Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift"

Transkript

1 Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

2 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger skal træffes inden for begrænset periode. Disse beslutninger er afgørende for de efterfølgende års it-drift, samarbejdet med leverandøren og styringen af denne samt om forretningsmål kan nås. Digitaliseringsstyrelsen erfarer fra sin rådgivning af myndighederne, at det ofte først er langt inde i anskaffelsesprocessen, at myndighederne bliver opmærksomme visse af disse aktiviteter og beslutninger, hvilket kan medføre en ringere kvalitet af indholdet af aktiviteterne og beslutningerne. Nærværende vejleding søger at bidrage til myndighedernes anskaffelsesprojekter, ved at overskueliggøre aktiviteter, der finder i anskaffelse af outsourcet it-drift. Myndighederne kan referere til vejledningen i planlægningen af anskaffelsen, hvilket kan bidrage til robuste tidsplaner og placering af ansvar for aktiviteter og beslutninger. Digitaliseringsstyrelsen gennemfører halvårligt en dataindsamling over statens outsourcede it-driftskontrakter med en årlig kontraktsum over 5 mio. kroner. Ud fra dette porteføljeoverblik kan det konstateres, at myndighederne stort set udelukkende anskaffer outsourcet it-drift via gennemførelse af et begrænset udbud. Denne vejledning tager derfor udgangspunkt i denne udbudsform, og gennemgår de aktiviteter, der er gennemgående i begrænsede udbud. Vejledningen kommer med gode råd til de enkelte aktiviteter, og kan fungere godt som en huskeliste. Der er valgt en rækkefølge, som primært er kronologisk for et begrænset udbud og overordnet afspejler, hvornår de enkelte hensigtsmæssigt kan finde sted, men som dog ikke er normsættende, hvorfor den enkelte myndighed selv kan udføre aktiviteterne i den rækkefølge og omfang, der bedst passer. Vejledningen forholder sig ikke til selve gennemførelsen af udbud af outsourcet it-drift. Der er således eksempelvis ikke forslag til sammensætning og vægtning af tildelingskriterier, forslag til prismodeller, krav til leverandøren eller kommercielle vilkår. Vejledningen er i stedet anbefalinger til, hvad myndigheder, der skal anskaffe it-drift, med fordel kan medtage i sine overvejelser i forbindelse med de mest forekommende aktiviteter i sådanne udbud. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at anskaffelse af it-drift gennemføres som et itprojekt, hvorfor vejledningen refererer til de forskellige faser i den fællesstatslige it-projektmodel. Se evt. digst.dk for mere information om den fællesstatslige itprojektmodel. 2

3 Figur 1: Aktiviteter i anskaffelse af it-drift i it-projektmodellens faser 2. Anskaffelsens aktiviteter 2.1 Indledende bemærkninger I det følgende gennemgås de aktiviteter, der skal gennemføres, når der anskaffes it-drift gennem et begrænset udbud. Det er vigtigt, at der for hver aktivitet er udpeget en ansvarlig for gennemførelsen af aktiviteten. Aktiviteter kan indeholde flere underaktiviteter, der muligvis involverer flere personer. Det anbefales derfor, at det for hver aktivitet på forhånd er aftalt, hvem der er ansvarlig for hovedaktiviteten, hvem der er ansvarlig for eventuelle underaktiviteter, hvem der er udførende på aktiviteterne samt hvem der godkender de enkelte aktiviteters output. 2.2 Planlægning (projektmodellens analysefase) Indledende overvejelser om anskaffelsen og strategi herfor Først og fremmest skal behovet for anskaffelse af en given it-driftsløsning identificeres, og der skal skabes ledelsesmæssig opmærksomhed omkring det. Informationen kommer typisk initialt fra forretningen, it-afdelingen, en indkøbsenhed, en kontraktstyringsenhed eller juridisk afdeling alt efter, hvordan myndigheden er organiseret. De første skridt til at afgrænse opgaven og afdække afhængigheder med andre systemer og projekter skal foretages, og der skal etableres en arbejdsgruppe, som har til opgave at opsummere den nuværende situation og beskrive behovet for fremtiden, så ledelsen kan allokere de fornødne ressourcer. Det er vigtigt, at opgaven forankres rigtigt i ledelsen. 3

4 Markedsundersøgelse Den teknologiske udvikling går stærkt, og dette gælder især it. Det er derfor ofte en god ide at afklare, hvilke nye løsningsmetoder markedet kan tilbyde i forhold til den eksisterende it-driftsløsning, der muligvis er fem år eller ældre. Nye leveringsformer af services såsom Software-as-a-Service og Cloud ligesom teknologiske landvindinger på mere traditionel it-drift, kan evt. give myndigheden mulighed for at optimere forretningsgange og andre processer på en måde, som måske ikke umiddelbart kan udledes af den eksisterende løsning og kontrakt. En markedsanalyse er således en vigtig aktivitet for, at myndighedens strategi for sourcing, konsolidering af systemer og forretningsmål samt andre strategiske tiltag ift. it-driften lægges på et grundlag, der ikke kun forholder sig til kendte løsninger, men også giver anledning til at overveje alternative løsninger, der måske bedre kan opfylde behov og ønsker. Udarbejdelse af udbudsstrategi På baggrund af markedsundersøgelsen og forretningens behov og sourcingstrategi skal der lægges en strategi for udbuddet. Ønskes der en fleksibel kontrakt, der nemt kan skaleres op og ned, eller peger forretningsbehovet i stedet på en længerevarende, mere statisk model? Hvilke parametre er vigtige for myndigheden? Er prisen eller kvaliteten det vigtigste? Ydelsens kritikalitet sammenholdt med de muligheder, som markedet kan tilbyde, er alle elementer, der har direkte indflydelse på, hvordan anskaffelsen sammensættes fra vederlagsmodel og kontrakttype over varighed til udformningen af eventuelle optioner. Udarbejdelse af tidsplan Det anbefales, at tidsplanen forholder sig til hver enkelt af aktiviteterne i denne vejledning, som giver et overblik over de hovedaktiviteter, der finder sted i en anskaffelse af it-drift med udgangspunkt i, at det sker gennem et begrænset udbud. Aktiviteterne tager ofte længere tid end forventet, og tidsplanen bør udarbejdes så der tages højde for eventuelle forsinkelser, ferieperioder og interne procedurer hos myndigheden. Eksempelvis kan tidsplanen med fordel tage højde for, at visse beslutninger såsom valg af endelig leverandør typisk skal forelægges ledelsen, og at fx en koncernledelse ikke altid mødes med samme hyppighed som andre beslutningsorganer. Anskaffelser af it-drift hos forskellige myndigheder er for varierende til, at der i denne vejledning kan gives forslag til, hvor længe de enkelte aktiviteter mindst bør vare. Det kan dog generelt siges, at minimumsfristerne i Udbudsdirektivet sjældent er relevante i forhold til et it-driftsudbud, da der stort set altid bør afsættes betydeligt længere tid for de fleste aktiviteter, end direktivet tilskriver. På de it-driftskontrakter over fem mio. kr. årligt, som Digitaliseringsstyrelsen 4

5 halvårligt indsamler data om via porteføljeoverblikket, har anskaffelserne i gennemsnit taget 13,5 måneder, svingende fra 6 til 24 måneder. Som en del af tidsplanen bør der allerede fra start afsættes tid i kalenderen hos de personer, der skal varetage forskellige roller i anskaffelsen. Fx kan der med fordel afsættes tid i kalenderen til møder, evaluering, kravspecificering m.v. Fordeling af roller og ansvar samt placering af anskaffelsesprojektet Der skal være en klar fordeling af roller og ansvar i forbindelse med anskaffelsen samt en klar organisatorisk placering. Hvem har det overordnede ansvar og beslutningskompetencen? Det anbefales, at der etableres en organisering omkring anskaffelsen, og at det besluttes, om projektet kører som en del af driften, eller om der etableres en projektorganisation. Det er Digitaliseringsstyrelsens anbefaling, at anskaffelsen organiseres som et projekt. Samtidig skal det klarlægges, hvem der har koordineringsrollen og ansvaret for anskaffelsesprocessen. Desuden bør det tidligt fastslås, hvem der skal bidrage til kravspecifikationen, i hvilken form og omfang de skal bidrage, og til hvilken deadline. Andre vigtige roller skal sikre det konkurrencemæssige aspekt i udbuddet, kvalitetssikre, at lovgivningen er overholdt samt sikre, at der er kompetencer med eksempelvis fagteknisk viden, forretningsmæssig viden eller udbudsteknisk viden med i udbuddet. Se evt. tjekliste om kompetencer i en anskaffelse af it-drift på digst.dk. 2.3 Planlægning, fortsat (projektmodellens anskaffelsesfase) Påbegyndelse af udarbejdelse af udbudsmateriale Det anbefales, at udarbejdelsen af dele af udbudsmaterialet påbegyndes i planlægningen. Det er ofte med til at konkretisere løsningen og kan medvirke til, at problemstillinger og udfordringer, der kan have stor betydning senere i projektet, identificeres på et tidligt tidspunkt og derfor lettere kan håndteres. Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse Udbudsbekendtgørelsen sætter rammerne for hele udbuddet, og det er derfor vigtigt, at beskrivelser af udbuddets genstand, herunder eventuelle optioner samt eventuelle mindstekrav mv. er anført i bekendtgørelsen. Det er udbudsbekendtgørelsen, der fortæller markedet, at myndigheden er i færd med at konkurrenceudsætte den pågældende it-driftsydelse. Jo bedre bekendtgørelsen beskriver den udbudte opgave, jo bedre kan potentielle tilbudsgivere vurdere, om det er en opgave, de kunne være interesserede i at byde på. Myndigheden kan med fordel overveje, hvor mange ansøgere der maksimalt ønskes prækvalificeret. Et større felt giver som udgangspunkt større konkurrence, men giver også en større arbejdsbyrde, da der oftest vil være flere 5

6 tilbud, der skal evalueres, ligesom det muligvis ikke er alle tilbudsgiverne, der reelt er konkurrencedygtige. Et mindre felt af tilbudsgivere reducerer arbejdsbyrden med at evaluere tilbud, men myndigheden kan risikere kun at modtage så få konditionsmæssige bud, at den ønskede konkurrence ikke opnås. Det anbefales, at der er en ansvarlig for udarbejdelsen af udbudsbekendtgørelsen. Personen vil dog typisk skulle indhente bidrag fra andre steder i organisationen. Det er også vigtigt at tage stilling til, hvem i organisationen der kvalitetssikrer udbudsbekendtgørelsen op imod forretningsmål og behov samt hvem der i sidste ende godkender bekendtgørelsen. Fastsættelse af udvælgelseskriterier Som et led i udarbejdelsen af udbudsbekendtgørelsen skal der fastsættes de kriterier, som myndigheden vil bruge til at vælge mellem ansøgerne, hvis der er flere egnede ansøgere, end der er ledige pladser til prækvalificering. Det er værd at notere sig, at det er feltet af prækvalificerede tilbudsgivere, der sætter rammerne for den kommende tilbudsfase og i sidste ende er afgørende for, hvilken leverandør der i sidste ende skal samarbejdes med i den kommende driftsfase. Det kan derfor ofte betale sig at overveje indholdet af udvælgelseskriterierne nøje, så de afspejler myndighedens ønsker og behov. Overvej hvordan udvælgelseskriterierne fastsættes, og hvem der godkender udvælgelseskriterierne inden offentliggørelse. Elektronisk offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Udbudsbekendtgørelsen skal indrykkes i EU-Tidende. Det kan være en fordel at sikre, at andre end den ansvarlige person har kendskab til brugernavn og adgangskode til enotices i tilfælde af, at der er behov for at rette, supplere eller lignende i udbudsbekendtgørelsen, og den medarbejder, der indrykkede bekendtgørelsen, ikke længere er tilgængelig, fx pga. ferie eller jobskifte. Færdiggørelse af udbudsmateriale Mens der udarbejdes udbudsbekendtgørelse og fristen for afgivelse af anmodninger om prækvalifikation løber, kan der arbejdes videre med udbudsmaterialet. Jo længere ind i processen, myndigheden er kommet, i des højere grad skal udbudsmaterialet antage sin endelige form. 2.4 Prækvalifikation (projektmodellens anskaffelsesfase) Modtage anmodninger om prækvalifikation Det kan være en god idé at varsle reception og postmodtagelse om, hvornår der er ansøgningsfrist for udbuddet, hvis de skal deltage i modtagelsen. Hvis receptionen og postmodtagelsen ikke er vant til at modtage ansøgninger i forbindelse med udbud, er det en god idé at give dem en kort instruktion, så 6

7 ansøgninger modtages i overensstemmelse med udbudsreglerne og de vilkår, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Udarbejd på forhånd en kvitteringsskrivelse, som kan bruges i forbindelse med ansøgernes aflevering af deres ansøgning, så det sikres, at alle får den samme kvittering. Vurdering af konditionsmæssighed De indkomne ansøgninger skal vurderes i forhold til konditionsmæssighed. Fx skal det tjekkes, om ansøgningen er afleveret rettidigt, og om den indeholder samtlige krævede dokumenter samt yderligere oplysninger. Det kan være en god idé at aftale, om de personer i organisationen der tjekker ansøgningernes konditionsmæssighed hver især skal koncentrere sig om ét (eller flere) bestemte områder. Ukonditionsmæssige ansøgninger skal afvises og indgår ikke i det efterfølgende felt af ansøgere. Vær opmærksom på, at der også senere i vurderingen kan dukke forhold op, der gør, at en ansøgning, der ellers umiddelbart er blevet erklæret konditionsmæssig, må afvises som ukonditionsmæssig. Det kan fx være forbehold over for mindstekrav eller ufuldstændige oplysninger. Vurdering af ansøgere Ansøgningerne skal distribueres og vurderingerne skal løbende koordineres og samles. Det er vigtigt, at de personer, der skal forestå vurderingen, på forhånd er udpeget og har afsat tid til processen. Tag højde for, at der som regel er behov for personer med stærk faglig kompetence inden for de områder, de skal vurdere. Det kan overvejes, om mindre erfarne medarbejdere kan inddrages bistået af medarbejdere, der har mere erfaring med vurdering af prækvalifikationsansøgninger, så organisationen løbende får udvidet antallet af medarbejdere med udbudskompetencer. Der er behov for, at alle deltagere i vurderingen er bekendt med indholdet af de forskellige udvælgelseskriterier i udbuddet og særligt, hvad der lægges vægt på inden for de områder, den pågældende person er med til at vurdere. Det kan ofte være en fordel at have udarbejdet en vejledning til de personer, der skal vurdere ansøgningerne. Vejledningen kan oplyse om den fremgangsmåde, der er valgt for udbuddet og gøre opmærksom på nogle af de faldgruber, organisationen oftest møder i prækvalificering af ansøgere. Det kan fx være at inddrage elementer fra ansøgningerne, som ikke er en del af udvælgelseskriterierne, i vurderingen. Udarbejdelse af prækvalifikationsrapport De endelige, individuelle vurderinger kan med fordel samles i en prækvalifikationsrapport, der sammenfatter oplysninger om ansøgerne. Prækvalifikationsrapporten samler vurderingerne af alle de indkomne 7

8 ansøgninger og redegør for den vurdering, ansøgningerne har fået ud fra hver enkelt udvælgelseskriterie. En god redegørelse giver læseren en klar fornemmelse af den enkelte ansøgnings styrker og svagheder i forhold til hvert enkelt udvælgelseskriterie, så læseren kan se, hvorfor ansøgningen har fået den konkrete vurdering. I de tilfælde, hvor der er flere egnede ansøgere end der er prækvalifikationspladser, kan rapporten indeholde en sammenligning af ansøgningerne, hvor de enkelte vurderinger stilles over for hinanden med henblik på at identificere de mest egnede. På den baggrund kan prækvalifikationsrapporten også indeholde en indstilling til beslutningstager om valg af prækvalificerede. Udvælgelse blandt ansøgere Hvis der er flere egnede ansøgere, end der er prækvalifikationspladser, er det nødvendigt at foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på baggrund af udvælgelseskriterierne. Der kan med fordel benyttes en proces som beskrevet oven for i udarbejdelse af prækvalifikationsrapport. Godkendelse af prækvalificerede internt Der kan være flere instanser, der skal godkende udfaldet af prækvalifikationen. Typisk skal i hvert fald styregruppen godkende resultatet, men ofte skal der også indstilles til direktion, koncernledelse og lignende. Udarbejdelse af afslagsbreve De ansøgere, der ikke prækvalificeres, skal samtidig med underretningen om beslutningen modtage en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Der kan med fordel bruges uddrag eller hele dele af prækvalifikationsrapporten, dels fordi dette arbejde allerede er udført, dels for at sikre konsistens mellem vurderingen og redegørelsen til ansøgerne. Finpudsning af udbudsmateriale Inden udbudsmaterialet udsendes til de prækvalificerede, kan det være en god idé at justere det i forhold til de sidste erfaringer og drøftelser, der sker i prækvalifikationsfasen. Overvej, om kravspecifikationen og underkriterier også skal justeres på dette tidspunkt. Det er vigtigt at vide, hvem der er ansvarlig for den endelige godkendelse af det samlede udbudsmateriale. 2.5 Tilbud (projektmodellens anskaffelsesfase) Udsendelse af udbudsmateriale Udbudsmaterialet skal udsendes til de prækvalificerede tilbudsgivere. Vær opmærksom på, at nogle mailbokse har begrænsninger på filstørrelser m.m., og at noget materiale måske ikke modtages af en eller flere tilbudsgivere, hvorfor der kan være behov for at følge op på problemer i forbindelse med udsendelsen. 8

9 Informationsmøde Det kan være en god ide at afholde et informationsmøde for tilbudsgiverne. Dato m.m. for mødet skal fremgå af udbudsbetingelserne. Sørg for, at der er lokaler og andet udstyr til rådighed for mødet, at håndtere tilmeldinger, tage referat og følge op på mødet. Det er typisk en god ide at afholde mødet samtidigt for alle tilbudsgivere. Det skal fastlægges, hvad der skal informeres om, og rammerne for, hvad tilbudsgiverne kan spørge til, skal lægges. Der skal muligvis også udarbejdes præsentationsmateriale. Det kan være en god idé at fordele, hvem der er ansvarlig for besvarelse af de forskellige områder, der er omfattet af mødet. Efter mødet skal der ske en opfølgning, som består af udsendelse af mødereferat til alle tilbudsgivere (også de, der ikke var til stede på mødet) og eventuelle justeringer af udbudsmaterialet. Besvarelse af spørgsmål og udsendelse af supplerende materiale Når udbudsmaterialet er udsendt, skal spørgsmål fra tilbudsgiverne modtages og besvares. Det er en god ide, at der er én person, der er ansvarlig for at modtage spørgsmål fra tilbudsgiverne og koordinere besvarelse af spørgsmålene, så der gives ensartede svar. Det kan også være en god ide at aftale, hvordan spørgsmål distribueres til de rigtige personer med de rette kompetencer, og hvor lang frist der er til at besvare spørgsmålene til den person, der koordinerer spørgsmålene. Udarbejdelse af tilbud Denne aktivitet foregår i sagens natur hos tilbudsgiverne. Som regel gælder det, at jo bedre tid, tilbudsgiverne får til at udarbejde deres tilbud, des bedre samlede tilbud modtager myndigheden. Derfor er det en god idé at afsætte en hensigtsmæssig tidsperiode, der tager højde for ferieperioder, til tilbudsgivernes udarbejdelse af tilbud. 2.6 Tildeling (projektmodellens anskaffelsesfase) Aktiviteterne i forbindelse med modtagelse og evaluering af tilbud, tildeling af kontrakt og udsendelse af afslagsbrev er i al væsentlighed identiske til de tilsvarende procedurer i forbindelse med modtagelse og vurdering af ansøgninger om prækvalifikation. De enkelte aktiviteter gennemgås dog nedenfor af hensyn til helheden, og da der er enkelte variationer. Modtage skriftlige tilbud Det kan være en god idé at varsle reception og postmodtagelse om, hvornår der er tilbudsfrist for udbuddet, hvis de skal deltage i modtagelsen. Hvis receptionen og postmodtagelsen ikke er vant til at modtage tilbud i forbindelse med udbud, er det en god idé at give dem en kort instruktion, så tilbud modtages i 9

10 overensstemmelse med udbudsreglerne og de vilkår, der er angivet i udbudsbetingelserne. Udarbejd på forhånd en kvitteringsskrivelse, som kan bruges i forbindelse med tilbudsgivernes aflevering af deres tilbud, så det sikres, at alle får den samme kvittering. Aftal, hvem der udleverer kvitteringsskrivelsen til tilbudsgiverne. Vurdering af konditionsmæssighed De indkomne tilbud skal vurderes i forhold til konditionsmæssighed. Fx skal det tjekkes, om tilbuddet er afleveret rettidigt, og om det indeholder samtlige krævede dokumenter samt yderligere oplysninger, og om der er tilkendegivet åbenlyse forbehold for et eller flere mindstekrav. Det kan være en god idé at aftale, hvilke personer i organisationen der tjekker tilbuddenes konditionsmæssighed og om de hver især skal koncentrere sig om ét (eller flere) bestemte områder. Ukonditionsmæssige tilbud skal afvises og indgår ikke i den efterfølgende evaluering. Vær opmærksom på, at der også senere i evalueringen kan dukke forhold op, der gør, at et tilbud, der ellers umiddelbart er blevet erklæret konditionsmæssigt, må afvises som ukonditionsmæssigt. Det kan fx være forbehold over for mindstekrav, manglende priser eller andre ufuldstændige oplysninger. Evaluering af tilbud Tilbuddene skal distribueres og evalueringen skal løbende koordineres og samles. Tilbudsevaluering er ofte en krævende proces, hvor myndigheden med fordel i tidsplanen kan planlægge efter devisen, at det tager altid længere tid, end man tror. Det er samtidig vigtigt, at de personer, der skal forestå evalueringen, på forhånd er udpeget og har afsat tid til processen. Tag højde for, at der som regel er behov for personer med stærk faglig kompetence inden for de områder, de skal vurdere. Det kan overvejes, om mindre erfarne medarbejdere kan inddrages bistået af medarbejdere, der har mere erfaring med evaluering af tilbud, så organisationen løbende får udvidet antallet af medarbejdere med udbudskompetencer. Der er behov for, at alle deltagere i evalueringen er bekendt med indholdet af de forskellige delkriterier i udbuddet og særligt, hvad der lægges vægt på inden for de områder, den pågældende person er med til at evaluere. Det kan ofte være en fordel at have udarbejdet en vejledning til de personer, der skal evaluere tilbuddene. Vejledningen kan oplyse om den fremgangsmåde, der er valgt for udbuddet og gøre opmærksom på nogle af de faldgruber, organisationen oftest møder i evaluering af tilbud. Det kan fx være at inddrage elementer fra tilbuddene, som ikke er en del af delkriterierne, i evalueringen. 10

11 Udarbejdelse af evalueringsrapport De endelige, individuelle tilbudsevalueringer kan samles i en evalueringsrapport, der sammenfatter oplysninger om tilbuddene. Evalueringsrapporten samler evalueringerne af alle de indkomne tilbud og redegør for den vurdering, tilbuddene har fået ud fra hver enkelt delkriterie. En god redegørelse giver læseren en klar fornemmelse af det enkelte tilbuds styrker og svagheder i forhold til hvert enkelt delkriterie, så læseren kan se, hvorfor tilbuddet har fået den konkrete vurdering. Rapporten kan endvidere indeholde en sammenligning, hvor de enkelte evalueringer stilles over for hinanden med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. På den baggrund kan evalueringsrapporten også indeholde en indstilling til beslutningstager om valg af leverandør. Intern godkendelse af vindende tilbud Der kan være flere instanser, der skal godkende udfaldet af evalueringen. Typisk skal i hvert fald styregruppen godkende resultatet, men ofte skal der også indstilles til direktion, koncernledelse og lignende. Udarbejdelse af afslagsbreve De tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrakten, skal samtidig med underretningen om beslutningen modtage en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Der kan med fordel bruges uddrag eller hele dele af evalueringsrapporten, dels fordi dette arbejde allerede er udført, dels for at sikre konsistens mellem evalueringen og redegørelsen til tilbudsgiverne. Afslagsbrevene vedrørende tildeling af kontrakt skal desuden angive, hvornår standstill-perioden udløber. 2.7 Kontraktindgåelse (projektmodellens anskaffelsesfase) Standstill Efter tildeling er der en obligatorisk standstill-periode, hvori kontrakten med den vindende tilbudsgiver ikke må underskrives. Standstill-perioden løber i 10 dage regnet fra dagen efter tilbudsgiverne er blevet underrettet om tildelingen af kontrakten. Møde(r) med vindende tilbudsgiver Der afholdes ofte et møde med den vindende tilbudsgiver, typisk for at få de sidste detaljer på plads, så kontrakten kan klargøres til underskrift efter udløbet af standstill-perioden. Indgåelse af kontrakt Det er vigtigt, at der i er afsat tid i de(n) tegningsberettigedes kalender, så kontrakten kan underskrives efter tidsplanen. Ofte sker der en koordination med leverandøren, så underskrift sker samtidigt på et møde. 11

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Et kort indspark om udbud - Har vi det rigtige fokus?

Et kort indspark om udbud - Har vi det rigtige fokus? Et kort indspark om udbud - Har vi det rigtige fokus? Peter Dann Jørgensen BvHD Frederiksberg, den 26. februar 2013 www.bvhd.dk Indlæg 18.00-19.00 Planlægningsfasen Offentliggørelsesfasen Prækvalifikationsfasen

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Informationsmøde. Den 6. januar 2010, kl Vedrørende udbud med forhandling. Århus Billund Lufthavn (16. udbud)

Informationsmøde. Den 6. januar 2010, kl Vedrørende udbud med forhandling. Århus Billund Lufthavn (16. udbud) Informationsmøde Den 6. januar 2010, kl. 10.00 Vedrørende udbud med forhandling af Århus Billund Lufthavn (16. udbud) og Pendlerruten Silkeborg Århus Nord (19. udbud) Dagsorden - Den udbudte kørsel - Tidsplan:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 2013 Udbudsbetingelser Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 1. Indledning Dette udbud udbydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

RETNINGSLINJER VED UDBUD

RETNINGSLINJER VED UDBUD A/S RETNINGSLINJER VED UDBUD HVEM GØR HVAD? UDBUDSPROCES HVEM GØR HVAD? Formål Beskrivelsen af udbudsprocessen skal sikre, at slutbrugerne og indkøberne får de bedst mulige aftaler. skal have et højt fagkendskab

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Konkurrencebetingelser for indkøb af juridisk bistand, under udbudslovens Light regime, i forbindelse. Light-udbudsbekendtgørelse 2016/S

Konkurrencebetingelser for indkøb af juridisk bistand, under udbudslovens Light regime, i forbindelse. Light-udbudsbekendtgørelse 2016/S Konkurrencebetingelser for indkøb af juridisk bistand, under udbudslovens Light regime, i forbindelse med: Advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat Light-udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

- evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres

- evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres UDBUDSBETINGELSER - evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres 1. BAGGRUND OG FORMÅL Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterer hermed alle interesserede

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere