1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper 16"

Transkript

1 Indhold Indledning 12 1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Produktion og styring Kriterier for produktionsstyring Forskellige produktionsstyringsopgaver Rammesystem for MRP-baseret produktionsstyring Virksomhedens styringssystemer Proaktiv planlægning vs. reaktiv tilpasning Udvidelse af produktionsbegrebet 38 2 Prognose- og forecastberegning Prognoser hvorfor/hvordan? Behov for at udarbejde prognoser Forskellige prognosesituationer Forecastteknikkens grundlag samt faser i udarbejdelsen af forecast Dataindsamling Fastlæggelse af model Udjævningsteknik ved forecastberegning Udjævningsteknik til tidsseriemodeller Udjævningsteknik til probalistiske modeller Valg af udjævningsteknik Forecastberegning Usikkerhedsberegning Usikkerhedsberegning ved tidsseriemodeller Usikkerhedsberegning ved probalistiske modeller Eksempel på anvendelse af forecast ved lagerstyring Eksempler på forecastberegning ved fire forskellige modeller Konstant model med glidende gennemsnit 75

2 Indhold Konstant model med eksponentiel udjævning Lineær model med eksponentiel udjævning Sæsonmodel 79 3 Lagerstyring Grundbegreber og disponeringssystemer Formål med lagre Lageromkostninger Mål for styring af lagre Materialestyringsprincipper Disponeringssystemer for forbrugsstyrede lagre Eksempler på disponeringsregler ved transaktionsrapportering Seriestørrelser ved forbrugsstyring Den klassiske Wilsons formel (EOQ) EOQ ved kontinuert tilgang til lageret Pris afhængig af mængde (rabat) Forventet prisstigning Tilpasning af seriestørrelser for forskellige varer Omkostningernes følsomhed over for ændringer i seriestørrelsen Afrunding omkring seriestørrelser Sikkerhedslagre ved forbrugsstyring Stokastisk forbrug og deterministisk genanskaffelsestid Stokastisk forbrug og stokastisk genanskaffelsestid Seriestørrelsesmodeller ved éngangsdisponeringer Aggregerede lagerbetragtninger ABC-analyser Omkostningssammenhænge for det samlede lager Afrunding MRP-baseret materialeplanlægning Opgavestruktur ved MRP-baseret produktionsstyring Styklister/varenetværk 142 7

3 Indhold 4.3 Hovedplanlægning (Master Planning) Planlægning for produktfamilier Planlægning for færdigvarer (MPS) Anvendelse af MPS Planlægningsstyklister Brutto-/nettobehovsberegning (Material Requirements Planning) Princippet i MRP-beregning (brutto-/nettobehovsberegning) Grundlaget for seriestørrelsesberegning Seriestørrelsesmodeller, baseret på diskrete afgange Seriestørrelsesmodeller, baseret på kontinuert afgang Sammenligning og vurdering af seriestørrelsesmodellerne Pris afhængig af mængde Konsekvenser af brug af seriestørrelser Kompleksitet i MRP-planer Kapacitetsplanlægning og finplanlægning/beordring Begreberne "kapacitet" og "belastning" Operationsnetværk/operationslister Kapacitetsplanlægning på forskellige planlægningsniveauer Beregning af kapacitetsbehov for en Sales and Operation Plan (SOP) Beregning af kapacitetsbehov for en Master Production Schedule Beregning af kapacitetsbehov for en MRP-plan Finplanlægning Centraliseret finplanlægning Decentraliseret beslutningstagen om igangsættelse af ordrer Input-/outputstyring Afrunding Theory of Constraints (TOC) Historien bag TOC Tankegangen bag TOC Økonomiske begreber i TOC 223 8

4 Indhold 6.4 Planlægningsprincippet i TOC (Drum-Buffer-Rope (DBR)) The Thinking Process Afrundning Materialestyring i produktionsnetværk SCM Fra produktionsvirksomhed til forsyningsnetværk/-kæde Et produktionsnetværk opfattet som ét produktionssystem Styring af materialestrømme i produktionsnetværk Styring af forsyninger til virksomheden Muligheder for og konsekvenser af indførelse af VMI Styring af leveringer til distributionslagre Postponement og Mass Customization Postponement Postponement i fremstillingssystemet Postponement i distributionssystemet Postponement i et integreret produktions- og distributionssystem Mass Customization Just-in-Time (JIT) og Lean JIT-begrebets indhold i 70 erne og 80 erne KAIZEN JIT-principper og -teknikker Toyotas 7 spildkategorier Reduktion af lagre Reduktion af omstillingstider (SMED) De 5 S er Poka-yoke (0-fejl) No blame no fear Flermaskinbetjening og U-layout Kundefokus på såvel eksterne som interne kunder Forenkling og synliggørelse 303 9

5 Indhold Teams motivation, uddannelse og træning Kanban-system To-kort Kanban-system Et-kort Kanban-system Dimensionering af et Kanban-system Toyota Production System (TPS) Toyota-huset Jidoka Lean De grundlæggende principper bag Lean Value Stream Mapping (VSM) Eksempel på udarbejdelse af Current State Map Principper ved udarbejdelse af Future State Map Case: Udarbejdelse af Future State Map Caseløsning: Udarbejdelse af Future State Map Sammenfatning Six Sigma og Lean Six Sigma Baggrunden for begrebet Six Sigma Udviklingen af indholdet i begrebet Six Sigma Implementering af Six Sigma Metoder i Six Sigma Relationer mellem Six Sigma og TQM Lean Six Sigma (LSS) Total Productive Maintenance (TPM) Baggrunden for TPM Fra PM til TPM Indholdet i TPM I (TPM på produktionsniveau) Implementering af TPM I Indholdet i TPM II (TPM på virksomhedsniveau) Implementering af TPM II

6 Indhold 11.7 Indholdet i TPM III Relationer mellem TPM og TPS/JIT Agile og Quick Response Manufacturing (QRM) Agile Manufacturing Quick Response manufacturing (QRM) Afrundning Nytænkninger om udvikling af produktionssystemer The Focused Factory UPS (Udvikling af ProduktionsSystemer) Non-Stock Production Reduktion af omstillingstid (SMED) KAIZEN løbende forbedringer World Class Manufacturing (WCM) Time-based Competition (TBC) Business Process Reenginering (BPR) Sammenfatning Afslutning 407 Epilog: Om pull og push 410 Bilag A: Normalfordeling 416 Litteratur 418 Index

7 Indledning Indholdsmæssigt er denne bog opdelt i to dele, idet de første seks kapitler omhandler de klassiske planlægningsmodeller, der anvendes inden for produktionsstyring. De resterende syv kapitler omhandler forskellige koncepter, der sigter mod udvikling af mere effektive produktionssystemer. Bogen kan dermed siges at omhandle to forskellige problemstillinger. Temaet for bogens første del er således, hvorledes produktionen i et givet produktionssystem kan effektiviseres gennem en bedre planlægning. Temaet for bogens anden del er, hvorledes et produktionssystem ved anvendelse af en række forskellige principper kan udvikles, så produktionen kan gennemføres på en mere effektiv måde. En sådan udvikling af et produktionssystem vil ofte medføre, at planlægningsproblemet forenkles. De to temaer illustrerer således, at der inden for fagområdet arbejdes på to forskellige fronter. På den ene front arbejdes der mod udvikling af avancerede modeller, der centralt kan løse komplekse planlægningsopgaver. På den anden front arbejdes der mod forenkling af planlægningsproblemerne, så disse kan løses ved decentrale beslutninger. Generelt udvikles modeller ud fra specifikke forudsætninger, og anvendeligheden af modellerne er betinget af, at disse forudsætninger er opfyldt. Ved beskrivelsen af modeller er der derfor lagt vægt på præcisering af forudsætningerne, hvilket forhåbentligt skulle bidrage til en større forståelse af modellerne og dermed til en mere kvalificeret anvendelse af disse. De beskrevne modeller er udvalgt ud fra, at de finder anvendelse i praksis. Der er imidlertid lagt vægt på beskrivelsen af det teoretiske grundlag for modellerne og ikke på den praktiske anvendelse af disse. Ved beskrivelsen af koncepter til udvikling af produktionssystemer er der lagt vægt på at tage udgangspunkt i de originale og dermed ofte ældre kilder. Det er der flere begrundelser for. For det første indplaceres udviklingen af begreber herved i et historisk perspektiv. For det andet er de originale kilder valgt ud fra princippet om, at "Hædres den, der hædres bør". Den vigtigste begrundelse for valget af originale kilder er imidlertid, at der herved undgås den subjektive fortolkning, som efterfølgende forfattere ofte giver. Dette kan eksemplificeres med begrebet "Lean", der opstod som karakteristik af Toyota Production System, men som efterfølgende er

8 Indledning beskrevet af mange forskellige forfattere, som oftest lægger deres egen mere eller mindre subjektive fortolkning i begrebet. Virkeligheden kan betragtes ud fra forskellige synsvinkler. En klassisk opdeling er følgende tre synsvinkler: teknisk (system- og styringsmæssig) organisatorisk individorienteret I denne bog anlægges primært den system- og styringsmæssige synsvinkel, og nogle grundbegreber fra denne synsvinkel er omtalt i kapitel 7. I dag anvendes ofte betegnelsen ERP (Enterprise Resource Planning), der dækker over et edb-system, hvor alle virksomhedens funktioner har adgang til en fælles database. De fire hovedområder i et sådan system er Økonomi, Produktion og logistik, Salg/marketing og HR. Da fokus i denne bog er på produktion og logistik, så anvendes betegnelsen MRP (Material Requirement Planning), der er den klassiske betegnelse for et produktionsstyringssystem. Bogen er opdelt i 13 kapitler samt en afsluttende epilog. I kapitel 1 beskrives en række grundlæggende begreber og principper inden for produktionsstyring. Tanken bag dette kapitel er, at det skulle danne en forståelsesmæssig ramme for de efterfølgende kapitler. Selv om forståelsen af en ramme kan være vanskelig, hvis der ikke er kendskab til det konkrete indhold i denne, så anbefales det alligevel at læse kapitel 1 først og derefter eventuelt vende tilbage til det, når efterfølgende kapitler er læst. Kapitel 2 omhandler forecast og prognoser. Begge disse begreber dækker over et estimat for en fremtidig tilstand, og da enhver planlægning er baseret på et estimat af, hvordan fremtiden vil se ud, så bør prognoser/forecast være grundlaget for enhver planlægning. I kapitel 3 beskrives modeller til lagerstyring. Det karakteristiske ved denne lagerstyring er, at lagrene for de enkelte varer styres uafhængigt af hinanden. Kapitel 4 omhandler materialestyring i et MRP-system. Her styres de enkelte lagre ikke uafhængigt af hinanden, idet styklisternes information om sammenhængen mellem vareforbruget udnyttes. Dette planlægningsprincip blev udviklet i 60 erne og er i dag det anvendte princip for planlægning af materialer i stort set alle edbproduktionsstyringssystemer. Produktionsstyring omfatter styring af materialer og af kapacitet, men da der ikke kan foretages en simultan planlægning af materialer og kapacitet, planlægges der sekventielt for disse. Beskrivelsen i kapitel 4 af planlægningen af materialer efterfølges derfor i kapitel 5 med en beskrivelse af, hvordan der efterfølgende kan foretages en konsekvensvurdering af kapacitetsbehovet til gennemførelse af de udarbejdede materialeplaner. 13

9 Indledning Gennem fremkomsten af begrebet OPT blev der i 80 erne sat spørgsmålstegn ved, om den i kapitel 4 og 5 beskrevne produktionsstyring var den bedste, idet betydningen af flaskehalse blev fremført. Dette førte til styringskonceptet Drum-Buffer-Rope, der beskrives i kapitel 6. Globalisering og outsourcing medfører, at den enkelte virksomhed overlader en stigende del af produktionsopgaven til andre virksomheder. Hermed kan de enkelte delopgaver af produktionen løses på en mere effektiv måde, men samtidigt øges kompleksiteten i materialestyringen, idet denne ændres fra at omfatte styring i den enkelte virksomhed til at omfatte styring af produktionsnetværk. Dette er temaet for kapitel 7. Der er en generel tendens til, at markedet kræver flere varianter og mere kundespecifikke produkter. I den forbindelse er postponement og mass customization blevet centrale begreber, og disse beskrives i kapitel 8. I kapitel 9 beskrives Just-in-Time (JIT) og Lean, der begge er begreber, som fremkom til beskrivelse af effektive japanske produktionssystemer, herunder specielt af Toyota Production System (TPS). JIT vandt i 70 erne og 80 erne en vis udbredelse i vestlige virksomheder, men begrebet JIT er efterfølgende blevet erstattet af begrebet Lean, som har vundet meget større udbredelse. Da JIT ikke mindst gennem begrebet Lean har fået stor indflydelse på udviklingen af vestlige produktionssystemer, er der i kapitel 9 lagt vægt på at beskrive baggrunden for og tankegangen bag JIT. I kapitel 10 beskrives Six Sigma, der er et begreb, som opstod med sigte på at forbedre kvaliteten af produkterne. Begrebet har siden udviklet sig til generelt at sigte mod forbedring af alle virksomhedens processer. Hvor de forskellige koncepter for udvikling af produktionssystemer oftest søges at fremstå som universalløsninger, så synes der at være en tendens til, at Six Sigma kombineres med Lean, hvilket har dannet baggrund for begrebet Lean Six Sigma (LSS). I kapitel 11 beskrives TPM, der er et begreb, som fremkom med sigte på at forbedre kvaliteten og kapaciteten af produktionsudstyret. Siden har begrebet udviklet sig til generelt at sigte mod en forbedring af udnyttelsen af alle virksomhedens ressourcer. Begrebet Lean har sit udgangspunkt i en produktionsvirksomhed, hvor efterspørgslen efter virksomhedens varer er forholdsvis forudsigelig. I modsætning hertil tager begrebet Agile udgangspunkt i en situation, hvor dette ikke er tilfældet. Hvis efterspørgslen ikke kan forudsiges, så er det et spørgsmål om hurtigt at kunne reagere med henblik på at opfylde den efterspørgsel, der pludseligt opstår. Begreberne Agile og Quick Response Manufacturing, der beskrives i kapitel 12, er netop udviklet med henblik på løsning af sådanne produktionsopgaver. 14

10 Indledning I kapitel 13 skitseres i et historisk perspektiv nogle af de mest markante nye tanker, som gennem de sidste år er fremkommet om, hvordan effektiviteten af produktionssystemer kan forbedres. Beskrivelsen afspejler endvidere, hvorledes produktionsopgaven og kravene til dens løsning har ændret sig gennem perioden. I den afsluttende epilog fremføres nogle synspunkter om begreberne "push" og "pull". Disse to begreber og især begrebet "pull" har vundet stor udbredelse, men da indholdet i de to begreber ikke er veldefineret, så betragtes de af bogens forfatter som værende uhensigtsmæssige. Da der i forvejen findes mere beskrivende begreber, så betragtes de også som værende overflødige, hvorfor de kun er brugt i bogen i forbindelse med citater. 15

11 1 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Formålet med dette kapitel er at give en introduktion til og en form for overblik over fagområdet "Produktionsstyring". I afsnit 1.1 beskrives først en række grundlæggende begreber omkring produktion og styring, og i afsnit 1.2 beskrives herefter typiske kriterier for produktionsstyring. Herefter skitseres i afsnit 1.3, hvorledes produktionsvirksomheder kan opdeles i forskellige typer med forskellige produktionsstyringsopgaver. For produktionsstyringen i den traditionelt dominerende virksomhedstype (lagerstyret færdigvareproduktion) skitseres herefter i afsnit 1.4 et rammesystem, som danner grundlag for opbygningen af de fleste edb-produktionsstyringssystemer. I fortsættelse heraf skitseres kort i afsnit 1.5 samspillet mellem en virksomheds produktionsstyring og dens øvrige styringsfunktioner. Det i afsnit 1.4 beskrevne rammesystem er baseret på proaktiv planlægning (planlægning ud fra prognoser), og som et alternativ hertil skitseres i afsnit 1.6 et styringsprincip, baseret på reaktiv tilpasning (planlægning ud fra indtrufne hændelser). I afsnit 1.7 skitseres afslutningsvist kort, hvorledes begrebet produktion" gennem de seneste år har fået et udvidet indhold, så det ikke længere alene omfatter fremstilling af fysiske produkter. Første gang danske begreber omtales, er der efter mange af begreberne i parentes med kursiv anført de tilsvarende amerikanske begreber, dvs. APICS-terminologi (American Production and Inventory Control Society). Hermed søges etableret en sammenhæng mellem dansk og amerikansk terminologi. APICS, der er dannet i 1957, er en non-profit organisation med medlemmer. APICS blev dannet med hovedformålet om at fremme uddannelsen inden for produktionsstyringsom-

12 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper rådet, og der gennemføres APICS-kurser i mange lande, herunder i Danmark. APICS udgiver bl.a. "APICS Dictionary", og det er terminologien herfra, der refereres til i denne bog. APICS har gennem en årrække gradvist udvidet sit fokus fra produktionsstyring til styring af alle virksomhedens ressourcer. APICS anvender således i dag betegnelsen The Association for Operations Management". 1.1 Produktion og styring Begrebet "produktion" har traditionelt været anvendt som betegnelse for fremstilling af fysiske produkter. Gennem de senere år har begrebet imidlertid fået et meget bredere indhold, idet det af mange i dag opfattes som dækkende over enhver transformationsproces, der iværksættes og styres af mennesker, og som har til formål at frembringe goder (ydelser), der kan tilfredsstille menneskelige behov. Aktiviteter på en uddannelsesinstitution, i en bank, i en forsikringsvirksomhed eller på et hospital kan således opfattes som værende produktion, og tankegange og principper fra styring af processer til fremstilling af fysiske produkter overføres herved til nye områder. Eksempelvis opstod Lean (se kapitel 9) på Toyotas bilfabrikker, men Leantankegangen og Lean principper har efterfølgende vundet stor udbredelse i servicevirksomheder. Generelt kan input til en produktionsproces betegnes produktionsfaktorer, medens output betegnes produktionsresultater. Transformationen fra input til output kan opfattes som en tilstandstransformation, hvor tilstanden af visse produktionsfaktorer eventuelt kun ændres i ringe omfang, medens andre produktionsfaktorer næsten fuldstændigt kan miste deres oprindelige identitet. I fig. 1.1 er for en produktionsproces til fremstilling af fysiske produkter anført typiske eksempler på produktionsfaktorer og på produktionsresultater. Figur 1.1: Eksempler på produktionsfaktorer og produktionsresultater Produktion har, som nævnt ovenfor, "til formål at frembringe goder (ydelser)". Produktion er således en formålsrettet transformationsproces. De i fig. 1.1 anførte eksempler på produktionsresultater omfatter imidlertid såvel ønskede resultater som uønskede bieffekter. For at sikre, at de ønskede resultater maksimeres, samtidigt 17

13 1 med at de uønskede bieffekter minimeres, må transformationsprocessen underkastes en hensigtsmæssig styring. Et produktionssystem kan, som ethvert andet system, opfattes som en afgrænset del af virkeligheden, og produktionssystemet kan opdeles i et udførende og et styrende system. Dette er illustreret i fig Fig. 1.2.: Produktionssystem, opdelt i et udførende og et styrende system. I det styrende system gennemføres en planlægningsproces, der kan opdeles i følgende fire faser: 1. Fastlæggelse af mål 2. Opstilling af handlingsalternativer 3. Beregning af konsekvenserne af de forskellige alternativer 4. Valg af det alternativ, der giver den største målopfyldelse På grundlag af de hermed valgte planer sendes styrende data, SD, til det udførende system, hvor transformationsprocessen igangsættes. Under transformationsprocessen opsamles data, og de registrerede data, RD, tilgår det styrende system, hvor de danner grundlag for at sammenholde den faktiske situation med de opstillede mål og planer, dvs. at der gennemføres en kontrol. Uoverensstemmelser mellem planlagte og realiserede tilstande fører evt. til korrigerende handlinger (replanlægning), hvorved nye styrende data sendes til det udførende system. Denne løbende sekvens af "planlægning", "beordring", "udførelse" og "kontrol" betegnes styring. Denne styringsproces er illustreret i fig Det skal bemærkes, at der ikke i det engelske sprog findes ét ord, der direkte dækker over indholdet i det danske ord "styring". I den engelsksprogede litteratur svarer "planning and control" til det danske ord "styring". 18

14 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Fig. 1.3: Styringsprocessen: Planlægning, beordring, udførelse og kontrol. En grundlæggende betingelse for styring er, at planlægningshorisonten skal være mindst lige så lang som reaktionstiden, så "problemer" kan identificeres så lang tid før, de opstår, at der er tid til at finde og gennemføre en løsning. I en produktionsvirksomhed kræver nogle problemer således lang tid for at blive løst. Det gælder f.eks. kapacitetsproblemer, som kræver etablering af nye bygninger eller anskaffelse af kostbare maskiner. Andre kapacitetsproblemer kan derimod løses på meget kortere sigt, f.eks. gennem en midlertidig flytning af en medarbejder fra én maskine til en anden eller fra én afdeling til en anden. Fig. 1.4: Illustration af hierarkisk styring med planlægning på tre niveauer. Problemernes natur er derfor bestemmende for, hvor lang planlægningshorisont der er behov for. Det er derfor ikke altid hensigtsmæssigt, som skitseret i fig. 1.2, at foretage den samlede planlægning i ét system. Planlægningen opdeles derfor oftest i flere systemer (på flere niveauer), hvilket betegnes hierarkisk planlægning eller når feedback i form af registrerede data tilføjes hierarkisk styring. Dette er illustreret i fig

15 1 På øverste niveau foretages den langsigtede planlægning. Detaljeringsgraden i denne planlægning er ikke stor, men til gengæld vil planlægningen her oftest være karakteriseret ved, at den inddrager flere forskellige aspekter, herunder at den berører forskellige funktioner i virksomheden. Planlægningen får herved også en koordinerende funktion, idet den skal sikre, at de langsigtede planer for virksomhedens forskellige funktioner er koordinerede. F.eks. må planer om markedsføring på nye markeder koordineres med planer om udbygning af produktionskapaciteten. Koordination af forskellige funktioners planer på ét niveau betegnes horisontal koordination. Fig. 1.5: Sammenhæng mellem mål og planer i hierarkisk styring. De langsigtede planer, der ud fra virksomhedens overordnede mål er opstillet på øverste niveau, tilgår herefter det underliggende niveau, hvor planerne udgør målene for planlægningsprocessen på dette niveau. Her udarbejdes mere detaljerede og oftest mere kortsigtede planer, der herefter tilsvarende tilgår det underliggende niveau, hvor de udgør målene for den videre detaljering af planerne. Til højre i fig. 1.4 er skitseret, at der på øverste niveau arbejdes med en lang planlægningshorisont og med en ringe detaljeringsgrad, medens det modsatte er tilfældet på de lavere niveauer. Hierarkisk planlægning er således baseret på et mål-middel hierarki, der tilstræber vertikal koordination, dvs. konsistens mellem planerne på de forskellige niveauer. Sammenhængen mellem mål og planer er skitseret i fig

16 Produktionsstyring begreber og styringsprincipper Planlægningsopgaven ændrer karakter ned gennem niveauerne. Til illustration af dette er i fig. 1.6 anført forskellige dimensioner til karakterisering af, hvorledes planlægningsopgaven gradvist ændrer karakter fra det øverste til laveste niveau i planlægningshierarkiet. Fig. 1.6: Dimensioner til karakterisering af planlægningsopgaven på forskellige niveauer. 1.2 Kriterier for produktionsstyring I afsnit 1.1 er produktion" omtalt som et begreb, der generelt beskriver en transformationsproces. Ud fra den mere traditionelle opfattelse af begrebet produktion", så beskriver produktion kun transformationsprocesser, der er knyttet til fremstillingen af fysiske produkter, dvs. primært bearbejdnings- og montageprocesser. Dette er illustreret i fig. 1.7, hvor produktionen omfatter transformationen fra indkøbte varer til færdigvarer. Aktiviteter, der ikke er en del af denne fremstillingsproces, opfattes som styringsaktiviteter. Det er denne opfattelse af begrebet produktion", der primært behandles i denne bog, og ud fra denne opfattelse af produktionsbegrebet kan produktionsstyring defineres på følgende måde: Produktionsstyringssystemet er altså den del af virksomhedens samlede styringssystem, som planlægger og overvåger det givne produktionssystems transformationer af råvarer til færdigvarer ved udførelse af givne processer på givne produkter i overensstemmelse med en given målsætning for produktionsresultatets størrelse" [Produktionsstyring, 1969, s.28] Planlægningsprocessen kan, som beskrevet i relation til fig. 1.2, opdeles i fire faser, hvoraf den første omhandler Fastlæggelse af mål". De typiske mål (kriterier), der opstilles for produktionsstyringen, er: 21

17 1 Høj leveringsevne A1. Kort leveringstid og sikker overholdelse af denne A2. Høj servicegrad Lav kapitalbinding Høj kapacitetsudnyttelse Lave fremstillingsomkostninger Fleksibilitet Fig. 1.7: Den traditionelle opfattelse af begrebet produktion" (= fremstilling). Leveringsevne For de fleste virksomheder stiller markedssituationen stigende krav til virksomhedens leveringsevne. For virksomheder, der producerer efter kundeordrer, er dette et spørgsmål om at kunne præstere en kort leveringstid og (for de fleste virksomheder i mindst lige så høj grad) at kunne overholde den lovede leveringstid. For virksomheder, der producerer standardvarer til et færdigvarelager, er det et spørgsmål om at styre disse lagre, så servicegraden er høj, dvs. at varerne er på lager og derfor umiddelbart kan leveres, når kunderne efterspørger varerne. Kapitalbinding Kapitalbindingen er et udtryk for, hvor mange penge der er bundet i varer på lagre og i varer i arbejde. Jo mindre lagre og jo færre varer i arbejde, desto mindre kapital bindes, hvorved kapitalomkostningerne reduceres. Et andet forhold er, at produktion af varer til lager altid indebærer en risiko for, at det senere skulle vise sig, at der alligevel ikke bliver brug for disse varer, dvs. at varerne bliver ukurante. Tendensen mod kortere og kortere produktlevetider forøger denne risiko. Et tredje forhold er, at lagre og varer i arbejde forøger den samlede gennemløbstid i produktionen, hvorved reaktionstiden ved tilpasningen af virksomhedens produktion til markedets efter- 22

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Begreber og elementer i et logistikkoncept. Side 0 AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION Begreber og elementer i et logistikkoncept AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Design af produktionssystemet. Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Produktkvalitet Fleksibilitet Leveringstid Innovation og knowhow Kommunikation Salgspris Produktudbud (sortiment) After sales-service

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00 Webinar ROB-EX til Visma Velkommen Vi starter kl. 10.00 ROB-EX Scheduler til Visma Business Produktions og kapacitetsplanlægning Program Hvem er hvem Hvad er ROB-EX Hvorfor bruge ROB-EX Kort om integration

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

3.1 Supply Chain Management

3.1 Supply Chain Management 3 APPENDIKS: PRODUKTIONSFILOSOFIER I dette appendiks redegøres for forskellige relevante produktionsfilosofier, hvori, der efter projektgruppens mening, kan hentes inspiration til byggeriet. Følgende produktionsfilosofier

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Netværksmøde, Produktivitet Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Agenda Tid. Emne. 0900-0930 Morgenbrød og introduktion til dagen 0930-1115 clean værktøjer hos Novo Nordisk 1115-1200 Frokost 1200-1300 Rundvisning

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, VØ A, 6. Sem. 3B

Undervisningsbeskrivelse, VØ A, 6. Sem. 3B Undervisningsbeskrivelse, VØ A, 6. Sem. 3B Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Juni 2011, 6. Sem. Herningsholm Erhvervsskole, HHX Ikast HHX Virksomhedsøkonomi A Bent Thomsen Hold HHX 3B,

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification.

1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som The Forrester effect, The Burdidge effect eller Demand Amplification. 1. 1. Bullwhip effekten har igennem tiden haft mange navne så som "The Forrester effect", "The Burdidge effect" eller Demand Amplification. Hvorledes vurderer du dit kendskab til teorien bag ved Bullwhip

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Lean IT 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Hvad er Lean? PA Knowledge Limited 2007. All rights reserved. - Schackenfeldt - Lean IT 2 Lean IT grundprincipper Afdelinger

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning

TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning Realistisk grafisk produktionsplanlægning Grafisk gantt-plan i TT-Plan. På hver operation/bjælke anføres, hvilken ordre, kunde og vare, der er tale om.planen viser på samme tid ressourcebelastningen, hvordan

Læs mere

Oversigt over Produktionsfilosofier

Oversigt over Produktionsfilosofier Oversigt over Produktionsfilosofier Kresten Kragh-Schmidt John Johansen 1998 P2000 Produktion efter År 2000 1 Forord Denne rapport diskuterer de mange nye produktionsbegreber, der er fremkommet specielt

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur Hvad er organisationsstruktur? Strukturel tilgang (perspektiv) Arbejdsfordeling Ansvar og myndighed (kommandolinie) Organisatoriske niveauer) Kontrolområder Målet er bedre effektivitet Vises i Organisationsplan

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hvordan gennemføres Lean i praksis - Hvilke erfaringer har vi

Hvordan gennemføres Lean i praksis - Hvilke erfaringer har vi Hvordan gennemføres Lean i praksis - Hvilke erfaringer har vi John Johansen Aalborg Universitet Ræset Hver morgen vågner en gazelle et sted i Afrika. Den ved, at den skal løbe stærkere end den hurtigste

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden Toyota Kata Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

En mosaik af dansk logistikforskning

En mosaik af dansk logistikforskning En mosaik af dansk logistikforskning ISBN 87-7307-659-7 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Langagervej 6-302 9220 Aalborg Ø Telefon 96357140 Fax 96350076

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Kundetilpasning af produkter

Kundetilpasning af produkter I Produktkonfigurering kundetilpasning af produkter præsenterer forfatterne en operationel fremgangsmåde for opbygning af konfigureringssystemer i industrielle virksomheder. Fremgangsmåden beskriver forløbet

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt.

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt. Vedr. uddannelsens trin 3 Generelt. Uddannelsens trin 3 1, knytter sig til kompetence mål 31-40 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling bilag 16. Endvidere

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

LOGISTIK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 1. udgave

LOGISTIK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 1. udgave LOGISTIK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 1. udgave 2010 Poul Erik Christiansen og Trojka / Gads Forlag A/S Omslag: Iben Kofod, GangArt, København Sats: Lymi DTP Service, Brøndby ebog: Rosendahls - BookPartnerMedia,

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere