Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj Forfattere: Synopsis:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:"

Transkript

1 Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for hjemmemarkedets typehuse, med fri adgang for alle internetbrugere til tegninger, materialevalg, priskalkulationer samt produktkataloger. MŒlgruppen for kataloget er pœ brugersiden kommende typehusk bere, men opbygningen af sitet rummer muligheder for udvidelse af mœlgruppen. Udviklingen af kataloget er sket med anvendelse af MII 2 Œrs discipliner som Usability Engineering, Contextual Design samt forskellige multimediemodeller. Systemet er udviklet i ASP, og som database er anvendt Microsoft Access med mulighed for senere at afvikle pœ f.eks. Microsoft SQL 2000 database. Resultatet af etableringen af kataloget skulle gerne i f rste omgang medf re, at de kommende typehusk bere fœr et optimalt beslutningsgrundlag for valg af bolig. Vejledere: Per Christiansson Oplagstal: 1 elektronisk Sideantal: 62 Bilagsantal og-art: S¾rskilt bilagsrapport. Afsluttet den: 27. maj Rapporten mœ ikke offentligg res, udlœnes eller gengives uden tilladelse fra forfatterne. Typehuskatalog, afleveringsdato 1 af 62

2 Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING FORMELLE KRAV PROBLEMFORMULERINGEN PROJEKTDELTAGERNE ADDED VALUE PROJEKTVEJLEDER ABSTRACT TILPASNING AF METODE KRAVSPECIFIKATION/SYSTEMDEFINITION BRUGEROMR DET Akt rer Use Cases Computersystemet Collaboration (Samarbejdsmilj et) DESIGN-FASEN CONTEXTUAL INQUIRY Forberedelse til interviewene Interviewene Fortolkningen WORK MODELS Flow-modellen Sekvensmodellen Kulturel model CONSOLIDATION Konsolidering af den f rste flowmodel Konsolidering de sekventielle modeller WORK REDESIGN Vision Storyboards SYSTEM DESIGN User Environment Design Strukturering af (udvikling af sitemap) METASTRUKTURER FRA STRUKTUR TIL UI (ELLER FRA UED TIL UI) IMPLEMENTERINGEN ANVENDT SOFTWARE UNDERLIGGENDE KODE ANVENDELSE AF 3D-MODELLERING ANVENDELSESMULIGHEDER Om ArchiCad USABILITY ENGINEERING FORM L VALG AF HEURISTISKE PRINCIPPER FORBEREDELSE AF EVALUERINGEN EVALUERINGEN VURDERING AF EVALUERINGSRESULTATERNE Rettelser pœ baggrund af evalueringen...57 Typehuskatalog, afleveringsdato 2 af 62

3 9 KONKLUSION GENERELT M LOPFYLDELSE EVALUERING AF PROJEKTMETODEN EVALUERING AF BRUG AF 3D-MODELLER FREMTIDIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER Vedligehold af data Indhold pœ 10 KILDEHENVISNINGER...62 Typehuskatalog, afleveringsdato 3 af 62

4 1 Indledning. 1.1 Formelle krav Grundlaget for dette projekt er de teorier og den viden, der bliver udbudt pœ 2. Œr af MII Byggeriet. Prim¾rt drejer det sig om anvendelse af viden inden for f lgende omrœder: Videnstyring i virksomheder og i projekter. Videnrepr¾sentation. Koncepter, teknikker og metoder til opsamling, genbrug og spredning af vital viden, i virksomheden og i projekter, samt metoder til analyse, planl¾gning og styring af ¾ndringer i organisation og arbejdsrutiner. Multimedia. Multimedia, omhandlende brugervenlighed, teorier omkring hvordan det designede sikres i optimal udstr¾kning. Desuden gives brugeren de v¾rkt jer og muligheder, der ligger i anvendelsen af IT som platform. Contextual Design Contextual Design, som baserer produkt design direkte ud fra en forstœelse af brugerens/kundens forventninger og behov. 1.2 Problemformuleringen Hvorfor et typehuskatalog? Der udvikles en portal, der giver adgang til produktkataloger, tegninger, priskalkulationer, materialevalg mv., for hjemmemarkedets typehuse. Vores valg af netop en typehusportal er anskueliggjort i f lgende ÓstoryÓ: Familien Hansen fra X-k bing har igennem 2 Œr haft en byggemodnet grund i udkanten af byen. Familien har nu besluttet at fœ opf rt et typehus pœ grunden n¾ste sommer. Inden de nœr sœ vidt, ligger der dog et st rre ÓopklaringsarbejdeÓ foran dem. Familien har opstillet en liste med f lgende krav til det kommende hus: q q q q Der skal minimum v¾re 3 v¾relser udover stue og sovev¾relse Husets k bspris alt inklusive mœ if lge deres bankrœdgiver maximalt ligge mellem 1,5 og 1,8 millioner. Der skal kun anvendes gode og solide materialer. K kkenet skal v¾re velindrettet, og der skal v¾re 2 badev¾relser i huset. Familien har i et par s ndage v¾ret ude at kigge pœ pr vehuse, men f ler sig ikke sikre pœ, at det er netop disse huse, der bedst opfylder deres krav. Familien fors gte derfor at afpr ve Internettets muligheder. Det var muligt, at s ge pœ "keywordet" typehuse og fœ en r¾kke typehusfirmaer som resultat. Ulempen var dog, at de Typehuskatalog, afleveringsdato 4 af 62

5 skulle ind pœ hvert enkelt typehusfirmas hjemmeside. En sammenligning af firmaerne var kun mulig ved at udprinte eller rekvirere brochurer/kataloger fra firmaerne. Om portalen Potentielle brugere af systemet er typehusfirmaernes kunder og samarbejdspartnere. Det skal v¾re muligt via en s gefunktion at foretage sammenligninger af priser og evt. andre relevante parametre. Det er ikke hensigten at skabe en komplet Ók rendeó portal. Der vil derimod blive fokuseret pœ, at komme i dybden med teorien bag udarbejdelsen af portalen. Bredde i portalen vil efterf lgende kunne opnœs alene ved trivielt arbejde, bestœende i at gentage de processer, der allerede er fokuseret pœ i udvalgte dele af rœmaterialet. I forbindelse med udviklingen og design af systemet vil forskellige metoder til f.eks. interviews af brugere (Usability Engineering) blive anvendt. Portalen tilgœs via Internettet Ð og skal fungere i de g¾ngse udbudte browsere (Microsoft Internet Explorer 5, Opera 5, Netscape 6). 1.3 Projektdeltagerne Projektet er udf rt/udarbejdet i perioden fra 1. september 2001 til 27. maj Der er s gt samarbejde med f lgende samarbejdspartnere: 2-planhuset A/S i Fredericia (www.2-planhuset.dk) ved Flemming Brahe J rgensen. Firmaet har bidraget som en aktiv samarbejdspartner med tegningsmateriale, materialebeskrivelser, prislister mm. Endvidere har Flemming Brahe J rgensen beredvilligt stillet op til interviews i forbindelse med afpr vning af metoder i Contextual Design, og Usability Engineering. Forbrugerstyrelsen, der ikke nskede at deltage i projektet pga. ressourcemangel. 2 typehuskunder. Arbejdskolleger/familie til at test af brugervenlighed. I praksis ville et langt st rre antal projektparter indgœ, men da denne velse dels er meget tidskr¾vende, og dels for en stor dels vedkommende triviel gentagelse af den teori vi Žn gang har fœet pr vet af, ville det ikke ¾ndre ret meget pœ projektets uddannelsesfaglige fundament. 1.4 Added Value. Det forventes, at kommende typehuskunder med en typehusportal/katalog vil v¾re bedre rustet, nœr de skal ud pœ ejerboligmarkedet. Det vil umiddelbart v¾re muligt, at finde firmaer inden for en vis radius af deres kommende hjem, sammenligne st rrelse, kvalitet og pris for det enkelte firma. Typehusfirmaerne pœ den anden side vil opnœ at blive eksponeret bredere og til en st rre masse. En mœde at anskue den v¾rdi et typehuskatalog vil tilf re hhv. k ber og typehusfirma, er at opstille v¾rdik¾der for processerne. Herved opnœs overblik over den samlede v¾rditilf rsel i projektforl bet. De led i k¾den, som kan underst ttes af typehuskataloget og dermed styrkes, Typehuskatalog, afleveringsdato 5 af 62

6 er de led, der for alvor vil v¾re til gavn for brugerne, og dermed g re det attraktivt at benytte et centralt typehuskatalog: UE = Underentrepren r, UL = Underleverand r, KS = Kvalitetssikring. Figur 1 V¾rdik¾de for typehusbygning. Det vil f re for vidt at bringe v¾rdik¾den for alle interessenter i kataloget, derfor har vi valgt at fremstille den for de 2 centrale parter, nemlig k ber og typehusfirma. For k bers vedkommende kan typehuskataloget underst tte processerne: Interesse for typehuskatalog. Afklare konomi Ð give inspiration til hvad det er, man skal huske, linke til andre websider med samarbejdspartnere pœ dette felt mv. Finde leverand r. Sammenligningsparametre, visning af huse/modeller pœ en mœde som brugeren forstœr (en 2D plantegning kr¾ver, at man ved noget om at l¾se Typehuskatalog, afleveringsdato 6 af 62

7 arbejdstegninger, hvorimod brugeren mœske bedre vil kunne danne sig et fornuftigt indtryk af en 3D-model). Projektere hus. Kataloget kan underst tte en lang r¾kke af delprocesserne forbundet med det at projektere huset. For typehusfirmaet g¾lder, at kataloget kan underst tte f lgende processer: Salgsarbejdet. Det er et godt og effektivt salgsvindue, der tillige giver k beren en mulighed for at gennemskue markedet, og dermed f le sig tryg ved den valgte leverand r. Kontakt med k ber. Kontakt med k ber kan skabes via typehuskataloget, og meget af brochurematerialet kan formentligt erstattes af de modeller, beskrivelser og tegninger der er mulighed for at l¾gge op. Projektere hus. I en udvidet version vil samarbejdet i forbindelse med selve projekteringen med fordel kunne foretages via et centralt websted, der sagtens kunne v¾re Bygge hus. Hvis man videreudvikler webstedet til at underst tte byggeweb i Žn eller anden udformning, vil det med fordel kunne anvendes til en central styring af projektet, ogsœ i byggeproduktionsfasen. Informationen mellem de enkelte parter vil klart blive styrket med arbejdet med modeller frem for med tegninger og beskrivelser. Det er selvf lgeligt ikke overraskende, at vi umiddelbart kan se en r¾kke fordele ved at k ber/typehusfirma benytter typehuskataloget, men hvis man fors ger at se lidt igennem denne begejstring for vores eget koncept, vil der stadigt v¾re en ikke uanseelig added value for alle parter vha. typehuskataloget. 1.5 Projektvejleder Per Christiansson har v¾ret vores aktive og konstruktive projektvejleder igennem dette projekt. Ó Typehuskatalog, afleveringsdato 7 af 62

8 2 Abstract. This project is about the development of a website, "Typehuskatalog", for the domestic markets for standard houses. There is free access for all Internet users to drawings, choice of materials, price calculations and product catalogues. Ê The catalogues target group is prospective standard house buyers Internet users, but the catalogue has possibilities for expansion of the target group. Ê The development of the catalogue is done with employment of MII second yearõs subjects such as Usability Engineering, Contextual Design and different Multi Media models. Ê The system is developed in the language ASP and the database used is Microsoft Access with later possibility to unroll on the Microsoft SQL 2000 database. Ê The primary aim of the establishment of the catalogue is to ensure prospective standard house buyers an optimised decision making basis for choosing a house. Ê Typehuskatalog, afleveringsdato 8 af 62

9 3 Tilpasning af metode Uanset om man vil forfine et eksisterende system, eller konstruere/etablere et system pœ et omrœde hvor der ikke eksisterer noget i forvejen, er det af central betydning, at man forstœr, hvad det er for en rolle systemet skal udfylde, hvad mœlet er for anvendelsen samt ikke mindst har en god forstœelse for brugerens rolle, bœde i relation til de forskellige parter der er i systemet, og i forhold til systemet. Denne forstœelse skal samtidigt gerne f lges op af en udviklingsmetode, der underst tter en t¾t dialog med slutbrugeren i hele udviklingsfasen. Allerede pœ et tidligt tidspunkt i projektet fandt vi frem til at en kombination af flere metoder ville give et optimalt udbytte, idet de hver is¾r bidrager med v¾sentlige elementer i forhold til opbygningen af et helt nyt system. Som skelet i metoden er valgt den overordnede struktur fra OO*-metodikken: 1.) Kravspecifikation. Det er vigtigt at fœ bestemt i hvilken retning der skal arbejdes hen i mod Ð dette fastl¾gges i kravspecifikationen. 2.) Analysefasen (Contextual Design). Det er valgt at kalde fasen for Contextual Design, idet denne metode er blevet benyttet for at komme helt t¾t pœ brugere/akt rer og forstœ deres sammenh¾ng med hinanden og systemet. Contextual Design giver dermed et klart billede af, hvad det er for en rolle, systemet skal udfylde. 3.) Design/Implementering. Det er valgt, at tr¾kke de 2 faser sammen fra OO*, idet der ikke var brug for nogen stiv objektstruktur i forhold til den endelige l sning, men derimod var brug for en meget fleksibel og levende l sning, der kunne udvikle sig i takt med at dialogen med brugerne gav nye ideer og indfaldsvinkler til forstœelsen af systemets placering i forhold til akt rerne. Contextual Design [2] metoden er benyttet som den r de trœd igennem projektet, for at sikre et system, der ligger sœ t¾t op ad brugernes behov som muligt. Contextual Design metoden angiver nogle helt operationelle metoder til at komme helt til bunds i forstœelsen af den verden man vil automatisere/optimere med IT, og netop disse har haft stor betydning for sammenh¾ngen i projektet. Metoden l¾gger helt grundl¾ggende op til, at der skal skabes et produktdesign ud fra en grundl¾ggende forstœelse af brugerens/kundens arbejde. Ved hj¾lp af Contextual Inquiry (interviews) samles oplysninger ind fra de forskellige akt rer. Informationerne fra dette arbejde struktureres vha. Workmodels til en sammenh¾ngende opfattelse af hvad det er for opgaver systemet skal l se, samt hvad det er for en sammenh¾ng (bœde virtuel, kulturel og fysisk) de skal l ses i. PŒ dette punkt vil en vision for systemet formuleres. Den overordnede sammenh¾ng fra vision til udvikling af det endelige system beskrives herefter af Beyer & Holzblatt i nedenstœende figur: Typehuskatalog, 27. maj af 62

10 Figur 2 Sammenh¾ng fra design til udvikling. Som udviklingsmetode er det s gt at anvende nogle v¾sentligste elementer fra metoden extreme Programming [3], idet denne i meget stor udstr¾kning underst ttede behovet for hele tiden at kunne tage nye drejninger i forhold til, hvordan systemet skulle se ud. De elementer af extreme Programming der er valgt at fokusere pœ, er f lgende (ud af i alt 10 grundprincipper): 1.) L bende planl¾gning. Det kan ikke betale sig at fors ge at udt¾nke alt pœ forhœnd. Man fœr mest mulig funktionalitet og brugertilfredshed for pengene, hvis planl¾gningen foregœr l bende. Ny funktionalitet opdeles i dele pœ ganske fœ timer eller dage. 2.) Hyppige releases. EfterhŒnden som hver ny komponent pœ er klar releases den. Filosofien er at det er nemmere at overskue udviklingen, nœr den gœr i smœ skridt Ð frem for store uoverskuelige spring. Er en komponent lavet f¾rdig, og har den i sin form en forretningsm¾ssig v¾rdi kan den releases. 3.) Det enkleste virker. Der er ikke blevet spildt en masse tid pœ at designe l sningen til en lang r¾kke fremtidige behov. Filosofien er bl.a., at hvis man g r det, tr¾ffes en r¾kke valg Ð og hver gang man tr¾ffer et valg, foretages mindst Žt fravalg. Dermed er det ogsœ sagt, at der er masser af udviklingspotentiale i i fremtiden. 4.) Refaktorering. L bene er koden blevet simplificeret. Da ingen af de involverede i projektets praktiske udf relse havde nogle erfaringer med ASP-programmeringen, har det ikke v¾ret sv¾rt at finde kodestumper, der med fordel kunne refaktoreres. 5.) Kunden tilstede. Dette princip er naturligvis ikke fulgt til punkt og prikke i dette studieprojekt, men ved l bende at sp rge potentielle kunder er det blevet sikret at udviklingen ikke fjernede sig fra brugerens verden. Som sluttest af brugevenlighed/funktionalitet er Jakob Nielsens principper om ÓHeuristic evaluationó blevet anvendt (se kapitel 8 ÓUsability engineeringó). Det er en hurtig og effektiv Typehuskatalog, 27. maj af 62

11 metode der kr¾ver et minimum af tid og ressourcer Ð og netop tid og ressourcer er netop begr¾nsede i et studieprojekt som dette. Per Christiansson har udviklet en metode til Multimedia (MM) udvikling Ð som indeholder bœde elementer af Contextual Design og extreme Programming. Som et projekt der i h j grad fokuserer pœ Multimedia udvikling, er det naturligt at genbruge mange af komponenterne fra denne metode i den endelige projektmetode. Overordnet model for Multimedia Udvikling, efter Per Christiansson [1]: 1. Definer opgaven (applikationer, use cases, akt rer, hensigtserkl¾ringer mv.). 2. Beskriv den underliggende applikationsmodel der skal forklares (eller benyttes) i det Multimedia-underst ttede system. 3. DefinŽr systemdesignet, udvikling og testprocedurer (og tilg¾ngelige ressourcer!). 4. V¾lg prototype- og samarbejdsprocedurer, forfatterv¾rkt jer osv. 5. Opret samarbejdsmilj et (det virtuelle rum), 6. Begrebslig grovskitse af form og funktion af MM system tilgang. Input fra brugergrupper (visioner). 7. Brugerkravmodellering, sammen med slutbrugere. Dokumentation af workmodels og scenarier for MM systemet. 8. Funktionel interfaceforslag (Brugermilj ) version 0.1. Hypotetiske interfacel sninger. 9. Hvis n dvendig Ð (input til) UML modeller for de underliggende applikationer. 10. Detaljeret datadefinition og indsamling af data til MM systemet. 11. Datamanipuleringskrav (grafik, video, 3D modeller osv.). 12. Skrivning og designarbejde. 13. Usability studier og evaluering med slutbrugere. 14. Goto Aflevering. I sammenh¾ng er ovenn¾vnte metoder k¾det sammen til f lgende projektmetode: ÓSkeletÓ Indhold Operationelle metoder. Kravspec. for system og - Definer opgaven Applikationer, use cases, akt rer, hensigtserkl¾ringer mv. udv. milj. - Beskriv den underliggende appl.model Tegning over computersystemet, mv. - Definer systemdesign, udvikling og testprocedurer (og tilg¾ngelige ressourcer). - V¾lg prototype- og samarbejds- procedurer, forfatterv¾rkt jer osv. Contextual Design. - Opret samarbejdsmilj et (det virtuelle rum) - Start pœ prototype. - Begrebslig grovskitse af form og funktion af Multimedie (MM) system acces. - Contextual Inquiry (CI) - Fortolkning af CI. - Brugerkravmodellering, sammen med slutbrugere. Work models; Flow, Sequence, Artifact, Cultural, Artifact. - Konsolidering. - Affinitydiagrammer. - Konsolidering af workmodels. - User Environment Design. UED Typehuskatalog, 27. maj af 62

12 Design/imple - Hvis n dvendig Ð (input til) UML modeller for de UML mentering. - underliggende applikationer. Detaljeret datadefinition og indsamling af data til MM Metastrukturer, rœdata. systemet. - Datamanipuleringskrav (grafik, video, 3D modeller osv.). 3D Modellering i specialprogram. - Skrivning og designarbejde. - Usability studier og eval.med slutbrugere. Heuristiks - Goto 8. Evaluering f rer til en st rre forstœelse, og dermed muligvis til n dvendige ¾ndringer i modellerne. Derfor ÓGoto 8Ó. SLUT. - Aflevering Tabel 1 Projektmetode. Typehuskatalog, 27. maj af 62

13 4 Kravspecifikation/systemdefinition. For at kunne opstille en systemdefinition(hensigtserkl¾ring) er der foretaget en analyse af krav og betingelser for systemet. Der findes i dag ikke noget typehuskatalog pœ Internettet. Der findes nogle enkelte sites omhandlende andre brancher, f.eks. uden at der umiddelbart kan drages ret mange paralleller, dertil er produkterne alt for forskellige. Det er derfor vigtigt, at fœ rede pœ de mange muligheder der er for udformning og indhold. Ved en brainstorming er der derfor opstillet en r¾kke forel bige krav til at arbejde videre med i design-fasen: Selve web-siten AnvendelsesomrŒde Teknologi Indhold Funktionalitet Filosofi Web-siten skal v¾re nem at finde Órundt ió. Brugervenlig. Potentielle kunder skal kunne fœ oplysninger om det enkelte typehusfirmas produkter og sammenligne de enkelte firmaers produkter. PŒ l¾ngere sigt kan ex. samarbejdspartnere tilgœ oplysninger, der er relevante for, at de kan udf re deres arbejde: - Tegninger. - Materialebeskrivelser. - Model. I den f rste version af portalen (version 1), er det ikke n dvendigt at kunne tilgœ detaljerede oplysninger for samarbejdspartnerne. Webl sning efter N-tierprincip Databasen udarbejdes i MS Acces. I en k rende version kan den nemt flyttes til en st rre databaseserver (My SQL, MS SQL 2000 Server, el. lign). Webserver-/klientkommunikation skal foregœ vha. Port 80. Billeder, tegninger, modeller, brugere(kunder), priser, typehusfabrikanter, materialer, typehusrelaterede hj¾lperedskaber. Enkel menu navigering. At etablere en web-site(katalog) der giver en samlet oversigt over typehusmarkedet. At give bœde k ber og leverand r en added value, for dermed at ge chancerne for succes. Typehuskatalog, 27. maj af 62

14 I sammenh¾ng hermed er systemdefinitionen udarbejdet: Systemdefinition. Der skal udvikles en portal, som giver adgang til produktkataloget, priskalkulationer, tegninger, materialevalg mv. for hjemmemarkedets typehuse. Brugerne er potentielle kunder pœ den ene side, og samarbejdspartnere pœ den anden side. Disse 2 brugergrupper stiller tilsammen nogle krav om design, enkelthed, overblik og brugervenlighed. Det skal v¾re muligt via en s gefunktion at foretage sammenligninger af bl.a. priser. Portalen skal kunne fungere i de g¾ngse udbudte browsere. I den indledende demoversion arbejdes med ASP-sider, der kommunikerer med en Microsoft Access database. Med lidt omtanke vil dette setup porteret til en st rre databaseserver, kunne d¾kke selv rigtigt mange brugere af systemet. 4.1 BrugeromrŒdet Akt rer Def.: Akt rer er brugere af systemet for at opnœ et bestemt mœl. [4] I det f lgende er oplistet de for nuv¾rende formodede akt rer, som formodes at ville bruge systemet. En akt r bruger systemet til at opnœ et bestemt formœl. De enkelte akt rers formœl og karakteristik er ligeledes angivet i skemaet. Akt r FormŒl Karakteristik Typehusfirma Et firma der udbyder og opf rer typehuse Har flere roller: - S¾lger (rolle i forhold til kunde) - Konkurrent (i forhold til andre firmaer). ForbrugerrŒdet Forbrugerens taler r nsker at skabe gennemskuelighed, for derigennem at ge konkurrencen og s¾nke prisen. Bruger Administrator Byggesagkyndig* Kreditselskab/Bank Sagf rer Landinspekt r En person der g r brug af sitet Den person der stœr for vedligeholdelsen af sitet En person der rœdgiver, vejleder kommende k ber Firma der nsker at s¾lge finansielle ydelser Firma/Person der nsker at s¾lge juridisk bistand. Denne kan have ÓflereÓ ansigter, potentiel k ber, en der vil have mere at vide om typehuse osv. En IT uddannet person eller en person med flair for IT. Teknikker. S¾lger af finansielle ydelser. S¾lger af juridisk bistand Ð bœde til typehusfirmaer og k bere. Teknikker Typehuskatalog, 27. maj af 62

15 Leverand rer Et firma der leverer varer i forbindelse med opf relse af husene En sœdan kan v¾re forskellige slags leverand rer lige fra den lokale ÓTr¾lastÓ til k leskabsfirmaet * Ved byggesagkyndig forstœs, ingeni r, arkitekt, konstrukt r eller en person med en relevant bygningsm¾ssig erfaring Tabel 2 Akt rer oplistet med deres formœl og karakteristik Use Cases Def.: En samling af mulige sekvenser af interaktion mellem det system der pœt¾nkes og brugere/akt rer. [4] Som det ses af ovenn¾vnte definition kan systemet fastl¾gges ved at optegne/opridse alle relevante use cases. I akt rtabellen (Tabel 2) er det fors gt at udpege de akt rer, som alle vil have en form for tilknytning til eller v¾re direkte tilknyttet systemet. Akt rerne er slet og ret brugere af systemet. Ved at foretage en unders gelse af alle akt rernes mœl, som systemet skal opfylde, fœr vi blotlagt alle de funktionelle krav. Der skelnes mellem prim¾re og sekund¾re akt rer hvor f rstn¾vnte er akt rer der bruger systemet for at opnœ et mœl og sidstn¾vnte akt rer som systemet har brug for til at fuldende den prim¾re akt rs mœl. Use case b r repr¾sentere mœlet for en vekselvirkning mellem en akt r og systemet og beskrive den vej akt ren har pœbegyndt frem til mœl, efter at triggeren har sat det hele i gang,. Use caseõs kan anvendes til bl.a. at : Indfange systemkravene Til et f rste trin pœ vejen til et softwaredesign Til at vurdere softwaredesignet op mod Da projektet ikke er et studie i use cases vil vi blot medtage et par enkelte for allerede pœ nuv¾rende tidspunkt at fœ en idž om de funktionelle krav, som vores system skal opfylde. Der er mange forskellige mœder at skabe et use case pœ, vi har valgt nedenstœende 8 punkts vejledning. Vejledning for opbygning af use case : Trin 1. Trin 2. Trin 3. Trin 4. Trin 5. Identificer hvem der skal bruge systemet direkte (hands on). Dette er akt rerne. V¾lg en af disse akt rer. Definer hvad akt rerne nsker at g re med systemet. Hver af disse ting, som akt ren nsker at g re ved systemet, bliver en Use Case. Beslut for hver af disse ting det mest almindelige forl b, nœr denne akt r bruger systemet. Beskriv basisforl bet i beskrivelsen af Use CaseÕt. Typehuskatalog, 27. maj af 62

16 Trin 6. Trin 7. Trin 8. NŒr du er tilfreds med basisforl bet betragt sœ alternativer og tilf j disse som udvidede Use Cases. Review hver Use Case beskrivelse op mod beskrivelsen af de andre. L¾g m¾rke til enhver afstikkende almindelighed. Gentag trin 2-7 for hver akt r. Der er valgt at udf re 2 use case for akt ren bruger(trin 2). Et hvor brugeren nsker at finde et konkret typehusfirma (trin 3- use case 1), og et hvor brugeren nsker at fœ overblik over de typehusfirmaer i Nordjyllands amt der kan bygge for en m 2 pris pœ kr (trin 3 Ð use case 2). Use case 1: Navn Bruger 1 MŒl Typehusfirma s gning Omfang Niveau Bruger ForhŒndsbetingelser Ingen Succesbetingelse Skal i fœ trin finde firmaet Fejlbetingelse Trigger Behovet for kontakt til firmaet Note - 1. Bruger 1 logger sig ind pœ typehuskataloget 2. Bruger 1 foretager et omrœdevalg 3. Bruger 1 udv¾lger sig det nskede typehusfirma 4. Bruger 1 logger sig ind pœ nskede typehusfirmas hjemmeside Use case 2: Navn Bruger 2 MŒl Finde firmaer i Nordjyllands amt der opf rer huse til max. kr m 2 Omfang Niveau Bruger ForhŒndsbetingelser Ingen Succesbetingelse Skal give svar herunder ingen huse Fejlbetingelse Hvis bruger overhovedet ikke fœr svar Trigger Behovet for at fœ oplyst firmaer i X-k bing Note - Typehuskatalog, 27. maj af 62

17 1. Bruger 2 logger sig ind pœ typehuskataloget 2. Bruger 2 foretager et omrœdevalg (valg) 3. Bruger 2 foretager et valg af en max pris pr. m Bruger 2 foretager s gningen 5. Bruger 2 udv¾lger sig det nskede typehusfirma 6. Logger sig ind pœ nskede typehusfirmas hjemmeside Computersystemet Der nskes en webbaseret l sning, som underst tter at alle de kendte akt rer inden for forretningsomrœdet enkelt og uden besv¾rlige installations-/oprettelsesprocedurer kan komme til at anvende kataloget. Skelettet i dette system bliver en N-tierl sning: Figur 3 N-tierl sningen Webklienten udg res af en webbrowser. For at forenkle brugen, og g re det attraktivt at benytte typehuskataloget, ogsœ selvom man har en almindelig 56K internetforbindelse, bestr¾bes klienten at basere sig pœ almindelige html-forms/htmlsider. Der kan dog v¾re specielle funktioner der kr¾ves specielle add-ons/plugins f r de fungerer (ex. for at se 3Dmodeller). Programmeringen foretages i ASP, der udm¾rker sig ved at v¾re et meget nemt programmeringssprog at hœndtere, og i givet fald er det nemt at rekruttere arbejdskraft, der er fortrolig med ASP. Sidst men ikke mindst er performance pœ ASP fuldt ud tilstr¾kkeligt i Typehuskatalog, 27. maj af 62

18 forhold til de brugerantal man vil kunne forvente pœ et specialiseret sted som Fra webserveren connectes via ODBC (Open DataBase Connectivity) til den bagvedliggende database. I denne demoversion er databasen opbygget i Access Ð i en st rre produktionsmoden version ville accessdatabasen erstattes af en lidt st rre entreprisedatabaseserver, som ex. MySQL eller MS SQL Dermed kan man i princippet beskrive den anvendte struktur med en lille omskrivning af ovenn¾vnte figur vedr rende N-tierl sningen: Figur 3 N-tierl sningen suppleret med oplysninger om applikation/odbc. verst i webserveren ligger applikationen, der via ODBC snakker med bagvedliggende database. Umiddelbart vil der ikke skulle ¾ndres ret meget i koden, f r systemet er klar til at afvikle pœ en MS SQL 2000 database. Hvis man her vil opnœ en get performance ville ODBC-linket med fordel kunne erstattes med et OLE-DB link. OLE-DB er n¾ste trin i evolutionen for databasekommunikationen, og kan faktisk drives via ODBC-connectionen, men ogsœ for sig selv. Typehuskatalog, 27. maj af 62

19 Det er klart, at nœr der anvendes en simpel Accessdatabase, mœ man give afkald pœ en lang r¾kke databasefunktioner (ex. stored procedures, roll-back), men i demo jemed r¾kker databasen fint. Til at hœndtere kommunikationen mellem database og applikationen anvendes ActiveX Data Objects (ADO), der er en samling af objekter, der giver adgang til at programmere databaselogik. Figur 4 ADO-objektet. Kommunikationen mellem webklient og server foretages som n¾vnt vha. http. Dvs. der er 2 indgange for brugeren til at kommunikere med webserveren: a.) Indtaste URL-streng, evt. med parametre. (ex.: Óhttp://www.typehuskatalog.dk/firma.asp?4Ó). b.) Bruge commandoen ÓpostÓ fra en webform. Begge metoder er anvendt i Typehuskatalog, 27. maj af 62

20 4.1.4 Collaboration (Samarbejdsmilj et) N dvendigheden af at have et stabilt computerst ttet softwarev¾rkt j er alfa og omega, nœr man skal have hyppige kontakter under arbejdet med etableringen af et st rre projekt, over afstand. Vores valg faldt pœ Groove som er et peer to peer program, der g r det muligt at opretholde dynamiske forbindelser mellem forskellige parter. Collaboration-rummet er et delt rum hvori projektmedlemmerne kan v¾re f¾lles om en r¾kke faciliteter. Det er muligt at tale sammen, chatõe, sende en umiddelbar meddelelse, browse pœ nettet sammen, skitsere forskellige l sninger pœ en white-board mv.. Udnyttelsen af dette og dets funktionalitet kan der l¾ses n¾rmere om i medf lgende procesrapport. Typehuskatalog, 27. maj af 62

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Arkitektur og Virtual Reality

Arkitektur og Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality Speciale, informationsvidenskab, Aarhus Universitet Maj 1999 Af Morten Sams (93 11 17) og Bj rn Popp (93 12 47) Vejleder: Peter B gh Andersen Indhold Kurzfassung 2 Indledning

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

InstallationshŒndbog

InstallationshŒndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk,

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS832C http://da.yourpdfguides.com/dref/662901

Din brugermanual ZANUSSI FLS832C http://da.yourpdfguides.com/dref/662901 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hjemmesider i ElevIntra

Hjemmesider i ElevIntra Hjemmesider i ElevIntra Lav hjemmesider med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hjemmesider i ElevIntra...4 Fordele i ElevIntras hjemmesideeditor...4 Ulemper i ElevIntras hjemmesideeditor...4

Læs mere

Nogle kunstnere s ger selv honorartilskud fra fonde, kunststyrelsen eller lignede.

Nogle kunstnere s ger selv honorartilskud fra fonde, kunststyrelsen eller lignede. Velkommen til UTEATER som Kunstner For og g re det s let, som overhovedet muligt for alle parter, har vi lavet denne lille infoseddel. Uteater har ikke konomi udstede honorar/l n. Vi kan i visse tilf lde

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Kultur og religion i palliationen

Kultur og religion i palliationen Kultur og religion i palliationen Lommebog udarbejdet af medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben: Irene Hou Dziemieszka Johansen Natasja Holk Lønborg Bramsen Anni Mundbjerg Jette Elkær Januar

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Hvad hvis ingen har lyst til at lave frokost? îbottom Lineî- ansvar i klubhuset. Mark Glickman

Hvad hvis ingen har lyst til at lave frokost? îbottom Lineî- ansvar i klubhuset. Mark Glickman Fra min tidlige dage som medlem i Fountain House for lênge siden, og gennem mine seneste oplevelser som medarbejder og gêst i andre klubhuse rundt om i landet, og gennem mange samtaler med kolleger pâ

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere