Befolkningsprognose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose"

Transkript

1 Befolkningsprognose Dato Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan ændre sig i løbet af perioden. Befolkningsprognosen er ikke et faktuelt papir om den fremtidige befolkningsudvikling, men den giver et kvalificeret bud på, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, baseret på de forudsætninger, som prognosen bygger på, er gældende i hele perioden for prognosen. Usikkerheden vil øges, jo længere prognoseåret ligger fra basisåret. Den største statistiske usikkerhed er knyttet til aldersgrupperne med små folketal, da en mindre population lettere påvirkes i.f.t. de oprindelige forudsætninger. I de efterfølgende afsnit beskrives de væsentligste faktorer og parametre, som har betydning for befolkningsprognosens resultat i perioden Side 1

2 Aalborg Kommunes Befolkningsprognose Alder Befolkningsprognose Faktiske tal I alt år år år år år år år år Personer Befolkningsudviklingen og Befolkningsprognose Faktiske tal Prognose 2015 Prognose 2014 Vi lever længere og dermed falder dødeligheden Den gennemsnitlige levealder for både mænd og kvinder er steget noget mere i de sidste år af den historik, der ligger til grund for prognosen. Det forudsættes, at udviklingen i Aalborg Kommune svarer til den nationale udvikling. Middellevetid. Forventet resterende levetid for en 80 årig mand og kvinde. 80 årig Mand 6,3 6,4 6,8 7,4 7,7 7,5 Kvinde 7,9 8,2 8,5 9,0 9,2 9,2 En 80 årig mand kunne i 10 gennemsnitligt forventes at blive 86,28 år. I 2013 kunne han forvente at blive 87,5 år. I 10 kunne en kvinde på 80 år gennemsnitligt forventes at blive 87,9 år. I 2013 kunne hun forvente at blive 89,2 år. I Aalborg Kommune har der i de seneste år været et fald i dødeligheden i forhold til Aalborg Kommunes samlet befolkningstal. Således døde i , i 2010 var det 1.862, i 2011 var det 1.7 personer, i 2012 var det og i 2013 var det I samme periode er befolkningstallet vokset fra til Side 2

3 Antal Døde Befolkningsprognosen for Aalborg Kommune baserer sig på 6 års historik m.h.t. dødelighed, og derfor vil de seneste års faldende dødelighed ikke blive indregnet med fuld effekt med det samme. Det betyder, at hvis der pludselig sker en væsentlig ændring i dødeligheden, kan det medføre at befolkningsprognosen rammer forkert blandt især de ældste borgere, da det i sagens natur er her dødeligheden er størst. Dødeligheden forventes at være på samme niveau som region Nordjylland Markant faldende fertilitetskvotient i Aalborg Kommune Aalborg Hele landet Den aldersbetingede fertilitetskvotient angiver hvor mange børn kvinderne i en bestemt alder føder. Den angives pr kvinder og beregnes for i 1 års aldersintervaller for kvinder fra 15 til 49 år. Det ses af tabellen, at fertilitetskvotienten i Aalborg Kommune er stigende i perioden fra , hvorefter den falder ret markant i perioden Særligt fra 2010 til 2011 er der tale om et kraftigt fald. I 2012 var fertilitetskvotienten i Aalborg Kommune på nogenlunde samme niveau som i I 2013 er fertilitetskvotienten faldet til det laveste niveau siden 12. Den samme tendens ses imidlertid for hele landet. Der er ikke nogen entydig forklaring på det kraftige fald i den aldersbetingede fertilitetskvotient. Den faktiske befolkningsudvikling i 1.kvartal 2014 viser en forsat lav fertilitetskvotient i Aalborg Kommune. Et stort boligprogram Boligbyggeriet er med til at skabe bevægelighed i befolkningen gennem et større antal flytninger såvel på tværs af kommunegrænser som internt i kommunen. Mængden af boligbyggeri udgør en væsentlig faktor for antallet af flytninger, og dermed også for befolkningsprognosens validitet. Denne validitet vil særligt i de kommende år være afhængig af, hvor stor en del af det planlagte byggeri, der realiseres. En anden faktor, som er en betydelig udfordring for prognosens validitet, er hvorvidt de nyopførte boliger vil blive beboet af børnefamilier, unge eller æl Side 3

4 dre par, enlige eller måske stå tomme samt om de vil blive beboet gennem interne flytninger eller af tilflyttere udefra. Til anvendelse som parameter i befolkningsprognosen, har By og landskabsforvaltningen udarbejdet en bolig prognose. Denne prognose bygger dels på viden om konkrete projekter, dels på forventninger om byggeri på arealer, der er udlagt til boligformål, eller hvor der forventes en anvendelsesændring til boligformål. Antal opførte boliger og boligprogram Årstal Faktiske tal Boligersprognose Antal boliger Hovedparten af boligerne er etagebyggeri og ungdomsboliger. Befolkningsprognosen for er boligprognosen ikke indregnet med den fulde effekt. Udtynding Udtyndingsbegrebet dækker over hvorvidt der bor enten færre eller flere personer på den samlede boligmasse i kommunen. Årsagerne til udtynding er bl.a. et generelt stigende ønske om samt muligheden for at bo på flere kvadratmeter. Eksempelvis: Et parcelhus indflyttes i 18 af en familie med to voksne og tre små børn. I 2010 er alle børnene flyttet hjemmefra, og huset bebos nu kun af de to forældre. Husets 140 kvm. udnyttes nu kun af to personer, og kvadratmeterforbruget pr. person er nu 70 mod 28 ved indflytningen. Et andet eksempel kan være en skilsmisse, hvor den ene part bliver boende i huset, og kun har børnene i nogle bestemte perioder. I 2008 var udtyndingen på 651 personer, hvilket betød at den samlede boligmasse i Aalborg Kommune i løbet af året kom til at rumme 651 færre personer. I perioden fra 2008 til 2012 ses der modsat en fortætning at flere borgere lever på færre kvm. I 2013 sket en udtynding på 429 personer. Denne tendens forventes at fortsætte på samme niveau i Hvorefter der forventes en lille fortætning i perioden , og en fortynding i Abs udtynding Side 4

5 Flyttemønster.: Udover boligbyggeriet vil en række andre forhold også have betydning for mobiliteten. Helt overordnet kan nævnes: Økonomiske konjunkturer, antal studerende, udbygning af infrastrukturen samt Aalborgs Midtbys tiltrækningskraft m.v. Prognosens flyttemønster for den eksisterende boligmasse er indenfor hvert planområde antaget at være et gennemsnit af de seneste års flytninger. Fordelen ved at anvende så lang erfaringsperiode er, at tilfældige udsving i enkelte år ikke får så stor effekt, mens ulempen er, at det varer nogle år inden vedvarende markante ændringer slår helt igennem. Ligeledes viser landstendensen, at flere i den yngre del af befolkningen samt udlændige fra både EU lande og ikke EU lande søger mod de større byer, dels grundet flere job og uddannelsesmuligheder og dels grundet andre muligheder, såsom kultur, sport og anden fritid, som findes i et større udbud i de store byer. Flyttebalancen Til og fraflytning, Indvandre og udvandre Tilflytninger Fraflytninger Nettotilflyttede Indvandre Udvandre Nettoinvandrede Nettotilflytning i alt Det ses af tabellen, at Aalborg Kommune siden 2007 har et voksende overskud på flyttebalancen fra 686 personer i 2007 til henholdsvis personer i I den ny prognose 2015 forventes denne tendens at forsætte. Flytteoverskuddet i 2013 var på personer. Tallet dækker over en nettotilflytning på personer fra andre kommuner i Danmark samtidig med en nettotilflytning fra udlandet på personer. Indvandring og Netto til og fraflytning efter alder i 2013 (incl. indvandrede og udvandrede) Nettotilflyttede 0-6 år 7-16 år år år år år 80 år + I alt Nettotilflytningen skyldes primært en stor tilflytning af de årige på personer, som er den aldersgruppe, hvor flest retter sig mod de forskellige uddannelsesinstitutioner i kommunen. Derimod har Aalborg Kommune underskud på flyttebalancen på årige på 665 personer. Netto til og fraflytning i er 2013 (incl. indvandrede og udvandrede). Nettotilflyttede Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Nettofraflytningen på 491 personer sker til hovedstadsområdet, der er hovedsageligt de årige, som flytter. Den største nettotilflytning er sket fra kommuner i Nordjylland på personer, især fra Frederikshavn og Hjørring. Side 5

6 Befolkningsprognose 2014 aldersgruppen 0 2 årige I aldersgruppen 0 2 årige forventes et fald i på 188 personer i perioden , hvorefter antallet vil begynde at stige fra i 2014 til i Forventet udvikling: Fertilitet blandt fødedygtige kvinder i alderen år forventes at være lav. Grunden til stigningen i antal 0 2 årige skyldes, at antallet af kvinder i den fødedygtige alder forventes på samme niveau i perioden Prognose 2015 forventer markant færre i aldersgruppen 0 2 år end prognose Aldersgrupper 0 2 år Aak Prognose år Aak Prognose Forskel Befolkningsprognose aldersgrupper 0 2 årige Index _2014 = år Prognose år Prognose 2014 Befolkningsprognose 2014 aldersgruppen 3 5 årige I aldersgruppen 3 5 årige forventes et kraftigt fald fra personer i 2015 til svarende til et fald på 255 personer i Forventet udvikling: Det lave antal nyfødte i perioden begynder at påvirke antallet af personer i aldersgruppen 3 5 årige, da 0 2 årige bliver ældre og bevæger sig op i aldersgruppen 3 5 årige Prognose 2015 forventer nogenlunde samme niveau i aldersgruppen 3 5 år end prognose Aldersgrupper 3 5 år Aak progn år Aak progn Forskel Index _2014 = Befolkningsprognose aldersgrupper 3 5 årige årige år Prognose år Prognose Side 6

7 Befolkningsprognose 2014 aldersgruppen 6 16 årige I aldersgruppen 6 16 årige forventes en lille stigning i perioden fra i 2013 til i 2018, en stigning på 321 personer. Prognose 2015 forventer lidt flere i aldersgruppen 6 16 år end prognose Aldersgrupper 6 16 år Aak Prognose år Aak Prognose Forskel Befolkningsprognose aldersgrupper 6 16 årige Index _2014 = 6 16 år Prognose år Prognose 2014 Befolkningsprognose 2014 aldersgruppen årige I aldersgruppen årige forventes en lille stigning fra personer i 2015 til personer i 2018, svarende en stigning på 164 personer. Forventet udvikling: Udviklingen i denne aldersgruppe er meget afhængig af optaget danske og udenlandske studerende på Aalborg Kommunes uddannelsesinstitutioner. Prognose 2015 forventer lidt flere i aldersgruppen år end prognose Aldersgrupper år Aak Prognose år Aak Prognose Forskel Befolkningsprognose aldersgrupper årige Index _2014 = år Prognose år Prognose 2014 Side 7

8 Befolkningsprognose 2014 aldersgruppen årige I aldersgruppen af årige forventes en stigning i perioden fra personer til personer, svarende til 3,0 pct. Forventet udvikling: Landstendensen viser, at flere i den yngre del i den aldersgruppe i de kommende årtier vil søge mod de større byer pga. flere job og stor bylivs muligheder. Prognose 2015 forventer lidt flere i aldersgruppen år end prognose Aldersgrupper år Aak Prognose år Aak Prognose Forskel Befolkningsprognose aldersgrupper årige Index _2014 = år Prognose år Prognose 2014 Befolkningsprognose 2014 aldersgruppen årige I aldersgruppen årige af forventes en kraftig stigning i gennem hele perioden fra personer til personer. En stigning på personer. Forventet udvikling: De væsentligste årsager er en faldende dødelighed, samt at større generationer bevæger sig ind i denne aldersgruppe. Der er tale om en landsdækkende tendens. Prognose 2015 forventer samme niveau i aldersgruppen år end prognose Aldersgrupper år Aak Prognose år Aak progn Forskel Index _2014 = Befolkningsprognose aldersgrupper årige år Prognose år Prognose 2014 Side 8

9 Befolkningsprognose 2014 aldersgruppen årige I aldersgruppen årige forventes en stigning fra i 2015 til personer i En stigning på 469 personer. Forventet udvikling: De væsentligste årsager er en faldende dødelighed, samt at større generationer bevæger sig ind i denne aldersgruppe. Der er tale om en landsdækkende tendens Prognose 2015 forventer samme niveau i aldersgruppen år end prognose Aldersgrupper år Aak Prognose år Aak Prognose Forskel Index _2014 = Befolkningsprognose aldersgrupper årige år Prognose år Prognose 2014 Befolkningsprognose 2014 aldersgruppen 85 årige og derover 85+ årige forventes en stigning 121 personer i perioden 2015 til Den nye prognose adskiller sig væsentligt fra tidligere prognoser, i det de tidligere prognoser forventes en stigning i denne aldersgruppe. Forventet udvikling: Den lavere dødelighed slår ikke endnu igennem i denne aldersgruppe. Forholdsvis små generationer, som bevæger sig op i denne aldersgruppe. Efter 2020 forventes en stigning i denne aldersgruppe. Prognose 2015 forventer markant flere i aldersgruppen 85 + år end prognose Aldersgrupper 85+ år Aak Progn år Aak progn Forskel Index _2014 = Befolkningsprognose aldersgrupper 85 år og derover år Prognose år Prognose 2014 Side 9

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD Mødet den 12.05.2014, Boulevarden 13 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Befolkningsprognose 2015.... 2 3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for borgerrådgiverstillingen.... 7 4. Strategi

Læs mere

Emne: Befolkningsprognose bilag 1

Emne: Befolkningsprognose bilag 1 Emne: Befolkningsprognose 218-232 bilag 1 Dato 13. marts 218 Sagsbehandler Jan Buch Henriksen Direkte telefonnr. 2937 734 Journalnr..1.-P1-1-18 Resume Der forventes en samlet befolkningstilvækst i Vejle

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Dato 07.05.2018 Resumé Befolkningstallet pr. ultimo dec. 2017 udgjorde 213.589 personer i alt. Befolkningstilvæksten i 2017 resulterede i 1.656 personer. Befolkningstilvæksten

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Ulrik Lejre Larsen Center for Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 NOTAT 28. februar 2018 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2032 Budgetkontoret, april Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvordan gik det i i Randers Kommune?...3 3. Prognose

Læs mere

Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018

Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018 Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018 Dato: 21.06.2019 Indholdsfortegnelse: A. Befolkningstal- og tilvækst i Aalborg Kommune... 2 1. Befolkningstal... 2 2. Fødselsoverskud... 2 3. Nettotilflytning... 2

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.034 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2014. Det er en stigning

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger til antallet

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata Befolkningsprognose 2018-2030 -udvikling og boligbyggeprogram Baggrundsdata Indholdsfortegnelse 1. Befolkningsprognose for 2018-30... 3 2. Befolkningsudvikling i Høje-Taastrup Kommune... 6 2.1 Befolkningsvækst...

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2025 2027 2029 GENTOFTE KOMMUNE 9. marts STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2019. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2018 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2018. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2019 2030 Indhold PROGNOSENS HOVEDRESULTATER... 3 INDLEDNING OG HOVEDFORUDSÆTNINGER... 7 OMRÅDEINDDELING... 9 BEFOLKNINGSUDVIKLING... 12 TIL- OG FRAFLYTNINGER...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 4-6 6 6 6 996 99 986 98 976 97 6 8 4 6 4 48 54 6 66 7 78 84 9 - - - -4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen 4-6 er udarbejdet af Boelplan A/S for Syddjurs Kommune,

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune... 3 Udvikling fra 2016 til 2017... 4 Status på sidste års befolkningsprognose... 5 2. Befolkningsprognose 2018-2029...

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget Befolkningsprognose 2019 Grundlag for udarbejdelse af budget 2020-2023 1. Begrundelse Befolkningsprognosen for Solrød Kommune er et forventet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2017 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2017. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 GENTOFTE KOMMUNE 28. marts 2019 STRATEGI OG ANALYSE Udvikling i 2018: Væksten er slut I løbet af 2017 oplevede vi for første gang i 10 år, at befolkningstallet ikke voksede, og heller ikke i 2018 blev

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 218 23 Forfatter: Linda Hindse Christensen Udarbejdet: 17. maj 218 Dokument nr. 48-218-132992 Sags nr. 48-218-7672 2 Befolkningsprognose 218 23 Indhold 1. Indledning...4 Sammenfatning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 15. februar 2017 ØKONOMIBILAG NR. 2 2017 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.00-P10-2-16 Befolkningsprognose 2017-2030 for Ballerup

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2014-2028 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomiafdelingen Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen 02.04.2014/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på ØKONOMI OG STYRING Dato: 23. februar 2018 ØKONOMIBILAG NR. 1 2018 Tlf. dir.: 2445 1852 E-mail: madw@balk.dk Kontakt: Mads Westerkam Sagsid: 00.01.00-P10-1-17 Befolkningsprognose 2018-2031 for Ballerup

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Til ØU. Orientering om status på det københavnske boligmarked

Til ØU. Orientering om status på det københavnske boligmarked Direktionssekretariatet Økonomiforvaltningen Til ØU Orientering om status på det københavnske boligmarked Resumé På ØU-budgetseminaret den 12. september var der generel efterspørgsel efter ØKF s vurdering

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2016-2028 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

NOTAT. Befolkningsprognose 2011

NOTAT. Befolkningsprognose 2011 NOTAT Befolkningsprognose 2011 Befolkningsprognose 2011 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2011 er udarbejdet af Kirsten Mohr med COWIs program Demografix. Boligprogrammet er udarbejdet af Sue

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2018-2032 Center for Økonomi og Analyse team ANALYSE Økonom: Poul Ebbesen Jensen Dato: 28. marts 2018/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2019 til 2031

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2019 til 2031 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden til 2031 1 I. Indledning Egedal Kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose, der følger op på befolkningsudviklingen bl.a. som følge af den

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2017-2031 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 17-3235 30.03.2017/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 42 Bilag 1 Forudsætninger 43 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2018-2030 2027 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 0-100 100-200 200-300

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2015-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 25 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2017-2029 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på ØKONOMI OG STYRING Dato: 20. februar 2019 ØKONOMIBILAG NR. 1 2019 Tlf. dir.: 2445 1852 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Ajmal Laho Sagsid: 00.01.00-P10-1-18 Befolkningsprognose 2019-2032 for Ballerup Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2016 til 2028

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2016 til 2028 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2016 til 2028 Vedtaget marts 2016 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Den er udarbejdet ved brug af analyseværktøjet

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Befolkningsprognose for. Furesø Kommune. for perioden

Befolkningsprognose for. Furesø Kommune. for perioden Befolkningsprognose for Furesø Kommune for perioden 2020-2031 Notat vedr. Befolkningsprognosen 2019 for 2020 2031 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2019 for 2020-2031, og indeholder

Læs mere