Aftale Sagsnr Dokumentnr MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr Dokumentnr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalevilkår og fortolkning Aftalegrundlag Definitioner Aftaleperioden Leverandørens ydelser og forudsætninger Tiden for Aftalens opfyldelse Levering Ejerskab og rettigheder Teknik- og Miljøforvaltningens ydelser Samarbejdet Underleverandører Dokumentation Teknik- og Miljøforvaltningens kontrol og tilsyn Ændringer i Lovgivningen Procedure for ændringsanmodninger Vederlag Betaling og fakturering Modregning Forsikring Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Teknik- og Miljøforvaltningens overdragelse af rettigheder og pligter Skadeforvoldelse Misligholdelse Force majeure Leverandørens forsinkelse Mangler ved Leverandørens ydelser Teknik- og Miljøforvaltningens ophævelsesadgang Det økonomiske opgør ved Teknik- og Miljøforvaltningens ophævelse Leverandørens ophævelsesadgang Det økonomiske opgør ved Leverandørens ophævelse Fælles regler for ophævelse Pålagt ophør Fortrolighed Meddelelser til offentligheden Videregivelse af oplysninger til Teknik- og Miljøforvaltningen Tvister Side 2 af 25

3 37. Underskrifter Side 3 af 25

4 PARTERNE Undertegnede Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks København V Danmark CVR-nummer: (herefter benævnt Teknik- og Miljøforvaltningen ) og medundertegnede [Part 2] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] (herefter benævnt Leverandøren ) har indgået denne aftale med tilhørende bilag vedrørende Måling af effekt på luftforurening af ensretning af Gasværksvej (herefter benævnt Aftalen ) på følgende vilkår: Side 4 af 25

5 1. Aftalevilkår og fortolkning 1.1. Aftalen indeholder de vilkår, der skal gælde i retsforholdet mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Leverandøren. Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som Parterne er blevet enige om. Der kan således ikke støttes ret på forhold, der fremgår af de dokumenter, der er blevet udarbejdet forud for Aftalens underskrift, hvis sådanne dokumenter ikke genfindes i Aftalen Alle aftalte ændringer til Aftalen, skal for at være gyldige i forhold til Aftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forlængelse af Aftalens sidenummerering, jf. også pkt Leverandøren skal opretholde en fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringer til Aftalen Dokumenter, som knytter sig til det i Aftalen regulerede samarbejde, affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til møntfod (DKK), mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på møder, skal foregå på dansk, medmindre andet aftales mellem Parterne. Hvis der udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, har den danske tekst forrang Hvor det i Aftalen er anført, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller tilsvarende til den anden Part eller i øvrigt reagere over for den anden Part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner være skriftlige, medmindre andet fremgår Overskrifterne til bestemmelserne i Aftalen er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af Aftalen skal der ses bort fra disse overskrifter. 2. Aftalegrundlag 2.1. Aftalegrundlaget udgøres af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: a) Aftalen og eventuelle allonger b) Bilag 1 Kravspecifikationen (Udbudsbetingelserne bilag A) c) Leverandørens tilbud med tilhørende underbilag Side 5 af 25

6 2.2. Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesættes som ugyldig, skal Aftalen i øvrigt opretholdes, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit forhold ligger så tæt ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt. 3. Definitioner 3.1. Ved Aftalen forstås nærværende dokument med tilhørende bilag som anført i pkt. 2 og eventuelle senere allonger Ved Aftaleperioden forstås Aftalens varighed fra ikrafttræden til ophør Ved Aftaleseddel forstås Parternes indgåelse af konkrete skriftlige aftaler om tildeling af ordrer indenfor Aftalen Ved Leverandørens ydelser forstås alle ydelser og leverancer, som Leverandøren eller dennes underleverandører udfører eller burde udføre henholdsvis præstere til opfyldelse og overholdelse af Aftalen Ved Lovgivning forstås fællesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfør af danske love samt almindeligt gældende danske normer (kutymer) og standarder og andre alment gældende forskrifter samt retspraksis Ved Parterne forstås Leverandøren og Teknik- og Miljøforvaltningen (hver for sig Part). 4. Aftaleperioden 4.1. Aftalen træder i kraft med virkning fra tidspunktet for begge parters underskrift Aftalen løber uopsigeligt indtil leverandøren har erlagt samtlige ydelser i henhold til nærværende aftale Ved udløbet af Aftaleperioden ophører Aftalen uden yderligere varsel. 5. Leverandørens ydelser og forudsætninger 5.1. Leverandøren skal i Aftaleperioden levere de tilbudte ydelser inklusive eventuelle optioner, som Teknik- og Miljøforvaltningen gør brug af inden for Aftaleperioden, i overensstemmelse med kravspecifikationen (bilag 1) og Leverandørens tilbud, hvilket navnlig omfatter: Side 6 af 25

7 5.2. Måling af luftforurening på Gasværksvej ved gennemførelse af en målekampagne, således at man kan få præciseret i hvilket omfang ensretning af den sydlige del af Gasværksvej vil bidrage til en reduktion af luftforureningen. Der skal gennemføres før- og eftermålinger af luftforureningen med kvælstofdioxid NO2, partikler under10 mikrometer (PM10), partikler under 2,5 mikrometer (PM2,5), og ultrafine partikler. Målingerne før ensretningen forventes gennemført i en periode på ca. to måneder med opstart i marts Eftermålingerne udføres også i en ca. to måneders periode i marts/april Målemetoden skal være i overensstemmelse med EU s referencemetode, som er beskrevet i EU-direktiv 2008/50/EF. Der henvises i øvrigt til kravspecifikation og udbudsbetingelserne Samtlige Leverandørens ydelser skal leveres i overensstemmelse med Aftalens vilkår, herunder som angivet i kravspecifikationen og omfatter tillige de for ydelsernes levering eller udførelse nødvendige supplerende ydelser for at leve op til Aftalen i overensstemmelse med Leverandørens tilbud Leverandøren kan ikke påberåbe sig forhold, som Leverandøren forud for indgåelsen af Aftalen ved sædvanlig undersøgelse kunne eller burde have konstateret Leverandørens ydelser skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med gældende Lovgivning og sædvanlig god praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse. 6. Tiden for Aftalens opfyldelse 6.1. Leverandøren skal udføre før- og eftermålinger i henhold den i kravspecifikation beskrevne tidsplan. Slutrapporten, som nævnt i kravspecifikation, skal leveres hurtigst muligt efter endt eftermåling og senest juni Levering 7.1. Leverandøren skal levere sine ydelser til nedenstående adresse eller den af Teknik- og Miljøforvaltningen anviste adresse: Side 7 af 25

8 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling, Bæredygtighed Njalsgade København S 7.2. Levering er ikke sket, førend en af Teknik- og Miljøforvaltningen ansat har kvitteret for modtagelsen. 8. Ejerskab og rettigheder 8.1. For ydelserne, som Leverandøren leverer under Aftalen, opnår Teknik- og Miljøforvaltningen ejerskab hertil ved levering i henhold til pkt Ydelser, herunder specialfremstillet værktøj, og dokumentation udleveret af Teknik- og Miljøforvaltningen eller udarbejdet til Teknik- og Miljøforvaltningen i henhold til eller til brug for opfyldelse af Aftalen, tilhører Teknikog Miljøforvaltningen og skal udleveres af Leverandøren på forlangende. Leverandøren har vederlagsfri brugsret til materialet til brug for sin opfyldelse af Aftalen, men dette skal tilbageleveres vederlagsfrit ved Aftalens ophør i ajourført stand Udover de ovennævnte pkt ejendomsrettigheder, som tilkommer Teknik- og Miljøforvaltningen, besidder Leverandøren det fulde ejerskab, også efter Aftalens ophør, til de fysiske og immaterielle aktiver, som Leverandøren tilvejebringer for udførelsen af Aftalen. Dette drejer sig om såvel materiel, forstået som værktøj og køretøjer, materialer samt immaterielle aktiver Leverandøren skal sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningen opnår de i pkt. 8 anførte rettigheder og skal tilsvarende i videst muligt omfang sikre Teknik- og Miljøforvaltningens adgang, hvor denne kræver tredjeparts godkendelse. Det er ikke en forudsætning for Teknik- og Miljøforvaltningens opnåelse af ret til Leverandørens ydelser i henhold til Aftalen, at Teknik- og Miljøforvaltningen underskriver eller på anden måde accepterer licensbetingelser, der i modstrid med Aftalens bestemmelser i øvrigt. 9. Teknik- og Miljøforvaltningens ydelser 9.1. Teknik- og Miljøforvaltningen yder betaling til Leverandøren i henhold til Aftalens pkt Samarbejdet Side 8 af 25

9 10.1. Parterne er forpligtet til i hele Aftaleperioden at understøtte et tæt samarbejde, således at alle ydelser stedse optimeres og konflikter undgås Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende Aftalen: Teknik- og Miljøforvaltningens kontaktperson: Ingeniør Faris Salim Abdali Telefonnummer: Leverandørens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Parterne skal underrette hinanden 14 kalenderdage forud for en eventuel udskiftning af kontaktpersoner Udskiftning af nøglepersoner, som angivet i Leverandørens tilbud, kan alene ske, hvis udskiftningen er sagligt begrundet, og hvis den nye medarbejder som minimum besidder tilsvarende, relevante kvalifikationer, som gældende for den forrige medarbejder Det personale, der anvendes til at opfylde Aftalen, skal være fagligt velkvalificeret samt i besiddelse af nødvendige autorisationer mv Teknik- og Miljøforvaltningen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i bemandingen, hvor dette er sagligt begrundet, herunder i samarbejdsvanskeligheder Teknik- og Miljøforvaltningen kan forlange, at Leverandøren fjerner medarbejdere, herunder underentreprenørers medarbejdere, der har givet anledning til berettiget kritik (f.eks. hvor en medarbejder har udført arbejde med væsentlige mangler, eller gentagne gange har udført mangelfuldt arbejde), ligesom Teknik- og Miljøforvaltningen kan forlange medarbejdere fjernet, hvis disse har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, tilsidesat almindelige hensyn til sikkerhed eller er påvirket af alkohol eller andre rusmidler. 11. Underleverandører Til opfyldelsen af Aftalen har Leverandøren indgået aftale med følgende underleverandører: Side 9 af 25

10 [virksomhed] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] 12. Dokumentation Leverandøren forpligter sig til i det i Aftalen anførte omfang at fremsende dokumentation vedrørende leveringen og udførelsen af Leverandørens ydelser. Materialet skal leveres digitalt Teknik- og Miljøforvaltningen har ret, men ikke pligt, til at kommentere Leverandørens dokumentation Det forhold, at Teknik- og Miljøforvaltningen kommenterer eller undlader at kommentere fremsendt dokumentation, ændrer ikke ved Leverandørens ansvar i henhold til Aftalen, og det reducerer eller afskærer ej heller Teknikog Miljøforvaltningens muligheder for at gøre misligholdelse gældende Hvis den modtagne dokumentation udviser mangler ved Leverandørens ydelser, kan dette have konsekvenser for betalingerne fra Teknik- og Miljøforvaltningen, jf. pkt Teknik- og Miljøforvaltningens kontrol og tilsyn Teknik- og Miljøforvaltningen er berettiget, men ikke forpligtet, til at føre løbende kontrol med Leverandørens ydelser i henhold til Aftalen. Leverandørens ansvar i henhold til Aftalen ændres ikke ved, at Teknik- og Miljøforvaltningen fører eller undlader at føre kontrol. Kontrollen skal tilrettelægges, så den ikke er til gene for Leverandøren Leverandøren skal yde Teknik- og Miljøforvaltningen praktisk bistand og imødekommenhed i forbindelse med dennes kontrol og er forpligtet til uden særskilt vederlag at give Teknik- og Miljøforvaltningen eller dennes tilsyn adgang til oplysninger, dokumentation, arbejdspladser, produktionssteder, installationer, værksteder, lagre og andet, som er relevant for Teknik- og Miljøforvaltningens gennemførelse af en sådan kontrol. 14. Ændringer i Lovgivningen Side 10 af 25

11 14.1. Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af Aftalen sker under overholdelse af den til enhver tid gældende Lovgivning. Hvis Leverandørens ydelser erlægges i henhold til dispensation fra myndighederne, skal Teknik- og Miljøforvaltningen underrettes herom. Teknik- og Miljøforvaltningen kan, hvis der er vægtige grunde hertil, modsætte sig, at Leverandørens ydelser erlægges i henhold til dispensation fra gældende Lovgivning Hvis der efter Aftalens indgåelse sker ændring eller påligning af nye offentlige afgifter således, at en relevant afgift indføres, afskaffes, stiger eller falder skal de tilbudte priser korrigeres forholdsmæssigt i overensstemmelse hermed, således at Leverandøren hverken taber eller opnår en uberettiget fortjeneste i forbindelse herved. 15. Procedure for ændringsanmodninger Ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt Leverandøren skal uden ugrundet ophold og senest tyve (20) hverdage efter, at ændringsanmodningen er modtaget, fremsende et løsningsforslag med angivelse af eventuelle konsekvenser for Aftalens ydelser, herunder mængde, kvalitet, leveringstid, Teknik- og Miljøforvaltningens medvirken samt forøgelse eller formindskelse af Leverandørens vederlag Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen kan godkende Leverandørens løsningsforslag, indarbejdes ændringen i Aftalen i overensstemmelse med pkt Ved ændringer i Lovgivning skal den Part, der mener, at der er indtrådt en ændring i en relevant afgift, der giver anledning til ændring af de tilbudte priser, skriftligt meddele den anden Part dette med angivelse af: 16. Vederlag a) Den pågældende ændring i Lovgivningen. b) De faktiske konsekvenser af ændring i Lovgivningen. c) Den forventede betydning for de løbende betalinger Leverandørens priser er indeholdt i den af Leverandøren udfyldte tilbudsliste i Leverandørens tilbud og indeholder alle hertil nødvendige omkostninger, herunder alle interne ydelser samt alle offentlige afgifter. Omkostninger, som ikke er indeholdt i Leverandørens priser, er Teknikog Miljøforvaltningen uvedkommende. Side 11 af 25

12 16.2. Såfremt Leverandørens afholdelse af omkostninger til spilddage og ventepenge skyldes forhold som Teknik- og Miljøforvaltningen bærer ansvaret for, er Leverandøren berettiget til dækning af sine dokumenterede udgifter i forbindelse hermed Den tilbudte pris for Leverandørens ydelser reguleres ikke. 17. Betaling og fakturering Betaling og fakturering foregår elektronisk i henhold til Lovbekendtgørelse om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007). Den elektroniske faktura skal i henhold til Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder (bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010) og Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder (bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011) følge retningslinjerne for NemHandel Leverandørens faktura skal derfor: a) udarbejdes i det fælles offentlige format OIOUBL b) fremsendes via den fælles offentlige transportstandard OIORASP Leverandørens faktura skal indeholde: a) Faktureringsdato b) Fakturanummer c) Angivelse af [opgaven] d) Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer e) Teknik- og Miljøforvaltningens navn, adresse og CVR-nummer f) Ordre- eller rekvisitionsnummer g) Angivelse af de fakturerede ydelser og antal enheder h) Pris pr. enhed, eksklusive moms i) Samlet pris, eksklusive moms Leverandørens faktura skal sendes som elektronisk faktura til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen EAN-nummer: Side 12 af 25

13 17.5. Leverandøren kan tidligst fremsende faktura henholdsvis efter endt førmåling og fremsendelse af delrapport med måleresultater, eftermåling og fremsendelse af delrapport med måleresultater, samt efter udarbejdelse af slutrapport Betaling forfalder 30 kalenderdage efter Teknik- og Miljøforvaltningens modtagelse af fyldestgørende elektronisk faktura. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den forudgående hverdag Betaler Teknik- og Miljøforvaltningen senere end forfaldsdagen, jf. pkt. 17.6, kan Leverandøren kræve, at Teknik- og Miljøforvaltningen betaler rente fra forfaldsdagen med Nationalbankens til enhver tid gældende officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % Såfremt forhold hos Leverandøren gør, at fakturering ikke sker elektronisk, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge Teknik- og Miljøforvaltningen er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. 18. Modregning Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen mener, at der skal ske fradrag i betalingerne, er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til at modregne sådanne beløb i Leverandørens vederlag I tilfælde af manglende opfyldelse af krav om dokumentation og kvalitetssikring er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til at tilbageholde et beløb, som svarer til de udgifter, som Teknik- og Miljøforvaltningen må antages at blive påført, såfremt tredjemand skal fremstille materialet I tilfælde af uenighed om honorering af en betalingsanmodning, skal Leverandøren på Teknik- og Miljøforvaltningens anmodning udstede en kreditnota på fulde beløb og efterfølgende fremsende faktura på det ubestridte beløb til Teknik- og Miljøforvaltningens betaling. Leverandøren er ikke berettiget til at undlade at erlægge ydelser på grund af uenighed om betalingen Leverandørens kreditnota skal opfylde samme retningslinjer som Leverandørens faktura. Side 13 af 25

14 19. Forsikring Senest ved Aftalens underskrift skal Leverandøren dokumentere, at erhvervsansvarsforsikringen, jf. pkt. 19.2, litra b, er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt præmien til de krævede forsikringer ikke betales af Leverandøren, eller forsikringsselskabet opsiger en forsikring Leverandøren er forpligtet til i Aftaleperioden selv at tegne og holde følgende forsikringer i kraft: a) Alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring for personale og motorkøretøjsforsikring. b) Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab, omfattende de aktiviteter der fremgår af Aftalen, og som dækker skade på person og/eller ting i forbindelse med udførelsen af Arbejder, herunder produktansvar Ved underentrepriser skal Leverandøren sikre sig, at underleverandøren er dækket af Leverandørens erhvervsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring, eller at underleverandøren har en selvstændig erhvervsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring med en tilsvarende dækning Teknik- og Miljøforvaltningen skal løbende og uopholdeligt være opdateret med dokumentation for Leverandørens gyldige forsikringer Leverandøren skal hvert år ved forsikringens fornyelse levere et forsikringscertifikat til Teknik- og Miljøforvaltningen på de krævede forsikringer. 20. Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Leverandøren kan ikke uden Teknik- og Miljøforvaltningens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand, medmindre dette sker ved fusion, eller til Leverandørens moderselskab. Side 14 af 25

15 20.2. Leverandøren kan i forhold til sin ret til betaling give én transport på sit samlede tilgodehavende til en af Teknikog Miljøforvaltningen godkendt bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut. Alle omkostninger i denne henseende afholdes af Leverandøren og er Teknik- og Miljøforvaltningen uvedkommende Leverandøren er i forhold til sine forpligtelser berettiget til at anvende underleverandører i det omfang det fremgår af Aftalen, samt i øvrigt i den udstrækning det er sædvanligt i branchen og forventeligt for Teknik- og Miljøforvaltningen ved Aftalens indgåelse. Leverandøren er forpligtet at oplyse Teknik- og Miljøforvaltningen om de til enhver tid værende underleverandører. Brug af underleverandører påvirker ikke Leverandørens ansvar over for Teknik- og Miljøforvaltningen, og eventuelle underleverandører skal efterleve alle Aftalens vilkår, herunder krav til kvalitetsstyring, miljøledelse og sikkerhed mv Udskiftning af en eksisterende underleverandør kan ikke ske uden Teknik- og Miljøforvaltningens skriftlige samtykke. Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. 21. Teknik- og Miljøforvaltningens overdragelse af rettigheder og pligter Teknik- og Miljøforvaltningen kan overdrage sine forpligtelser efter Aftalen til en anden offentlig institution, eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige direkte eller indirekte drives for offentlige midler Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen overdrager sine rettigheder og forpligtelse efter Aftalen til en offentlig institution, som Teknik- og Miljøforvaltningen ikke hæfter for, forudsætter overdragelsen, at Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat indestår for Aftalens opfyldelse Såfremt Københavns Kommunes geografiske område ændres f.eks. i forbindelse med en eventuel kommunesammenlægning skal Aftalen videreføres med de nødvendige tilpasninger som følge af ændringen. 22. Skadeforvoldelse Side 15 af 25

16 22.1. Leverandøren er ansvarlig for person- eller tingskade, som forvoldes af forhold, som kan tilskrives Leverandøren i forbindelse med Aftalens opfyldelse efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Leverandøren er endvidere ansvarlig for de tab og omkostninger, som Teknik- og Miljøforvaltningen måtte blive påført som følge heraf, men ikke indirekte tab i øvrigt Leverandøren har det fulde ansvar for gener og skader, som Leverandørens ydelser efter Aftalen eller tilknyttede ydelser i forbindelse hermed måtte påføre tredjemand eller tredjemands ejendom, og Leverandøren skal holde Teknik- og Miljøforvaltningen skadesløs, dersom denne ifalder erstatningsansvar som følge heraf Var eller burde Leverandøren være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af forurening, og medfører Leverandørens håndtering af denne en udbredelse af forureningen, bærer Leverandøren ansvaret herfor. Leverandørens ansvar er begrænset til den forureningsudbredelse, som kan tilskrives Leverandørens håndtering og skal således ikke oprense forurening i øvrigt. Leverandøren bærer desuden ansvaret for forurening, som han selv forvolder Hvis en forringelse eller skade kræver afhjælpning, og Leverandøren ikke trods påkrav foretager det fornødne, er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at foretage afhjælpning for Leverandørens regning Hvis Leverandørens underleverandør i forbindelse med Aftalens opfyldelse forvolder person- eller tingskade under omstændigheder, der er ansvarspådragende for den pågældende underentreprenør efter dansk rets almindelige erstatningsregler, hæfter Leverandøren herfor både i forhold til Teknik- og Miljøforvaltningen og i forhold til tredjemand Hvis tredjemand rejser et krav mod Teknik- og Miljøforvaltningen på grund af forhold, som Leverandøren er ansvarlig for eller hæfter for i henhold til nærværende pkt. 22, skal Leverandøren friholde Teknik- og Miljøforvaltningen for enhver deraf følgende udgift. Teknik- og Miljøforvaltningen kan i sådanne tilfælde i det omfang det er muligt kræve, at Leverandøren overtager førelsen af den pågældende sag, ligesom Leverandøren har ret hertil Når størrelsen af krav efter nærværende pkt. 22 kan opgøres, er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til at modregne dette krav i betalinger til Leverandøren, jf. pkt Side 16 af 25

17 23. Misligholdelse Hvis Leverandørens ydelser ikke opfylder kravene i Aftalen foreligger der misligholdelse af Aftalen. I sådanne tilfælde gælder, ud over de i Aftalen specifikt anførte beføjelser, dansk rets almindelige regler vedrørende beføjelser og sanktioner samt opgørelse af tab i anledning af kontraktuel misligholdelse, herunder adgangen til forholdsmæssigt afslag og erstatning Fradrag og modregning i betalingerne grundet misligholdelse fritager ikke Leverandøren for hurtigst muligt at bringe ydelserne op på det niveau (udbedring af mangler mv.), der er fastlagt i Aftalen Erstatningsbeløb kan modregnes i Leverandørens ret til vederlag, jf. pkt Force majeure Leverandøren er ansvarsfri, når korrekt opfyldelse af Aftalen er umulig som følge af force majeure i form af ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kan afbøde og ikke burde have forudset Leverandøren er ikke berettiget til betaling for de ydelser, der ikke leveres på grund af force majeure Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarsfri, hvis Teknikog Miljøforvaltningens manglende opfyldelse af Aftalen skyldes force majeure Hver Part afholder endeligt egne omkostninger og/eller bærer egne tab som følge af force majeure I tilfælde af force majeure skal den berørte Part underrette den anden Part inden syv (7) kalenderdage om den opståede hændelse inklusive oplysninger om, hvordan hændelsen påvirker leveringen af ydelser. Underretningen skal indeholde detaljer om, hvordan force majeure hændelsen forventes at påvirke leveringen af ydelser samt forslag til afhjælpningsforanstaltninger Såfremt en force majeure hændelse umuliggør opfyldelse af væsentlige dele af Aftalen i halvfems (90) på hinanden følgende kalenderdage, er hver af Parterne berettiget til at opsige Aftalen med ti (10) kalenderdages skriftligt varsel, uden at det medfører et økonomisk mellemværende mellem Parterne. Side 17 af 25

18 25. Leverandørens forsinkelse Leverandøren skal straks underrette Teknik- og Miljøforvaltningen om enhver forventet forsinkelse og angive forventet leveringstidspunkt Accepterer Teknik- og Miljøforvaltningen Leverandørens ændrede leveringstidspunkt, erstatter dette det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke ved passivitet tabe sin ret til at kræve levering af Leverandørens ydelser. 26. Mangler ved Leverandørens ydelser Afgørelsen af, om Leverandørens ydelser lider af en mangel, træffes ud fra deres beskaffenhed på tidspunktet, hvor ydelserne er leveret, jf. pkt Der foreligger en mangel ved Leverandørens ydelser, hvis: a) Ydelserne ikke svarer til den betegnelse, herunder art, mængde, specifikationer, mål og kvalitet, hvorunder de er solgt. b) Ydelserne ikke er egnet til Teknik- og Miljøforvaltningens særlige formål. c) Ydelserne ikke er egnet til formål, som ydelser af den pågældende type sædvanligvis anvendes til. d) Ydelserne i øvrigt er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge nærværende Aftale og de foreliggende omstændigheder skulle være. e) Leverandøren har givet urigtige eller vildledende oplysninger, såfremt disse kan antages at have haft betydning for Teknik- og Miljøforvaltningens bedømmelse af ydelserne. f) Leverandøren har forsømt at give Teknik- og Miljøforvaltningen oplysning om forhold, der har haft betydning for Teknik- og Miljøforvaltningens bedømmelse af genstanden, og som Leverandøren kendte eller burde kende. Side 18 af 25

19 26.3. Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at reklamere, skal Teknik- og Miljøforvaltningen give Leverandøren skriftlig meddelelse herom inden for otte (8) kalenderdage efter, at Teknik- og Miljøforvaltningen har opdaget eller burde opdage manglen. I modsat fald taber Teknik- og Miljøforvaltningen retten til at påberåbe sig manglen Foreligger der en mangel ved Leverandørens ydelser, jf. pkt. 26.2, kan Teknik- og Miljøforvaltningen kræve afhjælpning af manglen eller omlevering, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger. Leverandøren skal opfylde krav om afhjælpning eller omlevering inden for fjorten (14) kalenderdage efter Teknik- og Miljøforvaltningens reklamation, uden udgift og ulempe for Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen kan tilbageholde Leverandørens vederlag, jf. pkt. 16, indtil, at krav om afhjælpning eller omlevering er opfyldt Hvor afhjælpning af manglen eller omlevering, jf. pkt. 26.4, er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger, samt hvor Leverandøren ikke har afhjulpet manglen eller foretaget omlevering inden for fjorten (14) dage efter Teknik- og Miljøforvaltningens reklamation, kan Teknik- og Miljøforvaltningen kræve et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens vederlag, jf. pkt. 16, eller foretage dækningskøb. 27. Teknik- og Miljøforvaltningens ophævelsesadgang Teknik- og Miljøforvaltningen kan ophæve Aftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side. Ophævelse på grund af mangler forudsætter, at der er tale om en væsentlig mangel, som efter gentagne påkrav ikke er udbedret Teknik- og Miljøforvaltningen er berettiget til at begrænse ophævelsen til alene at angå den del af Aftalen, som er misligholdt Der anses bl.a. at foreligge væsentlig misligholdelse i følgende ikke kumulative tilfælde: a) Gentagen misligholdelse af de i Aftalen fastsatte forpligtelser og manglende efterlevelse af reklamationer, som medfører alvorlige gener for Teknik- og Miljøforvaltningen. Side 19 af 25

20 b) Gentagne alvorlige overskridelser af de anførte krav eller manglende imødekommelse af berettiget ønske om fastholdelse af organisationen på det aftalte niveau. c) Grove fejl eller forsømmelser i forbindelse med Leverandørens gennemførelse af kvalitetsstyring samt grove eller gentagne overtrædelser af sikkerhedsprocedurer og lovmæssige bestemmelser i relation til arbejdsmiljø. d) Misligholdelse af essentielle forpligtelser i henhold til Aftalen i øvrigt, hvis dette påfører Teknik- og Miljøforvaltningen så alvorlige gener, at Leverandøren ikke rimeligvis kan kræve Aftalen opretholdt. e) Manglende overholdelse af gældende Lovgivning, såfremt der er afsagt endelig dom herom mod Leverandøren, Leverandøren erkender overtrædelsen, eller Leverandøren ikke senest tyve (20) hverdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom fra Teknik- og Miljøforvaltningen dokumenterer, at den gældende lovgivning er overholdt Herudover er Teknik- og Miljøforvaltningen berettiget til at ophæve Aftalen i følgende øvrige tilfælde: a) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Aftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Aftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. b) Manglende opfyldelse af kravene til forsikring, jf. pkt Teknik- og Miljøforvaltningen kan ophæve Aftalen ved Leverandørens konkurs, med de begrænsninger, der følger af Konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011) Teknik- og Miljøforvaltningen kan straks ophæve Aftalen, såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må antages at være ude af stand til at opfylde Aftalen. Ophævelsesadgangen er betinget af, at Leverandøren ikke har stillet eller på Teknik- og Miljøforvaltningens opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for Aftalens opfyldelse. Side 20 af 25

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere