NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET"

Transkript

1 NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/

2 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer i forhold til den sikre rente er historisk højt 1 Den meget lave rente kan betyde et nedadgående pres på prime yield 2 Tendenser til faldende nettostartafkastkrav for nybyggede boligudlejningsejendomme med førsteklasses beliggenhed 2 Den internationale investeringsaktivitet fortsætter 2 Stigende aktivitet på investeringsmarkedet for butiksejendomme 3 Startafkastkravene for strøgejendomme ligger stabilt 3 Afkastkravene på mere sekundært beliggende butiksejendomme ligger fortsat højt 4 Prisspændet mellem førsteklasses og sekundære ejendomme er påvirket af finansieringsmulighederne 4 Efterspørgslen efter ældre boligudlejningsejendomme med omkostningsbestemt husleje er igen stigende 5 Den lave rente betyder, at boligudlejningsejendomme med væsentligt moderniseringspotentiale kan købes med positivt yield spread ift. finansieringsomkostningerne 5 UDLEJNINGSMARKEDET I KØBENHAVN 6 Tomgangen falder i det centrale København, men stiger i omegnen 6 Udlejningsaktiviteten er ganske god 7 Butiksmarkededet er præget af stabil tomgang, men betydelige strukturelle ændringer 7 Privatforbruget udvikler sig fortsat svagt 9 Også i dagligvarehandlen er der meget store strukturelle ændringer 10 Bankfilialerne forsvinder fra gadehjørnerne 11 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 11 Det svenske ejendomsmarked er et af Europas mest likvide markeder 12 Svensk økonomi stagnerer i år efter en kraftig vækst i 2010 og Stigende kontorlejepriser i Stockholm 12 Nettostartafkastet for de bedste kontorejendomme i Stockholm ligger under 5% 13 Attraktive boligudlejningsdomme i Stockholm handles til meget lave nettostartafkast 13 Den norske økonomi er i god fremdrift, og boligpriserne stiger 13 Kontortomgangen i Oslo er den laveste blandt de skandinaviske hovedsæder 14 Høj transaktionsaktivitet i Norge - men få internationale investorer 14 Få distresses assets i Norge og Sverige 14 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, AARHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4, DK-1261 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Aarhus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer i forhold til den sikre rente er historisk højt Den europæiske gældskrise har medført en meget betydelig kapitalflugt mod de nordeuropæiske obligationsmarkeder, og den lange statsobligationsrente har i foråret 2012 nået historisk lave niveauer. Nettostartafkast på førsteklasses kontorejendomme og den sikre rente 6% 5% 4% 3% 2% 1% Kilde: Sadolin & Albæk 10-årig statsobligation "Prime yield" Den effektive rente på en 10-årig statsobligation er i dag væsentligt under inflationen, og realafkastet af obligationsinvesteringer er i dag negativt. Yield spread førsteklasses kontorer og 10-årige statsobligationer 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kilde: Sadolin & Albæk Prime yield, nettostartafkastet på førsteklasses kontorejendomme i København City og de mest attraktive havneområder, ligger stabilt på In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 Den meget lave rente kan betyde et nedadgående pres på prime yield Tendenser til faldende nettostartafkastkrav for nybyggede boligudlejningsejendomme med førsteklasses beliggenhed 5,0%, og det såkaldte yield spread, det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer i forhold til statsobligationsrenten, er i dag særdeles højt. I maj 2012 var det direkte merafkast ved investeringer i førsteklasses kontorejendomme således omkring 350 bp, det højeste nogensinde. Et merafkast på et sådant niveau burde normalt være et udtryk for en udbredt forventning om deflation og heraf følgende faldende løbende afkast og priser for realaktiver. Det er imidlertid ikke tilfældet. Den aktuelle inflation er på ca. 2,3%, og selv om inflationen i den seneste tid har været faldende, forventes inflationen i de kommende år at holde sig omkring 2,0%. Det kan ikke udelukkes, at den betydelige kapitaltilstrømning til Danmark og det overordentligt lave renteniveau vil kunne resultere i et faldende nettostartafkastkrav for førsteklasses investeringsejendomme, drevet af en meget kraftig efterspørgsel efter inflationsregulerede cash flows. Det vil formentlig specielt være tilfældet for ejendomme med meget stærke lejere herunder især offentlige lejere udlejet med meget lange uopsigelighedsperioder. For sådanne ejendomme har cash flowet en række fælles karakteristika med indeksobligationer eller infrastrukturinvesteringer, hvilket gør dem velegnede til afdækning af langfristede forpligtelser til at generere et realafkast, herunder pensionsforpligtelser. Den institutionelle efterspørgsel efter realaktiver med et sikkert cash flow har betydet, at nettostartafkastkravet på nybyggede boligudlejningsejendomme er faldet svagt. I dag er det således Sadolin & Albæks vurdering, at nye boligejendomme, udlejet til markedsleje, på de allerbedste beliggenheder i København, vil kunne omsættes til nettostartafkastkrav på under 5,0%, og i visse tilfælde antagelig ned til omkring 4,5%. Det skal dog bemærkes, at der for nye boliger, udlejet til den maksimalt opnåelige leje i markedet, til tider registreres en meget stor lejerudskiftning den såkaldte churn rate. Selv om den store efterspørgsel efter lejeboliger betyder, at lejetabet som følge af tomgang normalt er meget beskedent, må det ikke undervurderes, at konsekvensen af at udleje til toplejen i det pågældende område vil være en lavere lejerstabilitet og omkostninger i forbindelse med ud- og indflytninger. Det er derfor ikke unormalt, at institutionelle investorer ved analyse af sådanne ejendomsinvesteringer lægger en lavere leje ind som forudsætning end den absolutte topleje, der kan opnås i dagens marked. Den internationale investeringsaktivitet fortsætter I 2011 kunne registreres en markant stigning i antallet af ejendomstransaktioner med udenlandske købere. Denne udvikling er fortsat i In alliance with Jones Lang LaSalle

5 Inden for kontorsegmentet er markedet for førsteklasses ejendomme fortsat domineret af danske investorer, herunder pensionskasser samt velkapitaliserede ejendomsselskaber og private investorer. For så vidt angår ejendomme med en lidt mere sekundær beliggenhed, er markedet derimod i stigende grad præget af udenlandske investorer, herunder ikke mindst kapitalstærke svenske ejendomsselskaber. Stigende aktivitet på investeringsmarkedet for butiksejendomme Frem til finanskrisen var investeringsmarkedet for butiksejendomme næsten udelukkende drevet af en tilsyneladende umættelig skattedrevet efterspørgsel fra privatinvestorer, oftest organiseret som 10- mands kommanditselskaber. Denne efterspørgsel omfattede både strøgejendomme og andre butiksejendomme, herunder supermarkedsejendomme og de såkaldte big boxes, storbutikker til pladskrævende udvalgsvarehandel. Finanskrisen eliminerede næsten udbuddet af 10-mands kommanditselskaber, som typisk var op mod 100% finansierede med fremmedkapital. Samtidig forsvandt transaktionsaktiviteten på butiksejendomsmarkedet praktisk talt. I de seneste måneder har der glædeligvis kunnet konstateres en øget investorefterspørgsel efter især strøgejendomme, og der er i foråret 2012 gennemført flere transaktioner. Efterspørgslen er langt overvejende fra udenlandske købere, både passive investorer, som efterspørger stabile cash flows, og investorer med en mere aktiv tilgang til ejendomsinvesteringer, hvilke efterspørger ejendomme, hvor der er mulighed for at øge cash flow ved varsling af lejeforhøjelser, genforhandlinger af lejekontrakter, ombygninger mv. Endelig ser de udenlandske investorer muligheden for at finansiere deres investeringer med danske realkreditlån som en betydelig fordel. Startafkastkravene for strøgejendomme ligger stabilt For de bedst beliggende strøgejendomme, udlejet til internationale lejere af særdeles god bonitet, ligger nettostartafkastkravet i dag lidt under 5,0%, mens det for ejendomme af mere gennemsnitlig karakter ligger på 5,0% eller marginalt over. Priserne ligger således ikke væsentligt under de priser, til hvilke der blev handlet før finanskrisen. De internationale investorer tiltales af det relativt gode udlejningsmarked på strøggaderne, hvor lejeefterspørgslen fra store internationale butikskæder er høj på trods at den svage udvikling i privatforbruget. Denne lejeefterspørgsel giver sig aktuelt udslag i en vis stigning i den opnåelige markedsleje for butikker på de bedste beliggenheder og med det mest attraktive layout. Hertil kommer den gunstige demografiske udvikling i København med et stigende befolkningstal og stigende husstandsindkomster, samtidig med, at en restriktiv planlov forhindrer en massiv udbygning med nye konkurrerende detailhandelsområder. In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 Med et meget lavt renteniveau og marginaler (bidragssatser), som i forhold til ejendomsfinansieringer i mange andre lande er særdeles konkurrencedygtige, kan der ved en 60% s realkreditbelåning af ejendomsinvesteringer i Danmark opnås en ganske høj egenkapitalforrentning. For de ganske mange 10-mands kommanditselskaber, som på grund af en høj belåningsgrad i dag har betydelige finansielle udfordringer, er det således i mange tilfælde muligt at afhænde deres ejendom uden tab. Afkastkravene på mere sekundært beliggende butiksejendomme ligger fortsat højt Det skal dog understreges, at den positive udvikling på investeringsmarkedet for strøgejendomme ikke har haft en afsmit-tende effekt på andre segmenter inden for butikssektoren. Nettostartafkast på butiksejendomme 9% 8% 7% 6% 5% 4% Strøgejendomme Supermarkeder "Big boxes" Regionale butikscentre Lokale butikscentre Kilde: Sadolin & Albæk For både supermarkedsejendomme, lokale butikscentre og big boxes storbutikker til pladskrævende udvalgsvarehandel ligger investorernes afkastkrav væsentligt højere end før finanskrisen. Også for de mere sekundære beliggenheder registreres en vis investorinteresse fra specielt mere opportunistiske investorer. Til gengæld er kravet til det direkte afkast ved sådanne investeringer steget markant siden finanskrisen, og ganske mange ejendomme af denne karakter kan kun omsættes til priser, som afspejler en nettostartforrentning på 7,0% eller derover. Prisspændet mellem førsteklasses og sekundære ejendomme er påvirket af finansieringsmulighederne Det højere krav til det direkte afkast på en ejendomsinvestering med sekundær beliggenhed, svage udlejningsforhold mv., i forhold til en fuldt udlejet ejendom med en førsteklasses beliggenhed, er en naturlig konsekvens af, at risikoen for det fremtidige cash flow er større. Hertil kommer imidlertid, at det på førsteklasses ejendomme oftest er muligt at opnå en ganske attraktiv finansiering med en lav marginal, en vis afdragsfrihed samt en låneudmåling på 60 70% af værdien. 4 In alliance with Jones Lang LaSalle

7 På ejendomme af mere sekundær karakter er renten højere, der stilles krav om afdrag, og det er ikke unormalt, at der maksimalt kan opnås finansiering af f.eks. 50% af investeringen. Når investorerne kalkulerer den forrentning af egenkapital, som opnås ved en given ejendomsinvestering, betyder de ringere finansieringsvilkår for sekundære ejendomme, at priserne kommer yderligere under pres. Efterspørgslen efter ældre boligudlejningsejendomme med omkostningsbestemt leje er igen stigende Før finanskrisen var efterspørgslen efter ældre boligejendomme med omkostningsbestemt leje uhyre høj. Denne type ejendomme udviklede sig i til et yndet spekulationsobjekt, hvor prisudviklingen på ingen måde kunne retfærdiggøres ved sædvanlige investeringskalkuler, men var drevet af overdreven risikovillighed i den finansielle sektor. Siden den absolutte top i markedet er priserne for denne type ejendomme faldet med typisk 30 40%. Selv om de direkte afkast af sådanne ejendomme som følge af den meget lave leje er beskedne, er priserne nu tilbage på et investeringskalkulatorisk forsvarligt niveau, hvor et lavt direkte afkast kompenseres af gode muligheder for gennem moderniseringer efter Boligreguleringslovens 5, stk. 2 at hæve lejen i betydelig grad. Specielt for ejendomme i de mest attraktive boligkvarterer i København udvikler markedslejen den lovlige og opnåelige leje lige efter en fuldstændig modernisering af en lejlighed sig positivt, og den demografiske udvikling vil i de kommende år utvivlsomt forstærke denne udvikling. Den lave rente betyder, at boligudlejningsejendomme med væsentligt moderniseringspotentiale kan købes med positivt yield spread ift. finansieringsomkostningerne For boligudlejningsejendomme med en omkostningsbestemt leje, som ofte ligger under det halve af den leje, som ville være opnåelig, hvis der havde været fri og markedsbestemt lejefastsættelse, har det direkte afkast historisk været væsentligt under finansieringsrenten. Investorerne erhvervede sådanne ejendomme i en (berettiget) forventning om, at man ved at foretage moderniseringer af lejligheder kunne hæve lejeindtægten væsentligt. I dag er finansieringsrenten så lav, at sådanne ejendomme med et for praktiske formål risikofrit cash flow og et meget betydelig lejeog værdistigningspotentiale kan erhverves til nettostartafkast på niveau med finansieringsrenten og til priser pr. m 2, som ligger væsentligt under nybygningspriserne. I det seneste år har der derfor kunnet registreres en stigende efterspørgsel efter sådanne ejendomme, både fra danske og udenlandske investorer med en value-added investeringsprofil. In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 UDLEJNINGSMARKEDET I KØBENHAVN Tomgangen falder i det centrale København, men stiger i omegnen De senere års lave nybyggeri har givet anledning til en vis optimisme omkring udviklingen i antallet af ledige kontorer i Hovedstadsområdet. Udviklingen i den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen har imidlertid været så svag, at efterspørgslen efter nye kontorer har været relativt afdæmpet, og der har endnu ikke kunnet konstateres et egentlig fald i kontortomgangen. Som det fremgår af den nedenstående figur, har kontortomgangen for Hovedstadsområdet i de sidste par kvartaler ligget stabilt lige under 10,0%. Tomgangen for kontorer i Hovedstadsområdet 12% 10% 8% 6% 4% 2% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Det er værd at bemærke, at ledigheden i de centrale bydele (CBD) udvikler sig lidt mere positivt, idet den nu er på 9,0% med en svagt faldende tendens. Tomgangen for kontorer i København CBD 12% 10% 8% 6% 4% 2% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 I Hovedstadsområdet uden for CBD er tomgangen nu således på ca. 10,5%, det højeste niveau under og efter finanskrisen. Tomgangen for kontorer i Hovedstadsområdet uden for CBD 12% 10% 8% 6% 4% 2% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Udlejningsaktiviteten er ganske god På trods heraf må det konstateres, at udlejningsaktiviteten efterhånden er ganske god. Efter en periode i finanskrisens kølvand, hvor virksomhederne som følge af usikre markedsforhold var tilbageholdende med at disponere, og hvor lejeefterspørgslen efter kontorer i høj grad blev drevet af den offentlige sektor, mærkes der nu en stigende beslutningskraft hos virksomhederne. Til gengæld er der fortsat ganske mange virksomheder, som flytter til mindre, men ofte mere arealeffektive lokaler. Det er værd at notere, at udlejningen i flere af de nye udviklingsområder, herunder ikke mindst Ørestad, går rimeligt. Det forhold, at der relativt tæt ved centrum og med en fremragende infrastruktur kan lejes helt moderne og arealeffektive kontorer til en leje, som er betydeligt under topniveauet på den centrale havnefront og i Nordhavnen, appellerer til mange virksomheder. Det er i denne forbindelse værd at notere, at der samtidig fortsat er byggemuligheder i Ørestad til virksomheder med meget store arealbehov, senest dokumenteret med Nordeas planer om nybyggeri af et kontorhus på mindst m 2 til hovedkontorsfunktioner i den nordlige del af Ørestad. Butiksmarkedet er præget af stabil tomgang, men betydelige strukturelle ændringer På butiksmarkedet ligger tomgangen både i CBD og i Hovedstadsområdet generelt på et relativt lavt og nogenlunde stabilt niveau, om end med en vis tendens til stigning i områderne uden for CBD. Som det fremgår af nedenstående figur, var tomgangen i CBD ved indgangen til 2. kvartal 2012 knap 3,0%, ikke væsensforskelligt fra niveauet i de seneste 36 måneder. In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 Tomgangen for butikker i København CBD 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Uden for CBD har tomgangen vist en stigende tendens, men den er dog fortsat ikke på noget alarmerende niveau. Tomgangen for butikker i Hovedstadsområdet uden for CBD 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Det er til gengæld værd at bemærke, at butiksmarkedet i disse år undergår meget betydelige strukturelle forandringer. De attraktive hovedstrøg og de mest velfungerende butikscentre vinder omsætning og markedsandele. Afskaffelsen af lukkeloven og muligheden for at holde søndagsåbent året rundt vil givet forstærke denne udvikling, hvor områder med det bredeste butiksudbud og den mest attraktive shopping-oplevelse vinder på bekostning af mindre attraktive områder. 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 Udviklingen har betydet, at toplejen for butikker på Strøget i København i den seneste tid har været stigende, og der registreres et toplejeniveau på omkring kr pr. m 2 p.a., for enkelte butikker med en unik beliggenhed endog noget over. Toplejen for butikker i København (DKK pr. m 2 pr. år) Kilde: Sadolin & Albæk Henset til den betydelige efterspørgsel efter de bedste butiksbeliggenheder, ikke mindst fra højt profilerede internationale detailhandelskæder, er det ikke usandsynligt, at vi inden for 12 eller 24 måneder vil se lejepriser, som er 10% højere, især naturligvis såfremt konjunkturerne bedres. Privatforbruget udvikler sig fortsat svagt Det store fokus på den europæiske gældskrise betød, at forbrugerforventningerne kom alvorligt under pres i den sidste del af De seneste tal indikerer en vis forbedring i forbrugertilliden, omend den fortsat er under 2010-niveauet. Det betyder, at store dele af detailhandlen har svære tider med stagnerende omsætning og en betydelig priskonkurrence. På trods af discountsegmentets fremmarch er det værd at notere, at de fleste egentlige luksus-brands både globalt og i Danmark er inde i en særdeles gunstig udvikling. Det er sådanne luksus-brands, som i stigende omfang dominerer på de mest attraktive dele af Strøget. Sådanne brands går aldrig på kompromis med deres krav til beliggenhed. In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 Forbrugertillidsindikator Kilde: Danmarks Statistik Også i dagligvarehandlen er der meget store strukturelle ændringer Det er velkendt, at der inden for dagligvarehandlen er sket meget betydelige strukturelle ændringer inden for de seneste 10 år, og denne udvikling forventes at ville blive forstærket frem til Omsætningsfordeling inden for dansk dagligvarehandel (%) Hypermarkeder Små supermarkeder Discountbutikker Store supermarkeder Nærbutikker Kilde: Retail Institute Scandinavia Discountbutikker står i dag for ca. 34% af dagligvarehandlen i Danmark mod ca. 25% for 10 år siden. I 2020 forventes markedsandelen at være steget til ca. 40%, ikke mindst på bekostning af de mindre nærbutikker, som i vidt omfang vil forsvinde. For ejendomsinvestorer er denne udvikling væsentlig. Ejer man ejendomme med mindre nærbutikker med dagligvarehandel, er der en betydelig risiko for, at ens lejere vil forsvinde. Er der ikke et op- 10 In alliance with Jones Lang LaSalle

13 land til eller kan der ikke etableres en discountbutik af en passende størrelse, vil genudlejning kunne vise sig at være overordentlig vanskelig. Bankfilialerne forsvinder fra gadehjørnerne Antallet af bankfilialer i Danmark er i perioden fra 2003 til 2010 reduceret fra til 1.598, et fald på 23%. De bankkunder, som går i banken for at få foretaget mindre ekspeditioner, er en uddøende race. Flere og flere bankkunder anvender selvbetjening i form af netbank. Hertil kommer, at de danske banker efter finanskrisen har øget deres omkostningsfokus i betydelig grad. Det vil utvivlsomt betyde, at antallet af danske bankfilialer over de kommende 5 år vil blive yderligere markant reduceret. For de bedste butiksbeliggenheder vil dette ikke have nogen nævneværdig betydning. For 15 år siden var Strøget præget af mange banker, men de er som følge af stigende huslejer forsvundet. Dette har ikke haft nogen negativ effekt på butiksmarkedet, måske snarere tværtimod. Men der vil være områder i mindre byer og forstæder, i lokalcentre og på mindre betydende indkøbsstrøg, hvor disse strukturelle ændringer resulterer i mere permanent tomgang. I mange ældre boligejendomme i de københavnske brokvarterer kan man på facaderne se, at lokalerne til et ismejeri, en lille købmand eller en grønthandler for mange år siden er tilmuret. Butiksmarkedet undergår i disse år tilsvarende strukturelle forandringer. For nogle ejendomme og ejendomsejere vil udfordringerne som følge heraf på sigt kunne være meget betydelige. DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER Vi har i dette NewsLetter valgt at sætte fokus på ejendomsmarkederne i de skandinaviske hovedstæder. De nordiske økonomier og ejendomsmarkeder har en række fællestræk, men er på en række punkter vidt forskellige. Danmark, Norge og Sverige er alle medlem af den efterhånden relativt eksklusive klub af lande, som er rated Triple-A af både Standard & Poors og Moody s. Samtlige lande er således kendetegnet af en grundlæggende ganske solid økonomi med en i forhold til de fleste vestlige lande lav statsgæld og en relativt lav arbejdsløshed. Investeringsmæssigt er rammebetingelserne derfor ganske gode. Danmark og Sverige er medlem af EU, mens Norge som det eneste betydende vesteuropæiske land, bortset fra Schweiz, har fravalgt medlemsskab af EU. In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 Den danske krone følger euroen, og Danmark har fravalgt muligheden for at føre en selvstændig rente- og valutapolitik, uanset at Danmark ikke er medlem af eurozonen. Sverige og Norge har derimod valgt en selvstændig rente- og valutapolitik. Det svenske ejendomsmarked er et af Europas mest likvide markeder Svensk økonomi stagnerer i år efter en kraftig vækst i 2010 og 2011 Stigende kontorlejepriser i Stockholm For internationale investorer har det svenske ejendomsmarked traditionelt været det foretrukne af de nordiske ejendomsmarkeder. Det svenske ejendomsmarked er Nordens største og mest likvide, og det regnes normalt for det tredje-mest likvide ejendomsmarked i Europa, efter England og Tyskland. Omsætningen af investeringsejendomme i Sverige er på årsbasis typisk større end i de andre nordiske lande tilsammen. Sverige har været blandt de lande, som blev ramt mindst af eftervirkningerne af finanskrisen. Aggressive rentenedsættelser i finanskrisens første tid førte til en svagere valuta, hvilket øgede konkurrencekraften i svensk industri. I perioden steg det svenske bruttonationalprodukt gennemsnitlig med omkring 5,0% p.a., en imponerende stigning i en tid med en svag global vækst. Ligeledes har beskæftigelsesvæksten været særdeles god. Også det svenske ejendomsmarked har nydt godt af den kraftige økonomiske vækst. Tomgangen har været relativt lav, og toplejen i Stockholm har været stigende i de senere år. Målt i euro er toplejen for moderne kontorer i den centrale del af Stockholm i dag således på niveau med eller en smule højere end før den internationale finanskrise. Toplejen for kontorer i Stockholm (EUR pr. m 2 pr. år) Kilde: Jones Lang LaSalle 12 In alliance with Jones Lang LaSalle

15 Prognoserne for lejeudviklingen i det kommende år er relativt positive. Det må dog ikke underkendes, at den økonomiske vækst i Sverige i år forventes at være ganske lav, ligesom der forventes en stigende arbejdsløshed. Dette kan have en negativ effekt på kontorlejepriserne. Nettostartafkastet for de bedste kontorejendomme i Stockholm ligger under 5% Den gunstige udvikling i tomgangen og lejepriserne, kombineret med et lavt renteniveau, har været en meget attraktiv cocktail for investeringsmarkedet for kontorejendomme. Før finanskrisen var den såkaldte prime yield første års direkte afkast ved investering i en moderne, fuldt udlejet kontorejendom med bedste beliggenhed i Stockholm på 4,25%. I 2009 var prime yield steget til 5,25%, men i dag er den igen under 5,0%. Den svagere økonomiske udvikling i 2012 og et svagere kontormarked med stigende tomgang og stagnerede lejepriser vil utvivlsomt betyde, at investorerne ønsker et større risikotillæg i forhold til den sikre rente. På den anden side vil den svenske Riksbank formentlig i tilfælde af en væsentligt svagere konjunkturudvikling reagere med rentenedsættelser, og det forventes derfor ikke, at nettostartafkastkravene på de bedste kontorejendomme i Stockholm i den nærmeste tid vil komme over 5,0%. Attraktive boligudlejningsejendomme i Stockholm handles til meget lave nettostartafkast Det svenske boligmarked har i modsætning til snart sagt alle andre markeder i Vesteuropa ikke været under pres som følge af finanskrisen. Det lave renteniveau, en kraftig vækst i økonomien og en positiv beskæftigelsesudvikling har holdt hånden under markedet. Dette har også betydet, at afkastkravene for boligudlejningsejendomme er meget lave, i dag omkring 2,0% for de bedste ejendomme i det centrale Stockholm. Disse markedsforhold har utvivlsomt været en medvirkende årsag til, at flere betydende svenske investorer har bevæget sig ind på det københavnske marked, som har næsten lige så gode demografiske rammebetingelser som Stockholm, men hvor det direkte afkast ved investering i boligudlejningsejendomme, udlejet til markedsleje, er væsentligt højere. Den norske økonomi er i god fremdrift, og boligpriserne stiger Også den norske økonomi er kommet igennem de seneste års globalt svage økonomiske udvikling. Efter en relativt svag vækst i 2010 er væksten i bruttonationalproduktet stigende og arbejdsløsheden er faldende. Udviklingen har betydet, at privatforbruget har været stigende, og huspriserne er i dag ca. 16% over topniveauet i 2007, før finanskrisen. Samtidig er nybygningsaktiviteten især i Oslo ganske kraftig. Det er dog værd at notere, at indbyggertallet i Oslo stiger forholdsmæssigt meget, og der synes ikke at være massive ubalancer i boligmarkedet. In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 Kontortomgangen i Oslo er den laveste blandt de skandinaviske hovedstæder Nybyggeriet er i dag betydeligt med ca m 2 færdiggjorte nye kontorarealer i Oslo. Det skal dog bemærkes, at disse arealer langt overvejende er forhåndsudlejede, men det er selvklart, at mange af de virksomheder, som har lejet sig ind i nybyggeriet, vil frigøre eksisterende kontorer. Som det fremgår af nedenstående figur, er kontortomgangen i Oslo aktuelt ca. 7,5%, og der forventes på trods af det store nybyggeri ikke nogen væsentlig vækst i tomgangen i indeværende år. Tomgangen for kontorer i de skandinaviske hovedstæder 12% 10% 8% 6% 4% 2% København Oslo Stockholm Kilde: Sadolin & Albæk / Jones Lang LaSalle Lejepriserne for kontorer i Oslo har som følge af den ganske gode efterspørgsel i det seneste år været stigende for førsteklasses lokaler, hvor tomgangen er lavest, mens markedet for mere sekundære kontorer har ligget mere fladt. Høj transaktionsaktivitet i Norge men få internationale investorer Få distressed assets i Norge og Sverige De udmærkede rammebetingelser for norske ejendomsinvesteringer og et i skandinavisk sammenhæng relativt attraktivt nettostartafkast på førsteklasses investeringsejendomme på ca. 5,5% har ført til en ganske stor investeringsaktivitet. Det er imidlertid værd at notere, at det norske marked for investeringsejendomme i meget høj grad er domineret af lokale aktører, herunder både institutionelle investorer, ejendomsselskaber og private investorer, de sidstnævnte ofte via syndikerede køb. Internationale investorer efterspørger i dag ofte scenarier, hvor man som følge af finansielle problemer hos ejeren er i stand til at erhverve ejendomme, som ofte har et vedligeholdelsesmæssigt og administrativt efterslæb, og hvor ejeren har behov for et hurtigt salg. Sådanne muligheder ses i de fleste europæiske ejendomsmarkeder, herunder i Danmark. Dette er ikke tilfældet i Norge og kun sjældent i Sverige. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring 3. kvt. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 0,00 Trekantområdet Primær 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50-0,25 Sekundær 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 7,25 0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 4,2 4,1 4,3 4,5 4,8 4,9 5,4 5,5 6,9 7,7 8,3 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 7,9 8,6 8,0 9,8 9,8 1,80 Aarhus Amt * 4,1 4,5 4,6 5,0 5,3 6,3 6,9 6,6 7,3 7,9 9,3 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 10,6 11,1 11,1 12,0 13,6 0,90 Trekantområdet 3,2 3,4 4,0 4,1 4,0 4,8 5,0 5,4 6,2 6,6 6,6 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 7,6 7,2 7,3 8,3 8,8 1,00 Butik Ændring 3. kvt. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,6% Høj ,4% Lav ,1% Aarhus Top ,0% Høj ,0% Trekantområdet Top ,0% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,50 5,50 5,75 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,75 5,00 5,00 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 6,00 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Trekantområdet Primær 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,50-0,25 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,75 6,00 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,2 1,2 1,2 1,9 2,0 2,4 2,5 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,2 3,7 3,8 4,0 0,20 Aarhus Amt * 2,1 1,9 2,1 2,6 2,8 2,8 3,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 6,2 6,1 5,9 6,0 6,5 0,50 Trekantområdet 2,3 1,9 2,9 4,4 4,3 4,5 4,5 4,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 8,1 6,9 7,0 7,2 9,2 2,00 Lager/produktion Ændring 3. kvt. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,1% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 5,50 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 0,00 Aarhus Lang 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 0,00 Trekantområdet Lang 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,50 7,25-0,25 Kort 6,75 6,75 7,00 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 3,9 4,0 3,5 4,1 4,2 0,10 Aarhus Amt * 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 4,7 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 6,9 7,1 6,6 6,3 6,0-0,30 Trekantområdet 1,5 1,4 1,6 1,4 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 2,6 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 0,00 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 Sadolin & Albæk A/S Palægade Nikolaj Plads DK-1261 DK-1067 Copenhagen København K K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Aarhus C Tel: Fax: Web: CVR nr. No ISSN: X

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. April 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. April 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 1. kvartal 2015 Ejendomsfinansiering i 2015 Ændringer

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Januar 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Januar 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Erhvervsejendomsmarkedet i 2014 og forventninger til 2015 Danske

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Oktober 2014

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Oktober 2014 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Nye principper for offentlige vurderinger på vej Alternative aktivklasser

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 3. kv. 2015 fortsat fuld fart på investeringsmarkedet

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015 Udvikling af ejendomme til butiksformål Copsum 20. maj 2015 Intro: Udviklingen i krav fra kæderne Udviklingen i krav fra investorerne Optimering af butiksejendomme Planlovens betydning for butiksejendomme

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5 Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDATE E f t e r å r 2 0 1 5 E f t e r å r 2 0 1 5 Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Morten Westphal

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere