Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede."

Transkript

1 Til Faxe kommune Center for ejendomme Kongested d Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede. Helt overordnet Som indledning bliver vi nød til, at understrege at det fremlagte høringsmateriale i form af mulighedsanalyse for område Møllevang/Rønnede er stærkt mangelfuldt. Der er mange forslag til ting der kunne gøres, men intet økonomisk beslutningsgrundlag tilknyttet mulighedsanalysen. Det er meget svært at tage stilling til, om noget reelt er muligt når der ikke er et fuldstændigt beslutningsgrundlag. Der er afsat 50 millioner til at dække alle optimeringer i ejendomsstrategien, både på bygninger og udearealer, men der er på ingen måde gjort rede for hvordan de penge skal fordeles og dække alle de foreslåede muligheder. Vi er alle klar over hvad det koster at etablere ude/legeområder til børn, så med alle de ændringsforslag der samlet er i kommunen, kan halvdelen af puljen hurtigt gå til etablering af udeområderne alene. Tegningerne over disponering af udearealer er urealistiske og uden konkrete mål, hvilket gør det svært at sige om de muligheder der er indtegnet overhovedet er muligt i forhold til f.eks. offentlig vej. Målfaste tegninger vil også give et indblik i hvor mange m2 der er tiltænkt hvert projekt, og dermed hvor meget plads vores børn kan få omkring sig. I oplægget omkring ejendomsstrategien står der anført at Beslutningsgrundlaget ikke vil være færdige bygningstegninger, der kan bygges om efter, men arkitektskitser der er til at forholde sig til Dette mener vi end ikke er opfyldt på de disponeringstegninger der er givet i mulighedsanalyserne. Samtidig fremstår de forskellige mulighedsanalyser, som enkeltstående analyser for de enkelte områder uden noget blik for helheden i kommunen og hvad de enkelte områders ændringer vil betyde i det store billede. Inspirationstegningerne ser over hele linjen ser vældig fine ud men er det realistiske projekter eller drømmescenarier? Specifikt for Område Møllevang/Rønnede Området har på nogle områder været lidt forud for sin tid, så en af de lette øvelser der kan gøres i nogen af de andre byer, er allerede gjort i Rønnede. Her taler vig om at rykke SFO en ind på skolens område. På oplægget omkring Møllevangsskolen står der at BDA er 55 %, men hvis bygning F. ikke talte med, da den jo reelt ikke er anvendelig, ville tallet være noget højere. I oplægget bliver det foreslået, at Møllen og Sct. Georgs Gårdens børnehave skal huses i bygning F. og tandplejen på Møllevangsskolen. Bygning F. er den bygning som selv samme firma noterer, har været lukket i 10 år på grund af skimmelsvamp. Der er 1

2 tidligere blevet brugt en del penge på at undersøge mulighederne for at renovere bygningerne så de igen kunne huse skolebørn. Det var allerede ved rapportens udarbejdelse en ganske bekostelig affære. Rapporterne er Center for ejendomme allerede bekendt med og kender derfor også prisen for en eventuel renovering. Den da værende rapport resulterede i at der var bedre økonomi i, at bygge en ny indskoling end at etablere brugbare lokaler gennem restaurering af bygning F. Hvordan kan det så pludselig være økonomisk rentabelt, at renovere bygningen, når der ellers er en begrænset pulje penge afsat til gennemførsel af hele ejendomsstrategien. Hvis der var udarbejdet et økonomisk beslutningsgrundlag i forbindelse med Signals mulighedsanalyse, var det muligt at tydeliggøre hvor meget denne renovering ville komme til at koste. På tegningen over disponering af udearealer på side 11 i mulighedsanalysen for Møllevang/Rønnede, er der med grå skraveringer markeret hvor udeområderne kan være placeret, men ikke hvordan de kan være indrettet, således at Møllen ikke bliver dårligere stillet med hensyn til udearealer end vi er i dag. I oplægget til ejendomsstrategien blev det pointeret, at ingen skulle blive dårligere stillet end vi er i dag. Børnene har brug for udeområder/legeområder der er motorisk udfordrende og læringsunderstøttende. Et velfungerende og attraktivt udeområde er essentielt for børn i forhold til frisk luft, færre sygedage, fantasi og leg. Samtidig giver det også mulighed for læreplanstema om natur, kultur og bevægelse. Det er gennem en svensk undersøgelse påvist at det mindsker stress hos børn at de har adgang til at være meget ude. Der er i dag ikke indhegnet komplet omkring det foreslåede kommende legeområde, noget der heller ikke er skitseret på tegningerne, at der skal være. På byrådsmødet i efteråret lovede Borgmesteren at daginstitutionerne ved en evt. flytning, ville få den samme kvalitet eller bedre. Vi arbejder med de kloge kvadratmeter. Der er på samme tegning indtegnet, hvad der ifølge vores vurdering er, en meget lille parkeringsplads. Denne parkeringsplads er slet ikke stor nok til at rumme det antal biler som kommer dagligt mellem 6:30 og 9:00 og igen 15:30-17:00 når omkring 120 børn skal bringes og hentes. Mange forældre parkere op til minutter af gangen i forbindelse med aflevering og afhentning af deres børn, og det behov kan den skitserede parkeringsplads simpelthen ikke opfylde. Det forslag fra Signal, efterlader os med følgende uafklarede spørgsmål: Vi kender ikke bygningens nuværende tilstand, i lokalområdet er bygningen kendt som den med skimmelsvamp som var årsagen til at der blev bygget en ny indskolingsafdeling. Det forlyder at grunden til at denne bygning endnu ikke er revet ned, er fordi det byggeaffald den vil producere så meget farligt affald at det er meget kostbart at komme af med. Der er ikke afsat en lokal økonomisk ramme til hverken renovering, ombygning eller indretning af bygning F ifølge ejendomsstrategien. Ifølge de rapporter vi har fået aktindsigt i, ligger der et tilbud på 6,3 mio. + 1 mio. til udluftning/ventilation at 2

3 renovere det til bage til skolelokaler incl. Energioptimering i At ombygge til daginstitution vil koste yderligere nogle mio. Det fremgår ikke af forslagene hvor mange m2 det drejer sig om, så vi ved ikke hvor meget plads der vil være pr. barn Der medfølger ikke konkrete nøgletal for hvor meget plads børnene skal have i Faxe kommune. Vi ved at der differentieres mellem vuggestuebørn og børnehavebørn pladsmæssigt. Der er ikke projekteret et udeområde til børnene på tegningerne; m2 og kvalitetsmæssigt. Der er ikke hverken projekteret med plads, placering eller økonomi til liggehal til 30 vuggestuebørnene, som sover til middag udenfor Der er ikke tænkt i p-pladser til forældrene som skal parkere når de henter og bringer børn. Der er trængsel mellem 6.30 og 9.00 samt fra , når omkring børn skal afleveres og hentes. Der parkeres minimum min. pr. bil. Der er ikke kalkuleret med indhegning af legepladserne (separat legeplads til vuggestuebørn og børnehavebørn), som alene min. Koster kr ,- Ved en evt. flytning mister vi følgende pædagogiske læringsmuligheder: Vores aktivitetslade som vi dagligt har i brug. Det starter kl om morgenen med morgengymnastik og bevægelsesaktiviteter for børnene. Særligt de motorisk og sprogligt svage børn, har stor glæde af denne aktivitet. Der kører også individuelle forløb med støttekrævende børn, som har brug for en særlig fokuseret indsats i forhold til krop og bevægelse. Vores Dortes kreative værksted, som også er beliggende i laden. Her arbejder en kunstpædagog med førskolebørnene i kunstneriske og kreative udtryk. Igen er det skoleforberedende og læringsmæssige aktiviteter som foregår og som er vores kerneydelse i forhold til at levere skoleparate børn videre til skolesystemet. Pandekagehuset er et unikt læringsrum og er vores rustikke og primitive skovhus, som børnegrupperne bruger dagligt og førskolegruppen i ugevis ad gangen. Pandekagehuset bruges også som buffer når vi har merindskrivning, så genopstår Skovgruppen i en kortere eller længere periode. Vores 2 store alderssvarende legepladser, som det har taget 20 år at bygge op, fordi der aldrig er afsat midler nok til udeområderne. Vi hat gennem en årrække haft arbejdslørdage hvor forældrene frivilligt har været med til at skabe merværdi på vores udeområder samt været med til at male, rengøre og vedligeholde institutionen. Tippierne er anlagt nede i skovområdet, som børnene har stor glæde af. 3

4 Bålhuset er anlagt på naturstykket bag vuggestuen og trækker mange børn til i sommerperioden. Tilflyttere fra København og sydkysten flader fuldstændig på rumpen over vores fine udeområde, så Møllen er med til at profilere Faxe Kommune som et sted der prioriterer udearealer og kunstnerisk/kreative læringsaktiviteter. Hvad har Møllen brug for at opretholde og udvikle vores pædagogiske kvalitet uanset hvor vi er placeret? Vuggestuen: Min. 3 vuggestuegrupperum til børn vi arbejder aldersopdelt læringsrelevant i forhold til de pædagogiske læreplaner Et større fællesrum til samlinger, aktiviteter og motorisk træning Udeareal med passende motoriske og læringsmæssige udfordringer. Toiletforhold passende til gruppestørrelsen og i umiddelbar forbindelse med stuerne med plads til hæve/sænke pusleborde Børnegarderobe med god plads, så børnene kan træne deres selvhjulpenhed 3 varmeskabe til vådt overtøj Køkkenfaciliteter, opvaskemaskiner, kogeniche, ovn, køle- og fryseskabe som kan afskærmes for børn + plads til opbevaring af mad og service Varme i gulvet til vuggestuebørnene, da børnene opholder sig dér Liggehal til at ca. 30 børn kan sove udendørs i krybber eller barnevogne. Denne skal placeres i passende afstand fra skolebørns frikvarter, så de kan sove i fred. Adgang til bevægelsesrum puderum stillerum, set i lyset af et kvalitativt og udviklingsunderstøttende børnemiljø Et lokale til sprogarbejde og dialogisk læsning med ro, lys og god akustik Et lokale til forældresamtaler uafhængigt af børnegrupperum og personalerum Kontor til en lederarbejdsplads medarbejdersamtaler, sparring og møder Adgang til personale pauserum evt. fælles med børnehaven Depotrum til sengetøj, både det rene og det der er i brug, som tages ind og ud af krybber og barnevogne hver dag Depotrum til materialer samt diverse læringstilbud som ikke er fremme hele tiden Børnehave: Min. 4 grupperum da vi er aldersopdelt Et stort fællesrum til samlinger mv. Toiletforhold i forbindelse med grupperum Børnegarderobe med god plads, så børn kan træne selvhjulpenhed 4-5 varmeskabe til vådt overtøj Køkkenfaciliteter med plads til service, mad, opvaskemaskiner, kogeniche, ovn, rulleborde, køl- og fryseskabe Plads til køleskabe til børnemadpakker 4

5 Et udeområde/legeplads der er motorisk udfordrende og læringsunderstøttende, samt til frisk luft, fantasi og leg samt læreplanstemaer om natur, kultur og bevægelse og endelig til forebyggelse af sygedage En gymnastiksal til motorik og bevægelse, børnefællesskaber, stormøder, teaterforestillinger, musik, dans Mindre rum, afskærmninger til Inklusionsarbejde med børn i mindre grupper Med en sammenlægning med Sct. Georggaaden, kommer der børn til som er vant til mindre enheder og som kan være særligt sensitive eller sårbare. Lokale til forældresamtaler uafhængigt af børnegrupperummene Lokale til sprogarbejde og dialogisk læsning med ro, lys og god akustik Kreativt værksted har høj prioritet, da vi har en kunstpædagog som arbejder metodisk, kulturelt og færdighedsmæssigt med det kunstneriske udtryk i førskolegruppen Grupperum til stille aktiviteter Soverum til børnehavebørnene Handicaptoilet Fælles for hele personalegruppen: Kontor til daglig leder Personalerum/pauserum Adgang til køkkenfaciliteter Industrikøkken i forhold til kommunal frokostordning, som er til forhandling hvert 2. år. Voksentoilet + garderobe med mulighed for at låse ting inde Trådløst netværk i alle relevante rum Rum til kopimaskine og depot til diverse materialer, tavler, papir mv. Øvrige kommentarer: Børnehavebørn og vuggestuebørn leger udenfor om formiddagen og producerer derved en vis mængde støj og vores foreslåede legeplads ligger umiddelbart op af faglokaler i fx udskolingen samt til de netop etablerede lærearbejdspladser Det vil berøre det lokale foreningsliv betydeligt, hvis daginstitutionerne kommer og tager et antal fodboldbaner og indhegner til udeareal. Hvad kan vi foreslå af alternativer der sparer m2 og stadig kan være ramme om vores pædagogiske faglighed og værdier: Optimere Møllens nuværende område bygningsmæssigt. Pt har vuggestuen ca. 200 m2 til 30 børn og 10 voksne og børnehaven ca. 400 m2 til 80 børn og 11 voksne. Sammenlægge Møllen og Sct. Georgs Gården på Møllens område Genåbne Møllens skovbørnehave, som driftsmæssigt er ekstrem billig og som tager børn og 2 voksne + det er et unikt læringsrum Etablere jordvarme i alle Møllens bygninger Nedlægge den gamle indskolingsbygning 5

6 Rive den gamle Mølle- klub ned og lave p- pladser til forældrene Efterisolere vuggestuen så varmetabet mindskes Forældrenes frivillighed i forhold til at vedligehold Møllens udeområder Åbne en lokal skærmet gruppe til sårbare og særligt sensitive børn, så der spares på taxakørsel og flytning af børn til andre dele af kommunen. Det vil også skabe merværdi i forhold til et pædagogisk tilbud til udsatte familier Evt. sælge noget af jorden fra Møllens matrikel Uønskede men mulige konsekvenser ved iværksættelse af ejendomsstrategien i denne udgave: Forældre overvejer at fraflytte hvis ikke Faxe kommunes tilbud er længere er attraktivt for deres børn Det tiltrækker ikke nye børnefamilier Medarbejderflugt i forhold til bedre arbejdsmiljøforhold og stabile arbejdspladser Møllen har profileret sig landsdækkende i forhold til at halvere antallet af sygedage blandt medarbejderne. Det gode arbejdsmiljø kan blive sat over styr. Hvordan vil politikerne forsikre og garantere borgerne/forældrene, at bygning F er i en tilstand så der sundhedsmæssigt kan være børn i dem Yderligere overvejelser: Vi skal måske kalkulere med større søgning til vuggestue hvis Dagplejens gæstepleje læges i Faxe ladeplads Forældrene vil kræve sikkerhed for at jorden omkring skolebygningerne ikke indeholder forurenet jord. Der bliver slået meget på at der skal være Sambrug af arealer/lokaler i stort set alle oplæg. Men i analysen for Sofiendal så det opført at de store børn slider mere på inventaret end de små Så er sambrug vel ikke en mulighed alle steder, da noget af legeoplevelsen så vil blive ødelagt for de mindre børn. Derimod kan man med fordel: Understøtte motivation til tilflytning fra andre kommuner Harmoniseret åbningstid for Rønnede/Kongsted området, så vi har samme tilbud som øvrige så forældrene kan passe deres arbejde Faxe Kommune har et relativt lavt antal liggedage på boliger, så der kan handles boliger rimelig hurtigt Hvis De kommunale skoler blev mere attraktive kunne det måske vende udviklingen fra øget tilgang til privatskolerne tilbage til kommuneskolen Møllevangsskolen er på vej til at blive ensporet, så konkurrencen skal ikke optages internt imellem kommunens forskellige tilbud. Vi skulle gerne stå sammen om at tilbyde et kvalitativt tilbud til alle børn fra 0-18 år. 6

7 Konklusion: Dette høringsmateriale er så mangelfuldt og ukonkret, at den samlede forældregruppe på Møllen forventer at der sættes en ny høringsrunde i gang når der foreligger konkrete forslag for Kongsted/Rønnede området. Tillægspunkter fra personalegruppen via MED udvalget: Møllens MED udvalg holdt møde d og kan fuldt ud støtte op omkring bestyrelsens høringssvar. Derudover har MED nogle faglige og arbejdsmiljømæssige synspunkter: Vi savner generelt en længerevarende visions- og målsætning for kvaliteten og udviklingen på dagpasningsområdet. Ved den foreslåede overflytning til Bygning F som Signal har fremlagt, mister Møllens personale samtlige af de pædagogiske læringsrum som vi har opbygget gennem de sidste 20 år. Lokalerne skal dimensionsmæssigt passe til dem der bruger dem, så små børn vil forsvinde i de store rum på skolen Akustik, lys og rummenes anvendelighed er afgørende for det læringsmiljø vi har mulighed for at skabe og det børnemiljø som kommer til at præge institutionen. Vores udeområde forsvinder og det koster i nærheden af 2 mio. at genetablere det. (Se venligst bilag 9) Den sjæl der er opbygget og som er kendetegnende for Møllen kan ikke overføres til skolens område. Hver eneste ny familie som starter på Møllen, kommenterer det gode og børnevenlige miljø vi har Der er meget stor forskel på en skolekultur og daginstitutionskultur. Vi har eksempelvis oplevet omkring vores brobygningsstrategi mellem skole og dagpasning, at der er stor forskel i at tænke i undervisning og at tænke i læring. Den forskel bliver ikke udlignet fordi vi overtager en del af skolens bygning. Afrunding I præsentationen omkring den politiske beslutning i oplægget om ejendomsstrategien står der at målet er forbedret standard og bedre udnyttelse af bygninger. Udearealerne ved de bygningscentre, der etableres, skal have et markant løft samtidig med opgraderingen af bygningerne. Forældrebestyrelsen på Møllen mener ikke at disse mål bliver opfyldt ved gennemførelse af den disponering der er skitseret i mulighedsanalysen som indebærer at flytte børnehaver og vuggestue ind i bygning F. og tandplejen på Møllevangsskolen. Det giver for os ingen mening, at lave en skole om til børnehavebørn og vuggestue børn, for at lave børnehaven om til skolebørn. Så hvis Øen har brug for nye lokaler, kunne de måske passende rykke ind på skolen i Bygning F. og tandplejen, og dermed være en del af skolemiljøet og alligevel en selvstændig enhed. Derimod vil målet om en bedre udnyttelse af bygningerne kunne opnås ved at slå Børnehaven Sct. Georgs Gården og Børnehavnen Møllen sammen til én børnehave i Møllens nuværende lokaler. Der er de udendørsfaciliteter der skal være, der er 7

8 mulighed for udvidelse til flere børn ved at åbne Pandekagen igen, og der huse en skovgruppe, f.eks. af særligt sensitive børn der kan have brug for skærmning fra de øvrige grupper i børnehaven. Netop med denne løsning kan man udnytte de kloge m2, uden at bekoste en dyr gennemgribende renovering af i forvejen kasserede bygninger. På vegne af ansatte og forældre på institutionen Møllen Forældrebestyrelsen & MED udvalget Bilagsoversigt: Bilag 1; Bygningsrapport 2002 fra Mortalin Bygningsservice. Bilag 2; Bedriftsundhedstjenestens indeklimarapport fra Bilag 3; Overslag på Skimmel- og bygningsrenovering fra Torkild Laursen fra Bilag 4; Befolkningsprognose for Rønnede Bilag 5; Energirapport 2010 Bilag 6; Opmåling af Møllens areal. Bilag 7; Begyndende plan for udbygning af Møllen Bilag 8; Pædagogiske argumenter for skovgruppe på Møllen 8

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Generelt omkring høringssvaret: Vi har valgt, kun at kommentere på de forslag som direkte eller indirekte har betydning for driften af Møllen, eller som

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Ejendomsstrategi indhold og proces

Ejendomsstrategi indhold og proces Ejendomsstrategi indhold og proces Indholdfortegnelse Ejendomsstrategien... 1 Mindre arealforbrug = mindre økonomisk forbrug... 1 Oversigt over bygningsfællesskaber... 2 Egnede lokaler til alle... 3 Satsning

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i 1992. Børnehaven

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5.354 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 4.628 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Solbjerg Dagtilbud. Et godt børneliv i sunde rammer

Solbjerg Dagtilbud. Et godt børneliv i sunde rammer Solbjerg Dagtilbud Et godt børneliv i sunde rammer Børnepasning med udvikling og substans Solbjerg har fire velfungerende kommunale daginstitutioner suppleret med en dygtig dagpleje. De er med til at sikre,

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers

Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers Udarbejdet august 2014 0 Indhold Velkommen.... 1 Børnehuset.... 2 Vuggestuen, fysiske rammer, hverdag m.m.... 3 Udeliv og aktiviteter m.m....

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Læreplan for Distrikt Elverdam

Læreplan for Distrikt Elverdam Faktuelle forhold Dagtilbudsdistrikt Elverdam strækker sig fra Tølløse i nord, til St. Merløse i syd, Ugerløse i vest og Stestrup i øst. Distriktet kendetegnes ved et landdistrikt med åbne vider, mark

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere