Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede."

Transkript

1 Til Faxe kommune Center for ejendomme Kongested d Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede. Helt overordnet Som indledning bliver vi nød til, at understrege at det fremlagte høringsmateriale i form af mulighedsanalyse for område Møllevang/Rønnede er stærkt mangelfuldt. Der er mange forslag til ting der kunne gøres, men intet økonomisk beslutningsgrundlag tilknyttet mulighedsanalysen. Det er meget svært at tage stilling til, om noget reelt er muligt når der ikke er et fuldstændigt beslutningsgrundlag. Der er afsat 50 millioner til at dække alle optimeringer i ejendomsstrategien, både på bygninger og udearealer, men der er på ingen måde gjort rede for hvordan de penge skal fordeles og dække alle de foreslåede muligheder. Vi er alle klar over hvad det koster at etablere ude/legeområder til børn, så med alle de ændringsforslag der samlet er i kommunen, kan halvdelen af puljen hurtigt gå til etablering af udeområderne alene. Tegningerne over disponering af udearealer er urealistiske og uden konkrete mål, hvilket gør det svært at sige om de muligheder der er indtegnet overhovedet er muligt i forhold til f.eks. offentlig vej. Målfaste tegninger vil også give et indblik i hvor mange m2 der er tiltænkt hvert projekt, og dermed hvor meget plads vores børn kan få omkring sig. I oplægget omkring ejendomsstrategien står der anført at Beslutningsgrundlaget ikke vil være færdige bygningstegninger, der kan bygges om efter, men arkitektskitser der er til at forholde sig til Dette mener vi end ikke er opfyldt på de disponeringstegninger der er givet i mulighedsanalyserne. Samtidig fremstår de forskellige mulighedsanalyser, som enkeltstående analyser for de enkelte områder uden noget blik for helheden i kommunen og hvad de enkelte områders ændringer vil betyde i det store billede. Inspirationstegningerne ser over hele linjen ser vældig fine ud men er det realistiske projekter eller drømmescenarier? Specifikt for Område Møllevang/Rønnede Området har på nogle områder været lidt forud for sin tid, så en af de lette øvelser der kan gøres i nogen af de andre byer, er allerede gjort i Rønnede. Her taler vig om at rykke SFO en ind på skolens område. På oplægget omkring Møllevangsskolen står der at BDA er 55 %, men hvis bygning F. ikke talte med, da den jo reelt ikke er anvendelig, ville tallet være noget højere. I oplægget bliver det foreslået, at Møllen og Sct. Georgs Gårdens børnehave skal huses i bygning F. og tandplejen på Møllevangsskolen. Bygning F. er den bygning som selv samme firma noterer, har været lukket i 10 år på grund af skimmelsvamp. Der er 1

2 tidligere blevet brugt en del penge på at undersøge mulighederne for at renovere bygningerne så de igen kunne huse skolebørn. Det var allerede ved rapportens udarbejdelse en ganske bekostelig affære. Rapporterne er Center for ejendomme allerede bekendt med og kender derfor også prisen for en eventuel renovering. Den da værende rapport resulterede i at der var bedre økonomi i, at bygge en ny indskoling end at etablere brugbare lokaler gennem restaurering af bygning F. Hvordan kan det så pludselig være økonomisk rentabelt, at renovere bygningen, når der ellers er en begrænset pulje penge afsat til gennemførsel af hele ejendomsstrategien. Hvis der var udarbejdet et økonomisk beslutningsgrundlag i forbindelse med Signals mulighedsanalyse, var det muligt at tydeliggøre hvor meget denne renovering ville komme til at koste. På tegningen over disponering af udearealer på side 11 i mulighedsanalysen for Møllevang/Rønnede, er der med grå skraveringer markeret hvor udeområderne kan være placeret, men ikke hvordan de kan være indrettet, således at Møllen ikke bliver dårligere stillet med hensyn til udearealer end vi er i dag. I oplægget til ejendomsstrategien blev det pointeret, at ingen skulle blive dårligere stillet end vi er i dag. Børnene har brug for udeområder/legeområder der er motorisk udfordrende og læringsunderstøttende. Et velfungerende og attraktivt udeområde er essentielt for børn i forhold til frisk luft, færre sygedage, fantasi og leg. Samtidig giver det også mulighed for læreplanstema om natur, kultur og bevægelse. Det er gennem en svensk undersøgelse påvist at det mindsker stress hos børn at de har adgang til at være meget ude. Der er i dag ikke indhegnet komplet omkring det foreslåede kommende legeområde, noget der heller ikke er skitseret på tegningerne, at der skal være. På byrådsmødet i efteråret lovede Borgmesteren at daginstitutionerne ved en evt. flytning, ville få den samme kvalitet eller bedre. Vi arbejder med de kloge kvadratmeter. Der er på samme tegning indtegnet, hvad der ifølge vores vurdering er, en meget lille parkeringsplads. Denne parkeringsplads er slet ikke stor nok til at rumme det antal biler som kommer dagligt mellem 6:30 og 9:00 og igen 15:30-17:00 når omkring 120 børn skal bringes og hentes. Mange forældre parkere op til minutter af gangen i forbindelse med aflevering og afhentning af deres børn, og det behov kan den skitserede parkeringsplads simpelthen ikke opfylde. Det forslag fra Signal, efterlader os med følgende uafklarede spørgsmål: Vi kender ikke bygningens nuværende tilstand, i lokalområdet er bygningen kendt som den med skimmelsvamp som var årsagen til at der blev bygget en ny indskolingsafdeling. Det forlyder at grunden til at denne bygning endnu ikke er revet ned, er fordi det byggeaffald den vil producere så meget farligt affald at det er meget kostbart at komme af med. Der er ikke afsat en lokal økonomisk ramme til hverken renovering, ombygning eller indretning af bygning F ifølge ejendomsstrategien. Ifølge de rapporter vi har fået aktindsigt i, ligger der et tilbud på 6,3 mio. + 1 mio. til udluftning/ventilation at 2

3 renovere det til bage til skolelokaler incl. Energioptimering i At ombygge til daginstitution vil koste yderligere nogle mio. Det fremgår ikke af forslagene hvor mange m2 det drejer sig om, så vi ved ikke hvor meget plads der vil være pr. barn Der medfølger ikke konkrete nøgletal for hvor meget plads børnene skal have i Faxe kommune. Vi ved at der differentieres mellem vuggestuebørn og børnehavebørn pladsmæssigt. Der er ikke projekteret et udeområde til børnene på tegningerne; m2 og kvalitetsmæssigt. Der er ikke hverken projekteret med plads, placering eller økonomi til liggehal til 30 vuggestuebørnene, som sover til middag udenfor Der er ikke tænkt i p-pladser til forældrene som skal parkere når de henter og bringer børn. Der er trængsel mellem 6.30 og 9.00 samt fra , når omkring børn skal afleveres og hentes. Der parkeres minimum min. pr. bil. Der er ikke kalkuleret med indhegning af legepladserne (separat legeplads til vuggestuebørn og børnehavebørn), som alene min. Koster kr ,- Ved en evt. flytning mister vi følgende pædagogiske læringsmuligheder: Vores aktivitetslade som vi dagligt har i brug. Det starter kl om morgenen med morgengymnastik og bevægelsesaktiviteter for børnene. Særligt de motorisk og sprogligt svage børn, har stor glæde af denne aktivitet. Der kører også individuelle forløb med støttekrævende børn, som har brug for en særlig fokuseret indsats i forhold til krop og bevægelse. Vores Dortes kreative værksted, som også er beliggende i laden. Her arbejder en kunstpædagog med førskolebørnene i kunstneriske og kreative udtryk. Igen er det skoleforberedende og læringsmæssige aktiviteter som foregår og som er vores kerneydelse i forhold til at levere skoleparate børn videre til skolesystemet. Pandekagehuset er et unikt læringsrum og er vores rustikke og primitive skovhus, som børnegrupperne bruger dagligt og førskolegruppen i ugevis ad gangen. Pandekagehuset bruges også som buffer når vi har merindskrivning, så genopstår Skovgruppen i en kortere eller længere periode. Vores 2 store alderssvarende legepladser, som det har taget 20 år at bygge op, fordi der aldrig er afsat midler nok til udeområderne. Vi hat gennem en årrække haft arbejdslørdage hvor forældrene frivilligt har været med til at skabe merværdi på vores udeområder samt været med til at male, rengøre og vedligeholde institutionen. Tippierne er anlagt nede i skovområdet, som børnene har stor glæde af. 3

4 Bålhuset er anlagt på naturstykket bag vuggestuen og trækker mange børn til i sommerperioden. Tilflyttere fra København og sydkysten flader fuldstændig på rumpen over vores fine udeområde, så Møllen er med til at profilere Faxe Kommune som et sted der prioriterer udearealer og kunstnerisk/kreative læringsaktiviteter. Hvad har Møllen brug for at opretholde og udvikle vores pædagogiske kvalitet uanset hvor vi er placeret? Vuggestuen: Min. 3 vuggestuegrupperum til børn vi arbejder aldersopdelt læringsrelevant i forhold til de pædagogiske læreplaner Et større fællesrum til samlinger, aktiviteter og motorisk træning Udeareal med passende motoriske og læringsmæssige udfordringer. Toiletforhold passende til gruppestørrelsen og i umiddelbar forbindelse med stuerne med plads til hæve/sænke pusleborde Børnegarderobe med god plads, så børnene kan træne deres selvhjulpenhed 3 varmeskabe til vådt overtøj Køkkenfaciliteter, opvaskemaskiner, kogeniche, ovn, køle- og fryseskabe som kan afskærmes for børn + plads til opbevaring af mad og service Varme i gulvet til vuggestuebørnene, da børnene opholder sig dér Liggehal til at ca. 30 børn kan sove udendørs i krybber eller barnevogne. Denne skal placeres i passende afstand fra skolebørns frikvarter, så de kan sove i fred. Adgang til bevægelsesrum puderum stillerum, set i lyset af et kvalitativt og udviklingsunderstøttende børnemiljø Et lokale til sprogarbejde og dialogisk læsning med ro, lys og god akustik Et lokale til forældresamtaler uafhængigt af børnegrupperum og personalerum Kontor til en lederarbejdsplads medarbejdersamtaler, sparring og møder Adgang til personale pauserum evt. fælles med børnehaven Depotrum til sengetøj, både det rene og det der er i brug, som tages ind og ud af krybber og barnevogne hver dag Depotrum til materialer samt diverse læringstilbud som ikke er fremme hele tiden Børnehave: Min. 4 grupperum da vi er aldersopdelt Et stort fællesrum til samlinger mv. Toiletforhold i forbindelse med grupperum Børnegarderobe med god plads, så børn kan træne selvhjulpenhed 4-5 varmeskabe til vådt overtøj Køkkenfaciliteter med plads til service, mad, opvaskemaskiner, kogeniche, ovn, rulleborde, køl- og fryseskabe Plads til køleskabe til børnemadpakker 4

5 Et udeområde/legeplads der er motorisk udfordrende og læringsunderstøttende, samt til frisk luft, fantasi og leg samt læreplanstemaer om natur, kultur og bevægelse og endelig til forebyggelse af sygedage En gymnastiksal til motorik og bevægelse, børnefællesskaber, stormøder, teaterforestillinger, musik, dans Mindre rum, afskærmninger til Inklusionsarbejde med børn i mindre grupper Med en sammenlægning med Sct. Georggaaden, kommer der børn til som er vant til mindre enheder og som kan være særligt sensitive eller sårbare. Lokale til forældresamtaler uafhængigt af børnegrupperummene Lokale til sprogarbejde og dialogisk læsning med ro, lys og god akustik Kreativt værksted har høj prioritet, da vi har en kunstpædagog som arbejder metodisk, kulturelt og færdighedsmæssigt med det kunstneriske udtryk i førskolegruppen Grupperum til stille aktiviteter Soverum til børnehavebørnene Handicaptoilet Fælles for hele personalegruppen: Kontor til daglig leder Personalerum/pauserum Adgang til køkkenfaciliteter Industrikøkken i forhold til kommunal frokostordning, som er til forhandling hvert 2. år. Voksentoilet + garderobe med mulighed for at låse ting inde Trådløst netværk i alle relevante rum Rum til kopimaskine og depot til diverse materialer, tavler, papir mv. Øvrige kommentarer: Børnehavebørn og vuggestuebørn leger udenfor om formiddagen og producerer derved en vis mængde støj og vores foreslåede legeplads ligger umiddelbart op af faglokaler i fx udskolingen samt til de netop etablerede lærearbejdspladser Det vil berøre det lokale foreningsliv betydeligt, hvis daginstitutionerne kommer og tager et antal fodboldbaner og indhegner til udeareal. Hvad kan vi foreslå af alternativer der sparer m2 og stadig kan være ramme om vores pædagogiske faglighed og værdier: Optimere Møllens nuværende område bygningsmæssigt. Pt har vuggestuen ca. 200 m2 til 30 børn og 10 voksne og børnehaven ca. 400 m2 til 80 børn og 11 voksne. Sammenlægge Møllen og Sct. Georgs Gården på Møllens område Genåbne Møllens skovbørnehave, som driftsmæssigt er ekstrem billig og som tager børn og 2 voksne + det er et unikt læringsrum Etablere jordvarme i alle Møllens bygninger Nedlægge den gamle indskolingsbygning 5

6 Rive den gamle Mølle- klub ned og lave p- pladser til forældrene Efterisolere vuggestuen så varmetabet mindskes Forældrenes frivillighed i forhold til at vedligehold Møllens udeområder Åbne en lokal skærmet gruppe til sårbare og særligt sensitive børn, så der spares på taxakørsel og flytning af børn til andre dele af kommunen. Det vil også skabe merværdi i forhold til et pædagogisk tilbud til udsatte familier Evt. sælge noget af jorden fra Møllens matrikel Uønskede men mulige konsekvenser ved iværksættelse af ejendomsstrategien i denne udgave: Forældre overvejer at fraflytte hvis ikke Faxe kommunes tilbud er længere er attraktivt for deres børn Det tiltrækker ikke nye børnefamilier Medarbejderflugt i forhold til bedre arbejdsmiljøforhold og stabile arbejdspladser Møllen har profileret sig landsdækkende i forhold til at halvere antallet af sygedage blandt medarbejderne. Det gode arbejdsmiljø kan blive sat over styr. Hvordan vil politikerne forsikre og garantere borgerne/forældrene, at bygning F er i en tilstand så der sundhedsmæssigt kan være børn i dem Yderligere overvejelser: Vi skal måske kalkulere med større søgning til vuggestue hvis Dagplejens gæstepleje læges i Faxe ladeplads Forældrene vil kræve sikkerhed for at jorden omkring skolebygningerne ikke indeholder forurenet jord. Der bliver slået meget på at der skal være Sambrug af arealer/lokaler i stort set alle oplæg. Men i analysen for Sofiendal så det opført at de store børn slider mere på inventaret end de små Så er sambrug vel ikke en mulighed alle steder, da noget af legeoplevelsen så vil blive ødelagt for de mindre børn. Derimod kan man med fordel: Understøtte motivation til tilflytning fra andre kommuner Harmoniseret åbningstid for Rønnede/Kongsted området, så vi har samme tilbud som øvrige så forældrene kan passe deres arbejde Faxe Kommune har et relativt lavt antal liggedage på boliger, så der kan handles boliger rimelig hurtigt Hvis De kommunale skoler blev mere attraktive kunne det måske vende udviklingen fra øget tilgang til privatskolerne tilbage til kommuneskolen Møllevangsskolen er på vej til at blive ensporet, så konkurrencen skal ikke optages internt imellem kommunens forskellige tilbud. Vi skulle gerne stå sammen om at tilbyde et kvalitativt tilbud til alle børn fra 0-18 år. 6

7 Konklusion: Dette høringsmateriale er så mangelfuldt og ukonkret, at den samlede forældregruppe på Møllen forventer at der sættes en ny høringsrunde i gang når der foreligger konkrete forslag for Kongsted/Rønnede området. Tillægspunkter fra personalegruppen via MED udvalget: Møllens MED udvalg holdt møde d og kan fuldt ud støtte op omkring bestyrelsens høringssvar. Derudover har MED nogle faglige og arbejdsmiljømæssige synspunkter: Vi savner generelt en længerevarende visions- og målsætning for kvaliteten og udviklingen på dagpasningsområdet. Ved den foreslåede overflytning til Bygning F som Signal har fremlagt, mister Møllens personale samtlige af de pædagogiske læringsrum som vi har opbygget gennem de sidste 20 år. Lokalerne skal dimensionsmæssigt passe til dem der bruger dem, så små børn vil forsvinde i de store rum på skolen Akustik, lys og rummenes anvendelighed er afgørende for det læringsmiljø vi har mulighed for at skabe og det børnemiljø som kommer til at præge institutionen. Vores udeområde forsvinder og det koster i nærheden af 2 mio. at genetablere det. (Se venligst bilag 9) Den sjæl der er opbygget og som er kendetegnende for Møllen kan ikke overføres til skolens område. Hver eneste ny familie som starter på Møllen, kommenterer det gode og børnevenlige miljø vi har Der er meget stor forskel på en skolekultur og daginstitutionskultur. Vi har eksempelvis oplevet omkring vores brobygningsstrategi mellem skole og dagpasning, at der er stor forskel i at tænke i undervisning og at tænke i læring. Den forskel bliver ikke udlignet fordi vi overtager en del af skolens bygning. Afrunding I præsentationen omkring den politiske beslutning i oplægget om ejendomsstrategien står der at målet er forbedret standard og bedre udnyttelse af bygninger. Udearealerne ved de bygningscentre, der etableres, skal have et markant løft samtidig med opgraderingen af bygningerne. Forældrebestyrelsen på Møllen mener ikke at disse mål bliver opfyldt ved gennemførelse af den disponering der er skitseret i mulighedsanalysen som indebærer at flytte børnehaver og vuggestue ind i bygning F. og tandplejen på Møllevangsskolen. Det giver for os ingen mening, at lave en skole om til børnehavebørn og vuggestue børn, for at lave børnehaven om til skolebørn. Så hvis Øen har brug for nye lokaler, kunne de måske passende rykke ind på skolen i Bygning F. og tandplejen, og dermed være en del af skolemiljøet og alligevel en selvstændig enhed. Derimod vil målet om en bedre udnyttelse af bygningerne kunne opnås ved at slå Børnehaven Sct. Georgs Gården og Børnehavnen Møllen sammen til én børnehave i Møllens nuværende lokaler. Der er de udendørsfaciliteter der skal være, der er 7

8 mulighed for udvidelse til flere børn ved at åbne Pandekagen igen, og der huse en skovgruppe, f.eks. af særligt sensitive børn der kan have brug for skærmning fra de øvrige grupper i børnehaven. Netop med denne løsning kan man udnytte de kloge m2, uden at bekoste en dyr gennemgribende renovering af i forvejen kasserede bygninger. På vegne af ansatte og forældre på institutionen Møllen Forældrebestyrelsen & MED udvalget Bilagsoversigt: Bilag 1; Bygningsrapport 2002 fra Mortalin Bygningsservice. Bilag 2; Bedriftsundhedstjenestens indeklimarapport fra Bilag 3; Overslag på Skimmel- og bygningsrenovering fra Torkild Laursen fra Bilag 4; Befolkningsprognose for Rønnede Bilag 5; Energirapport 2010 Bilag 6; Opmåling af Møllens areal. Bilag 7; Begyndende plan for udbygning af Møllen Bilag 8; Pædagogiske argumenter for skovgruppe på Møllen 8

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Generelt omkring høringssvaret: Vi har valgt, kun at kommentere på de forslag som direkte eller indirekte har betydning for driften af Møllen, eller som

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for daginstitutioner 1 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i

Læs mere

SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler

SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Karen Attwell Benny Schytte SBi 2006:15 Statens Byggeforskningsinstitut 2006

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener,

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 Greve Kommune Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 November 2009 Indholdsfortegnelse Endvidere skal det i forbindelse med en del høringssvar understreges, at skolernes

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere