Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden!"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamlingen Dagsorden! Brændekilde d. 7/ Generalforsamling i Brændekilde Vandværk A.M.B.A Mandag d. 30/ kl. 19,00 i Brændekilde Forsamlingshus Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4) Budget for det/de kommende år forelxgges til godkendelse 5) Behandling af indkomne forslag 6) Valg til bestyrelsen a)axel Gronborg er på valg (Modtager genvalg) b)tage Rasmussen er på valg (Modtager genvalg) c)hans Jorn Moller er på valg (Modtager genvalg) d)valg af én suppleant til bestyrelsen, Lars Fly er på valg (Modtager genvalg) 7) Valg af revisorer og revisorsuppleant a) Jorn Egeskov og Vagn Thykjær Jensen er på valg (Begge modtager genvalg) b)robert Dalskov Andersen er på valg (Modtager genvalg) 8) Eventuelt

2 Ad pkt. 1 Formanden foreslår Robert Dalskov Andersen som dirigent på bestyrelsens vegne. Robert Dalskov Andersen vælges enstemmigt. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Som referent vælges Axel Gronborg Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning: Brændekilde d. 26/ ) I 2014 har der ikke været ændringer i antallet af forbrugere! Der har været salg af et parcelhus. Stærmosevej 16; der er kommet en ny forbruger! 2) Der er i 2014 afholdt 4 bestyrelsesmøder. En del af bestyrelsen har deltaget i obligatoriske kurser for bestyrelsesmedlemmer: Håndbog 4 for bestyrelsesmedlemmer. Håndbog 5 Tilstand og Handling. Og Håndbog 3 Budget og Regnskab for kassereren. Samt Temaaften om takstblad. Der er afholdt et regionalt mode på Bregninge Molle FVD Fyn Regi i efteråret ) Udpumpet Vandmængde i 2014 blev m3-117m3 til filterskyl = m3 Der er målt ved forbrugerne m3. Der er således målt mere ved forbrugerne end der er udpumpet fra vandværket, i alt 224 m3 eller 1,1 % for meget hos forbrugerne. Brændekilde Vandværk har udpumpningsret til m3 vand årligt. Der er således fuld tilfredshed med ledningsnettet, da der ikke har været noget vandspild i ) Odense Kommune har afholdt tilsyn på Brændekilde Vandværk; der har kun været et punkt at påpege: manglende insektnet ved en udluftningskanal udvendigt på Vandværket. Der er nu påsat insektnet på udluftningen. 5) Der er foretaget det af forsikringen krævede el. termografering af vandværket. Denne foretages hvert andet år. Der blev i forbindelse med Termograferingen fundet en defekt ved en el. kontakt ved Råvandsboring nr. 3. El. kontakten er udskiftet og kan således ikke være årsag til en evt. kortslutning. Der har været en tilkaldelse af Firmaet Hansen og Pedersen i forbindelse med et ledningsbrud på Stærmosevej. Vandet lob kraftigt på begge sider af Stærmosevej. Det viste sig at were Kloakvand som bliver pumpet fra rensningsanlægget til Ejby værket. Sagen mod Dansk Auto Værn omkring nedramning af autoværn ved broen over bækken på Mosegyden blev afsluttet i februar Det viste sig at respektafstanden ved brudstedet var overholdt; dermed forsvandt vort krav om erstatning mod Dansk Autoværn. Renoveringen af Vandværket er nu afsluttet med vigtige hygiejniske forbedringer, idet der er bygget en sluse, så der ikke længere er direkte adgang udefra til selve vandværket. Der er i slusen overtrækssko, som skal benyttes af alle, som skal ind i vandværket. Det er samtidig indskærpet at alle, som skal ind i vandværket, skal notere navn, tidspunkt og formål i den ophængte logbog. Forsikringssagen der opstod i forbindelse med renoveringen af vandværket er nu afsluttet. 6) Vandkvaliteten i 2014: Se proveskema

3 AG'ROLIVI3 Laborgruppe wwwegraleb.de Provetagningsplan for 2014, 2015 og 2016, trivet al mbn nov Vores provetager vil kontakte jer, når det er ved at være tid til provetagning. Vandværk: Tilladt mengde: Jupiter ID: Adresse: Postnr: Kontaktperson: Tlf nr. Brændekilde Vandværk ml Hellelokken 8, Brændekilde 5250 Odense SV Kundenr, Jan Fet MertS 44,rii #1.4 Juel Ju±i.4Lizj Sep Okt Nor Analyse Begrenset kontrol C., Begraenset kontrol + nitrit Sporstoffer < m Normal kontrol BTEXN + Total olie (C5-640) 2014 Udvidet kontol Organiske mikroforureninger Bonn.gskontrol (ink, pesticider) anen er lavet ud fra indsendt materiale og kontrolprogram. Bo kontrol udtages hvert 4. is r DGU nr: (Nr. 1) udtages jull 2016 DGU nr: (Nr. 2) udtages juni 2015 DGU nr: (Nr. 3) udtages maj 2014 L2nt1ktin, Agrotabi Al- North 21sterbro Tommerup tiovednummer Kundeservice: Sabine Nergaard , Kundeservice: Mia Nielsen , Salg: Rikke Asris-Bachmann , 6) Fortsat. I 2014 blev der afholdt udvidet kontrol i oktober måned, der viste sig et forhøjet kimtal ved afgangen fra Vandværket. (Tilladt max 50 og ved ledningsnettet 200) Efter 3. prøve ved afgang fra vandværket var kimtallet igen normalt.

4 En forbruger har klaget over brunt vand i vandhanen; der blev foretaget skylning af ledningsnettet, siden har der ikke været problemer. Vi kan stadigvæk konkludere, at vi har en god vandkvalitet. 7) Der har ikke i 2014 været store anlægsarbejder. 8) I 2014 har vi haft en tilfredsstillende økonomi. Vi har haft en større indtægt, men vi har også haft nogle større udgifter, som kan tilbageferes til Der er krav om, at vandværkerne skal have et ledelsessystem fra Et sådan har vi nu indført, og vi planlægger i bestyrelsen vor økonomi år frem i tiden bl.a. med henblik pä økonomiske reserver til uforudsete udgifter og større anlægsarbejder. I 2014 har vi skiftet bank fra Nordea til Arbejdernes Landsbank. 9) BNBO. (Boringsnære beskyttelsesområde) vi har tilsluttet os et samarbejde mellem Bellinge Vest og Ost vandværker omkring dette spørgsmål. Takstbladet for 2015 er godkendt af Odense Kommune. I takstbladet for 2015 er der et nyt gebyr pä 500 kr. ved for sen indgivelse af mälerstand ved årsskiftet. Gebyret opkræves af Energi Fyn. Bestyrelsen har gjort opmærksom på manglende faktura for vandledningsarbejdet ved kirken udført i efteråret Firmaet Hansen og Pedersen havde åbenbart ikke fået nogen arbejdsseddel pä arbejdet. Regningen er betalt Vi skiftede vandværkspasser pr. 1/ Den nye vandværkspasser er Fyns Vandværks og Ledningsservice. Telefonnr. mv. fremgär af vor alameringsplan for Det er planen, at bestyrelsen vil indgå en kontrakt med den nye vandværkspasser om et år. 10) Vandværket har planer om renovering af ledningsnettet ved kirken, eternitledningen ved Brændekilde Bygade og Mollegyden. Der vil i denne forbindelse blive etableret målerbrende ved disse forbrugere. Vi iværksætter et projekteringsarbejde, i denne sammenhæng vil vi også have de økonomiske konsekvenser belyst for fremtiden og specielt set i relation til de nyere arbejdsmetoder ved nedgravninger af vandledninger. 11) Bestyrelsens vision for fremtiden er, at sikre det gode drikkevand fra Brændekilde Vandværk til vore forbrugere bla. gennem dokumenteret drikkevandssikkerhed. På bestyrelsens vegne Hans Jørn Moller Formand for Brændekilde Vandværk Ad pkt.2 Der blev stillet spørgsmäl om ärsagen til vandværkspasserskiftet, og der spørges videre om, hvorfor vi har skiftet bank. Formanden redegjorde for at kommunikationen mellem bestyrelsen og den nu forhenværende vandværkspasser svigtede. Vi udskiftede banken på grund af utilfredshed med dens service. Bestyrelsens beretning godkendtes enstemmigt af Generalforsamlingen. Ad. pkt. 3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke har hævet det årlige honorar for Kassereren foreslår, at honoraret overføres til 2015.

5 Ad pkt. 5 Indkomne forslag. Ingen forslag. Ad pkt. 6 Valg til bestyrelsen: De opstillede kandidater genvalgtes. Valg af suppleant til bestyrelsen: Lars Fly genwelges Ad pkt. 7 Valg af revisorer og revisorsuppleant. Revisorerne Jørn Egeskov og Vagn Thykjær Jensen genvalgtes. Revisorsuppleant: Robert Dalskov Andersen genvalgtes. Ad pkt. 8. Evt. Ingen bemærkninger Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde Robert Dalskov Andersen c Dirigent Axel -Tro Referent Tage Ra-serś - n Bestyrels smedlem ssen Kasserer Be y Kastrupsen Næstformand Hans Jo Moller Forma 44421,7,

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere