Plads til alle betaler sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til alle betaler sig"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca personer i løbet af en kort årrække. Det vil forbedre statsfinanserne med ca. 8 mia. kr., vurderer LO s økonomer. HF skal rettes mod de voksne i job LO opfordrer den ny regering til at reformere HF-uddannelsen. Det kan bane vejen for et reelt kompetenceløft på arbejdsmarkedet. Efterlønsreform slår nu igennem Nye tal viser, at tilgangen til efterløn er faldende. Meget tyder derfor på, at reformen har virket, så lønmodtagerne venter med at trække sig tilbage. Holdningen Valget udløste en massiv højredrejning og resulterede i et hidtil uset stærkt Venstre. Det kan vi ærgre os over, ikke mindst fordi Venstres formand udelukkende sikrede sit valgresultat på en glat facade, som den borgerlige presse ikke et øjeblik forsøgte at ridse i, skriver LO s formand Hans Jensen. Integration Plads til alle betaler sig Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca personer i løbet af en kort årrække. Det vil forbedre statsfinanserne med ca. 8 mia. kr. På den baggrund er det altafgørende, at den nye regering og arbejdsgiverne tager udfordringen op. Foreløbig har Venstre imidlertid bebudet, at de vil spare en kvart mia. kr. på et kasseeftersyn på udlændingeområdet, hvilket er meget ufornuftigt, mener LO. Det bliver en helt afg rende udfordring for den borgerlige regering i de kommende Œr at isolere udl¾ndingediskussionen fra sp rgsmœlet om integrationen af de nuv¾rende indvandrere og efterkommere. De nye danskere kommer til at spille en afg rende rolle, hvis v¾ksten i arbejdsstyrken Ð og dermed fundamentet for velf¾rdssamfundet Ð skal forts¾tte. Vi ved bl.a., at vi inden for sundhedssektoren meget snart kommer til at mangle tusindvis af social- og sundhedshj¾lpere. En tiln¾rmelse af erhvervsdeltagelsen blandt flygtninge og indvandrere i aldersgruppen Œr til niveauet for etniske danskere sk nnes isoleret set at kunne h¾ve arbejdsstyrken med ca personer i l bet af en kort Œrr¾kke. I dag er ledigheden for indvandrere eksempelvis pœ 16,5 pct., mens ledighedsprocenten er pœ 4,4 pct. for danskere. Dette svarer til, at ledigheden blandt indvandrere er tre gange h jere end for den vrige befolkning. Danmark er da ogsœ det land i OECD, som har den h jeste ledighed for indvandrere i forhold til den indenlandske befolkning. I forhold til udviklingen af den fremtidige velf¾rd vil v¾ksten v¾re af stor betydning. Den gennemsnitlige bruttov¾rditilv¾kst pr. besk¾ftiget er p.t. omtrent kr, viser beregninger foretaget af LOÕs konomer. ges besk¾ftigelsen med de personer, repr¾senterer det en for gelse i bruttov¾rditilv¾ksten pœ knap 11,5 mia. kr. Med et gennemsnitligt skattetryk pœ ca. 47,5 pct. vil det for ge skatteindt¾gterne med godt 5,4 mia. kr. De sparede nettoudgifter til fors rgelse vil samtidig v¾re i omegnen af 2,6 mia. kr. Alt i alt forbedres statsfinanserne sœledes med op mod 8 mia. kr., hvis det lykkes at fœ integreret indvandrere og efterkommere i for get omfang. Udspil 29. november 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Har brug for flere hænder Integration af flygtninge og indvandrere er med andre ord god husholdnings konomi. Hvis integrationen lykkes, er det ikke blot en fordel for de nye danskere. Det sparer ogsœ samfundet penge og giver den enkelte og den enkelte familie social tryghed og mulighed for selvfors rgelse. En vellykket integration sikrer, at alle bidrager til de f¾lles kasser. Bl.a. til skolerne, til folkepensionen, til hospitalerne, til politi og forsvar og til den kollektive trafik. Ð Det er jo ikke nogen nyhed, men desv¾rre ikke noget, der blev fokuseret ret meget pœ i valgkampen. I stedet blev der udelukkende fokuseret

2 LO s nyhedsbrev side 2 pœ udl¾ndingesp rgsmœlet og nye stramninger. Det er ekstremt farligt, bœde set ud fra en menneskelig synsvinkel, men altsœ ogsœ, nœr vi ser pœ de t rre tal. Der er ikke nogen tvivl om, at en vellykket integration kan betale sig rent samfunds konomisk, lyder det fra LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum. Vil gerne integreres Unders gelser viser, at det ikke burde v¾re sœ sv¾rt at integrere flygtninge og indvandrere pœ arbejdsmarkedet. En unders gelse foretaget for LO af analyseinstituttet CatinŽt, og som kan l¾ses pœ LOÕs hjemmeside under ÒEtnisk LigestillingÓ, viser, at den fagl¾rte og ikke-fagl¾rte l nmodtager med en etnisk baggrund ikke adskiller sig ret meget fra danskeren, nœr det g¾lder holdning til arbejde, kolleger og ledelse. Tv¾rtimod er signalet tydeligt: nydanskeren er en fleksibel og im dekommende medarbejder, som har det fint med den mœde, vi omgœs hinanden pœ arbejdspladsen. Skal integrationen lykkes, er det imidlertid n dvendigt at satse pœ mere og mere uddannelse af den nye befolkning. Dertil kommer en r¾kke nye initiativer pœ arbejdsmarkedet, der er n dvendige for, at de overhovedet fœr et arbejde. Indsats her og nu LO anbefaler den nye regering f lgende indsatsomrœder: Der skal udvikles Œbne personalepolitikker, udviklet i dialog mellem ledelse og medarbejdere, samt en grundl¾ggende forstœelse for, at en vellykket integration ofte kr¾ver arbejdsorganisatoriske tilpasninger Der skal foregœ en stadig udvikling af forskellige typer af ÔintegrationssluserÕ som f.eks. mentor-, tovholder- og isbryderordninger og iv¾rks¾ttelse af informationsindsatser omkring disse ordninger Flygtninge og indvandreres selvbesk¾ftigelsesmuligheder skal fremmes Der skal foregœ en get indsats for kortl¾gning (og anerkendelse af) uddannelse og arbejdserfaringer opnœet i hjemlandet. Der skal udvikles modeller for og metoder til arbejdspladsrelateret dansk Der skal skabes et mere effektivt, arbejdsmarkedsrelateret, fleksibelt og individuelt introduktionsforl b Integrationen er truet Det er imidlertid usikkert, hvor mange ressourcer det regeringsledende parti Venstre er indstillet pœ at forbedre integrationen med. If lge partiets finanslovindspil skal der spares 250 mio. kr. pœ et kasseeftersyn pœ udl¾ndingeomrœdet. LO forestiller sig bestemt ikke, at man kan klare det med en mindre finansiering end i dag, snarere tv¾rtimod. Dertil kommer, at V og K generelt vil reducere (eller helt lukke) alle

3 LO s nyhedsbrev side 3 puljer, hvilket vil gœ ud over de arbejdspladsintegrerende ordninger som tovholder- og isbryderordningen, som LO er stor tilh¾nger af. Ð Vi vil snarest muligt tage kontakt til den nye minister for flygtninge, indvandrere og integration, Bertel Haarder, for at sikre os, at regeringen fœr taget hul pœ nogle af de opgaver, vi har skitseret. Hvis Venstre fastholder deres finanslovsforslag, lover det ikke godt for fremtiden. Men vi hœber, at den nye regering till¾gger emnet den v¾gt og de konomiske ressourcer, der er n dvendige for, at vi fœr l st nogle af de problemer, vi har nu og dermed ogsœ Œbnet op for nogle af de muligheder, vi kan fœ, hvis integrationen lykkes, siger LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum. Yderligere kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum, tlf.: Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jette Lykke Jensen, tlf.: Uddannelse HF skal rettes mod de voksne i job LO opfordrer den ny regering til at reformere HF-uddannelsen. Det kan bane vejen for et reelt kompetenceløft på arbejdsmarkedet. HF-uddannelsen skal udbygges, sœ den i langt h jere grad tager h jde for voksnes behov for almene kvalifikationer. Is¾r HF-enkeltfag skal have en central placering, hvis VEU-reformen skal sikre det kvalifikationsl ft af den samlede arbejdsstyrke, som arbejdsmarkedet har brug for. Det siger LO-sekret¾r Harald B rsting, som ogsœ peger pœ, at HF (h jere forberedelseseksamen) netop kan bidrage til at skabe den mobilitet i uddannelsessystemet, der bl.a. var tilsigtet med voksen- og efteruddannelsesreformen fra Som LO ser det, skal HF v¾re det redskab, der f.eks. kan give fagl¾rte en reel mulighed for at kvalificere sig til at starte pœ en videregœende uddannelse som ingeni r eller tilsvarende. PŒ baggrund af den seneste evaluering af HF-uddannelsen er der i dag bred enighed om, at der er behov for at gennemf re en reform af uddannelsen. Det er is¾r de direkte akt rer pœ HF-omrŒdet Ð amterne og uddannelsesinstitutionerne Ð der har dr ftet mulighederne for at ¾ndre og modernisere HF-uddannelsen. Derimod har arbejdsmarkedets parter ikke tidligere markeret deres synspunkter pœ dette felt. Videregående uddannelser for voksne Ð Regeringsskiftet har ikke gjort behovet for en HF-reform mindre Ð tv¾rtimod. Derfor vil LO opfordre til, at dr ftelserne om den fremtidige HF-uddannelse udm ntes i et lovforslag, som sikrer den modernisering af uddannelsen, der presser sig pœ. Fra LOÕs side vil vi is¾r pege pœ behovet for, at HF bliver mere mœlrettet i forhold til den brede gruppe af voksne, der er aktive pœ arbejdsmarkedet, og som gerne vil i gang med en videregœende uddannelse, siger Harald B rsting.

4 LO s nyhedsbrev side 4 Den seneste reform af voksen- og efteruddannelserne giver en r¾kke nye muligheder for, at de besk¾ftigede kan kvalificere sig pœ forskellige niveauer. Blandt de nye uddannelsestilbud er den forberedende voksenundervisning FVU, den grundl¾ggende voksenundervisning GVU samt den videregœende voksenundervisning VVU og Diplom- og Master-uddannelserne pœ h jeste niveau. Men for at bruge de nye fleksible muligheder i VEU-systemet kr¾ves det, at de voksne elever har mulighed for at supplere deres kvalifikationer pœ bestemte felter. Og her er is¾r HF-enkeltfag en vigtig genvej, som kan sikre den enkelte adgang til den nskede uddannelse. Sammenhæng mellem systemer I forvejen er det i h j grad LOÕs medlemsgrupper, der benytter HF. PŒ enkeltfagsdelen har ikke f¾rre end 70 pct. af deltagerne grundskolen eller en erhvervsuddannelse som h jeste uddannelsesniveau. Derfor er der ogsœ udsigt til, at HF-tilbuddet vil blive brugt, hvis uddannelsen i h jere grad mœlrettes voksne med erhvervserfaring. Ð Det betyder naturligvis ikke, at HF ikke skal fastholdes og udbygges som et tilbud til de gruppe af unge, som ikke nsker en traditionel erhvervs- eller gymnasieuddannelse. HF er ogsœ et vigtigt led i ungdomsuddannelserne. Men samtidig sœ LO gerne, at der ogsœ inden for dette felt skabes en t¾ttere sammenh¾ng mellem systemerne. Det er der jo taget hul pœ med EUD-reformen, der som noget helt nyt sikrer unge pœ erhvervsskolerne mulighed for at tage en r¾kke fag pœ gymnasierne, hvis de har behov for det, tilf jer Harald B rsting. PŒ samme mœde ser han et perspektiv i at udvikle HFÕs voksendel og g re mœlgruppen bredere, sœ flere erhvervsaktive kan benytte dette tilbud. Hidtil har HF is¾r v¾ret brugt som adgangsvej til bestemte mellemlange uddannelser som f.eks. l¾rer eller sygeplejerske. Efter LOÕs opfattelse er der behov for at brede spektret ud, sœ ogsœ de tekniske og administrative omrœder inddrages. Det kan ske ved at oprette nye fag eller fagpakker pœ HF-kurserne. Mere motiverende PŒ HF-enkeltfag vil det v¾re oplagt at inddrage fag fra HTX og HHX - bœde pœ A- og B-niveau Ð som ogsœ vil v¾re mere anvendelsesorienterede og dermed mere motiverende og engagerende for voksne med erhvervserfaring. Samtidig l¾gger LO op til, at HFÕs placering pœ voksenuddannelsescentrene skal styrkes, og at det udvidede samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne ogsœ skal omfatte VUC. Dog skal det fortsat v¾re et overordnet mœl for HF-uddannelsen, at den sikrer generel studiekompetence Ð uanset at de konkrete valg af fag og niveauer indsn¾vrer den enkelte elevs efterf lgende studiemuligheder. Som led i en kommende reform nsker LO ogsœ at styrke det voksenp¾dagogiske indhold i HF-uddannelsen. Ð Det er vigtigt, at undervisningen tager afs¾t i de voksnes praktiske erfaringer og behov, og at eleverne inddrages mest muligt. De kommer

5 LO s nyhedsbrev side 5 med meget specifikke foruds¾tninger og egne mœls¾tninger Ð derfor skal de forskellige tilbud tilrettel¾gges sœ fleksibelt, sœ de underst tter elevernes evne til selv at planl¾gge og gennemf re uddannelsen, siger Harald B rsting. Han mener i vrigt, at HFÕs centrale betydning for de nye voksen- og efteruddannelser tilsiger, at arbejdsmarkedets parter i h jere grad ses som egentlige interessenter i forhold til HF-uddannelsen. Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting, tlf Yderligere oplysninger: Uddannelseskonsulent Anders Vind, tlf Efterløn Efterlønsreform slår nu igennem Tilgang i efterlønsordningen i forhold til den mulige tilgang. Målt i procent. Pct Nye tal viser at tilgangen til efterløn er faldende. Meget tyder derfor på, at reformen har virket, så lønmodtagerne venter med at trække sig tilbage. Det sikrer en større arbejdsstyrke og vil forhåbentlig give ro på efterlønsområdet de næste mange år. En helt ny statistik fra Arbejdsdirektoratet peger pœ, at efterl nsreformen nu endelig b¾rer frugt. Statistikken viser, at antallet af efterl nsmodtagere er stigende siden efterl nsordningen trœdte i kraft i juli Tallene viser klart fald i forhold til det antal, der kunne gœ pœ efterl n. MŒlet med den nye efterl nsordning var at fœ de ¾ldre til at blive pœ arbejdsmarkedet, blandt andet ved at udskyde deres overgang til efterl n til de var fyldt 63 Œr. Det er lykkedes, da tallene viser en faldende udnyttelsesgrad generelt og is¾r en faldende udnyttelsesgrad for de Œrige. Statistikken bekr¾fter den udvikling. Det fremgœr af tabellen, at andelen af de potentielle personer, der kunne overgœ til efterl n, er faldet fra 1999 til 2000 og fortsat ind i 1. halvœr Derudover ses det, at personerne, der overgœr til efterl n, prim¾rt overgœr som enten 60-Œrige eller som 63-Œrige. Blandt de Œrige er der f¾rre af de potentielle personer, der udnytter deres efterl nsret. Kilde: Arbejdsdirektoratet Tilgang i efterlønsordningen i forhold til den mulige tilgang. Målt i procent halvår halvår år 50,7 49,8 41,9 21,2 20,4 61 år 15,3 15,3 11,7 6,0 4,1 62 år 14,6 16,3 11,3 5,7 5,4 63 år 35,3 34,4 32,3 15,9 15,8 64 år 18,8 20,0 15,4 8,2 7,0 65 år 18,8 22,4 19,3 10,1 8,6 66 år 11,7 13,8 9,8 5,0 4,3 I alt 31,1 31,3 26,1 13,2 12,0 Kilde: Arbejdsdirektoratet

6 LO s nyhedsbrev side 6 Højtuddannede går senere på efterløn Opg relsen er ogsœ fordelt pœ a-kasser og her fremgœr det, at i KADÕs a- kasse er 85,2 pct. af de mulige medlemmer overgœet til efterl n, i RBFÕs a-kasse drejer det sig om 82,3 pct., i NNFÕs a-kasse 78,4 pct. og i SIDÕs a-kasse 76,8. Den laveste andel af efterl nsmodtagere set i forhold til det potentielle antal efterl nsmodtagere findes i Akademikernes a-kasse med 35,6 pct., Civil konomernes a-kasse med 36,8 pct., og Ingeni rernes a-kasse med 37,5 pct. pœ efterl n. Hvis tendensen til at udskyde eller helt frav¾lge efterl nnen forts¾tter, sœ vil efterl nsreformen have haft den tilsigtede virkning. Der er nu brug for ro pœ efterl nsomrœdet, sœ reformen kan fœ lov at virke. Yderligere oplysninger kontakt LO-konsulent Jan Eriksen på tlf Holdningen LO vil være konstruktiv og kritisk Af Hans Jensen, formand for LO Valget udl ste en massiv h jredrejning og resulterede i et hidtil uset st¾rkt Venstre. Det kan vi ¾rgre os over, ikke mindst fordi Venstres formand udelukkende sikrede sit valgresultat pœ en glat facade, som den borgerlige presse ikke et jeblik fors gte at ridse i. Regeringsgrundlaget gjorde os klogere pœ, hvad den nye regering har planer om, og hvad det kommer til at betyde for almindelige l nmodtagere. Her sœ vi bl.a., hvad der kun kan tolkes som et ideologisk angreb pœ fagbev¾gelsen i Danmark. Det drejede sig om forslag om tv¾rfaglige a- kasser, till b til at undergrave eksklusivaftaler og et forslag om tvangsindgreb i overenskomsterne vedr rende deltid. Det giver mig anledning til kraftigt at opfordre den nye regering til at stœ vagt om den danske model og lade arbejdsgiver- og l nmodtagerorganisationer selv finde ud af l n- og ans¾ttelsesvilkœr. Eksklusivaftaler er jo f.eks. aftalt mellem l nmodtagere og arbejdsgivere i f¾lles interesse. Den parlamentariske situation d¾kker over store forskelle pœ en r¾kke centrale politiske omrœder - bœde mellem Venstre og konservative og mellem VK pœ den ene side, Dansk Folkeparti pœ den anden og de smœ midterpartier pœ den helt tredje. Det er en situation, der giver mulighed for indflydelse. LO vil s ge indflydelse og pœvirke regeringen, men ogsœ forholde sig kritisk til den f rte politik. Jeg vil derfor opfordre den nye regering til pœ sin side at undgœ polarisering, og i stedet s ge et bredt samarbejde politisk og med arbejdsmarkedets organisationer om de store udfordringer, som dansk konomi stœr overfor. Det vil skabe de meste holdbare l sninger. Det er helt n dvendigt, at vi fortsat gœr offensivt til v¾rks, sœ besk¾ftigelsen bliver ved med at have f rste prioritet i den konomiske politik.

7 LO s nyhedsbrev side 7 Det vil v¾re intet mindre end katastrofalt, hvis regeringen, som bebudet i valgkampen, sv¾kker den aktive arbejdsmarkedspolitik ved at sk¾re i indsatsen mod ledighed. S¾rligt i den nuv¾rende situation, hvor konomien er ustabil, er det det stik modsatte, der er brug for. De mange gyldne valgl fter, der blev udstedt i valgkampen, mœ for alt i verden ikke f re til en uansvarlig politik, der s¾tter de seneste ni Œrs fremgang over styr. De forbedringer pœ velf¾rdsomrœdet, der er brug for, skal ske i balance med udviklingen pœ arbejdsmarkedet og i samfunds konomien. Regeringen bliver ogsœ n dt til at se pœ, hvordan arbejdsstyrken kan ges. Dette vigtige sp rgsmœl leder man forg¾ves efter svar pœ i det visionsl se regeringsgrundlag, der er blevet fremlagt. Jeg vil i den forbindelse opfordre den ny regering til at flytte opm¾rksomheden fra de n¾rmest hysteriske stramninger af udl¾ndingepolitikken, og i stedet begynde at se pœ det store potentiale, som indvandrerne er for Danmark og det danske arbejdsmarked. Med den arbejdskraftmangel, der er i vente i den kommende Œr, har vi slet ikke rœd til at lade v¾re.

Fædre bruger ikke barselsrettigheder

Fædre bruger ikke barselsrettigheder LO s nyhedsbrev nr. 03/ 2001 Indholdsfortegnelse Fædre bruger ikke ret til barsel. 1 Der er stadig stor forskel på, hvor lang tid nybagte fædre og mødre bruger på at være sammen med deres små guldklumper.

Læs mere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere LO s nyhedsbrev nr. 02/ 2001 Indholdsfortegnelse Barrierer for job til udlændinge. 1 Manglende anerkendelse af udenlandske uddannelser og dårlige danskkundskaber er to af de væsentligste barrierer for,

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Købekraften bedst bevaret i euro-området

Købekraften bedst bevaret i euro-området LO s nyhedsbrev nr. 16 / 2000 Indhold Euro: Købekraften bevares..... 1 Til trods for styrkelsen af den amerikanske dollar i forhold til euroen, britiske pund og danske og svenske kroner har udhulingen

Læs mere

Øget stigning i reallønnen

Øget stigning i reallønnen LO s nyhedsbrev nr. 11/2001 Indholdsfortegnelse Stigning i reallønnen......... 1 Inflationen pressede i fjor lønmodtagernes reallønsstigninger ned under en procent, men allerede i år er reallønsudviklingen

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Kortuddannede ladt i stikken

Kortuddannede ladt i stikken LO s nyhedsbrev nr. 3/2002 Indhold Kortuddannede ladt i stikken... 1 Regeringen fastholder besparelser på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Derfor bliver der færre tilbud i de kommende år

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Opsøgende arbejde giver pote

Opsøgende arbejde giver pote LO s nyhedsbrev nr. 21/ 2000 Indholdsfortegnelse Opsøgende arbejde virker...... 1 Direkte kontakt til virksomheder og medlemmer er vejen frem, hvis fagbevægelsen vil øge overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Skattetrykket er faldet

Skattetrykket er faldet LO s nyhedsbrev nr. 21/2001 Indhold Skatten falder............. 1 Den nuværende regering har modsat de borgerlige forgængere sænket skattetrykket Beskæftigelsesrekord........ 3 Antallet af beskæftigede

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Nye løntal er ikke alarmerende

Nye løntal er ikke alarmerende LO s nyhedsbrev nr. 15/2001 Indholdsfortegnelse Nye løntal ej alarmerende..... 1 Den årlige lønstigningstakt hoppede i 2. kvartal i år fra 3,7 til 4,9 procent. Det fik arbejdsgiverne til at tale om truende

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling LO s nyhedsbrev nr. 20/2001 Indhold Hjælp til selvhjælp.......... 1 Rekrutteringsproblemerne i den offentlige sektor kan løses ved at kombinere seniorpolitik og integration af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Hver femte aktiveringskrone. retur til statskassen

Hver femte aktiveringskrone. retur til statskassen LO s nyhedsbrev nr. 09/2001 Indholdsfortegnelse Hver femte aktiveringskrone gik retur............. 1 Arbejdsformidlingen sendte sidste år mere end 2,2 milliarder aktiveringskroner retur til statskassen.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Hver tiende lærling i skolepraktik

Hver tiende lærling i skolepraktik LO s nyhedsbrev nr. 17/2001 Indholdsfortegnelse Hver tiende i skolepraktik..... 1 Op mod hver tiende elev på erhvervsuddannelserne starter i dag i skolepraktik fremfor i en traditionel læreplads. Useriøst

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde LO S NYHEDSBREV 19 1998 Efterløn I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Garantibevis og nedsat arbejdstid kan holde seniorerne på arbejdsmarkedet...................1 Skal de ældste på arbejdsmarkedet overtales

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Lone og Arnbj rn Egholm Gl Egebjergvej 18F 8700 Horsens Dato 05.06.2013 Udl bsdato 05.06.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Den lave euro-kurs giver fælles fordele

Den lave euro-kurs giver fælles fordele Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #4 / Juli 2000 Den fælles valuta Den lave euro-kurs giver fælles fordele Euroen har fungeret godt, og EU som helhed regner med over 3 pct. vækst i år. Derfor er den

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf. for ejendommen S¾lger Kirsten Charlotte Andersen Adresse Augustv¾nget 63 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 24.05.2016 Udl bsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Schr der Consult Blomsterhaven

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf. for ejendommen S¾lger Haagensen Adresse Gammelmosevej 160 Postnr. og by 2800 Kgs. Lyngby Dato 17.07.2016 Udl bsdato 17.07.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby for ejendommen S¾lger boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski Adresse Syrenager 12 Postnr. og by 4573 H jby Dato 01.06.2015 Udl bsdato 01.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf. for ejendommen S¾lger Lars M Scheller Adresse Hansstedvej 39 Postnr. og by 2500 Valby Dato 30.03.2016 Udl bsdato 30.03.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Munkholm el APS Segaltvej 161 L gten 8541

Læs mere

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid LO s nyhedsbrev nr. 5/2002 Indhold Danskerne siger nej til deltid.. 1 Kun 22 procent af danskerne mener, det er i orden, at regeringen ønsker at gennemføre en lov om deltid. 60 procent mener derimod, at

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Birthe B hm Hermansh j 14B 8800 Viborg Dato 02.05.2016 Udl bsdato 02.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune Notat Forvaltning: Dato: 18. januar 2011 Dokumentnr.: Social og Arbejdsmarked 11/000402-2 Afsender: Helle Bonde Vedrłrende: Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.: for ejendommen S¾lger Lone og Simon Kiilerich Adresse Hybenvej 3 Postnr. og by 7400 Herning Dato 25.02.2016 Udl bsdato 25.02.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Irma Andersen Adresse Sortevej 13 Postnr. og by 8381 Tilst Dato 17.02.2015 Udl bsdato 17.02.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Hłringssvar vedr. ny styrelsesvedt gt for de kommunale dagtilbud 0-5 r samt forvaltningens indstillinger Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Antal repr

Læs mere

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle 1 Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle Oplysninger om ansłger Den selvejende institution Lyshłj Młlle. I 1983 oprettes en stłtteforening Lyshłj Młlles Venner med det form l at f lokale kr fter med i vedligeholdelse

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r LO S NYHEDSBREV 21 1999 Frie regioner I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Forsøg vil slække de lediges rettigheder.......... 1 Et forsøg med Fri-regioner vil indebære en alvorlig risiko for at svække

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Februar 2007 Februar 2008 Februar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.590 3,4 858 1,9 1.299 99 1.398 3,01

Læs mere

Levnedsmiddelstyrelsens ern¾ringsoplysning

Levnedsmiddelstyrelsens ern¾ringsoplysning Levnedsmiddelstyrelsens ern¾ringsoplysning - en ekstern vurdering Redaktion: Ida Husby og Karin Stubgaard Veterin¾r- og F devaredirektoratet 1998 November 1998 ISBN: 87-90599-21-7 Oplag: 300 Layout og

Læs mere

Elevtal på VUC rasler ned

Elevtal på VUC rasler ned LO s nyhedsbrev nr. 19/ 2000 Indholdsfortegnelse Elevtal rasler ned.......... 1 Kortuddannede bliver sorteper efter at kommuner og AF siden nytår selv har skullet betale for kurser til aktivering af ledige

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Byteorien er en samlebetegnelse for de vidensgrene der besk¾ftiger sig med relationerne mellem

Byteorien er en samlebetegnelse for de vidensgrene der besk¾ftiger sig med relationerne mellem www.a-aarhus.dk/velfaerdsbyen ARKITEKTSKOLEN I AARHUS COPYRIGHT-NOTE Dette er et arbejdspapir, og mœ refereres eller citeres som sœdant i overensstemmelse med g¾ngse akademiske regler. Det mœ ikke udnyttes

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 Bilagsfigurer Skoleomr det Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 (6) (7) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Note: Opgłrelserne for 7-byerne

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Den sv re balance n Side 2

Den sv re balance n Side 2 d - n y t n r. 3 S e p t e m b e r 2 0 1 0 Den sv re balance n Side 2 "danmark"s hjemmeside skifter udseende n Side 3 Information fra Sygeforsikringen "danmark" NemID giver adgang til dit danmark n Side

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2, ResumØ s. 3 3. M lgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Randers Kommune 2009 Anmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Randers Kommune 2009 Anmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Randers Kommune 2009 Anmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. Form l med tilsynet 2 2. Tilsynsrapportens opbygning 2 3. Metode 2 Tilsynets varsling 3 4. Generel bem rkning

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

VK-forslag koster 80.000 offentlige job

VK-forslag koster 80.000 offentlige job LO SNYHEDSBREV 6 1998 Afskaffelse af lejeværdien I n d h o l d s f o rt e g n e l s e VK-forslag koster 80.000 offentlige job................ 1 Fjerner et eventuelt borgerligt fler tal efter valget lejeværdien,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Billede fra Sundhedsstyrelsen Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Udarbejdet af Arbejdsgrupppen Vedr. vederlagsfri fysioterapi Dato:

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Filtenborg Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Filtenborg Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Jesper Filtenborg Adresse Skovbrynet 11 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 23.09.2016 Udl bsdato 23.09.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Danmark har en stor arbejdskra f t re s e r ve

Danmark har en stor arbejdskra f t re s e r ve LO s nyhedsbrev nr. 16/2001 Indholdsfortegnelse Stor arbejdskraftreserve....... 1 Danmark har en høj erhvervsfrekvens også i internationalt perspektiv. Men det skyldes især, at mange kvinder og unge er

Læs mere

Birkebo. aftale 2009 2010 11.11.2008

Birkebo. aftale 2009 2010 11.11.2008 Birkebo aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011 Prognose for udviklingen i brugen af efterløn Notat AK-Samvirke, 14. januar 2011 1 I den verserende efterlønsdebat har der været en del bud på, hvilke økonomiske konsekvenser en afskaffelse af efterlønnen

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere