Plads til alle betaler sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til alle betaler sig"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca personer i løbet af en kort årrække. Det vil forbedre statsfinanserne med ca. 8 mia. kr., vurderer LO s økonomer. HF skal rettes mod de voksne i job LO opfordrer den ny regering til at reformere HF-uddannelsen. Det kan bane vejen for et reelt kompetenceløft på arbejdsmarkedet. Efterlønsreform slår nu igennem Nye tal viser, at tilgangen til efterløn er faldende. Meget tyder derfor på, at reformen har virket, så lønmodtagerne venter med at trække sig tilbage. Holdningen Valget udløste en massiv højredrejning og resulterede i et hidtil uset stærkt Venstre. Det kan vi ærgre os over, ikke mindst fordi Venstres formand udelukkende sikrede sit valgresultat på en glat facade, som den borgerlige presse ikke et øjeblik forsøgte at ridse i, skriver LO s formand Hans Jensen. Integration Plads til alle betaler sig Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca personer i løbet af en kort årrække. Det vil forbedre statsfinanserne med ca. 8 mia. kr. På den baggrund er det altafgørende, at den nye regering og arbejdsgiverne tager udfordringen op. Foreløbig har Venstre imidlertid bebudet, at de vil spare en kvart mia. kr. på et kasseeftersyn på udlændingeområdet, hvilket er meget ufornuftigt, mener LO. Det bliver en helt afg rende udfordring for den borgerlige regering i de kommende Œr at isolere udl¾ndingediskussionen fra sp rgsmœlet om integrationen af de nuv¾rende indvandrere og efterkommere. De nye danskere kommer til at spille en afg rende rolle, hvis v¾ksten i arbejdsstyrken Ð og dermed fundamentet for velf¾rdssamfundet Ð skal forts¾tte. Vi ved bl.a., at vi inden for sundhedssektoren meget snart kommer til at mangle tusindvis af social- og sundhedshj¾lpere. En tiln¾rmelse af erhvervsdeltagelsen blandt flygtninge og indvandrere i aldersgruppen Œr til niveauet for etniske danskere sk nnes isoleret set at kunne h¾ve arbejdsstyrken med ca personer i l bet af en kort Œrr¾kke. I dag er ledigheden for indvandrere eksempelvis pœ 16,5 pct., mens ledighedsprocenten er pœ 4,4 pct. for danskere. Dette svarer til, at ledigheden blandt indvandrere er tre gange h jere end for den vrige befolkning. Danmark er da ogsœ det land i OECD, som har den h jeste ledighed for indvandrere i forhold til den indenlandske befolkning. I forhold til udviklingen af den fremtidige velf¾rd vil v¾ksten v¾re af stor betydning. Den gennemsnitlige bruttov¾rditilv¾kst pr. besk¾ftiget er p.t. omtrent kr, viser beregninger foretaget af LOÕs konomer. ges besk¾ftigelsen med de personer, repr¾senterer det en for gelse i bruttov¾rditilv¾ksten pœ knap 11,5 mia. kr. Med et gennemsnitligt skattetryk pœ ca. 47,5 pct. vil det for ge skatteindt¾gterne med godt 5,4 mia. kr. De sparede nettoudgifter til fors rgelse vil samtidig v¾re i omegnen af 2,6 mia. kr. Alt i alt forbedres statsfinanserne sœledes med op mod 8 mia. kr., hvis det lykkes at fœ integreret indvandrere og efterkommere i for get omfang. Udspil 29. november 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Har brug for flere hænder Integration af flygtninge og indvandrere er med andre ord god husholdnings konomi. Hvis integrationen lykkes, er det ikke blot en fordel for de nye danskere. Det sparer ogsœ samfundet penge og giver den enkelte og den enkelte familie social tryghed og mulighed for selvfors rgelse. En vellykket integration sikrer, at alle bidrager til de f¾lles kasser. Bl.a. til skolerne, til folkepensionen, til hospitalerne, til politi og forsvar og til den kollektive trafik. Ð Det er jo ikke nogen nyhed, men desv¾rre ikke noget, der blev fokuseret ret meget pœ i valgkampen. I stedet blev der udelukkende fokuseret

2 LO s nyhedsbrev side 2 pœ udl¾ndingesp rgsmœlet og nye stramninger. Det er ekstremt farligt, bœde set ud fra en menneskelig synsvinkel, men altsœ ogsœ, nœr vi ser pœ de t rre tal. Der er ikke nogen tvivl om, at en vellykket integration kan betale sig rent samfunds konomisk, lyder det fra LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum. Vil gerne integreres Unders gelser viser, at det ikke burde v¾re sœ sv¾rt at integrere flygtninge og indvandrere pœ arbejdsmarkedet. En unders gelse foretaget for LO af analyseinstituttet CatinŽt, og som kan l¾ses pœ LOÕs hjemmeside under ÒEtnisk LigestillingÓ, viser, at den fagl¾rte og ikke-fagl¾rte l nmodtager med en etnisk baggrund ikke adskiller sig ret meget fra danskeren, nœr det g¾lder holdning til arbejde, kolleger og ledelse. Tv¾rtimod er signalet tydeligt: nydanskeren er en fleksibel og im dekommende medarbejder, som har det fint med den mœde, vi omgœs hinanden pœ arbejdspladsen. Skal integrationen lykkes, er det imidlertid n dvendigt at satse pœ mere og mere uddannelse af den nye befolkning. Dertil kommer en r¾kke nye initiativer pœ arbejdsmarkedet, der er n dvendige for, at de overhovedet fœr et arbejde. Indsats her og nu LO anbefaler den nye regering f lgende indsatsomrœder: Der skal udvikles Œbne personalepolitikker, udviklet i dialog mellem ledelse og medarbejdere, samt en grundl¾ggende forstœelse for, at en vellykket integration ofte kr¾ver arbejdsorganisatoriske tilpasninger Der skal foregœ en stadig udvikling af forskellige typer af ÔintegrationssluserÕ som f.eks. mentor-, tovholder- og isbryderordninger og iv¾rks¾ttelse af informationsindsatser omkring disse ordninger Flygtninge og indvandreres selvbesk¾ftigelsesmuligheder skal fremmes Der skal foregœ en get indsats for kortl¾gning (og anerkendelse af) uddannelse og arbejdserfaringer opnœet i hjemlandet. Der skal udvikles modeller for og metoder til arbejdspladsrelateret dansk Der skal skabes et mere effektivt, arbejdsmarkedsrelateret, fleksibelt og individuelt introduktionsforl b Integrationen er truet Det er imidlertid usikkert, hvor mange ressourcer det regeringsledende parti Venstre er indstillet pœ at forbedre integrationen med. If lge partiets finanslovindspil skal der spares 250 mio. kr. pœ et kasseeftersyn pœ udl¾ndingeomrœdet. LO forestiller sig bestemt ikke, at man kan klare det med en mindre finansiering end i dag, snarere tv¾rtimod. Dertil kommer, at V og K generelt vil reducere (eller helt lukke) alle

3 LO s nyhedsbrev side 3 puljer, hvilket vil gœ ud over de arbejdspladsintegrerende ordninger som tovholder- og isbryderordningen, som LO er stor tilh¾nger af. Ð Vi vil snarest muligt tage kontakt til den nye minister for flygtninge, indvandrere og integration, Bertel Haarder, for at sikre os, at regeringen fœr taget hul pœ nogle af de opgaver, vi har skitseret. Hvis Venstre fastholder deres finanslovsforslag, lover det ikke godt for fremtiden. Men vi hœber, at den nye regering till¾gger emnet den v¾gt og de konomiske ressourcer, der er n dvendige for, at vi fœr l st nogle af de problemer, vi har nu og dermed ogsœ Œbnet op for nogle af de muligheder, vi kan fœ, hvis integrationen lykkes, siger LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum. Yderligere kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum, tlf.: Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jette Lykke Jensen, tlf.: Uddannelse HF skal rettes mod de voksne i job LO opfordrer den ny regering til at reformere HF-uddannelsen. Det kan bane vejen for et reelt kompetenceløft på arbejdsmarkedet. HF-uddannelsen skal udbygges, sœ den i langt h jere grad tager h jde for voksnes behov for almene kvalifikationer. Is¾r HF-enkeltfag skal have en central placering, hvis VEU-reformen skal sikre det kvalifikationsl ft af den samlede arbejdsstyrke, som arbejdsmarkedet har brug for. Det siger LO-sekret¾r Harald B rsting, som ogsœ peger pœ, at HF (h jere forberedelseseksamen) netop kan bidrage til at skabe den mobilitet i uddannelsessystemet, der bl.a. var tilsigtet med voksen- og efteruddannelsesreformen fra Som LO ser det, skal HF v¾re det redskab, der f.eks. kan give fagl¾rte en reel mulighed for at kvalificere sig til at starte pœ en videregœende uddannelse som ingeni r eller tilsvarende. PŒ baggrund af den seneste evaluering af HF-uddannelsen er der i dag bred enighed om, at der er behov for at gennemf re en reform af uddannelsen. Det er is¾r de direkte akt rer pœ HF-omrŒdet Ð amterne og uddannelsesinstitutionerne Ð der har dr ftet mulighederne for at ¾ndre og modernisere HF-uddannelsen. Derimod har arbejdsmarkedets parter ikke tidligere markeret deres synspunkter pœ dette felt. Videregående uddannelser for voksne Ð Regeringsskiftet har ikke gjort behovet for en HF-reform mindre Ð tv¾rtimod. Derfor vil LO opfordre til, at dr ftelserne om den fremtidige HF-uddannelse udm ntes i et lovforslag, som sikrer den modernisering af uddannelsen, der presser sig pœ. Fra LOÕs side vil vi is¾r pege pœ behovet for, at HF bliver mere mœlrettet i forhold til den brede gruppe af voksne, der er aktive pœ arbejdsmarkedet, og som gerne vil i gang med en videregœende uddannelse, siger Harald B rsting.

4 LO s nyhedsbrev side 4 Den seneste reform af voksen- og efteruddannelserne giver en r¾kke nye muligheder for, at de besk¾ftigede kan kvalificere sig pœ forskellige niveauer. Blandt de nye uddannelsestilbud er den forberedende voksenundervisning FVU, den grundl¾ggende voksenundervisning GVU samt den videregœende voksenundervisning VVU og Diplom- og Master-uddannelserne pœ h jeste niveau. Men for at bruge de nye fleksible muligheder i VEU-systemet kr¾ves det, at de voksne elever har mulighed for at supplere deres kvalifikationer pœ bestemte felter. Og her er is¾r HF-enkeltfag en vigtig genvej, som kan sikre den enkelte adgang til den nskede uddannelse. Sammenhæng mellem systemer I forvejen er det i h j grad LOÕs medlemsgrupper, der benytter HF. PŒ enkeltfagsdelen har ikke f¾rre end 70 pct. af deltagerne grundskolen eller en erhvervsuddannelse som h jeste uddannelsesniveau. Derfor er der ogsœ udsigt til, at HF-tilbuddet vil blive brugt, hvis uddannelsen i h jere grad mœlrettes voksne med erhvervserfaring. Ð Det betyder naturligvis ikke, at HF ikke skal fastholdes og udbygges som et tilbud til de gruppe af unge, som ikke nsker en traditionel erhvervs- eller gymnasieuddannelse. HF er ogsœ et vigtigt led i ungdomsuddannelserne. Men samtidig sœ LO gerne, at der ogsœ inden for dette felt skabes en t¾ttere sammenh¾ng mellem systemerne. Det er der jo taget hul pœ med EUD-reformen, der som noget helt nyt sikrer unge pœ erhvervsskolerne mulighed for at tage en r¾kke fag pœ gymnasierne, hvis de har behov for det, tilf jer Harald B rsting. PŒ samme mœde ser han et perspektiv i at udvikle HFÕs voksendel og g re mœlgruppen bredere, sœ flere erhvervsaktive kan benytte dette tilbud. Hidtil har HF is¾r v¾ret brugt som adgangsvej til bestemte mellemlange uddannelser som f.eks. l¾rer eller sygeplejerske. Efter LOÕs opfattelse er der behov for at brede spektret ud, sœ ogsœ de tekniske og administrative omrœder inddrages. Det kan ske ved at oprette nye fag eller fagpakker pœ HF-kurserne. Mere motiverende PŒ HF-enkeltfag vil det v¾re oplagt at inddrage fag fra HTX og HHX - bœde pœ A- og B-niveau Ð som ogsœ vil v¾re mere anvendelsesorienterede og dermed mere motiverende og engagerende for voksne med erhvervserfaring. Samtidig l¾gger LO op til, at HFÕs placering pœ voksenuddannelsescentrene skal styrkes, og at det udvidede samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne ogsœ skal omfatte VUC. Dog skal det fortsat v¾re et overordnet mœl for HF-uddannelsen, at den sikrer generel studiekompetence Ð uanset at de konkrete valg af fag og niveauer indsn¾vrer den enkelte elevs efterf lgende studiemuligheder. Som led i en kommende reform nsker LO ogsœ at styrke det voksenp¾dagogiske indhold i HF-uddannelsen. Ð Det er vigtigt, at undervisningen tager afs¾t i de voksnes praktiske erfaringer og behov, og at eleverne inddrages mest muligt. De kommer

5 LO s nyhedsbrev side 5 med meget specifikke foruds¾tninger og egne mœls¾tninger Ð derfor skal de forskellige tilbud tilrettel¾gges sœ fleksibelt, sœ de underst tter elevernes evne til selv at planl¾gge og gennemf re uddannelsen, siger Harald B rsting. Han mener i vrigt, at HFÕs centrale betydning for de nye voksen- og efteruddannelser tilsiger, at arbejdsmarkedets parter i h jere grad ses som egentlige interessenter i forhold til HF-uddannelsen. Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting, tlf Yderligere oplysninger: Uddannelseskonsulent Anders Vind, tlf Efterløn Efterlønsreform slår nu igennem Tilgang i efterlønsordningen i forhold til den mulige tilgang. Målt i procent. Pct Nye tal viser at tilgangen til efterløn er faldende. Meget tyder derfor på, at reformen har virket, så lønmodtagerne venter med at trække sig tilbage. Det sikrer en større arbejdsstyrke og vil forhåbentlig give ro på efterlønsområdet de næste mange år. En helt ny statistik fra Arbejdsdirektoratet peger pœ, at efterl nsreformen nu endelig b¾rer frugt. Statistikken viser, at antallet af efterl nsmodtagere er stigende siden efterl nsordningen trœdte i kraft i juli Tallene viser klart fald i forhold til det antal, der kunne gœ pœ efterl n. MŒlet med den nye efterl nsordning var at fœ de ¾ldre til at blive pœ arbejdsmarkedet, blandt andet ved at udskyde deres overgang til efterl n til de var fyldt 63 Œr. Det er lykkedes, da tallene viser en faldende udnyttelsesgrad generelt og is¾r en faldende udnyttelsesgrad for de Œrige. Statistikken bekr¾fter den udvikling. Det fremgœr af tabellen, at andelen af de potentielle personer, der kunne overgœ til efterl n, er faldet fra 1999 til 2000 og fortsat ind i 1. halvœr Derudover ses det, at personerne, der overgœr til efterl n, prim¾rt overgœr som enten 60-Œrige eller som 63-Œrige. Blandt de Œrige er der f¾rre af de potentielle personer, der udnytter deres efterl nsret. Kilde: Arbejdsdirektoratet Tilgang i efterlønsordningen i forhold til den mulige tilgang. Målt i procent halvår halvår år 50,7 49,8 41,9 21,2 20,4 61 år 15,3 15,3 11,7 6,0 4,1 62 år 14,6 16,3 11,3 5,7 5,4 63 år 35,3 34,4 32,3 15,9 15,8 64 år 18,8 20,0 15,4 8,2 7,0 65 år 18,8 22,4 19,3 10,1 8,6 66 år 11,7 13,8 9,8 5,0 4,3 I alt 31,1 31,3 26,1 13,2 12,0 Kilde: Arbejdsdirektoratet

6 LO s nyhedsbrev side 6 Højtuddannede går senere på efterløn Opg relsen er ogsœ fordelt pœ a-kasser og her fremgœr det, at i KADÕs a- kasse er 85,2 pct. af de mulige medlemmer overgœet til efterl n, i RBFÕs a-kasse drejer det sig om 82,3 pct., i NNFÕs a-kasse 78,4 pct. og i SIDÕs a-kasse 76,8. Den laveste andel af efterl nsmodtagere set i forhold til det potentielle antal efterl nsmodtagere findes i Akademikernes a-kasse med 35,6 pct., Civil konomernes a-kasse med 36,8 pct., og Ingeni rernes a-kasse med 37,5 pct. pœ efterl n. Hvis tendensen til at udskyde eller helt frav¾lge efterl nnen forts¾tter, sœ vil efterl nsreformen have haft den tilsigtede virkning. Der er nu brug for ro pœ efterl nsomrœdet, sœ reformen kan fœ lov at virke. Yderligere oplysninger kontakt LO-konsulent Jan Eriksen på tlf Holdningen LO vil være konstruktiv og kritisk Af Hans Jensen, formand for LO Valget udl ste en massiv h jredrejning og resulterede i et hidtil uset st¾rkt Venstre. Det kan vi ¾rgre os over, ikke mindst fordi Venstres formand udelukkende sikrede sit valgresultat pœ en glat facade, som den borgerlige presse ikke et jeblik fors gte at ridse i. Regeringsgrundlaget gjorde os klogere pœ, hvad den nye regering har planer om, og hvad det kommer til at betyde for almindelige l nmodtagere. Her sœ vi bl.a., hvad der kun kan tolkes som et ideologisk angreb pœ fagbev¾gelsen i Danmark. Det drejede sig om forslag om tv¾rfaglige a- kasser, till b til at undergrave eksklusivaftaler og et forslag om tvangsindgreb i overenskomsterne vedr rende deltid. Det giver mig anledning til kraftigt at opfordre den nye regering til at stœ vagt om den danske model og lade arbejdsgiver- og l nmodtagerorganisationer selv finde ud af l n- og ans¾ttelsesvilkœr. Eksklusivaftaler er jo f.eks. aftalt mellem l nmodtagere og arbejdsgivere i f¾lles interesse. Den parlamentariske situation d¾kker over store forskelle pœ en r¾kke centrale politiske omrœder - bœde mellem Venstre og konservative og mellem VK pœ den ene side, Dansk Folkeparti pœ den anden og de smœ midterpartier pœ den helt tredje. Det er en situation, der giver mulighed for indflydelse. LO vil s ge indflydelse og pœvirke regeringen, men ogsœ forholde sig kritisk til den f rte politik. Jeg vil derfor opfordre den nye regering til pœ sin side at undgœ polarisering, og i stedet s ge et bredt samarbejde politisk og med arbejdsmarkedets organisationer om de store udfordringer, som dansk konomi stœr overfor. Det vil skabe de meste holdbare l sninger. Det er helt n dvendigt, at vi fortsat gœr offensivt til v¾rks, sœ besk¾ftigelsen bliver ved med at have f rste prioritet i den konomiske politik.

7 LO s nyhedsbrev side 7 Det vil v¾re intet mindre end katastrofalt, hvis regeringen, som bebudet i valgkampen, sv¾kker den aktive arbejdsmarkedspolitik ved at sk¾re i indsatsen mod ledighed. S¾rligt i den nuv¾rende situation, hvor konomien er ustabil, er det det stik modsatte, der er brug for. De mange gyldne valgl fter, der blev udstedt i valgkampen, mœ for alt i verden ikke f re til en uansvarlig politik, der s¾tter de seneste ni Œrs fremgang over styr. De forbedringer pœ velf¾rdsomrœdet, der er brug for, skal ske i balance med udviklingen pœ arbejdsmarkedet og i samfunds konomien. Regeringen bliver ogsœ n dt til at se pœ, hvordan arbejdsstyrken kan ges. Dette vigtige sp rgsmœl leder man forg¾ves efter svar pœ i det visionsl se regeringsgrundlag, der er blevet fremlagt. Jeg vil i den forbindelse opfordre den ny regering til at flytte opm¾rksomheden fra de n¾rmest hysteriske stramninger af udl¾ndingepolitikken, og i stedet begynde at se pœ det store potentiale, som indvandrerne er for Danmark og det danske arbejdsmarked. Med den arbejdskraftmangel, der er i vente i den kommende Œr, har vi slet ikke rœd til at lade v¾re.

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ NYHEDSBREV NR. 10 NOVEMBER 2011 Marselisborg survey om ny beskæftigelsespolitik: Jobcentrene ønsker resultatstyring, og regeringen ønsker et nyt finansieringssystem: NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ 8

Læs mere