Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse"

Transkript

1 19. november 2014 Sag /NIPAKA Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 2. oktober 2014 udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse i høring med høringsfrist den 31. oktober. Bekendtgørelsen udmønter dele af den nye lov om formidling af fast ejendom mv. Høringsparter Advokatsamfundet/Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, Copenhagen Business School, Danmarks Nationalbank, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Standard, Danske Advokater, Den Danske Dommerforening, DI Dansk Industri, DIEH Dansk Initiativ for Etisk Handel, Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Ejendomsmæglernes Landsorganisation, Energistyrelsen, Finansforbundet, Finansministeriet, Finansrådet, Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af J.A.K. Pengeinstitutter, Forsikring & Pension, Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, Handelshøjskolen, Aarhus, Håndværksrådet, Justitsministeriet, Klagenævnet for Ejendomsformidling, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Københavns Universitet, Liberale Erhvervs Råd, Lokale Pengeinstitutter, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Parcelhusejernes Landsforening, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Roskilde Universitetscenter, Rådet for bæredygtig Erhvervsudvikling, Statsadvokaturen for særlig økonomisk og international kriminalitet, Statsministeriet, Syddansk Universitet, Økonomi- og indenrigsministeriet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Høringssvar Der er modtaget høringssvar fra 17 interessenter. Generelt set indeholder høringssvarene ikke bemærkninger til udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse. Forslag til ændringer af redaktionel karakter omtales ikke i dette notat, men indgår i den endelige tilpasning af bekendtgørelsesudkastet.

2 2/9 6 høringssvar indeholder forslag til ændringer af materiel karakter, og som gennemgås nedenfor. Det drejer sig om svar fra Danske Advokater/Boligadvokater, Advokatrådet, Forbrugerrådet Tænk, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Byggeri. Ejendomsforeningen Danmark og Danske Advokater/Boligadvokater har i høringssvaret ytret ønske om et møde med styrelsen vedr. ejendomsmæglerens pligt til at udarbejde købsaftale ved salg af andelsbolig. Mødet blev afholdt den 12. november Interessenternes ønsker til ændringer af indhold og de enkelte bestemmelser: Undtagelse af pligt til at udarbejde købsaftaler ved salg af andelsboliger: Advokatrådet, Danske Advokater/Boligadvokater og Ejendomsforeningen Danmark ønsker at ERST skal udnytte hjemlen i lovens 1, stk. 6, til at undtage mæglerne for pligten til at udarbejde købsaftaler, når de sælger andelsboliger i foreninger, hvor det fremgår af vedtægterne, at en af andelsboligforeningen udarbejdet overdragelsesaftale skal ligge til grund. Advokatrådet anfører, at det ikke er hensigtsmæssigt, at mægler udarbejder en købsaftale, som alligevel efterfølgende bliver tilsidesat. Danske Advokater/Boligadvokater anfører, at det er uhensigtsmæssigt, fordyrende og unødigt kompliceret for andelsbolighandler, at mægler udarbejder købsaftale og foreningens administrator udarbejder overdragelsesaftale. Sælger skal både betale mægler og administrator for udarbejdelsen, og købers rådgivere skal sikre, at der er overensstemmelse mellem aftalerne. Ejendomsforeningen Danmark mener, at det fører til mange juridiske problemer, bl.a. med fortolkningen af hvornår forældelsesfrist og fortrydelsesfrist skal beregnes fra. Foreningen henviser til en byretsdom, hvor netop spørgsmålet om forældelsesfrist blev rejst. Lovgivningen om omsætning af fast ejendom, hviler på et grundlæggende princip om en samlet varetagelse af forbrugernes interesser i en ejendomshandel, der sikres når en registreret ejendomsmægler medvirker. Udarbejdelse af købsaftaler er ifølge loven en af ejendomsmæglerens fire obligatoriske ydelser, og er med til at afslutte opdraget over for forbrugeren. Samtidig er en del af ejendomsmæglerens oplysningsforpligtelser og dermed efterfølgende ansvar bundet op til netop denne opgave. Det vurderes fortsat, at det vil være forbundet med stor ulempe for køber og sælger, hvis ejendomsmægleren kan afslutte sit opdrag, uden at have sikret parterne en bindende købsaftale. Særligt også fordi, at foreningerne kan være ganske lang tid 2-4 uger typisk om at få udarbejdet overdragelsesaftalen. Det er uhensigtsmæssigt for køber og sælger at skulle vente så lang tid med at få en bindende aftale, og det kan medføre skuffede forventninger, hvis én af dem springer fra i ventetiden. Samtidig vil mæg-

3 3/9 ler helt berettiget kunne kræve salær fra sælger, så snart mægler sender hensigtserklæringen om køb og salg til foreningen, da mæglers arbejde er afsluttet og der er ikke længere i lovgivningen hjemmel til at begrænse mæglers vederlag. Domspraksis, der blandt andet er blevet fremhævet af Ejendomsforeningen Danmark, støtter, at ejendomsmæglerens købsaftale er bindende, og at datoen for indgåelse af denne er skæringsdag for fristen for både forældelse og fortrydelsesret, medmindre foreningens overdragelsesaftale indeholder reelle ændringer. Hvis foreningens overdragelsesaftale ikke indeholder reelle ændringer, er den at betragte som en formalitet. På baggrund heraf vurderer ERST, at det er forkert, når Advokatrådet anfører, at ejendomsmæglerens købsaftale alligevel blot tilsidesættes efterfølgende. ERST har ikke modtaget henvendelser vedr. problemer med to aftalegrundlag, hverken fra forbrugere eller interessenter. Endvidere er gældende regulering ikke til hinder for, at der kun udarbejdes ét aftalegrundlag, fx ved at ejendomsmægleren benytter en overdragelsesaftale udarbejdet af foreningen/administrator, som mægler herefter supplerer med de oplysninger, som mægler er forpligtet til ifølge loven. Men det kræver samarbejde mellem henholdsvis ejendomsmægler og andelsboligforeningernes bestyrelser/administratorer. Dansk Ejendomsmæglerforening har overfor styrelsen tilkendegivet, at de er indstillede på at samarbejde. Siden har også Ejendomsforeningen Danmark tilkendegivet ønske herom, men at det ikke er lykkes indtil videre. ERST vurderer derfor, at interessenterne bør kunne finde en fælles løsning og vil derfor facilitere møder med hhv. DE og de andre interessenter mhp. at opnå en fælles løsning. Bekendtgørelsen udstedes derfor i den nuværende form. Til 2 minimumskrav til formidlingsaftalens indhold: Forbrugerrådet Tænk foreslår, at oplysning om hvor lang en udbudsperiode, der ligger til grund for ejendomsmæglerens værdiansættelse af ejendommen, skal fremgå af formidlingsaftalen. ERST mener ikke, at den udbudsperiode, som er knyttet til værdiansættelsen bør anføres, da det må give sig selv, at ejendomsmæglerens værdiansættelse tager udgangspunkt i ejendomsmarkedet på dagen for vurderingen, og indenfor en normal udbudsperiode ift. den pågældende ejendomstype. Ejendomsmægleren har pligt til at foretage selve værdiansættelsen inden for en given periode, men det kan være information overload at perioden skal angives i formidlingsaftalen. Fx vil det ofte tage lang tid at sælge liebhaverejendomme, da der er ganske få købere i dette segment. Advokatrådet foreslår, at ejendomsmægleren også bør have pligt til at værdiansætte andelsboliger. Som konsekvens heraf vil værdiansættelsen også skulle fremgå af formidlingsaftalen.

4 4/9 Ejendomsmægleren har ifølge loven pligt til at foretage en værdiansættelse af ejendommen, og der er taget særskilt højde for samspillet mellem andelsboligens maksimalpris og ejendomsmæglerens værdiansættelse i bekendtgørelsens 30 vedr. regler for formidlingsaftaler ved salg af andele. ERST mener derfor, at der allerede er taget højde for ønsket om tydeliggørelse i bekendtgørelsen. Til 4 beregning af salgsprovenu: Forbrugerrådet Tænk foreslår, at gælden bag et ejerpantebrev, et udlæg mv. ikke skal kunne holdes uden for provenuberegningen, da mange forbrugere ikke forstår forbeholdet herfor, og da provenuet kan blive mindre end beregnet. Ejendomsmægleren har alligevel pligt til at undersøge, om handlen kan hænge sammen. ERST er ikke enig i, at ejendomsmægleren ikke skal kunne holde sådanne gældsposter uden for en provenuberegning. Bestemmelsen er en videreførelse af gældende ret, og er indsat, idet det ofte er anden gæld end boliggæld, som ligger til grund for pantebrevet, fx en kassekredit eller lignende, som kan udvikle sig fra dag til dag. Det er korrekt, at ejendomsmæglerne indhenter oplysning om den bagvedliggende restgæld, når de får boligen til salg, så det kan sikres, at bolighandlen ikke medfører et minus for sælger. Men den bagvedliggende restgæld kan variere betydeligt, og da der samtidig skal ydes godtgørelse for fejl i salgsprovenuet, jf. det objektive ansvar, vurderes det, at det vil være for usikkert at pålægge mægleren at skulle tage det med i salgsprovenuet. ERST er ikke bekendt med, at bestemmelsen, som netop videreføres uændret, har forvoldt problemer i praksis. Til 5 beregning af nyt salgsbudget v/ ændringer i formidlingsaftalen: Forbrugerrådet Tænk foreslår, at udarbejdelse af fornyet salgsbudget bør ske inden eller senest samtidig med indgåelsen af den nye aftale, såedes at det kan indgå i forbrugerens beslutningsgrundlag for, om han ønsker at indgå aftale på de ændrede vilkår. Endvidere forslår Forbrugerrådet Tænk, at beløb i salgsbudget eller salgsprovenu som er anslåede, skal suppleres med et krav om, at angivelsen heraf bør ske på en tydelig måde, således at oplysningen ikke kan gemme sig i en fodnote eller lignende. Pligten til at udarbejde salgsprovenu og salgsbudget fremgår delvist af loven, delvist af bekendtgørelsen. Systematikken i loven er, at ejendomsmægleren foretager beregningen heraf umiddelbart efter indgåelse af formidlingsaftale eller efter aftale om ændring af udbudspris. Kun ved sælgers beslutning om salg af ejendommen dvs. når sælger underskriver købsaftalen er der pligt til at udlevere salgsprovenuet forud herfor, netop så sælger træffer beslutning om salg på et fuldstændig oplyst grundlag. Det er derfor i overensstemmelse med

5 5/9 systematikken i loven, at mægleren blot skal udarbejde fornyet salgsbudget umiddelbart efter indgåelsen af den reviderede aftale. Når en forbruger indgår aftale med mægler om ændring af formidlingsaftalen, som medfører en ændring i salgsbudgettet, må det i høj grad antages, at forbrugeren er bevidst om udgiften hertil fx ved tilkøb af en annoncepakke til kr. ERST vurderer derfor, at forbrugeren ikke i den sammenhæng forud for ændringen af formidlingsaftalen behøver at få forelagt en beregning af, at forbrugerens provenu dermed reduceres med kr.. Det fremgår allerede af bekendtgørelsen, at det udtrykkeligt skal fremgå, hvis der er tale om et anslået beløb. ERST vurderer derfor, at hensynet allerede er varetaget i bekendtgørelsen. Til 6, stk. 1, nr. 8 oplysning i salgsopstilling om ejendommens forsikring: Ejendomsforeningen Danmark anfører, at kravet i 6, stk. 1, nr. 8, om at salgsopstillingen skal indeholde oplysning om: Ejendommens nuværende forsikringsforhold, herunder eventuelle særlige forhold som f.eks., at ejendommen ikke er forsikret mod svamp og insekter er uhensigtsmæssigt, da der dermed lægges op til en positiv opremsning af alle forsikringer på ejendommen inklusiv en positiv oplistning af samtlige undtagelser. ERST er ikke enig i denne fortolkning af 6, stk. 1, nr. 8. Kravet om oplysning om særlige forhold indikerer klart, at der ikke skal oplyses om alt, hvad der ikke er dækket, men alene om afvigelser fra, hvad man normalt kan forvente i forhold til dækningen. Det følger heller ikke af bestemmelsen, at undtagelser til dækningen meget detaljeret skal beskrives, men alene at der skal gøres opmærksom på eventuelle undtagelser. Til 9 standardfinansiering: Dansk Ejendomsmæglerforening foreslår, at man fjerner ordet maksimal i bestemmelsens stk. 2, idet man ellers ikke vil kunne beregne standardfinansieringsforslag for bl.a. ejendomme beliggende i udkantsdanmark. I dag er ejendomsmægleren forpligtet til at beregne standardfinansiering, og der er regler som sikrer, at køber informeres om, at standardfinansiering i visse tilfælde ikke kan opnås, samt at køber skal oplyses herom, hvis mægler er bevidst om dette. Med den nye lov er det ikke længere obligatorisk for mægler at beregne standardfinansiering, hvorfor det i udkast til bekendtgørelse var foreslået, at mæg-

6 6/9 ler nu ikke måtte beregne standardfinansiering i de tilfælde, hvor han vidste den ikke kunne opnås. ERST tilslutter sig forslaget om, at der også fremover skal kunne beregnes standardfinansiering for ejendomme, selvom mægler ved, at standardfinansieringen ikke kan opnås i dette tilfælde. Det er lige fiktivt, og på den måde afskærer man ikke bestemte dele af landet for at oplyse om denne finansiering. Dette kan dog ikke løses alene ved at fjerne ordet maksimal i bestemmelsens stk. 2, som foreslået af DE, hvorfor hele bestemmelsen fjernes. Det foreslås samtidig, at der ikke indsættes krav om, at mægler skal oplyse, hvis han ved, at standardfinansiering ikke kan opnås, da dette hensyn må varetages fint af det generelle forbehold om, at det i visse tilfælde ikke kan opnås. Danske Advokater/Boligadvokater foreslår, at man i beregningsmodellen for finansiering af restkøbesummen skal anvende et lån med en løbetid på 20 år i stedet for 30 år, som fremgår af udkastet. Det fremføres, at i praksis kan flertallet af købere maksimalt opnå et lån med en løbetid på 20 år, og hvis man anvender 30 år vil det sløre billedet af den reelle udgift, som køber vil blive belastet med, da ydelserne vil fremstå som lavere end de reelt er. I det fælles høringssvar, som interessenterne fremkom med vedr. forslag til model for beregning af standardfinansiering, fremgik det, at interessenterne foreslår standardfinansieringen angivet med en løbetid på 30 år, men at Danske Advokater/Boligadvokater mente, at 20 år er det mest retvisende. ERST vurderer, at siden alle de andre interessenter, inkl. Forbrugerrådet Tænk og alle de finansielle interesseorganisationer, har foreslået 30 år som løbetid for lånet vedr. finansiering af restkøbesummen, er der ikke grundlag for at ændre bestemmelsen. Til oplysning om forbrugsafhængige forhold: Forbrugerrådet Tænk foreslår, at der i 13, stk. 2, 14, stk. 1, og 14, stk. 3, bør tilføjes, at det tydeligt skal fremgå, om udgift til varmeforbrug stammer fra energimærket, udgør sælgers seneste års forbrug eller er anslået. ERST kan tiltræde Forbrugerrådet Tænks forslag om, at det skal tydeliggøres om oplysningerne vedr. varme stammer fra enten energimærket, sælgers faktiske forbrug eller er anslået. Bekendtgørelsens tilrettes i overensstemmelse hermed. Dansk Ejendomsmæglerforening har anført, at man i 13, stk. 1, 1. pkt., bør ændre ordlyden til følgende: I salgsopstillinger for boliger, hvor der skal udarbejdes en energimærkning for selve boligenheden, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der oplyses om det årlige beregnede varmeforbrug, som fremgår af energimærkningen.

7 7/9 ERST har drøftet formuleringen med ENS og kan på den baggrund tiltræde Dansk Ejendomsmæglerforenings forslag til ny formulering, af 13, stk. 1, 1. pkt., da det er en præcisering. Samtidig konsekvensrettes 1. pkt. i 14, så afgrænsningen ensartes i de to bestemmelser. Bekendtgørelsen tilrettes i overensstemmelse hermed. Ejendomsforeningen Danmark foreslår, at a conto-ydelsen for andelsboliger, hvor der er opsat individuelle vandmålere, bør oplyses. ERST er ikke enig i, at der bør oplyses om sælgers vandforbrug, heller ikke ved salg af andelsboliger, da vandforbruget er individuelt og umiddelbart ikke er afhængig af boligen. Dansk Byggeri mener, at det er uhensigtsmæssigt, at sælgers faktiske forbrug af vand og varme ikke skal oplyses, samt at boligkøbere bør have ret til at få disse oplysninger udleveret i salgsopstillingen. ERST er ikke enig, da det netop er en af de større ændringer i loven, at oplysning om sælgers forbrug har mindre relevans for købere. Bestemmelserne om oplysning om forbrug er fastsat i samråd med Energistyrelsen. Til 19 beregning af nyt salgsbudget ved indkomne købstilbud: Forbrugerrådet Tænk foreslår, at ejendomsmægleren altid skal have pligt til at udarbejde et fornyet salgsbudget, når mægleren forelægger sælger et købstilbud, da det er en afgørende forudsætning for, at sælger kan tage stilling til tilbuddet. Efter de gældende regler er mægleren forpligtet som det foreslås af Forbrugerrådet Tænk. ERST mener dog, at det ikke er relevant at pålægge ejendomsmægleren at udarbejde fornyet salgsbudget, hver gang ejendomsmægleren skal forelægge et købstilbud for sælger, idet der undervejs i boligsalget kan indkomme mange tilbud, som sælger på det foreliggende grundlag vil afslå. Ejendomsmægleren er som det også er anfør ovenfor forpligtet ifølge loven til at udarbejde et salgsprovenu, som skal præsenteres for sælger forud for underskrift af købsaftale, dvs. forud for det tidspunkt, hvor sælger tager endelig stilling til købstilbuddet. ERST vurderer derfor, at det er tilstrækkeligt, at mægler kun er forpligtet til at udarbejde nyt salgsbudget, hvis sælger anmoder om det.

8 8/9 Til 24 deponering af betroede midler: Forbrugerrådet Tænk foreslår, at der indføjes en absolut maksimumgrænse for hvor stort et beløb, som ejendomsmægleren må modtage i deponering, uden at videredeponere på en konto oprettet i forbrugerens (sælgerens) navn, ligesom i dag, hvor der er et maksimum på kr. Ønsket er primært hensynet til køber. ERST mener umiddelbart, at grænsen for hvor meget ejendomsmægleren må modtage i deponerede midler uden at videredeponere på en konto i sælgers navn, er tilstrækkelig sikret med den nuværende formulering, som er mæglers vederlag tillagt maksimalt kr. Samtidig er det værd at bemærke, at al misbrug af deponerede midler er en overtrædelse af straffelovens regler om bl.a. underslæb. ERST mener på den anden side, at det ikke forvolder ejendomsmæglerne problemer i praksis, hvis der er en absolut maksimalgrænse på kr., som det også er tilfældet efter de gældende regler. Da hensynet til den køber, som fortryder en handel, og skal have sin udbetaling retur vejer tungt, efterkommes forslaget, og bekendtgørelsen tilrettes i overensstemmelse hermed. Advokatrådet foreslår, at det præciseres, at advokater, der virker som ejendomsformidlere, ikke er omfattet af bestemmelserne om videredeponering af betroede midler, idet advokaterne allerede er omfattet af bekendtgørelse nr. 908 fra 2009 om (advokaters) behandling af betroede midler. Såfremt Advokatrådets forslag efterkommes, vil der ikke være en pligt for advokater, der udøver ejendomsformidling til at indsætte betroede midler, der overstiger beløbsgrænsen i 24, på en særskilt konto. Dermed stilles forbrugeren ringere, end efter udkastets 24. Uagtet at advokater dermed i en vis snæver forstand vil være omfattet af parallelle regelsæt ved formidling af fast ejendom, kan Advokatrådets forslag derfor ikke efterkommes. Bestemmelsen viderefører de gældende regler i ejendomsmæglerreguleringen. Til 25 deponeringsoversigt: Danske Advokater/Boligadvokater foreslår, at reglen justeres ift. advokater, så der tages højde for klientkontovedtægten, som advokaterne er underlagt. Det er korrekt ud fra en generel betragtning og som anført i høringssvaret, at klientkontovedtægten sikrer klienterne bedre og sætter mere detaljerede rammer for håndteringen af deponerede beløb. Der ses dog ikke at være konflikt mellem de to regelsæt, og den foreslåede 25 supplerer klientkontovedtægtens bestemmelser med yderligere detaljeringskrav

9 9/9 til oplysninger om modtagne beløb, krav om sikring af købers ejendomsret før sletning må foretages og ERSTs og Disciplinærnævnets mulighed for udlevering af deponeringsoversigten. Der ses derfor ikke at være behov for en ændring/tilpasning af den foreslåede 25. Bestemmelsen viderefører de gældende regler i reguleringen. Til 28 ejendomsformidlingsvirksomheders formål: Danske Advokater/Boligadvokater foreslår, at bestemmelsen præciseres, så den ikke forbyder advokater at drive almindelig advokatvirksomhed og ejendomsformidling i samme virksomhed. ERST tilslutter sig forslaget og retter bekendtgørelsen i overensstemmelse hermed. Til 33 teknisk pris ved salg af andelsboliger: Advokatrådet foreslår, at det i bestemmelsen præciseres, at også kursværdien af finansielle instrumenter og aktiver, som foreningen har defineret som ikkeaktiver, indgår i beregningen. ERST er enig i forslaget, og foreslår, at bestemmelsen præciseres således at der henvises til, at værdierne der skal indgå i beregningen, er dem som fremgår af nøgleoplysningsskemaet, da det er her at ejendomsmæglerne finder oplysningerne, og da der vil være taget højde for de bl.a. finansielle instrumenter (fx renteswap-aftaler) heri. Til 37 teknisk pris ved projektsalg af andelsboliger: Dansk Ejendomsmæglerforening foreslår, at man fjerner ordet anslået foran teknisk pris i bestemmelsen samt henvisningen til 33, da der ikke anvendes oplysningsskemaer ved projektsalg. Den tekniske pris ved projektsalg bør i stedet beregnes som den forholdsmæssige andel af anskaffelsesprisen for hele ejendommen. ERST er enig i, at fjerne henvisningen til 33, idet det er korrekt, at beregningsmetoderne er forskellige. ERST er desuden enig i, at den foreslåede ordlyd på, hvordan den tekniske pris skal beregnes anføres i bestemmelsen. Bekendtgørelsen tilrettes i overensstemmelse hermed.

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Fsva. andelsboliger Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Program: Introduktion Formidlingsaftalen Salgsbudgettet/provenuet Salgsopstillingen Købsaftalen Andelsboligskema / Nøgleoplysningsskemaer

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 362 2016-4539 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod AA og Ejendomsmægler Claus Lange og Ejendomsmægler CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 24. maj 2016 har Klagenævnet

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Rhitras Vej 20, 4653 Karise Sagsnr.: 151111 Dato:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2012 og 2013 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr. 1.1.2015. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Harald Jensens Plads 1A, 8000 Århus C Tlf. 8618

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Thorshammer 191, 7500 Holstebro Sagsnr.: R1067 Dato: 04-06-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Nyere velholdt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 272 2014 AA (på vegne af BB) mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. maj 2014 har

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbrogade 5 D * 8800 Viborg Tlf. 86 61 53

Læs mere

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter.

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter. Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref.: 75903229 / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger:

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Jeanne Sørensen Ejendomsmægler MDE & Valuar Kløverprisvej 101-2650 Hvidovre Tlf. 40 98 29 58 - Fax 33 91 27 77 js@robinhus.dk

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 Salgsopstilling E-mail:

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 356 2016-2876 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Peter Norvig [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed Living Homes A/S [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbrogade 5 D * 8800 Viborg Tlf. 86 61 53

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Hovedgaden 16 8410 Rønde Tlf. 8853 5100 E-mail: roende@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Flintagerløkken85,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmægler & valuar, MDE Østergade 12 * 8450 Hammel Tlf. 86 96 30 08 * Fax.

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

ÆNDRINGER PÅ ANDELSBOLIGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER PÅ ANDELSBOLIGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER PÅ ANDELSBOLIGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Andelsboliger er omfattet af større ændringer, bl.a. fjernelse af finansiering, ny beregningsmodel for teknisk pris og nye formularer. Andelsboligsager

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

2.3 A/SO COPYRIGHT DE

2.3 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Mindet 1., 8660 Skanderborg Tlf. 8652 5286 - Fax. 8652 5284 E-mail: skanderborg@johnfrandsen.dk

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Salgsopstilling CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Adresse: Mølleengen2N, 2., 8850 Bjerringbro Sagsnr.: 3565-2015046 Dato: 21-09-2015

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Erantisvænget17,

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk.

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk. Salgsopstilling Købspris 75.000 Boligydelse pr. md. 4.000 Anvendelsesudgifter pr. md. 1.531 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Blomberg

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbro 17-9000 Aalborg Tlf. 9810 1435 - Fax.

Læs mere

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Salgsopstilling CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Adresse: Nørregade 18H, 8850 Bjerringbro Sagsnr.: 3565-2015033 Dato: 01-09-2015

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Harald Jensens Plads 1A, 8000 Århus C Tlf. 8618

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbrogade 5 D * 8800 Viborg Tlf. 86 61 53

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Banegårdsvej 7 st., 8660 Skanderborg Tlf. 8652 5286 - Fax. 8652 5284 E-mail:

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE HUSMadsen I/S Hovedgaden 75, 4050 Skibby Telefon31 40 90 00 - mail@husmadsen.dk www.husmadsen.dk Salgsopstilling Adresse: Nordmandsvænget 6E, 4050 Skibby Sagsnr.: 15-002M Dato: 24-08-2015 Beskrivelse af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse af andelsboligen: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Salgsopstilling. Beskrivelse af andelsboligen: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Kærdalen 10, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-039 Dato: 29-05-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Dejlig andelsboligmed

Læs mere