Statsforvaltningens brev til et byrådsmedlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til et byrådsmedlem"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til et byrådsmedlem Statsforvaltningen har den 22. december 2009 modtaget din klage over behandlingen af en sag i Vejle Kommunes Byråds møde den 16. december Statsforvaltningen har nu afsluttet behandling af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Vejle Kommunes og Vejle Byråds administration af reglerne for udsættelse af byrådets sager, oplysningsgrundlag og sagsindsigt har været i overensstemmelse med lovgivningen, herunder forskrifter udstedt i medfør af lovgivningen i forbindelse med behandling af den konkrete sag i byrådet den 16. december Det er statsforvaltningens opfattelse, at Vejle Kommunes administration af reglerne om aktindsigt i den konkrete sag har været i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen foretager ikke videre i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Sagen omhandler Vejle Kommunes salg af feriekolonien Louisenlund på øen Endelave. Det fremgår af sagen, at du i en ubrudt periode på 35 år og 9 måneder har været medlem af byrådet i Vejle Kommune indtil den 31. december 2009, og at du fra 1970 til 2008 var bestyrer af feriekolonien Louisenlund. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /661 SAGSBEHANDLER: RHSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Du klager over følgende: 1. at, din anmodning om udsættelse af sagen ved byrådsmødets start den 16. december 2009 ikke blev imødekommet, 2. at, sagen om salg af Louisenlund blev behandlet i byrådsmødet den 16. december 2009 til trods for ufuldstændige og helt uaktuelle økonomiske oplysninger fra Vejle Kommune, og

2 3. at, den pågældende ejendom blev solgt på et særdeles ugunstigt handelstidspunkt og til en pris, der lå mere end 30 % under den aktuelle offentlige vurdering og skønsmæssigt mere end 50 % under en realistisk salgspris på et gunstigt handelstidspunkt, hvilket har medført et tab for Vejle Kommunes skatteborgere på 5-8 mio. kr. Du har oplyst, at du bad om udsættelse af den pågældende sags behandling i byrådets møde den 16. december 2009 på grund af den helt ufuldstændige sagsbehandling, idet den offentlige ejendomsvurdering, som var oplyst i sagen, var fra 2006, og markedsprisen efter din opfattelse var højere end det modtagne bud. Du har gjort gældende, at det er normal praksis i byrådet, at en sag udsættes på begæring af et byrådsmedlem uden begrundelse. Du har oplyst, at du til byrådets møde den 16. december 2009 medbragte og fremlagde den aktuelle offentlige vurdering. Du anfører, at et medlem af byrådet forud for sagens behandling i byrådsmødet den 16. december 2009 rejste spørgsmålet om et enkelt byrådsmedlem uden om en gruppe kunne rejse en sag i byrådet, hvilket, du oplyser, blev bekræftet af byrådet, og at det blev understreget af byrådet, at du i din sag optrådte som enkelt person, og altså ikke som en del af den socialdemokratiske gruppe. Du oplyser, at du forgæves har bedt Vejle Kommune om at fremskaffe en fortegnelse over solgte ejendomme, hvor de offentlige vurderinger var sammenstillet med eventuelle ejendomsmægleres salgsvurderinger. Ifølge din oplysning, har Vejle Kommune svaret, at kommunen ikke var i besiddelse af et dokument / en fortegnelse over solgte ejendomme, hvor de offentlige vurderinger var sammenstillet med mæglervurderinger og salgspriser. Du oplyser, at du også har bedt Vejle Kommune om at få en fortegnelse over, hvilke ejendomme kommunen har solgt i 2009 samt salgsprisen for de enkelte ejendomme. Dette har kommunen heller ikke kunnet give dig. Det er din opfattelse, at Vejle Kommune aldrig før har solgt en kommunal ejendom, der lå mere end 30 % under den offentlige vurdering, men du kan ikke dokumentere din påstand, fordi kommunen ikke har givet dig de ønskede fortegnelser. SIDE 2

3 Du har også forgæves bedt kommunen om at oplyse, hvilken værdi kommunen tillagde den offentlige vurdering, hvortil der blev svaret, at der ikke forelå en skriftlig bedømmelse af værdien af en offentlig vurdering. Du har gjort gældende, at hverken kommunen eller ejendomsmægleren vidste ret meget om den handel, som man på skatteborgernes vegne har indgået med 3. mand, da der blandt andet er opstået en tvist mellem kommunen og køberne om de oplysninger, der blev givet om ejendommens varmeforsyning. Du har spurgt, hvordan de juridiske forhold er for den køber, der havde det næsthøjeste bud, hvis afgørelsen af den pågældende tvist medfører, at næsthøjeste bud vil være det økonomisk mest fordelagtige. Af Byrådets protokol fra mødet den 28. oktober 2009 fremgår følgende under dagsordenspunkt 294: 294. Lukket punkt: Tilbageskødning af Louisenlund til foreningen Børnenes Vel Resumé Byrådsmedlem Peter Sikær Kristensen foreslår, at feriekolonien Louisenlund tilbageskødes fra Vejle Kommune til foreningen Børnenes Vel. Louisenlund blev erhvervet i 1948 af Selskabet Børnenes Vel. Købsprisen blev forhandlet ned fra de krævede ,- kr. til ,- kr. Forhandlerne var Borgmester [A] og Forstander [B]. Selskabet Børnenes Vel indstillede sine aktiviteter i Feriekolonierne på henholdsvis Hvidbjerg og på Endelave videreførtes af Vejle Kom mune. I 1973 underskrev Borgmester [A] en bogføringsaftale, der betød, at Vejle Kommune overførte et beløb på kr. til Selskabet Børnenes Vel, således at selskabet kunne svare enhver sit. Vejle Kommune fik skøde på ejendommen, dog med tilbageskød nings mulighed. Sagsfremstilling ( ) Forslagsstilleren blev ansat af Selskabet Børnenes Vel i I 1970 blev han udnævnt til kommunal Kolonibestyrer, en titel han havde til og med ( ) Louisenlund har i foråret 2009 været udbudt til salg via en ejendomsmægler. Der indkom tilbud på ejendommen, men ingen af de indkomne tilbud indeholdt en attraktiv pris, hvorfor SIDE 3

4 ejendommen ikke blev solgt. Ejendommen påtænkes solgt ved et fornyet udbud. Byrådsmedlem Peter Sikær Kristensen foreslår, at salgsplanerne opgives, og at ejendommen i stedet tilbageføres til foreningen Børnenes Vel, og begrunder forslaget på følgende måde: Da jeg udtrykte min positive holdning til et evt. salg af Louisenlund, var udgangspunktet helt klart, at det nettoprovenu, der kom ind ved handlen, skulle finansiere en total istandsættelse af kolonien på Hvidbjerg, således at Vejle Kommune i alle tilfælde rådede over en tidssvarende feriekoloni. Som ovenfor nævnt har det vist sig, at købsinteressen for Louisenlund ikke har været stor, hvilket kan skyldes 3 ting. 1. Tidspunktet for salg. Hvis ikke en sælger er tvunget til at sælge sin ejendom, vil vedkommende givetvis vente på bedre tider. Det bør en kommune naturligvis også gøre. Under alle omstændigheder skal prisen være rigtig, før en kommune fristes til at sælge. 2. Skoven og omgivelserne i øvrigt bærer alvorligt præg af manglende vedligehold. Afvandingskanaler, der ikke er holdt vedlige. Stort areal af ødelagt vegetation (store løvtræer o.a.) grundet indtrængen af saltvand. Have- og parkanlæg, som har fået lov til at passe sig selv i de sidste mange år, med undtagelse af lidt græsslåning, da der aldrig har været afsat pedeltimer til dette formål. 3. Bygninger, der står og forfalder. Eksempelvis blev der for ca. 5 år siden konstateret hul i taget på Hovedbygningen, hvilket bevirkede, at fagudvalget ønskede og fik en anlægsbevilling til udskiftning af taget. Denne bevilling blev dog taget af budgettet, da tanken om salg opstod. Hele sommeren 2009 har Louisenlund stået tom, selv om Vejles institutioner har ønsket at gøre brug af kolonien, til den var solgt. Feriekolonimæssigt blev forslagsstilleren i indeværende år kontaktet af lokale erhvervsdrivende, som tilbød at betale samtlige udgifter til børnenes koloniophold. Dette meget generøse tilbud afslog Vejle Kommune med den begrundelse, at det var et uheldigt signal at fortsætte feriekolonivirksomheden, når det var besluttet at sælge stedet. Feriekolonien Louisenlund på Endelave er i forfald. Derfor er det absolut påkrævet med en ændring af styreformen. Væk fra det kommunale, tilbage til det, der var engang = BØRNE- NES VEL. Tilbage til formålet med stedet. Økonomi SIDE 4

5 Den fremtidige drift skal baseres på private donationer, indsamlinger, søgning af fonde, samt udlejningsvirksomhed udover feriekoloniperioden primært til skoler i Vejle og Horsens Kommuner, - sekundært udlejning til firmaer og private. Grundkapitalen skaffes til veje ved salg af arealet i sommerhusudstykningen samt salg af den bortforpagtede agerjord. Bogføringsaftalens kr. tilbagebetales til Vejle Kommune. Byrådsmedlem Peter Sikær Kristensen indstiller, at Selskabet Børnenes Vel genoptager sit virke, men koncentrerer i første omgang kræfterne omkring Feriekolonien Louisenlund på Endelave. Peter Sikær Kristensen tager initiativ til genoplivningen af Selskabet Børnenes Vel s vedtægter. Louisenlund tilbageskødes til det genetablerede Selskab Børnenes Vel. Beslutning For Peter Sikær Kristensens forslag stemte 1 medlem: Peter Sikær Kristensen. Imod forslaget stemte 28 medlemmer med den begrundelse, at forslaget ikke er lovligt at vedtage på det foreliggende grundlag. Forslaget er hermed forkastet. ( ) Følgende fremgår af mødeprotokollen for Vejle Kommunes byråds møde den 16. december 2009 under dagsordenspunkt 369: 369. Lukket punkt: Udbud og salg af feriekolonien Louisenlund, Endelave. Resumé Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 17. august 2009 i sag nr. 282 at udbyde ejendommen Louisenlund, Endelave, på ny, men med den forskel i forhold til første udbudsrunde, at der denne gang skulle gives en tilbudsgiver mulighed for enten at give bud på den samlede ejendom eller at give bud på dele af ejendom men. I den første udbudsrunde kom der 3 tilbud. Det højeste lød på kr., hvorfra skal fratrækkes salgsomkostnin ger. SIDE 5

6 Ejendommen blev i både første og anden udbudsrunde udbudt gennem ejendomsmæglerfirmaet Colliers Hans Vestergaard A/S. I anden udbudsrunde blev ejendommen annonceret i Horsens Folkeblad, Jyllands Posten og Børsen. Det bedste af de nu indkomne tilbud er på kr., og fraregnet salgsomkostninger bliver salgsindtægten ca kr. Tilbuddet på kr. er afgivet af ( ) Sagsfremstilling Louisenlund er en landbrugsejendom på ca. 107,5 ha beliggende på øen Endelave i Horsens Kommune. Ejendommen har gennem en lang årrække fungeret som lejrskole og feriekoloni. Ejendommen blev i den første udbudsrunde udbudt som en samlet ejendom uden angivelse af mindstepris, og der kom 3 bud på henholdsvis kr., kr. og kr. Den offentlige vurdering var ifølge sagen oplyst til kr. Det andet offentlige udbud gav mulighed for enten at byde på den samlede ejendom eller at byde på følgende delarealer: 1. Bygningsparcel, 2. Landbrugsparcel, 3. Frijordsejendom, 4. Sommerhusområde råjord og 5. Skov og naturparcel. Efter ejendomsmæglerens opfattelse ville denne mulighed give en samlet pris på min kr., hvilket er oplyst i seneste sag for økonomiudvalget. Tilbudsfristen udløb onsdag den 25. november 2009, kl , og der kom følgende tilbud: Tilbud på den samlede ejendom: kr kr. Tilbud på de 5 delarealer: Del 1: ingen. Del 2: 1: kr. 2: kr. Del 3: 1: kr. Del 4: ingen. Del 5: 1: kr. SIDE 6

7 Det vurderes, at tilbud nr. 1 på kr. for den samlede ejendom er det bedste tilbud for den samlede ejendom. Det vurderes, at tilbud nr. 1 vedr. del 1 lydende på ingen bud, At tilbud nr. 1 vedr. del 2 lydende på kr. At tilbud nr. 1 vedr. del 3 lydende på kr. At tilbud nr. 1 vedr. del 4 lydende på ingen bud, og At tilbud nr. 1 vedr. del 5 lydende på kr., eller samlet bud for delarealerne lydende på kr. giver den bedste pris for delarealerne. Det er forvaltningens opfattelse, at tilbuddet på kr. for den samlede ejendom er det bedste bud, hvilket begrundes med, at det ligger kr. over det højeste bud efter den første udbudsrunde og klart over den samlede sum af tilbuddene på delarealerne. Endvidere vurderer forvaltningen, at restejendommens værdi forringes i forhold til et senere salg, hvis der foretages delsalg nu på baggrund af de indkomne tilbud. Økonomi ( ) Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. anlæg Sagen medfører, at der bevilges og frigøres et rådighedsbeløb på kr. vedr. salgsindtægter ved af fast ejendom og kr. vedr. salgsomkostninger, herunder bl.a. omkostninger til mæglersalær, annoncering, tinglysning, landinspektør og andre påløbne salgsomkostninger. De to første poster udgør henv kr. og kr. Nettoindtægten på kr. tilfalder kassen. Der reserveres udviklingspuljen kr. Der reserveres Børne- og Familieudvalget kr. vedrørende nødvendigt vedligehold af feriekoloni Børnenes Vel. Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af salget, idet skoleafdelingen oplyser, at budgettet til drift af lejrskolen og kolonien på Endelave var en del af B&U s bidrag til 1-4 % s reduktionsprocessen. Budgettet for driften af lejrskolen blev fjernet fra og med 1/8-09, mens hele 2009-budgettet blev fjernet for kolonien. Høring Staben Økonomi & Personale har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Kommunaldirektøren indstiller, 7. december 2009, pkt. 440: at ejendommen sælges til højstbydende, jf. ovenfor for kr. at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. bevillingsskema SIDE 7

8 under afsnittet Økonomi, godkendes. Økonomiudvalget, 7. december 2009, pkt. 440: Anbefales. ( ). Sagens videre forløb Sagen skal til godkendelse i Byrådet. Beslutning Der er fremsat ændringsforslag af Peter Sikær Kristensen: Udbud og salg af feriekolonien Louisenlund, Endelave. Byrådsmedlem Peter Sikær Kristensen stiller flg. Ændringsforslag til byrådsdagsordenen pkt. 424: 1. Under hensyn til det helt urealistiske tilbud for den samlede ejendom kr ,00 afvises dette. Formindre end 3 år siden var prisidéen hos Endelavitterne mill. kr. Et beløb der med overskuelige her og nu midler kombineret med et fremsynet kommunalt miljøprojekt i park og skov, er realistisk. 2. [C] indbydes til en forhandling om køb af delparceller med baggrund i [C]s afgivne tilbud. Det sikres at et frasalg ikke forringer fortsatte lejrskole- og feriekoloniaktiviteter på Louisenlund. 3. Tilbudet fra forpagter [D] accepteres. 4. De øvrige forpagtere alle aktive landmænd tilbydes de af dem forpagtede parceller på samme vilkår som det af ovennævnte [D] fremsendte tilbud. 5. De indkomne beløb fra salg af punkterne 2, 3, og 4 indsættes på en anlægskonto mrk. Louisenlund, Endelave. 6. De 7 sommerhusgrunde, som i øvrigt ligger langt væk fra lejrskole- og feriekoloniområdet, og som har en forsigtig handelsværdi på kr ,00 forbliver på Vejle Kommunes salgsliste. Salget afventer et gunstigt handelstidspunkt. 7. Det nye Børne- og familieudvalg vurderer snarest et fremtidigt samarbejde mellem Selskabet Børnenes Vel, - som genoplives gennem en aktiv og positiv indsats fra Vejle Kommunes side om fortsat drift af Louisenlund til glæde og gavn for mange nye generationer. Den fremtidige drift baseres på en kombination af private og kommunale midler. ( ) Major Schildknecht, som byggede Louisenlund i Det var dengang en stor firlænget herregård, og det meste af jorden på Endelave tilhørte Godset. Familien ejede Louisenlund til For ændringsforslaget stemte 2 medlemmer, Peter Sikær Kristensen og [E]. SIDE 8

9 Imod ændringsforslaget stemte 24 medlemmer [F] undlod at stemme. ( ) var fraværende. Du har oplyst, at du den 18. december 2009 modtog følgende på mail fra kommunen: Vurdering (offentlig) af arealerne vedr. Louisenlund. Der henvises til udbudsmaterialet og tilbudsblanket, hvoraf arealerne samlet kan opgøres til m 2, med en samlet offentlig ejendomsværdi i 2007 på kr. og i 2008 på kr., hvilket er oplyst i udbudssagen. Ejendommen består af: Matr.Nr. Off. Vurd. Off. Vurd a m.fl. Endelave By, Endelave inkl. areal til sommerhusgrunde a 88.1 ha c,53c og 67e Endelave By, Endelave a 3.5 ha d Endelave By, Endelave a 1.6 ha c Endelave By, Endelave a 5.6 ha b Endelave By, Endelave a 8.7 ha Samlet offentlig vurdering af ejendommen a ha I sagen til Byrådet er alene den offentlige vurdering af nr. 3a Endelave By, Endelave medtaget til kr., hvilket er et udtryk for den offentlige vurdering af denne del af ejendommen, der omfatter huset og arealerne med skov, landbrug og området, der kan udstykkes til sommerhusgrunde i henhold til plangrundlaget. De lodder, der ved en fejl ikke er medtaget i sagen til Byrådet, er primært strandenge, hvilke arealer samlet udgør kr. i offentlig vurdering. Den offentlige vurdering er ikke udtryk for prisen i handel og vandel, hvilket klart fremgår af vurderingen fra Statsautoriseret ejendomsmægler og Valuar [G]. I dennes vurdering og salgsmateriale er alle arealer medtaget. Der er alene tale om en fejl i sagsfremstillingen i sagen til Økonomiudvalget og Byrådet, idet alle arealer og vurderinger er medtaget af udbudsmaterialet og vurdering fra ejendomsmægler. Vejle Kommune har den 16. marts 2010 afgivet sålydende udtalelse: SIDE 9

10 ( ) Vejle Byråd behandlede klagesagen i sit møde den 10. marts 2010, hvor Byrådet vedtog at udtale følgende: Louisenlund er en landejendom på øen Endelave, der er en del af Horsens Kommune. Ejendommen har siden 1948 fungeret som feriekoloni og efter Vejle Kommunes overtagelse af ejendommen i 1969 har ejendommen ligeledes fungeret som lejrskole. Ejendommen består udover bygningerne med et areal på 929 m2 af ca. 107,5 ha jord, hvoraf 18 ha er fredskov og ca. 52 ha er strandarealer mv. Efter Vejle Kommunes opfattelse er der ikke længere et tilstrækkeligt behov for at anvende Louisenlund som feriekoloni og lejrskole, og det blev på denne baggrund besluttet at søge ejendommen afhændet. Efter et gennemført miniudbud vedrørende valg af ejendomsmægler blev Louisenlund i foråret 2009 udbudt til salg gennem Colliers Hans Vestergaard A/S. Ejendommen var udbudt samlet og fristen for afgivelse af tilbud var den 19. maj Forud for udbuddet havde ejendomsmæglerfirmaet vurderet mindsteprisen for ejendommen til 6,2 mio. kr. kontant. Der indkom 3 tilbud, hvoraf et tilbud på 5,6 mio. kr. var det højeste. I et møde i Økonomiudvalget den 17. august 2009 (punkt 282) blev det besluttet ikke at sælge ejendommen til højestbydende. Det blev i stedet besluttet at udarbejde udbudsmateriale, hvorefter der kunne bydes på den samlede ejendom og/eller dele af ejendommen. Til Byrådets møde den 28. oktober 2009 (punkt 294) havde Peter Sikær Kristensen udnyttet sin initiativret i 11 i den kommunale styrelseslov til at stille forslag om at tilbageskøde ejendommen Louisenlund til Børnenes Vel for kr. Dette forslag blev nedstemt af 28 medlemmer i Vejle Byråd. 1 medlem stemte for forslaget. 2 medlemmer var fraværende. I mellemtiden var der den 9. oktober 2009 foretaget en fornyet vurdering af markedsværdien for Louisenlund af Colliers Hans Vestergaard A/S. Markedsværdien for den samlede ejendom var vurderet til 6 mio. kr. Der forelå endvidere en vurdering af ejendommen ved opdeling i 5 dele. Af vurderingserklæringen fremgik, at den offentlige ejendomsværdi pr. 1. oktober 2008 var kr. Louisenlund blev udbudt til salg i Jyllands Posten (27. oktober og 10. november 2009), Børsen (5. november 2009) og Horsens Folkeblad (5. november 2009). Fristen for afgivelse af tilbud var den 25. november Afgivne købstilbud skulle være gældende til den 17. december Ved fristens udløb var der indkommet 2 tilbud på køb af den samlede ejendom på henholdsvis 6,5 mio. kr. og 5,6 mio. kr. Derudover var der tilbud på køb af nogle af de 5 delarealer. Tilbuddet på 6,5 mio. kr. for den samlede ejendom var det bedste af de indkomne tilbud og til byrådsmødet den 16. december 2009 forelå der en SIDE 10

11 indstilling fra Økonomiudvalget om at sælge ejendommen til højstbydende for 6,5 mio. kr. Denne indstilling blev tiltrådt af Byrådets flertal. Peter Sikær Kristensen havde før byrådsmødet fremsat et ændringsforslag, jf. Byrådets beslutningsprotokol. Ved behandlingen af sagen i Byrådsmødet fremsatte Peter Sikær Kristensen anmodning om udsættelse og tilkendegav, bl.a., at Byrådet ikke burde træffe afgørelse, idet den oplyste offentlige ejendomsvurdering var fra 2006, og markedsværdien for Louisenlund var efter Peter Sikær Kristensens opfattelse højere end det modtagne tilbud. I Vejle Byråds stillingtagen indgik således det af Peter Sikær Kristensen fremsatte ændringsforslag og de af Peter Sikær Kristensen fremførte synspunkter. I Byrådets beslutningsgrundlag indgik ligeledes det af borgmester Leif Skov oplyste om, at en udsættelse af sagen ville medføre, at tilbudsgiverne ikke længere var bundet af de afgivne tilbud. Det af Peter Sikær Kristensen fremsatte ændringsforslag blev nedstemt af 24 medlemmer af Byrådet, 2 medlemmer stemte for ændringsforslaget, 1 medlem undlod at stemme, medens 4 medlemmer var fraværende. Indstillingen fra Økonomiudvalget blev herefter anset for stiltiende godkendt. 16 i forretningsorden for Vejle Byråd har følgende indhold: Hvis en gruppe ved mødets begyndelse anmoder om at få en sag udsat, imødekommes dette, uden at gruppen skal begrunde udsættelsen. Ligeledes sker det uden debat og afstemning. Stk. 2. Hvis ønsket fremsættes efter behandling af sagen er påbegyndt, motiverer gruppen ønsket om udsættelse. Der kan være debat om ønsket, og der kan foretages afstemning. Stk. 3. Hvis der under sagens behandling fremkommer nye oplysninger, som ikke fremgår af dagsordenen med bilag, imødekom mes ønsket om udsættelse dog uden afstem ning. Stk. 4. Hvis sagen tidligere har været udsat [en] eller flere gange, skal gruppen motivere ønsket om udsættelse. Der kan være debat om ønsket, og der foretages afstemning. Stk. 5. Hvis sagen er afhængig af tidsfrister, eller hvis udsættelse kan påføre kommunen udgifter eller lignende forhold, benyttes udelukkende reglerne i 11, stk. 4, i Byrådets forretningsorden. 11, stk. 4,i forretningsorden har dette indhold: Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i udvalg, kan SIDE 11

12 fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne [om sagen] er begyndt, standses disse, hvorefter Byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. Retten til at kræve en sag udsat efter forretningsorden tilkommer en gruppe. Peter Sikær Kristensen var en del af den socialdemokratiske byrådsgruppe bestående af 11 medlemmer. Peter Sikær Kristensen kunne således ikke alene kræve udsættelse. En udsættelse af sagen ville bevirke, at tilbudsgiverne ikke længere ville være bundet af de afgivne tilbud. Sidstnævnte synspunkt indgik ved Byrådets stillingtagen til ændringsforslaget fra Peter Sikær Kristensen og blev således nedstemt af Byrådets flertal. For så vidt angår spørgsmålet om salget af Louisenlund er det velkendt, at ved salg af kommunens faste ejendomme er en kommune forpligtet til at følge reglerne om forudgående offentligt udbud i 68 i den kommunale styrelseslov, udbudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme) og udbudsvejledningen (Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004). Det bemærkes i denne sammenhæng, at der i det konkrete tilfælde ikke er tale om salg som led i Vejle Kommunes opgave med kommunal jordforsyning. Der er i stedet tale om, at Louisenlund sælges fordi Vejle Kommune ikke længere har brug for ejendommen. Når en kommune ikke har en kommunal interesse i at beholde en ejendom er det efter Vejle Byråds opfattelse nærliggende at forsøge at sælge ejendommen. En erhvervelse og fortsat besiddelse af en fast ejendom forudsætter sædvanligvis, at dette sker med henblik på at varetage kommunale opgaver. En fortsat besiddelse af ejendommen ville i det konkrete tilfælde også medføre yderligere udgifter til vedligeholdelse, opsyn med bygningerne mv. I udbudsvejledningen (Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004) er der bl.a. anført følgende under punkt 7.1: Der påhviler kommunen en forpligtelse til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, f.eks. ved konsultation af en ejendomsmægler eller foretagelse af prisniveau for sammenlignelige ejendomme. Der kan således ikke lægges vægt alene på den offentlige vurdering af ejendommen. I man ge tilfælde vil det imidlertid ikke være muligt at foretage en entydig kon statering af en bestemt markedspris. Samme retsopfattelse er der givet udtryk for i Indenrigsministeriets udtalelse af 26. marts 1997, i Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis (2004) ved Inger Mogensen og Dario Silic, side 200, og i Kommunale Opgaver - Kommunalfuldmagten mv. (2005) ved Karsten Revsbech, side SIDE 12

13 Således som sagen foreligger oplyst har Vejle Kommune udfoldet sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen forud for salget af Louisenlund ved at have udbudt ejendommen offentligt 2 gange og forud for hvert udbud at have indhentet en vurdering fra en ejendomsmægler og valuar. Det er korrekt, at der fejlagtigt i sagsfremstillingen i den sag, der blev forelagt for Byråd var oplyst en offentlig vurdering fra 2006, ligesom nogle arealer ikke var medregnet i denne offentlige vurdering. Der burde have været henvist til den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2008, som var på kr. Den korrekte offentlige ejendomsvurdering var dog medtaget i vurderingen af markedsprisen foretaget af ejendomsmægler og valuar. Den offentlige vurdering, der foretages hvert år, har til formål at beskatte fast ejendom. Efter Byrådets opfattelse kan den offentlige vurdering give en vis vejledning om markedsværdien for en fast ejendom men kan ikke stå alene, jf. det i udbudsvejledningen ovenfor anførte. Ved store udsving i markedsprisen over kort tid, som det skete fra 2008 til 2009, vil den offentlige vurdering i mange tilfælde være mere vildledende end vejledende for en ejendoms markedspris. Det er vanskeligt at foretage en entydig konstatering af markedsprisen. I forhold til Louisenlund vil der ikke umiddelbart være sammenlignelige ejendomme. Der er forsøgt at udfinde en markedspris for Louisenlund ved hjælp af vurderinger fra særligt sagkyndige ved salg af fast ejendom og ved at foretage udbud 2 gange med måneders mellemrum. Et synspunkt om, at ejendom[men] ikke bør sælges her og nu, og at der venter højere priser en gang i fremtiden, er et spørgsmål om hensigtsmæssighed, og ikke et spørgsmål om, hvorvidt ejendommen sælges til en pris, der er lavere end markedsprisen. For fuldstændighedens skyld bemærkes, at der efterfølgende er opstået en tvist med køber i anledning af nogle forkerte oplysninger i udbudsmaterialet om ejendommens varmeforsyning. Konklusionen må herefter være: At et enkelt byrådsmedlem, der er en del af en gruppe, ikke alene kan kræve udsættelse af en sag efter forretningsordenens 16. At et forslag om udsættelse under alle omstændigheder kunne nedstemmes af Byrådets flertal efter forretningsordenens 16, stk. 5, da salgssagen var afhængig af frister, idet tilbudsgiverne kun var bundet til den 17. december 2009 dagen efter byrådsmødet. At Vejle Kommune forud for salget har udfoldet sædvanlige og rimelige bestræbelser på at finde markedsprisen. At den offentlige ejendomsvurdering ikke kan tillægges nogen selvstændig betydning for fastsættelsen af markedsprisen. At Louisenlund må anses for solgt til markedsprisen. SIDE 13

14 Det bemærkes, at der ikke kunne gives Peter Sikær Kristensen kopi af de af ham ønskede bilag, idet bilag med de nævnte oplysninger ikke eksisterer. Endvidere kan det oplyses, at Vejle Byråd i forbindelse med en ændring af Byrådets forretningsorden arbejder med en forenkling og præcisering af 16 i forretningsordenen. ( ) Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 som senest ændret ved 1, i lov nr af 27. december 2009), herunder også kommunale forskrifter udstedt i medfør af denne lovgivning. Det falder udenfor tilsynsmyndighedernes beføjelser at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet indenfor de rammer, lovgivningen sætter. Tilsynet omfatter ikke spørgsmål om hensigtsmæssighed, herunder sagsbehandlingens tilrettelæggelse eller sagsbehandlingstiden i det omfang sådanne spørgsmål ikke er reguleret i lovgivningen. God forvaltningsskik er heller ikke en del af prøvelsesgrundlaget, da disse principper ikke har karakter af retsregler. Tilsynet omfatter ikke spørgsmål om hensigtsmæssigheden af en kommunal disposition, men alene spørgsmålet om dispositionens lovlighed. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med kommunernes overholdelse af lovgivning, der gælder for såvel offentlige myndigheder som for private, ligesom statsforvaltningen ikke fører tilsyn med privatretlige aftaler, og statsforvaltningen ikke har til opgave at påse, hvorledes kommunen forholder sig ved en eventuel tilsidesættelse af indgåede aftaler. Din henvendelse har givet statsforvaltningen anledning til at tage stilling til følgende spørgsmål: 1. Udsættelse af sagen. 2. Oplysningsgrundlag. 3. Sagsindsigt /aktindsigt. Ad 1: Udsættelse af sagen. SIDE 14

15 2, stk. 4, i styrelsesloven er sålydende: 2. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Af 11, 12, og 13, i styrelsesloven fremgår følgende: 11. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. 12. En sags vedtagelse kræver kun én behandling i kommunalbestyrelsen, medmindre andet særligt er bestemt. 13. Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. I Københavns Kommune underskrives protokollen dog alene af Borgerrepræsentationens formand og sekretær. Stk. 2. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Bestemmelsen i 11, i styrelsesloven giver et medlem af kommunalbestyrelsen ret til at få en sag optaget på dagsordenen for et kommunalbestyrelsesmøde, der tilkommer altså medlemmerne en egentlig initiativret. Retten kan benyttes både med hensyn til sager, der aktuelt er under behandling i et udvalg eller i den kommunale administration, og med hensyn til andre sager. Den initiativret, der tilkommer det enkelte medlem, går alene ud på, at en sag kan forlanges optaget til behandling på et møde i kommunalbestyrelsen. Når sagen er kommet på dagsordenen, har det pågældende medlem ikke længere rådighed over sagen. Det er kommunalbestyrelsen, der i første række har rådigheden over sagernes oplysningsniveau og dermed bestemmer, hvornår en sag er sådan oplyst, at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag. SIDE 15

16 Et medlem, der ønsker tilvejebragt bestemte, nye oplysninger, må således stille forslag herom i kommunalbestyrelsen, eller at sagen undergives fornyet udvalgsbehandling med henblik på at få belyst sagen. Såfremt et sådant procedureforslag forkastes, må den pågældende i givet fald stemme imod eller undlade at stemme for beslutningen med den begrundelse, at beslutningsgrundlaget er utilstrækkeligt, samt forlange at få tilført beslutningsprotokollen en bemærkning herom. Der kan henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 105 ff., og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning I, Kommunalbestyrelsen, 1988, side 64 ff. Statsforvaltningen kan konstatere, at Vejle Byråd s forretningsorden, 3, stk. 1, 11, stk. 1 og stk. 4, og 16, er sålydende: 3. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. 11. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2. stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. Retningslinier for udsættelse af sager 16. Hvis en gruppe ved mødets begyndelse anmoder om at få en sag udsat, imødekommes dette, uden at gruppen skal begrunde udsættelsen. Ligeledes sker det uden debat og uden afstemning. Stk. 2. Hvis ønsket fremsættes efter behandlingen af sagen er påbegyndt, motiverer gruppen ønsket om udsættelse. Der kan være debat om ønsket, og der kan foretages afstemning. Stk. 3. Hvis der under sagens behandling fremkommer nye oplysninger, som ikke fremgår af dagsordenen med tilhørende bilag, imødekommes ønsket om udsættelse dog uden afstemning. Stk. 4. Hvis sagen tidligere har været udsat en eller flere gange, skal gruppen motivere ønsket om udsættelse. Der kan være debat om ønsket, og der foretages afstemning. Stk. 5. Hvis sagen er afhængig af tidsfrister, eller hvis udsættelse kan påføre kommunen udgifter eller lignende forhold, be- SIDE 16

17 nyttes udelukkende reglerne i 11, stk. 4 i Byrådets forretningsordenen. Forretningsordenen for Vejle Byråd ses ikke at indeholde bestemmelser, der måtte være i strid med styrelseslovgivningen. Spørgsmålet er, om Vejle Byråd den 16. december 2009 i forbindelse med den pågældende sags behandling har handlet i overensstemmelse med styrelseslovgivningen og byrådets forretningsorden. Statsforvaltningen kan konstatere, at 16, i byrådets forretningsordenen vedrører retningslinier for udsættelse af sager, og at en gruppe uden begrundelse, uden debat og uden afstemning kan få en sag udsat, hvis gruppen ved mødets begyndelse fremsætter en anmodning om udsættelse, jf. 16, stk. 1, i byrådets forretningsorden. Videre kan statsforvaltningen konstatere, at det følger af 16, stk. 3, i byrådets forretningsordenen, at hvis der under sagens behandling fremkommer nye oplysninger, som ikke fremgår af dagsordenen med tilhørende bilag, i mødekommes ønsket om udsættelse dog uden afstemning. Det fremgår ikke af formuleringen af 16, stk. 3, i forretningsordenen om retten til udsættelse alene tilkommer en gruppe, eller om den også tilkommer et enkelt medlem, der gør opmærksom på, at der i en verserende sag foreligger nye oplysninger. Statsforvaltningen har noteret sig, at 16, stk. 3, i forretningsordenen ikke finder anvendelse, hvis sagen er afhængig af tidsfrister, eller hvis udsættelse kan påføre kommunen udgifter eller lignende forhold, og så benyttes udelukkende reglerne i 11, stk. 4 i forretningsordenen, jf. 16, stk. 5, i forretningsordenen. Efter 11, stk. 4, i forretningsordenen overlades proceduren for sagens videre behandling til byrådsflertallets beslutning. Statsforvaltningen kan konstatere, at der er uenighed om, hvorvidt din anmodning om sagens udsættelse blev fremsat ved byrådsmødets start, eller ved behandlingen af sagen i byrådsmødet. Statsforvaltningen har noteret sig oplysningerne i sagen om, at en udsættelse af sagen ville medføre, at tilbudsgiverne ikke længere var bundet af de afgivne købstilbud, og dermed vil en udsættelse af sagen kunne have økonomiske konsekvenser for kommunen i form af blandt andet SIDE 17

18 tab af mulige købere og fortsatte vedligeholdelsesudgifter. Statsforvaltningen har noteret sig, at Vejle Byråd derfor behandlede den pågældende sag efter 16, stk. 5, i forretningsordenen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Vejle Byråds administration i mødet den 16. december 2009 af reglerne for udsættelse af sager ved nye oplysninger under en verserende sags behandling i byrådet var i overensstemmelse med lovgivningen og byrådets forretningsorden. Statsforvaltningen har ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt byrådets beslutninger måtte være hensigtsmæssige. Ad 2: Oplysningsgrundlag. Af 8, stk. 4, i styrelsesloven fremgår følgende: 8. Stk. 4. Borgmesteren sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet. Medlemmerne har med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, endvidere ret til at gennemse det fremlagte materiale sammen med personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Ved behandling af en sag skal der foreligge det oplysningsmateriale, der er nødvendigt for, at medlemmerne kan træffe deres beslutning på et forsvarligt grundlag, herunder fornødne udvalgsindstillinger. Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger tilstrækkelige oplysninger i en sag, afgøres inden for vide rammer endeligt af kommunalbestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning. Hvis et medlem mener, at det foreliggende materiale er åbenbart utilstrækkeligt som beslutningsgrundlag, må medlemmet fremsætte forslag om, at der tilvejebringes nærmere angivne yderligere oplysninger, eller at sagen undergives fornyet udvalgsbehandling med henblik på at få belyst sagen. Såfremt et sådant procedureforslag forkastes, må den pågældende i givet fald stemme imod eller undlade at stemme for beslutningen med den begrundelse, at beslutningsgrundlaget er utilstrækkeligt, samt forlange at få tilført beslutningsprotokollen en bemærkning herom. SIDE 18

19 Det er dog en almindelig kommunalretlig grundsætning, at en sag skal være således oplyst, at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag, og at det herefter fornødne materiale skal være tilgængeligt forud for mødet, således at medlemmerne har en rimelig tid til at forberede deres stillingtagen. Officialprincippet indebærer, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at der foreligger det nødvendige oplysningsgrundlag, inden der skal træffes afgørelse i en sag. Officialprincippet er ikke et redskab, der som en rettighed for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem kan påberåbes over for borgmesteren eller kommunalbestyrelsen af det enkelte medlem, der ønsker bestemt materiale eller oplysninger tilvejebragt, men princippet fastsætter en ramme for kommunalbestyrelsens skøn over, hvilket oplysningsgrundlag det er nødvendigt at indhente. Den omstændighed, at sagsmateriale ikke forud for mødet har været tilgængeligt i den foreskrevne periode, er således ikke i sig selv tilstrækkelig til, at et medlem kan forlange, at sagen ikke undergives behandling og afstemning. Det må tillige kræves, at der er tale om akter eller oplysninger, der er nødvendige eller relevante for stillingtagen til sagen. Ved vurderingen af, om lovgivningen er tilsidesat i den forbindelse, må der lægges vægt på karakteren, herunder omfanget, af det oplysningsmateriale, som foreligger sent i forhold til kommunalbestyrelsens møde, ligesom der må lægges vægt på karakteren af det oplysningsmateriale, som i øvrigt er tilgængeligt til brug for kommunalbestyrelsens møde. Desuden må der lægges vægt på, om der er tale om en hastende sag eller en sag, der umiddelbart kan tages stilling til. Det er med andre ord kommunalbestyrelsen, der styrer omfanget og kvaliteten af det oplysningsmateriale, på grundlag af hvilket den vil træffe sine beslutninger. Der kan henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 86 og side 672 f., og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning I, Kommunalbestyrelsen, 1988, side 74 f. 68, stk. 1, i styrelsesloven er sålydende: 68. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. SIDE 19

20 3, stk. 2, i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991) er sålydende: 3. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Følgende fremgår blandt andet af punkt 2 og 7.1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme: 2. Reglernes ordlyd og formål Formålet med reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er udbudt til salg, og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i betragtning som købere af en kommunal ejendom. Muligheden for købstilbud fra en bredere kreds vil også kunne føre til, at der opnås de for kommunen bedste købstilbud. Desuden vil kommunen kunne sikre sig imod kritik af, at der ved et ejendomssalg skulle være sket en usaglig begunstigelse af køber Forpligtelse til at sælge ejendommen til markedspris Kommuner har efter almindelige kommunalretlige grundsætninger en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne grundsætninger, at kommuner normalt ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. I mange tilfælde vil det imidlertid ikke være muligt at foretage en entydig konstatering af en bestemt markedspris. Dette gælder navnlig i situationer, hvor der ikke sker offentligt udbud. Fastlæggelse af markedsprisen vil derfor ofte i høj grad være undergivet en skønsmæssig vurdering. Ved udøvelsen af dette skøn må der tilkomme kommunalbestyrelsen en vis margin. For så vidt angår arealer, for hvilke der gør sig særlige forhold gældende, f.eks. fordi udnyttelsen af arealerne er undergivet visse specielle begrænsninger, der vanskeliggør fastlæggelsen af markedsprisen, må rammerne for kommunalbestyrelsens udøvelse af skønnet antages at være særligt vide. Kommuner har efter almindelige grundsætninger en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne grundsætninger, at kommuner normalt ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder SIDE 20

21 Baggrunden herfor er, at kommunen er et fællesskab af borgere, og som sådan har til formål at varetage disses fælles interesser. Der er ingen fælles eller kommunal interesse i at yde støtte til enkelt personer alene med henblik på at øge deres levestandard eller spare dem for udgifter. I forbindelse med salg af kommunal fast ejendom indebærer dette, at kommunen skal sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel markedsprisen. Såfremt en kommunal fast ejendom ikke sælges til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel, vil køberen opnå en usaglig økonomisk begunstigelse, og kommunen vil lide et tilsvarende økonomisk tab. Reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme har blandt andet til formål at fremkalde højest mulige købstilbud samt give alle lige mulighed for at erhverve ejendom, som kommunen ønsker at afhænde. I mange tilfælde vil det imidlertid ikke være muligt at foretage en entydig konstatering af en bestemt markedspris. Fastlæggelse af markedsprisen vil derfor ofte i høj grad være undergivet en skønsmæssig vurdering. Ved udøvelsen af dette skøn må der tilkomme kommunerne en vis margin. For så vidt angår arealer, for hvilke der gør sig særlige forhold gældende, for eksempel fordi udnyttelsen af arealerne er undergivet visse specielle begrænsninger, der vanskeliggør fastlæggelsen af markedsprisen, må rammerne for kommunernes udøvelse af skønnet antages at være særligt vide. Statsforvaltningen kan konstatere, at Vejle Kommune har besluttet at sælge den faste ejendom feriekolonien Louisenlund, fordi kommunen ikke længere havde brug for ejendommen, og dermed havde kommunen ikke længere en kommunal interesse i at beholde ejendommen. Statsforvaltningen har noteret sig, at den faste ejendom Louisenlund blev bygget i 1796 som en herregård på øen Endelave beliggende i Horsens Kommune, og at ejendommen var på i alt 107,5 ha, hvor af ca. 18 ha var fredskov og ca. 52 ha var strandarealer. Desuden har statsforvaltningen noteret sig, at ejendommen Louisenlund siden 1948 har fungeret som feriekoloni og lejrskole drevet af en privat forening indtil 1969, og fra 1970 er den blevet drevet af Vejle Kommune til samme formål. SIDE 21

22 Statsforvaltningen har noteret sig dine oplysninger i byrådets møde den 28. oktober 2009 om, at ejendommen har stået tom i 2009, og at den er under alvorligt forfald, idet der blandet andet for ca. 5 år siden blev konstateret hul i taget på hovedbygningen uden, at taget er blevet udskiftet. Du har også oplyst, at ejendommens omgivelser, herunder skov og afvandingskanaler ikke er blevet vedligeholdt, og at et stort areal er blevet ødelagt af indtrængen saltvand, samt at have- og parkanlægget har passet sig selv i de sidste mange år. Statsforvaltningen kan konstatere, at byrådet den 28. oktober 2009 blandt andet behandlede et forslag fremsat af dig om at tilbageskøde ejendommen Louisenlund til den private forening, som indtil 1969 havde drevet ejendommen, for kr. Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen i foråret 2009 udbød ejendommen Louisenlund samlet til offentlig salg, og at ejendommen forinden var vurderet af en ejendomsmægler til 6,2 mio. kr. kontant, samt at der indkom 3 tilbud, hvor af et tilbud på 5,6 mio. kr. var det højeste. Statsforvaltningen kan konstatere, at kommunen i efteråret 2009 for at få et højere købstilbud valgte at udbyde ejendommen Louisenlund til offentlig salg igen med et nyt udbudsmateriale, hvor ejendommen kunne købes samlet eller som dele, og at kommunen forinden indhentede en ny ejendomsmæglervurdering, hvor ejendommen blev vurderet til 6 mio. kr. Statsforvaltningen har noteret sig oplysningen om, at det af vurderingserklæringen fra ejendomsmægleren fremgik, at den offentlige ejendomsværdi pr. 1. oktober 2008 var kr. Desuden har statsforvaltningen noteret sig oplysningen om, at en ejendomsmægler forestod begge udbudsrunder på vegne af kommunen, og at ejendommen blev udbudt gennem lokal og landsdækkende presse. Videre har statsforvaltningen noteret sig, at byrådets flertal efter indstilling fra økonomiudvalget i et møde den 16. december 2009 besluttede, at sælge ejendommen til højeste bydende for 6,5 mio. kr. Statsforvaltningen har noteret sig, at du før byrådsmødet den 16. december 2009 havde fremsat et ændringsforslag om blandt andet optagelse af særskilte salgsforhandlinger med navngivne personer, og at du ved sagens behandling i byrådet fremsatte anmodning om udsættelse, da den oplyste offentlige ejendomsvurdering var fra 2006, og mar- SIDE 22

23 kedsværdien for Louisenlund efter din opfattelse var højere end det modtagne købstilbud. Du har oplyst, at du til byrådets møde den 16. december 2009 medbragte og fremlagde den aktuelle offentlige vurdering. Statsforvaltningen kan konstatere, at et flertal i byrådet den 16. december 2009 stemte imod dit ændringsforslag. Statsforvaltningen noteret sig kommunens oplysning om, at dit ændringsforslag og synspunkter om blandt andet ejendommen markedsværdi indgik i byrådets beslutningsgrundlag i mødet den 16. december 2009, ligesom det indgik, at borgmesteren oplyste, at en udsættelse af sagen ville medføre, at tilbudsgiverne ikke længere var bundne af de afgivne købstilbud. Endvidere har statsforvaltningen noteret sig Vejle Kommunes oplysning om, at der fejlagtigt i sagsfremstillingen i den sag, som blev forelagt byrådet var oplyst en offentlig vurdering fra 2006, ligesom arealer ikke var medregnet i denne offentlige vurdering, og at kommunen har erkendt, at der burde have været henvist til den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2008, som var på kr. Statsforvaltningen er enig med kommunen i, at den offentlige vurdering kan give en vis vejledning om markedsværdien for en fast ejendom, men at den kan ikke stå alene. Statsforvaltningen er også enig med kommunen i, at der har været store udsving i markedspriserne for fast ejendommen inden for kort tid som følge af den alment kendte globale finanskrise. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens oplysning om, at der ikke umiddelbart er sammenlignelige ejendomme med Louisenlund. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte Vejle Kommunes vurdering af markedsprisen i forbindelse med beslutningen i byrådet den 16. december 2009 om salg af den pågældende ejendom. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at byrådet har haft vide rammer for sit skøn om Louisenlunds markedsværdi, og statsforvaltningen finder ikke, at byrådet har overskredet rammerne for skønnet sammenholdt med, at kommunerne til brug for de to udbud havde indhentet ejendomsmæglererklæringer. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at den pågældende ejendom er solgt med tab. SIDE 23

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev til et byrådsmedlem 29-06- 2010 Statsforvaltningen har den 6. januar 2010 modtaget din klage over behandlingen af en sag i Vejle Kommunes Byråds møde den 16. december 2009. Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har ved skrivelse af 5. februar 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger På vegne af den socialdemokratiske gruppe i Esbjerg Byråd, har du den 19. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende byrådets

Læs mere

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme retsinformation.dk - BEK nr 799 af 24/06/2011 https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=137809 Side 1 af 2 BEK nr 799 af 24/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-2011 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune 09-03- 2011 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Tønder Kommune har i brev af 2. december 2010 søgt om fritagelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Offentligt S 523 endeligt svar

Offentligt S 523 endeligt svar .i w u. no==ä=mma xo33::m_:a

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Jelling Byråd Fårupvej 10 7300 Jelling

Jelling Byråd Fårupvej 10 7300 Jelling Jelling Byråd Fårupvej 10 7300 Jelling Med baggrund i en avisartikel, hvorefter Jelling Kommune 2 gange skulle have solgt kommunal fast ejendom uden forudgående udbud, anmodede Statsamtet Århus (det kommunale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. De klager over daværende Ringe Kommunes/nu Faaborg-

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere