Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse"

Transkript

1 Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op i tre dele: En sammenfattende indledning om aftalen, en gennemgang af indholdet i aftalen, og endelig et afsnit om finansieringen af aftalen. Notatet er kortfattet, så det er hurtigt at sætte sig ind i. 1) Aftalen er en midlertidig redningspakke Efter regeringens og A-kassernes seneste skøn står mellem personer til at miste dagpengeretten i Enhedslistens aftale med regeringen er en redningspakke til de titusindvis, som risikerer at opbruge den korte dagpengeret på 2 år og dermed stå uden forsørgelse. Ordningen gælder alle, der falder ud af systemet i 2013 til 2016, og sikrer at de kan få 80/60 pct. af dagpenge-maksimum afhængigt af, om de er forsørgere eller ikke-forsørgere. Det er bedre end ingenting, men vi synes, ydelsen er for alt for lav. Stadig ingen holdbar løsning Lad det være sagt med det samme: Aftalen er ingen holdbar løsning på dagpengeproblemet. Det er en midlertidig ordning, som sikrer, at de mennesker, der falder ud af dagpengesystemet, ikke skal gå fra hus og hjem. Det er en redningspakke. Med aftalen forlænges den særlige uddannelsesordning, som aftaltes i Finansloven for Den forlænges for 2. halvår Fra 1. januar 2014 indføres en ny Arbejdsmarkedsydelse, som udfases frem mod 2. halvår af 2016 med ¼ år pr halvår. Personer der mister dagpengeretten eller den særlige uddannelsesydelse i 1. halvår 2014 kan få arbejdsmarkedsydelse i 1¼ år. (Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår af 2016, aftrappes gradvist.) Anslået personer vil tilgå ydelserne, som koster i alt 1,85 mia. kr. fordelt over årene Allerede i 2. halvår af 2013 vil anslået ca personer, som kommer fra enten den særlige uddannelsesordning eller dagpenge, benytte sig af ordningen den forlængede uddannelsesordning. Fra 1. halvår 2014 til og med 1. halvår af 2016 vil der halvårligt tilgå anslået ca personer til de midlertidige forsørgelsesydelser. Der vil stadig vil være mennesker, som falder ud af systemet. Det er de modtagere af dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, som rammer 4 års grænsen. Alene i 2013 vil der anslået være mellem personer, som rammer 4- års grænsen og dermed står uden forsørgelse. En ydelse med samme rettigheder og pligter som dagpenge Det er lykkes at friholde danske lønmodtagere fra at betale for endnu en redningspakke gennem a-kassebidraget, hvilket var regeringens første forslag. Vi har fundet penge til at finansiere aftalen ved at tage penge fra andre uforbrugte offentlige midler og ved at ændre nogle ordninger, fx danskuddannelse til udlændige. Vi har samtidig sikret, at rettigheder og pligter ved modtagelse af ydelsen, ligner reglerne for dagpenge. Som det vigtigste har vi fået fjernet regeringens forslag om, at arbejdsmarkedsydelsen skulle indebære pligt til at tage fuldtids- nyttejob, dvs. en pligt til at arbejde 37 timer for ydelsen. Ordningen giver ret til befordringsgodtgørelse, hvis man deltager i virksomhedsrettede tilbud og giver ret til tillægsydelser som følge af lov om aktiv socialpolitik 34. Ordningen forudsætter medlemskab af en a-kasse og det er a-kassen, der administrerer den. Side 1 af 5

2 2) Særlig uddannelsesydelse og ny Arbejdsmarkedsydelse Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse består af to elementer, jf. ovenfor. Først en forlængelse af den særlige uddannelsesydelse i 2. halvår Dernæst en arbejdsmarkedsydelse fra 1. halvår 2014 og frem til udfasningen heraf i 2. halvår I det følgende beskrives indholdet i de to elementer. Forlængelse af den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013 Den særlige uddannelsesordning forlænges med et halvt år. Forlængelsen omfatter både ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår 2013, og ledige, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår og frem til udgangen af 2. halvår Vilkårene for ydelsen er uændrede. Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse Den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse bliver en arbejdsløsheds-forsikrings-ydelse, som administreres af a- kasserne. Der stilles krav om medlemskab af a-kasse. Ydelsen vil dermed som udgangspunkt følge reglerne for dagpenge, herunder regler om klageadgang og administration mv. Vilkårene for den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er som følger. Ydelsen udgør 80/60 pct. af højeste dagpenge for forsørgere/ikke forsørgere (af børn). Ydelsens størrelse er modsat kontanthjælpen uafhængig af ægtefælleindkomst og familiens formue. Ydelsesperiodens længde vil være højst 2 år og vil være afhængig af forudgående perioder med dagpenge og særlig uddannelsesydelse. Perioden afkortes med et kvartal pr. halvår, indtil den 2-årige dagpengeperiode er fuldt indfaset. Den samlede periode med dagpenge og de to særlige ydelser (særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse) kan ikke overstige 4 år. Ydelsens længde kan udstrækkes over ydelsesperioden plus ½ år (referenceperiode). Dermed kan den ledige have perioder i op til samlet ½ år, hvor den ledige ikke modtager ydelse, men arbejder eller modtager syge- eller barselsdagpenge, og fortsat bevarer sin fulde ydelsesperiode. De almindelige regler om rådighed for dagpengemodtagere vil gælde, herunder at de ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, søge job, deltage i samtaler mv. i jobcenteret og a-kassen, deltage i tilbud mv. fra jobcenteret. Ydelsen opgøres i uger (37 timer pr. uge) og reglerne om fradrag for arbejdsindtægter (time-for-time fradrag) vil gælde, dvs. en times arbejde betyder, at der udbetales en times ydelse mindre. Man har ret til ferie med en feriedagpenge-lignende ydelse. Samtidig giver ydelsen ret til befordringsgodtgørelse under virksomhedsrettede tilbud. Derudover kan den ledige modtage enkeltydelser, bl.a. efter 34 i lov om aktiv socialpolitik, hvis den ledige og familie i øvrigt opfylder lovens betingelser herfor. Vilkårene for den aktive indsats Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til en såkaldt jobrettet aktiv indsats og ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse får ret til 8 ugers uddannelse. Den aktive indsats indbefatter følgende. Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til ét virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse. Den virksomhedsrettede indsats skal have en varighed på minimum 13 uger i minimum 20 timer om ugen. Virksomhedsrettede tilbud omfatter privat løntilskud og jobrotation, offentligt løntilskud (der fastsættes maksimal varighed på 13 uger), virksomhedspraktik (maksimal varighed på 4 uger), og nyttejob (fastsættes til max 20 timer om ugen for at sikre en timeaflønning, der typisk vil modsvare en overenskomstmæssig timeløn og samtidig give den arbejdsløse tid til jobsøgning) Ledige uden en ungdomsuddannelse med behov får ret til læse-, skrive- og regnekurser. For denne gruppe kan dette tilbud træde i stedet for det virksomhedsrettede tilbud. Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelsen får ret til 8 ugers uddannelse efter afslutningen af ret og pligt indsatsen. Modtagere af den særlige uddannelsesydelse får udover den ret til uddannelse, der følger af den nuværende ordning, mulighed for at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Personer, der modtager særlig uddannelsesydelse efter 1. juli 2013, får mulighed for at få privat løntilskud, også i de første 6 måneder på uddannelsesydelsen. Side 2 af 5

3 3) Finansieringen af aftalen herunder konsekvenser for Danskuddannelse for udlændinge, samt seniorjob Regeringens udspil til midlertidig arbejdsmarkedsydelse indeholdt to finansieringselementer: Besparelser på Danskuddannelse for udlændinge, og højere a-kassebidrag i perioden Det er lykkes at få ændret på finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. I den foreliggende aftale er det højere a-kassebidrag afløst en række andre finansieringskilder. Finansieringskilderne er alle omprioriteringer af offentlige udgifter. Ligeledes er der ændret på besparelsen på danskuddannelsen for udlændinge ved at gennemføre en række ændringer, som samlet set antages at kunne medføre besparelser uden at ramme kvaliteten af uddannelsen. Finansieringen er sammensat som i Tabel 1 nedenfor. Som det fremgår, er aftalen overfinansieret, det vil sige, at omprioriteringerne giver penge, som fra 2015 ikke skal bruges til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Udmøntningen af disse midler skal Enhedslisten forhandle med regeringen i efteråret Finansieringen af arbejdsmarkedsydelsen sker ved at bruge penge fra en række mindre puljer i bestemte år. Men midlerne føres for en stor del tilbage igen til disse puljer ved at bruge af de penge, som varige besparelser giver. Det er fx noget af besparelsen på danskuddannelsen for udlændinge, som giver varige besparelser, som kan føres tilbage til nogle af de puljer, som bruges til at finansiere den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Tabel 1 nedenfor er bygget sådan op, at tal med minus foran angiver at penge føres tilbage til de puljer, hvor de er taget fra. For eksempel bruges der 51 mio.kr. fra Forebyggelsesfondens midler i 2014 på arbejdsmarkedsydelsen, mens der i både 2015 og 2016 føres 51 mio. kr. tilbage til fonden. Dermed bliver fondens midler brugt til at finansiere arbejdsmarkedsydelsen i 2014, men udlægget mere end kompenseres i de efterfølgende år. Tabel 1 Finansieringselementer Mio. kr., 2013-priser Finansieringsbehov 1) heraf ret til 8 ugers uddannelse for ufaglærte heraf jobrotation for gruppen Finansieringsforslag: 1. Danskuddannelse for udlændinge Målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse Uddannelsespulje på Beskæftigelsesministeriets område Omprioritering af beskæftigelsesrettede puljer og reserver mv Forebyggelsesfonden, indsats for arbejdsmiljø og mod social dumping 2) 6. Øget indtægt fra ikke hævet feriegodtgørelse Skattekreditter Reserve til grøn opstilling 2) Pulje til nye initiativer 2) Indkøbsbesparelser i Rebudgettering af fonden for velfærdsteknologi 2) Prisfald på offentligt indkøbte høreapparater TB-reserve Reserve til senere udmøntning 2) I alt Anm.: 1) Drifts- og forsørgelsesydelsen til modtagere af arbejdsmarkedsydelsen er i lighed med den særlige uddannelsesydelse stærkt konkjunkturfølsom og derfor uden for de respektive dellofter for drift og indkomstoverførsler, 2) Negative fortegn indebærer, at der er reserve/pulje til rådighed. Side 3 af 5

4 Seniorjob En del af den finansiering, som regeringen oprindeligt mente, der skulle findes til forslaget, er forsvundet i den vedlagte finansieringsoversigt. Det skyldes, at en del af den beregnede udgift bestod i, at der var regnet med øgede udgifter til seniorjob i indfasningen af dagpengereformen. Imidlertid er arbejdsmarkedsydelsen, som indføres fra 2014, en dagpenge-lignende ydelse. Det betyder, at retten til seniorjob udskydes indtil retten til arbejdsmarkedsydelsen er opbrugt. Seniorjob gives til de ledige med ret til efterløn, som mister retten til dagpenge tidligst 5 år før de har ret til at gå på efterløn. Da Arbejdsmarkedsydelsen er en dagpenge-lignende ydelser betyder det, at retten til at få et seniorjob udskydes for den gruppe af udfaldstruede dagpengemodtagere, som havde ret til seniorjob i perioden Retten til seniorjob gælder dog så længe man er på den særlige uddannelsesydelse, dvs. også i 2. halvår af Besparelsen ved udskydelsen af retten til seniorjob er (isoleret og inkl. tilbageløb via skatter og afgifter) 70 mio. kr. i 2014, 200 mio. kr. i 2015, og 50 mio. kr. i Ad 1. Danskuddannelse for udlændinge. Aftalen indebærer, at danskuddannelsen for udlændinge ændres. For arbejdstagere, studerende og au pairs vil danskuddannelsen ændres således, at den ordinære danskuddannelse erstattes af introdansk. Introdansk afsluttes dog med en afsluttende test og giver efterfølgende ret til en ordinær danskuddannelse. Retten til at blive indplaceret på den 3- årige ordinære danskuddannelse med danskprøve forsvinder altså ikke, heller ikke hvis personen ikke består testen på introdansk. Sprogcentrene kan tilrettelægge undervisningen fleksibelt og gennemføre blandet undervisning med både kursister med introdansk og ordinær dansk på samme hold. Samtidig afskaffes kurset i samfundsforståelse og kultur for alle udlændinge. Det obligatoriske kursus er overflødigt fordi der allerede i dag undervises i dansk kultur på danskuddannelsen. For flygtningefamilier under integrationsprogrammet udvides retten til at gennemføre danskuddannelsen fra 3 til 5 år. Det er en forbedring, da det giver bedre tid til gennemførelsen af danskundervisningen for de svageste indvandrergrupper. Undervisning i introdansk følges tæt og evalueres i Udover indholdet i undervisningen sænkes rådighedsbeløbet (det beløb, som staten udbetaler pr. deltager i danskundervisningen) for at tilskynde kommunerne til at anvende de mest effektive udbydere af danskuddannelse. Rådighedsbeløbet sænkes fra kr. (pr. deltager) til kr. for introduktionsprogrammet og kr. for introforløbet. For at ligestille kommunale og private udbydere indføres opdelte modultakster så alle uddannelsesudbydere modtager afregning for halvt modul ved påbegyndelse og afslutning af undervisning. I løbet af efteråret 2013 vurderes mulighederne for at indføre centralt fastsatte taxametre for at understøtte kvaliteten i danskundervisningen. Forslaget medfører besparelser på 158 mio.kr. i 2014, 197 mio. kr. i 2015, og 229 mio. kr. i Der er tale om en besparelse på 231 mio. kr. årligt fra Ad 2. Målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse I dag har ledige ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed. Aftalen indebærer, at perioden, hvor den ledige kan tage selvvalgt uddannelse udskydes til efter 4 måneders sammenlagt ledighed. Ændringen giver en besparelse fordi de fleste ledige finder job igen inden for de første 3 måneder af ledigheden. Hvis en person er påbegyndt et uddannelsesforløb i sin opsigelsesperiode fra et arbejde, og uddannelsen strækker sig ind i personens ledighedsperiode, kan personen dog fortsætte med uddannelsen som selvvalgt uddannelse i op til 6 uger fra dag et i dagpengeperioden. Forslaget medfører besparelser på 53 mio. kr. i 2013, 160 mio. kr. i 2014 og 150 mio. kr. i 2015 og 145 mio. kr. herefter. Ad 3. Uddannelsespulje på beskæftigelsesministeriets område Puljen til et uddannelsesløft, der er afsat på FL13, omprioriteres med 125 mio. kr. i 2014 og 86 mio. kr. i Puljen var beregnet til et uddannelsesløft for ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse. Pengene bruges nu efter formålet i forbindelse med indførelsen af den forlængede uddannelsesydelse og den særlige arbejdsmarkedsydelse. Der tilbagestår stadig 115 mio. kr. i puljen til brug i Deres udmøntning aftales mellem Enhedslisten og regeringen. Ad 4. Omprioritering af beskæftigelsesrettede puljer og reserver mv. Den samlede bevilling på 80 mio. kr. i 2014 til virksomhedsrettede aktiviteter (LBR-puljen) bortfalder midlertidigt i Puljen til beskæftigelsesrettede aktiviteter (anvendes af de regionale beskæftigelsesregioner/de regionale be- Side 4 af 5

5 skæftigelsesråd) reduceres midlertidigt med 25 mio. kr. i Midlerne anvendes til uddannelse i forbindelse med arbejdsmarkedsydelsen. Ad 5. Forebyggelsesfonden, indsats for arbejdsmiljø og mod social dumping I aftalen om målretning af Forebyggelsesfonden blev oprindelig afsat i alt 43 mio. kr. til seniorpakker i De 43 mio. kr. medgår til finansiering af aftalen. Der vil stadig være midler til rådighed til finansiering af seniorpakker i 2013 og Derudover medgår 8 mio. kr. af de udisponerede midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for 2014 som finansiering i Der bliver betalt 51 mio. kr. tilbage til fonden i både 2015 og 2016, hvis udmøntning som sagt forhandles mellem regeringen og Enhedslisten i efteråret Ad 6. Øget indtægt fra ikke hævet feriegodtgørelse Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) har i årene støttet ferieformål til vanskeligt stillede børnefamilier med mio. kr. årligt. Det er aftalt, at samme støtteniveau fastholdes, så der fordeles 40 mio. kr. til ferieformål for vanskeligt stillede børnefamilier i årene 2013 og Øvrige uhævede feriepenge for 2013 og 2014, der tilfalder AFF, og AFF s årlige afkast i 2013 og 2014 medgår til finansieringen af aftalen, hvilket kan indebære et provenu på ca. 40 mio. kr. i hvert af årene. Ad 7. Skattekreditter Skattekreditterne aftalt i finansloven 2012, som gives for underskud, der omdirigeres til forskning og udvikling, andrager et mindre omfang end antaget. Derfor ombudgetteres pengene til aftalen. Ad 8. Reserve til grøn opstilling Fra Finansloven for 2013 anvendes en del af den grønne omstillingspakke til indeværende aftale. I 2014 anvendes 150 mio. kr., som betales tilbage til den grønne omstilling med 100 mio.kr. i hhv og 2016 ud af det merprovenu som de andre finansieringstiltag indbringer. Ad 9. Pulje til nye initiativer En pulje, som aftaltes ifm. finansloven for 2013 om nye initiativer på arbejdsmarkedet. Herfra bruges 12 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. i I både 2015 og 2016 tilføres denne pulje 15 mio. kr., som udmøntes med Enhedslisten ved forhandlingerne i efteråret. Ad 10. Indkøbsbesparelser i 2014 Staten skal spare 35 mio. kr. i 2014 gennem 8. fase af statens indkøbsprogram. Ad 11. Rebudgettering af fonden for velfærdsteknologi Der skaffes 85 mio. kr. ved at ombudgettere midler i Fonden for Velfærdsteknologi. Fondens størrelse er uændret, men der rykkes 85 mio.kr. fra 2014 til Ad 12. Prisfald på offentligt indkøbte høreapparater På grund af prisfald på offentligt indkøbte høreapparater har det offentlige sparet 138 mio. kr. mere i 2013 end forudsat i finansloven. Pengene bruges til at finansiere aftalen. Ad 13. TB-reserve Tillægsbevillingsreserven reduceres med 100 mio. kr. i 2013 og 56 mio. kr. i Tillægsbevillingsreserven bruges til at finansiere uforudsete udgifter i løbet af finansåret. Ad 14. Reserve til senere udmøntning Aftalen er overfinansieret fra 2015 og fremad. Det er aftalt, at midlerne skal udmøntes gennem forhandling i efteråret Udover tilbageføring af midler til diverse puljer, er der i mio. kr., og 275 mio. kr. i 2016 til disposition. Side 5 af 5

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere