1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper 16"

Transkript

1 Indhold Indledning 12 1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Produktion og styring Kriterier for produktionsstyring Forskellige produktionsstyringsopgaver Rammesystem for MRP-baseret produktionsstyring Virksomhedens styringssystemer Proaktiv planlægning vs. reaktiv tilpasning Udvidelse af produktionsbegrebet 38 2 Prognose- og forecastberegning Prognoser hvorfor/hvordan? Behov for at udarbejde prognoser Forskellige prognosesituationer Forecastteknikkens grundlag samt faser i udarbejdelsen af forecast Dataindsamling Fastlæggelse af model Udjævningsteknik ved forecastberegning Udjævningsteknik til tidsseriemodeller Udjævningsteknik til probalistiske modeller Valg af udjævningsteknik Forecastberegning Usikkerhedsberegning Usikkerhedsberegning ved tidsseriemodeller Usikkerhedsberegning ved probalistiske modeller Eksempel på anvendelse af forecast ved lagerstyring Eksempler på forecastberegning ved fire forskellige modeller Konstant model med glidende gennemsnit 75

2 Indhold Konstant model med eksponentiel udjævning Lineær model med eksponentiel udjævning Sæsonmodel 79 3 Lagerstyring Grundbegreber og disponeringssystemer Formål med lagre Lageromkostninger Mål for styring af lagre Materialestyringsprincipper Disponeringssystemer for forbrugsstyrede lagre Eksempler på disponeringsregler ved transaktionsrapportering Seriestørrelser ved forbrugsstyring Den klassiske Wilsons formel (EOQ) EOQ ved kontinuert tilgang til lageret Pris afhængig af mængde (rabat) Forventet prisstigning Tilpasning af seriestørrelser for forskellige varer Omkostningernes følsomhed over for ændringer i seriestørrelsen Afrunding omkring seriestørrelser Sikkerhedslagre ved forbrugsstyring Stokastisk forbrug og deterministisk genanskaffelsestid Stokastisk forbrug og stokastisk genanskaffelsestid Seriestørrelsesmodeller ved éngangsdisponeringer Aggregerede lagerbetragtninger ABC-analyser Omkostningssammenhænge for det samlede lager Afrunding MRP-baseret materialeplanlægning Opgavestruktur ved MRP-baseret produktionsstyring Styklister/varenetværk 142 7

3 Indhold 4.3 Hovedplanlægning (Master Planning) Planlægning for produktfamilier Planlægning for færdigvarer (MPS) Anvendelse af MPS Planlægningsstyklister Brutto-/nettobehovsberegning (Material Requirements Planning) Princippet i MRP-beregning (brutto-/nettobehovsberegning) Grundlaget for seriestørrelsesberegning Seriestørrelsesmodeller, baseret på diskrete afgange Seriestørrelsesmodeller, baseret på kontinuert afgang Sammenligning og vurdering af seriestørrelsesmodellerne Pris afhængig af mængde Konsekvenser af brug af seriestørrelser Kompleksitet i MRP-planer Kapacitetsplanlægning og finplanlægning/beordring Begreberne "kapacitet" og "belastning" Operationsnetværk/operationslister Kapacitetsplanlægning på forskellige planlægningsniveauer Beregning af kapacitetsbehov for en Sales and Operation Plan (SOP) Beregning af kapacitetsbehov for en Master Production Schedule Beregning af kapacitetsbehov for en MRP-plan Finplanlægning Centraliseret finplanlægning Decentraliseret beslutningstagen om igangsættelse af ordrer Input-/outputstyring Afrunding Theory of Constraints (TOC) Historien bag TOC Tankegangen bag TOC Økonomiske begreber i TOC 223 8

4 Indhold 6.4 Planlægningsprincippet i TOC (Drum-Buffer-Rope (DBR)) The Thinking Process Afrundning Materialestyring i produktionsnetværk SCM Fra produktionsvirksomhed til forsyningsnetværk/-kæde Et produktionsnetværk opfattet som ét produktionssystem Styring af materialestrømme i produktionsnetværk Styring af forsyninger til virksomheden Muligheder for og konsekvenser af indførelse af VMI Styring af leveringer til distributionslagre Postponement og Mass Customization Postponement Postponement i fremstillingssystemet Postponement i distributionssystemet Postponement i et integreret produktions- og distributionssystem Mass Customization Just-in-Time (JIT) og Lean JIT-begrebets indhold i 70 erne og 80 erne KAIZEN JIT-principper og -teknikker Toyotas 7 spildkategorier Reduktion af lagre Reduktion af omstillingstider (SMED) De 5 S er Poka-yoke (0-fejl) No blame no fear Flermaskinbetjening og U-layout Kundefokus på såvel eksterne som interne kunder Forenkling og synliggørelse 303 9

5 Indhold Teams motivation, uddannelse og træning Kanban-system To-kort Kanban-system Et-kort Kanban-system Dimensionering af et Kanban-system Toyota Production System (TPS) Toyota-huset Jidoka Lean De grundlæggende principper bag Lean Value Stream Mapping (VSM) Eksempel på udarbejdelse af Current State Map Principper ved udarbejdelse af Future State Map Case: Udarbejdelse af Future State Map Caseløsning: Udarbejdelse af Future State Map Sammenfatning Six Sigma og Lean Six Sigma Baggrunden for begrebet Six Sigma Udviklingen af indholdet i begrebet Six Sigma Implementering af Six Sigma Metoder i Six Sigma Relationer mellem Six Sigma og TQM Lean Six Sigma (LSS) Total Productive Maintenance (TPM) Baggrunden for TPM Fra PM til TPM Indholdet i TPM I (TPM på produktionsniveau) Implementering af TPM I Indholdet i TPM II (TPM på virksomhedsniveau) Implementering af TPM II

6 Indhold 11.7 Indholdet i TPM III Relationer mellem TPM og TPS/JIT Agile og Quick Response Manufacturing (QRM) Agile Manufacturing Quick Response manufacturing (QRM) Afrundning Nytænkninger om udvikling af produktionssystemer The Focused Factory UPS (Udvikling af ProduktionsSystemer) Non-Stock Production Reduktion af omstillingstid (SMED) KAIZEN løbende forbedringer World Class Manufacturing (WCM) Time-based Competition (TBC) Business Process Reenginering (BPR) Sammenfatning Afslutning 407 Epilog: Om pull og push 410 Bilag A: Normalfordeling 416 Litteratur 418 Index

7 Indledning Indholdsmæssigt er denne bog opdelt i to dele, idet de første seks kapitler omhandler de klassiske planlægningsmodeller, der anvendes inden for produktionsstyring. De resterende syv kapitler omhandler forskellige koncepter, der sigter mod udvikling af mere effektive produktionssystemer. Bogen kan dermed siges at omhandle to forskellige problemstillinger. Temaet for bogens første del er således, hvorledes produktionen i et givet produktionssystem kan effektiviseres gennem en bedre planlægning. Temaet for bogens anden del er, hvorledes et produktionssystem ved anvendelse af en række forskellige principper kan udvikles, så produktionen kan gennemføres på en mere effektiv måde. En sådan udvikling af et produktionssystem vil ofte medføre, at planlægningsproblemet forenkles. De to temaer illustrerer således, at der inden for fagområdet arbejdes på to forskellige fronter. På den ene front arbejdes der mod udvikling af avancerede modeller, der centralt kan løse komplekse planlægningsopgaver. På den anden front arbejdes der mod forenkling af planlægningsproblemerne, så disse kan løses ved decentrale beslutninger. Generelt udvikles modeller ud fra specifikke forudsætninger, og anvendeligheden af modellerne er betinget af, at disse forudsætninger er opfyldt. Ved beskrivelsen af modeller er der derfor lagt vægt på præcisering af forudsætningerne, hvilket forhåbentligt skulle bidrage til en større forståelse af modellerne og dermed til en mere kvalificeret anvendelse af disse. De beskrevne modeller er udvalgt ud fra, at de finder anvendelse i praksis. Der er imidlertid lagt vægt på beskrivelsen af det teoretiske grundlag for modellerne og ikke på den praktiske anvendelse af disse. Ved beskrivelsen af koncepter til udvikling af produktionssystemer er der lagt vægt på at tage udgangspunkt i de originale og dermed ofte ældre kilder. Det er der flere begrundelser for. For det første indplaceres udviklingen af begreber herved i et historisk perspektiv. For det andet er de originale kilder valgt ud fra princippet om, at "Hædres den, der hædres bør". Den vigtigste begrundelse for valget af originale kilder er imidlertid, at der herved undgås den subjektive fortolkning, som efterfølgende forfattere ofte giver. Dette kan eksemplificeres med begrebet "Lean", der opstod som karakteristik af Toyota Production System, men som efterfølgende er

8 Indledning beskrevet af mange forskellige forfattere, som oftest lægger deres egen mere eller mindre subjektive fortolkning i begrebet. Virkeligheden kan betragtes ud fra forskellige synsvinkler. En klassisk opdeling er følgende tre synsvinkler: teknisk (system- og styringsmæssig) organisatorisk individorienteret I denne bog anlægges primært den system- og styringsmæssige synsvinkel, og nogle grundbegreber fra denne synsvinkel er omtalt i kapitel 7. I dag anvendes ofte betegnelsen ERP (Enterprise Resource Planning), der dækker over et edb-system, hvor alle virksomhedens funktioner har adgang til en fælles database. De fire hovedområder i et sådan system er Økonomi, Produktion og logistik, Salg/marketing og HR. Da fokus i denne bog er på produktion og logistik, så anvendes betegnelsen MRP (Material Requirement Planning), der er den klassiske betegnelse for et produktionsstyringssystem. Bogen er opdelt i 13 kapitler samt en afsluttende epilog. I kapitel 1 beskrives en række grundlæggende begreber og principper inden for produktionsstyring. Tanken bag dette kapitel er, at det skulle danne en forståelsesmæssig ramme for de efterfølgende kapitler. Selv om forståelsen af en ramme kan være vanskelig, hvis der ikke er kendskab til det konkrete indhold i denne, så anbefales det alligevel at læse kapitel 1 først og derefter eventuelt vende tilbage til det, når efterfølgende kapitler er læst. Kapitel 2 omhandler forecast og prognoser. Begge disse begreber dækker over et estimat for en fremtidig tilstand, og da enhver planlægning er baseret på et estimat af, hvordan fremtiden vil se ud, så bør prognoser/forecast være grundlaget for enhver planlægning. I kapitel 3 beskrives modeller til lagerstyring. Det karakteristiske ved denne lagerstyring er, at lagrene for de enkelte varer styres uafhængigt af hinanden. Kapitel 4 omhandler materialestyring i et MRP-system. Her styres de enkelte lagre ikke uafhængigt af hinanden, idet styklisternes information om sammenhængen mellem vareforbruget udnyttes. Dette planlægningsprincip blev udviklet i 60 erne og er i dag det anvendte princip for planlægning af materialer i stort set alle edbproduktionsstyringssystemer. Produktionsstyring omfatter styring af materialer og af kapacitet, men da der ikke kan foretages en simultan planlægning af materialer og kapacitet, planlægges der sekventielt for disse. Beskrivelsen i kapitel 4 af planlægningen af materialer efterfølges derfor i kapitel 5 med en beskrivelse af, hvordan der efterfølgende kan foretages en konsekvensvurdering af kapacitetsbehovet til gennemførelse af de udarbejdede materialeplaner. 13

9 Indledning Gennem fremkomsten af begrebet OPT blev der i 80 erne sat spørgsmålstegn ved, om den i kapitel 4 og 5 beskrevne produktionsstyring var den bedste, idet betydningen af flaskehalse blev fremført. Dette førte til styringskonceptet Drum-Buffer-Rope, der beskrives i kapitel 6. Globalisering og outsourcing medfører, at den enkelte virksomhed overlader en stigende del af produktionsopgaven til andre virksomheder. Hermed kan de enkelte delopgaver af produktionen løses på en mere effektiv måde, men samtidigt øges kompleksiteten i materialestyringen, idet denne ændres fra at omfatte styring i den enkelte virksomhed til at omfatte styring af produktionsnetværk. Dette er temaet for kapitel 7. Der er en generel tendens til, at markedet kræver flere varianter og mere kundespecifikke produkter. I den forbindelse er postponement og mass customization blevet centrale begreber, og disse beskrives i kapitel 8. I kapitel 9 beskrives Just-in-Time (JIT) og Lean, der begge er begreber, som fremkom til beskrivelse af effektive japanske produktionssystemer, herunder specielt af Toyota Production System (TPS). JIT vandt i 70 erne og 80 erne en vis udbredelse i vestlige virksomheder, men begrebet JIT er efterfølgende blevet erstattet af begrebet Lean, som har vundet meget større udbredelse. Da JIT ikke mindst gennem begrebet Lean har fået stor indflydelse på udviklingen af vestlige produktionssystemer, er der i kapitel 9 lagt vægt på at beskrive baggrunden for og tankegangen bag JIT. I kapitel 10 beskrives Six Sigma, der er et begreb, som opstod med sigte på at forbedre kvaliteten af produkterne. Begrebet har siden udviklet sig til generelt at sigte mod forbedring af alle virksomhedens processer. Hvor de forskellige koncepter for udvikling af produktionssystemer oftest søges at fremstå som universalløsninger, så synes der at være en tendens til, at Six Sigma kombineres med Lean, hvilket har dannet baggrund for begrebet Lean Six Sigma (LSS). I kapitel 11 beskrives TPM, der er et begreb, som fremkom med sigte på at forbedre kvaliteten og kapaciteten af produktionsudstyret. Siden har begrebet udviklet sig til generelt at sigte mod en forbedring af udnyttelsen af alle virksomhedens ressourcer. Begrebet Lean har sit udgangspunkt i en produktionsvirksomhed, hvor efterspørgslen efter virksomhedens varer er forholdsvis forudsigelig. I modsætning hertil tager begrebet Agile udgangspunkt i en situation, hvor dette ikke er tilfældet. Hvis efterspørgslen ikke kan forudsiges, så er det et spørgsmål om hurtigt at kunne reagere med henblik på at opfylde den efterspørgsel, der pludseligt opstår. Begreberne Agile og Quick Response Manufacturing, der beskrives i kapitel 12, er netop udviklet med henblik på løsning af sådanne produktionsopgaver. 14

10 Indledning I kapitel 13 skitseres i et historisk perspektiv nogle af de mest markante nye tanker, som gennem de sidste år er fremkommet om, hvordan effektiviteten af produktionssystemer kan forbedres. Beskrivelsen afspejler endvidere, hvorledes produktionsopgaven og kravene til dens løsning har ændret sig gennem perioden. I den afsluttende epilog fremføres nogle synspunkter om begreberne "push" og "pull". Disse to begreber og især begrebet "pull" har vundet stor udbredelse, men da indholdet i de to begreber ikke er veldefineret, så betragtes de af bogens forfatter som værende uhensigtsmæssige. Da der i forvejen findes mere beskrivende begreber, så betragtes de også som værende overflødige, hvorfor de kun er brugt i bogen i forbindelse med citater. 15

11 1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Formålet med dette kapitel er at give en introduktion til og en form for overblik over fagområdet "Produktionsstyring". I afsnit 1.1 beskrives først en række grundlæggende begreber omkring produktion og styring, og i afsnit 1.2 beskrives herefter typiske kriterier for produktionsstyring. Herefter skitseres i afsnit 1.3, hvorledes produktionsvirksomheder kan opdeles i forskellige typer med forskellige produktionsstyringsopgaver. For produktionsstyringen i den traditionelt dominerende virksomhedstype (lagerstyret færdigvareproduktion) skitseres herefter i afsnit 1.4 et rammesystem, som danner grundlag for opbygningen af de fleste edb-produktionsstyringssystemer. I fortsættelse heraf skitseres kort i afsnit 1.5 samspillet mellem en virksomheds produktionsstyring og dens øvrige styringsfunktioner. Det i afsnit 1.4 beskrevne rammesystem er baseret på proaktiv planlægning (planlægning ud fra prognoser), og som et alternativ hertil skitseres i afsnit 1.6 et styringsprincip, baseret på reaktiv tilpasning (planlægning ud fra indtrufne hændelser). I afsnit 1.7 skitseres afslutningsvist kort, hvorledes begrebet produktion" gennem de seneste år har fået et udvidet indhold, så det ikke længere alene omfatter fremstilling af fysiske produkter. Første gang danske begreber omtales, er der efter mange af begreberne i parentes med kursiv anført de tilsvarende amerikanske begreber, dvs. APICS-terminologi (American Production and Inventory Control Society). Hermed søges etableret en sammenhæng mellem dansk og amerikansk terminologi. APICS, der er dannet i 1957, er en non-profit organisation med medlemmer. APICS blev dannet med hovedformålet om at fremme uddannelsen inden for produktionsstyringsom-

12 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper rådet, og der gennemføres APICS-kurser i mange lande, herunder i Danmark. APICS udgiver bl.a. "APICS Dictionary", og det er terminologien herfra, der refereres til i denne bog. APICS har gennem en årrække gradvist udvidet sit fokus fra produktionsstyring til styring af alle virksomhedens ressourcer. APICS anvender således i dag betegnelsen The Association for Operations Management". 1.1 Produktion og styring Begrebet "produktion" har traditionelt været anvendt som betegnelse for fremstilling af fysiske produkter. Gennem de senere år har begrebet imidlertid fået et meget bredere indhold, idet det af mange i dag opfattes som dækkende over enhver transformationsproces, der iværksættes og styres af mennesker, og som har til formål at frembringe goder (ydelser), der kan tilfredsstille menneskelige behov. Aktiviteter på en uddannelsesinstitution, i en bank, i en forsikringsvirksomhed eller på et hospital kan således opfattes som værende produktion, og tankegange og principper fra styring af processer til fremstilling af fysiske produkter overføres herved til nye områder. Eksempelvis opstod Lean (se kapitel 9) på Toyotas bilfabrikker, men Leantankegangen og Lean principper har efterfølgende vundet stor udbredelse i servicevirksomheder. Generelt kan input til en produktionsproces betegnes produktionsfaktorer, medens output betegnes produktionsresultater. Transformationen fra input til output kan opfattes som en tilstandstransformation, hvor tilstanden af visse produktionsfaktorer eventuelt kun ændres i ringe omfang, medens andre produktionsfaktorer næsten fuldstændigt kan miste deres oprindelige identitet. I fig. 1.1 er for en produktionsproces til fremstilling af fysiske produkter anført typiske eksempler på produktionsfaktorer og på produktionsresultater. Figur 1.1: Eksempler på produktionsfaktorer og produktionsresultater Produktion har, som nævnt ovenfor, "til formål at frembringe goder (ydelser)". Produktion er således en formålsrettet transformationsproces. De i fig. 1.1 anførte eksempler på produktionsresultater omfatter imidlertid såvel ønskede resultater som uønskede bieffekter. For at sikre, at de ønskede resultater maksimeres, samtidigt 17

13 1 med at de uønskede bieffekter minimeres, må transformationsprocessen underkastes en hensigtsmæssig styring. Et produktionssystem kan, som ethvert andet system, opfattes som en afgrænset del af virkeligheden, og produktionssystemet kan opdeles i et udførende og et styrende system. Dette er illustreret i fig Fig. 1.2.: Produktionssystem, opdelt i et udførende og et styrende system. I det styrende system gennemføres en planlægningsproces, der kan opdeles i følgende fire faser: 1. Fastlæggelse af mål 2. Opstilling af handlingsalternativer 3. Beregning af konsekvenserne af de forskellige alternativer 4. Valg af det alternativ, der giver den største målopfyldelse På grundlag af de hermed valgte planer sendes styrende data, SD, til det udførende system, hvor transformationsprocessen igangsættes. Under transformationsprocessen opsamles data, og de registrerede data, RD, tilgår det styrende system, hvor de danner grundlag for at sammenholde den faktiske situation med de opstillede mål og planer, dvs. at der gennemføres en kontrol. Uoverensstemmelser mellem planlagte og realiserede tilstande fører evt. til korrigerende handlinger (replanlægning), hvorved nye styrende data sendes til det udførende system. Denne løbende sekvens af "planlægning", "beordring", "udførelse" og "kontrol" betegnes styring. Denne styringsproces er illustreret i fig Det skal bemærkes, at der ikke i det engelske sprog findes ét ord, der direkte dækker over indholdet i det danske ord "styring". I den engelsksprogede litteratur svarer "planning and control" til det danske ord "styring". 18

14 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Fig. 1.3: Styringsprocessen: Planlægning, beordring, udførelse og kontrol. En grundlæggende betingelse for styring er, at planlægningshorisonten skal være mindst lige så lang som reaktionstiden, så "problemer" kan identificeres så lang tid før, de opstår, at der er tid til at finde og gennemføre en løsning. I en produktionsvirksomhed kræver nogle problemer således lang tid for at blive løst. Det gælder f.eks. kapacitetsproblemer, som kræver etablering af nye bygninger eller anskaffelse af kostbare maskiner. Andre kapacitetsproblemer kan derimod løses på meget kortere sigt, f.eks. gennem en midlertidig flytning af en medarbejder fra én maskine til en anden eller fra én afdeling til en anden. Fig. 1.4: Illustration af hierarkisk styring med planlægning på tre niveauer. Problemernes natur er derfor bestemmende for, hvor lang planlægningshorisont der er behov for. Det er derfor ikke altid hensigtsmæssigt, som skitseret i fig. 1.2, at foretage den samlede planlægning i ét system. Planlægningen opdeles derfor oftest i flere systemer (på flere niveauer), hvilket betegnes hierarkisk planlægning eller når feedback i form af registrerede data tilføjes hierarkisk styring. Dette er illustreret i fig

15 1 På øverste niveau foretages den langsigtede planlægning. Detaljeringsgraden i denne planlægning er ikke stor, men til gengæld vil planlægningen her oftest være karakteriseret ved, at den inddrager flere forskellige aspekter, herunder at den berører forskellige funktioner i virksomheden. Planlægningen får herved også en koordinerende funktion, idet den skal sikre, at de langsigtede planer for virksomhedens forskellige funktioner er koordinerede. F.eks. må planer om markedsføring på nye markeder koordineres med planer om udbygning af produktionskapaciteten. Koordination af forskellige funktioners planer på ét niveau betegnes horisontal koordination. Fig. 1.5: Sammenhæng mellem mål og planer i hierarkisk styring. De langsigtede planer, der ud fra virksomhedens overordnede mål er opstillet på øverste niveau, tilgår herefter det underliggende niveau, hvor planerne udgør målene for planlægningsprocessen på dette niveau. Her udarbejdes mere detaljerede og oftest mere kortsigtede planer, der herefter tilsvarende tilgår det underliggende niveau, hvor de udgør målene for den videre detaljering af planerne. Til højre i fig. 1.4 er skitseret, at der på øverste niveau arbejdes med en lang planlægningshorisont og med en ringe detaljeringsgrad, medens det modsatte er tilfældet på de lavere niveauer. Hierarkisk planlægning er således baseret på et mål-middel hierarki, der tilstræber vertikal koordination, dvs. konsistens mellem planerne på de forskellige niveauer. Sammenhængen mellem mål og planer er skitseret i fig

16 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Planlægningsopgaven ændrer karakter ned gennem niveauerne. Til illustration af dette er i fig. 1.6 anført forskellige dimensioner til karakterisering af, hvorledes planlægningsopgaven gradvist ændrer karakter fra det øverste til laveste niveau i planlægningshierarkiet. Fig. 1.6: Dimensioner til karakterisering af planlægningsopgaven på forskellige niveauer. 1.2 Kriterier for produktionsstyring I afsnit 1.1 er produktion" omtalt som et begreb, der generelt beskriver en transformationsproces. Ud fra den mere traditionelle opfattelse af begrebet produktion", så beskriver produktion kun transformationsprocesser, der er knyttet til fremstillingen af fysiske produkter, dvs. primært bearbejdnings- og montageprocesser. Dette er illustreret i fig. 1.7, hvor produktionen omfatter transformationen fra indkøbte varer til færdigvarer. Aktiviteter, der ikke er en del af denne fremstillingsproces, opfattes som styringsaktiviteter. Det er denne opfattelse af begrebet produktion", der primært behandles i denne bog, og ud fra denne opfattelse af produktionsbegrebet kan produktionsstyring defineres på følgende måde: Produktionsstyringssystemet er altså den del af virksomhedens samlede styringssystem, som planlægger og overvåger det givne produktionssystems transformationer af råvarer til færdigvarer ved udførelse af givne processer på givne produkter i overensstemmelse med en given målsætning for produktionsresultatets størrelse" [Produktionsstyring, 1969, s.28] Planlægningsprocessen kan, som beskrevet i relation til fig. 1.2, opdeles i fire faser, hvoraf den første omhandler Fastlæggelse af mål". De typiske mål (kriterier), der opstilles for produktionsstyringen, er: 21

17 1 Høj leveringsevne A1. Kort leveringstid og sikker overholdelse af denne A2. Høj servicegrad Lav kapitalbinding Høj kapacitetsudnyttelse Lave fremstillingsomkostninger Fleksibilitet Fig. 1.7: Den traditionelle opfattelse af begrebet produktion" (= fremstilling). Leveringsevne For de fleste virksomheder stiller markedssituationen stigende krav til virksomhedens leveringsevne. For virksomheder, der producerer efter kundeordrer, er dette et spørgsmål om at kunne præstere en kort leveringstid og (for de fleste virksomheder i mindst lige så høj grad) at kunne overholde den lovede leveringstid. For virksomheder, der producerer standardvarer til et færdigvarelager, er det et spørgsmål om at styre disse lagre, så servicegraden er høj, dvs. at varerne er på lager og derfor umiddelbart kan leveres, når kunderne efterspørger varerne. Kapitalbinding Kapitalbindingen er et udtryk for, hvor mange penge der er bundet i varer på lagre og i varer i arbejde. Jo mindre lagre og jo færre varer i arbejde, desto mindre kapital bindes, hvorved kapitalomkostningerne reduceres. Et andet forhold er, at produktion af varer til lager altid indebærer en risiko for, at det senere skulle vise sig, at der alligevel ikke bliver brug for disse varer, dvs. at varerne bliver ukurante. Tendensen mod kortere og kortere produktlevetider forøger denne risiko. Et tredje forhold er, at lagre og varer i arbejde forøger den samlede gennemløbstid i produktionen, hvorved reaktionstiden ved tilpasningen af virksomhedens produktion til markedets efter- 22

Oversigt over Produktionsfilosofier

Oversigt over Produktionsfilosofier Oversigt over Produktionsfilosofier Kresten Kragh-Schmidt John Johansen 1998 P2000 Produktion efter År 2000 1 Forord Denne rapport diskuterer de mange nye produktionsbegreber, der er fremkommet specielt

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11.

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11. Indhold Forkortelser 11 1 Introduktion 13 Doors A/S 16 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29 Specifikationer 29 Specifikationsprocesser 31 Mass customization og specifikationsprocesser 35

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Standardisering i Økonomisk Perspektiv

Standardisering i Økonomisk Perspektiv Alexander Øst Kasper Edwards Standardisering i Økonomisk Perspektiv Resume: Denne rapport handler om konkurrencen mellem inkompatible standarder. Rapporten lægger ud med at beskrive de økonomiske vilkår

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer

Læs mere

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009 Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - INDLEDNING... 4 1.1 - CASEN...

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM)

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) Brug af it-teknologi i Business to Business Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) skaber merværdi af produktionsingeniør Hans Esmann Eriksen, hans@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere