om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev"

Transkript

1 Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

2 Udkast til Kontrakt Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Præambel Definitioner Kontraktgrundlag ydelsernes omfang og udførelse Ordens- og sikkerhedsregler Bestemmelser vedrørende værftsopholdet Gamle materialer Risikoens overgang Levering Tilsyn og Prøver Overholdelse af gældende retsforskrifter Ændringer i kontraktperioden Opsigelse Kontraktsum Fakturering og betaling Garantier Forsinkelse Mangler Ophævelse af kontrakten Erstatning Forsikring Meddelelser mellem parterne Ændring af kontrakten Underleverandører Rettigheder til dokumentation Overdragelse af rettigheder Fortrolighed Markedsføring Ophør pålagt af offentlig myndighed Force majeure Arbejdsklausul Samarbejde og organisering Tvister, lovvalg og værneting Fortolkning Ikrafttrædelse BILAG: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Rettelsesskrivelser til udbudsmaterialet under udbuddet Betalings- og milepælsplan Kravspecifikation Værftets tilbud (vedlægges ved kontraktens indgåelse) Projektledere og nøglemedarbejdere Mødevirksomhed

3 Udkast til Kontrakt Side 3 af 12 PRÆAMBEL Parterne er enige om i hele forløbet at samarbejde med en professionel og ansvarlig holdning. Parterne skal løbende orientere hinanden om ethvert forhold som skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb. Kontrakten er indgået efter forudgående EU-udbud med henblik på at Nationalmuseets fyrskib istandsættes ved udskiftning af skibets kobberforhudning. Værftet har ved gennemlæsning af ordregivers udbudsmateriale og ved besigtigelse af skibet forstået ordregivers intentioner bag kontrakten. 1. DEFINITIONER Ved fortolkningen af denne kontrakt skal nedenstående udtryk forstås på den nedenfor anførte måde: Ydelserne Arbejdsdage Den eller de ydelser som værftet skal levere til ordregiver under nærværende kontrakt. Mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 2. KONTRAKTGRUNDLAG Kontrakten består af dette dokument med bilag. Beslutningsreferater fra møder mellem ordregiver og værft, der er accepteret af begge parter, integreres automatisk som en del af kontrakten. Beslutningsreferaterne har forrang for bilagene til kontrakten. Såfremt et beslutningsreferat medfører væsentlige ændringer af kontrakten, skal dette ske ved udarbejdelse af tillæg, jf. punkt YDELSERNES OMFANG OG UDFØRELSE Værftet leverer ydelserne i overensstemmelse med betingelserne, som fremgår af denne kontrakt med bilag. Som led heri forestår værftet eller en af værftet antaget underleverandør bugsering af skibet til og fra værftet. Indholdet af ydelserne er beskrevet i ordregivers krav i bilag 3 med eventuelle ændringer i bilag 1 og i værftets tilbud i bilag 4. Hvor beskrivelserne indeholder bestemmelser om materialevalg, kan værftet ikke uden ordregivers skriftlige accept fravige dette. Værftet kan ikke påberåbe sig at det, der fremgår af bilag 4, medfører, at krav eller beskrivelser i bilag 1 og bilag 3 ikke kan opfyldes. Ydelserne skal opfylde love og regler fastsat af offentlige myndigheder og/eller klassifikationsselskaber. Fristerne i bilag 2 og de i bilag 4 specificerede priser gælder for de krav, der var gældende ved kontraktens underskrift. Såfremt der i kontraktperioden vedtages nye love eller regler som har væsentlig indflydelse på værftets arbejde, fremsender værftet en ændringsanmodning som beskrevet i punkt 11. Såfremt det under arbejdets udførelse, herunder særligt efter fjernelse af skibets kobberforhudning, viser sig, at arbejdet må forventes at få et større omfang eller en anden karakter, end hvad det med rimelighed kunne forudses ved aftalens indgåelse, meddeler værftet straks dette til ordregiver. Meddelelsen skal

4 Udkast til Kontrakt Side 4 af 12 indeholde en beskrivelse af det opståede forhold samt oplyse konsekvens for leveringstid og kontraktsum. Ved beregning at eventuelle ændringer i kontraktsummen anvendes de i bilag 4 oplyste enhedspriser. Først når værftet har modtaget ordregivers skriftlige accept, kan en ændring i værksættes. Arbejdet udføres i overensstemmelse med fristerne i betalings- og milepælsplanen i bilag 2. Værftet kan udskyde frister i planen, dersom værftet kan dokumentere, at det er påkrævet af hensyn til presserende haveriskader på andre skibe eller på grund af vejr- og vindforhold. Værftet meddeler straks ordregiver såfremt en situation, som kan medføre sådan udskydelse, opstår. Ordregiver har i bilag 3 afgivet alle oplysninger om konstruktive forhold, indhold af tanke og lastrum samt andre forhold, der kan have betydning for værftets arbejde og værftsopholdet, inkl. docking, herunder forebyggelse af skader på personel, miljø, skib og/eller værftsanlæg, som ordregiver har viden om. 4. ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLER Værftet foretager den overordnede koordinering af beskyttelses-, sikkerheds- og ordensforanstaltninger på værftets område og om bord på skibet frem til levering på den i bilag 3 oplyste plads. Værftets ordensbestemmelser for værftsopholdet fremgår af bilag BESTEMMELSER VEDRØRENDE VÆRFTSOPHOLDET Alt arbejde på skibet udføres af værftet og dets eventuelle underleverandører som er godkendt af ordregiver. Værftet bærer alle udgifter i forbindelse med værftsopholdet herunder de i bilag 3, punkt 9.1 nævnte. Ordregivers ejendom, herunder indkøbt materiale og udrustning som er faktureret til ordregiver, skal opbevares således, at det tydeligt fremgår, at det tilhører ordregiver. Ordregivers tilsynsførende har adgang til værftet inden for værftets almindelige arbejdstid 6. GAMLE MATERIALER Gammelt materiale, der erstattes med nyt forbliver ordregivers ejendom, ligesom eventuelt beskadiget materiale er ordregivers ejendom jf. bilag 3 punkt 9.1. Den gamle kobberforhudning sælges af værftet i overensstemmelse med bilag 3 punkt 3.8. Eventuelt overskydende nyt kobber tilbagekøber værftet til den dagspris, som kobberet blev anskaffet til. Materiale og udrustning, som tilhører ordregiver, skal samtidig med skibets levering til ordregiver på dennes initiativ og bekostning fjernes fra værftets område. Såfremt disse effekter ikke fjernes senest 30 dage efter levering af skibet, anses ordregiver for at have givet afkald på effekterne og disse tilhører derefter værftet uden vederlag, hvis ikke andet forinden er skriftligt aftalt. 7. RISIKOENS OVERGANG Værftet bærer ansvaret for skader på skibet, materiale og udrustning indkøbt til opfyldelse af denne kontrakt samt for skader, som skibet måtte forvolde på personer eller ting fra skibet af værftet eller en af

5 Udkast til Kontrakt Side 5 af 12 værftet antaget underleverandør afhentes på den i bilag 3 oplyste plads til det leveres tilbage hertil. Værfter tegner forsikring for disse forhold, jf. punkt 20. Opstår skade meddeles dette straks til ordregiver i overensstemmelse med bilag 3 punkt 9.1. Såfremt ordregiver skal iagttage særlige forhold eller gennemføre særlige foranstaltninger i forbindelse med skibets bugsering til og fra værftet, oplyser værftet ordregiver herom senest ved kontraktens underskrift. 8. LEVERING Værftet leverer ydelserne i overensstemmelse med fristerne i bilag 2. Forud for levering gennemfører parterne en prøve af det udførte arbejde, jf. punkt 9. Endelig levering er sket, når værftet har udført alle ydelser, som skal udføres i henhold til denne kontrakt, ordregiver har accepteret foretagne prøver og skibet er leveret på den i bilag 3 angivne plads. 9. TILSYN OG PRØVER Ordregiver udfører såvel teknisk som antikvarisk tilsyn med arbejdet. De af ordregiver udpegede tilsynsførende har bestemmende beslutningskompetence på ordregivers vegne. De tilsynsførende vil dokumentere processen som beskrevet i bilag 3, herunder føre tilsyn med at nye elementer opsættes i overensstemmelse med de oprindelige. Finder de tilsynsførende, at arbejde, som værftet udfører, strider i mod antikvariske hensyn er de tilsynsførende berettiget til uden varsel at standse det igangværende arbejde. Standses arbejdet af ordregivers tilsynsførende skal parterne indgå i en konstruktiv dialog om løsning af de identificerede problemstillinger. Medfører dette at værftets frister i henhold til planen i bilag 2 udskydes, udskydes tilhørende betalinger tilsvarende. Værftet har ikke krav på erstatning i den forbindelse. Fordrer gældende retsforskrifter, at en offentlig myndighed eller et klassifikationsselskab udfører tilsyn med det udførte arbejde, meddeler værftet dette til ordregiver og sikrer, at tilsynet gennemføres. Når værftet finder, at arbejdet er tilendebragt i kontraktmæssig stand, meddeles dette til ordregiver og afprøvning af de tekniske installationer og funktioner foretages i overensstemmelse med betalings og milepælsplanen og bilag 3. Eventuelle konstaterede mangler opføres på en mangelliste, der underskrives af parterne. Levering finder først sted, når de på listen anførte mangler er udbedret. På værftets anmodning underskriver ordregiver en afsluttende mangelliste, når alle mangler er udbedret og dette er accepteret af ordregiver. 10. OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE RETSFORSKRIFTER Fyrskibet er registreret som flydende erhverv. Det påhviler ordregiver, på baggrund af værftets vejledning herom, at foretage anmeldelse og at skaffe enhver godkendelse fra relevante offentlige myndigheder eller klassifikationsselskab for de konstruktioner og arbejder, som måtte være dækket af myndigheds- og klassekrav. Ordregiver afholder udgifterne hertil. Værftet vejleder desuden ordregiver i hvilke forholdsregler, ordregiver skal tage i forbindelse med værftets bugsering af skibet til og fra værftet.

6 Udkast til Kontrakt Side 6 af ÆNDRINGER I KONTRAKTPERIODEN Ordregiver kan til enhver tid fremsætte anmodning om ændring i ydelsernes art og omfang. Sådanne ændringsønsker fremsættes skriftligt til værftet, der inden 10 arbejdsdage fremsender en beskrivelse af ændringen herunder eventuelle konsekvenser for tidsplan og pris. Prisen beregnes på baggrund af de i bilag 4 anførte enhedspriser. Såfremt værftet kan påvise, at ændringsanmodningen af tekniske eller sikkerhedsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, kan denne nægte at efterkomme en ændringsanmodning. Værftet stiller forslag til ændringer i ydelserne såfremt værftet vurderer, at det vil medføre en for ordregiver mere hensigtsmæssig løsning. Forslaget skal indeholde en beskrivelse af ændringen herunder konsekvenser for tidsplan og pris. Prisen beregnes på baggrund af de i bilag 4 anførte enhedspriser. Sådanne forslag skal fremsættes skriftligt til ordregiver, der inden 10 arbejdsdage skal meddele, hvorvidt ordregiver ønsker at acceptere de stillede ændringsforslag. For alle ikke uvæsentlige ændringer til ydelserne indgås skriftlig tillægsaftale mellem parterne, jf. punkt OPSIGELSE Parterne kan opsige kontrakten med et skriftligt varsel på 3 måneder. I opsigelsesperioden leverer værftet ydelserne ligesom ordregiver betaler herfor. Parterne har ikke krav på erstatning ved opsigelse. 13. KONTRAKTSUM Kontraktsummen er aftalt til et samlet fast beløb på DKK inkl. alle gældende afgifter ekskl. moms. Kontraktsummen reguleres med den dokumenterbare forskel på den i tilbuddet indeholdte dagspris for nyt kobber og den på værftets ordreafgivelsestidspunkt gældende dagspris for nyt kobber uden tillæg af nogen art. Værftet har pligt at overvåge markedet for kobber og at varetage ordregivers interesse i at opnå laveste dagspris. Værftet fremsender dokumentation for den aktuelle dagspris. 14. FAKTURERING OG BETALING Ordregiver betaler i overensstemmelse med betalings- og milepælsplanen i bilag 2 under forudsætning af, at værftet på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad værftet i henhold hertil skal have udført på dette tidspunkt. Ved fremsendelse af faktura for den betalingsmilepæl der omfatter indkøb af nyt kobber, vedlægger værftet dokumentation for opnået dagspris. Værftet modregner den opnåede sum for salg af den gamle kobberforhudning i fakturaen for den sidste betalingsmilepæl og vedlægger dokumentation for, at højeste dagspris er opnået. Fakturaer forfalder til betaling 30 kalenderdage efter ordregivers modtagelse og accept af faktura.

7 Udkast til Kontrakt Side 7 af 12 Fakturering skal ske til ordregiver under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (lovebekendtgørelse nr. 798 af 8. juni 2007 om offentlige betalinger mv, med senere ændringer) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. E-faktura der opfylder kravene i ovennævnte bestemmelser vedlagt evt. dokumentation sendes til [ordregiver] EAN nr XXXXXX Fakturaen skal være påført følgende oplysninger: Personreference: Kontrakt reference: Ordregiver har ret til at afvise fakturaer, der ikke fremsendes i overensstemmelse med ovenstående. Værftet kan ikke pålægge faktureringsgebyr. Ved forsinket betaling er værftet berettiget til at beregne renter i henhold til LBK nr. 743 af 04/09/2002 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven). 15. GARANTIER Værftet garanterer, at ydelserne opfylder de i kontrakten stillede krav og i øvrigt udføres i overensstemmelse med sædvanlig god branche skik. Garantien løber 1 år fra tidspunktet for endelig levering. 16. FORSINKELSE Indtræffer der forhold, som må påregnes at medføre, at ydelserne ikke kan leveres til aftalt tid påhviler det værftet, så snart sådanne forsinkelser kan forudses, straks og uden unødigt ophold at give ordregiver skriftlig meddelelse herom, tillige med årsagen/årsagerne til forsinkelsen samt angivelse af, hvornår levering forventes at kunne finde sted. Det påhviler endvidere værftet at afværge eller mindske følgerne af forsinkelsen bedst muligt og efter anmodning oplyse overfor ordregiver, hvad der er foretaget for at afhjælpe forsinkelsen. Tilsvarende skal ordregiver give værftet meddelelse, såfremt ordregiver ikke kan overholde sine forpligtelser. Ingen forsinkelse som ikke skyldes fejl fra ordregivers side, må medføre højere priser eller større udgifter for ordregiver end hvis levering var sket i henhold til den aftalte tidsplan. Såfremt værftet finder, at en forskydning af tidsplanen skyldes ordregivers forhold meddeler værftet straks ordregiver dette. Værftet redegør i meddelelsen for hvilken adfærd fra ordregivers side, som værftet finder, har været årsag til forsinkelsen. Værftet skal loyalt minimere den eventuelle ekstra tid, som værftet finder nødvendig at anvende for at kunne gennemføre arbejdet. Værftet kan kun opkræve betaling for ekstra tid, såfremt værftet kan dokumentere, hvilke opgaver tiden er medgået til, at det var nødvendigt af hensyn til arbejdets fremdrift og at værftet har minimeret tidsforbruget. Betaling afregnes efter de i bilag 4 angivne enhedspriser. Overskrides en aftalt leveringsfrist med mere end 20 Arbejdsdage, og kan forsinkelsen ikke henføres til ordregivers forhold, anes det for væsentlig misligholdelse og ordregiver kan hæve kontrakten helt eller delvist efter eget valg jf. punkt 18.

8 Udkast til Kontrakt Side 8 af MANGLER En mangel foreligger, såfremt ydelserne ikke lever op til de givne garantier eller i øvrigt ikke svarer til, hvad ordregiver med føje kunne forvente. Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation til værftet senest 10 arbejdsdage efter, at ordregiver har konstateret, at en ydelse er mangelfuld. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af på hvilke punkter ydelsen anses for mangelfuld. Værftet skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen af skriftlig reklamation afhjælpe manglen. Har værftet i mere end 20 arbejdsdage forgæves forsøgt at afhjælpe manglerne, kan ordregiver hæve kontrakten helt eller delvist efter eget valg jf. bestemmelserne i punkt 18. Udover det ovenfor anførte gælder dansk rets almindelige regler om erstatning og forholdsmæssigt afslag. 18. OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN Udover hvad der ellers bestemt i denne kontrakt, er begge parter berettiget til at hæve kontrakten helt eller delvist i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i medfør af kontrakten. Ophævelse udelukker ikke, at den hævende part tillige kan opnå erstatning. Såfremt værftet er i en force majeure situation, jf. punkt 29, som forhindrer værftet i at levere, er ordregiver berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt force majeure-situationen varer i mere end 20 arbejdsdage. I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor, kan ordregiver hæve kontrakten såfremt værftet går konkurs, standser sine betalinger, åbner forhandling om akkord eller at værftets formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at værftet må antages ikke at kunne opfylde kontrakten. Det samme gælder, såfremt værftet ophører med den virksomhed som kontrakten vedrører, eller at der indtræder andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. Ophævelse gør ingen indskrænkning i værftets forpligtelser vedrørende tidligere ydelser under kontrakten. 19. ERSTATNING Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, herunder for skade på personer eller skade på eller tab af ting som kan henføres til handlinger eller undladelser udført af en parts medarbejdere eller andre som parten er ansvarlig for. Værftet er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar ansvarlig over for ordregiver for den skade, som leverancen måtte påføre ordregivers ejendom og/eller personale. Ingen af parterne er dog ansvarlige for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Værftet er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for ordregiver for den skade, som leverancen eller kontrakthaver påfører ordregivers ejendom og/eller personale. Værftet tegner de i punkt 20 nævnte forsikringer.

9 Udkast til Kontrakt Side 9 af 12 Værftet er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved ydelserne, en produktskade, værftets skadevoldende adfærd eller andre forhold som værftet hæfter for i overensstemmelse med nærværende kontrakt. 20. FORSIKRING Værftet er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Endvidere skal ordregivers ejendom være dækket af behørig brandforsikring i den periode, det opbevares på værftet ligesom værftet skal tegne kasko- og ansvarsforsikring for skibet i hele perioden, herunder under bugsering. Kaskosummen skal være mindst 5 mill. dkk. Værftet skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringernes eksistens og omfang. 21. MEDDELELSER MELLEM PARTERNE Meddelelser som gives under nærværende kontrakt skal være skriftlige, herunder pr. til de i bilag 5 anførte projektledere. 22. ÆNDRING AF KONTRAKTEN Tillæg eller ændringer til kontrakten kan kun ske ved skriftlig aftale mellem parterne. Ændringer eller tillæg skal nummereres fortløbende underskrives af begge parter og vedlægges kontrakten. 23. UNDERLEVERANDØRER Værftet kan ikke uden ordregivers forudgående skriftlige samtykke benytte underleverandører til ydelserne. Tilsvarende kan værftet ikke uden ordregivers forudgående skriftlige samtykke udskifte allerede accepterede underleverandører. Værftet hæfter for sine underleverandører på ganske samme måde som for sine egne forhold. 24. RETTIGHEDER TIL DOKUMENTATION Ordregiver har alle rettigheder til al dokumentation, herunder eventuelle arbejdstegninger, som udarbejdes som led i kontrakten. 25. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, når de opgaver, som ordregiver hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution. Værftet kan ikke uden ordregivers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Ordregiver kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. 26. FORTROLIGHED

10 Udkast til Kontrakt Side 10 af 12 Værftet skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ordregivers eller andres forhold, som de bliver bekendt med i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Værftet pålægger alle medarbejdere, underleverandører og andre, der bistår værftet, tilsvarende forpligtelse. Tavshedspligten omfatter ikke offentligt tilgængelig information samt information, som værftet får overgivet fra tredjemand, som er i retmæssig besiddelse deraf, og som ikke er undergivet nogen fortrolighedsforpligtelse. 27. MARKEDSFØRING Værftet kan ikke anvende ordregiver i sin markedsføring, herunder på værftets hjemmeside, referencelister mv. uden ordregivers forudgående og skriftlige accept. 28. OPHØR PÅLAGT AF OFFENTLIG MYNDIGHED Pålægges ordregiver af en offentlig myndighed, at bringe kontrakten til ophør er ordregiver berettiget til at gøre dette med et efter omstændighederne passende kort varsel. I det tilfælde har værftet højest krav på en erstatning svarende til negativ kontrakts interesse. Derudover har værftet ingen krav mod ordregiver. 29. FORCE MAJEURE Ingen af parterne er ansvarlige overfor den anden part for forhold, hvis indtræden de ved kontraktens indgåelse ikke burde have påregnet eller ikke burde have undgået eller overkommet herunder lovlig strejke og/eller lockout (force majeure). I tilfælde af force majeure som forhindrer værftet i at levere, bortfalder parternes forpligtelse i det omfang og så længe, force majeuren virker. Der ydes ingen betaling for den periode, som force majeuresituationen varer. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeuren konstateres, og ved denne meddelelse orientere om force majeurens forventede omfang og varighed. Værftet er ansvarligt for eventuelle ekstraomkostninger, som ordregiver måtte blive påført i forbindelse med overenskomststridige strejker og lockout, hvor værftet ikke udfører arbejdet. 30. ARBEJDSKLAUSUL Ordregiver er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at værftet tilsikrer sine medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Værftet forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med kontraktens udførelse, løn og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 31. SAMARBEJDE OG ORGANISERING

11 Udkast til Kontrakt Side 11 af 12 Hver part har udpeget en projektleder som fremgår af bilag 5. Projektlederne varetager den daglige kommunikation omkring kontraktens gennemførelse. Umiddelbart efter kontraktens underskrivelse afholder parterne et opstartsmøde, jf. bilag 6. På opstartsmødet præsenterer værftet en gennemgang af ydelserne som beskrevet i bilag 4. Herefter afholder parterne møder i overensstemmelse med bilag 6. Hver part afholder egne udgifter forbundet med mødevirksomhed. Værftet skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af projektlederen og de i bilag 5 beskrevne medarbejdere. Såfremt værftet undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder, må udskiftningen ikke påføre ordregiver yderligere omkostninger, og den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer. Værftet skal efter ordregivers anmodning udskifte projektlederen, såfremt Ordregivers anmodning er sagligt begrundet. 32. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING Tvister giver ikke ret til standsning af arbejdet. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt, skal i første omgang søges afgjort i mindelighed mellem parterne. Kan tvisten ikke afgøres i mindelighed afgøres tvisten ved voldgift. Voldgiften vil blive gennemført med værneting ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Lovvalg og sprog er dansk. Parterne er enige om at voldgiftsretten skal sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. 33. FORTOLKNING Overskrifterne til bestemmelserne i nærværende kontrakt er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af kontrakten skal der bortses fra disse overskrifter. Henvisning til nærværende kontrakt eller til en bestemmelse deri omfatter også de til kontrakten hørende bilag, respektive de af disse bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. 34. IKRAFTTRÆDELSE Kontrakten med bilag oprettet i to enslydende og behørigt underskrevne eksemplarer, af hvilke hver part har modtaget et eksemplar. Den Værft: Den.2012 Ordregiver:

12 Udkast til Kontrakt Side 12 af

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og.

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og. Notat 7. marts 2017 Kontrakt om gennemførelse af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher Mellem Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K CVR.nr.: 67 85 50

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Gennemførelse af national brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

Gennemførelse af national brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark Kontrakt om Side 1 af 14 Mellem Slots- og Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR 26 48 98 65 som Ordregiver og Leverandør Adresse CVR som Leverandør er dags dato indgået følgende

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt om stemning og vedligehold af flygler og klaverer Delaftale [X]

Kontrakt om stemning og vedligehold af flygler og klaverer Delaftale [X] Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Rosenørns Allé 22 1970 Frederiksberg C CVR-Nr.: 59151517 (i det følgende kaldet Kunden) og Leverandørens navn[ ] Leverandørens adresse[ ] Postnummer og by[ ] CVR

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere