FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008."

Transkript

1 FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1

2 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version 1.1 Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden i andre publikationer til offentligheden, skal der angives korrekt kildehenvisning. Forslag til FESD-standarder udarbejdes af IT- og Telestyrelsen, Kontoret for standardiserings- og arkitekturpolitik, FESD-standardiseringsgruppen i samarbejde med de tre FESD leverandører Software Innovation A/S, Traen Informationssystemer A/S og CSC Danmark A/S. Kontaktperson i FESD-standardisering: Projektleder Rita Lützhøft, Mail-adresse Telefon (direkte) Traen Informationssystemer A/S Vesterbrogade 95 A 1620 København K Telefon: Web-adresse: CSC Danmark A/S Retortvej København V Telefon: Web-adresse: Software Innovation A/S Nærum Hovedgade Nærum Telefon: Web-adresse: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Kontoret for standardiserings- og arkitekturpolitik Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Telefon: Fax / 30

3 Indholdsfortegnelse 1 FORORD Teknisk forord DEL A - BUSINESS CASE FOR DATAMODEL FOR ARKIVSTRUKTUR Indledning Formål Afgrænsning FESD Kontrakten Reference til andre standarder NOARK Målgruppe DEL B BESKRIVELSE AF DATAMODEL Indledning Forskellig anvendelse af arkiver i ESDH-systemet Arkivtyper Sagsarkiv / dokumentarkiv(er) Sagsarkivet i flere perioder Flere myndigheder i et servicefællesskab Integreret med fagsystem Anvendelse af flere emnesystematikker Arkivers relation til sager og dokumenter Fysiske arkiver DEL C MODEL OG TEKNISKE OPLYSNINGER VED UDVEKSLING Indledning Beskrivelse af datamodel for Arkivstruktur Uddybende egenskabsbeskrivelse AnmeldelseDatatilsynet NotificationDataProtectionAgency Arkiv Archive Arkivskaber ArchiveCreator Bevaring Preservation FysiskeArkiver PhysicalArchive Periode Period Tekniske bemærkninger til udvekslingen / 30

4 5 ANVENDTE TYPER I FESD-MODELLERNE / 30

5 1 Forord Den offentlige sektors IT-systemer på statsligt, kommunalt og regionalt niveau skal kunne spille sikkert og effektivt sammen. Derfor arbejdes der målrettet på at få gennemført fælles standarder for elektronisk sagsog dokumenthåndtering - den såkaldte FESD-standard. Målet med standardiseringsarbejdet er at fremme digital forvaltning i den offentlige sektor, og midlet er at sikre, at de forskellige elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH) får en fælles kernefunktionalitet, og at det samtidig sikres, at denne kerne videreudvikles ensartet. En fælles kernefunktionalitet skal sikre: at der kan foretages sagsbehandling på tværs af flere organisationer at myndigheder, der arbejder med åbne sager, kan lægges sammen at der kan flyttes opgaver mellem forskellige myndigheder I forlængelse af FESD-projektkonkurrencen, som havde sin afslutning primo 2004, og hvor der blev fundet tre FESD-leverandører, blev det i forbindelse med kontraktforhandlingerne besluttet at starte en standardiseringsproces den såkaldte FESD-standardisering. For at sikre interoperabiliteten, både mellem ESDH-systemer og til andre systemer, men også så tredjepart kan udvikle moduler til systemet, blev det anset for afgørende, at der udvikles en fælles offentlig datamodel samt andre standarder på ESDH-området. Koordinering af FESD-standardiseringen er efterfølgende lagt i IT- og Telestyrelsen (ITST). Den konkrete udarbejdelse af forslag/udkast til standarder foregår i et samarbejde mellem de tre FESD-leverandører og en FESD-standardiseringsgruppe i ITST. Arbejdet med forslag/udkast til standarder tager udgangspunkt i Noark 4 s datamodel og databeskrivelser samt leverandørernes løsninger. Standarderne kan afvige fra Noark 4 på de områder, hvor det er nødvendigt for at understøtte dansk forvaltningspraksis, eller hvor parterne i FESD-standardiseringen kan opnå enighed om en afvigelse. Udkast/forslag sendes herefter i offentlig høring i ca. 1 måned. FESD-standardiseringsgruppen tilretter og færdiggør på baggrund af høringen de endelige Forslag til standarder. Standardforslagene forelægges herefter OIO-komiteen til godkendelse. Efter den samlede godkendelse bliver standarderne således offentliggjort og indgår i IT- og Telestyrelsens OIO-Katalog (digitaliser.dk), som indeholder en oversigt over godkendte og anbefalede standarder til digital forvaltning i det offentlige. I standarden kan forekomme brug af særligt ordvalg. Følgende termer anvendes konsekvent i den følgende betydning: skal / obligatorisk : betyder, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. skal benyttes eller skal forefindes dvs. må ikke udelades. må ikke : betyder, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. ikke må forefindes eller må ikke benyttes. bør / anbefalet : betyder, at det i høj grad anbefales, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. benyttes eller forefindes. Der skal være tungtvejende grunde til at udelade. kan / optionel : betyder, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. er en valgmulighed og derfor valgfri at medtage. Denne udgave af standarden er såkaldt konsolideret i forhold til version 1.0. På grund af den måde FESDstandardiseringsarbejdet er tilrettelagt på forskellige afleveringer på forskellige tidspunkter siden 2004 udkommer FESD-datamodellen som deldatamodeller. Det har betydet, at enkelte detaljer i det forventede slutresultat altså den samlede FESD-datamodel kan være overset. Det har endvidere været nødvendigt at konsekvenstilføje noget, der tidligere er sprunget over fx på grund af manglende standardisering på det tidspunkt, den aktuelle standard blev udarbejdet. Endvidere har NDR (Name and Design Rules) reglerne givet anledning til en del ændringer i sprogbrug (semantik) vedrørende attributter af hensyn til efterfølgende generering af XML Den samlede FESD-datamodel (i form af deldatamodellerne) til og med 2008 er derfor gen- 5 / 30

6 nemgået og genvurderet i forbindelse med denne standard. Denne genvurdering har ikke medført forretningsmæssige radikale ændringer i deldatamodellen, men har dog givet anledning til en del justeringer, typisk af præsentationsmæssig (semantik) karakter, især pga. NDR-reglerne. Den væsentligste ændring i forhold til første udgave af standarden er, at FESD-standardiseringsgruppen nu har valgt konsekvent at præsentere datamodeller med UML-notation i alle standarder, herunder ens markering af primitive datatyper samt en del fornyet semantik. Indholdet af denne standard er dog i det væsentligste det samme som i den forrige udgave af standarden. Den samlede FESD datamodel udgøres af FESD standarderne Sager og dokumenter, Brugeradministration, Udvalgsbehandling, Arkivstruktur, Emnesystematik, Navn- og adressemodel. 1.1 Teknisk forord Grundlaget for FESD-datamodellen er blevet udarbejdet på en periode på mere end fire år, hvor der er udarbejdet standarder for de forskellige delområder. Arbejdsmetoder, terminologi og anvendelse af datatyper har ændret sig i denne periode FESD-standardiseringsgruppen har f.eks. indført en konsekvent brug af UMLnotation i de senere standarder. Konsolideringen af datamodellen har derfor forudsat, at der blev defineret en fælles modelleringsmetode og et sæt af primitive datatyper, der var kompatibelt med alle del-datamodellerne. De primitive datatyper, som modellen er opbygget af, fremgår af kapitel 5. 6 / 30

7 2 Del A - Business case for datamodel for Arkivstruktur 2.1 Indledning Standardisering af datamodel for Arkivstruktur er en del af den samlede standardisering af FESDdatamodellen, som udvikles med henblik på at sikre interoperabiliteten mellem myndigheder samt skabe grundlag for udvikling og standardisering af moduler. 2.2 Formål Formålet med at standardisere datamodel for Arkivstruktur er at sikre beskrivelse af de forvaltningsmæssige arkiver i en myndigheds ESDH-system, med henblik på eventuel godkendelse og aflevering til et offentligt arkiv, herunder angivelse af bevarings- og anmeldelsesoplysninger. Endvidere er formålet at kunne beskrive og dermed identificere andre logiske dokumentsamlinger, som arkiveres og benyttes i en FESD-løsning. Endelig skal standarden beskrive relationen til den samlede datamodel i forhold til emnesystematik og tilknytning til sags- og dokumententiteterne. Der henvises i øvrigt til formålsbeskrivelsen for standardisering af den samlede FESD-datamodel. 2.3 Afgrænsning Som for den øvrige standardisering af FESD-datamodellen gælder, at standardiseringen alene skal tilvejebringe udvekslingsmulighed og referencemodel og gennem dette sikre interoperabilitet og øget digitalisering af den offentlige forvaltning. Standarden sætter kun rammerne for den funktionalitet, der er nødvendig for at sikre interoperabilitet. De funktionelle krav til ESDH-systemernes håndtering af arkivering mm. er beskrevet i FESD kravsspecifikationens Bilag 2. FESD-standardiseringen arbejder også med at udvikle et afleveringsmodul, der skal understøtte aflevering til offentligt arkiv, jf. Statens arkivers afleveringsregler. Afleveringsmodulet (arkiveringsmodulet) har været i metodehøring og vil blive færdiggjort i en senere proces. Se FESD Kontrakten FESD-kontrakten, som er indgået med de tre FESD-leverandører, angiver følgende krav i relation til logisk opdeling af det samlede arkiv i et FESD ESDH-system: 4.6 Dokumentsilo og det forvaltningsmæssige arkiv Det er et krav, at systemet kan danne ramme for en logisk opdeling af det lagrede materiale ud fra: - Lagring af informationsmateriale - Forvaltningsmæssigt arkiv - Personligt arkiv Informationsmateriale Krav Det er et krav, at systemet kan anvendes som organisationens vidensbase. Det skal således være muligt at lagre informationsmateriale uden sagstilknytning, men af almen eller specifik interesse for organisationen. Registreringen af dokumenter i dette dokumentarkiv skal ikke nødvendigvis følge den øvrige registreringssystematik, men skal hvis organisationen ønsker det kunne indrettes med en registreringssystematik i lighed med OIO s emnetabel, MiReQ, DK5-nummer systemet eller tilsvarende. Forvaltningsmæssigt arkiv Krav Det er et krav, at det tilbudte system og dets tilhørende database skal etablere og skabe det forvaltningsmæssige arkiv. Det medfører, at principielt alle sager, dokumenter og registreringer om disse foretages i det tilbudte system. Det er op til organisationen, hvorvidt de samme informatio- 7 / 30

8 ner også lagres i de relevante fagsystemer, men da det tilbudte systems arkivdannelse er det forvaltningsmæssige arkiv, skal det indeholde al information af relevans for sagen. Systemet ses således som det generelle og centrale system, når det gælder dokumentation af organisationens aktiviteter (sagsforløb). Krav Det er et krav, at dokumenter, som skabes i faglige sagsbehandlingssystemer, og som skal gemmes som sagsakter i systemet, kan overføres til systemet. Krav Det er et krav, at der ikke må kunne lagres dokumenter uden sagstilknytning i det forvaltningsmæssige arkiv. Personligt arkiv Krav Det er et krav, at systemet kan håndtere lagring af personlige dokumenter, eks. uformelt materiale etc. Standardiseringen har taget udgangspunkt i NOARK4 s datamodel på området arkivstruktur, som er relativt omfattende i forhold til muligheder for forskellige administrative og organisatoriske inddelinger af arkivet med høj fokus på anvendelse af fysiske arkiver. I den forbindelse er der lagt væk på, at FESD-løsninger er baseret på anvendelse af elektronisk arkivering, hvor behovet for administrativ inddeling af arkivet er reduceret. 2.4 Reference til andre standarder Det er ikke fundet relevant at behandle andre standarder i forbindelse med udarbejdelse af standarden. 2.5 NOARK4 Standardiseringen af FESD-datamodellen skal, jf. FESD-kontrakten, tage udgangspunkt i datamodellen for NOARK4, med mindre der er argumenter for afvigelse i den danske forvaltningspraksis, eller leverandørerne i fællesskab kan opnå enighed om afvigelser. NOARK4 beskriver en datamodel for arkivstruktur, som er tæt knyttet til arkivadministrationen, og som på flere måder bærer præg af at være skabt med henblik på administration af arkiver generelt med stor vægt på fysiske arkiver. Der var på et tidligt tidspunkt enighed om at basere FESD-datamodellen for arkivstruktur på en enklere model, og det blev således valgt kun i begrænset omfang at tage udgangspunkt i NOARK4 modellen. Det er vores vurdering, at en arkivstruktur, der er udviklet med udgangspunkt i NOARK4 datamodellen, vil kunne udtrykkes i modellen i nærværende standard. Der er dog enkelte områder, hvor vi har fravalgt elementer, der er en del af NOARK4: - Rolle/rettighed/organisation ikke medtaget. 2.6 Målgruppe Målgruppen for denne standardisering er alle, der arbejder med udveksling af data mellem ESDH-systemer og i forbindelse med aflevering til offentlige arkiver. 8 / 30

9 3 Del B Beskrivelse af datamodel 3.1 Indledning Ved implementering og anvendelse af et ESDH-system vil der som minimum blive etableret ét forvaltningsmæssigt arkiv. Dvs. et arkiv som rummer myndighedens sager og dokumenter og tilhørende relationer. Mange myndigheder udnytter samtidig ESDH systemet til produktion og anvendelse af dokumenter og information, som ikke er direkte omfattet af sagsarkivet. Det kan f.eks. være en samling af tekniske tegninger eller dokumenter tilhørende et fagsystem, hvor ESDH-systemet alene anvendes som container. Endvidere kan der være emnemæssige eller organisatoriske begrundelser for en logisk opdeling af ESDH-systemets samlede arkiv. De forvaltningsmæssige arkiver er reguleret af lovgivning i forhold til såvel anvendelse, som til bevaring og kassation. Det er således vigtigt, at den enkelte myndighed er i stand til at afgrænse disse. 3.2 Forskellig anvendelse af arkiver i ESDH-systemet ESDH-systemer har generelt udviklet sig fra at have høj fokus på traditionel journalisering og arkivering i sagsarkivet, til at omfatte alle typer dokumenter, med dokument forstået i den bredeste forstand. Den primære årsag til anskaffelse og implementering er fortsat varetagelsen af sagsarkivet, men i takt med den øgede digitalisering af forvaltningen, forøgelse af omfanget af integrationer med fagsystemer, etc. er behovet for en bredere anvendelse af ESDH-systemerne stigende. Betegnelserne ARKIV og SAMLING anvendes begge i nærværende dokument som begreb for den logiske opdeling af det samlede ESDH-systems arkiv. De enkelte arkiver i en myndigheds ESDH-system, vil som nævnt bestå af mindst ét sagsarkiv. Herudover kan det indeholde andre arkiver som indgår under betegnelsen forvaltningsmæssige arkiver det vil sige arkiver der som sagsarkivet har bevarings- og kassationsbestemmelser tilknyttet, men disse kan afvige fra de bestemmelser, der er gældende for sagsarkivet. Endelig kan der være referencearkiver eller vidensarkiver, der har karakter af bibliotek. Disse vil typisk indeholde dokumenter som ikke skal bevares, med mindre de bringes i anvendelse i forbindelse med en specifik sagsbehandling. Det kunne f.eks. være lovtekster, I det følgende gives nogle eksempler på anvendelse af ESDH-systemet med fokus på den logiske opdeling af sags- og dokumentmængden og dermed på behovet for at afspejle opdelingen og anvendelsen i FESDdatamodellen. Eksemplerne dækker ikke alle kombinationer af anvendelse, men afspejler de forskellige anvendelser, der er afdækket i forbindelse med udarbejdelse af standarden Arkivtyper Standarden angiver en generalisering af de forskellige typer arkiver som ses anvendt i myndighederne. Arkivtyperne er her kort beskrevet: FORVALTNING Arkiver af typen FORVALTNING, benyttes ved arkiver som indgår i forvaltningens virke, og hvor arkivet er underlagt lovgivning. Det er typisk sagsarkiver i bredeste forstand, men kan også være tekniske arkiver med afleveringspligt, mv. REFERENCE Arkiver af typen REFERENCE er vidensarkiver/biblioteksarkiver, som naturligvis benyttes i forvaltningen, men som ikke er omfattet af lovgivning. Det kan f.eks. være en samling af lovtekster, en samling af dokumenter som er kopier af dokumenter, frembragt og forvaltet af andre myndigheder/organisationer. 9 / 30

10 PERSONLIG Arkivtypen PERSONLIG kan benyttes til at beskrive arkiver, hvor den enkelte kan gemme personlige udkast, private dokumenter, mv. Arkivtypen kan være relevant i myndigheder, hvor man implementerer ESDH og samtidig blokerer muligheden for lagring i almindeligt filsystem. 3.3 Sagsarkiv / dokumentarkiv(er) Det er efterhånden udbredt, at den enkelte myndighed benytter ESDH-systemet til arkivering af ikke sagsbundne dokumenter. I mange tilfælde er det samlede ESDH-Arkiv kun opdelt i sagsarkivet og øvrige, mest personlige dokumenter, men flere vælger at udnytte ESDH-systemet til mere struktureret opdeling af dokumenterne i organisationen. Eksempelvis en myndighed som har ansvar for tekniske installationer, og som har enten et papirbaseret eller elektronisk arkiv med teknisk dokumentation og tegninger. Disse dokumenter opmærkes tilhørende det tekniske arkiv og er dermed tydeligt adskilt fra sagsarkivet. Opdelingen giver mulighed for at knytte struktur og proces til dokumenter i de enkelte arkiver. Placeret i samme systemmæssige kontekst giver det endvidere mulighed for anvendelse af dokumenterne på tværs af de logiske opdelinger. Eksempelvis vil dokumenterne i et teknisk arkiv være opmærket og knyttet til det tegningerne vedrører en vej, en bygning, en installation, etc. I forbindelse med behandling af en sag, kan der fra sagen refereres til dokumenter i det tekniske arkiv, og disse kan således indgå i behandlingen af sagen. Et andet eksempel, som vist i figur 1, er en myndighed, som vælger at arkivere dokumenter indeholdende beskrivelser og forklaringer til det lovgrundlag, der er relevant for den opgave, myndigheden varetager, samt tilsvarende, relevante EU-bestemmelser. Figur 1: Sagsarkiv/Dokumentarkiv(er) Der er også set eksempler på myndigheder, som helt har afskaffet muligheden for arkivering af dokumentobjekter i det almindelige filsystem og dermed har valgt at lade ESDH-systemet indeholde alle dokumentobjekter i organisationen som helhed. For arkiver, udover sagsarkivet, kan der gælde bevarings- og kassationsbestemmelser. Eksemplet ovenfor, med det tekniske arkiv, vil typisk være omfattet af bevaringsbestemmelser og skal således afleveres til et offentligt arkiv, men typisk med andre vilkår end de som er gældende for sagsarkivet. 3.4 Sagsarkivet i flere perioder Generelt i den offentlige forvaltning anvendes JOURNALPERIODER til tidsmæssig opsplitning af sagsarkivet. For den centrale administration er journalperioderne tæt knyttet til godkendelse og aflevering af sagsarkivet til bevaring hos offentlige arkiver. Kommunerne er ikke forpligtede til at benytte journalperioder, selvom flere gør det dels for at håndtere afleveringen til et offentligt arkiv, dels med henblik på omlægning/sanering. 10 / 30

