RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2"

Transkript

1 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX

2 Sags nr.: Dokument nr.: Parterne Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade København S CVR nr. [xx xx xx xx] og fsb Rådhuspladsen København V CVR nr. [xx xx xx xx] i det følgende kaldet Klienten og [Rådgivers navn] [Rådgivers adresse] [Postnr. og by] CVR nr. [xx xx xx xx] i det følgende kaldet Rådgiver (og tilsammen benævnt Parterne og hver for sig "Part") har indgået aftale omkring teknisk bistand og rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af Masterplan for det udsatte by- og boligområde omkring Bispebjerg Kirkegård fase 2 (i det følgende Aftalen ) på følgende vilkår. 2

3 2. Baggrund Københavns Kommunes udviklingsplan for det udsatte byområde Bispebjerg fra 2014 udpeger området omkring Bispebjerg Kirkegård som særligt udsat og beskriver potentialet i, at Københavns Kommune og almene boligorganisationer i området udarbejder og realiserer en samlet strategi for et markant løft frem mod Der ønskes derfor udarbejdet en masterplan, der skal anvise overordnede koncepter og strategiske greb, der medvirker til at åbne isolerede boligafdelinger og attraktioner mod omverdenen og synliggøre områdets store kulturhistoriske og rekreative potentialer. Herunder skal masterplanen skitseres visionære løsninger for byrum, kantzoner, bolignære udearealer. I løsningerne skal indtænkes fortætningsmuligheder herunder evt. nye funktioner, prioritering af bløde trafikanter, reducering af støj, koncepter for skybrudssikring med afsæt i Københavns Kommunes skybrudsplan for området begrønning samt forbindelser til eksisterende tilbud og den omliggende by. Formålet med denne aftale er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de aftalte kriterier for kvalitet, totaløkonomi og tid. Teknik- og Miljøforvaltningen køber ydelser fra Rådgiveren, fordi Teknik- og Miljøforvaltningen ikke selv råder over de nødvendige forudsætninger eller ressourcer til at præstere de af aftalen omfattede ydelser. 3. Opgaven Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen for det udsatte by- og boligområde omkring Bispebjerg Kirkegård fase 2. Opgavens omfang er defineret i Opgavebeskrivelsen, vedlagt som bilag 1 til nærværende aftale. 3.1 Rådgivningsform Opgaven udføres i totalrådgivning omfattende: Udarbejdelse af masterplanen fase 2 jf. Opgavebeskrivelsen. Der er tale om en fase 2 i et samlet projekt og et helhedsblik på det geografiske område, hvorfor det forventes at Rådgiver indarbejder materialet fra fase 1 i løsningerne og samarbejder med rådgiver på den udviklingsplan for Bispebjerg Kirkegård, der udarbejdes sideløbende med masterplanen. 3.2 Tidsplan [Her indsættes Rådgivers tidsplan, udarbejdet på baggrund af Klientens hovedmilepæle]. 4. Aftalegrundlag og vilkår Følgende dokumenter udgør grundlaget for aftalen i prioriteret rækkefølge: 3

4 1. Nærværende aftale med tilhørende bilag, jf. pkt Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89 med undtagelse af de præciseringer og modifikationer der fremgår af nærværende Aftale. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem disse dokumenter, skal de fortolkes under anvendelse af almindelige fortolkningsprincipper i dansk aftaleret med henblik på at udfinde Parternes formål og hensigt med de relevante dokumenter. 4.1 Bilag Bilag 1: Opgavebeskrivelse Bilag 2: Leverandørens tilbud, inkl. løsningsbeskrivelse Bilag 3: Underleverandører Bilag 4: Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5: Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune Bilag 6: Udbudsmateriale inkl. bilag 4.2 Sprog og møntfod Dokumenter, som knytter sig til det i Aftalen regulerede samarbejde, affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til møntfod, mål og vægt er danske. Al mundtlig og skriftlig kommunikation mellem Leverandøren og Kunden skal foregå på dansk, medmindre andet forinden aftales mellem Parterne. 4.3 Sociale og etiske hensyn Ved opfyldelsen af Aftalen indestår Rådgiver for overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om sociale og etiske hensyn ved indkøb. De aktuelle vilkår fremgår af Bilag 4: Leverandørens samfundsansvar (CSR) og Bilag 5: Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune. Såfremt disse vilkår ændres i aftaleperiode og ændringerne samlet set medfører dokumenterbare meromkostninger for Rådgiver i forhold til vilkårene ved Aftalens indgåelse, er Rådgiver berettiget til at få dækning af sine dokumenterede meromkostninger herved. 5. Samarbejde 5.1 Kontaktpersoner Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende Aftalen: 4

5 Klientens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] Rådgivers kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Parterne skal skriftligt underrette hinanden 14 Arbejdsdage forud for en eventuel udskiftning af kontaktpersoner. Rådgiver skal løbende dokumentere status og fremdrift i henhold til overordnede milepæle. Dette sker gennem Rådgivers deltagelse i projektgruppemøder ca. hver 14. dag, to styregruppemøder, to-tre lokale inddragelsesworkshops og koordinering med den udviklingsplan for Bispebjerg Kirkegård (inden for murene), der er ved at blive udarbejdet sideløbende med masterplanen. Rådgiver på denne opgave er Schul Landskabsarkitekter, der også var rådgivere på masterplanens fase 1. Det er projektlederen i Københavns Kommune, der indkalder til møderne og tager referat. 5.2 Underleverandører Såfremt Rådgiver anvender underleverandører, skal dette fremgå af Bilag 3. Underleverandører skal overholde Aftalens forpligtelser, herunder Bilag 4 og Bilag 5. Ønsker Rådgiver at udskifte underleverandører i Aftalens løbetid, skal dette skriftligt meddeles Klienten. 5.3 Rådgivers ydelser Rådgivers ydelser under Aftalen fremgår af Opgavebeskrivelsen (Bilag 1). 5.4 Klientens ydelser Klienten forestår projektledelsen af opgaven, herunder indkaldelse til møder og referatskrivning. Klienten forestår til sparring, såfremt Rådgiver ønsker dette. Klienten sørger for, at Rådgiver er forsynet med relevant materiale, til udarbejdelse af masterplanen. 6. Honorar 6.1 Honorarform Der er tale om et fast honorar efter ABR89 punkt

6 Honoraret indeholder alle omkostninger, herunder alle interne ydelser og offentlige afgifter, transportomkostninger, administration, forsikringer mv. Yderligere omkostninger er Klienten uvedkommende. Honoraret udgør DKK ,- ekskl. moms. Såfremt Klienten gør brug af optionen, vil honoraret udgøre DKK ,- ekskl. moms. 6.2 Udbetaling af honorar Udbetaling af honorar sker ved opgavens afslutning. Der sker ved opgavens afslutning samlet og endelig levering. 6.3 Betaling og fakturering Betaling og fakturering foregår elektronisk i henhold til Lovbekendtgørelse om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007). Den elektroniske faktura skal i henhold til Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder (bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010) og Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder (bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011) følge retningslinjerne for NemHandel. Rådgivers faktura skal derfor: a) udarbejdes i det fælles offentlige format OIOUBL b) fremsendes via den fælles offentlige transportstandard OIORASP Rådgivers faktura skal indeholde: a) Faktureringsdato b) Fakturanummer c) Angivelse af Masterplan for det udsatte by- og boligområde omkring Bispebjerg Kirkegård fase 2 d) Rådgivers navn, adresse og CVR-nummer e) Teknik- og Miljøforvaltningens navn, adresse og CVR-nummer f) Ordre- eller rekvisitionsnummer g) Angivelse af de fakturerede ydelser og antal enheder h) Angivelse af UNSPSC-koder, såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen har tildelt ydelserne UNSPSCkoder i) Pris pr. enhed, eksklusiv moms j) Samlet pris, eksklusiv moms Rådgivers faktura skal sendes som elektronisk faktura til Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen EAN-nummer: [Ordregivers EAN-nummer] Rådgiver kan tidligst fremsende faktura ved endelig levering, jf. pkt

7 Betaling forfalder 30 kalenderdage efter fremsendelse af fyldestgørende elektronisk faktura. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den forudgående hverdag. Betaler Teknik- og Miljøforvaltningen senere end forfaldsdagen, kan Rådgiver kræve, at Teknik- og Miljøforvaltningen betaler rente fra forfaldsdagen med Nationalbankens til enhver tid gældende officielle udlånsrente med et tillæg på 8 %. Såfremt forhold hos Rådgiver gør, at fakturering ikke sker elektronisk, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. Teknik- og Miljøforvaltningen er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. 6.4 Udlæg Udlæg er Klienten uvedkommende, jf. pkt Der ydes ikke udlæg efter ABR89 punkt 3.2. ABR89 afsnit 3.3 om merværdiafgift finder ikke anvendelse i nærværende Aftale. 7. Ophavsret ABR89 punkt 4.1 modificeres som følger: Klienten er berettiget til at anvende hele det materiale, som udarbejdes for opgavens løsning. Rådgiveren har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det materiale, han har udarbejdet. ABR89 punkt 4.2 modificeres som følger: Rådgiveren må ikke uden Klientens samtykke offentliggøre det af ham udarbejdede materiale eller dele heraf. Klienten har den fulde ret til at offentliggøre og distribuere det udarbejdede materiale. ABR89 punkt 4.3 og 4.4 er ikke ændret. Det er af væsentlig betydning, at det udarbejdede materiale overdrages til Klienten ved opgavens afslutning, da der kan blive tale om et senere udbud af de forslag, Rådgiver uarbejder. 7

8 8. Underskrifter Aftalen underskrives i to (2) originale eksemplarer af nedenstående personer, som med deres underskrifter bekræfter at være tegningsberettigede. Hver Part modtager ét (1) eksemplar. [By], den / 20 [By], den / 20 For Klienten [Stillingsbetegnelse] For Rådgiver [Stillingsbetegnelse] [Indsæt navn] [Indsæt navn] 8

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

DSB s almindelige indkøbsbetingelser

DSB s almindelige indkøbsbetingelser DSB s almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet skriftligt er aftalt mellem DSB og Leverandøren gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DSB. 1.2 Leverandørens

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere