Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj Forfattere: Synopsis:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:"

Transkript

1 Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for hjemmemarkedets typehuse, med fri adgang for alle internetbrugere til tegninger, materialevalg, priskalkulationer samt produktkataloger. MŒlgruppen for kataloget er pœ brugersiden kommende typehusk bere, men opbygningen af sitet rummer muligheder for udvidelse af mœlgruppen. Udviklingen af kataloget er sket med anvendelse af MII 2 Œrs discipliner som Usability Engineering, Contextual Design samt forskellige multimediemodeller. Systemet er udviklet i ASP, og som database er anvendt Microsoft Access med mulighed for senere at afvikle pœ f.eks. Microsoft SQL 2000 database. Resultatet af etableringen af kataloget skulle gerne i f rste omgang medf re, at de kommende typehusk bere fœr et optimalt beslutningsgrundlag for valg af bolig. Vejledere: Per Christiansson Oplagstal: 1 elektronisk Sideantal: 62 Bilagsantal og-art: S¾rskilt bilagsrapport. Afsluttet den: 27. maj Rapporten mœ ikke offentligg res, udlœnes eller gengives uden tilladelse fra forfatterne. Typehuskatalog, afleveringsdato 1 af 62

2 Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING FORMELLE KRAV PROBLEMFORMULERINGEN PROJEKTDELTAGERNE ADDED VALUE PROJEKTVEJLEDER ABSTRACT TILPASNING AF METODE KRAVSPECIFIKATION/SYSTEMDEFINITION BRUGEROMR DET Akt rer Use Cases Computersystemet Collaboration (Samarbejdsmilj et) DESIGN-FASEN CONTEXTUAL INQUIRY Forberedelse til interviewene Interviewene Fortolkningen WORK MODELS Flow-modellen Sekvensmodellen Kulturel model CONSOLIDATION Konsolidering af den f rste flowmodel Konsolidering de sekventielle modeller WORK REDESIGN Vision Storyboards SYSTEM DESIGN User Environment Design Strukturering af (udvikling af sitemap) METASTRUKTURER FRA STRUKTUR TIL UI (ELLER FRA UED TIL UI) IMPLEMENTERINGEN ANVENDT SOFTWARE UNDERLIGGENDE KODE ANVENDELSE AF 3D-MODELLERING ANVENDELSESMULIGHEDER Om ArchiCad USABILITY ENGINEERING FORM L VALG AF HEURISTISKE PRINCIPPER FORBEREDELSE AF EVALUERINGEN EVALUERINGEN VURDERING AF EVALUERINGSRESULTATERNE Rettelser pœ baggrund af evalueringen...57 Typehuskatalog, afleveringsdato 2 af 62

3 9 KONKLUSION GENERELT M LOPFYLDELSE EVALUERING AF PROJEKTMETODEN EVALUERING AF BRUG AF 3D-MODELLER FREMTIDIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER Vedligehold af data Indhold pœ 10 KILDEHENVISNINGER...62 Typehuskatalog, afleveringsdato 3 af 62

4 1 Indledning. 1.1 Formelle krav Grundlaget for dette projekt er de teorier og den viden, der bliver udbudt pœ 2. Œr af MII Byggeriet. Prim¾rt drejer det sig om anvendelse af viden inden for f lgende omrœder: Videnstyring i virksomheder og i projekter. Videnrepr¾sentation. Koncepter, teknikker og metoder til opsamling, genbrug og spredning af vital viden, i virksomheden og i projekter, samt metoder til analyse, planl¾gning og styring af ¾ndringer i organisation og arbejdsrutiner. Multimedia. Multimedia, omhandlende brugervenlighed, teorier omkring hvordan det designede sikres i optimal udstr¾kning. Desuden gives brugeren de v¾rkt jer og muligheder, der ligger i anvendelsen af IT som platform. Contextual Design Contextual Design, som baserer produkt design direkte ud fra en forstœelse af brugerens/kundens forventninger og behov. 1.2 Problemformuleringen Hvorfor et typehuskatalog? Der udvikles en portal, der giver adgang til produktkataloger, tegninger, priskalkulationer, materialevalg mv., for hjemmemarkedets typehuse. Vores valg af netop en typehusportal er anskueliggjort i f lgende ÓstoryÓ: Familien Hansen fra X-k bing har igennem 2 Œr haft en byggemodnet grund i udkanten af byen. Familien har nu besluttet at fœ opf rt et typehus pœ grunden n¾ste sommer. Inden de nœr sœ vidt, ligger der dog et st rre ÓopklaringsarbejdeÓ foran dem. Familien har opstillet en liste med f lgende krav til det kommende hus: q q q q Der skal minimum v¾re 3 v¾relser udover stue og sovev¾relse Husets k bspris alt inklusive mœ if lge deres bankrœdgiver maximalt ligge mellem 1,5 og 1,8 millioner. Der skal kun anvendes gode og solide materialer. K kkenet skal v¾re velindrettet, og der skal v¾re 2 badev¾relser i huset. Familien har i et par s ndage v¾ret ude at kigge pœ pr vehuse, men f ler sig ikke sikre pœ, at det er netop disse huse, der bedst opfylder deres krav. Familien fors gte derfor at afpr ve Internettets muligheder. Det var muligt, at s ge pœ "keywordet" typehuse og fœ en r¾kke typehusfirmaer som resultat. Ulempen var dog, at de Typehuskatalog, afleveringsdato 4 af 62

5 skulle ind pœ hvert enkelt typehusfirmas hjemmeside. En sammenligning af firmaerne var kun mulig ved at udprinte eller rekvirere brochurer/kataloger fra firmaerne. Om portalen Potentielle brugere af systemet er typehusfirmaernes kunder og samarbejdspartnere. Det skal v¾re muligt via en s gefunktion at foretage sammenligninger af priser og evt. andre relevante parametre. Det er ikke hensigten at skabe en komplet Ók rendeó portal. Der vil derimod blive fokuseret pœ, at komme i dybden med teorien bag udarbejdelsen af portalen. Bredde i portalen vil efterf lgende kunne opnœs alene ved trivielt arbejde, bestœende i at gentage de processer, der allerede er fokuseret pœ i udvalgte dele af rœmaterialet. I forbindelse med udviklingen og design af systemet vil forskellige metoder til f.eks. interviews af brugere (Usability Engineering) blive anvendt. Portalen tilgœs via Internettet Ð og skal fungere i de g¾ngse udbudte browsere (Microsoft Internet Explorer 5, Opera 5, Netscape 6). 1.3 Projektdeltagerne Projektet er udf rt/udarbejdet i perioden fra 1. september 2001 til 27. maj Der er s gt samarbejde med f lgende samarbejdspartnere: 2-planhuset A/S i Fredericia (www.2-planhuset.dk) ved Flemming Brahe J rgensen. Firmaet har bidraget som en aktiv samarbejdspartner med tegningsmateriale, materialebeskrivelser, prislister mm. Endvidere har Flemming Brahe J rgensen beredvilligt stillet op til interviews i forbindelse med afpr vning af metoder i Contextual Design, og Usability Engineering. Forbrugerstyrelsen, der ikke nskede at deltage i projektet pga. ressourcemangel. 2 typehuskunder. Arbejdskolleger/familie til at test af brugervenlighed. I praksis ville et langt st rre antal projektparter indgœ, men da denne velse dels er meget tidskr¾vende, og dels for en stor dels vedkommende triviel gentagelse af den teori vi Žn gang har fœet pr vet af, ville det ikke ¾ndre ret meget pœ projektets uddannelsesfaglige fundament. 1.4 Added Value. Det forventes, at kommende typehuskunder med en typehusportal/katalog vil v¾re bedre rustet, nœr de skal ud pœ ejerboligmarkedet. Det vil umiddelbart v¾re muligt, at finde firmaer inden for en vis radius af deres kommende hjem, sammenligne st rrelse, kvalitet og pris for det enkelte firma. Typehusfirmaerne pœ den anden side vil opnœ at blive eksponeret bredere og til en st rre masse. En mœde at anskue den v¾rdi et typehuskatalog vil tilf re hhv. k ber og typehusfirma, er at opstille v¾rdik¾der for processerne. Herved opnœs overblik over den samlede v¾rditilf rsel i projektforl bet. De led i k¾den, som kan underst ttes af typehuskataloget og dermed styrkes, Typehuskatalog, afleveringsdato 5 af 62

6 er de led, der for alvor vil v¾re til gavn for brugerne, og dermed g re det attraktivt at benytte et centralt typehuskatalog: UE = Underentrepren r, UL = Underleverand r, KS = Kvalitetssikring. Figur 1 V¾rdik¾de for typehusbygning. Det vil f re for vidt at bringe v¾rdik¾den for alle interessenter i kataloget, derfor har vi valgt at fremstille den for de 2 centrale parter, nemlig k ber og typehusfirma. For k bers vedkommende kan typehuskataloget underst tte processerne: Interesse for typehuskatalog. Afklare konomi Ð give inspiration til hvad det er, man skal huske, linke til andre websider med samarbejdspartnere pœ dette felt mv. Finde leverand r. Sammenligningsparametre, visning af huse/modeller pœ en mœde som brugeren forstœr (en 2D plantegning kr¾ver, at man ved noget om at l¾se Typehuskatalog, afleveringsdato 6 af 62

7 arbejdstegninger, hvorimod brugeren mœske bedre vil kunne danne sig et fornuftigt indtryk af en 3D-model). Projektere hus. Kataloget kan underst tte en lang r¾kke af delprocesserne forbundet med det at projektere huset. For typehusfirmaet g¾lder, at kataloget kan underst tte f lgende processer: Salgsarbejdet. Det er et godt og effektivt salgsvindue, der tillige giver k beren en mulighed for at gennemskue markedet, og dermed f le sig tryg ved den valgte leverand r. Kontakt med k ber. Kontakt med k ber kan skabes via typehuskataloget, og meget af brochurematerialet kan formentligt erstattes af de modeller, beskrivelser og tegninger der er mulighed for at l¾gge op. Projektere hus. I en udvidet version vil samarbejdet i forbindelse med selve projekteringen med fordel kunne foretages via et centralt websted, der sagtens kunne v¾re Bygge hus. Hvis man videreudvikler webstedet til at underst tte byggeweb i Žn eller anden udformning, vil det med fordel kunne anvendes til en central styring af projektet, ogsœ i byggeproduktionsfasen. Informationen mellem de enkelte parter vil klart blive styrket med arbejdet med modeller frem for med tegninger og beskrivelser. Det er selvf lgeligt ikke overraskende, at vi umiddelbart kan se en r¾kke fordele ved at k ber/typehusfirma benytter typehuskataloget, men hvis man fors ger at se lidt igennem denne begejstring for vores eget koncept, vil der stadigt v¾re en ikke uanseelig added value for alle parter vha. typehuskataloget. 1.5 Projektvejleder Per Christiansson har v¾ret vores aktive og konstruktive projektvejleder igennem dette projekt. Ó Typehuskatalog, afleveringsdato 7 af 62

8 2 Abstract. This project is about the development of a website, "Typehuskatalog", for the domestic markets for standard houses. There is free access for all Internet users to drawings, choice of materials, price calculations and product catalogues. Ê The catalogues target group is prospective standard house buyers Internet users, but the catalogue has possibilities for expansion of the target group. Ê The development of the catalogue is done with employment of MII second yearõs subjects such as Usability Engineering, Contextual Design and different Multi Media models. Ê The system is developed in the language ASP and the database used is Microsoft Access with later possibility to unroll on the Microsoft SQL 2000 database. Ê The primary aim of the establishment of the catalogue is to ensure prospective standard house buyers an optimised decision making basis for choosing a house. Ê Typehuskatalog, afleveringsdato 8 af 62

9 3 Tilpasning af metode Uanset om man vil forfine et eksisterende system, eller konstruere/etablere et system pœ et omrœde hvor der ikke eksisterer noget i forvejen, er det af central betydning, at man forstœr, hvad det er for en rolle systemet skal udfylde, hvad mœlet er for anvendelsen samt ikke mindst har en god forstœelse for brugerens rolle, bœde i relation til de forskellige parter der er i systemet, og i forhold til systemet. Denne forstœelse skal samtidigt gerne f lges op af en udviklingsmetode, der underst tter en t¾t dialog med slutbrugeren i hele udviklingsfasen. Allerede pœ et tidligt tidspunkt i projektet fandt vi frem til at en kombination af flere metoder ville give et optimalt udbytte, idet de hver is¾r bidrager med v¾sentlige elementer i forhold til opbygningen af et helt nyt system. Som skelet i metoden er valgt den overordnede struktur fra OO*-metodikken: 1.) Kravspecifikation. Det er vigtigt at fœ bestemt i hvilken retning der skal arbejdes hen i mod Ð dette fastl¾gges i kravspecifikationen. 2.) Analysefasen (Contextual Design). Det er valgt at kalde fasen for Contextual Design, idet denne metode er blevet benyttet for at komme helt t¾t pœ brugere/akt rer og forstœ deres sammenh¾ng med hinanden og systemet. Contextual Design giver dermed et klart billede af, hvad det er for en rolle, systemet skal udfylde. 3.) Design/Implementering. Det er valgt, at tr¾kke de 2 faser sammen fra OO*, idet der ikke var brug for nogen stiv objektstruktur i forhold til den endelige l sning, men derimod var brug for en meget fleksibel og levende l sning, der kunne udvikle sig i takt med at dialogen med brugerne gav nye ideer og indfaldsvinkler til forstœelsen af systemets placering i forhold til akt rerne. Contextual Design [2] metoden er benyttet som den r de trœd igennem projektet, for at sikre et system, der ligger sœ t¾t op ad brugernes behov som muligt. Contextual Design metoden angiver nogle helt operationelle metoder til at komme helt til bunds i forstœelsen af den verden man vil automatisere/optimere med IT, og netop disse har haft stor betydning for sammenh¾ngen i projektet. Metoden l¾gger helt grundl¾ggende op til, at der skal skabes et produktdesign ud fra en grundl¾ggende forstœelse af brugerens/kundens arbejde. Ved hj¾lp af Contextual Inquiry (interviews) samles oplysninger ind fra de forskellige akt rer. Informationerne fra dette arbejde struktureres vha. Workmodels til en sammenh¾ngende opfattelse af hvad det er for opgaver systemet skal l se, samt hvad det er for en sammenh¾ng (bœde virtuel, kulturel og fysisk) de skal l ses i. PŒ dette punkt vil en vision for systemet formuleres. Den overordnede sammenh¾ng fra vision til udvikling af det endelige system beskrives herefter af Beyer & Holzblatt i nedenstœende figur: Typehuskatalog, 27. maj af 62

10 Figur 2 Sammenh¾ng fra design til udvikling. Som udviklingsmetode er det s gt at anvende nogle v¾sentligste elementer fra metoden extreme Programming [3], idet denne i meget stor udstr¾kning underst ttede behovet for hele tiden at kunne tage nye drejninger i forhold til, hvordan systemet skulle se ud. De elementer af extreme Programming der er valgt at fokusere pœ, er f lgende (ud af i alt 10 grundprincipper): 1.) L bende planl¾gning. Det kan ikke betale sig at fors ge at udt¾nke alt pœ forhœnd. Man fœr mest mulig funktionalitet og brugertilfredshed for pengene, hvis planl¾gningen foregœr l bende. Ny funktionalitet opdeles i dele pœ ganske fœ timer eller dage. 2.) Hyppige releases. EfterhŒnden som hver ny komponent pœ er klar releases den. Filosofien er at det er nemmere at overskue udviklingen, nœr den gœr i smœ skridt Ð frem for store uoverskuelige spring. Er en komponent lavet f¾rdig, og har den i sin form en forretningsm¾ssig v¾rdi kan den releases. 3.) Det enkleste virker. Der er ikke blevet spildt en masse tid pœ at designe l sningen til en lang r¾kke fremtidige behov. Filosofien er bl.a., at hvis man g r det, tr¾ffes en r¾kke valg Ð og hver gang man tr¾ffer et valg, foretages mindst Žt fravalg. Dermed er det ogsœ sagt, at der er masser af udviklingspotentiale i i fremtiden. 4.) Refaktorering. L bene er koden blevet simplificeret. Da ingen af de involverede i projektets praktiske udf relse havde nogle erfaringer med ASP-programmeringen, har det ikke v¾ret sv¾rt at finde kodestumper, der med fordel kunne refaktoreres. 5.) Kunden tilstede. Dette princip er naturligvis ikke fulgt til punkt og prikke i dette studieprojekt, men ved l bende at sp rge potentielle kunder er det blevet sikret at udviklingen ikke fjernede sig fra brugerens verden. Som sluttest af brugevenlighed/funktionalitet er Jakob Nielsens principper om ÓHeuristic evaluationó blevet anvendt (se kapitel 8 ÓUsability engineeringó). Det er en hurtig og effektiv Typehuskatalog, 27. maj af 62

11 metode der kr¾ver et minimum af tid og ressourcer Ð og netop tid og ressourcer er netop begr¾nsede i et studieprojekt som dette. Per Christiansson har udviklet en metode til Multimedia (MM) udvikling Ð som indeholder bœde elementer af Contextual Design og extreme Programming. Som et projekt der i h j grad fokuserer pœ Multimedia udvikling, er det naturligt at genbruge mange af komponenterne fra denne metode i den endelige projektmetode. Overordnet model for Multimedia Udvikling, efter Per Christiansson [1]: 1. Definer opgaven (applikationer, use cases, akt rer, hensigtserkl¾ringer mv.). 2. Beskriv den underliggende applikationsmodel der skal forklares (eller benyttes) i det Multimedia-underst ttede system. 3. DefinŽr systemdesignet, udvikling og testprocedurer (og tilg¾ngelige ressourcer!). 4. V¾lg prototype- og samarbejdsprocedurer, forfatterv¾rkt jer osv. 5. Opret samarbejdsmilj et (det virtuelle rum), 6. Begrebslig grovskitse af form og funktion af MM system tilgang. Input fra brugergrupper (visioner). 7. Brugerkravmodellering, sammen med slutbrugere. Dokumentation af workmodels og scenarier for MM systemet. 8. Funktionel interfaceforslag (Brugermilj ) version 0.1. Hypotetiske interfacel sninger. 9. Hvis n dvendig Ð (input til) UML modeller for de underliggende applikationer. 10. Detaljeret datadefinition og indsamling af data til MM systemet. 11. Datamanipuleringskrav (grafik, video, 3D modeller osv.). 12. Skrivning og designarbejde. 13. Usability studier og evaluering med slutbrugere. 14. Goto Aflevering. I sammenh¾ng er ovenn¾vnte metoder k¾det sammen til f lgende projektmetode: ÓSkeletÓ Indhold Operationelle metoder. Kravspec. for system og - Definer opgaven Applikationer, use cases, akt rer, hensigtserkl¾ringer mv. udv. milj. - Beskriv den underliggende appl.model Tegning over computersystemet, mv. - Definer systemdesign, udvikling og testprocedurer (og tilg¾ngelige ressourcer). - V¾lg prototype- og samarbejds- procedurer, forfatterv¾rkt jer osv. Contextual Design. - Opret samarbejdsmilj et (det virtuelle rum) - Start pœ prototype. - Begrebslig grovskitse af form og funktion af Multimedie (MM) system acces. - Contextual Inquiry (CI) - Fortolkning af CI. - Brugerkravmodellering, sammen med slutbrugere. Work models; Flow, Sequence, Artifact, Cultural, Artifact. - Konsolidering. - Affinitydiagrammer. - Konsolidering af workmodels. - User Environment Design. UED Typehuskatalog, 27. maj af 62

12 Design/imple - Hvis n dvendig Ð (input til) UML modeller for de UML mentering. - underliggende applikationer. Detaljeret datadefinition og indsamling af data til MM Metastrukturer, rœdata. systemet. - Datamanipuleringskrav (grafik, video, 3D modeller osv.). 3D Modellering i specialprogram. - Skrivning og designarbejde. - Usability studier og eval.med slutbrugere. Heuristiks - Goto 8. Evaluering f rer til en st rre forstœelse, og dermed muligvis til n dvendige ¾ndringer i modellerne. Derfor ÓGoto 8Ó. SLUT. - Aflevering Tabel 1 Projektmetode. Typehuskatalog, 27. maj af 62

13 4 Kravspecifikation/systemdefinition. For at kunne opstille en systemdefinition(hensigtserkl¾ring) er der foretaget en analyse af krav og betingelser for systemet. Der findes i dag ikke noget typehuskatalog pœ Internettet. Der findes nogle enkelte sites omhandlende andre brancher, f.eks. uden at der umiddelbart kan drages ret mange paralleller, dertil er produkterne alt for forskellige. Det er derfor vigtigt, at fœ rede pœ de mange muligheder der er for udformning og indhold. Ved en brainstorming er der derfor opstillet en r¾kke forel bige krav til at arbejde videre med i design-fasen: Selve web-siten AnvendelsesomrŒde Teknologi Indhold Funktionalitet Filosofi Web-siten skal v¾re nem at finde Órundt ió. Brugervenlig. Potentielle kunder skal kunne fœ oplysninger om det enkelte typehusfirmas produkter og sammenligne de enkelte firmaers produkter. PŒ l¾ngere sigt kan ex. samarbejdspartnere tilgœ oplysninger, der er relevante for, at de kan udf re deres arbejde: - Tegninger. - Materialebeskrivelser. - Model. I den f rste version af portalen (version 1), er det ikke n dvendigt at kunne tilgœ detaljerede oplysninger for samarbejdspartnerne. Webl sning efter N-tierprincip Databasen udarbejdes i MS Acces. I en k rende version kan den nemt flyttes til en st rre databaseserver (My SQL, MS SQL 2000 Server, el. lign). Webserver-/klientkommunikation skal foregœ vha. Port 80. Billeder, tegninger, modeller, brugere(kunder), priser, typehusfabrikanter, materialer, typehusrelaterede hj¾lperedskaber. Enkel menu navigering. At etablere en web-site(katalog) der giver en samlet oversigt over typehusmarkedet. At give bœde k ber og leverand r en added value, for dermed at ge chancerne for succes. Typehuskatalog, 27. maj af 62

14 I sammenh¾ng hermed er systemdefinitionen udarbejdet: Systemdefinition. Der skal udvikles en portal, som giver adgang til produktkataloget, priskalkulationer, tegninger, materialevalg mv. for hjemmemarkedets typehuse. Brugerne er potentielle kunder pœ den ene side, og samarbejdspartnere pœ den anden side. Disse 2 brugergrupper stiller tilsammen nogle krav om design, enkelthed, overblik og brugervenlighed. Det skal v¾re muligt via en s gefunktion at foretage sammenligninger af bl.a. priser. Portalen skal kunne fungere i de g¾ngse udbudte browsere. I den indledende demoversion arbejdes med ASP-sider, der kommunikerer med en Microsoft Access database. Med lidt omtanke vil dette setup porteret til en st rre databaseserver, kunne d¾kke selv rigtigt mange brugere af systemet. 4.1 BrugeromrŒdet Akt rer Def.: Akt rer er brugere af systemet for at opnœ et bestemt mœl. [4] I det f lgende er oplistet de for nuv¾rende formodede akt rer, som formodes at ville bruge systemet. En akt r bruger systemet til at opnœ et bestemt formœl. De enkelte akt rers formœl og karakteristik er ligeledes angivet i skemaet. Akt r FormŒl Karakteristik Typehusfirma Et firma der udbyder og opf rer typehuse Har flere roller: - S¾lger (rolle i forhold til kunde) - Konkurrent (i forhold til andre firmaer). ForbrugerrŒdet Forbrugerens taler r nsker at skabe gennemskuelighed, for derigennem at ge konkurrencen og s¾nke prisen. Bruger Administrator Byggesagkyndig* Kreditselskab/Bank Sagf rer Landinspekt r En person der g r brug af sitet Den person der stœr for vedligeholdelsen af sitet En person der rœdgiver, vejleder kommende k ber Firma der nsker at s¾lge finansielle ydelser Firma/Person der nsker at s¾lge juridisk bistand. Denne kan have ÓflereÓ ansigter, potentiel k ber, en der vil have mere at vide om typehuse osv. En IT uddannet person eller en person med flair for IT. Teknikker. S¾lger af finansielle ydelser. S¾lger af juridisk bistand Ð bœde til typehusfirmaer og k bere. Teknikker Typehuskatalog, 27. maj af 62

15 Leverand rer Et firma der leverer varer i forbindelse med opf relse af husene En sœdan kan v¾re forskellige slags leverand rer lige fra den lokale ÓTr¾lastÓ til k leskabsfirmaet * Ved byggesagkyndig forstœs, ingeni r, arkitekt, konstrukt r eller en person med en relevant bygningsm¾ssig erfaring Tabel 2 Akt rer oplistet med deres formœl og karakteristik Use Cases Def.: En samling af mulige sekvenser af interaktion mellem det system der pœt¾nkes og brugere/akt rer. [4] Som det ses af ovenn¾vnte definition kan systemet fastl¾gges ved at optegne/opridse alle relevante use cases. I akt rtabellen (Tabel 2) er det fors gt at udpege de akt rer, som alle vil have en form for tilknytning til eller v¾re direkte tilknyttet systemet. Akt rerne er slet og ret brugere af systemet. Ved at foretage en unders gelse af alle akt rernes mœl, som systemet skal opfylde, fœr vi blotlagt alle de funktionelle krav. Der skelnes mellem prim¾re og sekund¾re akt rer hvor f rstn¾vnte er akt rer der bruger systemet for at opnœ et mœl og sidstn¾vnte akt rer som systemet har brug for til at fuldende den prim¾re akt rs mœl. Use case b r repr¾sentere mœlet for en vekselvirkning mellem en akt r og systemet og beskrive den vej akt ren har pœbegyndt frem til mœl, efter at triggeren har sat det hele i gang,. Use caseõs kan anvendes til bl.a. at : Indfange systemkravene Til et f rste trin pœ vejen til et softwaredesign Til at vurdere softwaredesignet op mod Da projektet ikke er et studie i use cases vil vi blot medtage et par enkelte for allerede pœ nuv¾rende tidspunkt at fœ en idž om de funktionelle krav, som vores system skal opfylde. Der er mange forskellige mœder at skabe et use case pœ, vi har valgt nedenstœende 8 punkts vejledning. Vejledning for opbygning af use case : Trin 1. Trin 2. Trin 3. Trin 4. Trin 5. Identificer hvem der skal bruge systemet direkte (hands on). Dette er akt rerne. V¾lg en af disse akt rer. Definer hvad akt rerne nsker at g re med systemet. Hver af disse ting, som akt ren nsker at g re ved systemet, bliver en Use Case. Beslut for hver af disse ting det mest almindelige forl b, nœr denne akt r bruger systemet. Beskriv basisforl bet i beskrivelsen af Use CaseÕt. Typehuskatalog, 27. maj af 62

16 Trin 6. Trin 7. Trin 8. NŒr du er tilfreds med basisforl bet betragt sœ alternativer og tilf j disse som udvidede Use Cases. Review hver Use Case beskrivelse op mod beskrivelsen af de andre. L¾g m¾rke til enhver afstikkende almindelighed. Gentag trin 2-7 for hver akt r. Der er valgt at udf re 2 use case for akt ren bruger(trin 2). Et hvor brugeren nsker at finde et konkret typehusfirma (trin 3- use case 1), og et hvor brugeren nsker at fœ overblik over de typehusfirmaer i Nordjyllands amt der kan bygge for en m 2 pris pœ kr (trin 3 Ð use case 2). Use case 1: Navn Bruger 1 MŒl Typehusfirma s gning Omfang Niveau Bruger ForhŒndsbetingelser Ingen Succesbetingelse Skal i fœ trin finde firmaet Fejlbetingelse Trigger Behovet for kontakt til firmaet Note - 1. Bruger 1 logger sig ind pœ typehuskataloget 2. Bruger 1 foretager et omrœdevalg 3. Bruger 1 udv¾lger sig det nskede typehusfirma 4. Bruger 1 logger sig ind pœ nskede typehusfirmas hjemmeside Use case 2: Navn Bruger 2 MŒl Finde firmaer i Nordjyllands amt der opf rer huse til max. kr m 2 Omfang Niveau Bruger ForhŒndsbetingelser Ingen Succesbetingelse Skal give svar herunder ingen huse Fejlbetingelse Hvis bruger overhovedet ikke fœr svar Trigger Behovet for at fœ oplyst firmaer i X-k bing Note - Typehuskatalog, 27. maj af 62

17 1. Bruger 2 logger sig ind pœ typehuskataloget 2. Bruger 2 foretager et omrœdevalg (valg) 3. Bruger 2 foretager et valg af en max pris pr. m Bruger 2 foretager s gningen 5. Bruger 2 udv¾lger sig det nskede typehusfirma 6. Logger sig ind pœ nskede typehusfirmas hjemmeside Computersystemet Der nskes en webbaseret l sning, som underst tter at alle de kendte akt rer inden for forretningsomrœdet enkelt og uden besv¾rlige installations-/oprettelsesprocedurer kan komme til at anvende kataloget. Skelettet i dette system bliver en N-tierl sning: Figur 3 N-tierl sningen Webklienten udg res af en webbrowser. For at forenkle brugen, og g re det attraktivt at benytte typehuskataloget, ogsœ selvom man har en almindelig 56K internetforbindelse, bestr¾bes klienten at basere sig pœ almindelige html-forms/htmlsider. Der kan dog v¾re specielle funktioner der kr¾ves specielle add-ons/plugins f r de fungerer (ex. for at se 3Dmodeller). Programmeringen foretages i ASP, der udm¾rker sig ved at v¾re et meget nemt programmeringssprog at hœndtere, og i givet fald er det nemt at rekruttere arbejdskraft, der er fortrolig med ASP. Sidst men ikke mindst er performance pœ ASP fuldt ud tilstr¾kkeligt i Typehuskatalog, 27. maj af 62

18 forhold til de brugerantal man vil kunne forvente pœ et specialiseret sted som Fra webserveren connectes via ODBC (Open DataBase Connectivity) til den bagvedliggende database. I denne demoversion er databasen opbygget i Access Ð i en st rre produktionsmoden version ville accessdatabasen erstattes af en lidt st rre entreprisedatabaseserver, som ex. MySQL eller MS SQL Dermed kan man i princippet beskrive den anvendte struktur med en lille omskrivning af ovenn¾vnte figur vedr rende N-tierl sningen: Figur 3 N-tierl sningen suppleret med oplysninger om applikation/odbc. verst i webserveren ligger applikationen, der via ODBC snakker med bagvedliggende database. Umiddelbart vil der ikke skulle ¾ndres ret meget i koden, f r systemet er klar til at afvikle pœ en MS SQL 2000 database. Hvis man her vil opnœ en get performance ville ODBC-linket med fordel kunne erstattes med et OLE-DB link. OLE-DB er n¾ste trin i evolutionen for databasekommunikationen, og kan faktisk drives via ODBC-connectionen, men ogsœ for sig selv. Typehuskatalog, 27. maj af 62

19 Det er klart, at nœr der anvendes en simpel Accessdatabase, mœ man give afkald pœ en lang r¾kke databasefunktioner (ex. stored procedures, roll-back), men i demo jemed r¾kker databasen fint. Til at hœndtere kommunikationen mellem database og applikationen anvendes ActiveX Data Objects (ADO), der er en samling af objekter, der giver adgang til at programmere databaselogik. Figur 4 ADO-objektet. Kommunikationen mellem webklient og server foretages som n¾vnt vha. http. Dvs. der er 2 indgange for brugeren til at kommunikere med webserveren: a.) Indtaste URL-streng, evt. med parametre. (ex.: Óhttp://www.typehuskatalog.dk/firma.asp?4Ó). b.) Bruge commandoen ÓpostÓ fra en webform. Begge metoder er anvendt i Typehuskatalog, 27. maj af 62

20 4.1.4 Collaboration (Samarbejdsmilj et) N dvendigheden af at have et stabilt computerst ttet softwarev¾rkt j er alfa og omega, nœr man skal have hyppige kontakter under arbejdet med etableringen af et st rre projekt, over afstand. Vores valg faldt pœ Groove som er et peer to peer program, der g r det muligt at opretholde dynamiske forbindelser mellem forskellige parter. Collaboration-rummet er et delt rum hvori projektmedlemmerne kan v¾re f¾lles om en r¾kke faciliteter. Det er muligt at tale sammen, chatõe, sende en umiddelbar meddelelse, browse pœ nettet sammen, skitsere forskellige l sninger pœ en white-board mv.. Udnyttelsen af dette og dets funktionalitet kan der l¾ses n¾rmere om i medf lgende procesrapport. Typehuskatalog, 27. maj af 62

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Øget stigning i reallønnen

Øget stigning i reallønnen LO s nyhedsbrev nr. 11/2001 Indholdsfortegnelse Stigning i reallønnen......... 1 Inflationen pressede i fjor lønmodtagernes reallønsstigninger ned under en procent, men allerede i år er reallønsudviklingen

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby for ejendommen S¾lger boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski Adresse Syrenager 12 Postnr. og by 4573 H jby Dato 01.06.2015 Udl bsdato 01.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Lone og Arnbj rn Egholm Gl Egebjergvej 18F 8700 Horsens Dato 05.06.2013 Udl bsdato 05.06.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf. for ejendommen S¾lger Lars M Scheller Adresse Hansstedvej 39 Postnr. og by 2500 Valby Dato 30.03.2016 Udl bsdato 30.03.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Munkholm el APS Segaltvej 161 L gten 8541

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf. for ejendommen S¾lger Haagensen Adresse Gammelmosevej 160 Postnr. og by 2800 Kgs. Lyngby Dato 17.07.2016 Udl bsdato 17.07.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.: for ejendommen S¾lger Lone og Simon Kiilerich Adresse Hybenvej 3 Postnr. og by 7400 Herning Dato 25.02.2016 Udl bsdato 25.02.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Fædre bruger ikke barselsrettigheder

Fædre bruger ikke barselsrettigheder LO s nyhedsbrev nr. 03/ 2001 Indholdsfortegnelse Fædre bruger ikke ret til barsel. 1 Der er stadig stor forskel på, hvor lang tid nybagte fædre og mødre bruger på at være sammen med deres små guldklumper.

Læs mere

Kortuddannede ladt i stikken

Kortuddannede ladt i stikken LO s nyhedsbrev nr. 3/2002 Indhold Kortuddannede ladt i stikken... 1 Regeringen fastholder besparelser på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Derfor bliver der færre tilbud i de kommende år

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf. for ejendommen S¾lger Kirsten Charlotte Andersen Adresse Augustv¾nget 63 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 24.05.2016 Udl bsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Schr der Consult Blomsterhaven

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Birthe B hm Hermansh j 14B 8800 Viborg Dato 02.05.2016 Udl bsdato 02.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Irma Andersen Adresse Sortevej 13 Postnr. og by 8381 Tilst Dato 17.02.2015 Udl bsdato 17.02.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere LO s nyhedsbrev nr. 02/ 2001 Indholdsfortegnelse Barrierer for job til udlændinge. 1 Manglende anerkendelse af udenlandske uddannelser og dårlige danskkundskaber er to af de væsentligste barrierer for,

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Købekraften bedst bevaret i euro-området

Købekraften bedst bevaret i euro-området LO s nyhedsbrev nr. 16 / 2000 Indhold Euro: Købekraften bevares..... 1 Til trods for styrkelsen af den amerikanske dollar i forhold til euroen, britiske pund og danske og svenske kroner har udhulingen

Læs mere

Randers Kommune Printreduktion

Randers Kommune Printreduktion DIAS 1 Randers Kommune Printreduktion Afrapportering 10. November 2010 Indhold DIAS 2 Indhold Rapportering 1. Samlet Business Case 2. Metode og databearbejdning 3. Business Case Print og Brevforsendelser

Læs mere

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 RANDERS KOMMUNE U D K A S T December 2010 1. Indledning Randers Kommunes łkonomiudvalg behandlede p młde den 21. juni 2010 forslag til udbudsstrategi

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Filtenborg Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Filtenborg Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Jesper Filtenborg Adresse Skovbrynet 11 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 23.09.2016 Udl bsdato 23.09.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008 Błrnehaven Tagrenden aftale 2009 2010 12.09 2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Den sv re balance n Side 2

Den sv re balance n Side 2 d - n y t n r. 3 S e p t e m b e r 2 0 1 0 Den sv re balance n Side 2 "danmark"s hjemmeside skifter udseende n Side 3 Information fra Sygeforsikringen "danmark" NemID giver adgang til dit danmark n Side

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle 1 Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle Oplysninger om ansłger Den selvejende institution Lyshłj Młlle. I 1983 oprettes en stłtteforening Lyshłj Młlles Venner med det form l at f lokale kr fter med i vedligeholdelse

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen Statens Indkøbsprogram 7. fase Orienteringsmøde for Møbel-aftalen Mandag d. 14. januar 2013 kl. 12:00 ved Rasmus Corlin Christensen Dagsorden Om Statens Indkøb Introduktion til Møbel-aftalen Status på

Læs mere

NYT OM VANDRESSOURCER

NYT OM VANDRESSOURCER NYT OM VANDRESSOURCER Udgivet af Dansk Vandressource Komité - Danish Water Resources Committee Nr. 1 Nov. 1994 Udvikling i Verdens Vandforbrug (kilde: WMO 1994 - Assessing a Precious Ressource) INDHOLD:

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Opsøgende arbejde giver pote

Opsøgende arbejde giver pote LO s nyhedsbrev nr. 21/ 2000 Indholdsfortegnelse Opsøgende arbejde virker...... 1 Direkte kontakt til virksomheder og medlemmer er vejen frem, hvis fagbevægelsen vil øge overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Matematiske kompetencer

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2 November 2013 Dons Landevej KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan 0715-31 Bramdrup Industripark, Etape 2 Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2, ResumØ s. 3 3. M lgruppe

Læs mere

Notat. 1. juni 2011 11/003134

Notat. 1. juni 2011 11/003134 Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune Notat Forvaltning: Dato: 18. januar 2011 Dokumentnr.: Social og Arbejdsmarked 11/000402-2 Afsender: Helle Bonde Vedrłrende: Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling LO s nyhedsbrev nr. 20/2001 Indhold Hjælp til selvhjælp.......... 1 Rekrutteringsproblemerne i den offentlige sektor kan løses ved at kombinere seniorpolitik og integration af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Billede fra Sundhedsstyrelsen Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Udarbejdet af Arbejdsgrupppen Vedr. vederlagsfri fysioterapi Dato:

Læs mere

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030 Notat Forvaltning: Miljł og Teknik Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. maj 2010 Udf rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf

Læs mere

Byteorien er en samlebetegnelse for de vidensgrene der besk¾ftiger sig med relationerne mellem

Byteorien er en samlebetegnelse for de vidensgrene der besk¾ftiger sig med relationerne mellem www.a-aarhus.dk/velfaerdsbyen ARKITEKTSKOLEN I AARHUS COPYRIGHT-NOTE Dette er et arbejdspapir, og mœ refereres eller citeres som sœdant i overensstemmelse med g¾ngse akademiske regler. Det mœ ikke udnyttes

Læs mere

UDKAST TIL RESTAURATIONSPLAN FOR RANDERS KOMMUNE 2009

UDKAST TIL RESTAURATIONSPLAN FOR RANDERS KOMMUNE 2009 UDKAST TIL RESTAURATIONSPLAN FOR RANDERS KOMMUNE 2009 Afsnit 1 4 Indledning 4 Afsnit 2 5 Myndighederne 5 Afsnit 3 7 Regelgrundlaget for de forskellige tilladelser samt sagsgangen 7 3.1. N ringsbrev 7 3.2.

Læs mere

Birkebo. aftale 2009 2010 11.11.2008

Birkebo. aftale 2009 2010 11.11.2008 Birkebo aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 022.94M.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Hłringssvar fra Indhold Behandling

Hłringssvar fra Indhold Behandling Hłringssvar til bos tningspolitikken Hłringssvar fra Indhold Behandling Mogens Nyholm De Radikale Side 3: 4. afsnit fłrste spalte der udfordrer g tankes t slettes. ldende regler og Side 4: 2. afsnit 2.

Læs mere

Status p Skole-it 2010.

Status p Skole-it 2010. Status p Skole-it 2010. I Byr dets młde den 27. oktober 2008 besluttedes nedenst ende investeringsplan. Fig. 1. Infrastruktur Servere Tr dlłst net 1000kr. Antal IWB PC Drift I alt IWB PC 2008 1.390 2.527

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Nedenst ende figur viser en oversigt over udgifter til genoptr fysioterapi (Budget 2009).

Nedenst ende figur viser en oversigt over udgifter til genoptr fysioterapi (Budget 2009). Notat vedr. frit valg p tr ningsomr det og reduktion p 2 mio. kr. Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund og udgiftsoversigt 2. Sammenfatning 3. Beskrivelse af tr ningsomr det - opgaver og evalueringsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Randers Kommune 2009 Anmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Randers Kommune 2009 Anmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Randers Kommune 2009 Anmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. Form l med tilsynet 2 2. Tilsynsrapportens opbygning 2 3. Metode 2 Tilsynets varsling 3 4. Generel bem rkning

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Nye løntal er ikke alarmerende

Nye løntal er ikke alarmerende LO s nyhedsbrev nr. 15/2001 Indholdsfortegnelse Nye løntal ej alarmerende..... 1 Den årlige lønstigningstakt hoppede i 2. kvartal i år fra 3,7 til 4,9 procent. Det fik arbejdsgiverne til at tale om truende

Læs mere

Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Fishing Zealand medlemskab. Sagsnr: ======= 14/150. Sagsansvarlig: ============== 824

Fishing Zealand medlemskab. Sagsnr: ======= 14/150. Sagsansvarlig: ============== 824 Fishing Zealand medlemskab Sagsnr: ======= 14/150 Sagsansvarlig: ============== 824 Resum ====== Stevns Kommune har mulighed for at blive medlem af det tv rkommunale samarbejde Fishing Zealand. Fishing

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Tirsdalens Børnehave. aftale

Tirsdalens Børnehave. aftale Tirsdalens Børnehave aftale 2009 2010 12.09.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Den lave euro-kurs giver fælles fordele

Den lave euro-kurs giver fælles fordele Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #4 / Juli 2000 Den fælles valuta Den lave euro-kurs giver fælles fordele Euroen har fungeret godt, og EU som helhed regner med over 3 pct. vækst i år. Derfor er den

Læs mere

Referat af Ekstraordinær generalforsamling (afdelingsmøde) i Morbærhaven 19. februar Referent : Susanne Saugbjerg.

Referat af Ekstraordinær generalforsamling (afdelingsmøde) i Morbærhaven 19. februar Referent : Susanne Saugbjerg. Referat af Ekstraordinær generalforsamling (afdelingsmøde) i Morbærhaven 19. februar 2012 Referent : Susanne Saugbjerg Underskrifter: Generalforsamlingens ordstyrer: Dato: Bestyrelsesformand for Albertslund

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Faser for implementering af frivilligindsatsen i dagomr det.

Faser for implementering af frivilligindsatsen i dagomr det. Faser for implementering af frivilligindsatsen i dagomr det. Erkendelsesdiskussion Afgr nsning Politik (hele omr det) Retningslinjer (hele omr det) Katalog med konkret indhold for hvert tilbud. En test

Læs mere