11 I forhold til opsplitningen i perioder er der forskellig praksis for, hvorledes denne håndteres. Statens Arkiver giver ikke specifikke retningslinier for, hvordan myndigheden skal håndtere sagsarkivet, eller andre forvaltningsmæssige arkiver, efter at det offentlige arkiv har godkendt aflevering. Mange myndigheder vælger at gennemføre en fysisk opsplitning i flere, uafhængige databaser med henblik på sanering, optimering mv. Andre vælger at beholde det arkiverede forvaltningsarkiv i det samlede ESDHsystems arkiv for dermed at have den samlede sags- og dokumentsamling tilgængelig i forbindelse med søgning, fremfinding og statistik. Modellen giver mulighed for at de forskellige perioder alle er indeholdt i det samlede ESDH-system. Figur 2: Sagsarkivet i flere perioder Periodebegrebet kan også benyttes for andre forvaltningsmæssige arkiver end sagsarkivet, og generelt anbefaler Statens Arkiver at myndighederne benytter periodebegrebet som et redskab til dels at håndtere regelmæssig aflevering til et offentligt arkiv, dels til at gennemføre generel sanering af arkiverne. Selvom modellen kræver at der angives en periode for ethvert arkiv, kan denne periode godt være åben. For forvaltningsmæssige arkiver, hvorfra der foretages løbende aflevering til et offentligt arkiv, eller referencearkiver uden afleveringspligt, vil man typisk angive en åben periode. I forbindelse med en aflevering, benyttes klassen BEVARING. Der er 1..1 overensstemmelse mellem periode og bevaring. Periodebegrebet benyttes således som en afgrænsning i forbindelse med en aflevering. Det er ikke ensbetydende med at man for alle forvaltningsmæssige arkiver skal gennemføre et såkaldt periodeskift, med formel afslutning af foregående periode, arkivsanering, mv. Arkiver som afleveres efter det såkaldte model B princip dvs. løbende aflevering, er arkivet ikke som sådan periodeopdelt, men periode benyttes i modellen til at beskrive de afleveringer, der gennemføres af arkivet.. I FESD-kontrakten stilles der ikke krav til, at et FESD ESDH-system skal kunne operere med flere perioder i samme database, hvorfor der på dette punkt er forskelle i de forskellige systemer. 3.5 Flere myndigheder i et servicefællesskab Anvendelsen af ét ESDH-system mellem flere myndigheder finder stadig større udbredelse. Særligt i den centrale forvaltning er etablering af servicefællesskaber i fokus også kaldet koncernløsninger. 11 / 30

12 Figur 3: Flere myndigheder i et servicefællesskab Der er forskel i praksis for implementering af ESDH i et servicefællesskab. Nogle vælger blot at indkøbe under samme aftale, etablere fælles drift, men derudover at anvende adskilte løsninger. Andre vælger at benytte én fælles løsning. Følgende er uddrag af Statens Arkivers Arkivhåndbog vedrørende statslige myndigheders fælles anvendelse af ESDH: Flere myndigheder ét system Som en følge af digitaliseringen af forvaltningen bliver det mere og mere almindeligt, at flere myndigheder indgår i et servicefællesskab om udvikling og drift af IT-systemer. Hvis det er tilfældet, er det den systemansvarlige myndighed, som skal anmelde systemet til Statens Arkiver. Af anmeldelsen skal det fremgå, om der registreres i en fælles database eller separate baser for hver myndighed. Hvis der registreres i fælles base, skal der være et felt i registreringsdelen, som viser, hvilken myndighed, der har foretaget den enkelte registrering. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Flere forvaltningsmæssige, logisk adskilte, arkiver kan også ses i myndigheder, hvor man ønsker at afspejle en organisatorisk/geografisk opdeling af sagsarkivet eksempelvis en myndighed med flere geografisk adskilte afdelinger. Det anbefales dog i disse tilfælde at udtrykke opdelingen i organisationen gennem den organisatoriske indplacering af sager/dokumenter, som finder sted, i stedet for at benytte arkivbegrebet til dette. Men hvis der f.eks. er forskelle i anvendt emnesystematik mellem afdelingerne, vil en opdeling i logiske arkiver i henhold til organisationen være nødvendig se i øvrigt afsnit Integreret med fagsystem I en række myndigheder indgår et eller flere fagsystemer i myndighedens sagsbehandling. De fleste af disse har ingen eller dårlige muligheder for arkivering af dokumentobjekter. Her vil som vist i figur 4 ESDH-systemet kunne benyttes som dokumentcontainer for dokumentobjekter, tilhørende fagsystemet. Et eksempel på anvendelse af ESDH-systemet som dokumentcontainer kunne være bilag fra et økonomisystem eller tekniske dokumenter fra et bygningsvedligeholdelsessystem. 12 / 30

13 ESDH = SAG = DOKUMENT Fagsystem SAGSARKIV DOK - CONTAINER METADATA Figur 4: Integreret med fagsystem I en række tilfælde vil en del af dokumenterne fra et fagsystem skulle indgå i sagsarkivet som dokumentation for hændelser og beslutninger. Dokumenterne kan derfor enten refereres fra pgl. sag eller kopieres til sagen, afhængig af hvorledes dokumentet indgår i behandlingen. 3.7 Anvendelse af flere emnesystematikker I ovenstående eksempler er alene den logiske opdeling af samlinger beskrevet betinget af organisation eller emne. Den emnemæssige indplacering af hhv. sager og dokumenter vil i mange tilfælde afspejle den logiske opdeling af arkivet afhængig af formålet med opdelingen. I tilfælde hvor myndigheder udvider ESDH-systemets anvendelse til at omfatte dokumenter, som ikke hører til sagsarkivet, kan man forestille sig, at der anvendes samme emnesystematik på tværs af arkiverne. Anvendelsen af samme emnesystematik for de forvaltningsmæssige arkiver og et teknisk arkiv vil give en ensartet indgang til sager og dokumenter, uanset hvilket arkiv de tilhører. En organisatorisk betinget opdeling (f.eks. flere myndigheder) kan medføre behov for anvendelse af flere forskellige emnesystematikker. Eksempelvis kunne to myndigheder med beslægtede opgaver implementere og anvende samme ESDH-løsning i et servicefællesskab, selvom de har hver sit sagsarkiv og hver sin emnesystematik. Figur 5: Arkivers relation til emnesystematik 13 / 30

14 Generelt må det anbefales, at en given myndighed tilstræber anvendelse af én emnesystematik for myndighedens sager og dokumenter, hvad enten de er en del af det forvaltningsmæssige arkiv eller et andet arkiv. Særligt i de tilfælde hvor opdelingen i forskellige logiske samlinger foretages indenfor én myndighed, vil der være indlysende fordele af en ensartet emnemæssig indplacering af sager og dokumenter. I forbindelse med omlægning af opgaver mellem myndigheder anbefales det således, at de anvendte emnesystematikker afstemmes typisk gennem et periodeskift således at der anvendes samme emnesystematik som minimum for det forvaltningsmæssige arkiv. Men der kan være årsager til at bevare to eller flere emnesystematikker i forbindelse med en omlægning eksempelvis på grund af et nært forestående periodeskift, manglende ressourcer etc. Der henvises til Statens Arkivers Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 og Cirkulære nr. 195 af 20. november 2001 samt tilhørende vejledninger for information om indberetningspligt og nødvendige procedurer i forbindelse med overdragelse/omlægning af opgaver/sager mellem myndigheder. 3.8 Arkivers relation til sager og dokumenter Såvel emnesystematik som arkivstruktur relaterer sig til de sager og dokumenter, der placeres i arkivet. Af det enkelte sags- og dokumentobjekt skal det arkiv, objektet tilhører, fremgå. Tilsvarende vil den emnemæssige indplacering som minimum fremgå af sagen og i nogle tilfælde også dokumentet. Endvidere er der en relation mellem arkiv og emnesystematik, som angiver hvilken emnesystematik der skal benyttes i forbindelse med registrering af dokumenter tilhørende et specifikt arkiv! class Arkivstruktur-overblik Archiv estructure + AnmelselseDatatilsynet + Arkiv + Arkivskaber + arkivtype + Bevaring + FysiskeArkiver + Periode «use» ESDH + ESDH-Object (from Emnesystematik) «use» TermCollection + Emne + Emneplan + EmneRelation + Emnesystematik + RelationType + Retskildehenvisning (from Emnesystematik) Figur Fysiske arkiver Implementering og anvendelse af ESDH-systemer tager udgangspunkt i, at alle dokumenter arkiveres og behandles i elektronisk form. Der er imidlertid dokumenter, som af en eller anden årsag ikke hensigtsmæssigt kan arkiveres i en elektronisk udgave. Det kan f.eks. være indbundne rapporter eller bøger, hvor omkostningen ved at digitalisere do- 14 / 30

15 kumentet ikke står mål med gevinsten ved at have dokumentet i en elektronisk udgave. Der kan også være dokumenter, som er i et format, der ikke muliggør indskanning. Der er derfor medtaget i datamodellen en simpel, kontrolleret liste over fysiske placeringer af dokumenter. Der er ikke fastsat formkrav eller udfaldsrum for oprettelse af henvisninger til fysiske arkiver, og det er således op til den enkelte myndighed at fastlægge retningslinier for anvendelse. Der henvises til Statens Arkivers retningslinier og vejledninger for håndtering af fysiske arkivalier i et ESDH-system. 15 / 30

16 4 Del C Model og tekniske oplysninger ved udveksling 4.1 Indledning class Arkivstruktur-overblik Archiv estructure + AnmelselseDatatilsynet + Arkiv + Arkivskaber + arkivtype + Bevaring + FysiskeArkiver + Periode «use» ESDH + ESDH-Object (from Emnesystematik) «use» TermCollection + Emne + Emneplan + EmneRelation + Emnesystematik + RelationType + Retskildehenvisning (from Emnesystematik) Figur Beskrivelse af datamodel for Arkivstruktur Datamodellen for ArkivStruktur er som nævnt en del af den samlede FESD Datamodel. ArkivStruktur indeholder oplysninger om de logiske opdelinger, der kan forekomme af det samlede ESDH-Arkiv. Der vil som minimum skulle være én forekomst af Arkiv eller med andre ord minimum ét arkiv, som de arkiverede sager og dokumenter tilhører. Modellen indeholder desuden information om den myndighed, der er ansvarlig for arkivet samt oplysninger om anmeldelse til datatilsynet og bevaring. 16 / 30

17 class ArchiveStructure {bevaring is TRUE} 1 Bev a ring + afleveretdato: Date [0..1] + afleveretindikator: boolean [0..1] + afleveringgodkendtdato: Date [0..1] + afleveringgodkendtindi kator: boolean [0..1] + interimperiodeslutdato: Date + interimperiodestartdato: Date Arkivskaber + adresselinie1: char(34) + adresselinie2: char(34) + bynavn: char(34) + kommunenr: integer(4) + kontaktpersonepostidentifikator: MailToURI + kontaktpersonnavn: char(60) + myndighedsnavn: char(60) + postnr: integer(4) + resortministeriumnavn: char(60) 1 Periode + enddate: Date [0..1] + periodebetegnelsetekst: char(255) + periodefradato: Date + periodeidentifikator: char(34) 1..* 1 1..* Arkiv + betegnelsetekst: char(60) + bevaresindikator: boolean + identifikator: char(34) + typekode: ArkivType 1 1..* 0..1 AnmelselseDatatilsynet 1..* 1.. «enum» Forval tning Reference Personlig TermCollection::Emnesystematik + emnesystematikaldenavnnavn: char(34) + emnesystematikanvenderidentifikator: char(60) + emnesystematikbetegnelse: char(34) + emnesystematikforfatternavn: char(60) + emnesystematiknavn: char(60) [0..1] + emnesystematikversionidentifikator: char(10) [0..1] + kvalificeretsystematikidentifikator: URI + ophavsrettekst: char(60) [0..1] + slutdato: date [0..1] + startdato: date «enumeration» arkivtype FysiskeArkiver + fysiskarkivbetegnelsetekst: char(255) + fysiskarkividentifikator: char(100) + anmeldelsesjournalreference: char(60) + anmelselsesdato: date + ikrafttraedelsesdato: date + kontaktperson: char(60) + sletningsbestemmelsetekst: char(1024) [0..1] + sletningsfristangivetindikator: boolean Figur Uddybende egenskabsbeskrivelse AnmeldelseDatatilsynet NotificationDataProtectionAgency I forbindelse med offentlige myndigheders anvendelse af ESDH-systemer skal der typisk foretages anmeldelse til Datatilsynet. Anmeldelsen sker typisk for arkivet som helhed, men der kan være grunde til at foretage separat anmeldelse på arkivniveau. De nærmere retningslinier for hvornår der skal foretages anmeldelse, fremgår af Datatilsynets vejledning nr. 125 af 10. juli Anmeldelsesdato Dato for anmeldelse til Datatilsynet. AnmeldelsesJournalReference Reference til Datatilsynets journalnr. anvendt ved behandling af anmeldelsen. Journalnr. fremgår af den offentliggjorte anmeldelse. SletningsFristAngivetIndikator Markering af om der i forbindelse med anmeldelsen er anført sletningsbestemmelser. SletningsBestemmelseTekst Sletningsbestemmelse fra anmeldelsen. Sletningsbestemmelsen vil typiske indeholde information om en evt. slettefrist efter aflevering af et arkiv. IkraefttraedelsesDato Dato for påbegyndelse af behandling, jf. anmeldelsen. 17 / 30

18 Egenskaber Attribut Dan Attribut Eng Type Kardinalitet Beskrivelse Mapning til NOARK4 anmeldelsesdato notificationdate date [1] Dato for anmeldelse til Datatilsynet. anmeldelsesjournalreference notificationrecordid char(60) [1] Reference til Datatilsynets journalnr., anvendt ved behandling af anmeldelsen. Journalnr. fremgår af den offentliggjorte anmeldelse. sletningsfristangivetindikator termsofdeletionpresentindicator boolean [1] Markering af om der i forbindelse med anmeldelsen er anført sletningsbestemmelser. sletningsbestemmelsetekst termsofdeletiontext char(1024) [0..1] Sletningsbestemmelse, fra anmeldelsen. Sletningsbestemmelsen vil typiske indeholde information om en evt. slettefrist, efter aflevering af et arkiv. ikrafttraedelsesdato dateofinitialization date [1] Dato for påbegyndelse af behandling, jf. anmeldelsen. kontaktperson personname char(60) [1] Kontaktperson i myndigheden, i forbindelse med anmeldelse til datatilsynet Relationer Association Notes 1 Arkiv. Anmeldelse til datatilsynet er gældende for arkiver hvor datatilsynets 0..1 AnmeldelseDatatilsynet. bestemmelser gælder Arkiv Archive Indeholder den eller de arkiver der er i anvendelse til logisk opdeling af et samlet ESDH-Arkiv. Arkiv:identifikator Dette er den entydige identifikator for arkivet, indenfor den enkelte myndighed. Identifikatoren er en streng, hvor tilladte karakterer er alle alfanumeriske tegn plus tegnet punktum (. ). Eksempler: SAGSARKIV LOVSTOF sagsarkiv / 30

19 Arkiv:betegnelseTekst Uddybende beskrivelse af arkivet. Eksempler: Forvaltningsmæssig arkiv Dokumentcontainer for fagsystemx Arkiv:typeKode ArkivType angiver, om der er tale om et forvaltningsarkiv eller et referencearkiv. Det er indtil videre de eneste tilladte værdier for type. Værdier FORVALTNING REFERENCE PERSONLIG Arkiv:bevaresIndikator Markering af om arkivet skal bevares og dermed afleveres til offentligt arkiv. Egenskaber Attribut Dan Attribut Eng Type Kardinalitet Beskrivelse Mapning til NOARK4 identifikator identifier char(34) [1] Dette er den entydige identifikator for arkivet. Identifikatoren er en streng hvor tilladte karakterer er alle alfanumeriske tegn plus tegnet punktum (. ). AR_ABASEID betegnelsetekst desc char(60) [1] Uddybende beskrivelse af arkivet. AR_BETEGN typekode typecode ArkivType [1] ArkivType angiver om der er tale om et forvaltningsarkiv, et referencearkiv eller et personligt arkiv. bevaresindikator tobepreserved boolean [1] Markering af om arkivet skal bevares, og dermed afleveres til offentligt arkiv. 19 / 30

20 Enumeration ArkivType ArkivType angiver om der er tale om et forvaltningsarkiv, et referencearkiv eller et personligt arkiv. Attribut Dan Attribut Eng Beskrivelse forvaltning administration Forvaltningsmæssigt arkiv. reference reference Referencearkiv - dokumentarkiv der indeholder information som ikke er omfattet af bestemmelserne om bevaring, aflevering, mv. Kunne f.eks. være lovtekster, hvidbog for pgl. forvaltningsområde, bibliotek, etc. personlig personal Angiver at arkivet indeholder brugernes personlige dokumenter. Relationer Association Notes 1..* Arkiv. Et arkiv skal have en arkivskaber, som formelt ansvarlig for 1 Arkivskaber. arkivet Arkiv. Fast udfaldsrum for arkivtype arkivtype. 1..* Arkiv. Periode angives altid for et arkiv. 1..* Periode. 1 Arkiv. Anmeldelse til datatilsynet er gældende for arkiver hvor 0..1 AnmeldelseDatatilsynet. datatilsynets bestemmelser gælder. 1..* Arkiv. Til et arkiv, er der altid knyttet en emnesystematik. En emnesystematik 1.. Emnesystematik. kan benyttes af flere arkiver Arkivskaber ArchiveCreator Indeholder oplysninger om den myndighed der er ansvarlig for pågældende arkiv. Arkivskaber:myndighedsNavn Navn på den myndighed der er ansvarlig for arkivet, og som står som anmelder i forbindelse med anmeldelse til Statens Arkiver. Anmeldelsespligten gælder statslige myndigheder. 20 / 30

FESD Brugeradministration

FESD Brugeradministration FESD Brugeradministration Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008 FESD standardisering Brugeradministration. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD standardisering. Brugeradministration.

Læs mere

FESD Emnesystematik. Standard. FESD-standardisering FESD Emnesystematik. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København 10.

FESD Emnesystematik. Standard. FESD-standardisering FESD Emnesystematik. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København 10. FESD Emnesystematik Standard IT- og Telestyrelsen København 10. december 2008 FESD-standardisering FESD Emnesystematik. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Emnesystematik. Datamodel. Version

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 11. december 2008. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit. Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Standard IT- og Telestyrelsen København den 17. december 2007

Standard IT- og Telestyrelsen København den 17. december 2007 Standard IT- og Telestyrelsen København den 17. december 2007 FESD-standardisering FESD Datafølgeseddel. Protokol Version 1.0 Kolofon: FESD-standardisering. FESD Datafølgeseddel. Protekol. Version 1.0

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 23. august 2006. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit Version 1.0 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet September 2012 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet Dato Navn Version Beskrivelse 28-01-2013 Søren Korgaard Nielsen 1.1 I Snitflade 1, 2 og 3 er kontonummer

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015

Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015 Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015 > Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015 Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT TU1.UT TUFormålUT TU2.UT TUBeskrivelseUT Statens Arkiver Notat Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT Dato: 04.10.2010 Sagsnr.: 2008-007379 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for dokument. Version 1.1.1 Denne standard kan frit anvendes

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret APOS2 OIO Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Referat af 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 21.09.2010 Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere