Aftale Sagsnr Dokumentnr MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr Dokumentnr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalevilkår og fortolkning Aftalegrundlag Definitioner Aftaleperioden Leverandørens ydelser og forudsætninger Tiden for Aftalens opfyldelse Levering Ejerskab og rettigheder Teknik- og Miljøforvaltningens ydelser Samarbejdet Underleverandører Dokumentation Teknik- og Miljøforvaltningens kontrol og tilsyn Ændringer i Lovgivningen Procedure for ændringsanmodninger Vederlag Betaling og fakturering Modregning Forsikring Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Teknik- og Miljøforvaltningens overdragelse af rettigheder og pligter Skadeforvoldelse Misligholdelse Force majeure Leverandørens forsinkelse Mangler ved Leverandørens ydelser Teknik- og Miljøforvaltningens ophævelsesadgang Det økonomiske opgør ved Teknik- og Miljøforvaltningens ophævelse Leverandørens ophævelsesadgang Det økonomiske opgør ved Leverandørens ophævelse Fælles regler for ophævelse Pålagt ophør Fortrolighed Meddelelser til offentligheden Videregivelse af oplysninger til Teknik- og Miljøforvaltningen Tvister Side 2 af 25

3 37. Underskrifter Side 3 af 25

4 PARTERNE Undertegnede Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks København V Danmark CVR-nummer: (herefter benævnt Teknik- og Miljøforvaltningen ) og medundertegnede [Part 2] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] (herefter benævnt Leverandøren ) har indgået denne aftale med tilhørende bilag vedrørende Måling af effekt på luftforurening af ensretning af Gasværksvej (herefter benævnt Aftalen ) på følgende vilkår: Side 4 af 25

5 1. Aftalevilkår og fortolkning 1.1. Aftalen indeholder de vilkår, der skal gælde i retsforholdet mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Leverandøren. Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som Parterne er blevet enige om. Der kan således ikke støttes ret på forhold, der fremgår af de dokumenter, der er blevet udarbejdet forud for Aftalens underskrift, hvis sådanne dokumenter ikke genfindes i Aftalen Alle aftalte ændringer til Aftalen, skal for at være gyldige i forhold til Aftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forlængelse af Aftalens sidenummerering, jf. også pkt Leverandøren skal opretholde en fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringer til Aftalen Dokumenter, som knytter sig til det i Aftalen regulerede samarbejde, affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til møntfod (DKK), mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på møder, skal foregå på dansk, medmindre andet aftales mellem Parterne. Hvis der udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, har den danske tekst forrang Hvor det i Aftalen er anført, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller tilsvarende til den anden Part eller i øvrigt reagere over for den anden Part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner være skriftlige, medmindre andet fremgår Overskrifterne til bestemmelserne i Aftalen er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af Aftalen skal der ses bort fra disse overskrifter. 2. Aftalegrundlag 2.1. Aftalegrundlaget udgøres af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: a) Aftalen og eventuelle allonger b) Bilag 1 Kravspecifikationen (Udbudsbetingelserne bilag A) c) Leverandørens tilbud med tilhørende underbilag Side 5 af 25

6 2.2. Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesættes som ugyldig, skal Aftalen i øvrigt opretholdes, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit forhold ligger så tæt ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt. 3. Definitioner 3.1. Ved Aftalen forstås nærværende dokument med tilhørende bilag som anført i pkt. 2 og eventuelle senere allonger Ved Aftaleperioden forstås Aftalens varighed fra ikrafttræden til ophør Ved Aftaleseddel forstås Parternes indgåelse af konkrete skriftlige aftaler om tildeling af ordrer indenfor Aftalen Ved Leverandørens ydelser forstås alle ydelser og leverancer, som Leverandøren eller dennes underleverandører udfører eller burde udføre henholdsvis præstere til opfyldelse og overholdelse af Aftalen Ved Lovgivning forstås fællesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfør af danske love samt almindeligt gældende danske normer (kutymer) og standarder og andre alment gældende forskrifter samt retspraksis Ved Parterne forstås Leverandøren og Teknik- og Miljøforvaltningen (hver for sig Part). 4. Aftaleperioden 4.1. Aftalen træder i kraft med virkning fra tidspunktet for begge parters underskrift Aftalen løber uopsigeligt indtil leverandøren har erlagt samtlige ydelser i henhold til nærværende aftale Ved udløbet af Aftaleperioden ophører Aftalen uden yderligere varsel. 5. Leverandørens ydelser og forudsætninger 5.1. Leverandøren skal i Aftaleperioden levere de tilbudte ydelser inklusive eventuelle optioner, som Teknik- og Miljøforvaltningen gør brug af inden for Aftaleperioden, i overensstemmelse med kravspecifikationen (bilag 1) og Leverandørens tilbud, hvilket navnlig omfatter: Side 6 af 25

7 5.2. Måling af luftforurening på Gasværksvej ved gennemførelse af en målekampagne, således at man kan få præciseret i hvilket omfang ensretning af den sydlige del af Gasværksvej vil bidrage til en reduktion af luftforureningen. Der skal gennemføres før- og eftermålinger af luftforureningen med kvælstofdioxid NO2, partikler under10 mikrometer (PM10), partikler under 2,5 mikrometer (PM2,5), og ultrafine partikler. Målingerne før ensretningen forventes gennemført i en periode på ca. to måneder med opstart i marts Eftermålingerne udføres også i en ca. to måneders periode i marts/april Målemetoden skal være i overensstemmelse med EU s referencemetode, som er beskrevet i EU-direktiv 2008/50/EF. Der henvises i øvrigt til kravspecifikation og udbudsbetingelserne Samtlige Leverandørens ydelser skal leveres i overensstemmelse med Aftalens vilkår, herunder som angivet i kravspecifikationen og omfatter tillige de for ydelsernes levering eller udførelse nødvendige supplerende ydelser for at leve op til Aftalen i overensstemmelse med Leverandørens tilbud Leverandøren kan ikke påberåbe sig forhold, som Leverandøren forud for indgåelsen af Aftalen ved sædvanlig undersøgelse kunne eller burde have konstateret Leverandørens ydelser skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med gældende Lovgivning og sædvanlig god praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse. 6. Tiden for Aftalens opfyldelse 6.1. Leverandøren skal udføre før- og eftermålinger i henhold den i kravspecifikation beskrevne tidsplan. Slutrapporten, som nævnt i kravspecifikation, skal leveres hurtigst muligt efter endt eftermåling og senest juni Levering 7.1. Leverandøren skal levere sine ydelser til nedenstående adresse eller den af Teknik- og Miljøforvaltningen anviste adresse: Side 7 af 25

8 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling, Bæredygtighed Njalsgade København S 7.2. Levering er ikke sket, førend en af Teknik- og Miljøforvaltningen ansat har kvitteret for modtagelsen. 8. Ejerskab og rettigheder 8.1. For ydelserne, som Leverandøren leverer under Aftalen, opnår Teknik- og Miljøforvaltningen ejerskab hertil ved levering i henhold til pkt Ydelser, herunder specialfremstillet værktøj, og dokumentation udleveret af Teknik- og Miljøforvaltningen eller udarbejdet til Teknik- og Miljøforvaltningen i henhold til eller til brug for opfyldelse af Aftalen, tilhører Teknikog Miljøforvaltningen og skal udleveres af Leverandøren på forlangende. Leverandøren har vederlagsfri brugsret til materialet til brug for sin opfyldelse af Aftalen, men dette skal tilbageleveres vederlagsfrit ved Aftalens ophør i ajourført stand Udover de ovennævnte pkt ejendomsrettigheder, som tilkommer Teknik- og Miljøforvaltningen, besidder Leverandøren det fulde ejerskab, også efter Aftalens ophør, til de fysiske og immaterielle aktiver, som Leverandøren tilvejebringer for udførelsen af Aftalen. Dette drejer sig om såvel materiel, forstået som værktøj og køretøjer, materialer samt immaterielle aktiver Leverandøren skal sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningen opnår de i pkt. 8 anførte rettigheder og skal tilsvarende i videst muligt omfang sikre Teknik- og Miljøforvaltningens adgang, hvor denne kræver tredjeparts godkendelse. Det er ikke en forudsætning for Teknik- og Miljøforvaltningens opnåelse af ret til Leverandørens ydelser i henhold til Aftalen, at Teknik- og Miljøforvaltningen underskriver eller på anden måde accepterer licensbetingelser, der i modstrid med Aftalens bestemmelser i øvrigt. 9. Teknik- og Miljøforvaltningens ydelser 9.1. Teknik- og Miljøforvaltningen yder betaling til Leverandøren i henhold til Aftalens pkt Samarbejdet Side 8 af 25

9 10.1. Parterne er forpligtet til i hele Aftaleperioden at understøtte et tæt samarbejde, således at alle ydelser stedse optimeres og konflikter undgås Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende Aftalen: Teknik- og Miljøforvaltningens kontaktperson: Ingeniør Faris Salim Abdali Telefonnummer: Leverandørens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Parterne skal underrette hinanden 14 kalenderdage forud for en eventuel udskiftning af kontaktpersoner Udskiftning af nøglepersoner, som angivet i Leverandørens tilbud, kan alene ske, hvis udskiftningen er sagligt begrundet, og hvis den nye medarbejder som minimum besidder tilsvarende, relevante kvalifikationer, som gældende for den forrige medarbejder Det personale, der anvendes til at opfylde Aftalen, skal være fagligt velkvalificeret samt i besiddelse af nødvendige autorisationer mv Teknik- og Miljøforvaltningen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i bemandingen, hvor dette er sagligt begrundet, herunder i samarbejdsvanskeligheder Teknik- og Miljøforvaltningen kan forlange, at Leverandøren fjerner medarbejdere, herunder underentreprenørers medarbejdere, der har givet anledning til berettiget kritik (f.eks. hvor en medarbejder har udført arbejde med væsentlige mangler, eller gentagne gange har udført mangelfuldt arbejde), ligesom Teknik- og Miljøforvaltningen kan forlange medarbejdere fjernet, hvis disse har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, tilsidesat almindelige hensyn til sikkerhed eller er påvirket af alkohol eller andre rusmidler. 11. Underleverandører Til opfyldelsen af Aftalen har Leverandøren indgået aftale med følgende underleverandører: Side 9 af 25

10 [virksomhed] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] 12. Dokumentation Leverandøren forpligter sig til i det i Aftalen anførte omfang at fremsende dokumentation vedrørende leveringen og udførelsen af Leverandørens ydelser. Materialet skal leveres digitalt Teknik- og Miljøforvaltningen har ret, men ikke pligt, til at kommentere Leverandørens dokumentation Det forhold, at Teknik- og Miljøforvaltningen kommenterer eller undlader at kommentere fremsendt dokumentation, ændrer ikke ved Leverandørens ansvar i henhold til Aftalen, og det reducerer eller afskærer ej heller Teknikog Miljøforvaltningens muligheder for at gøre misligholdelse gældende Hvis den modtagne dokumentation udviser mangler ved Leverandørens ydelser, kan dette have konsekvenser for betalingerne fra Teknik- og Miljøforvaltningen, jf. pkt Teknik- og Miljøforvaltningens kontrol og tilsyn Teknik- og Miljøforvaltningen er berettiget, men ikke forpligtet, til at føre løbende kontrol med Leverandørens ydelser i henhold til Aftalen. Leverandørens ansvar i henhold til Aftalen ændres ikke ved, at Teknik- og Miljøforvaltningen fører eller undlader at føre kontrol. Kontrollen skal tilrettelægges, så den ikke er til gene for Leverandøren Leverandøren skal yde Teknik- og Miljøforvaltningen praktisk bistand og imødekommenhed i forbindelse med dennes kontrol og er forpligtet til uden særskilt vederlag at give Teknik- og Miljøforvaltningen eller dennes tilsyn adgang til oplysninger, dokumentation, arbejdspladser, produktionssteder, installationer, værksteder, lagre og andet, som er relevant for Teknik- og Miljøforvaltningens gennemførelse af en sådan kontrol. 14. Ændringer i Lovgivningen Side 10 af 25

11 14.1. Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af Aftalen sker under overholdelse af den til enhver tid gældende Lovgivning. Hvis Leverandørens ydelser erlægges i henhold til dispensation fra myndighederne, skal Teknik- og Miljøforvaltningen underrettes herom. Teknik- og Miljøforvaltningen kan, hvis der er vægtige grunde hertil, modsætte sig, at Leverandørens ydelser erlægges i henhold til dispensation fra gældende Lovgivning Hvis der efter Aftalens indgåelse sker ændring eller påligning af nye offentlige afgifter således, at en relevant afgift indføres, afskaffes, stiger eller falder skal de tilbudte priser korrigeres forholdsmæssigt i overensstemmelse hermed, således at Leverandøren hverken taber eller opnår en uberettiget fortjeneste i forbindelse herved. 15. Procedure for ændringsanmodninger Ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt Leverandøren skal uden ugrundet ophold og senest tyve (20) hverdage efter, at ændringsanmodningen er modtaget, fremsende et løsningsforslag med angivelse af eventuelle konsekvenser for Aftalens ydelser, herunder mængde, kvalitet, leveringstid, Teknik- og Miljøforvaltningens medvirken samt forøgelse eller formindskelse af Leverandørens vederlag Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen kan godkende Leverandørens løsningsforslag, indarbejdes ændringen i Aftalen i overensstemmelse med pkt Ved ændringer i Lovgivning skal den Part, der mener, at der er indtrådt en ændring i en relevant afgift, der giver anledning til ændring af de tilbudte priser, skriftligt meddele den anden Part dette med angivelse af: 16. Vederlag a) Den pågældende ændring i Lovgivningen. b) De faktiske konsekvenser af ændring i Lovgivningen. c) Den forventede betydning for de løbende betalinger Leverandørens priser er indeholdt i den af Leverandøren udfyldte tilbudsliste i Leverandørens tilbud og indeholder alle hertil nødvendige omkostninger, herunder alle interne ydelser samt alle offentlige afgifter. Omkostninger, som ikke er indeholdt i Leverandørens priser, er Teknikog Miljøforvaltningen uvedkommende. Side 11 af 25

12 16.2. Såfremt Leverandørens afholdelse af omkostninger til spilddage og ventepenge skyldes forhold som Teknik- og Miljøforvaltningen bærer ansvaret for, er Leverandøren berettiget til dækning af sine dokumenterede udgifter i forbindelse hermed Den tilbudte pris for Leverandørens ydelser reguleres ikke. 17. Betaling og fakturering Betaling og fakturering foregår elektronisk i henhold til Lovbekendtgørelse om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007). Den elektroniske faktura skal i henhold til Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder (bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010) og Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder (bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011) følge retningslinjerne for NemHandel Leverandørens faktura skal derfor: a) udarbejdes i det fælles offentlige format OIOUBL b) fremsendes via den fælles offentlige transportstandard OIORASP Leverandørens faktura skal indeholde: a) Faktureringsdato b) Fakturanummer c) Angivelse af [opgaven] d) Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer e) Teknik- og Miljøforvaltningens navn, adresse og CVR-nummer f) Ordre- eller rekvisitionsnummer g) Angivelse af de fakturerede ydelser og antal enheder h) Pris pr. enhed, eksklusive moms i) Samlet pris, eksklusive moms Leverandørens faktura skal sendes som elektronisk faktura til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen EAN-nummer: Side 12 af 25

13 17.5. Leverandøren kan tidligst fremsende faktura henholdsvis efter endt førmåling og fremsendelse af delrapport med måleresultater, eftermåling og fremsendelse af delrapport med måleresultater, samt efter udarbejdelse af slutrapport Betaling forfalder 30 kalenderdage efter Teknik- og Miljøforvaltningens modtagelse af fyldestgørende elektronisk faktura. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den forudgående hverdag Betaler Teknik- og Miljøforvaltningen senere end forfaldsdagen, jf. pkt. 17.6, kan Leverandøren kræve, at Teknik- og Miljøforvaltningen betaler rente fra forfaldsdagen med Nationalbankens til enhver tid gældende officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % Såfremt forhold hos Leverandøren gør, at fakturering ikke sker elektronisk, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge Teknik- og Miljøforvaltningen er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. 18. Modregning Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen mener, at der skal ske fradrag i betalingerne, er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til at modregne sådanne beløb i Leverandørens vederlag I tilfælde af manglende opfyldelse af krav om dokumentation og kvalitetssikring er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til at tilbageholde et beløb, som svarer til de udgifter, som Teknik- og Miljøforvaltningen må antages at blive påført, såfremt tredjemand skal fremstille materialet I tilfælde af uenighed om honorering af en betalingsanmodning, skal Leverandøren på Teknik- og Miljøforvaltningens anmodning udstede en kreditnota på fulde beløb og efterfølgende fremsende faktura på det ubestridte beløb til Teknik- og Miljøforvaltningens betaling. Leverandøren er ikke berettiget til at undlade at erlægge ydelser på grund af uenighed om betalingen Leverandørens kreditnota skal opfylde samme retningslinjer som Leverandørens faktura. Side 13 af 25

14 19. Forsikring Senest ved Aftalens underskrift skal Leverandøren dokumentere, at erhvervsansvarsforsikringen, jf. pkt. 19.2, litra b, er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt præmien til de krævede forsikringer ikke betales af Leverandøren, eller forsikringsselskabet opsiger en forsikring Leverandøren er forpligtet til i Aftaleperioden selv at tegne og holde følgende forsikringer i kraft: a) Alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring for personale og motorkøretøjsforsikring. b) Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab, omfattende de aktiviteter der fremgår af Aftalen, og som dækker skade på person og/eller ting i forbindelse med udførelsen af Arbejder, herunder produktansvar Ved underentrepriser skal Leverandøren sikre sig, at underleverandøren er dækket af Leverandørens erhvervsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring, eller at underleverandøren har en selvstændig erhvervsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring med en tilsvarende dækning Teknik- og Miljøforvaltningen skal løbende og uopholdeligt være opdateret med dokumentation for Leverandørens gyldige forsikringer Leverandøren skal hvert år ved forsikringens fornyelse levere et forsikringscertifikat til Teknik- og Miljøforvaltningen på de krævede forsikringer. 20. Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Leverandøren kan ikke uden Teknik- og Miljøforvaltningens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand, medmindre dette sker ved fusion, eller til Leverandørens moderselskab. Side 14 af 25

15 20.2. Leverandøren kan i forhold til sin ret til betaling give én transport på sit samlede tilgodehavende til en af Teknikog Miljøforvaltningen godkendt bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut. Alle omkostninger i denne henseende afholdes af Leverandøren og er Teknik- og Miljøforvaltningen uvedkommende Leverandøren er i forhold til sine forpligtelser berettiget til at anvende underleverandører i det omfang det fremgår af Aftalen, samt i øvrigt i den udstrækning det er sædvanligt i branchen og forventeligt for Teknik- og Miljøforvaltningen ved Aftalens indgåelse. Leverandøren er forpligtet at oplyse Teknik- og Miljøforvaltningen om de til enhver tid værende underleverandører. Brug af underleverandører påvirker ikke Leverandørens ansvar over for Teknik- og Miljøforvaltningen, og eventuelle underleverandører skal efterleve alle Aftalens vilkår, herunder krav til kvalitetsstyring, miljøledelse og sikkerhed mv Udskiftning af en eksisterende underleverandør kan ikke ske uden Teknik- og Miljøforvaltningens skriftlige samtykke. Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. 21. Teknik- og Miljøforvaltningens overdragelse af rettigheder og pligter Teknik- og Miljøforvaltningen kan overdrage sine forpligtelser efter Aftalen til en anden offentlig institution, eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige direkte eller indirekte drives for offentlige midler Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen overdrager sine rettigheder og forpligtelse efter Aftalen til en offentlig institution, som Teknik- og Miljøforvaltningen ikke hæfter for, forudsætter overdragelsen, at Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat indestår for Aftalens opfyldelse Såfremt Københavns Kommunes geografiske område ændres f.eks. i forbindelse med en eventuel kommunesammenlægning skal Aftalen videreføres med de nødvendige tilpasninger som følge af ændringen. 22. Skadeforvoldelse Side 15 af 25

16 22.1. Leverandøren er ansvarlig for person- eller tingskade, som forvoldes af forhold, som kan tilskrives Leverandøren i forbindelse med Aftalens opfyldelse efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Leverandøren er endvidere ansvarlig for de tab og omkostninger, som Teknik- og Miljøforvaltningen måtte blive påført som følge heraf, men ikke indirekte tab i øvrigt Leverandøren har det fulde ansvar for gener og skader, som Leverandørens ydelser efter Aftalen eller tilknyttede ydelser i forbindelse hermed måtte påføre tredjemand eller tredjemands ejendom, og Leverandøren skal holde Teknik- og Miljøforvaltningen skadesløs, dersom denne ifalder erstatningsansvar som følge heraf Var eller burde Leverandøren være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af forurening, og medfører Leverandørens håndtering af denne en udbredelse af forureningen, bærer Leverandøren ansvaret herfor. Leverandørens ansvar er begrænset til den forureningsudbredelse, som kan tilskrives Leverandørens håndtering og skal således ikke oprense forurening i øvrigt. Leverandøren bærer desuden ansvaret for forurening, som han selv forvolder Hvis en forringelse eller skade kræver afhjælpning, og Leverandøren ikke trods påkrav foretager det fornødne, er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at foretage afhjælpning for Leverandørens regning Hvis Leverandørens underleverandør i forbindelse med Aftalens opfyldelse forvolder person- eller tingskade under omstændigheder, der er ansvarspådragende for den pågældende underentreprenør efter dansk rets almindelige erstatningsregler, hæfter Leverandøren herfor både i forhold til Teknik- og Miljøforvaltningen og i forhold til tredjemand Hvis tredjemand rejser et krav mod Teknik- og Miljøforvaltningen på grund af forhold, som Leverandøren er ansvarlig for eller hæfter for i henhold til nærværende pkt. 22, skal Leverandøren friholde Teknik- og Miljøforvaltningen for enhver deraf følgende udgift. Teknik- og Miljøforvaltningen kan i sådanne tilfælde i det omfang det er muligt kræve, at Leverandøren overtager førelsen af den pågældende sag, ligesom Leverandøren har ret hertil Når størrelsen af krav efter nærværende pkt. 22 kan opgøres, er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til at modregne dette krav i betalinger til Leverandøren, jf. pkt Side 16 af 25

17 23. Misligholdelse Hvis Leverandørens ydelser ikke opfylder kravene i Aftalen foreligger der misligholdelse af Aftalen. I sådanne tilfælde gælder, ud over de i Aftalen specifikt anførte beføjelser, dansk rets almindelige regler vedrørende beføjelser og sanktioner samt opgørelse af tab i anledning af kontraktuel misligholdelse, herunder adgangen til forholdsmæssigt afslag og erstatning Fradrag og modregning i betalingerne grundet misligholdelse fritager ikke Leverandøren for hurtigst muligt at bringe ydelserne op på det niveau (udbedring af mangler mv.), der er fastlagt i Aftalen Erstatningsbeløb kan modregnes i Leverandørens ret til vederlag, jf. pkt Force majeure Leverandøren er ansvarsfri, når korrekt opfyldelse af Aftalen er umulig som følge af force majeure i form af ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kan afbøde og ikke burde have forudset Leverandøren er ikke berettiget til betaling for de ydelser, der ikke leveres på grund af force majeure Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarsfri, hvis Teknikog Miljøforvaltningens manglende opfyldelse af Aftalen skyldes force majeure Hver Part afholder endeligt egne omkostninger og/eller bærer egne tab som følge af force majeure I tilfælde af force majeure skal den berørte Part underrette den anden Part inden syv (7) kalenderdage om den opståede hændelse inklusive oplysninger om, hvordan hændelsen påvirker leveringen af ydelser. Underretningen skal indeholde detaljer om, hvordan force majeure hændelsen forventes at påvirke leveringen af ydelser samt forslag til afhjælpningsforanstaltninger Såfremt en force majeure hændelse umuliggør opfyldelse af væsentlige dele af Aftalen i halvfems (90) på hinanden følgende kalenderdage, er hver af Parterne berettiget til at opsige Aftalen med ti (10) kalenderdages skriftligt varsel, uden at det medfører et økonomisk mellemværende mellem Parterne. Side 17 af 25

18 25. Leverandørens forsinkelse Leverandøren skal straks underrette Teknik- og Miljøforvaltningen om enhver forventet forsinkelse og angive forventet leveringstidspunkt Accepterer Teknik- og Miljøforvaltningen Leverandørens ændrede leveringstidspunkt, erstatter dette det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke ved passivitet tabe sin ret til at kræve levering af Leverandørens ydelser. 26. Mangler ved Leverandørens ydelser Afgørelsen af, om Leverandørens ydelser lider af en mangel, træffes ud fra deres beskaffenhed på tidspunktet, hvor ydelserne er leveret, jf. pkt Der foreligger en mangel ved Leverandørens ydelser, hvis: a) Ydelserne ikke svarer til den betegnelse, herunder art, mængde, specifikationer, mål og kvalitet, hvorunder de er solgt. b) Ydelserne ikke er egnet til Teknik- og Miljøforvaltningens særlige formål. c) Ydelserne ikke er egnet til formål, som ydelser af den pågældende type sædvanligvis anvendes til. d) Ydelserne i øvrigt er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge nærværende Aftale og de foreliggende omstændigheder skulle være. e) Leverandøren har givet urigtige eller vildledende oplysninger, såfremt disse kan antages at have haft betydning for Teknik- og Miljøforvaltningens bedømmelse af ydelserne. f) Leverandøren har forsømt at give Teknik- og Miljøforvaltningen oplysning om forhold, der har haft betydning for Teknik- og Miljøforvaltningens bedømmelse af genstanden, og som Leverandøren kendte eller burde kende. Side 18 af 25

19 26.3. Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at reklamere, skal Teknik- og Miljøforvaltningen give Leverandøren skriftlig meddelelse herom inden for otte (8) kalenderdage efter, at Teknik- og Miljøforvaltningen har opdaget eller burde opdage manglen. I modsat fald taber Teknik- og Miljøforvaltningen retten til at påberåbe sig manglen Foreligger der en mangel ved Leverandørens ydelser, jf. pkt. 26.2, kan Teknik- og Miljøforvaltningen kræve afhjælpning af manglen eller omlevering, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger. Leverandøren skal opfylde krav om afhjælpning eller omlevering inden for fjorten (14) kalenderdage efter Teknik- og Miljøforvaltningens reklamation, uden udgift og ulempe for Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen kan tilbageholde Leverandørens vederlag, jf. pkt. 16, indtil, at krav om afhjælpning eller omlevering er opfyldt Hvor afhjælpning af manglen eller omlevering, jf. pkt. 26.4, er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger, samt hvor Leverandøren ikke har afhjulpet manglen eller foretaget omlevering inden for fjorten (14) dage efter Teknik- og Miljøforvaltningens reklamation, kan Teknik- og Miljøforvaltningen kræve et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens vederlag, jf. pkt. 16, eller foretage dækningskøb. 27. Teknik- og Miljøforvaltningens ophævelsesadgang Teknik- og Miljøforvaltningen kan ophæve Aftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side. Ophævelse på grund af mangler forudsætter, at der er tale om en væsentlig mangel, som efter gentagne påkrav ikke er udbedret Teknik- og Miljøforvaltningen er berettiget til at begrænse ophævelsen til alene at angå den del af Aftalen, som er misligholdt Der anses bl.a. at foreligge væsentlig misligholdelse i følgende ikke kumulative tilfælde: a) Gentagen misligholdelse af de i Aftalen fastsatte forpligtelser og manglende efterlevelse af reklamationer, som medfører alvorlige gener for Teknik- og Miljøforvaltningen. Side 19 af 25

20 b) Gentagne alvorlige overskridelser af de anførte krav eller manglende imødekommelse af berettiget ønske om fastholdelse af organisationen på det aftalte niveau. c) Grove fejl eller forsømmelser i forbindelse med Leverandørens gennemførelse af kvalitetsstyring samt grove eller gentagne overtrædelser af sikkerhedsprocedurer og lovmæssige bestemmelser i relation til arbejdsmiljø. d) Misligholdelse af essentielle forpligtelser i henhold til Aftalen i øvrigt, hvis dette påfører Teknik- og Miljøforvaltningen så alvorlige gener, at Leverandøren ikke rimeligvis kan kræve Aftalen opretholdt. e) Manglende overholdelse af gældende Lovgivning, såfremt der er afsagt endelig dom herom mod Leverandøren, Leverandøren erkender overtrædelsen, eller Leverandøren ikke senest tyve (20) hverdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom fra Teknik- og Miljøforvaltningen dokumenterer, at den gældende lovgivning er overholdt Herudover er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til at ophæve Aftalen i følgende øvrige tilfælde: a) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Aftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Aftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. b) Manglende opfyldelse af kravene til forsikring, jf. pkt Teknik- og Miljøforvaltningen kan ophæve Aftalen ved Leverandørens konkurs, med de begrænsninger, der følger af Konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011) Teknik- og Miljøforvaltningen kan straks ophæve Aftalen, såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må antages at være ude af stand til at opfylde Aftalen. Ophævelsesadgangen er betinget af, at Leverandøren ikke har stillet eller på Teknik- og Miljøforvaltningens opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for Aftalens opfyldelse. Side 20 af 25

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 04-05-2015. Sagsnr. 2015-0074688. Aftale MINIBUSSER OPERATIONEL LEASING 48 MDR. 15.000 KM.

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 04-05-2015. Sagsnr. 2015-0074688. Aftale MINIBUSSER OPERATIONEL LEASING 48 MDR. 15.000 KM. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 04-05-2015 Aftale Sagsnr. 2015-0074688 MINIBUSSER OPERATIONEL LEASING 48 MDR. 15.000 KM. ÅRLIGT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalevilkår og fortolkning... 5

Læs mere

Aftale (udkast af 19. juni 2015)

Aftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5 Aftale (udkast af 19. juni 2015) OPERATIONEL LEASING. GUMMIHJULSLÆSSERE OG GRAVEMASKINE TIL AFATEK AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere