Referat fra generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling 2015"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling 2015 Afholdt tirsdag d.17. februar 2015 kl i Næshallen s Cafeteria, Kelstrup Bygade 45. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Vandafgift og budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget nogen forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: a. Valg af medlem til bestyrelsen: Efter tur afgår Ole Bang. b. Valg af suppleant til bestyrelsen: Efter tur afgår Ole Jensen. 7. Valg af revisorer. Efter tur afgår Uwe Tagesen. 8. Eventuelt. Der var fremmødt 24 personer, hvoraf de 22 stemmeberettiget. Dagsorden, regnskab, driftsbudget samt anlægsinvesteringsplan blev udleveret under mødet. Valg af dirigent Bestyrelse pegede på Vagn Mattson som dirigent, hvilket blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamling ifølge vedtægterne var lovlig indvarslet, ved annoncering i minimum to lokale aviser 14 dage før afholdelse. Efterfølgende blev dagsordenen læst op. Bestyrelsens beretning Antal medlemmer: Vi har stadig 367 interessenter (368 målere), hvoraf 2 er kommunens. Bestyrelsesarbejde: - Varsel om lukning af vandforsyning, grundet manglende betaling. 2 stk. - Deltaget i det årlige repræsentantskabsmøde i vandråder d.19. maj. - Revideret beredskabsplan, som er blevet godkendelse af kommunen. - Behandling af LER forespørgsler. Side 1 af 6

2 - Revidering af målerudskiftning og vedligeholdelsesplan. - Arbejdet med flere årige anlægsbudgetter. - Kontrol aflæsninger, for manglende selvaflæsning. (Manglede 29 stk. d.7/1 2015; mod 38 stk. dec. 2013) - Udarbejdet nyt standardregulativ, som erstatter normalregulativet fra Bestyrelsesmøder: - Gennem året er bestyrelsen løbende i kontakt på mail og telefon, når det er påkrævet. - Bestyrelses møde d.13. januar, hvor denne generalforsamling blevet tilrettelagt. - Årets julemødet, sammen med strandforeningen, blev afholdt d.6. februar i år. Udpumpet vandmængde: Vandværkets indvindingstilladelse er på m 3, og løber indtil d.26. januar Vandværket har udpumpet ,2 m 3 (15.110,5 m 3 ), og til dette er der brugt kwh ( kwh) i 2014 (2013). Der er solgt m 3. Hvilket resulterer i et vandspild på m 3, hvilket svarer til 9,6%. Vandkvalitet: Marts 2014 Drikkevand, Ledningsnet Begrænset kontrol (Bryggers, Grønkær 1) Alle målinger ok! Sept Sept Drikkevandskontrol, på vandværket Normal kontrol DGU , Vandværkets ældste boring Boringskontrol Alle målinger ok, på nær en lile overskridelse af Ammonium på 0,005 mg/l. Årsag er filterskyl kort før prøvetagningen! Råvandets sammensætning er rimelig stabil, og der er ingen målbare pesticider og nedbrydningsprodukter. Kontrol program: Begrænset kontrol Hvert år Næste gang april 2015 Normal kontrol Hvert andet år Næste gang nov Udvidet kontrol Hvert andet år Næste gang okt Sporstoffer Hvert andet år Næste gang april 2015 Organisk mikroforureninger Hvert andet år Næste gang okt Boringskontrol Hvert femte år DGU nr igen 2019 DGU nr igen 2017 Vedligeholdelsesarbejde: Der er udskiftet i alt 77 målere, hvoraf de tre var frostsprunget. Resten er ældre målere som udskiftes i hht. vores kontrolsystem. Der er udskiftet nogle hovedstophaner i målebrønde, og der er placeret 9 nye målerbrønde. Hejsager Strandby 171 har fået lagt ny stikleding grundet fælles med nr 173. Der har været 3 brud: - Februar var der vandbrud på Hejsager Strandby 29 på den gamle 2 eternit ledning. - Midt i september var der brud ud for Fredskovparken Sidst i september var der brud på stikledning til Hejsager Strandvej 132. Side 2 af 6

3 Anlægsarbejder: Der er ikke udført størrer anlægsarbejder i I forbindelse med omlægning af hovedforsyning, skal det præciseres: - At hovedledning og stikledning indtil grundskel inklusiv evt. stopanordning er vandværkets. - At jordledningen fra grundskel og ind til huset er grundejerens. - Ved omlægning af hovedforsyning eller udskiftning af defekte stopanordninger placerer vandværket en målerbrønd maks. 1 meter inden for skel. - Alle omkostninger på privat grund fra grundskel tilfalder grundejer, på nær målerbrønden og måler. Tilsyn / Drift: Efter at bruddet ved Hejsager Strandby 29 d.8. februar blev lukket, har vandforbruget igen ligger på for årstiden normal døgnforbrug på 16-17m 3. Samarbejdet med vores nye VVS fungerer rigtig godt, og der er etableret et mindre buffer-lager ved formanden. Pr. 1/ er jeg officiel driftsansvarlig for Hejsager Strands Vandværk. Jeg har gennemgået hygiejnekursus og driftskursus i henhold til bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Økonomisk tilstand: Det bliver ikke billigere at drive et vandværk, og der kommer konstant nye udfordringer og krav, som vi skal leve op til! Med respekt for vores økonomiske rammer kæmper vi for at leve op til de lovkrav der er, samidig med at vi forsøger at fastholde vores ønsker til at udskifte / omlægge gamle hovedledninger, etablere ringforbindelser, samt placere målerbrønde. Vi arbejder nu med anlægs investeringsplaner frem til 2020, og det er planen at ende med års planer. Vi opererer med driftsbudgetter for målerkontrol, vandanalyser m.m. på 5 år. Alt sammen tiltag for bedre at kunne planlægge vores økonomiske horisont, og fastholde en stram økonomisk kurs. Fremtid: Vi fortsætter arbejdet med en præventiv fornyelse og omlægning af hovedledningsnettet, i de kommende år. Konkret ligger følgende opgaver for: - Etablering af fast nødforsynings ledning til Kelstrup Strands Vandværk. - Undersøgelse/kontrol af vores rentvandsbeholder. - Ny hoved- og stikledninger Hejsager Strandvej 171abc og 173abc. - Ny hovedledning Fredskovparken 1 13 og 15 30, mindre dele er lavet. Vi vil arbejde på at opbygge et tættere samarbejde med Kelstrup Strands Vandværk, for bedre at kunne imødekomme den stigende administrative arbejdsbyrde. Vi arbejder på en hjemmeside og facebook profil, for bedre at imødekomme kravene til offentliggørelse og information. Side 3 af 6

4 Til slut: Tak til den øvrige bestyrelse og revisorerne for vores gode samarbejde. - Tak til alle interessenter for jeres forståelse ved nødvendige anlægsarbejde, og opmærksomhed overfor eventuelle utætheder. DIVERSE BEMÆRKNINGER Uwe Tagesen: Vandværkets årsrapport ligger på Hejsager Strandforenings hjemmeside. UweTagesen: Skal der ikke være forsyningssikkerhed i form af sikring af boringen? Karsten: Vandværkets forbrugerinformation bliver udgivet i SKVULP og ligger korrekt på Strandforeningens hjemmeside. Miljøstyrelsen har udarbejdet love, regler og vejledninger omkring boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Der er et 10m fredningsbælte, et 25m beskyttelseszone og en 300m beskyttelseszone. Kommunen arbejder på individuelle vurderinger for de enkelte vandværker, og vi har ved det sidste kontrolbesøg modtaget et foreløbig kort over vores indvindingsområde. Finn Wohlert: Hvordan har bestyrelsen kompenceret formandens brug af fritid i forbindelse med kurset til certifisering. Karsten: Fokus i bestyrelsen er på at holde udgifterne ned, hvorfor der alene er blevet afregnet for kørsel. Jørgen: Vi har to boringer; bruger vi begge på én gang? Karsten: Boringer benyttes på skift for at sikre en ensartet belastning af indvindingsområdet. BESLUTNING: Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt af forsamlingen. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Kassereren præsenterede det reviderede regnskab. Regnskabet udviser en omsætning på Samlet vareforbrug på Som giver et dækningsbidrag I på ,46 kr ,31 kr ,15 kr. Samlede personaleudgifter er på Som resulterer i et dækningsbidrag II på ,00 kr ,15 kr. Salgs- og administrationsomkostninger på Giver et samlet resultat før afskrivninger på ,92 kr ,23 kr. Årets afskrivninger Renter Årets nettoresultat ,85 kr. 55,64 kr ,02 kr. De samlede aktiver pr. 31/ er ,01 kr. Side 4 af 6

5 Regnskabet er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. Revisorerne havde ingen påtegninger. DIVERSE BEMÆRKNINGER Jørn Ole: Hvad betyder summen for vandværket, fx hvis kommunen vil overtage vandværket? Knud: Umiddelbart har værdiansættelsen af bygningen ikke den store betydning. Karsten: Det er vigtigt at have retvisende tal for aktiver. Med hensyn til en eventuel overtagelse af vandværket af kommunen, er dette ikke en umiddelbar option. Finn Wohlert: Hvorfor afskrives der på installationer og ikke på bygning? Knud: Bestyrelsen har besluttet at selve bygningen ikke afskrives. Uwe: Stor ros til Knud for regnskabet. BESLUTNING: Regnskabet blev godkendt med revisorernes bemærkninger. Vandafgift og budget for det kommende år forelægges til godkendelse Formanden præsenterede resultatopgørelsen for 2014, og budgettet for 2015 og Der blev præsenteret en investeringsplan for , der viser kendte fremtidige udbedringer og investeringer på forsyningsnettet og vandværkets installationer. Formanden viste ligeledes en udskiftningsplan for vandmålere for perioden DIVERSE BEMÆRKNINGER Finn Wohlert: Ændringsforslag til budgettet personaleomkostninger: Formanden kompenseres ekstraordinært med kr i 2015 for deltagelse i kursus, til at få dækket omkostninger i forbindelse med hygiejne og driftskursus. Ole Jensen: Lade bestyrelsen selv træffe beslutningen om at give kompensationen til formand for kursusdeltagelse. Formanden: Gav udtryk for at man gerne ser budgettet opretholdt, og give bestyrelsen fuldmagt til at træffe beslutning om at give kompensation for "tabt arbejdsfortjeneste" i forbindelse med kurser. Et forslag kunne være at forhøje punktet "kursusaktiviteter" i budgettet med kr. i BESLUTNING: De af bestyrelsen foreslåede prisstigninger på vandafgift til 11,50 kr. ex.moms og målerafgift til 715,- kr. ex.moms blev godkendt, og det samlede budget for 2015 blev vedtaget med en ændring: Kursusudgift posten ændres 2015 fra kr. til kr. Budgetforslaget for 2016 principgodkendes ligeledes, med de bebudede stigninger på vandafgift til 12,- kr. ex.moms og målerafgift til 780,- kr. ex.moms. Side 5 af 6

6 Behandling af indkomne forslag Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen Efter tur afgår Ole Bang. Han modtager genvalg. Der stillede ikke andre kandidater op, og Karsten blev enstemmigt genvalgt. Som suppleant er Ole Jensen på valg, og han modtager også genvalg. Ole blev ligeledes genvalgt uden modkandidat. Valg af revisor På valg som revisor er Uwe Tagesen. Uwe modtager genvalg. Der stillede ikke andre kandidater, og Thor blev genvalgt for en kommende to årig periode. Eventuelt Formanden præsenterede Hejsager Strands Vandværks nye Facebookside. Den skal bruges til at informere om eventuelle driftsforstyrelser, påmindelser m.m. Formanden kunne ligeledes præsentere en dugfrisk hjemmeside Sitet skal bruges til at formidle generel information om vandværket. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere punkter under eventuelt. Vagn takkede forsamlingen for den gode tone, og nedlagde dirigent hvervet. Formanden tog igen ordet, takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, takkede den øvrige bestyrelse samt revisorerne for et godt samarbejde, samt alle fremmødte for deres store opmærksomhed og interesse under generalforsamlingen. Godkendelse af referatet: Referent: Thor Lange/Karsten Scherrebeck-Boisen Dirigent: Bestyrelsesmedlem: Vagn Mattson Ole Bang Jensen Kasserer: Bestyrelsesformand: Knud Rasmussen Karsten Scherrebeck-Boisen Side 6 af 6

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden!

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden! Referat fra Generalforsamlingen Dagsorden! Brændekilde d. 7/4 2015 Generalforsamling i Brændekilde Vandværk A.M.B.A Mandag d. 30/3 2015 kl. 19,00 i Brændekilde Forsamlingshus Dagsorden 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere