Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj Forfattere: Synopsis:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:"

Transkript

1 Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for hjemmemarkedets typehuse, med fri adgang for alle internetbrugere til tegninger, materialevalg, priskalkulationer samt produktkataloger. MŒlgruppen for kataloget er pœ brugersiden kommende typehusk bere, men opbygningen af sitet rummer muligheder for udvidelse af mœlgruppen. Udviklingen af kataloget er sket med anvendelse af MII 2 Œrs discipliner som Usability Engineering, Contextual Design samt forskellige multimediemodeller. Systemet er udviklet i ASP, og som database er anvendt Microsoft Access med mulighed for senere at afvikle pœ f.eks. Microsoft SQL 2000 database. Resultatet af etableringen af kataloget skulle gerne i f rste omgang medf re, at de kommende typehusk bere fœr et optimalt beslutningsgrundlag for valg af bolig. Vejledere: Per Christiansson Oplagstal: 1 elektronisk Sideantal: 62 Bilagsantal og-art: S¾rskilt bilagsrapport. Afsluttet den: 27. maj Rapporten mœ ikke offentligg res, udlœnes eller gengives uden tilladelse fra forfatterne. Typehuskatalog, afleveringsdato 1 af 62

2 Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING FORMELLE KRAV PROBLEMFORMULERINGEN PROJEKTDELTAGERNE ADDED VALUE PROJEKTVEJLEDER ABSTRACT TILPASNING AF METODE KRAVSPECIFIKATION/SYSTEMDEFINITION BRUGEROMR DET Akt rer Use Cases Computersystemet Collaboration (Samarbejdsmilj et) DESIGN-FASEN CONTEXTUAL INQUIRY Forberedelse til interviewene Interviewene Fortolkningen WORK MODELS Flow-modellen Sekvensmodellen Kulturel model CONSOLIDATION Konsolidering af den f rste flowmodel Konsolidering de sekventielle modeller WORK REDESIGN Vision Storyboards SYSTEM DESIGN User Environment Design Strukturering af (udvikling af sitemap) METASTRUKTURER FRA STRUKTUR TIL UI (ELLER FRA UED TIL UI) IMPLEMENTERINGEN ANVENDT SOFTWARE UNDERLIGGENDE KODE ANVENDELSE AF 3D-MODELLERING ANVENDELSESMULIGHEDER Om ArchiCad USABILITY ENGINEERING FORM L VALG AF HEURISTISKE PRINCIPPER FORBEREDELSE AF EVALUERINGEN EVALUERINGEN VURDERING AF EVALUERINGSRESULTATERNE Rettelser pœ baggrund af evalueringen...57 Typehuskatalog, afleveringsdato 2 af 62

3 9 KONKLUSION GENERELT M LOPFYLDELSE EVALUERING AF PROJEKTMETODEN EVALUERING AF BRUG AF 3D-MODELLER FREMTIDIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER Vedligehold af data Indhold pœ 10 KILDEHENVISNINGER...62 Typehuskatalog, afleveringsdato 3 af 62

4 1 Indledning. 1.1 Formelle krav Grundlaget for dette projekt er de teorier og den viden, der bliver udbudt pœ 2. Œr af MII Byggeriet. Prim¾rt drejer det sig om anvendelse af viden inden for f lgende omrœder: Videnstyring i virksomheder og i projekter. Videnrepr¾sentation. Koncepter, teknikker og metoder til opsamling, genbrug og spredning af vital viden, i virksomheden og i projekter, samt metoder til analyse, planl¾gning og styring af ¾ndringer i organisation og arbejdsrutiner. Multimedia. Multimedia, omhandlende brugervenlighed, teorier omkring hvordan det designede sikres i optimal udstr¾kning. Desuden gives brugeren de v¾rkt jer og muligheder, der ligger i anvendelsen af IT som platform. Contextual Design Contextual Design, som baserer produkt design direkte ud fra en forstœelse af brugerens/kundens forventninger og behov. 1.2 Problemformuleringen Hvorfor et typehuskatalog? Der udvikles en portal, der giver adgang til produktkataloger, tegninger, priskalkulationer, materialevalg mv., for hjemmemarkedets typehuse. Vores valg af netop en typehusportal er anskueliggjort i f lgende ÓstoryÓ: Familien Hansen fra X-k bing har igennem 2 Œr haft en byggemodnet grund i udkanten af byen. Familien har nu besluttet at fœ opf rt et typehus pœ grunden n¾ste sommer. Inden de nœr sœ vidt, ligger der dog et st rre ÓopklaringsarbejdeÓ foran dem. Familien har opstillet en liste med f lgende krav til det kommende hus: q q q q Der skal minimum v¾re 3 v¾relser udover stue og sovev¾relse Husets k bspris alt inklusive mœ if lge deres bankrœdgiver maximalt ligge mellem 1,5 og 1,8 millioner. Der skal kun anvendes gode og solide materialer. K kkenet skal v¾re velindrettet, og der skal v¾re 2 badev¾relser i huset. Familien har i et par s ndage v¾ret ude at kigge pœ pr vehuse, men f ler sig ikke sikre pœ, at det er netop disse huse, der bedst opfylder deres krav. Familien fors gte derfor at afpr ve Internettets muligheder. Det var muligt, at s ge pœ "keywordet" typehuse og fœ en r¾kke typehusfirmaer som resultat. Ulempen var dog, at de Typehuskatalog, afleveringsdato 4 af 62

5 skulle ind pœ hvert enkelt typehusfirmas hjemmeside. En sammenligning af firmaerne var kun mulig ved at udprinte eller rekvirere brochurer/kataloger fra firmaerne. Om portalen Potentielle brugere af systemet er typehusfirmaernes kunder og samarbejdspartnere. Det skal v¾re muligt via en s gefunktion at foretage sammenligninger af priser og evt. andre relevante parametre. Det er ikke hensigten at skabe en komplet Ók rendeó portal. Der vil derimod blive fokuseret pœ, at komme i dybden med teorien bag udarbejdelsen af portalen. Bredde i portalen vil efterf lgende kunne opnœs alene ved trivielt arbejde, bestœende i at gentage de processer, der allerede er fokuseret pœ i udvalgte dele af rœmaterialet. I forbindelse med udviklingen og design af systemet vil forskellige metoder til f.eks. interviews af brugere (Usability Engineering) blive anvendt. Portalen tilgœs via Internettet Ð og skal fungere i de g¾ngse udbudte browsere (Microsoft Internet Explorer 5, Opera 5, Netscape 6). 1.3 Projektdeltagerne Projektet er udf rt/udarbejdet i perioden fra 1. september 2001 til 27. maj Der er s gt samarbejde med f lgende samarbejdspartnere: 2-planhuset A/S i Fredericia (www.2-planhuset.dk) ved Flemming Brahe J rgensen. Firmaet har bidraget som en aktiv samarbejdspartner med tegningsmateriale, materialebeskrivelser, prislister mm. Endvidere har Flemming Brahe J rgensen beredvilligt stillet op til interviews i forbindelse med afpr vning af metoder i Contextual Design, og Usability Engineering. Forbrugerstyrelsen, der ikke nskede at deltage i projektet pga. ressourcemangel. 2 typehuskunder. Arbejdskolleger/familie til at test af brugervenlighed. I praksis ville et langt st rre antal projektparter indgœ, men da denne velse dels er meget tidskr¾vende, og dels for en stor dels vedkommende triviel gentagelse af den teori vi Žn gang har fœet pr vet af, ville det ikke ¾ndre ret meget pœ projektets uddannelsesfaglige fundament. 1.4 Added Value. Det forventes, at kommende typehuskunder med en typehusportal/katalog vil v¾re bedre rustet, nœr de skal ud pœ ejerboligmarkedet. Det vil umiddelbart v¾re muligt, at finde firmaer inden for en vis radius af deres kommende hjem, sammenligne st rrelse, kvalitet og pris for det enkelte firma. Typehusfirmaerne pœ den anden side vil opnœ at blive eksponeret bredere og til en st rre masse. En mœde at anskue den v¾rdi et typehuskatalog vil tilf re hhv. k ber og typehusfirma, er at opstille v¾rdik¾der for processerne. Herved opnœs overblik over den samlede v¾rditilf rsel i projektforl bet. De led i k¾den, som kan underst ttes af typehuskataloget og dermed styrkes, Typehuskatalog, afleveringsdato 5 af 62

6 er de led, der for alvor vil v¾re til gavn for brugerne, og dermed g re det attraktivt at benytte et centralt typehuskatalog: UE = Underentrepren r, UL = Underleverand r, KS = Kvalitetssikring. Figur 1 V¾rdik¾de for typehusbygning. Det vil f re for vidt at bringe v¾rdik¾den for alle interessenter i kataloget, derfor har vi valgt at fremstille den for de 2 centrale parter, nemlig k ber og typehusfirma. For k bers vedkommende kan typehuskataloget underst tte processerne: Interesse for typehuskatalog. Afklare konomi Ð give inspiration til hvad det er, man skal huske, linke til andre websider med samarbejdspartnere pœ dette felt mv. Finde leverand r. Sammenligningsparametre, visning af huse/modeller pœ en mœde som brugeren forstœr (en 2D plantegning kr¾ver, at man ved noget om at l¾se Typehuskatalog, afleveringsdato 6 af 62

7 arbejdstegninger, hvorimod brugeren mœske bedre vil kunne danne sig et fornuftigt indtryk af en 3D-model). Projektere hus. Kataloget kan underst tte en lang r¾kke af delprocesserne forbundet med det at projektere huset. For typehusfirmaet g¾lder, at kataloget kan underst tte f lgende processer: Salgsarbejdet. Det er et godt og effektivt salgsvindue, der tillige giver k beren en mulighed for at gennemskue markedet, og dermed f le sig tryg ved den valgte leverand r. Kontakt med k ber. Kontakt med k ber kan skabes via typehuskataloget, og meget af brochurematerialet kan formentligt erstattes af de modeller, beskrivelser og tegninger der er mulighed for at l¾gge op. Projektere hus. I en udvidet version vil samarbejdet i forbindelse med selve projekteringen med fordel kunne foretages via et centralt websted, der sagtens kunne v¾re Bygge hus. Hvis man videreudvikler webstedet til at underst tte byggeweb i Žn eller anden udformning, vil det med fordel kunne anvendes til en central styring af projektet, ogsœ i byggeproduktionsfasen. Informationen mellem de enkelte parter vil klart blive styrket med arbejdet med modeller frem for med tegninger og beskrivelser. Det er selvf lgeligt ikke overraskende, at vi umiddelbart kan se en r¾kke fordele ved at k ber/typehusfirma benytter typehuskataloget, men hvis man fors ger at se lidt igennem denne begejstring for vores eget koncept, vil der stadigt v¾re en ikke uanseelig added value for alle parter vha. typehuskataloget. 1.5 Projektvejleder Per Christiansson har v¾ret vores aktive og konstruktive projektvejleder igennem dette projekt. Ó Typehuskatalog, afleveringsdato 7 af 62

8 2 Abstract. This project is about the development of a website, "Typehuskatalog", for the domestic markets for standard houses. There is free access for all Internet users to drawings, choice of materials, price calculations and product catalogues. Ê The catalogues target group is prospective standard house buyers Internet users, but the catalogue has possibilities for expansion of the target group. Ê The development of the catalogue is done with employment of MII second yearõs subjects such as Usability Engineering, Contextual Design and different Multi Media models. Ê The system is developed in the language ASP and the database used is Microsoft Access with later possibility to unroll on the Microsoft SQL 2000 database. Ê The primary aim of the establishment of the catalogue is to ensure prospective standard house buyers an optimised decision making basis for choosing a house. Ê Typehuskatalog, afleveringsdato 8 af 62

9 3 Tilpasning af metode Uanset om man vil forfine et eksisterende system, eller konstruere/etablere et system pœ et omrœde hvor der ikke eksisterer noget i forvejen, er det af central betydning, at man forstœr, hvad det er for en rolle systemet skal udfylde, hvad mœlet er for anvendelsen samt ikke mindst har en god forstœelse for brugerens rolle, bœde i relation til de forskellige parter der er i systemet, og i forhold til systemet. Denne forstœelse skal samtidigt gerne f lges op af en udviklingsmetode, der underst tter en t¾t dialog med slutbrugeren i hele udviklingsfasen. Allerede pœ et tidligt tidspunkt i projektet fandt vi frem til at en kombination af flere metoder ville give et optimalt udbytte, idet de hver is¾r bidrager med v¾sentlige elementer i forhold til opbygningen af et helt nyt system. Som skelet i metoden er valgt den overordnede struktur fra OO*-metodikken: 1.) Kravspecifikation. Det er vigtigt at fœ bestemt i hvilken retning der skal arbejdes hen i mod Ð dette fastl¾gges i kravspecifikationen. 2.) Analysefasen (Contextual Design). Det er valgt at kalde fasen for Contextual Design, idet denne metode er blevet benyttet for at komme helt t¾t pœ brugere/akt rer og forstœ deres sammenh¾ng med hinanden og systemet. Contextual Design giver dermed et klart billede af, hvad det er for en rolle, systemet skal udfylde. 3.) Design/Implementering. Det er valgt, at tr¾kke de 2 faser sammen fra OO*, idet der ikke var brug for nogen stiv objektstruktur i forhold til den endelige l sning, men derimod var brug for en meget fleksibel og levende l sning, der kunne udvikle sig i takt med at dialogen med brugerne gav nye ideer og indfaldsvinkler til forstœelsen af systemets placering i forhold til akt rerne. Contextual Design [2] metoden er benyttet som den r de trœd igennem projektet, for at sikre et system, der ligger sœ t¾t op ad brugernes behov som muligt. Contextual Design metoden angiver nogle helt operationelle metoder til at komme helt til bunds i forstœelsen af den verden man vil automatisere/optimere med IT, og netop disse har haft stor betydning for sammenh¾ngen i projektet. Metoden l¾gger helt grundl¾ggende op til, at der skal skabes et produktdesign ud fra en grundl¾ggende forstœelse af brugerens/kundens arbejde. Ved hj¾lp af Contextual Inquiry (interviews) samles oplysninger ind fra de forskellige akt rer. Informationerne fra dette arbejde struktureres vha. Workmodels til en sammenh¾ngende opfattelse af hvad det er for opgaver systemet skal l se, samt hvad det er for en sammenh¾ng (bœde virtuel, kulturel og fysisk) de skal l ses i. PŒ dette punkt vil en vision for systemet formuleres. Den overordnede sammenh¾ng fra vision til udvikling af det endelige system beskrives herefter af Beyer & Holzblatt i nedenstœende figur: Typehuskatalog, 27. maj af 62

10 Figur 2 Sammenh¾ng fra design til udvikling. Som udviklingsmetode er det s gt at anvende nogle v¾sentligste elementer fra metoden extreme Programming [3], idet denne i meget stor udstr¾kning underst ttede behovet for hele tiden at kunne tage nye drejninger i forhold til, hvordan systemet skulle se ud. De elementer af extreme Programming der er valgt at fokusere pœ, er f lgende (ud af i alt 10 grundprincipper): 1.) L bende planl¾gning. Det kan ikke betale sig at fors ge at udt¾nke alt pœ forhœnd. Man fœr mest mulig funktionalitet og brugertilfredshed for pengene, hvis planl¾gningen foregœr l bende. Ny funktionalitet opdeles i dele pœ ganske fœ timer eller dage. 2.) Hyppige releases. EfterhŒnden som hver ny komponent pœ er klar releases den. Filosofien er at det er nemmere at overskue udviklingen, nœr den gœr i smœ skridt Ð frem for store uoverskuelige spring. Er en komponent lavet f¾rdig, og har den i sin form en forretningsm¾ssig v¾rdi kan den releases. 3.) Det enkleste virker. Der er ikke blevet spildt en masse tid pœ at designe l sningen til en lang r¾kke fremtidige behov. Filosofien er bl.a., at hvis man g r det, tr¾ffes en r¾kke valg Ð og hver gang man tr¾ffer et valg, foretages mindst Žt fravalg. Dermed er det ogsœ sagt, at der er masser af udviklingspotentiale i i fremtiden. 4.) Refaktorering. L bene er koden blevet simplificeret. Da ingen af de involverede i projektets praktiske udf relse havde nogle erfaringer med ASP-programmeringen, har det ikke v¾ret sv¾rt at finde kodestumper, der med fordel kunne refaktoreres. 5.) Kunden tilstede. Dette princip er naturligvis ikke fulgt til punkt og prikke i dette studieprojekt, men ved l bende at sp rge potentielle kunder er det blevet sikret at udviklingen ikke fjernede sig fra brugerens verden. Som sluttest af brugevenlighed/funktionalitet er Jakob Nielsens principper om ÓHeuristic evaluationó blevet anvendt (se kapitel 8 ÓUsability engineeringó). Det er en hurtig og effektiv Typehuskatalog, 27. maj af 62

11 metode der kr¾ver et minimum af tid og ressourcer Ð og netop tid og ressourcer er netop begr¾nsede i et studieprojekt som dette. Per Christiansson har udviklet en metode til Multimedia (MM) udvikling Ð som indeholder bœde elementer af Contextual Design og extreme Programming. Som et projekt der i h j grad fokuserer pœ Multimedia udvikling, er det naturligt at genbruge mange af komponenterne fra denne metode i den endelige projektmetode. Overordnet model for Multimedia Udvikling, efter Per Christiansson [1]: 1. Definer opgaven (applikationer, use cases, akt rer, hensigtserkl¾ringer mv.). 2. Beskriv den underliggende applikationsmodel der skal forklares (eller benyttes) i det Multimedia-underst ttede system. 3. DefinŽr systemdesignet, udvikling og testprocedurer (og tilg¾ngelige ressourcer!). 4. V¾lg prototype- og samarbejdsprocedurer, forfatterv¾rkt jer osv. 5. Opret samarbejdsmilj et (det virtuelle rum), 6. Begrebslig grovskitse af form og funktion af MM system tilgang. Input fra brugergrupper (visioner). 7. Brugerkravmodellering, sammen med slutbrugere. Dokumentation af workmodels og scenarier for MM systemet. 8. Funktionel interfaceforslag (Brugermilj ) version 0.1. Hypotetiske interfacel sninger. 9. Hvis n dvendig Ð (input til) UML modeller for de underliggende applikationer. 10. Detaljeret datadefinition og indsamling af data til MM systemet. 11. Datamanipuleringskrav (grafik, video, 3D modeller osv.). 12. Skrivning og designarbejde. 13. Usability studier og evaluering med slutbrugere. 14. Goto Aflevering. I sammenh¾ng er ovenn¾vnte metoder k¾det sammen til f lgende projektmetode: ÓSkeletÓ Indhold Operationelle metoder. Kravspec. for system og - Definer opgaven Applikationer, use cases, akt rer, hensigtserkl¾ringer mv. udv. milj. - Beskriv den underliggende appl.model Tegning over computersystemet, mv. - Definer systemdesign, udvikling og testprocedurer (og tilg¾ngelige ressourcer). - V¾lg prototype- og samarbejds- procedurer, forfatterv¾rkt jer osv. Contextual Design. - Opret samarbejdsmilj et (det virtuelle rum) - Start pœ prototype. - Begrebslig grovskitse af form og funktion af Multimedie (MM) system acces. - Contextual Inquiry (CI) - Fortolkning af CI. - Brugerkravmodellering, sammen med slutbrugere. Work models; Flow, Sequence, Artifact, Cultural, Artifact. - Konsolidering. - Affinitydiagrammer. - Konsolidering af workmodels. - User Environment Design. UED Typehuskatalog, 27. maj af 62

12 Design/imple - Hvis n dvendig Ð (input til) UML modeller for de UML mentering. - underliggende applikationer. Detaljeret datadefinition og indsamling af data til MM Metastrukturer, rœdata. systemet. - Datamanipuleringskrav (grafik, video, 3D modeller osv.). 3D Modellering i specialprogram. - Skrivning og designarbejde. - Usability studier og eval.med slutbrugere. Heuristiks - Goto 8. Evaluering f rer til en st rre forstœelse, og dermed muligvis til n dvendige ¾ndringer i modellerne. Derfor ÓGoto 8Ó. SLUT. - Aflevering Tabel 1 Projektmetode. Typehuskatalog, 27. maj af 62

13 4 Kravspecifikation/systemdefinition. For at kunne opstille en systemdefinition(hensigtserkl¾ring) er der foretaget en analyse af krav og betingelser for systemet. Der findes i dag ikke noget typehuskatalog pœ Internettet. Der findes nogle enkelte sites omhandlende andre brancher, f.eks. uden at der umiddelbart kan drages ret mange paralleller, dertil er produkterne alt for forskellige. Det er derfor vigtigt, at fœ rede pœ de mange muligheder der er for udformning og indhold. Ved en brainstorming er der derfor opstillet en r¾kke forel bige krav til at arbejde videre med i design-fasen: Selve web-siten AnvendelsesomrŒde Teknologi Indhold Funktionalitet Filosofi Web-siten skal v¾re nem at finde Órundt ió. Brugervenlig. Potentielle kunder skal kunne fœ oplysninger om det enkelte typehusfirmas produkter og sammenligne de enkelte firmaers produkter. PŒ l¾ngere sigt kan ex. samarbejdspartnere tilgœ oplysninger, der er relevante for, at de kan udf re deres arbejde: - Tegninger. - Materialebeskrivelser. - Model. I den f rste version af portalen (version 1), er det ikke n dvendigt at kunne tilgœ detaljerede oplysninger for samarbejdspartnerne. Webl sning efter N-tierprincip Databasen udarbejdes i MS Acces. I en k rende version kan den nemt flyttes til en st rre databaseserver (My SQL, MS SQL 2000 Server, el. lign). Webserver-/klientkommunikation skal foregœ vha. Port 80. Billeder, tegninger, modeller, brugere(kunder), priser, typehusfabrikanter, materialer, typehusrelaterede hj¾lperedskaber. Enkel menu navigering. At etablere en web-site(katalog) der giver en samlet oversigt over typehusmarkedet. At give bœde k ber og leverand r en added value, for dermed at ge chancerne for succes. Typehuskatalog, 27. maj af 62

14 I sammenh¾ng hermed er systemdefinitionen udarbejdet: Systemdefinition. Der skal udvikles en portal, som giver adgang til produktkataloget, priskalkulationer, tegninger, materialevalg mv. for hjemmemarkedets typehuse. Brugerne er potentielle kunder pœ den ene side, og samarbejdspartnere pœ den anden side. Disse 2 brugergrupper stiller tilsammen nogle krav om design, enkelthed, overblik og brugervenlighed. Det skal v¾re muligt via en s gefunktion at foretage sammenligninger af bl.a. priser. Portalen skal kunne fungere i de g¾ngse udbudte browsere. I den indledende demoversion arbejdes med ASP-sider, der kommunikerer med en Microsoft Access database. Med lidt omtanke vil dette setup porteret til en st rre databaseserver, kunne d¾kke selv rigtigt mange brugere af systemet. 4.1 BrugeromrŒdet Akt rer Def.: Akt rer er brugere af systemet for at opnœ et bestemt mœl. [4] I det f lgende er oplistet de for nuv¾rende formodede akt rer, som formodes at ville bruge systemet. En akt r bruger systemet til at opnœ et bestemt formœl. De enkelte akt rers formœl og karakteristik er ligeledes angivet i skemaet. Akt r FormŒl Karakteristik Typehusfirma Et firma der udbyder og opf rer typehuse Har flere roller: - S¾lger (rolle i forhold til kunde) - Konkurrent (i forhold til andre firmaer). ForbrugerrŒdet Forbrugerens taler r nsker at skabe gennemskuelighed, for derigennem at ge konkurrencen og s¾nke prisen. Bruger Administrator Byggesagkyndig* Kreditselskab/Bank Sagf rer Landinspekt r En person der g r brug af sitet Den person der stœr for vedligeholdelsen af sitet En person der rœdgiver, vejleder kommende k ber Firma der nsker at s¾lge finansielle ydelser Firma/Person der nsker at s¾lge juridisk bistand. Denne kan have ÓflereÓ ansigter, potentiel k ber, en der vil have mere at vide om typehuse osv. En IT uddannet person eller en person med flair for IT. Teknikker. S¾lger af finansielle ydelser. S¾lger af juridisk bistand Ð bœde til typehusfirmaer og k bere. Teknikker Typehuskatalog, 27. maj af 62

15 Leverand rer Et firma der leverer varer i forbindelse med opf relse af husene En sœdan kan v¾re forskellige slags leverand rer lige fra den lokale ÓTr¾lastÓ til k leskabsfirmaet * Ved byggesagkyndig forstœs, ingeni r, arkitekt, konstrukt r eller en person med en relevant bygningsm¾ssig erfaring Tabel 2 Akt rer oplistet med deres formœl og karakteristik Use Cases Def.: En samling af mulige sekvenser af interaktion mellem det system der pœt¾nkes og brugere/akt rer. [4] Som det ses af ovenn¾vnte definition kan systemet fastl¾gges ved at optegne/opridse alle relevante use cases. I akt rtabellen (Tabel 2) er det fors gt at udpege de akt rer, som alle vil have en form for tilknytning til eller v¾re direkte tilknyttet systemet. Akt rerne er slet og ret brugere af systemet. Ved at foretage en unders gelse af alle akt rernes mœl, som systemet skal opfylde, fœr vi blotlagt alle de funktionelle krav. Der skelnes mellem prim¾re og sekund¾re akt rer hvor f rstn¾vnte er akt rer der bruger systemet for at opnœ et mœl og sidstn¾vnte akt rer som systemet har brug for til at fuldende den prim¾re akt rs mœl. Use case b r repr¾sentere mœlet for en vekselvirkning mellem en akt r og systemet og beskrive den vej akt ren har pœbegyndt frem til mœl, efter at triggeren har sat det hele i gang,. Use caseõs kan anvendes til bl.a. at : Indfange systemkravene Til et f rste trin pœ vejen til et softwaredesign Til at vurdere softwaredesignet op mod Da projektet ikke er et studie i use cases vil vi blot medtage et par enkelte for allerede pœ nuv¾rende tidspunkt at fœ en idž om de funktionelle krav, som vores system skal opfylde. Der er mange forskellige mœder at skabe et use case pœ, vi har valgt nedenstœende 8 punkts vejledning. Vejledning for opbygning af use case : Trin 1. Trin 2. Trin 3. Trin 4. Trin 5. Identificer hvem der skal bruge systemet direkte (hands on). Dette er akt rerne. V¾lg en af disse akt rer. Definer hvad akt rerne nsker at g re med systemet. Hver af disse ting, som akt ren nsker at g re ved systemet, bliver en Use Case. Beslut for hver af disse ting det mest almindelige forl b, nœr denne akt r bruger systemet. Beskriv basisforl bet i beskrivelsen af Use CaseÕt. Typehuskatalog, 27. maj af 62

16 Trin 6. Trin 7. Trin 8. NŒr du er tilfreds med basisforl bet betragt sœ alternativer og tilf j disse som udvidede Use Cases. Review hver Use Case beskrivelse op mod beskrivelsen af de andre. L¾g m¾rke til enhver afstikkende almindelighed. Gentag trin 2-7 for hver akt r. Der er valgt at udf re 2 use case for akt ren bruger(trin 2). Et hvor brugeren nsker at finde et konkret typehusfirma (trin 3- use case 1), og et hvor brugeren nsker at fœ overblik over de typehusfirmaer i Nordjyllands amt der kan bygge for en m 2 pris pœ kr (trin 3 Ð use case 2). Use case 1: Navn Bruger 1 MŒl Typehusfirma s gning Omfang Niveau Bruger ForhŒndsbetingelser Ingen Succesbetingelse Skal i fœ trin finde firmaet Fejlbetingelse Trigger Behovet for kontakt til firmaet Note - 1. Bruger 1 logger sig ind pœ typehuskataloget 2. Bruger 1 foretager et omrœdevalg 3. Bruger 1 udv¾lger sig det nskede typehusfirma 4. Bruger 1 logger sig ind pœ nskede typehusfirmas hjemmeside Use case 2: Navn Bruger 2 MŒl Finde firmaer i Nordjyllands amt der opf rer huse til max. kr m 2 Omfang Niveau Bruger ForhŒndsbetingelser Ingen Succesbetingelse Skal give svar herunder ingen huse Fejlbetingelse Hvis bruger overhovedet ikke fœr svar Trigger Behovet for at fœ oplyst firmaer i X-k bing Note - Typehuskatalog, 27. maj af 62

17 1. Bruger 2 logger sig ind pœ typehuskataloget 2. Bruger 2 foretager et omrœdevalg (valg) 3. Bruger 2 foretager et valg af en max pris pr. m Bruger 2 foretager s gningen 5. Bruger 2 udv¾lger sig det nskede typehusfirma 6. Logger sig ind pœ nskede typehusfirmas hjemmeside Computersystemet Der nskes en webbaseret l sning, som underst tter at alle de kendte akt rer inden for forretningsomrœdet enkelt og uden besv¾rlige installations-/oprettelsesprocedurer kan komme til at anvende kataloget. Skelettet i dette system bliver en N-tierl sning: Figur 3 N-tierl sningen Webklienten udg res af en webbrowser. For at forenkle brugen, og g re det attraktivt at benytte typehuskataloget, ogsœ selvom man har en almindelig 56K internetforbindelse, bestr¾bes klienten at basere sig pœ almindelige html-forms/htmlsider. Der kan dog v¾re specielle funktioner der kr¾ves specielle add-ons/plugins f r de fungerer (ex. for at se 3Dmodeller). Programmeringen foretages i ASP, der udm¾rker sig ved at v¾re et meget nemt programmeringssprog at hœndtere, og i givet fald er det nemt at rekruttere arbejdskraft, der er fortrolig med ASP. Sidst men ikke mindst er performance pœ ASP fuldt ud tilstr¾kkeligt i Typehuskatalog, 27. maj af 62

18 forhold til de brugerantal man vil kunne forvente pœ et specialiseret sted som Fra webserveren connectes via ODBC (Open DataBase Connectivity) til den bagvedliggende database. I denne demoversion er databasen opbygget i Access Ð i en st rre produktionsmoden version ville accessdatabasen erstattes af en lidt st rre entreprisedatabaseserver, som ex. MySQL eller MS SQL Dermed kan man i princippet beskrive den anvendte struktur med en lille omskrivning af ovenn¾vnte figur vedr rende N-tierl sningen: Figur 3 N-tierl sningen suppleret med oplysninger om applikation/odbc. verst i webserveren ligger applikationen, der via ODBC snakker med bagvedliggende database. Umiddelbart vil der ikke skulle ¾ndres ret meget i koden, f r systemet er klar til at afvikle pœ en MS SQL 2000 database. Hvis man her vil opnœ en get performance ville ODBC-linket med fordel kunne erstattes med et OLE-DB link. OLE-DB er n¾ste trin i evolutionen for databasekommunikationen, og kan faktisk drives via ODBC-connectionen, men ogsœ for sig selv. Typehuskatalog, 27. maj af 62

19 Det er klart, at nœr der anvendes en simpel Accessdatabase, mœ man give afkald pœ en lang r¾kke databasefunktioner (ex. stored procedures, roll-back), men i demo jemed r¾kker databasen fint. Til at hœndtere kommunikationen mellem database og applikationen anvendes ActiveX Data Objects (ADO), der er en samling af objekter, der giver adgang til at programmere databaselogik. Figur 4 ADO-objektet. Kommunikationen mellem webklient og server foretages som n¾vnt vha. http. Dvs. der er 2 indgange for brugeren til at kommunikere med webserveren: a.) Indtaste URL-streng, evt. med parametre. (ex.: Óhttp://www.typehuskatalog.dk/firma.asp?4Ó). b.) Bruge commandoen ÓpostÓ fra en webform. Begge metoder er anvendt i Typehuskatalog, 27. maj af 62

20 4.1.4 Collaboration (Samarbejdsmilj et) N dvendigheden af at have et stabilt computerst ttet softwarev¾rkt j er alfa og omega, nœr man skal have hyppige kontakter under arbejdet med etableringen af et st rre projekt, over afstand. Vores valg faldt pœ Groove som er et peer to peer program, der g r det muligt at opretholde dynamiske forbindelser mellem forskellige parter. Collaboration-rummet er et delt rum hvori projektmedlemmerne kan v¾re f¾lles om en r¾kke faciliteter. Det er muligt at tale sammen, chatõe, sende en umiddelbar meddelelse, browse pœ nettet sammen, skitsere forskellige l sninger pœ en white-board mv.. Udnyttelsen af dette og dets funktionalitet kan der l¾ses n¾rmere om i medf lgende procesrapport. Typehuskatalog, 27. maj af 62

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Datawarehouse og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

1-5, ved ikke EA-reolen, strukturen, konceptet 1.Sammenhængende it, 2.Genbrug, 3.Byg til forandring, 4.Flere leverandører, 5.

1-5, ved ikke EA-reolen, strukturen, konceptet 1.Sammenhængende it, 2.Genbrug, 3.Byg til forandring, 4.Flere leverandører, 5. Bilag 9 Punkt 13 Målepunkt Emne Spm. # Udsagn Svar type Svarmuligheder Kommentar Hjælpetekst Bedre betingelser for datadeling Nytteværdi 1 Den fælleskommunale rammearkitektur skaber bedre muligheder for

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

Leverandørmøde 28. august 2017

Leverandørmøde 28. august 2017 Leverandørmøde 28. august 2017 1.september 2017 /Henriette Eskelund Markedsdialog august 2017 Digitaliseringsstyrelsen afvikler markedsdialog om det foreløbige udbudsmateriale om Næste generation Digital

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Øget stigning i reallønnen

Øget stigning i reallønnen LO s nyhedsbrev nr. 11/2001 Indholdsfortegnelse Stigning i reallønnen......... 1 Inflationen pressede i fjor lønmodtagernes reallønsstigninger ned under en procent, men allerede i år er reallønsudviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Lone og Arnbj rn Egholm Gl Egebjergvej 18F 8700 Horsens Dato 05.06.2013 Udl bsdato 05.06.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby for ejendommen S¾lger boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski Adresse Syrenager 12 Postnr. og by 4573 H jby Dato 01.06.2015 Udl bsdato 01.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Se hvordan på

Se hvordan på 6 gode råd til en it-sikker hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 01 02 03 04 05 06 Slå to-trins-login til og lav dit kodeord længere Hold dit NemID for dig selv Reagér kun på sikre beskeder Opdatér

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf. for ejendommen S¾lger Lars M Scheller Adresse Hansstedvej 39 Postnr. og by 2500 Valby Dato 30.03.2016 Udl bsdato 30.03.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Munkholm el APS Segaltvej 161 L gten 8541

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.: for ejendommen S¾lger Jytte Vibeke Paris Adresse Solvang 17 Postnr. og by 2640 Hedehusene Dato 20.10.2014 Udl bsdato 20.10.2015 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej 88 4681

Læs mere

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kontorchef Sanne Kjær - Naturstyrelsen Planlovsdage 2013 Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2013 godt i gang 25 planer i høring/behandlet Behandling afsluttet

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så?

Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så? Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så? Mona Winther Indholdsfortegnelse Betragtninger om mål 3 Elevforudsætninger 4 Elevmål i elevsprog 5 Aktiviteter

Læs mere

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Frit leverandørvalg Skive Kommune Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Marts 2011 1. Baggrund... 3 2. Leverandørmateriale... 3 3. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Erik Skov Olesen Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Erik Skov Olesen Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Niels Erik Skov Olesen Adresse Christiansvej 2 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 12.04.2016 Udl bsdato 12.04.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf. for ejendommen S¾lger Haagensen Adresse Gammelmosevej 160 Postnr. og by 2800 Kgs. Lyngby Dato 17.07.2016 Udl bsdato 17.07.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Claus L Lundsbjerg Vig. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Claus L Lundsbjerg Vig. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Claus L Lundsbjerg Adresse Fugleb¾ksvej 14 Postnr. og by 4560 Vig Dato 22.04.2015 Udl bsdato 22.04.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten 25 5220

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

Fædre bruger ikke barselsrettigheder

Fædre bruger ikke barselsrettigheder LO s nyhedsbrev nr. 03/ 2001 Indholdsfortegnelse Fædre bruger ikke ret til barsel. 1 Der er stadig stor forskel på, hvor lang tid nybagte fædre og mødre bruger på at være sammen med deres små guldklumper.

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Rikke & Henrik Reinholdt Viborg. MJ EL ApS Rytterholtsvej Silkeborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Rikke & Henrik Reinholdt Viborg. MJ EL ApS Rytterholtsvej Silkeborg Tlf. for ejendommen S¾lger Rikke & Henrik Reinholdt Adresse Plejlen 43 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 07.06.2017 Udl bsdato 07.06.2018 Autoriseret elinstallat rvirksomhed MJ EL ApS Rytterholtsvej 6 8600 Silkeborg

Læs mere

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser NOTAT 4. november 206 Initiativ : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser J.nr. 2065000348 Metoder og Virkemidler (MV) TR og Data og analyse (ADA) PLJ og KCA Indhold Resume...3 Indledning...7

Læs mere

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer?

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer? Rummelige miljøgodkendelser Lovgivningsmæssige hindringer? Baggrund Retsgrundlaget Rummelighed hindringer eller muligheder? INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf. for ejendommen S¾lger Kirsten Charlotte Andersen Adresse Augustv¾nget 63 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 24.05.2016 Udl bsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Schr der Consult Blomsterhaven

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Birthe B hm Hermansh j 14B 8800 Viborg Dato 02.05.2016 Udl bsdato 02.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Engvald Madsen og Stine Madsen Fredericia. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Engvald Madsen og Stine Madsen Fredericia. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf. for ejendommen S¾lger Engvald Madsen og Stine Madsen Adresse Syrenvej 11 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 17.04.2016 Udl bsdato 17.04.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Flemming Vang Lauritsen Fredericia. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Flemming Vang Lauritsen Fredericia. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Flemming Vang Lauritsen Adresse Lunddalvej 28 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 29.05.2015 Udl bsdato 29.05.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Kortuddannede ladt i stikken

Kortuddannede ladt i stikken LO s nyhedsbrev nr. 3/2002 Indhold Kortuddannede ladt i stikken... 1 Regeringen fastholder besparelser på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Derfor bliver der færre tilbud i de kommende år

Læs mere

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Kidsvolley vises. 9.25 Der spilles Kidsvolley

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.: for ejendommen S¾lger Lone og Simon Kiilerich Adresse Hybenvej 3 Postnr. og by 7400 Herning Dato 25.02.2016 Udl bsdato 25.02.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse s guide til cyberdilemmaøvelse Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i samarbejde med Center for Cybersikkerhed Guide til dilemmaøvelse Cybersikkerhed Velkommen til Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Bilag A Tilbudsevalueringen

Bilag A Tilbudsevalueringen Bilag A Tilbudsevalueringen 1. TILDELINGSKRITERIET Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 1) Kvalitet 45

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler* ) * ) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/655/EØF.

Læs mere

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017 SALG AF SØNDERBORG KASERNE NOVEMBER 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 SØNDERBORG KASERNE 3 1.2 RETSGRUNDLAG OG UDBUDDETS TILRETTELÆGGELSE 5 1.3 UDBUDSMATERIALET 5 1.4 TIDSPLAN 6 2. PRÆKVAFIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den 27.

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Birte Knudsen Viborg. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Birte Knudsen Viborg. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Boet efter Birte Knudsen Adresse N rremosevej 8 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 13.04.2016 Udl bsdato 13.04.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Vejledning om Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Ansøgningsfrist: 16. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Irene Dybdahl Viborg. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen Aarhus C Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Irene Dybdahl Viborg. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen Aarhus C Tlf. for ejendommen S¾lger Else Irene Dybdahl Adresse N rrem llevej 64 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 26.03.2015 Udl bsdato 26.03.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Irma Andersen Adresse Sortevej 13 Postnr. og by 8381 Tilst Dato 17.02.2015 Udl bsdato 17.02.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Referat 1. MØDE D. 9. MARTS 2017

Referat 1. MØDE D. 9. MARTS 2017 Referat 1. MØDE D. 9. MARTS 2017 Tidsrum: 10-12.30 Sted: Erhvervsstyrelsen, 4. sal Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1 Velkomst og opsamling siden sidst, herunder debatarrangement d. 3. marts Nyt medlem

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 16 hold timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Teenvolley vises. 9.25 Der spilles Teenvolley

Læs mere

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik 2018-2021 - Politikken Introduktion til Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitikken for Tønder Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget formulerede i november 2016

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ketty Olah, Margit Olah, Karoly Olah og Kaj Michael Olsen Nyk bing Sj

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ketty Olah, Margit Olah, Karoly Olah og Kaj Michael Olsen Nyk bing Sj for ejendommen S¾lger Ketty Olah, Margit Olah, Karoly Olah og Kaj Michael Olsen Adresse Thorsvej 11 Postnr. og by 4500 Nyk bing Sj Dato 09.08.2013 Udl bsdato 09.08.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere LO s nyhedsbrev nr. 02/ 2001 Indholdsfortegnelse Barrierer for job til udlændinge. 1 Manglende anerkendelse af udenlandske uddannelser og dårlige danskkundskaber er to af de væsentligste barrierer for,

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Christina Søndergaard Online Marketingchef

Christina Søndergaard Online Marketingchef Christina Søndergaard Online Marketingchef 2 Hvad skal vi igennem? 1. Få overblik over din konto 2. Standard metrics 3. Annonceudvidelser PAUSE 4. Konverteringssporing 5. Avancerede metrics, dimensioner

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

Katalog til bestilling af ad hoc-ydelser

Katalog til bestilling af ad hoc-ydelser Katalog til bestilling af ad hoc-ydelser 1 STATENS EREKRUTTERING AD HOC-YDELSER Dette dokument beskriver, hvilke ad hoc-ydelser HR Manager Talent Solution (leverandøren) tilbyder i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Randers Kommune Printreduktion

Randers Kommune Printreduktion DIAS 1 Randers Kommune Printreduktion Afrapportering 10. November 2010 Indhold DIAS 2 Indhold Rapportering 1. Samlet Business Case 2. Metode og databearbejdning 3. Business Case Print og Brevforsendelser

Læs mere

Nej til illusioner Ja til visioner

Nej til illusioner Ja til visioner LO s nyhedsbrev nr. 17 / 2000 Indhold Nej til illusioner - Ja til visioner............ 1 Vælgernes nej til euroen er ikke i sig selv en økonomisk katastrofe for Danmark. Konksekvenserne af nej et, er først

Læs mere

Public Data kursusmaterialer

Public Data kursusmaterialer Podio kursusbog Forfatter: Tina Samuelsson Udgivet af: Public Data 2016 2017 Public Data kursusmaterialer Rettigheder Ingen del af denne bog må gengives, overføres, afskrives, lagres i et søgesystem eller

Læs mere