Kreuz und quer durch Deutschland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreuz und quer durch Deutschland"

Transkript

1 Kreuz und quer durch Deutschland Undervisningsforløbet Kreuz und quer durch Deutschland beskriver læringsmålstyret undervisning i faget tysk i 5. og 6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne mundtlig kommunikation samt kultur og samfund. I forløbet er der fokus på Tysklands Bundesländer og hovedbyer. Eleverne skal gennem bevægelse, billeder og lyd på opdagelse i Tysklands geografi. Eleverne skal overordnet kunne sammenligne eksempler på kultur i deres eget land og i tysksprogede områder. Fakta Fag: Tysk Klassetrin: 5. /6.klasse Kompetenceområder: Mundtlig kommunikation og Kultur og samfund Antal lektioner: 5 lektioner á 45 minutter Nedenfor beskrives planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb ud fra læringsmålstyret undervisning. Undervisningsforløbet er opbygget efter den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning og er udarbejdet af et konsortium bestående af UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut for Pædagogik og Læring (DPU), Aarhus Universitet, i samarbejde med Undervisningsministeriet. Du kan læse mere i vejledningen om læringsmålstyret undervisning i folkeskolen olkeskolen_vejledning.pdf. 1.1 Planlægning I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet. Vurderingen af, hvad der er det nye eleverne skal kunne, bygger på en evaluering af elevernes forudsætninger. De udvalgte færdigheds- og vidensmål omsættes til læringsmål for forløbet på baggrund af en vurdering af, hvad der vil være væsentligt for elevgruppen. Dernæst vælges undervisningsaktiviteter ud fra hvilke, der fremmer alle elevers læring. (Her er fokus på emner, tema, læremidler, arbejdsformer, elevopgaver, samt de overordnede beslutninger vedr. lokaler, tid, organisering, kommunikationsformer) 1

2 Desuden opstilles der tegn på læring på tre niveauer, der angiver graden af målopfyldelse. Til slut evalueres forløbet Fra Forenklede Fælles Mål til læringsmål i forløbet Nedenfor er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål. Kompetenceområde: Mundtlig kommunikation Kompetenceområde: Kultur og samfund Kompetencemål: Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog Kompetencemål: Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur Færdigheds-/vidensmål Sprogligt fokus: Eleven kan efterligne og gentage tyske ord og udtryk. Omsatte læringsmål Eleverne kan gentage udvalgte tidsbiord/tidsadverbier, der handler om rækkefølge: først, så, derefter, senere, til slut Eleven har viden om ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale. Lytning: Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik. Eleverne har viden om det tyske sprogs nære sproglige slægtskab med dansk. Kulturforståelse: Eleven kan placere tysktalende lande på et verdenskort. Eleverne kan med billedstøtte lytte-forstå enkelte ord og udtryk i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleverne kan i forlængelse af lytningen mundtligt på dansk eller tysk fortælle en information om hovedbyen evt. med billedstøtte. Eleverne kan fortælle, i hvilke lande man taler tysk og vise, hvor de er placeret i Europa 2

3 Eleven har viden om tysktalende landes geografi. Eleverne kan forklare, hvordan Tyskland er delt op og nævne nogle af hovedbyerne. Eleverne kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer ved brugen af tidsbiord/tidsadverbier. Eleven kan i den sammenhæng benævne Bundesländer og hovedbyer, man passerer på ruten Undervisningsaktiviteter Der sættes i forløbet fokus på elevernes tilegnelse af viden om Tysklands geografi med fokus på Bundesländer og hovedbyer primært ud fra fælles aktiviteter og siden formidlingsopgaver i forlængelse deraf. Læreren kan gennem forløbet gøre sig didaktiske overvejelser om valg eller fravalg af enkeltopgaver ud fra den konkrete elevgruppe og de specifikke rammer. Læreren skal i den forbindelse sikre sig, at til- og fravalg sker med en rød tråd til de aktuelle læringsmål. Der anvendes varierende metoder som afsæt alt efter, hvor i forløbet formidlingen skal foregå. Størstedelen af aktiviteterne har fokus på mundtligt input, der i flere tilfælde understøttes af forskelige former for visuelle oplæg. Den mundtlige kommunikation/output handler om at kopiere og udtale relevante ord. Som i alle forløb er det også igennem hele dette forløb væsentligt, at læreren holder fast i eksisterende rammesætning, hvor forskellige faste vendinger indgår, fx guten Morgen, hallo, setzt euch, bitte, nehmt einen Bleistift, guckt mal, schreibt es auf! Undervisningsdifferentiering Der tilbydes forskellige øvelser og opgaver, og læreren vurderer ud fra sit kendskab til elevgruppen, hvilke der skal anvendes af alle, og hvilke, der evt. gives til grupper af elever, fx i forbindelse med behov for gentagelse eller fordybelse i relation til arbejdet hen mod et mål. 3

4 Visuelle ressourcer bruges sammen med koblingen mellem bevægelse og sprogtilegnelse som en bevidst stilladserende og motiverende strategi i forløbet. Når opgaven drejer sig om lytte-forståelse, kan elever på dansk eller tysk fortælle, hvad de har forstået. Eleverne skal tilbydes faste vendinger, de kan kopiere, til formidling på tysk Tegn på læring Tegn på læring tydeliggør elevernes opnåede læring i forhold til det nye de skal lære og niveauet for elevernes målopfyldelse. Elevernes tegn på læringsudbytte synliggøres i undervisningen i: Det, eleven kan kommunikere Det, eleven i praksis kan demonstrere De produkter, eleven kan skabe Nedenfor er opstillet tegn på læring for hvert læringsmål i tre niveauer. Kulturforståelse Omsatte læringsmål: Eleverne kan fortælle, i hvilke lande man taler tysk og vise, hvor de er placeret i Europa. o Niveau 1: Eleven kan med støtte i fx et kort fortælle, i hvilke lande man også taler tysk. o Niveau 2: Eleven kan vise landene, hvor man taler tysk er placeret i Europa på et kort. o Niveau 3: Eleven kan spontant fortælle, i hvilke lande man taler tysk og på et kort vise, hvor de er placeret i Europa. Kulturforståelse Omsatte læringsmål: Eleverne kan forklare, hvordan Tyskland er delt op og nævne nogle af hovedbyerne. o Niveau 1: Eleven ved, at Tyskland er delt op i Bundesländer og kan nævne nogle tyske byer. o Niveau 2: Eleven kan med egne ord forklare, at Tyskland er delt op i Bundesländer, og at hvert Land har sin hovedby, hvoraf nogle kan nævnes. o Niveau 3: Eleven kan med egne ord forklare, at Tyskland er delt op i Bunderländer, og at hvert Land har sin hovedby. Eleven ved evt., at nogle byer har status som Bundesland. Eleven kan nævne flere af hoved-byerne i rette kombination Land/Stadt. 4

5 Sprogligt fokus Omsatte læringsmål: Eleverne kan gentage udvalgte tidsbiord/ tidsadverbier, der handler om rækkefølge: først, så, derefter, senere, til slut. o Niveau 1: Eleven kan med ordene foran sig gentage to-tre udvalgte tidsbiord/tidsadverbier, der handler om rækkefølge. o Niveau 2: Eleven kan med ordene foran sig gentage udvalgte tidsbiord/tidsadverbier, der handler om rækkefølge og er sikker i, hvad hver enkelt betyder. o Niveau 3: Eleven kan med ordene foran sig med korrekt udtale gentage udvalgte tidsbiord/tidsadverbier, der handler om rækkefølge og er sikker i, hvad hver enkelt betyder. Kulturforståelse Omsatte læringsmål: Eleverne kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer ved brugen af tidsbiord/tidsadverbier. Eleverne kan i den sammenhæng benævne Bundesländer og hovedbyer, man passerer på ruten. o Niveau 1: Eleven kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer ved brugen af et forlæg med tidsbiord/tidsadverbier og deres betydning. Eleven kan i den sammenhæng med nogenlunde forståelig udtale benævne Bundesländer og evt. hovedbyer, man passerer på ruten o Niveau 2: Eleven kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer ved brugen af forlæg med tidsbiord/ tidsadverbier. Eleven kan i den sammenhæng med nogenlunde korrekt udtale benævne Bundesländer og hovedbyer, man passerer på ruten. o Niveau 3: Eleven kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer evt. ved brugen af forlæg med tidsbiord/tidsadverbier. Eleven kan i den sammenhæng med tæt på korrekt udtale benævne Bundesländer og hovedbyer, man passerer. Lytning Omsatte læringsmål: Eleverne kan med billedstøtte lytte-forstå enkelte ord og udtryk i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleverne kan i forlængelse af lytningen mundtligt på dansk eller tysk fortælle en information om hovedbyen evt. med billedstøtte. o Niveau 1: Eleven kan med billedstøtte lytte-forstå en enkelt information i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleven kan i forlængelse af lytningen mundtligt på dansk fortælle en information om hovedbyen evt. med billedstøtte. o Niveau 2: Eleven kan med billedstøtte lytte-forstå enkelte ord og udtryk i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleven kan i forlængelse af lytningen mundtligt dels på dansk dels på tysk med støtte i gennemgåede verber fortælle en information om hovedbyen evt. med billedstøtte. 5

6 o Niveau 3: Eleven kan med billedstøtte lytte-forstå enkelte ord og udtryk i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleven kan i forlængelse af lytningen mundtligt og med støtte i gennemgåede verber primært på tysk fortælle information om hovedbyen evt. med billedstøtte Vurdering af elevforudsætninger Det forudsættes, at læringsmiljøet indgyder eleverne mod til at mobilisere eventuel viden om Tysklands geografi og anvende det i deres fortsatte læring. Det forudsættes, at eleverne har basal viden om geografiske områder fx simpel aflæsning af kort og verdenshjørner. Desuden forudsættes det, at eleverne kan anvende kendte strategier til kompetenceområder inden for mundtlig kommunikation fra tidligere forløb i tysk, fx at kunne efterligne og gentage tyske ord og udtryk. Også viden om og erfaring med samarbejds- og læringsstrategier bygges der videre på. 1.2 Gennemførelse Gennemførelsesfasen indeholder en lektionsplan, der viser sammenhæng mellem læringsmål, undervisningsaktiviteter ved at skrive, hvad henholdsvis lærer og elever gør. Læringsmålene og tegn på læring gøres tydelige og forståelige for eleverne, så de kan deltage i evalueringen og forstå lærerens feedback. Forløb og lektioner tredeles i indledning, bearbejdning og opsamling. Indledning: Forløbet indledes med at give eleverne mulighed for at mobilisere eventuel forhåndsviden om de tysktalende lande. Dette sker i par, så alle elever får mulighed for at komme til orde. Derefter ser eleverne på et kort over Tyskland, Østrig og Schweiz, og der følger en samtale om det, de ser. Også her skal eleverne have tid til parvis at orientere sig, før en klassesamtale. I den forbindelse iscenesætter læreren muligheden for at tale om basal geografisk viden, fx verdenshjørner og farvekoder på kort (blå for floder, rød for grænser). Slutteligt i indledningen til forløbet introduceres eleverne til en tur gennem Tyskland via en musikvideo, således at input også bliver af visuel-auditiv karakter, der giver mulighed for en anderledes æstetisk oplevelse. 6

7 Bearbejdning: Eleverne skal via forskellige lege, bevægelse og øvelser stadfæste viden om Tysklands geografi og udtale af relevant ordforråd med fokus på Bundesländer og byer. : Eleverne skal via klasse- og parøvelser med at følge og beskrive en rute gennem Tyskland og med at registrere og formidle et enkelt karakteristika ved en udvalgt by, samle deres kendskab til Tysklands Bundesländer og hovedbyer samt til udvalgte tidsadverbiers betydning og udtale. Tegn på læring skal være tydelige for eleverne, så de kan deltage i evalueringen og forstå lærerens feedback. Forslag til seks lektionsdelte beskrivelser af undervisningsforløbet i skemaform: Lektion 1 Omsatte læringsmål - Eleverne kan fortælle, i hvilke lande man taler tysk og vise, hvor de er placeret i Europa. - Eleverne kan forklare, hvordan Tyskland er delt op og nævne nogle af hovedbyerne. Hvad gør læreren? Indledning Temaets læringsmål introduceres til eleverne. Læreren forklarer og illustrerer, hvad gestik og mimik betyder. Hvad gør eleverne? Indledning Eleverne taler evt. parvis om deres forståelse af timens læringsmål. Dagens læringsmål introduceres til eleverne: Kende Tysktalende lande og deres placering i Europa Kende Tysklands inddeling 7

8 Bearbejdning Læreren igangsætter paraktivitet med at mobilisere eventuel forhåndsviden om tysktalende lande. Læreren kan evt. formulere konkrete spørgsmål, eleverne skal tage stilling til fx Wo spricht man Deutsch? Der samles op i klassen. Genereret viden fastholdes enten i processen eller i opsamlingen. Læreren udleverer et kort til hver elev over Tyskland, Østrig og Schweiz. Forbundslandenes afgrænsning skal være tydelige på kortet, og læreren skal sikre sig, at eleverne kan aflæse et kort. Læreren nævner fx verdenshjørnerne på tysk, Schleswig-Holstein liegt im Norden. Læreren igangsætter parøvelse med elevsamtale om det, eleverne ser. Altså refleksioner omkring inddelingen af Tyskland og evt. andre spørgsmål, fx mindste Bundesland, hovedbyen i Bayern. Eleverne kan udnævnes til en slags detektiver, der går på opdagelse i deres viden. Bearbejdning Eleverne brainstormer parvis over, hvad de ved om tysktalende landes geografi og byder derefter ind i en klassesamtale om, hvor man taler tysk, byer i Tyskland, evt. Schweiz og Østrig o.lign. Eleverne ser parvis på et kort over Tyskland, Østrig og Schweiz og går på opdagelse, mens de drøfter deres iagttagelser. De deltager derefter i en samtale om det, de ser. Der fokuseres på Tyskland. Eleverne gentager navne på Länder og Hauptstädte efter læreren. Eleverne ser musikvideoen Autobahn og skal genkende kortet med Tysklands inddeling i Bundesländer, få et indtryk af landets størrelse og evt. bemærke byer på skilte, T-shirts o.a. Differentier ved at lade eleverne tømme kortet for informationer, fx navne på floder mv. 8

9 , hvor læreren siger navne på Länder og Hauptstädte. Læreren afspiller videoen Autobahn med Rob og Chris og samler kort op. Hvad bemærkede de? Læreren runder lektionen af med hurtig ordkæde med Bundesland-hovedby. Prøv at få alle Länder og byer i spil. Das Bundesland im Norden heißt Schleswig- Holstein, die Hauptstadt heißt Kiel osv. Eleverne nævner i en ordkæde på skift Bundesland med tilhørende hovedby Eleverne skal begynde i nord og bevæge sig mod syd. Lektion 2 Omsatte læringsmål - Eleverne kan forklare, hvordan Tyskland er delt op og nævne nogle af hovedbyerne - Eleverne kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer ved brugen af tidsbiord/tidsadverbier. Eleverne kan i den sammenhæng benævne Bundesländer og hovedbyer, man passerer på ruten. Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? 9

10 Indledning Dagens læringsmål introduceres til eleverne: Forklare, hvordan Tyskland er delt op Udtale de tyske Bundesländer og hovedbyer Kombinere land og hovedby Hvad kan eleverne huske fra arbejdet med kortet over Tyskland? Læreren udleverer udklippet kort i stort format over Tyskland, hvor Bundesländerne hver udgør en puslebrik. Læreren observerer elevernes arbejde herunder udtale af byer og Bundesländer. Indledning Eleverne skal i par eller grupper placere de respektive Bundesländer-brikker, så landet bliver helt. I processen nævner eleverne Bundesland og hovedby samt evt. anden viden. Eleverne kigger på tysklandskortet og forsøger at byde ind; Hamburg, Erfurt, Stuttgart, Berlin Eleverne fortsætter aktiviteten med en makker. Eleverne husker at sige, i hvilket Bundesland byen ligger. Det skal være et generelt fokus igennem alle øvelserne, at læreren faciliteter, korrekt udtale af alle de ord, der er relevante for forløbet, fx Stadt/Hauptstadt, Bundesland, südlich, byers og Länders navne. Bearbejdning Læreren igangsætter aktiviteten Raten ; først i klassen, derefter i par. Læreren tænker på en hovedby i Tyskland og beder eleverne gætte hvilken ved at lade dem byde ind med forslag, til en elev rammer plet. Læreren beder eleven sige i Bearbejdning Eleverne ser på deres Tysklandskort og tænker på en af hovedbyerne. De placerer sig i en cirkel og bytter plads, når deres by nævnes. De tænker derefter på samme eller en ny by. Legen fortsætter et antal omgange. Eleven, der ikke når at finde en ny plads, agerer spilleder. Ele- 10

11 hvilket Bundesland byen ligger. Læreren lader eleverne fortsætte øvelsen i par. Læreren sætter aktiviteten Obstsalat i gang. Hun beder eleverne hver især at tænke på en hovedby. I legen nævner først læreren en af hovedbyerne, og lader derefter rollen som spilleder overgå til eleverne. verne har Tysklandskortet med sig under legen. Siger spillederen en by, ingen har valgt, gentager alle eleverne navnet på byen i kor. Timens opsamling foregår i par eller grupper. Læreren udleverer memory, hvor brikkerne indeholder hhv. Bundesländer og hovedbyer. Eleverne skal i par eller grupper spille memory. Stik opnås ved at kombinere Bundesland og hovedby og sige begge. Eleverne kan skele til deres Tysklandskort. Lektion 3 Omsatte læringsmål - Eleverne kan forklare, hvordan Tyskland er delt op og nævne nogle af hovedbyerne. - Eleverne kan gentage udvalgte tidsbiord/ tidsadverbier, der handler om rækkefølge: først, så derefter, senere, til slut. Hvad gør læreren? Indledning Dagens læringsmål introduceres til eleverne: Genkalde sig navne på tyske byer Kende og kunne gentage visse tidsadverbier og kunne mindst et af dem Hvad gør eleverne? Indledning Eleverne deltager i brainstorm/løbeild. De kaster bolden/risposen til en kammerat for at lade ilden løbe. 11

12 som fast udtryk Kunne lytte til og forsøge at følge en rute gennem Tyskland Læreren lægger op til en hurtig brainstorm i klassen, hvor tyske byer, eleverne kan huske, nævnes som en ord-løbeild gennem Tyskland. Samme by må gerne nævnes flere gange. Brug evt. en rispose eller en blød bold til at lade ilden løbe. Bearbejdning Læreren inddeler klassen i grupper og igangsætter en aktivitet med at huske tyske byer. Hun hænger ordkort med forskellige forstavelser eller forbogstaver for tyske byer op, som eleverne har stiftet bekendtskab med, eller lægger forstavelserne/ bogstaverne på gulvet/ jorden. Læreren observerer gruppernes evne til at huske tyske byer. Læreren inddeler eleverne i et antal grupper og igangsætter Laufstafette på tid om tyske byer. Læreren lader eventuelt først eleverne brainstorme om byer, de kan huske. Læreren hænger et A3 op til hver af grupperne, hvis stafetten skal udmønte sig i, at byerne skrives. Hvis ikke, er læreren post, som eleverne løber hen til. Læreren samler evt. op ved at gennemgå Bearbejdning I grupper går eleverne rundt til ordkortene og husker de tyske byer, de genkender ud fra stavelserne. De noterer, hvilke byer, det drejer sig om og tjekker med deres kort, om de huskede rigtigt. Eleverne brainstomer hurtigt i gruppen om tyske byer, de kan huske. Derefter stiller de sig på række, klar til stafet på tid. De enten hvisker byer til læreren, når de når frem til denne, eller de skriver hver en tysk by, de kan huske på A3-arket, der er hængt op til formålet. Hver by tæller en gang. Eleverne siger eller læser de skrevne bynavne i plenum. Eleverne ser på tidsadverbierne, gentager dem på tysk og er aktive i at konstatere, hvad de betyder. 12

13 gruppernes bynavne. Læreren forklarer, at eleverne skal på en rute gennem Tyskland: lige som Rob og Chris i musikvideoen kørte på Autobahnen gennem landet. Eleverne følger med på kortet over Tyskland og følger først lærerens rute med fingeren og indtegner den så med blyant, når læreren gentager ruten. Parvis evaluerer de, om de har indtegnet samme rute. Eleverne noterer evt. hjælpesætningerne. Læreren introducerer de nødvendige tidsadverbier til at kunne forklare en rutes begyndelse, midte og slutning, fx anfangs, dann, danach. De udleveres på tryk på tysk og dansk og hænger også synligt i klassen. Læreren giver eleverne mulighed for at gentage adverbierne og kunne se og sige, hvad de hver især betyder. Læreren lader eleverne tage deres Tysklandskort frem og begynder derefter en ruteforklaring, der gentages efter en prøveomgang. Læreren pointerer hjælpesætninger som: Anfangs fahre ich nach, dann. Læreren beder eleverne se på deres Tysklandskort og udtænke en rute, de vil føre en kammerat igennem i næste time. Læreren siger, at eleverne skal formidle, hvor de begynder ruten. Hun beder eleverne se på tidsadverbierne. Eleverne beslutter sig hver især for en rute de vil føre en kammerat igennem og øver sig individuelt mundtligt på ruten med brug af tidsadverbierne. De skal huske at fortælle kammeraten, hvor deres rute påbegyndes. 13

14 Lektion 4 Omsatte læringsmål - Eleverne kan forklare, hvordan Tyskland er delt op og nævne nogle af hovedbyerne. - Eleverne kan mundtligt beskrive en rute gennem flere Bundesländer og byer ved brugen af tidsbiord/tidsadverbier. Eleverne kan i den sammenhæng benævne Bundesländer og hovedbyer, man passerer på ruten. Hvad gør læreren? Indledning Dagens læringsmål introduceres til eleverne: Kunne nævne tyske byer og bruge begreberne nord, syd, øst og vest Kunne gentage/bruge tre tidsadverbier til at forklare en rute gennem Tyskland Kunne lytte til, følge og indtegne en rute gennem Tyskland Hvad gør eleverne? Indledning Eleverne ser på tysklandskortet og byder ind med gæt: Potsdam, die Stadt liegt im Nordost Læreren tænker som i tidligere lektion på en by og giver hjælpesætning, fx die Stadt liegt.og verdenshjørner på tysk. Bearbejdning Læreren lader eleverne øve sig på deres valgte rute gennem Tyskland og igangsætter derefter paraktivitet med den. Læreren fortæller, at eleverne nu skal fordybe sig i en af hovedbyerne og viser Bearbejdning Eleverne øver sig på at forklare deres rute. De indtaler den evt. på mobilen. Derefter spiller de deres optagelse eller siger ruten til deres makker, som skal tegne den talte rute. 14

15 hjemmesiden med fokus på de film, der beskriver hovedbyerne. Derefter bytter eleverne rolle. De tjekker indbyrdes, at ruten er indtegnet rigtigt. De repeterer evt. tidsadverbierne ved at se på deres oversigt og plakaten i klassen med dem. Læreren viser et eksempel på en film om en by fra siden for at forklare opgaven med at kunne give information fra filmen og anskueliggøre, at eleverne har brug for visse verber til den beskrivelse. Eleverne følger med i gennemgangen af hjemmesiden. Eleverne gentager de forskelige verber og deres betydning. Læreren gennemgår forskellige verber, eleverne kan få brug for i deres formidling af en information om hovedbyen, fx ist, liegt, wohnt, steht, befindet sich, stammt, fließt. De hænger synligt i klassen på tryk på tysk og dansk. Eleverne trækker eller vælger et Bundesland og dermed en hovedby. De arbejder i par eller individuelt med at se filmen på deres telefoner eller andre devises, så de får en indledende forståelse af indholdet. De fortsætter med arbejdet i næste time. Læreren lægger op til, at eleverne vælger eller trækker et Bundesland og dermed en hovedby. Læreren spørger, hvilken by eleverne arbejder med: Mit welcher Stadt arbeitest du/arbeitet ihr? Læreren giver eleverne svarsætning: Ich arbeite/wir arbeiten mit Eleverne svarer, hvilken by de arbejder med, og byerne bliver derved gentaget. 15

16 Lektion 5 Omsatte læringsmål - Eleverne kan med billedstøtte lytte-forstå enkelte ord og udtryk i videoklip om en hovedby i et Bundesland. Eleverne kan i forlængelse af lytningen mundtligt på dansk eller tysk fortælle en information om hovedbyen evt. med billedstøtte. Hvad gør læreren? Hvad gør eleverne? Indledning Dagens læringsmål introduceres til eleverne. Bearbejdning Læreren repeterer kort de verber eleverne får brug for til beskrivelse af oplysning fra deres film. Så giver hun eleverne mulighed at gense deres film om en af hovedbyerne. Læreren giver mulighed for i grupper at formidle deres information(er) om de respektive byer. De kan gives muligheden for visuel støtte til formidlingen og til forståelsen, fx ved at afspille netop det sted i deres film, hvor informationen gives. Læreren iagttager gruppernes fremlæggelser og forholder sig til graden af målopfyldelse. Bearbejdning Eleverne deltager i repetitionen af verberne, hvorefter de ser filmen om deres by flere gange og beslutter, hvilken information/hvilke informationer, de vil videregive, fx Die Automarke BMW stammt aus München. De kan notere eller indtale den/de informationer, de vil videregive. Eleverne fortæller og viser evt. deres kammerater en information om den by, de har beskæftiget sig med. Eleverne kommer med hurtige input til væggen. Hvad ved eleverne om hovedbyerne mv.? Læreren har på forhånd lavet Eleverne evaluer ud fra de af læreren givne læringsmål, kriterier, metoder og kanaler. 16

17 væg (elektronisk fx en Padlet eller fysisk), hvor klassen samler op og fastholder viden på ordniveau, München/BMW, Hamburg, Brandenburg/Potsdam osv. Slutteligt repeterer læreren hele forløbets læringsmål og lægger op til en opsamlende evaluering med elevens egen vurdering i relation til målopfyldelse og evaluering af, i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne støttede elevens læring. Dette kan fx ske skriftligt, vha. piktogrammer, ratings på en skala/værdilinje eller mundtlig ved lydoptagelse, der lægges i elevens elektroniske portfolio. 1.3 Evaluering Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og de indsamlede data fra tegn på læring. Læreren registrerer elevernes læringsudbytte summativt med henblik på at bruge denne viden formativt næste gang, der arbejdes inden for det samme område. Desuden evalueres i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne understøttede eleverne i at nå læringsmålene. Evalueringsmodellens fire dimensioner præsenteres nedenfor. Elevernes læringsudbytte selvevaluering Elevernes læringsudbytte lærerens vurdering feedback Hvordan får hver elev indblik i egen grad af målopfyldelse? Hvordan får læreren overblik over hver elevs grad af målopfyldelse? Denne evaluering har afsæt i læringsmål og de indsamlede data fra tegn på læring. Denne evaluering har afsæt i læringsmål og de indsamlede data fra tegn på læring. 17

18 Lærerens undervisning selvevaluering Lærerens overvejelser over i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne støttede eleverne i at nå læringsmålene. Lærerens undervisning elevens vurdering feedback Elevernes feedback til læreren i forhold til i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne støttede eleverne i at nå læringsmålene. Indholdet i de forskelligartede undervisningsaktiviteter, eleverne arbejder med, og den løbende opsamling giver et billede af målopfyldelsen. Det giver samtidig et blik på, hvordan læreren eventuelt yderligere skal understøtte læringen i forløbet og i et senere forløb. Den løbende videndeling og input i aktiviteterne i forløbet giver læreren og elever mulighed for at få øje på styrker og viden. Det er konkret nævnt i relation til sidste lektion, hvordan eleverne skal evaluere forløbet. Elevernes læringsudbytte selvevaluering Elevernes læringsudbytte lærerens vurdering feedback Eleverne evaluer ud fra de af læreren givne læringsmål, kriterier, metoder og Læreren registrerer elevernes læringsudbytte i elevens kanaler. portfolio Lærerens undervisning selvevaluering Læreren reflekterer over, hvordan undervisningsaktiviteterne støttede eleverne i at nå læringsmålene. Lærerens undervisning elevens vurdering Eleverne giver feedback til læreren i forhold til i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne støttede eleverne i at nå læringsmålene. 1.4 Baggrundsviden Eleverne vil efter forløbet have et afsæt for senere at dykke dybere ned i de kulturelle karakteristika, de forskelle og varianter, der er i Tyskland og i andre tysktalende lande og dermed kunne sammenligne med egen geografi og eksempler på egen kultur. Elektronisk væg Eksempler på læringsmål, tegn på læring på tre niveauer og udfordringsopgaver 18

19 Videoen Rob und Chris Autobahn Ekstraopgaver/differentieringsmuligheder: Deutsche Städte grid, hvor eleverne skal finde/genkende skjulte tyske byer Opgave med de tysktalende landes flag eller de respektive Bundesländers våbenskjold. 19

Sigt og ram plet! om potentialeorienteret undervisning i tysk

Sigt og ram plet! om potentialeorienteret undervisning i tysk Sigt og ram plet! om potentialeorienteret undervisning i tysk Workshop CBS 30. januar 2015 Alle elever skal blive så dygtige, som de kan - også i tysk Program Målsætning læringsmål, tegn og feedback Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan. Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan. 1. - 2. lektion overblik: Læreren præsenterer temaet og sætter eleverne i gang med at planlægge deres rejse. Eleverne

Læs mere

Forenklede Fælles Mål tysk

Forenklede Fælles Mål tysk Forenklede Fælles Mål tysk CFU, UCC Onsdag den 6. maj 2015 kl. 13.00-16.00 Mål Deltagerne har: Kendskab til forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i forenklede

Læs mere

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk CFU, UCC Torsdag den 28. april 2016 kl. 9.00-15.00 Mål At deltagerne: kender fagets kompetenceområder samt kompetence-, færdigheds- og vidensmål ved, hvordan

Læs mere

Moi et mon école dans le monde francophone

Moi et mon école dans le monde francophone Moi et mon école dans le monde francophone Undervisningsforløbet Moi et mon école dans le monde francophone beskriver læringsmålstyret undervisning i faget fransk i 5. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne

Læs mere

Ein Kuscheltier. Om forløbet. Niveau 5. klasse. Varighed 3-4 lektioner

Ein Kuscheltier. Om forløbet. Niveau 5. klasse. Varighed 3-4 lektioner Ein Kuscheltier Niveau 5. klasse Varighed 3-4 lektioner Om forløbet Forløbet Ein Kuscheltier har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om Laura, der ønsker sig et kæledyr. Hun overtaler sine forældre

Læs mere

Årsplan tysk 6. klasse

Årsplan tysk 6. klasse Årsplan tysk 6. klasse Årsplan 1. forløb Mundtlig kommunikation Ferienaktivitäten Samtale kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner har viden om relevante spørgeord og svarstrategier Lytning

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

In der Kantine. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 6-8 lektioner

In der Kantine. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 6-8 lektioner In der Kantine Niveau 5. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet I undervisningsforløbet In der Kantine er vi på besøg på Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule (DSG) i Berlin-Tempelhof. Vi møder

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Flashcard Aktivitäten und Spiele:

Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Rätseln: Hæng seks flashcards på tavlen. Lav en lille beskrivelse af et af kortene, og lad børnene gætte, hvilket kort du mener. Øvelsen er god til at åbne ordene

Læs mere

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder: Årsplan tysk: 6 x I udarbejdelsen af min årsplan i tysk 6. kl. tager jeg udgangspunkt i fagets 3 centrale kundskabs- og færdighedsområder, og i det nedenstående har jeg i punktform ridset det op, som jeg

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen Tysk 5.-6. klasse Forenklede Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Mundtlig Lytning Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik Eleverne har viden om det tyske

Læs mere

Kom i mål med tidlig tysk

Kom i mål med tidlig tysk Eleverne vil det og er parate til læring. De kan nå at lære en masse tysk i løbet af 5.-6. klasse. Det forudsætter brug af den sproglige kunnen og viden om tysktalende lande, der er hos tysklærerne, og

Læs mere

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN TYSK

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN TYSK 2015-16 6. KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN TYSK Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I tysk i 6. klasse lægges hovedvægten på den mundtlige kommunikation. Eleverne skal så tidligt som muligt have åbnet

Læs mere

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner Ab in den Skiurlaub Niveau 5. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Ab in den Skiurlaub tager udgangspunkt i Florian fra Hamburg og hans familie, der hvert år tager på skiferie

Læs mere

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk Udeskole og fælles mål Udeskole og fælles mål Mål for dagen At I har færdigheder i at omsætte Fælles Mål til læringsmål med udgangspunkt i udeskole At I har viden om EMU.dk temaside om udeskole Rasmus

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder enkeltvis, parvis og i mindre grupper. Desuden har vi

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Tysk 9. klasse Tema: Ich bin eine deutsche Türkin Opstart: august 2013 Indhold: kulturforskelle og immigration Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning.

Læs mere

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt?

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Læringsforløbet handler om hygiejne med omdrejningspunktet at hente og gemme sæsonens råvarer i naturen. Eleverne skal lære, at de også kan

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

In a dark, dark Town

In a dark, dark Town In a dark, dark Town Niveau 1.-3. Klasse Varighed ca. 8-10 lektioner Om forløbet Historien In a dark, dark Town, er en lille fortælling med små overraskelsesmomenter i. Det er en historie skabt af et ordforråd,

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gaml eor ds pr ogognye c i t at er AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb 5.-7. klasse Gamle ordsprog og nye citater et undervisningsforløb til arbejdet med ordsprog

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

INSPIRATIONSFORLØB MED GLOBALT FOKUS - ENGELSK CULTURAL ENCOUNTERS

INSPIRATIONSFORLØB MED GLOBALT FOKUS - ENGELSK CULTURAL ENCOUNTERS Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationsforløb Dato Juni 2015 INSPIRATIONSFORLØB MED GLOBALT FOKUS - ENGELSK CULTURAL ENCOUNTERS INDHOLD 1. INTRODUKTION 3 2. PLANLÆGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 7.- 9. klasse - Håndboldteknik og spilstrategi Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE. KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM MILJØMENTOR HVAD ER EN MILJØMENTOR? En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Fokuspunkter i 1. klasse: Hovedvægten lægges på arbejdet med læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejder med

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Sproglig udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Sprogbrug 8 Læringsområde Lydlig opmærksomhed 10

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev Das Wetter ZDF, 2010, 5 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Indholdsbeskrivelse: Tysk vintervejrudsigt. Emneord: Das Wetter, die Wettervorhersage, der Wetterbericht Overordnet mål at kunne forstå og videreformidle

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Fagformål for faget tysk Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle

Læs mere

11-08-2015. Målet er.. Sommeruni 2015. Program. Kriterier for målopfyldelse/tegn. Synlig læring, elevers læringskompetence og feedback

11-08-2015. Målet er.. Sommeruni 2015. Program. Kriterier for målopfyldelse/tegn. Synlig læring, elevers læringskompetence og feedback Vælg layout/design 1. Højreklik på dit slide i venstremenuen Vælg et passende layout yout menuen, der er fx 4 forsider at vælge imellem Vis hjælpelinjer For at se hjælpelinjer 1. Klik på Vis 2. Vælg Hjælpelinjer

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Spaß am Strand Niveau 5. klasse Varighed ca. 6 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en præsentation af Lucas og hans familie, der hvert år tager til Rügen på strandferie, og vi følger familien

Læs mere

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Hvorfor er medialisering godt i sprogundervisning? Det er helt tydeligt, at det øger motivationen for faget hos den enkelte elev, når det er muligt at anvende

Læs mere

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS Lektionsplan 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem omformuleres, hvis eleverne

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Lærervejledning: Bolig og naboskab. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Bolig og naboskab. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Bolig og naboskab Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Læreplan for 3. fremmedsprog

Læreplan for 3. fremmedsprog Læreplan for 3. fremmedsprog *********** A: Formål og Introduktion A2 3. fremmedsprog - december 2004 Formålet for undervisningen i 3. fremmedsprog (Jf. 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Evaluering og målstyret undervisning Eksempler med fokus på produkter og observation inkl. drøftelse Øvrige eksempler med forskellige fokuspunkter; mobilisering

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber Ude-hjemme-organisering af læring På Buskelundskolen har vi valgt at organisere os på en måde, hvor skoledagen er opdelt i hjemmetid og uderum for at kunne understøtte elevens læring bedst. Det er pædagogens

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De Forenklede Fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder i grupper, parvis og alene. Vi har desuden snakke

Læs mere

Tysk fra 5.-9. klasse

Tysk fra 5.-9. klasse Tysk fra 5.-9. klasse Petra Daryai-Hansen Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet I går: Kl. 13-15: Workshop med faglige indspark - tidligere sprogstart

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

Årsplan i fag tysk for 8. klasse

Årsplan i fag tysk for 8. klasse Årsplan i fag tysk for 8. klasse Årsplan for Tysk del 1/2014 Målene i denne årsplan er taget fra undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 Matematik. For yderligere uddybelse se linket om trinmål: http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/tysk/trinmaal.html

Læs mere

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner Hundefutter Niveau 9. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet til filmen Hundefutter er målrettet 9. klassetrin i grundskolen. Forløbet er struktureret således, at elevernes sproglige

Læs mere

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

FÆLLES MÅL 2009 - i praksis

FÆLLES MÅL 2009 - i praksis FÆLLES MÅL 2009 - i praksis FOKUSPUNKTER MATERIALER UCN.DK - KURSER- KURSUSMATERIALER Husk. Et redskab til den professionelle lærer, der ikke lader sig styre af materialer og forlag, men har øje for undervisnings-

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser.

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser. Mein Kiez Niveau 9. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Mein Kiez er et forløb, hvor eleverne møder Berlin set gennem unge berliners øjne. De skal høre musik, læse digte og rejse på tur med Clara

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1617

Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk

Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk INDHOLD Hvilke holdtyper egner Rigtig dansk sig til?... 2 Hvordan kan undervisningen tilrettelægges til hold med løbende optag/differentieret

Læs mere

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner Das Traumtor Niveau 6. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Das Traumtor er et sportsforløb, som tager udgangspunkt i Jasper og hans venner, som dyrker fodbold. Fodboldforløbet

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Introduktion Anskuelsesundervisning var en udbredt pædagogisk metode fra slutningen af 1800-tallet til langt op i 1900-tallet. Metoden gik ud på at få eleven til

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Webinar - Matematik. 1. Fælles Mål 2014. 2. Relationsmodellen og et forløbsplanlægningsskema

Webinar - Matematik. 1. Fælles Mål 2014. 2. Relationsmodellen og et forløbsplanlægningsskema Webinar - Matematik 1. Fælles Mål 2014 2. Relationsmodellen og et forløbsplanlægningsskema 3. Et eksempel på et forløb om areal og omkreds på mellemtrinnet 4. Relationsmodellen som refleksionsmodel Alle

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN TYSK

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN TYSK 2016-17 Lærer: IG Forord til faget i klassen I tysk i 4. klasse lægges hovedvægten på den mundtlige kommunikation. Eleverne skal så tidligt som muligt have åbnet munden og få oplevelsen af at kunne bruge

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 26 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Cooperative Learning Open by Night. Center for Undervisningsmidler

Cooperative Learning Open by Night. Center for Undervisningsmidler Cooperative Learning Open by Night Center for Undervisningsmidler Den næste halve time En overordnet introduktion til Cooperative Learning et overblik Redskaber til at komme i gang med at arbejde med CL

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: 9.årgang Fag: tysk Lærer: sarah

Årsplan 2015/2016 Hold: 9.årgang Fag: tysk Lærer: sarah Nedenstående metoder vil være gennemgående for undervisningen i tysk: Det handler først og fremmest om at tilegne sig sprog, at turde udtrykke sig på tysk og udvide sit ordforråd. Læse, skrive og lytte

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1718

Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere