KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen."

Transkript

1 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsprovenu og som følge heraf skal betale godtgørelse til klager. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. februar 2011 en formidlingsaftale med de indklagede. Aftalen var gældende i 6 måneder, og udbudsprisen var aftalt til kr.

2 2 Ved underskrivelsen af formidlingsaftalen gav klagerne samtidig fuldmagt til de indklagede til hos relevante realkreditinstitutter at få oplyst kontrolkoden med henblik på oplysninger om restgæld, restancer mv. Vedrørende betaling til indklagede var det i formidlingsaftalen aftalt: Af salgsbudgettet, som hører til formidlingsaftalen, fremgår bl.a., at der er aftalt betaling af kr. for annoncering i lokalavis med op til 8 annoncer 8x104 mm. og betaling af kr. for lokalannoncering weekend med op til 8 annoncer, 84x104 mm. Det fremgår videre af salgsbudgettet, at indklagede har anslået indfrielse af restgæld i Realkredit Danmark til kr. Sælgers budgetterede provenu er kr. I budgettets pkt. 8 Forbehold er anført: Sælger er gjort særligt opmærksom på, at lån til RealkreditDanmark, opr. stort , samt , er inkonvertible lån, hvorfor indfrielsesbeløbet kan afvige fra nærværende budget. Restgæld er ifølge sælger anslået til Den 4. marts 2011 underskrev klagerne købsaftale om salg af ejendommen for kr. Overtagelsesdagen var aftalt til den 1. august 2011.

3 3 Af salgsprovenuberegningen dateret den 2. marts 2011, som klagerne fik sammen med købsaftalen, er under diverse omkostninger anført: Anslået stående afdragsfrit lån, samlet til RD/Danske Bank ,00 Af salgsprovenuberegningens pkt 8 Forbehold fremgår: Sælgers bank [bankens navn og kontaktperson] har oplyst at lån til Realkredit Danmark/Danske Bank, opr. stort kr , samt , er stående, afdragsfrie lån, hvor restgælden er den samme som hovedstolen. Den 10. marts 2011 udarbejdede de indklagede afregning af sagen: Indklagede sendte under henvisning til fakturaen klagernes tilgodehavende til klagernes pengeinstitut den 14. oktober Klagernes ene lån er indfriet med ,41 kr. den 25. august 2011 inklusive terminsydelse for august 2011 på og kurtage og indfrielsesgebyr i alt kr. Det andet lån er indfriet med ,55 kr. Klagerne har til sagen fremsendt dokumentation for, at klagernes realkreditlån den 4.

4 4 marts 2011 kunne have været indfriet med et beløb på ,92 kr., hvortil skal lægges kurtage og indfrielsesgebyr på kr. Nævnet har af klagernes bank fået oplyst, at lånet på kr., kunne indfries til kurs 100. Klagerne har bl.a. anført: Klagerne forventede et provenu på kr. ved salg, og fik kun kr. De indklagede har således udarbejdet et fejlagtigt salgsprovenu til klagerne og skal derfor betale kr. til klagerne. Klagerne konstaterede selv det manglende beløb, men er ikke blevet kontaktet af de indklagede herom. Da klagerne konfronterede de indklagede med det, fik de at vide, at det var en regnefejl fra de indklagedes side. I december 2011 fik de indklagede diverse papirer fra klagerne og lovede at lade høre fra sig. Klagerne hørte imidlertid ikke noget fra de indklagede, og når klagerne prøvede at tage kontakt, var de indklagede aldrig til at træffe. Efter nævnets henvendelse har klagerne ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har specificeret de aftalte annoncer på tilstrækkelig vis, og dermed om de indklagede har krav på betaling heraf, og om de indklagede har krav på betaling af dokumentationsmateriale som krævet. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at skulle betale godtgørelse til klager. De indklagede har loyalt repræsenteret klagerne og solgt ejendommen til den aftalte pris. Ved opstart af salgsarbejdet kunne klagerne ikke fremskaffe de ønskede restgældsoplysninger. Køber blev fundet inden for kort tid, og de indklagede rykkede derfor klagerne for oplysningerne. Klagerne bad de indklagede kontakte klagernes bank direkte for at få information der. De indklagede tog herefter telefonisk kontakt til klagernes bank, og på baggrund af dette blev restgælden anslået i salgsprovenuberegningen. Dette blev klagerne gjort opmærksom på ved underskrift af købsaftalen. Det fremgår tydeligt af salgsbudget og provenuberegning, at beløb til indfrielse er anslåede.

5 5 Efter klagernes underskrifter på købsaftalen er der sket en kursstigning, som har betydet en større udgift til indfrielse end på underskrifttidspunktet. Dette har de indklagede forsøgt at forklare klagerne, men uden held. Nævnet udtaler: De indklagede har i både salgsbudgettet, der hører til formidlingsaftalen, og i salgsprovenuberegningen anslået indfrielsesbeløb vedrørende klagernes realkreditlån. De indklagede havde i formidlingsaftalen fået fuldmagt til at indhente oplysninger om lånene tinglyst i ejendommen. Det er kritisabelt, at de indklagede ikke benyttede sig af denne fuldmagt og indhentede oplysninger om indfrielseskurs og obligationsrestgæld på de to lån, der skulle indfries i forbindelse med handlen. De indklagede har som følge af dette mangelfulde arbejde udarbejdet fejlagtigt salgsbudget og salgsprovenu til klagerne, idet lånene var angivet med hovedstolen som værende restgælden. Det ene lån er indregnet med hovedstolen på kr. Klagernes bank har til nævnet oplyst, at dette lån kunne indfries til kurs 100. Der er derfor ikke begået fejl vedrørende dette lån. For så vidt angår det andet lån har de indklagede anført indfrielse med kr., og klagerne har dokumenteret, at lånet på købsaftaletidspunktet skulle indfries med ,92 kr. Såfremt de indklagede ved provenuberegningens udarbejdelse havde indhentet korrekte og aktuelle oplysninger om lånenes restgæld og indfrielseskurs, ville beregningerne således have vist et mindre provenu til klagerne, idet det korrekte indfrielsesbeløb for det største lån udgjorde ,92 kr. mere end anslået af indklagede. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, og forbrugeren er i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. De indklagede har taget forbehold for indfrielsesbeløbet i salgsprovenuberegningen, men har samtidig oplyst klager om, at de indklagede havde hentet oplysning om restgæld hos klagernes bank. Nævnet finder herefter, at klagerne var i god tro. Nævnet finder herefter, at de indklagede skal godtgøre klagerne ,92 kr. Ifølge 1, stk. 2, i bekendtgørelse om forbrugerklager samt nævnets vedtægter 12, stk. 1, er nævnet berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse

6 6 med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at gøre klager og indklagede opmærksom på muligheden for et ekstra klagepunkt og at anmode klager om at tilkendegive, hvorvidt klager ønsker, at nævnets skal afgøre dette yderligere klagepunkt. Denne fremgangsmåde er godkendt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at nævnet har bemærket, at de indklagede i salgsbudgettet, der hører til formidlingsaftalen, har specificeret den aftalte annoncebetaling på kr. således: Lokalannoncering Allerød Nyt (op til 8 annoncer) 8x 104 mm og den aftalte annoncebetaling på kr. således: Allerød Nyt Weekend (op til 8 annoncer) 84X104mm. Efter forarbejderne til bestemmelsen i 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom finder nævnet, at specifikationskravet er opfyldt, hvis forbrugeren får oplyst, i hvilke medier der vil blive annonceret, og hvor mange annoncer forbrugeren får for det aftalte beløb. Nævnet finder ikke, at antallet af annoncer er oplyst, idet den anvendte formulering op til 8 annoncer ikke er en angivelse af antallet af annoncer, idet de indklagede dermed kan vælge fra 0 til 8 annoncer. De indklagede har dermed hverken i formidlingsaftalen eller i salgsbudgettet på tilstrækkelig vis specificeret den aftalte annoncering. Nævnet kan derfor ikke godkende de indklagedes krav på betaling af annoncer aftalt til henholdsvis kr. og kr., i alt kr. De indklagede har i deres faktura opkrævet kr. for servitutter og matrikelkort, 625 kr. for restgældsoplysninger og 400 kr. for ejendomsoplysningsskema. De indklagede har imidlertid ikke dokumenteret at have afholdt disse udgifter. Nævnet kan derfor ikke godkende de indklagedes krav herpå. De indklagede skal derfor betale kr. til klagerne. Konklusion: De indklagede skal herefter in solidum betale ,92 kr. til klagerne. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 11. april 2012, til betaling finder sted. Efter sagens udfald skal de indklagede endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn

7 7 anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere