Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift"

Transkript

1 Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

2 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger skal træffes inden for begrænset periode. Disse beslutninger er afgørende for de efterfølgende års it-drift, samarbejdet med leverandøren og styringen af denne samt om forretningsmål kan nås. Digitaliseringsstyrelsen erfarer fra sin rådgivning af myndighederne, at det ofte først er langt inde i anskaffelsesprocessen, at myndighederne bliver opmærksomme visse af disse aktiviteter og beslutninger, hvilket kan medføre en ringere kvalitet af indholdet af aktiviteterne og beslutningerne. Nærværende vejleding søger at bidrage til myndighedernes anskaffelsesprojekter, ved at overskueliggøre aktiviteter, der finder i anskaffelse af outsourcet it-drift. Myndighederne kan referere til vejledningen i planlægningen af anskaffelsen, hvilket kan bidrage til robuste tidsplaner og placering af ansvar for aktiviteter og beslutninger. Digitaliseringsstyrelsen gennemfører halvårligt en dataindsamling over statens outsourcede it-driftskontrakter med en årlig kontraktsum over 5 mio. kroner. Ud fra dette porteføljeoverblik kan det konstateres, at myndighederne stort set udelukkende anskaffer outsourcet it-drift via gennemførelse af et begrænset udbud. Denne vejledning tager derfor udgangspunkt i denne udbudsform, og gennemgår de aktiviteter, der er gennemgående i begrænsede udbud. Vejledningen kommer med gode råd til de enkelte aktiviteter, og kan fungere godt som en huskeliste. Der er valgt en rækkefølge, som primært er kronologisk for et begrænset udbud og overordnet afspejler, hvornår de enkelte hensigtsmæssigt kan finde sted, men som dog ikke er normsættende, hvorfor den enkelte myndighed selv kan udføre aktiviteterne i den rækkefølge og omfang, der bedst passer. Vejledningen forholder sig ikke til selve gennemførelsen af udbud af outsourcet it-drift. Der er således eksempelvis ikke forslag til sammensætning og vægtning af tildelingskriterier, forslag til prismodeller, krav til leverandøren eller kommercielle vilkår. Vejledningen er i stedet anbefalinger til, hvad myndigheder, der skal anskaffe it-drift, med fordel kan medtage i sine overvejelser i forbindelse med de mest forekommende aktiviteter i sådanne udbud. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at anskaffelse af it-drift gennemføres som et itprojekt, hvorfor vejledningen refererer til de forskellige faser i den fællesstatslige it-projektmodel. Se evt. digst.dk for mere information om den fællesstatslige itprojektmodel. 2

3 Figur 1: Aktiviteter i anskaffelse af it-drift i it-projektmodellens faser 2. Anskaffelsens aktiviteter 2.1 Indledende bemærkninger I det følgende gennemgås de aktiviteter, der skal gennemføres, når der anskaffes it-drift gennem et begrænset udbud. Det er vigtigt, at der for hver aktivitet er udpeget en ansvarlig for gennemførelsen af aktiviteten. Aktiviteter kan indeholde flere underaktiviteter, der muligvis involverer flere personer. Det anbefales derfor, at det for hver aktivitet på forhånd er aftalt, hvem der er ansvarlig for hovedaktiviteten, hvem der er ansvarlig for eventuelle underaktiviteter, hvem der er udførende på aktiviteterne samt hvem der godkender de enkelte aktiviteters output. 2.2 Planlægning (projektmodellens analysefase) Indledende overvejelser om anskaffelsen og strategi herfor Først og fremmest skal behovet for anskaffelse af en given it-driftsløsning identificeres, og der skal skabes ledelsesmæssig opmærksomhed omkring det. Informationen kommer typisk initialt fra forretningen, it-afdelingen, en indkøbsenhed, en kontraktstyringsenhed eller juridisk afdeling alt efter, hvordan myndigheden er organiseret. De første skridt til at afgrænse opgaven og afdække afhængigheder med andre systemer og projekter skal foretages, og der skal etableres en arbejdsgruppe, som har til opgave at opsummere den nuværende situation og beskrive behovet for fremtiden, så ledelsen kan allokere de fornødne ressourcer. Det er vigtigt, at opgaven forankres rigtigt i ledelsen. 3

4 Markedsundersøgelse Den teknologiske udvikling går stærkt, og dette gælder især it. Det er derfor ofte en god ide at afklare, hvilke nye løsningsmetoder markedet kan tilbyde i forhold til den eksisterende it-driftsløsning, der muligvis er fem år eller ældre. Nye leveringsformer af services såsom Software-as-a-Service og Cloud ligesom teknologiske landvindinger på mere traditionel it-drift, kan evt. give myndigheden mulighed for at optimere forretningsgange og andre processer på en måde, som måske ikke umiddelbart kan udledes af den eksisterende løsning og kontrakt. En markedsanalyse er således en vigtig aktivitet for, at myndighedens strategi for sourcing, konsolidering af systemer og forretningsmål samt andre strategiske tiltag ift. it-driften lægges på et grundlag, der ikke kun forholder sig til kendte løsninger, men også giver anledning til at overveje alternative løsninger, der måske bedre kan opfylde behov og ønsker. Udarbejdelse af udbudsstrategi På baggrund af markedsundersøgelsen og forretningens behov og sourcingstrategi skal der lægges en strategi for udbuddet. Ønskes der en fleksibel kontrakt, der nemt kan skaleres op og ned, eller peger forretningsbehovet i stedet på en længerevarende, mere statisk model? Hvilke parametre er vigtige for myndigheden? Er prisen eller kvaliteten det vigtigste? Ydelsens kritikalitet sammenholdt med de muligheder, som markedet kan tilbyde, er alle elementer, der har direkte indflydelse på, hvordan anskaffelsen sammensættes fra vederlagsmodel og kontrakttype over varighed til udformningen af eventuelle optioner. Udarbejdelse af tidsplan Det anbefales, at tidsplanen forholder sig til hver enkelt af aktiviteterne i denne vejledning, som giver et overblik over de hovedaktiviteter, der finder sted i en anskaffelse af it-drift med udgangspunkt i, at det sker gennem et begrænset udbud. Aktiviteterne tager ofte længere tid end forventet, og tidsplanen bør udarbejdes så der tages højde for eventuelle forsinkelser, ferieperioder og interne procedurer hos myndigheden. Eksempelvis kan tidsplanen med fordel tage højde for, at visse beslutninger såsom valg af endelig leverandør typisk skal forelægges ledelsen, og at fx en koncernledelse ikke altid mødes med samme hyppighed som andre beslutningsorganer. Anskaffelser af it-drift hos forskellige myndigheder er for varierende til, at der i denne vejledning kan gives forslag til, hvor længe de enkelte aktiviteter mindst bør vare. Det kan dog generelt siges, at minimumsfristerne i Udbudsdirektivet sjældent er relevante i forhold til et it-driftsudbud, da der stort set altid bør afsættes betydeligt længere tid for de fleste aktiviteter, end direktivet tilskriver. På de it-driftskontrakter over fem mio. kr. årligt, som Digitaliseringsstyrelsen 4

5 halvårligt indsamler data om via porteføljeoverblikket, har anskaffelserne i gennemsnit taget 13,5 måneder, svingende fra 6 til 24 måneder. Som en del af tidsplanen bør der allerede fra start afsættes tid i kalenderen hos de personer, der skal varetage forskellige roller i anskaffelsen. Fx kan der med fordel afsættes tid i kalenderen til møder, evaluering, kravspecificering m.v. Fordeling af roller og ansvar samt placering af anskaffelsesprojektet Der skal være en klar fordeling af roller og ansvar i forbindelse med anskaffelsen samt en klar organisatorisk placering. Hvem har det overordnede ansvar og beslutningskompetencen? Det anbefales, at der etableres en organisering omkring anskaffelsen, og at det besluttes, om projektet kører som en del af driften, eller om der etableres en projektorganisation. Det er Digitaliseringsstyrelsens anbefaling, at anskaffelsen organiseres som et projekt. Samtidig skal det klarlægges, hvem der har koordineringsrollen og ansvaret for anskaffelsesprocessen. Desuden bør det tidligt fastslås, hvem der skal bidrage til kravspecifikationen, i hvilken form og omfang de skal bidrage, og til hvilken deadline. Andre vigtige roller skal sikre det konkurrencemæssige aspekt i udbuddet, kvalitetssikre, at lovgivningen er overholdt samt sikre, at der er kompetencer med eksempelvis fagteknisk viden, forretningsmæssig viden eller udbudsteknisk viden med i udbuddet. Se evt. tjekliste om kompetencer i en anskaffelse af it-drift på digst.dk. 2.3 Planlægning, fortsat (projektmodellens anskaffelsesfase) Påbegyndelse af udarbejdelse af udbudsmateriale Det anbefales, at udarbejdelsen af dele af udbudsmaterialet påbegyndes i planlægningen. Det er ofte med til at konkretisere løsningen og kan medvirke til, at problemstillinger og udfordringer, der kan have stor betydning senere i projektet, identificeres på et tidligt tidspunkt og derfor lettere kan håndteres. Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse Udbudsbekendtgørelsen sætter rammerne for hele udbuddet, og det er derfor vigtigt, at beskrivelser af udbuddets genstand, herunder eventuelle optioner samt eventuelle mindstekrav mv. er anført i bekendtgørelsen. Det er udbudsbekendtgørelsen, der fortæller markedet, at myndigheden er i færd med at konkurrenceudsætte den pågældende it-driftsydelse. Jo bedre bekendtgørelsen beskriver den udbudte opgave, jo bedre kan potentielle tilbudsgivere vurdere, om det er en opgave, de kunne være interesserede i at byde på. Myndigheden kan med fordel overveje, hvor mange ansøgere der maksimalt ønskes prækvalificeret. Et større felt giver som udgangspunkt større konkurrence, men giver også en større arbejdsbyrde, da der oftest vil være flere 5

6 tilbud, der skal evalueres, ligesom det muligvis ikke er alle tilbudsgiverne, der reelt er konkurrencedygtige. Et mindre felt af tilbudsgivere reducerer arbejdsbyrden med at evaluere tilbud, men myndigheden kan risikere kun at modtage så få konditionsmæssige bud, at den ønskede konkurrence ikke opnås. Det anbefales, at der er en ansvarlig for udarbejdelsen af udbudsbekendtgørelsen. Personen vil dog typisk skulle indhente bidrag fra andre steder i organisationen. Det er også vigtigt at tage stilling til, hvem i organisationen der kvalitetssikrer udbudsbekendtgørelsen op imod forretningsmål og behov samt hvem der i sidste ende godkender bekendtgørelsen. Fastsættelse af udvælgelseskriterier Som et led i udarbejdelsen af udbudsbekendtgørelsen skal der fastsættes de kriterier, som myndigheden vil bruge til at vælge mellem ansøgerne, hvis der er flere egnede ansøgere, end der er ledige pladser til prækvalificering. Det er værd at notere sig, at det er feltet af prækvalificerede tilbudsgivere, der sætter rammerne for den kommende tilbudsfase og i sidste ende er afgørende for, hvilken leverandør der i sidste ende skal samarbejdes med i den kommende driftsfase. Det kan derfor ofte betale sig at overveje indholdet af udvælgelseskriterierne nøje, så de afspejler myndighedens ønsker og behov. Overvej hvordan udvælgelseskriterierne fastsættes, og hvem der godkender udvælgelseskriterierne inden offentliggørelse. Elektronisk offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Udbudsbekendtgørelsen skal indrykkes i EU-Tidende. Det kan være en fordel at sikre, at andre end den ansvarlige person har kendskab til brugernavn og adgangskode til enotices i tilfælde af, at der er behov for at rette, supplere eller lignende i udbudsbekendtgørelsen, og den medarbejder, der indrykkede bekendtgørelsen, ikke længere er tilgængelig, fx pga. ferie eller jobskifte. Færdiggørelse af udbudsmateriale Mens der udarbejdes udbudsbekendtgørelse og fristen for afgivelse af anmodninger om prækvalifikation løber, kan der arbejdes videre med udbudsmaterialet. Jo længere ind i processen, myndigheden er kommet, i des højere grad skal udbudsmaterialet antage sin endelige form. 2.4 Prækvalifikation (projektmodellens anskaffelsesfase) Modtage anmodninger om prækvalifikation Det kan være en god idé at varsle reception og postmodtagelse om, hvornår der er ansøgningsfrist for udbuddet, hvis de skal deltage i modtagelsen. Hvis receptionen og postmodtagelsen ikke er vant til at modtage ansøgninger i forbindelse med udbud, er det en god idé at give dem en kort instruktion, så 6

7 ansøgninger modtages i overensstemmelse med udbudsreglerne og de vilkår, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Udarbejd på forhånd en kvitteringsskrivelse, som kan bruges i forbindelse med ansøgernes aflevering af deres ansøgning, så det sikres, at alle får den samme kvittering. Vurdering af konditionsmæssighed De indkomne ansøgninger skal vurderes i forhold til konditionsmæssighed. Fx skal det tjekkes, om ansøgningen er afleveret rettidigt, og om den indeholder samtlige krævede dokumenter samt yderligere oplysninger. Det kan være en god idé at aftale, om de personer i organisationen der tjekker ansøgningernes konditionsmæssighed hver især skal koncentrere sig om ét (eller flere) bestemte områder. Ukonditionsmæssige ansøgninger skal afvises og indgår ikke i det efterfølgende felt af ansøgere. Vær opmærksom på, at der også senere i vurderingen kan dukke forhold op, der gør, at en ansøgning, der ellers umiddelbart er blevet erklæret konditionsmæssig, må afvises som ukonditionsmæssig. Det kan fx være forbehold over for mindstekrav eller ufuldstændige oplysninger. Vurdering af ansøgere Ansøgningerne skal distribueres og vurderingerne skal løbende koordineres og samles. Det er vigtigt, at de personer, der skal forestå vurderingen, på forhånd er udpeget og har afsat tid til processen. Tag højde for, at der som regel er behov for personer med stærk faglig kompetence inden for de områder, de skal vurdere. Det kan overvejes, om mindre erfarne medarbejdere kan inddrages bistået af medarbejdere, der har mere erfaring med vurdering af prækvalifikationsansøgninger, så organisationen løbende får udvidet antallet af medarbejdere med udbudskompetencer. Der er behov for, at alle deltagere i vurderingen er bekendt med indholdet af de forskellige udvælgelseskriterier i udbuddet og særligt, hvad der lægges vægt på inden for de områder, den pågældende person er med til at vurdere. Det kan ofte være en fordel at have udarbejdet en vejledning til de personer, der skal vurdere ansøgningerne. Vejledningen kan oplyse om den fremgangsmåde, der er valgt for udbuddet og gøre opmærksom på nogle af de faldgruber, organisationen oftest møder i prækvalificering af ansøgere. Det kan fx være at inddrage elementer fra ansøgningerne, som ikke er en del af udvælgelseskriterierne, i vurderingen. Udarbejdelse af prækvalifikationsrapport De endelige, individuelle vurderinger kan med fordel samles i en prækvalifikationsrapport, der sammenfatter oplysninger om ansøgerne. Prækvalifikationsrapporten samler vurderingerne af alle de indkomne 7

8 ansøgninger og redegør for den vurdering, ansøgningerne har fået ud fra hver enkelt udvælgelseskriterie. En god redegørelse giver læseren en klar fornemmelse af den enkelte ansøgnings styrker og svagheder i forhold til hvert enkelt udvælgelseskriterie, så læseren kan se, hvorfor ansøgningen har fået den konkrete vurdering. I de tilfælde, hvor der er flere egnede ansøgere end der er prækvalifikationspladser, kan rapporten indeholde en sammenligning af ansøgningerne, hvor de enkelte vurderinger stilles over for hinanden med henblik på at identificere de mest egnede. På den baggrund kan prækvalifikationsrapporten også indeholde en indstilling til beslutningstager om valg af prækvalificerede. Udvælgelse blandt ansøgere Hvis der er flere egnede ansøgere, end der er prækvalifikationspladser, er det nødvendigt at foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på baggrund af udvælgelseskriterierne. Der kan med fordel benyttes en proces som beskrevet oven for i udarbejdelse af prækvalifikationsrapport. Godkendelse af prækvalificerede internt Der kan være flere instanser, der skal godkende udfaldet af prækvalifikationen. Typisk skal i hvert fald styregruppen godkende resultatet, men ofte skal der også indstilles til direktion, koncernledelse og lignende. Udarbejdelse af afslagsbreve De ansøgere, der ikke prækvalificeres, skal samtidig med underretningen om beslutningen modtage en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Der kan med fordel bruges uddrag eller hele dele af prækvalifikationsrapporten, dels fordi dette arbejde allerede er udført, dels for at sikre konsistens mellem vurderingen og redegørelsen til ansøgerne. Finpudsning af udbudsmateriale Inden udbudsmaterialet udsendes til de prækvalificerede, kan det være en god idé at justere det i forhold til de sidste erfaringer og drøftelser, der sker i prækvalifikationsfasen. Overvej, om kravspecifikationen og underkriterier også skal justeres på dette tidspunkt. Det er vigtigt at vide, hvem der er ansvarlig for den endelige godkendelse af det samlede udbudsmateriale. 2.5 Tilbud (projektmodellens anskaffelsesfase) Udsendelse af udbudsmateriale Udbudsmaterialet skal udsendes til de prækvalificerede tilbudsgivere. Vær opmærksom på, at nogle mailbokse har begrænsninger på filstørrelser m.m., og at noget materiale måske ikke modtages af en eller flere tilbudsgivere, hvorfor der kan være behov for at følge op på problemer i forbindelse med udsendelsen. 8

9 Informationsmøde Det kan være en god ide at afholde et informationsmøde for tilbudsgiverne. Dato m.m. for mødet skal fremgå af udbudsbetingelserne. Sørg for, at der er lokaler og andet udstyr til rådighed for mødet, at håndtere tilmeldinger, tage referat og følge op på mødet. Det er typisk en god ide at afholde mødet samtidigt for alle tilbudsgivere. Det skal fastlægges, hvad der skal informeres om, og rammerne for, hvad tilbudsgiverne kan spørge til, skal lægges. Der skal muligvis også udarbejdes præsentationsmateriale. Det kan være en god idé at fordele, hvem der er ansvarlig for besvarelse af de forskellige områder, der er omfattet af mødet. Efter mødet skal der ske en opfølgning, som består af udsendelse af mødereferat til alle tilbudsgivere (også de, der ikke var til stede på mødet) og eventuelle justeringer af udbudsmaterialet. Besvarelse af spørgsmål og udsendelse af supplerende materiale Når udbudsmaterialet er udsendt, skal spørgsmål fra tilbudsgiverne modtages og besvares. Det er en god ide, at der er én person, der er ansvarlig for at modtage spørgsmål fra tilbudsgiverne og koordinere besvarelse af spørgsmålene, så der gives ensartede svar. Det kan også være en god ide at aftale, hvordan spørgsmål distribueres til de rigtige personer med de rette kompetencer, og hvor lang frist der er til at besvare spørgsmålene til den person, der koordinerer spørgsmålene. Udarbejdelse af tilbud Denne aktivitet foregår i sagens natur hos tilbudsgiverne. Som regel gælder det, at jo bedre tid, tilbudsgiverne får til at udarbejde deres tilbud, des bedre samlede tilbud modtager myndigheden. Derfor er det en god idé at afsætte en hensigtsmæssig tidsperiode, der tager højde for ferieperioder, til tilbudsgivernes udarbejdelse af tilbud. 2.6 Tildeling (projektmodellens anskaffelsesfase) Aktiviteterne i forbindelse med modtagelse og evaluering af tilbud, tildeling af kontrakt og udsendelse af afslagsbrev er i al væsentlighed identiske til de tilsvarende procedurer i forbindelse med modtagelse og vurdering af ansøgninger om prækvalifikation. De enkelte aktiviteter gennemgås dog nedenfor af hensyn til helheden, og da der er enkelte variationer. Modtage skriftlige tilbud Det kan være en god idé at varsle reception og postmodtagelse om, hvornår der er tilbudsfrist for udbuddet, hvis de skal deltage i modtagelsen. Hvis receptionen og postmodtagelsen ikke er vant til at modtage tilbud i forbindelse med udbud, er det en god idé at give dem en kort instruktion, så tilbud modtages i 9

10 overensstemmelse med udbudsreglerne og de vilkår, der er angivet i udbudsbetingelserne. Udarbejd på forhånd en kvitteringsskrivelse, som kan bruges i forbindelse med tilbudsgivernes aflevering af deres tilbud, så det sikres, at alle får den samme kvittering. Aftal, hvem der udleverer kvitteringsskrivelsen til tilbudsgiverne. Vurdering af konditionsmæssighed De indkomne tilbud skal vurderes i forhold til konditionsmæssighed. Fx skal det tjekkes, om tilbuddet er afleveret rettidigt, og om det indeholder samtlige krævede dokumenter samt yderligere oplysninger, og om der er tilkendegivet åbenlyse forbehold for et eller flere mindstekrav. Det kan være en god idé at aftale, hvilke personer i organisationen der tjekker tilbuddenes konditionsmæssighed og om de hver især skal koncentrere sig om ét (eller flere) bestemte områder. Ukonditionsmæssige tilbud skal afvises og indgår ikke i den efterfølgende evaluering. Vær opmærksom på, at der også senere i evalueringen kan dukke forhold op, der gør, at et tilbud, der ellers umiddelbart er blevet erklæret konditionsmæssigt, må afvises som ukonditionsmæssigt. Det kan fx være forbehold over for mindstekrav, manglende priser eller andre ufuldstændige oplysninger. Evaluering af tilbud Tilbuddene skal distribueres og evalueringen skal løbende koordineres og samles. Tilbudsevaluering er ofte en krævende proces, hvor myndigheden med fordel i tidsplanen kan planlægge efter devisen, at det tager altid længere tid, end man tror. Det er samtidig vigtigt, at de personer, der skal forestå evalueringen, på forhånd er udpeget og har afsat tid til processen. Tag højde for, at der som regel er behov for personer med stærk faglig kompetence inden for de områder, de skal vurdere. Det kan overvejes, om mindre erfarne medarbejdere kan inddrages bistået af medarbejdere, der har mere erfaring med evaluering af tilbud, så organisationen løbende får udvidet antallet af medarbejdere med udbudskompetencer. Der er behov for, at alle deltagere i evalueringen er bekendt med indholdet af de forskellige delkriterier i udbuddet og særligt, hvad der lægges vægt på inden for de områder, den pågældende person er med til at evaluere. Det kan ofte være en fordel at have udarbejdet en vejledning til de personer, der skal evaluere tilbuddene. Vejledningen kan oplyse om den fremgangsmåde, der er valgt for udbuddet og gøre opmærksom på nogle af de faldgruber, organisationen oftest møder i evaluering af tilbud. Det kan fx være at inddrage elementer fra tilbuddene, som ikke er en del af delkriterierne, i evalueringen. 10

11 Udarbejdelse af evalueringsrapport De endelige, individuelle tilbudsevalueringer kan samles i en evalueringsrapport, der sammenfatter oplysninger om tilbuddene. Evalueringsrapporten samler evalueringerne af alle de indkomne tilbud og redegør for den vurdering, tilbuddene har fået ud fra hver enkelt delkriterie. En god redegørelse giver læseren en klar fornemmelse af det enkelte tilbuds styrker og svagheder i forhold til hvert enkelt delkriterie, så læseren kan se, hvorfor tilbuddet har fået den konkrete vurdering. Rapporten kan endvidere indeholde en sammenligning, hvor de enkelte evalueringer stilles over for hinanden med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. På den baggrund kan evalueringsrapporten også indeholde en indstilling til beslutningstager om valg af leverandør. Intern godkendelse af vindende tilbud Der kan være flere instanser, der skal godkende udfaldet af evalueringen. Typisk skal i hvert fald styregruppen godkende resultatet, men ofte skal der også indstilles til direktion, koncernledelse og lignende. Udarbejdelse af afslagsbreve De tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrakten, skal samtidig med underretningen om beslutningen modtage en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Der kan med fordel bruges uddrag eller hele dele af evalueringsrapporten, dels fordi dette arbejde allerede er udført, dels for at sikre konsistens mellem evalueringen og redegørelsen til tilbudsgiverne. Afslagsbrevene vedrørende tildeling af kontrakt skal desuden angive, hvornår standstill-perioden udløber. 2.7 Kontraktindgåelse (projektmodellens anskaffelsesfase) Standstill Efter tildeling er der en obligatorisk standstill-periode, hvori kontrakten med den vindende tilbudsgiver ikke må underskrives. Standstill-perioden løber i 10 dage regnet fra dagen efter tilbudsgiverne er blevet underrettet om tildelingen af kontrakten. Møde(r) med vindende tilbudsgiver Der afholdes ofte et møde med den vindende tilbudsgiver, typisk for at få de sidste detaljer på plads, så kontrakten kan klargøres til underskrift efter udløbet af standstill-perioden. Indgåelse af kontrakt Det er vigtigt, at der i er afsat tid i de(n) tegningsberettigedes kalender, så kontrakten kan underskrives efter tidsplanen. Ofte sker der en koordination med leverandøren, så underskrift sker samtidigt på et møde. 11

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sagsfremstilling i resumé

Sagsfremstilling i resumé Kommissorium for: ESDH-udbudsrådgivning; valg af rådgiver Projektleder Projektejer Evt. styregruppe Version Dato Projekt sluttidspunkt 4.0 (1.0-3.0 er notater) 30.9.2013 31.12.2014 Motivation/baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere