenstående kan det ikke udelukkes, at vi i et eller to kvartaler i indeværende år vil opleve en stabil eller endog svagt stigende tomgang. Det er dog fortsat Sadolin & Albæks opfattelse, at tomgangen inden for de kommende 12 til 24 måneder vil falde yderligere. Også i Aarhus registreres et fald i tomgangen Kontormarkedet i Aarhus har i de senere år været uhyre dynamisk med et højt nybyggeri både i de centrale bydele og i decentrale områder, herunder specielt Skejby, som i dag er byens absolut dominerende decentrale kontorområde. Tomgangen for kontorer i Aarhus 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Som det fremgår af ovenstående figur, er tomgangen i Aarhus inden for det seneste kvartal faldet med ca. 1%-point til nu knap 8%. Også i Aarhus vurderes tendensen at være en fortsat faldende kontorledighed, om end muligvis knap i samme tempo som København. Årsagen hertil er et fortsat relativt højt nybyggeri, ikke mindst som følge af, at udviklingen på de bynære havnearealer nu er begyndt. Dette område vil inden for en periode på 5-10 år udvikle sig til et nyt og meget attraktivt byområde med boliger, kontorer, undervisningsog kulturinstitutioner mv. Et sådant nyt byområde vil utvivlsomt tiltrække kontorbrugere og nybyggeri. I Trekantområdet stiger kontorledigheden fortsat Trekantområdet har i de senere år været præget af et betydeligt nybyggeri af kontorer, ikke mindst i de infrastrukturelt velbeliggende områder langs motorvejsnettet. I modsætning til København og Aarhus efterspørges moderne kontorer i disse områder ikke bare af de kontorvirksomheder, som traditionelt foretrækker decentrale beliggenheder, men også af typiske cityerhverv som advokat- og revisionsvirksomheder. 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 Det er værd at notere, at lejen for moderne kontorer langs motorvejene i Trekantområdet er på niveau med eller endog over lejen i de traditionelle kontorområder i midtbyerne. Tomgangen for kontorer i Trekantområdet 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Som det fremgår af ovenstående figur, er kontorledigheden i Trekantområdet fortsat stigende, og det kan ikke afvises, at tomgangen for kontorer i dele af bymidterne i Trekantområdet vil antage strukturel karakter. NYE REGNSKABSSTANDARDER KAN ÆNDRE UDLEJNINGSMARKEDET Efter de gældende regnskabsstandarder skal en lejers forpligtelse ifølge en lejekontrakt angives som en note i regnskabet. Det gælder dog ikke, såfremt lejekontrakten klassificeres som en finansiel lease, dvs. en leje- eller leasingkontrakt, hvor samtlige substantielle fordele og ulemper ved det lejede er hos lejeren. Reglerne fortolkes sædvanligvis således, at for ejendomme skal en lejet eller leaset ejendom optages som et aktiv på lejers balance og den tilsvarende lejeforpligtelse som et passiv - såfremt nutidsværdien af de minimumslejeydelser, som i lejeperioden skal betales, er mindst 90% af aktivets samlede værdi. Andre forhold, som kan medføre klassificering som finansiel lease, er en forpligtelse for lejer til at købe ejendommen ved lejemålets ophør eller en ret til at overtage ejendommen til en symbolsk eller utvivlsomt meget attraktiv pris. In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 Fra ejendomsleasingselskaber er der naturligvis udfoldet betydelig kreativitet for at udvikle kontraktsformer, hvor leasingfinansieringer af ejendomme ikke skal balanceføres og dermed påvirke lejers soliditet negativt. Nye IFRSstandarder forudsætter, at alle lejeforhold føres på balancen Nye IFRS-regler (International Financial Reporting Standards) vil for virksomheder, som aflægger regnskaber efter IFRS, herunder børsnoterede virksomheder, have dramatisk effekt på den regnskabsmæssige behandling af leje- og leasingforpligtelser. De nye regler vil betyde, at alle lejeforhold skal føres over balancen, dvs. at brugsværdien af det lejede aktiv i lejeperioden aktiveres og at nutidsværdien af lejeforpligtelsen passiveres. De nye standarder kan resultere i, at flere virksomheder foretrækker at eje frem for at leje Nye regnskabsregler kan have væsentlige konsekvenser for ejendomsinvesteringsmarkedet For virksomheder, som har mange lejemål på lejekontrakter med længerevarende uopsigelighed, herunder f.eks. butikskæder, vil implementeringen af de nye standarder påvirke soliditeten dramatisk, og virksomheder, som i dag bedømmes som solide med en høj egenkapitalandel, kan ved et regnskab aflagt efter de nye standarder have en meget lav soliditet. Det kan påvirke virksomhedernes generelle kreditværdighed, og det kan have betydning for de covenants, som virksomheden har påtaget sig overfor sine finansieringskilder. Det er selvklart, at ejendomsleasing som finansieringsform vil miste noget af sin tiltrækningskraft, hvis også leje- og leasingkontrakter, som i dag klassificeres som operationelle, skal føres over balancen. Der er internationalt en række iagttagere, som mener, at de nye standarder vil føre til en højere grad af owner-occupation, dvs. at virksomhederne selv ejer de ejendomme, som de driver virksomhed fra. Sadolin & Albæk forventer dog ikke, at tendensen til owner-occupation vil brede sig markant. For mange virksomheder vil det være forbundet med vanskeligheder at opnå en høj grad af finansiering af driftsejendomme, og erfaringerne fra finanskrisen betyder nok også, at mange virksomheder vil være mindre tilbøjelige til at øge deres afhængighed af bankfinansiering. Hertil kommer, at den fleksibilitet, som er forbundet med at bo til leje, er et væsentligt parameter for de fleste virksomheder. Denne fleksibilitet mistes ved ejerskab. Det kan dog ikke udelukkes, at nye regnskabsregler for leje- og leasingforpligtelser vil have betydelige konsekvenser for ejendomsmarkedet. Alt andet lige vil virksomhederne være mindre motiverede til at indgå lejekontrakter med lange uopsigelighedsperioder. Fremover vil det ikke blot være et spørgsmål om fleksibilitet, men også om regnskabsmæssige konsekvenser. Et mindre udbud af ejendomme med lange lejekontrakter kan potentielt føre til prisstigninger, idet en række investorer lægger meget vægt på at erhverve ejendomme med særdeles lange og sikre cash flows. 10 In alliance with Jones Lang LaSalle

13 Hertil kommer, at udlejers vilje til at udleje med kort uopsigelighed i øget grad vil blive et konkurrenceparameter på udlejningsmarkedet. I denne forbindelse må det forventes, at der vil ske en betydelig produktudvikling, hvor udlejere for at imødekomme lejernes ønske vil tilbyde lejekontrakter med såkaldte break clauses, dvs. ekstraordinære opsigelsesmuligheder, eventuelt kombineret med bodsbestemmelser. Udlejer vil herved kunne fastholde lejers incitament til at forblive i lejemålet, men samtidig imødekomme lejers ønske om, at den lejeforpligtelse, som skal føres på balancen, begrænses i ovenstående eksempel til nutidsværdien af lejeforpligtelserne frem til tidspunktet for den ekstraordinære opsigelsesadgang med tillæg af nutidsværdien af boden. Det skal understreges, at kun et fåtal af virksomheder i Danmark aflægger regnskab efter IFRS-standarder. Til gengæld er det tidligere set, at sådanne nye standarder på et senere tidspunkt implementeres i de generelle regler for årsrapporter. DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER Vi har i dette nummer af NewsLetter valgt at sætte fokus på kontormarkedet i London, det største og mest dynamiske marked i Europa og samtidig et af de mest volatile. Høj udlejningsaktivitet på kontormarkedet i London Finanskrisen har haft alvorlige konsekvenser for den finansielle sektor, som er en af de væsentlige sektorer på kontormarkedet i London. På trods heraf er udlejningsaktiviteten på forbavsende kort tid kommet stærk tilbage efter finanskrisen. Nettoptag af kontorer i London (i mio. sqf.) E -4 Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 Som det fremgår af ovenstående figur, var nettooptaget af kontorer i 2010 på næsten 9 mio. sqf., det højeste niveau i en lang årrække, og mere end det dobbelte af aktiviteten i årene før finanskrisen. Tomgangen er faldet både i West End og City Det kan derfor ikke undre, at tomgangen for kontorer er faldet. I West End, som traditionelt er det mest stabile kontorområde, er tomgangen nu kun godt 5%, lidt under den gennemsnitlige tomgang i de seneste 10 år. Tomgangen for kontorer i London West End 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk Overraskende er det imidlertid, at kontorledigheden i City, som i meget høj grad er domineret af den finansielle sektor, også er faldet. Tomgangen for kontorer i London City 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk I City er tomgangen nu på 7,2% mod næsten 10% for bare et år siden og næsten 14% tilbage under den seneste ejendomskrise i In alliance with Jones Lang LaSalle

15 Lejepriserne stiger igen Lejepriserne for kontorer er fortsat betydeligt under de lejeniveauer, som kunne registreres umiddelbart før finanskrisen, hvor tomgangen var lavest omkring eller lidt under 4%. Dengang var toplejen (Headline Rent, dvs. kontraktslejen eksklusive lejerabatter, lejefri perioder mv.) omkring GBP 110 pr. sqf. pr. år i West End og ca. GBP 60 pr. sqf. pr. år i City. Topleje (Headline Rent) for kontorer i London (GBP pr. sqf. pr. år) West End Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk City Fra toppen i foråret 2008 umiddelbart før finanskrisen for alvor eskalerede til bare 12 måneder senere faldt toplejen i West End med ikke mindre end 30%. I City var faldet mindre, nemlig omkring 20%. Hertil kommer, at de såkaldte Tenant Incentives trappeleje, lejefri perioder, indretningstilskud mv. oftest stiger, når lejemarkedet bliver svagere, og det reelle fald i lejepriserne har derfor været større. Siden 2009 er der i markedet imidlertid igen registreret stigende lejepriser, og toplejen er både i West End og i City i dag tilbage på niveauet fra Høj aktivitet på investeringsmarkedet og stigende priser Ejendomsmarkedet i London er verdens mest aktive og internationale ejendomsinvesteringsmarked med både private og institutionelle købere, ejendomsselskaber samt Sovereign Funds fra hele verden, ikke mindst fra Fjern- og Mellemøsten. Umiddelbart før finanskrisen var transaktionsaktiviteten enorm, og der registreredes nettostartafkast ned til omkring 3,5%, i City og i West End endog en smule lavere. Så brød finanskrisen løs, og investorerne mistede fuldstændig tilliden til ejendomsmarkedet. I slutningen af 2008 var tilliden til markedet så lav, at ejendomsderivater blev omsat til priser, som afspejlede In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 en implicit forventning om, at nettostartafkastene for selv førsteklasses kontorejendomme i ville være mellem 10% og 11%. Sådan gik det langt fra. I dag er det typiske nettostartafkastkrav for førsteklasses kontorejendomme i City på ca. 5,25%, med en svagt faldende tendens. I West End registreres endog priser, som afspejler et første års afkast af den investerede kapital på omkring 4,0%. Historien viser med al ønskelig tydelighed, at når et marked næsten bryder sammen, er der reelt ingen bund. Men de få investorer, som i en så ekstraordinær situation er i stand til at holde hovedet koldt og som råder over likviditet til investeringer, vil kunne foretage usædvanligt lukrative investeringer. Dette vindue er for længst lukket. Men med en fortsat god lejeefterspørgsel, en lav tomgang samt ikke mindst henset til det forhold, at der i de seneste par år selvsagt ikke er igangsat spekulative nybyggerier, synes London-markedet fortsat at frembyde attraktive rammevilkår. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring kvt. kvt. kvt. kvt. 3. kvt kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,9% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,3% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,3% Startforrentning - %-point - København Primær 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25-0,25 Aarhus Primær 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 0,00 Trekantområdet Primær 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 0,00 Sekundær 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 3,8 4,2 4,1 4,3 4,5 4,8 4,9 5,4 5,5 6,9 7,7 8,3 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 7,9-1,20 Aarhus Amt * 4,3 4,1 4,5 4,6 5,0 5,3 6,3 6,9 6,6 7,3 7,9 9,3 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 10,6-0,70 Trekantområdet 3,2 3,2 3,4 4,0 4,1 4,0 4,8 5,0 5,4 6,2 6,6 6,6 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 7,6 1,40 Butik Ændring kvt. 3. kvt. kvt. kvt. 3. kvt kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,0% Høj ,0% Lav ,0% Aarhus Top ,0% Høj ,6% Trekantområdet Top ,0% Høj ,7% Startforrentning - %-point - København Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 0,00 Sekundær 5,00 5,25 5,25 5,50 5,50 5,75 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,75 5,00 5,00 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 6,00 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Trekantområdet Primær 4,25 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 5,75 6,00 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,1 1,2 1,2 1,2 1,9 2,0 2,4 2,5 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 0,20 Aarhus Amt * 2,1 2,1 1,9 2,1 2,6 2,8 2,8 3,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 6,2 0,30 Trekantområdet 1,8 2,3 1,9 2,9 4,4 4,3 4,5 4,5 4,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 8,1 0,40 Lager/produktion Ændring kvt. 3. kvt. kvt. kvt. 3. kvt kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,9% Sekundær ,3% Trekantområdet Primær ,7% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 5,50 5,50 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 0,00 Aarhus Lang 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 0,25 Trekantområdet Lang 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,9 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 3,9 0,00 Aarhus Amt * 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 4,7 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 6,9-0,40 Trekantområdet 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 2,6 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 0,10 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26 DK-1067 København K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Aarhus C Tel: Fax: Web: CVR nr ISSN:

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Oktober 2012.indd 7 20/09/12 08.54 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSEJENDOMSMARKEDET 1 Omsætningen af investeringsejendomme er faldet dramatisk 1 Investorerne er

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate Vil vi se flere internationale investorer i Danmark?

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2013.indd 7 07/10/13 11.05 Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Udenlandske investorer dominerer

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag FEBRUAR 2011.indd 7 08/02/11 10.25 Februar 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stilstanden på markedet er

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag FEBRUAR 2012.indd 7 07/02/12 09.04 Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2011 - et uroligt år 1 Markedet

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013 MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NEWS LETTER Q4 2017 Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsupdate ved Sadolin & Albæk 2 Markedsbarometer 5 Stærk aktivitet på kontormarkedet 6 Boble på ejendomsmarkedet? 8 Markedsupdate

Læs mere

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Økonomi i lavt gear ØKONOMI >. KVARTAL Den danske økonomi kører fortsat i lavt gear. Ifølge Danmarks Statistik var væksten i. kvartal på, procent, mens den i andet kvartal var

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 1. kvartal 2012 > Side 1

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 1. kvartal 2012 > Side 1 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 1. kvartal 2012 > Side 1 anne kaag andersen Analysechef cand. scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 Det er tilladt at citere fra Colliers MarkedsPULS

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 21. januar 2016 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME?

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? Realdania Erhvervsforum 9. november 2017 2 Agenda Agenda Sadolin & Albæk Investeringsmarkedet netop nu Detailhandelsejendomme som investeringsobjekt Typer Karakteristika

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 2. kvartal 2015 Rentefølsomheden på det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere