1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper 16"

Transkript

1 Indhold Indledning 12 1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Produktion og styring Kriterier for produktionsstyring Forskellige produktionsstyringsopgaver Rammesystem for MRP-baseret produktionsstyring Virksomhedens styringssystemer Proaktiv planlægning vs. reaktiv tilpasning Udvidelse af produktionsbegrebet 38 2 Prognose- og forecastberegning Prognoser hvorfor/hvordan? Behov for at udarbejde prognoser Forskellige prognosesituationer Forecastteknikkens grundlag samt faser i udarbejdelsen af forecast Dataindsamling Fastlæggelse af model Udjævningsteknik ved forecastberegning Udjævningsteknik til tidsseriemodeller Udjævningsteknik til probalistiske modeller Valg af udjævningsteknik Forecastberegning Usikkerhedsberegning Usikkerhedsberegning ved tidsseriemodeller Usikkerhedsberegning ved probalistiske modeller Eksempel på anvendelse af forecast ved lagerstyring Eksempler på forecastberegning ved fire forskellige modeller Konstant model med glidende gennemsnit 75

2 Indhold Konstant model med eksponentiel udjævning Lineær model med eksponentiel udjævning Sæsonmodel 79 3 Lagerstyring Grundbegreber og disponeringssystemer Formål med lagre Lageromkostninger Mål for styring af lagre Materialestyringsprincipper Disponeringssystemer for forbrugsstyrede lagre Eksempler på disponeringsregler ved transaktionsrapportering Seriestørrelser ved forbrugsstyring Den klassiske Wilsons formel (EOQ) EOQ ved kontinuert tilgang til lageret Pris afhængig af mængde (rabat) Forventet prisstigning Tilpasning af seriestørrelser for forskellige varer Omkostningernes følsomhed over for ændringer i seriestørrelsen Afrunding omkring seriestørrelser Sikkerhedslagre ved forbrugsstyring Stokastisk forbrug og deterministisk genanskaffelsestid Stokastisk forbrug og stokastisk genanskaffelsestid Seriestørrelsesmodeller ved éngangsdisponeringer Aggregerede lagerbetragtninger ABC-analyser Omkostningssammenhænge for det samlede lager Afrunding MRP-baseret materialeplanlægning Opgavestruktur ved MRP-baseret produktionsstyring Styklister/varenetværk 142 7

3 Indhold 4.3 Hovedplanlægning (Master Planning) Planlægning for produktfamilier Planlægning for færdigvarer (MPS) Anvendelse af MPS Planlægningsstyklister Brutto-/nettobehovsberegning (Material Requirements Planning) Princippet i MRP-beregning (brutto-/nettobehovsberegning) Grundlaget for seriestørrelsesberegning Seriestørrelsesmodeller, baseret på diskrete afgange Seriestørrelsesmodeller, baseret på kontinuert afgang Sammenligning og vurdering af seriestørrelsesmodellerne Pris afhængig af mængde Konsekvenser af brug af seriestørrelser Kompleksitet i MRP-planer Kapacitetsplanlægning og finplanlægning/beordring Begreberne "kapacitet" og "belastning" Operationsnetværk/operationslister Kapacitetsplanlægning på forskellige planlægningsniveauer Beregning af kapacitetsbehov for en Sales and Operation Plan (SOP) Beregning af kapacitetsbehov for en Master Production Schedule Beregning af kapacitetsbehov for en MRP-plan Finplanlægning Centraliseret finplanlægning Decentraliseret beslutningstagen om igangsættelse af ordrer Input-/outputstyring Afrunding Theory of Constraints (TOC) Historien bag TOC Tankegangen bag TOC Økonomiske begreber i TOC 223 8

4 Indhold 6.4 Planlægningsprincippet i TOC (Drum-Buffer-Rope (DBR)) The Thinking Process Afrundning Materialestyring i produktionsnetværk SCM Fra produktionsvirksomhed til forsyningsnetværk/-kæde Et produktionsnetværk opfattet som ét produktionssystem Styring af materialestrømme i produktionsnetværk Styring af forsyninger til virksomheden Muligheder for og konsekvenser af indførelse af VMI Styring af leveringer til distributionslagre Postponement og Mass Customization Postponement Postponement i fremstillingssystemet Postponement i distributionssystemet Postponement i et integreret produktions- og distributionssystem Mass Customization Just-in-Time (JIT) og Lean JIT-begrebets indhold i 70 erne og 80 erne KAIZEN JIT-principper og -teknikker Toyotas 7 spildkategorier Reduktion af lagre Reduktion af omstillingstider (SMED) De 5 S er Poka-yoke (0-fejl) No blame no fear Flermaskinbetjening og U-layout Kundefokus på såvel eksterne som interne kunder Forenkling og synliggørelse 303 9

5 Indhold Teams motivation, uddannelse og træning Kanban-system To-kort Kanban-system Et-kort Kanban-system Dimensionering af et Kanban-system Toyota Production System (TPS) Toyota-huset Jidoka Lean De grundlæggende principper bag Lean Value Stream Mapping (VSM) Eksempel på udarbejdelse af Current State Map Principper ved udarbejdelse af Future State Map Case: Udarbejdelse af Future State Map Caseløsning: Udarbejdelse af Future State Map Sammenfatning Six Sigma og Lean Six Sigma Baggrunden for begrebet Six Sigma Udviklingen af indholdet i begrebet Six Sigma Implementering af Six Sigma Metoder i Six Sigma Relationer mellem Six Sigma og TQM Lean Six Sigma (LSS) Total Productive Maintenance (TPM) Baggrunden for TPM Fra PM til TPM Indholdet i TPM I (TPM på produktionsniveau) Implementering af TPM I Indholdet i TPM II (TPM på virksomhedsniveau) Implementering af TPM II

6 Indhold 11.7 Indholdet i TPM III Relationer mellem TPM og TPS/JIT Agile og Quick Response Manufacturing (QRM) Agile Manufacturing Quick Response manufacturing (QRM) Afrundning Nytænkninger om udvikling af produktionssystemer The Focused Factory UPS (Udvikling af ProduktionsSystemer) Non-Stock Production Reduktion af omstillingstid (SMED) KAIZEN løbende forbedringer World Class Manufacturing (WCM) Time-based Competition (TBC) Business Process Reenginering (BPR) Sammenfatning Afslutning 407 Epilog: Om pull og push 410 Bilag A: Normalfordeling 416 Litteratur 418 Index

7 Indledning Indholdsmæssigt er denne bog opdelt i to dele, idet de første seks kapitler omhandler de klassiske planlægningsmodeller, der anvendes inden for produktionsstyring. De resterende syv kapitler omhandler forskellige koncepter, der sigter mod udvikling af mere effektive produktionssystemer. Bogen kan dermed siges at omhandle to forskellige problemstillinger. Temaet for bogens første del er således, hvorledes produktionen i et givet produktionssystem kan effektiviseres gennem en bedre planlægning. Temaet for bogens anden del er, hvorledes et produktionssystem ved anvendelse af en række forskellige principper kan udvikles, så produktionen kan gennemføres på en mere effektiv måde. En sådan udvikling af et produktionssystem vil ofte medføre, at planlægningsproblemet forenkles. De to temaer illustrerer således, at der inden for fagområdet arbejdes på to forskellige fronter. På den ene front arbejdes der mod udvikling af avancerede modeller, der centralt kan løse komplekse planlægningsopgaver. På den anden front arbejdes der mod forenkling af planlægningsproblemerne, så disse kan løses ved decentrale beslutninger. Generelt udvikles modeller ud fra specifikke forudsætninger, og anvendeligheden af modellerne er betinget af, at disse forudsætninger er opfyldt. Ved beskrivelsen af modeller er der derfor lagt vægt på præcisering af forudsætningerne, hvilket forhåbentligt skulle bidrage til en større forståelse af modellerne og dermed til en mere kvalificeret anvendelse af disse. De beskrevne modeller er udvalgt ud fra, at de finder anvendelse i praksis. Der er imidlertid lagt vægt på beskrivelsen af det teoretiske grundlag for modellerne og ikke på den praktiske anvendelse af disse. Ved beskrivelsen af koncepter til udvikling af produktionssystemer er der lagt vægt på at tage udgangspunkt i de originale og dermed ofte ældre kilder. Det er der flere begrundelser for. For det første indplaceres udviklingen af begreber herved i et historisk perspektiv. For det andet er de originale kilder valgt ud fra princippet om, at "Hædres den, der hædres bør". Den vigtigste begrundelse for valget af originale kilder er imidlertid, at der herved undgås den subjektive fortolkning, som efterfølgende forfattere ofte giver. Dette kan eksemplificeres med begrebet "Lean", der opstod som karakteristik af Toyota Production System, men som efterfølgende er

8 Indledning beskrevet af mange forskellige forfattere, som oftest lægger deres egen mere eller mindre subjektive fortolkning i begrebet. Virkeligheden kan betragtes ud fra forskellige synsvinkler. En klassisk opdeling er følgende tre synsvinkler: teknisk (system- og styringsmæssig) organisatorisk individorienteret I denne bog anlægges primært den system- og styringsmæssige synsvinkel, og nogle grundbegreber fra denne synsvinkel er omtalt i kapitel 7. I dag anvendes ofte betegnelsen ERP (Enterprise Resource Planning), der dækker over et edb-system, hvor alle virksomhedens funktioner har adgang til en fælles database. De fire hovedområder i et sådan system er Økonomi, Produktion og logistik, Salg/marketing og HR. Da fokus i denne bog er på produktion og logistik, så anvendes betegnelsen MRP (Material Requirement Planning), der er den klassiske betegnelse for et produktionsstyringssystem. Bogen er opdelt i 13 kapitler samt en afsluttende epilog. I kapitel 1 beskrives en række grundlæggende begreber og principper inden for produktionsstyring. Tanken bag dette kapitel er, at det skulle danne en forståelsesmæssig ramme for de efterfølgende kapitler. Selv om forståelsen af en ramme kan være vanskelig, hvis der ikke er kendskab til det konkrete indhold i denne, så anbefales det alligevel at læse kapitel 1 først og derefter eventuelt vende tilbage til det, når efterfølgende kapitler er læst. Kapitel 2 omhandler forecast og prognoser. Begge disse begreber dækker over et estimat for en fremtidig tilstand, og da enhver planlægning er baseret på et estimat af, hvordan fremtiden vil se ud, så bør prognoser/forecast være grundlaget for enhver planlægning. I kapitel 3 beskrives modeller til lagerstyring. Det karakteristiske ved denne lagerstyring er, at lagrene for de enkelte varer styres uafhængigt af hinanden. Kapitel 4 omhandler materialestyring i et MRP-system. Her styres de enkelte lagre ikke uafhængigt af hinanden, idet styklisternes information om sammenhængen mellem vareforbruget udnyttes. Dette planlægningsprincip blev udviklet i 60 erne og er i dag det anvendte princip for planlægning af materialer i stort set alle edbproduktionsstyringssystemer. Produktionsstyring omfatter styring af materialer og af kapacitet, men da der ikke kan foretages en simultan planlægning af materialer og kapacitet, planlægges der sekventielt for disse. Beskrivelsen i kapitel 4 af planlægningen af materialer efterfølges derfor i kapitel 5 med en beskrivelse af, hvordan der efterfølgende kan foretages en konsekvensvurdering af kapacitetsbehovet til gennemførelse af de udarbejdede materialeplaner. 13

9 Indledning Gennem fremkomsten af begrebet OPT blev der i 80 erne sat spørgsmålstegn ved, om den i kapitel 4 og 5 beskrevne produktionsstyring var den bedste, idet betydningen af flaskehalse blev fremført. Dette førte til styringskonceptet Drum-Buffer-Rope, der beskrives i kapitel 6. Globalisering og outsourcing medfører, at den enkelte virksomhed overlader en stigende del af produktionsopgaven til andre virksomheder. Hermed kan de enkelte delopgaver af produktionen løses på en mere effektiv måde, men samtidigt øges kompleksiteten i materialestyringen, idet denne ændres fra at omfatte styring i den enkelte virksomhed til at omfatte styring af produktionsnetværk. Dette er temaet for kapitel 7. Der er en generel tendens til, at markedet kræver flere varianter og mere kundespecifikke produkter. I den forbindelse er postponement og mass customization blevet centrale begreber, og disse beskrives i kapitel 8. I kapitel 9 beskrives Just-in-Time (JIT) og Lean, der begge er begreber, som fremkom til beskrivelse af effektive japanske produktionssystemer, herunder specielt af Toyota Production System (TPS). JIT vandt i 70 erne og 80 erne en vis udbredelse i vestlige virksomheder, men begrebet JIT er efterfølgende blevet erstattet af begrebet Lean, som har vundet meget større udbredelse. Da JIT ikke mindst gennem begrebet Lean har fået stor indflydelse på udviklingen af vestlige produktionssystemer, er der i kapitel 9 lagt vægt på at beskrive baggrunden for og tankegangen bag JIT. I kapitel 10 beskrives Six Sigma, der er et begreb, som opstod med sigte på at forbedre kvaliteten af produkterne. Begrebet har siden udviklet sig til generelt at sigte mod forbedring af alle virksomhedens processer. Hvor de forskellige koncepter for udvikling af produktionssystemer oftest søges at fremstå som universalløsninger, så synes der at være en tendens til, at Six Sigma kombineres med Lean, hvilket har dannet baggrund for begrebet Lean Six Sigma (LSS). I kapitel 11 beskrives TPM, der er et begreb, som fremkom med sigte på at forbedre kvaliteten og kapaciteten af produktionsudstyret. Siden har begrebet udviklet sig til generelt at sigte mod en forbedring af udnyttelsen af alle virksomhedens ressourcer. Begrebet Lean har sit udgangspunkt i en produktionsvirksomhed, hvor efterspørgslen efter virksomhedens varer er forholdsvis forudsigelig. I modsætning hertil tager begrebet Agile udgangspunkt i en situation, hvor dette ikke er tilfældet. Hvis efterspørgslen ikke kan forudsiges, så er det et spørgsmål om hurtigt at kunne reagere med henblik på at opfylde den efterspørgsel, der pludseligt opstår. Begreberne Agile og Quick Response Manufacturing, der beskrives i kapitel 12, er netop udviklet med henblik på løsning af sådanne produktionsopgaver. 14

10 Indledning I kapitel 13 skitseres i et historisk perspektiv nogle af de mest markante nye tanker, som gennem de sidste år er fremkommet om, hvordan effektiviteten af produktionssystemer kan forbedres. Beskrivelsen afspejler endvidere, hvorledes produktionsopgaven og kravene til dens løsning har ændret sig gennem perioden. I den afsluttende epilog fremføres nogle synspunkter om begreberne "push" og "pull". Disse to begreber og især begrebet "pull" har vundet stor udbredelse, men da indholdet i de to begreber ikke er veldefineret, så betragtes de af bogens forfatter som værende uhensigtsmæssige. Da der i forvejen findes mere beskrivende begreber, så betragtes de også som værende overflødige, hvorfor de kun er brugt i bogen i forbindelse med citater. 15

11 1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Formålet med dette kapitel er at give en introduktion til og en form for overblik over fagområdet "Produktionsstyring". I afsnit 1.1 beskrives først en række grundlæggende begreber omkring produktion og styring, og i afsnit 1.2 beskrives herefter typiske kriterier for produktionsstyring. Herefter skitseres i afsnit 1.3, hvorledes produktionsvirksomheder kan opdeles i forskellige typer med forskellige produktionsstyringsopgaver. For produktionsstyringen i den traditionelt dominerende virksomhedstype (lagerstyret færdigvareproduktion) skitseres herefter i afsnit 1.4 et rammesystem, som danner grundlag for opbygningen af de fleste edb-produktionsstyringssystemer. I fortsættelse heraf skitseres kort i afsnit 1.5 samspillet mellem en virksomheds produktionsstyring og dens øvrige styringsfunktioner. Det i afsnit 1.4 beskrevne rammesystem er baseret på proaktiv planlægning (planlægning ud fra prognoser), og som et alternativ hertil skitseres i afsnit 1.6 et styringsprincip, baseret på reaktiv tilpasning (planlægning ud fra indtrufne hændelser). I afsnit 1.7 skitseres afslutningsvist kort, hvorledes begrebet produktion" gennem de seneste år har fået et udvidet indhold, så det ikke længere alene omfatter fremstilling af fysiske produkter. Første gang danske begreber omtales, er der efter mange af begreberne i parentes med kursiv anført de tilsvarende amerikanske begreber, dvs. APICS-terminologi (American Production and Inventory Control Society). Hermed søges etableret en sammenhæng mellem dansk og amerikansk terminologi. APICS, der er dannet i 1957, er en non-profit organisation med medlemmer. APICS blev dannet med hovedformålet om at fremme uddannelsen inden for produktionsstyringsom-

12 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper rådet, og der gennemføres APICS-kurser i mange lande, herunder i Danmark. APICS udgiver bl.a. "APICS Dictionary", og det er terminologien herfra, der refereres til i denne bog. APICS har gennem en årrække gradvist udvidet sit fokus fra produktionsstyring til styring af alle virksomhedens ressourcer. APICS anvender således i dag betegnelsen The Association for Operations Management". 1.1 Produktion og styring Begrebet "produktion" har traditionelt været anvendt som betegnelse for fremstilling af fysiske produkter. Gennem de senere år har begrebet imidlertid fået et meget bredere indhold, idet det af mange i dag opfattes som dækkende over enhver transformationsproces, der iværksættes og styres af mennesker, og som har til formål at frembringe goder (ydelser), der kan tilfredsstille menneskelige behov. Aktiviteter på en uddannelsesinstitution, i en bank, i en forsikringsvirksomhed eller på et hospital kan således opfattes som værende produktion, og tankegange og principper fra styring af processer til fremstilling af fysiske produkter overføres herved til nye områder. Eksempelvis opstod Lean (se kapitel 9) på Toyotas bilfabrikker, men Leantankegangen og Lean principper har efterfølgende vundet stor udbredelse i servicevirksomheder. Generelt kan input til en produktionsproces betegnes produktionsfaktorer, medens output betegnes produktionsresultater. Transformationen fra input til output kan opfattes som en tilstandstransformation, hvor tilstanden af visse produktionsfaktorer eventuelt kun ændres i ringe omfang, medens andre produktionsfaktorer næsten fuldstændigt kan miste deres oprindelige identitet. I fig. 1.1 er for en produktionsproces til fremstilling af fysiske produkter anført typiske eksempler på produktionsfaktorer og på produktionsresultater. Figur 1.1: Eksempler på produktionsfaktorer og produktionsresultater Produktion har, som nævnt ovenfor, "til formål at frembringe goder (ydelser)". Produktion er således en formålsrettet transformationsproces. De i fig. 1.1 anførte eksempler på produktionsresultater omfatter imidlertid såvel ønskede resultater som uønskede bieffekter. For at sikre, at de ønskede resultater maksimeres, samtidigt 17

13 1 med at de uønskede bieffekter minimeres, må transformationsprocessen underkastes en hensigtsmæssig styring. Et produktionssystem kan, som ethvert andet system, opfattes som en afgrænset del af virkeligheden, og produktionssystemet kan opdeles i et udførende og et styrende system. Dette er illustreret i fig Fig. 1.2.: Produktionssystem, opdelt i et udførende og et styrende system. I det styrende system gennemføres en planlægningsproces, der kan opdeles i følgende fire faser: 1. Fastlæggelse af mål 2. Opstilling af handlingsalternativer 3. Beregning af konsekvenserne af de forskellige alternativer 4. Valg af det alternativ, der giver den største målopfyldelse På grundlag af de hermed valgte planer sendes styrende data, SD, til det udførende system, hvor transformationsprocessen igangsættes. Under transformationsprocessen opsamles data, og de registrerede data, RD, tilgår det styrende system, hvor de danner grundlag for at sammenholde den faktiske situation med de opstillede mål og planer, dvs. at der gennemføres en kontrol. Uoverensstemmelser mellem planlagte og realiserede tilstande fører evt. til korrigerende handlinger (replanlægning), hvorved nye styrende data sendes til det udførende system. Denne løbende sekvens af "planlægning", "beordring", "udførelse" og "kontrol" betegnes styring. Denne styringsproces er illustreret i fig Det skal bemærkes, at der ikke i det engelske sprog findes ét ord, der direkte dækker over indholdet i det danske ord "styring". I den engelsksprogede litteratur svarer "planning and control" til det danske ord "styring". 18

14 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Fig. 1.3: Styringsprocessen: Planlægning, beordring, udførelse og kontrol. En grundlæggende betingelse for styring er, at planlægningshorisonten skal være mindst lige så lang som reaktionstiden, så "problemer" kan identificeres så lang tid før, de opstår, at der er tid til at finde og gennemføre en løsning. I en produktionsvirksomhed kræver nogle problemer således lang tid for at blive løst. Det gælder f.eks. kapacitetsproblemer, som kræver etablering af nye bygninger eller anskaffelse af kostbare maskiner. Andre kapacitetsproblemer kan derimod løses på meget kortere sigt, f.eks. gennem en midlertidig flytning af en medarbejder fra én maskine til en anden eller fra én afdeling til en anden. Fig. 1.4: Illustration af hierarkisk styring med planlægning på tre niveauer. Problemernes natur er derfor bestemmende for, hvor lang planlægningshorisont der er behov for. Det er derfor ikke altid hensigtsmæssigt, som skitseret i fig. 1.2, at foretage den samlede planlægning i ét system. Planlægningen opdeles derfor oftest i flere systemer (på flere niveauer), hvilket betegnes hierarkisk planlægning eller når feedback i form af registrerede data tilføjes hierarkisk styring. Dette er illustreret i fig

15 1 På øverste niveau foretages den langsigtede planlægning. Detaljeringsgraden i denne planlægning er ikke stor, men til gengæld vil planlægningen her oftest være karakteriseret ved, at den inddrager flere forskellige aspekter, herunder at den berører forskellige funktioner i virksomheden. Planlægningen får herved også en koordinerende funktion, idet den skal sikre, at de langsigtede planer for virksomhedens forskellige funktioner er koordinerede. F.eks. må planer om markedsføring på nye markeder koordineres med planer om udbygning af produktionskapaciteten. Koordination af forskellige funktioners planer på ét niveau betegnes horisontal koordination. Fig. 1.5: Sammenhæng mellem mål og planer i hierarkisk styring. De langsigtede planer, der ud fra virksomhedens overordnede mål er opstillet på øverste niveau, tilgår herefter det underliggende niveau, hvor planerne udgør målene for planlægningsprocessen på dette niveau. Her udarbejdes mere detaljerede og oftest mere kortsigtede planer, der herefter tilsvarende tilgår det underliggende niveau, hvor de udgør målene for den videre detaljering af planerne. Til højre i fig. 1.4 er skitseret, at der på øverste niveau arbejdes med en lang planlægningshorisont og med en ringe detaljeringsgrad, medens det modsatte er tilfældet på de lavere niveauer. Hierarkisk planlægning er således baseret på et mål-middel hierarki, der tilstræber vertikal koordination, dvs. konsistens mellem planerne på de forskellige niveauer. Sammenhængen mellem mål og planer er skitseret i fig

16 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Planlægningsopgaven ændrer karakter ned gennem niveauerne. Til illustration af dette er i fig. 1.6 anført forskellige dimensioner til karakterisering af, hvorledes planlægningsopgaven gradvist ændrer karakter fra det øverste til laveste niveau i planlægningshierarkiet. Fig. 1.6: Dimensioner til karakterisering af planlægningsopgaven på forskellige niveauer. 1.2 Kriterier for produktionsstyring I afsnit 1.1 er produktion" omtalt som et begreb, der generelt beskriver en transformationsproces. Ud fra den mere traditionelle opfattelse af begrebet produktion", så beskriver produktion kun transformationsprocesser, der er knyttet til fremstillingen af fysiske produkter, dvs. primært bearbejdnings- og montageprocesser. Dette er illustreret i fig. 1.7, hvor produktionen omfatter transformationen fra indkøbte varer til færdigvarer. Aktiviteter, der ikke er en del af denne fremstillingsproces, opfattes som styringsaktiviteter. Det er denne opfattelse af begrebet produktion", der primært behandles i denne bog, og ud fra denne opfattelse af produktionsbegrebet kan produktionsstyring defineres på følgende måde: Produktionsstyringssystemet er altså den del af virksomhedens samlede styringssystem, som planlægger og overvåger det givne produktionssystems transformationer af råvarer til færdigvarer ved udførelse af givne processer på givne produkter i overensstemmelse med en given målsætning for produktionsresultatets størrelse" [Produktionsstyring, 1969, s.28] Planlægningsprocessen kan, som beskrevet i relation til fig. 1.2, opdeles i fire faser, hvoraf den første omhandler Fastlæggelse af mål". De typiske mål (kriterier), der opstilles for produktionsstyringen, er: 21

17 1 Høj leveringsevne A1. Kort leveringstid og sikker overholdelse af denne A2. Høj servicegrad Lav kapitalbinding Høj kapacitetsudnyttelse Lave fremstillingsomkostninger Fleksibilitet Fig. 1.7: Den traditionelle opfattelse af begrebet produktion" (= fremstilling). Leveringsevne For de fleste virksomheder stiller markedssituationen stigende krav til virksomhedens leveringsevne. For virksomheder, der producerer efter kundeordrer, er dette et spørgsmål om at kunne præstere en kort leveringstid og (for de fleste virksomheder i mindst lige så høj grad) at kunne overholde den lovede leveringstid. For virksomheder, der producerer standardvarer til et færdigvarelager, er det et spørgsmål om at styre disse lagre, så servicegraden er høj, dvs. at varerne er på lager og derfor umiddelbart kan leveres, når kunderne efterspørger varerne. Kapitalbinding Kapitalbindingen er et udtryk for, hvor mange penge der er bundet i varer på lagre og i varer i arbejde. Jo mindre lagre og jo færre varer i arbejde, desto mindre kapital bindes, hvorved kapitalomkostningerne reduceres. Et andet forhold er, at produktion af varer til lager altid indebærer en risiko for, at det senere skulle vise sig, at der alligevel ikke bliver brug for disse varer, dvs. at varerne bliver ukurante. Tendensen mod kortere og kortere produktlevetider forøger denne risiko. Et tredje forhold er, at lagre og varer i arbejde forøger den samlede gennemløbstid i produktionen, hvorved reaktionstiden ved tilpasningen af virksomhedens produktion til markedets efter- 22

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Indhold Meget kort om Ingeniørhøjskolen i Århus Kvalitet er også

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION Begreber og elementer i et logistikkoncept AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Spild i virksomheden 2 Overproduktion Overproduktion defineres som produktion, der ikke er efterspurgt. Det vil sige, det er produktion

Læs mere

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier. Lang Lean Reducere spild Hybrid Ordrepunkt gennem postponement Leverandørens Lead time Kanban Agilitet Kort Kontinuerlig disponering Quick response Forudsigelig Uforudsigelig Kundebehov Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Læs mere

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden?

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden? Lean-forsyningskæde Under et Lean-forsyningskædeprojekt for et par måneder siden stillede en af leverandørerne følgende spørgsmål: Er det muligt at være Lean, når man er leverandør til en kunde, som arbejder

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Lean processen skal sikre at vi er i stand til at:

Lean processen skal sikre at vi er i stand til at: Lean Enterprise med TPM-RCM Elementer Lean Lean processen skal sikre at vi er i stand til at: producere kvalitet til tiden, ikke hver gang, men hver eneste gang vi ønsker det og til lavest mulige omkostninger

Læs mere

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse Program LEAN kørekortet og værdistrømanalyse Værdistrømanalyse med svømmebaner Formål med værdistrømanalyse Før værdistrømanalyse

Læs mere

Løsningsforslag til opgavesamling

Løsningsforslag til opgavesamling Løsningsforslag til opgavesamling til af Aage U. Michelsen 2 Forord Denne publikation indeholder løsningsforslag til opgavesamlingen til bogen Produktionsstyring Begreber, principper og modeller. I løsningsforslagene

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Opgavesamling. Aage U. Michelsen. til. Aage U. Michelsen og Nyt Teknisk Forlag

Opgavesamling. Aage U. Michelsen. til. Aage U. Michelsen og Nyt Teknisk Forlag Opgavesamling til af Aage U. Michelsen 2 Forord Denne opgavesamling er udarbejdet med henblik på undervisning i produktionsstyring - baseret på bogen Produktionsstyring Begreber, principper og modeller.

Læs mere

set i et økonomisk styrings og management perspektiv

set i et økonomisk styrings og management perspektiv Michael Andersen - Copenhagen Business School Lean set i et økonomisk styrings og management perspektiv ma.acc@cbs.dk Michael Andersen - Finansanalytikerforeningen 18. maj 2006 2 Lean Manufacturing Lean

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Funktionerne tilføjes for processen, produktion og Logistik i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funktionerne tilføjes for processen, produktion og Logistik i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funktionerne tilføjes for processen, produktion og Logistik i Dynamics AX 2012 R2 Dette dokument er maskinoversat uden menneskelig indgriben. Det leveres "som det er og forefindes", og det kan ikke garanteres,

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00 Webinar ROB-EX til Visma Velkommen Vi starter kl. 10.00 ROB-EX Scheduler til Visma Business Produktions og kapacitetsplanlægning Program Hvem er hvem Hvad er ROB-EX Hvorfor bruge ROB-EX Kort om integration

Læs mere

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees:

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees: SBS Group Presentation Torben Madsen January 2014 1 Overskrift SBS Group Organization Employees: SBS Automotive 325 SBS Friction 85 Notox: 10 Management & shared serv. 30 Total 450 SBS Group SBS Group

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Produktkvalitet Fleksibilitet Leveringstid Innovation og knowhow Kommunikation Salgspris Produktudbud (sortiment) After sales-service

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar VMM VELUX Manufacturing Model Præsentation: SESAM seminar 22.11.2011 2011-11-16 Agenda VELUX / VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VMM VMM i Teknologi afdelingen Flowprojekt Erfaringer med

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Journey to Lean bogen bag Danfoss Productivity Programme

Journey to Lean bogen bag Danfoss Productivity Programme Journey to Lean bogen bag Danfoss Productivity Programme Indledning Der er i Danmark et stort fokus på Lean, og der er en stor lyst til at lære mere om Lean, navnlig om hvordan man kan implementere konceptet.

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen

Titel: LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen Dias 1 Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen LEAN er i dag et meget fremherskende koncept indenfor logistikstyringen i mange danske virksomheder, såvel indenfor produktions-

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Introduktion til processer

Introduktion til processer Introduktion til processer Traditionel virksomhedsopfattelse 1 Traditionel organisation Hierarkisk opbygning Baseret på ledelsesansvar Aktiviteter forløber ofte med skift mellem afdelinger og med hyppige

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

Logistikstyringsopgaven kan den gøres mere styrbar? Af konsulent Bo Møller, Valcon A/S. Indledning:

Logistikstyringsopgaven kan den gøres mere styrbar? Af konsulent Bo Møller, Valcon A/S. Indledning: Logistikstyringsopgaven kan den gøres mere styrbar? Af konsulent Bo Møller, Valcon A/S Indledning: En række faktorer har gjort logistikstyringsopgaven mere kompliceret: Der er pres fra direktion og bestyrelse

Læs mere

Historie. I. P. Lund. Grundlagt i I 60 erne leverandør til de danske hospitaler af Luna serien

Historie. I. P. Lund. Grundlagt i I 60 erne leverandør til de danske hospitaler af Luna serien Historie I. P. Lund Grundlagt i 1873 I 60 erne leverandør til de danske hospitaler af Luna serien Verner Overgaard Fik en ide.. Samarbejde med Arne Jacobsen 1961 Arne Jacobsen vandt konkurrencen om Nationalbanken

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff GAD seminar 2017 Optimering og udnyttelse af ressourcer Andrew Hoff hof@force.dk Plan for introduktionen 1. Kort introduktion 2. Inden du går i gang 3. Indledede analyser 4. Værdistrømsanalyser 5. Værktøjer

Læs mere

MAKROØKONOMI DEN KLASSISKE MODEL OG ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Grundlæggende antagelse om, at priserne er fuldt fleksible. 1. årsprøve, 2.

MAKROØKONOMI DEN KLASSISKE MODEL OG ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Grundlæggende antagelse om, at priserne er fuldt fleksible. 1. årsprøve, 2. MAKROØKONOMI 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 7 Introduktion til kort sigt og økonomiske fluktuationer Pensum: Mankiw kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/cth/makro.htm DEN KLASSISKE MODEL

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Logistik og optimering

Logistik og optimering Logistik og optimering JENS LYSGAARD Professor Institut for Økonomi Aarhus Universitet Forskningscentret CORAL v. Institut for Økonomi Logistik og optimering CORAL: Cluster for Operations Research And

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification.

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som The Forrester effect, The Burdidge effect eller Demand Amplification. 1. 1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification. Hvorledes vurderer du dit kendskab til teorien bag ved Bullwhip

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, VØ A, 6. Sem. 3B

Undervisningsbeskrivelse, VØ A, 6. Sem. 3B Undervisningsbeskrivelse, VØ A, 6. Sem. 3B Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Juni 2011, 6. Sem. Herningsholm Erhvervsskole, HHX Ikast HHX Virksomhedsøkonomi A Bent Thomsen Hold HHX 3B,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version DI version 2012-05-22 VSM Værdistrømsanalyse for produktion Øvelse Alle rettigheder tilhører DI 2-2-1 - VSM-P - Øvelse - Lastbilfabrikken - 2012-05-22 side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Netværksmøde, Produktivitet Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Agenda Tid. Emne. 0900-0930 Morgenbrød og introduktion til dagen 0930-1115 clean værktøjer hos Novo Nordisk 1115-1200 Frokost 1200-1300 Rundvisning

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskemaet er bygget op omkring fem kriterier, der skal underbygge ansøgningen med forskellige vinkler på den indsats, din virksomhed har gennemført.

Læs mere

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm OPGAVE 3 Virksomheden Model2 A/S skal udarbejde budget for 2003. Model2 A/S producerer og sælger to elektroniske produkter, P super og P alm. Produktionen er organiseret i 2 produktionsafdelinger, A og

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

WE KNOW HOW. Produktivitet. Service & Montage. Ergonomi & Sikkerhed. Data. Kvalitet

WE KNOW HOW. Produktivitet. Service & Montage. Ergonomi & Sikkerhed. Data. Kvalitet WE KNOW HOW AVN Teknik implementerer tekniske løsninger, som sikrer ergonomisk korrekt materialehåndtering. Vores løsninger indebærer sikkerhed, planlægning, opfølgning og vedligeholdelse. Produktivitet

Læs mere

Haabendal Management Løbende forbedringer i øjenhøjde

Haabendal Management Løbende forbedringer i øjenhøjde Eksempler på typiske forløb fra den seneste periode. Haabendal management har bred erfaring indenfor optimerings- og udviklingsforløb. Nedenfor kan ses typiske forløb fra den seneste periode. På baggrund

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere