Plads til alle betaler sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til alle betaler sig"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca personer i løbet af en kort årrække. Det vil forbedre statsfinanserne med ca. 8 mia. kr., vurderer LO s økonomer. HF skal rettes mod de voksne i job LO opfordrer den ny regering til at reformere HF-uddannelsen. Det kan bane vejen for et reelt kompetenceløft på arbejdsmarkedet. Efterlønsreform slår nu igennem Nye tal viser, at tilgangen til efterløn er faldende. Meget tyder derfor på, at reformen har virket, så lønmodtagerne venter med at trække sig tilbage. Holdningen Valget udløste en massiv højredrejning og resulterede i et hidtil uset stærkt Venstre. Det kan vi ærgre os over, ikke mindst fordi Venstres formand udelukkende sikrede sit valgresultat på en glat facade, som den borgerlige presse ikke et øjeblik forsøgte at ridse i, skriver LO s formand Hans Jensen. Integration Plads til alle betaler sig Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca personer i løbet af en kort årrække. Det vil forbedre statsfinanserne med ca. 8 mia. kr. På den baggrund er det altafgørende, at den nye regering og arbejdsgiverne tager udfordringen op. Foreløbig har Venstre imidlertid bebudet, at de vil spare en kvart mia. kr. på et kasseeftersyn på udlændingeområdet, hvilket er meget ufornuftigt, mener LO. Det bliver en helt afg rende udfordring for den borgerlige regering i de kommende Œr at isolere udl¾ndingediskussionen fra sp rgsmœlet om integrationen af de nuv¾rende indvandrere og efterkommere. De nye danskere kommer til at spille en afg rende rolle, hvis v¾ksten i arbejdsstyrken Ð og dermed fundamentet for velf¾rdssamfundet Ð skal forts¾tte. Vi ved bl.a., at vi inden for sundhedssektoren meget snart kommer til at mangle tusindvis af social- og sundhedshj¾lpere. En tiln¾rmelse af erhvervsdeltagelsen blandt flygtninge og indvandrere i aldersgruppen Œr til niveauet for etniske danskere sk nnes isoleret set at kunne h¾ve arbejdsstyrken med ca personer i l bet af en kort Œrr¾kke. I dag er ledigheden for indvandrere eksempelvis pœ 16,5 pct., mens ledighedsprocenten er pœ 4,4 pct. for danskere. Dette svarer til, at ledigheden blandt indvandrere er tre gange h jere end for den vrige befolkning. Danmark er da ogsœ det land i OECD, som har den h jeste ledighed for indvandrere i forhold til den indenlandske befolkning. I forhold til udviklingen af den fremtidige velf¾rd vil v¾ksten v¾re af stor betydning. Den gennemsnitlige bruttov¾rditilv¾kst pr. besk¾ftiget er p.t. omtrent kr, viser beregninger foretaget af LOÕs konomer. ges besk¾ftigelsen med de personer, repr¾senterer det en for gelse i bruttov¾rditilv¾ksten pœ knap 11,5 mia. kr. Med et gennemsnitligt skattetryk pœ ca. 47,5 pct. vil det for ge skatteindt¾gterne med godt 5,4 mia. kr. De sparede nettoudgifter til fors rgelse vil samtidig v¾re i omegnen af 2,6 mia. kr. Alt i alt forbedres statsfinanserne sœledes med op mod 8 mia. kr., hvis det lykkes at fœ integreret indvandrere og efterkommere i for get omfang. Udspil 29. november 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Har brug for flere hænder Integration af flygtninge og indvandrere er med andre ord god husholdnings konomi. Hvis integrationen lykkes, er det ikke blot en fordel for de nye danskere. Det sparer ogsœ samfundet penge og giver den enkelte og den enkelte familie social tryghed og mulighed for selvfors rgelse. En vellykket integration sikrer, at alle bidrager til de f¾lles kasser. Bl.a. til skolerne, til folkepensionen, til hospitalerne, til politi og forsvar og til den kollektive trafik. Ð Det er jo ikke nogen nyhed, men desv¾rre ikke noget, der blev fokuseret ret meget pœ i valgkampen. I stedet blev der udelukkende fokuseret

2 LO s nyhedsbrev side 2 pœ udl¾ndingesp rgsmœlet og nye stramninger. Det er ekstremt farligt, bœde set ud fra en menneskelig synsvinkel, men altsœ ogsœ, nœr vi ser pœ de t rre tal. Der er ikke nogen tvivl om, at en vellykket integration kan betale sig rent samfunds konomisk, lyder det fra LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum. Vil gerne integreres Unders gelser viser, at det ikke burde v¾re sœ sv¾rt at integrere flygtninge og indvandrere pœ arbejdsmarkedet. En unders gelse foretaget for LO af analyseinstituttet CatinŽt, og som kan l¾ses pœ LOÕs hjemmeside under ÒEtnisk LigestillingÓ, viser, at den fagl¾rte og ikke-fagl¾rte l nmodtager med en etnisk baggrund ikke adskiller sig ret meget fra danskeren, nœr det g¾lder holdning til arbejde, kolleger og ledelse. Tv¾rtimod er signalet tydeligt: nydanskeren er en fleksibel og im dekommende medarbejder, som har det fint med den mœde, vi omgœs hinanden pœ arbejdspladsen. Skal integrationen lykkes, er det imidlertid n dvendigt at satse pœ mere og mere uddannelse af den nye befolkning. Dertil kommer en r¾kke nye initiativer pœ arbejdsmarkedet, der er n dvendige for, at de overhovedet fœr et arbejde. Indsats her og nu LO anbefaler den nye regering f lgende indsatsomrœder: Der skal udvikles Œbne personalepolitikker, udviklet i dialog mellem ledelse og medarbejdere, samt en grundl¾ggende forstœelse for, at en vellykket integration ofte kr¾ver arbejdsorganisatoriske tilpasninger Der skal foregœ en stadig udvikling af forskellige typer af ÔintegrationssluserÕ som f.eks. mentor-, tovholder- og isbryderordninger og iv¾rks¾ttelse af informationsindsatser omkring disse ordninger Flygtninge og indvandreres selvbesk¾ftigelsesmuligheder skal fremmes Der skal foregœ en get indsats for kortl¾gning (og anerkendelse af) uddannelse og arbejdserfaringer opnœet i hjemlandet. Der skal udvikles modeller for og metoder til arbejdspladsrelateret dansk Der skal skabes et mere effektivt, arbejdsmarkedsrelateret, fleksibelt og individuelt introduktionsforl b Integrationen er truet Det er imidlertid usikkert, hvor mange ressourcer det regeringsledende parti Venstre er indstillet pœ at forbedre integrationen med. If lge partiets finanslovindspil skal der spares 250 mio. kr. pœ et kasseeftersyn pœ udl¾ndingeomrœdet. LO forestiller sig bestemt ikke, at man kan klare det med en mindre finansiering end i dag, snarere tv¾rtimod. Dertil kommer, at V og K generelt vil reducere (eller helt lukke) alle

3 LO s nyhedsbrev side 3 puljer, hvilket vil gœ ud over de arbejdspladsintegrerende ordninger som tovholder- og isbryderordningen, som LO er stor tilh¾nger af. Ð Vi vil snarest muligt tage kontakt til den nye minister for flygtninge, indvandrere og integration, Bertel Haarder, for at sikre os, at regeringen fœr taget hul pœ nogle af de opgaver, vi har skitseret. Hvis Venstre fastholder deres finanslovsforslag, lover det ikke godt for fremtiden. Men vi hœber, at den nye regering till¾gger emnet den v¾gt og de konomiske ressourcer, der er n dvendige for, at vi fœr l st nogle af de problemer, vi har nu og dermed ogsœ Œbnet op for nogle af de muligheder, vi kan fœ, hvis integrationen lykkes, siger LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum. Yderligere kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum, tlf.: Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jette Lykke Jensen, tlf.: Uddannelse HF skal rettes mod de voksne i job LO opfordrer den ny regering til at reformere HF-uddannelsen. Det kan bane vejen for et reelt kompetenceløft på arbejdsmarkedet. HF-uddannelsen skal udbygges, sœ den i langt h jere grad tager h jde for voksnes behov for almene kvalifikationer. Is¾r HF-enkeltfag skal have en central placering, hvis VEU-reformen skal sikre det kvalifikationsl ft af den samlede arbejdsstyrke, som arbejdsmarkedet har brug for. Det siger LO-sekret¾r Harald B rsting, som ogsœ peger pœ, at HF (h jere forberedelseseksamen) netop kan bidrage til at skabe den mobilitet i uddannelsessystemet, der bl.a. var tilsigtet med voksen- og efteruddannelsesreformen fra Som LO ser det, skal HF v¾re det redskab, der f.eks. kan give fagl¾rte en reel mulighed for at kvalificere sig til at starte pœ en videregœende uddannelse som ingeni r eller tilsvarende. PŒ baggrund af den seneste evaluering af HF-uddannelsen er der i dag bred enighed om, at der er behov for at gennemf re en reform af uddannelsen. Det er is¾r de direkte akt rer pœ HF-omrŒdet Ð amterne og uddannelsesinstitutionerne Ð der har dr ftet mulighederne for at ¾ndre og modernisere HF-uddannelsen. Derimod har arbejdsmarkedets parter ikke tidligere markeret deres synspunkter pœ dette felt. Videregående uddannelser for voksne Ð Regeringsskiftet har ikke gjort behovet for en HF-reform mindre Ð tv¾rtimod. Derfor vil LO opfordre til, at dr ftelserne om den fremtidige HF-uddannelse udm ntes i et lovforslag, som sikrer den modernisering af uddannelsen, der presser sig pœ. Fra LOÕs side vil vi is¾r pege pœ behovet for, at HF bliver mere mœlrettet i forhold til den brede gruppe af voksne, der er aktive pœ arbejdsmarkedet, og som gerne vil i gang med en videregœende uddannelse, siger Harald B rsting.

4 LO s nyhedsbrev side 4 Den seneste reform af voksen- og efteruddannelserne giver en r¾kke nye muligheder for, at de besk¾ftigede kan kvalificere sig pœ forskellige niveauer. Blandt de nye uddannelsestilbud er den forberedende voksenundervisning FVU, den grundl¾ggende voksenundervisning GVU samt den videregœende voksenundervisning VVU og Diplom- og Master-uddannelserne pœ h jeste niveau. Men for at bruge de nye fleksible muligheder i VEU-systemet kr¾ves det, at de voksne elever har mulighed for at supplere deres kvalifikationer pœ bestemte felter. Og her er is¾r HF-enkeltfag en vigtig genvej, som kan sikre den enkelte adgang til den nskede uddannelse. Sammenhæng mellem systemer I forvejen er det i h j grad LOÕs medlemsgrupper, der benytter HF. PŒ enkeltfagsdelen har ikke f¾rre end 70 pct. af deltagerne grundskolen eller en erhvervsuddannelse som h jeste uddannelsesniveau. Derfor er der ogsœ udsigt til, at HF-tilbuddet vil blive brugt, hvis uddannelsen i h jere grad mœlrettes voksne med erhvervserfaring. Ð Det betyder naturligvis ikke, at HF ikke skal fastholdes og udbygges som et tilbud til de gruppe af unge, som ikke nsker en traditionel erhvervs- eller gymnasieuddannelse. HF er ogsœ et vigtigt led i ungdomsuddannelserne. Men samtidig sœ LO gerne, at der ogsœ inden for dette felt skabes en t¾ttere sammenh¾ng mellem systemerne. Det er der jo taget hul pœ med EUD-reformen, der som noget helt nyt sikrer unge pœ erhvervsskolerne mulighed for at tage en r¾kke fag pœ gymnasierne, hvis de har behov for det, tilf jer Harald B rsting. PŒ samme mœde ser han et perspektiv i at udvikle HFÕs voksendel og g re mœlgruppen bredere, sœ flere erhvervsaktive kan benytte dette tilbud. Hidtil har HF is¾r v¾ret brugt som adgangsvej til bestemte mellemlange uddannelser som f.eks. l¾rer eller sygeplejerske. Efter LOÕs opfattelse er der behov for at brede spektret ud, sœ ogsœ de tekniske og administrative omrœder inddrages. Det kan ske ved at oprette nye fag eller fagpakker pœ HF-kurserne. Mere motiverende PŒ HF-enkeltfag vil det v¾re oplagt at inddrage fag fra HTX og HHX - bœde pœ A- og B-niveau Ð som ogsœ vil v¾re mere anvendelsesorienterede og dermed mere motiverende og engagerende for voksne med erhvervserfaring. Samtidig l¾gger LO op til, at HFÕs placering pœ voksenuddannelsescentrene skal styrkes, og at det udvidede samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne ogsœ skal omfatte VUC. Dog skal det fortsat v¾re et overordnet mœl for HF-uddannelsen, at den sikrer generel studiekompetence Ð uanset at de konkrete valg af fag og niveauer indsn¾vrer den enkelte elevs efterf lgende studiemuligheder. Som led i en kommende reform nsker LO ogsœ at styrke det voksenp¾dagogiske indhold i HF-uddannelsen. Ð Det er vigtigt, at undervisningen tager afs¾t i de voksnes praktiske erfaringer og behov, og at eleverne inddrages mest muligt. De kommer

5 LO s nyhedsbrev side 5 med meget specifikke foruds¾tninger og egne mœls¾tninger Ð derfor skal de forskellige tilbud tilrettel¾gges sœ fleksibelt, sœ de underst tter elevernes evne til selv at planl¾gge og gennemf re uddannelsen, siger Harald B rsting. Han mener i vrigt, at HFÕs centrale betydning for de nye voksen- og efteruddannelser tilsiger, at arbejdsmarkedets parter i h jere grad ses som egentlige interessenter i forhold til HF-uddannelsen. Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting, tlf Yderligere oplysninger: Uddannelseskonsulent Anders Vind, tlf Efterløn Efterlønsreform slår nu igennem Tilgang i efterlønsordningen i forhold til den mulige tilgang. Målt i procent. Pct Nye tal viser at tilgangen til efterløn er faldende. Meget tyder derfor på, at reformen har virket, så lønmodtagerne venter med at trække sig tilbage. Det sikrer en større arbejdsstyrke og vil forhåbentlig give ro på efterlønsområdet de næste mange år. En helt ny statistik fra Arbejdsdirektoratet peger pœ, at efterl nsreformen nu endelig b¾rer frugt. Statistikken viser, at antallet af efterl nsmodtagere er stigende siden efterl nsordningen trœdte i kraft i juli Tallene viser klart fald i forhold til det antal, der kunne gœ pœ efterl n. MŒlet med den nye efterl nsordning var at fœ de ¾ldre til at blive pœ arbejdsmarkedet, blandt andet ved at udskyde deres overgang til efterl n til de var fyldt 63 Œr. Det er lykkedes, da tallene viser en faldende udnyttelsesgrad generelt og is¾r en faldende udnyttelsesgrad for de Œrige. Statistikken bekr¾fter den udvikling. Det fremgœr af tabellen, at andelen af de potentielle personer, der kunne overgœ til efterl n, er faldet fra 1999 til 2000 og fortsat ind i 1. halvœr Derudover ses det, at personerne, der overgœr til efterl n, prim¾rt overgœr som enten 60-Œrige eller som 63-Œrige. Blandt de Œrige er der f¾rre af de potentielle personer, der udnytter deres efterl nsret. Kilde: Arbejdsdirektoratet Tilgang i efterlønsordningen i forhold til den mulige tilgang. Målt i procent halvår halvår år 50,7 49,8 41,9 21,2 20,4 61 år 15,3 15,3 11,7 6,0 4,1 62 år 14,6 16,3 11,3 5,7 5,4 63 år 35,3 34,4 32,3 15,9 15,8 64 år 18,8 20,0 15,4 8,2 7,0 65 år 18,8 22,4 19,3 10,1 8,6 66 år 11,7 13,8 9,8 5,0 4,3 I alt 31,1 31,3 26,1 13,2 12,0 Kilde: Arbejdsdirektoratet

6 LO s nyhedsbrev side 6 Højtuddannede går senere på efterløn Opg relsen er ogsœ fordelt pœ a-kasser og her fremgœr det, at i KADÕs a- kasse er 85,2 pct. af de mulige medlemmer overgœet til efterl n, i RBFÕs a-kasse drejer det sig om 82,3 pct., i NNFÕs a-kasse 78,4 pct. og i SIDÕs a-kasse 76,8. Den laveste andel af efterl nsmodtagere set i forhold til det potentielle antal efterl nsmodtagere findes i Akademikernes a-kasse med 35,6 pct., Civil konomernes a-kasse med 36,8 pct., og Ingeni rernes a-kasse med 37,5 pct. pœ efterl n. Hvis tendensen til at udskyde eller helt frav¾lge efterl nnen forts¾tter, sœ vil efterl nsreformen have haft den tilsigtede virkning. Der er nu brug for ro pœ efterl nsomrœdet, sœ reformen kan fœ lov at virke. Yderligere oplysninger kontakt LO-konsulent Jan Eriksen på tlf Holdningen LO vil være konstruktiv og kritisk Af Hans Jensen, formand for LO Valget udl ste en massiv h jredrejning og resulterede i et hidtil uset st¾rkt Venstre. Det kan vi ¾rgre os over, ikke mindst fordi Venstres formand udelukkende sikrede sit valgresultat pœ en glat facade, som den borgerlige presse ikke et jeblik fors gte at ridse i. Regeringsgrundlaget gjorde os klogere pœ, hvad den nye regering har planer om, og hvad det kommer til at betyde for almindelige l nmodtagere. Her sœ vi bl.a., hvad der kun kan tolkes som et ideologisk angreb pœ fagbev¾gelsen i Danmark. Det drejede sig om forslag om tv¾rfaglige a- kasser, till b til at undergrave eksklusivaftaler og et forslag om tvangsindgreb i overenskomsterne vedr rende deltid. Det giver mig anledning til kraftigt at opfordre den nye regering til at stœ vagt om den danske model og lade arbejdsgiver- og l nmodtagerorganisationer selv finde ud af l n- og ans¾ttelsesvilkœr. Eksklusivaftaler er jo f.eks. aftalt mellem l nmodtagere og arbejdsgivere i f¾lles interesse. Den parlamentariske situation d¾kker over store forskelle pœ en r¾kke centrale politiske omrœder - bœde mellem Venstre og konservative og mellem VK pœ den ene side, Dansk Folkeparti pœ den anden og de smœ midterpartier pœ den helt tredje. Det er en situation, der giver mulighed for indflydelse. LO vil s ge indflydelse og pœvirke regeringen, men ogsœ forholde sig kritisk til den f rte politik. Jeg vil derfor opfordre den nye regering til pœ sin side at undgœ polarisering, og i stedet s ge et bredt samarbejde politisk og med arbejdsmarkedets organisationer om de store udfordringer, som dansk konomi stœr overfor. Det vil skabe de meste holdbare l sninger. Det er helt n dvendigt, at vi fortsat gœr offensivt til v¾rks, sœ besk¾ftigelsen bliver ved med at have f rste prioritet i den konomiske politik.

7 LO s nyhedsbrev side 7 Det vil v¾re intet mindre end katastrofalt, hvis regeringen, som bebudet i valgkampen, sv¾kker den aktive arbejdsmarkedspolitik ved at sk¾re i indsatsen mod ledighed. S¾rligt i den nuv¾rende situation, hvor konomien er ustabil, er det det stik modsatte, der er brug for. De mange gyldne valgl fter, der blev udstedt i valgkampen, mœ for alt i verden ikke f re til en uansvarlig politik, der s¾tter de seneste ni Œrs fremgang over styr. De forbedringer pœ velf¾rdsomrœdet, der er brug for, skal ske i balance med udviklingen pœ arbejdsmarkedet og i samfunds konomien. Regeringen bliver ogsœ n dt til at se pœ, hvordan arbejdsstyrken kan ges. Dette vigtige sp rgsmœl leder man forg¾ves efter svar pœ i det visionsl se regeringsgrundlag, der er blevet fremlagt. Jeg vil i den forbindelse opfordre den ny regering til at flytte opm¾rksomheden fra de n¾rmest hysteriske stramninger af udl¾ndingepolitikken, og i stedet begynde at se pœ det store potentiale, som indvandrerne er for Danmark og det danske arbejdsmarked. Med den arbejdskraftmangel, der er i vente i den kommende Œr, har vi slet ikke rœd til at lade v¾re.

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

Arkitektur og Virtual Reality

Arkitektur og Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality Speciale, informationsvidenskab, Aarhus Universitet Maj 1999 Af Morten Sams (93 11 17) og Bj rn Popp (93 12 47) Vejleder: Peter B gh Andersen Indhold Kurzfassung 2 Indledning

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

InstallationshŒndbog

InstallationshŒndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk,

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kultur og religion i palliationen

Kultur og religion i palliationen Kultur og religion i palliationen Lommebog udarbejdet af medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben: Irene Hou Dziemieszka Johansen Natasja Holk Lønborg Bramsen Anni Mundbjerg Jette Elkær Januar

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r LO SNYHEDSBREV 9 1999 Ledighed I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet stagnerer.... 1 Stigningen i antallet af efterlønsmodt a- gere og folk på overgangsydelse er så

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t LO SNYHEDSBREV 11 1998 OK 98-resultatet I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Reallønsfremgang og konkurrenceevnen sikret.............. 1 OK 98 sikrer lønmodtagerne en fremgang i reallønen og virksomhedernes

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Unge uden ungdom suddannelse lever på offentlig forsørgelse 25-årige uden ungdomsuddannelse lever i langt højere grad af offentlige overførsler i voksenlivet, end de unge der som 25-årige har gennemført

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

D a n s k e rn e :De længst uddannede må bagest i køen

D a n s k e rn e :De længst uddannede må bagest i køen LO S NYHEDSBREV 18 1999 Efteruddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Danskerne: De bedst uddannede må bagest i køen............ 1 En ny Gallup-analyse viser, at danskerne klart sig ja til, at det

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

NYT OM VANDRESSOURCER

NYT OM VANDRESSOURCER NYT OM VANDRESSOURCER Udgivet af Dansk Vandressource Komité - Danish Water Resources Committee Nr. 3, Februar 1996 INDHOLD: side INTRODUKTION 2 DVK ÅRSBERETNING FOR 1995 3 - DVK s aktiviteter i 1995 -

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Andel 60+ udenfor arbejdsmarkedet som godt kunne finde på at arbejde igen (mindst et år)

Andel 60+ udenfor arbejdsmarkedet som godt kunne finde på at arbejde igen (mindst et år) Politiske forslag der har til formål at øge arbejdsstyrken, sigter typisk på at få erhvervsaktive til at udskyde tidspunktet for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet til fordel for flere år i jobbet. Der

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere