FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008."

Transkript

1 FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1

2 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version 1.1 Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden i andre publikationer til offentligheden, skal der angives korrekt kildehenvisning. Forslag til FESD-standarder udarbejdes af IT- og Telestyrelsen, Kontoret for standardiserings- og arkitekturpolitik, FESD-standardiseringsgruppen i samarbejde med de tre FESD leverandører Software Innovation A/S, Traen Informationssystemer A/S og CSC Danmark A/S. Kontaktperson i FESD-standardisering: Projektleder Rita Lützhøft, Mail-adresse Telefon (direkte) Traen Informationssystemer A/S Vesterbrogade 95 A 1620 København K Telefon: Web-adresse: CSC Danmark A/S Retortvej København V Telefon: Web-adresse: Software Innovation A/S Nærum Hovedgade Nærum Telefon: Web-adresse: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Kontoret for standardiserings- og arkitekturpolitik Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Telefon: Fax / 30

3 Indholdsfortegnelse 1 FORORD Teknisk forord DEL A - BUSINESS CASE FOR DATAMODEL FOR ARKIVSTRUKTUR Indledning Formål Afgrænsning FESD Kontrakten Reference til andre standarder NOARK Målgruppe DEL B BESKRIVELSE AF DATAMODEL Indledning Forskellig anvendelse af arkiver i ESDH-systemet Arkivtyper Sagsarkiv / dokumentarkiv(er) Sagsarkivet i flere perioder Flere myndigheder i et servicefællesskab Integreret med fagsystem Anvendelse af flere emnesystematikker Arkivers relation til sager og dokumenter Fysiske arkiver DEL C MODEL OG TEKNISKE OPLYSNINGER VED UDVEKSLING Indledning Beskrivelse af datamodel for Arkivstruktur Uddybende egenskabsbeskrivelse AnmeldelseDatatilsynet NotificationDataProtectionAgency Arkiv Archive Arkivskaber ArchiveCreator Bevaring Preservation FysiskeArkiver PhysicalArchive Periode Period Tekniske bemærkninger til udvekslingen / 30

4 5 ANVENDTE TYPER I FESD-MODELLERNE / 30

5 1 Forord Den offentlige sektors IT-systemer på statsligt, kommunalt og regionalt niveau skal kunne spille sikkert og effektivt sammen. Derfor arbejdes der målrettet på at få gennemført fælles standarder for elektronisk sagsog dokumenthåndtering - den såkaldte FESD-standard. Målet med standardiseringsarbejdet er at fremme digital forvaltning i den offentlige sektor, og midlet er at sikre, at de forskellige elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH) får en fælles kernefunktionalitet, og at det samtidig sikres, at denne kerne videreudvikles ensartet. En fælles kernefunktionalitet skal sikre: at der kan foretages sagsbehandling på tværs af flere organisationer at myndigheder, der arbejder med åbne sager, kan lægges sammen at der kan flyttes opgaver mellem forskellige myndigheder I forlængelse af FESD-projektkonkurrencen, som havde sin afslutning primo 2004, og hvor der blev fundet tre FESD-leverandører, blev det i forbindelse med kontraktforhandlingerne besluttet at starte en standardiseringsproces den såkaldte FESD-standardisering. For at sikre interoperabiliteten, både mellem ESDH-systemer og til andre systemer, men også så tredjepart kan udvikle moduler til systemet, blev det anset for afgørende, at der udvikles en fælles offentlig datamodel samt andre standarder på ESDH-området. Koordinering af FESD-standardiseringen er efterfølgende lagt i IT- og Telestyrelsen (ITST). Den konkrete udarbejdelse af forslag/udkast til standarder foregår i et samarbejde mellem de tre FESD-leverandører og en FESD-standardiseringsgruppe i ITST. Arbejdet med forslag/udkast til standarder tager udgangspunkt i Noark 4 s datamodel og databeskrivelser samt leverandørernes løsninger. Standarderne kan afvige fra Noark 4 på de områder, hvor det er nødvendigt for at understøtte dansk forvaltningspraksis, eller hvor parterne i FESD-standardiseringen kan opnå enighed om en afvigelse. Udkast/forslag sendes herefter i offentlig høring i ca. 1 måned. FESD-standardiseringsgruppen tilretter og færdiggør på baggrund af høringen de endelige Forslag til standarder. Standardforslagene forelægges herefter OIO-komiteen til godkendelse. Efter den samlede godkendelse bliver standarderne således offentliggjort og indgår i IT- og Telestyrelsens OIO-Katalog (digitaliser.dk), som indeholder en oversigt over godkendte og anbefalede standarder til digital forvaltning i det offentlige. I standarden kan forekomme brug af særligt ordvalg. Følgende termer anvendes konsekvent i den følgende betydning: skal / obligatorisk : betyder, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. skal benyttes eller skal forefindes dvs. må ikke udelades. må ikke : betyder, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. ikke må forefindes eller må ikke benyttes. bør / anbefalet : betyder, at det i høj grad anbefales, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. benyttes eller forefindes. Der skal være tungtvejende grunde til at udelade. kan / optionel : betyder, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. er en valgmulighed og derfor valgfri at medtage. Denne udgave af standarden er såkaldt konsolideret i forhold til version 1.0. På grund af den måde FESDstandardiseringsarbejdet er tilrettelagt på forskellige afleveringer på forskellige tidspunkter siden 2004 udkommer FESD-datamodellen som deldatamodeller. Det har betydet, at enkelte detaljer i det forventede slutresultat altså den samlede FESD-datamodel kan være overset. Det har endvidere været nødvendigt at konsekvenstilføje noget, der tidligere er sprunget over fx på grund af manglende standardisering på det tidspunkt, den aktuelle standard blev udarbejdet. Endvidere har NDR (Name and Design Rules) reglerne givet anledning til en del ændringer i sprogbrug (semantik) vedrørende attributter af hensyn til efterfølgende generering af XML Den samlede FESD-datamodel (i form af deldatamodellerne) til og med 2008 er derfor gen- 5 / 30

6 nemgået og genvurderet i forbindelse med denne standard. Denne genvurdering har ikke medført forretningsmæssige radikale ændringer i deldatamodellen, men har dog givet anledning til en del justeringer, typisk af præsentationsmæssig (semantik) karakter, især pga. NDR-reglerne. Den væsentligste ændring i forhold til første udgave af standarden er, at FESD-standardiseringsgruppen nu har valgt konsekvent at præsentere datamodeller med UML-notation i alle standarder, herunder ens markering af primitive datatyper samt en del fornyet semantik. Indholdet af denne standard er dog i det væsentligste det samme som i den forrige udgave af standarden. Den samlede FESD datamodel udgøres af FESD standarderne Sager og dokumenter, Brugeradministration, Udvalgsbehandling, Arkivstruktur, Emnesystematik, Navn- og adressemodel. 1.1 Teknisk forord Grundlaget for FESD-datamodellen er blevet udarbejdet på en periode på mere end fire år, hvor der er udarbejdet standarder for de forskellige delområder. Arbejdsmetoder, terminologi og anvendelse af datatyper har ændret sig i denne periode FESD-standardiseringsgruppen har f.eks. indført en konsekvent brug af UMLnotation i de senere standarder. Konsolideringen af datamodellen har derfor forudsat, at der blev defineret en fælles modelleringsmetode og et sæt af primitive datatyper, der var kompatibelt med alle del-datamodellerne. De primitive datatyper, som modellen er opbygget af, fremgår af kapitel 5. 6 / 30

7 2 Del A - Business case for datamodel for Arkivstruktur 2.1 Indledning Standardisering af datamodel for Arkivstruktur er en del af den samlede standardisering af FESDdatamodellen, som udvikles med henblik på at sikre interoperabiliteten mellem myndigheder samt skabe grundlag for udvikling og standardisering af moduler. 2.2 Formål Formålet med at standardisere datamodel for Arkivstruktur er at sikre beskrivelse af de forvaltningsmæssige arkiver i en myndigheds ESDH-system, med henblik på eventuel godkendelse og aflevering til et offentligt arkiv, herunder angivelse af bevarings- og anmeldelsesoplysninger. Endvidere er formålet at kunne beskrive og dermed identificere andre logiske dokumentsamlinger, som arkiveres og benyttes i en FESD-løsning. Endelig skal standarden beskrive relationen til den samlede datamodel i forhold til emnesystematik og tilknytning til sags- og dokumententiteterne. Der henvises i øvrigt til formålsbeskrivelsen for standardisering af den samlede FESD-datamodel. 2.3 Afgrænsning Som for den øvrige standardisering af FESD-datamodellen gælder, at standardiseringen alene skal tilvejebringe udvekslingsmulighed og referencemodel og gennem dette sikre interoperabilitet og øget digitalisering af den offentlige forvaltning. Standarden sætter kun rammerne for den funktionalitet, der er nødvendig for at sikre interoperabilitet. De funktionelle krav til ESDH-systemernes håndtering af arkivering mm. er beskrevet i FESD kravsspecifikationens Bilag 2. FESD-standardiseringen arbejder også med at udvikle et afleveringsmodul, der skal understøtte aflevering til offentligt arkiv, jf. Statens arkivers afleveringsregler. Afleveringsmodulet (arkiveringsmodulet) har været i metodehøring og vil blive færdiggjort i en senere proces. Se FESD Kontrakten FESD-kontrakten, som er indgået med de tre FESD-leverandører, angiver følgende krav i relation til logisk opdeling af det samlede arkiv i et FESD ESDH-system: 4.6 Dokumentsilo og det forvaltningsmæssige arkiv Det er et krav, at systemet kan danne ramme for en logisk opdeling af det lagrede materiale ud fra: - Lagring af informationsmateriale - Forvaltningsmæssigt arkiv - Personligt arkiv Informationsmateriale Krav Det er et krav, at systemet kan anvendes som organisationens vidensbase. Det skal således være muligt at lagre informationsmateriale uden sagstilknytning, men af almen eller specifik interesse for organisationen. Registreringen af dokumenter i dette dokumentarkiv skal ikke nødvendigvis følge den øvrige registreringssystematik, men skal hvis organisationen ønsker det kunne indrettes med en registreringssystematik i lighed med OIO s emnetabel, MiReQ, DK5-nummer systemet eller tilsvarende. Forvaltningsmæssigt arkiv Krav Det er et krav, at det tilbudte system og dets tilhørende database skal etablere og skabe det forvaltningsmæssige arkiv. Det medfører, at principielt alle sager, dokumenter og registreringer om disse foretages i det tilbudte system. Det er op til organisationen, hvorvidt de samme informatio- 7 / 30

8 ner også lagres i de relevante fagsystemer, men da det tilbudte systems arkivdannelse er det forvaltningsmæssige arkiv, skal det indeholde al information af relevans for sagen. Systemet ses således som det generelle og centrale system, når det gælder dokumentation af organisationens aktiviteter (sagsforløb). Krav Det er et krav, at dokumenter, som skabes i faglige sagsbehandlingssystemer, og som skal gemmes som sagsakter i systemet, kan overføres til systemet. Krav Det er et krav, at der ikke må kunne lagres dokumenter uden sagstilknytning i det forvaltningsmæssige arkiv. Personligt arkiv Krav Det er et krav, at systemet kan håndtere lagring af personlige dokumenter, eks. uformelt materiale etc. Standardiseringen har taget udgangspunkt i NOARK4 s datamodel på området arkivstruktur, som er relativt omfattende i forhold til muligheder for forskellige administrative og organisatoriske inddelinger af arkivet med høj fokus på anvendelse af fysiske arkiver. I den forbindelse er der lagt væk på, at FESD-løsninger er baseret på anvendelse af elektronisk arkivering, hvor behovet for administrativ inddeling af arkivet er reduceret. 2.4 Reference til andre standarder Det er ikke fundet relevant at behandle andre standarder i forbindelse med udarbejdelse af standarden. 2.5 NOARK4 Standardiseringen af FESD-datamodellen skal, jf. FESD-kontrakten, tage udgangspunkt i datamodellen for NOARK4, med mindre der er argumenter for afvigelse i den danske forvaltningspraksis, eller leverandørerne i fællesskab kan opnå enighed om afvigelser. NOARK4 beskriver en datamodel for arkivstruktur, som er tæt knyttet til arkivadministrationen, og som på flere måder bærer præg af at være skabt med henblik på administration af arkiver generelt med stor vægt på fysiske arkiver. Der var på et tidligt tidspunkt enighed om at basere FESD-datamodellen for arkivstruktur på en enklere model, og det blev således valgt kun i begrænset omfang at tage udgangspunkt i NOARK4 modellen. Det er vores vurdering, at en arkivstruktur, der er udviklet med udgangspunkt i NOARK4 datamodellen, vil kunne udtrykkes i modellen i nærværende standard. Der er dog enkelte områder, hvor vi har fravalgt elementer, der er en del af NOARK4: - Rolle/rettighed/organisation ikke medtaget. 2.6 Målgruppe Målgruppen for denne standardisering er alle, der arbejder med udveksling af data mellem ESDH-systemer og i forbindelse med aflevering til offentlige arkiver. 8 / 30

9 3 Del B Beskrivelse af datamodel 3.1 Indledning Ved implementering og anvendelse af et ESDH-system vil der som minimum blive etableret ét forvaltningsmæssigt arkiv. Dvs. et arkiv som rummer myndighedens sager og dokumenter og tilhørende relationer. Mange myndigheder udnytter samtidig ESDH systemet til produktion og anvendelse af dokumenter og information, som ikke er direkte omfattet af sagsarkivet. Det kan f.eks. være en samling af tekniske tegninger eller dokumenter tilhørende et fagsystem, hvor ESDH-systemet alene anvendes som container. Endvidere kan der være emnemæssige eller organisatoriske begrundelser for en logisk opdeling af ESDH-systemets samlede arkiv. De forvaltningsmæssige arkiver er reguleret af lovgivning i forhold til såvel anvendelse, som til bevaring og kassation. Det er således vigtigt, at den enkelte myndighed er i stand til at afgrænse disse. 3.2 Forskellig anvendelse af arkiver i ESDH-systemet ESDH-systemer har generelt udviklet sig fra at have høj fokus på traditionel journalisering og arkivering i sagsarkivet, til at omfatte alle typer dokumenter, med dokument forstået i den bredeste forstand. Den primære årsag til anskaffelse og implementering er fortsat varetagelsen af sagsarkivet, men i takt med den øgede digitalisering af forvaltningen, forøgelse af omfanget af integrationer med fagsystemer, etc. er behovet for en bredere anvendelse af ESDH-systemerne stigende. Betegnelserne ARKIV og SAMLING anvendes begge i nærværende dokument som begreb for den logiske opdeling af det samlede ESDH-systems arkiv. De enkelte arkiver i en myndigheds ESDH-system, vil som nævnt bestå af mindst ét sagsarkiv. Herudover kan det indeholde andre arkiver som indgår under betegnelsen forvaltningsmæssige arkiver det vil sige arkiver der som sagsarkivet har bevarings- og kassationsbestemmelser tilknyttet, men disse kan afvige fra de bestemmelser, der er gældende for sagsarkivet. Endelig kan der være referencearkiver eller vidensarkiver, der har karakter af bibliotek. Disse vil typisk indeholde dokumenter som ikke skal bevares, med mindre de bringes i anvendelse i forbindelse med en specifik sagsbehandling. Det kunne f.eks. være lovtekster, I det følgende gives nogle eksempler på anvendelse af ESDH-systemet med fokus på den logiske opdeling af sags- og dokumentmængden og dermed på behovet for at afspejle opdelingen og anvendelsen i FESDdatamodellen. Eksemplerne dækker ikke alle kombinationer af anvendelse, men afspejler de forskellige anvendelser, der er afdækket i forbindelse med udarbejdelse af standarden Arkivtyper Standarden angiver en generalisering af de forskellige typer arkiver som ses anvendt i myndighederne. Arkivtyperne er her kort beskrevet: FORVALTNING Arkiver af typen FORVALTNING, benyttes ved arkiver som indgår i forvaltningens virke, og hvor arkivet er underlagt lovgivning. Det er typisk sagsarkiver i bredeste forstand, men kan også være tekniske arkiver med afleveringspligt, mv. REFERENCE Arkiver af typen REFERENCE er vidensarkiver/biblioteksarkiver, som naturligvis benyttes i forvaltningen, men som ikke er omfattet af lovgivning. Det kan f.eks. være en samling af lovtekster, en samling af dokumenter som er kopier af dokumenter, frembragt og forvaltet af andre myndigheder/organisationer. 9 / 30

10 PERSONLIG Arkivtypen PERSONLIG kan benyttes til at beskrive arkiver, hvor den enkelte kan gemme personlige udkast, private dokumenter, mv. Arkivtypen kan være relevant i myndigheder, hvor man implementerer ESDH og samtidig blokerer muligheden for lagring i almindeligt filsystem. 3.3 Sagsarkiv / dokumentarkiv(er) Det er efterhånden udbredt, at den enkelte myndighed benytter ESDH-systemet til arkivering af ikke sagsbundne dokumenter. I mange tilfælde er det samlede ESDH-Arkiv kun opdelt i sagsarkivet og øvrige, mest personlige dokumenter, men flere vælger at udnytte ESDH-systemet til mere struktureret opdeling af dokumenterne i organisationen. Eksempelvis en myndighed som har ansvar for tekniske installationer, og som har enten et papirbaseret eller elektronisk arkiv med teknisk dokumentation og tegninger. Disse dokumenter opmærkes tilhørende det tekniske arkiv og er dermed tydeligt adskilt fra sagsarkivet. Opdelingen giver mulighed for at knytte struktur og proces til dokumenter i de enkelte arkiver. Placeret i samme systemmæssige kontekst giver det endvidere mulighed for anvendelse af dokumenterne på tværs af de logiske opdelinger. Eksempelvis vil dokumenterne i et teknisk arkiv være opmærket og knyttet til det tegningerne vedrører en vej, en bygning, en installation, etc. I forbindelse med behandling af en sag, kan der fra sagen refereres til dokumenter i det tekniske arkiv, og disse kan således indgå i behandlingen af sagen. Et andet eksempel, som vist i figur 1, er en myndighed, som vælger at arkivere dokumenter indeholdende beskrivelser og forklaringer til det lovgrundlag, der er relevant for den opgave, myndigheden varetager, samt tilsvarende, relevante EU-bestemmelser. Figur 1: Sagsarkiv/Dokumentarkiv(er) Der er også set eksempler på myndigheder, som helt har afskaffet muligheden for arkivering af dokumentobjekter i det almindelige filsystem og dermed har valgt at lade ESDH-systemet indeholde alle dokumentobjekter i organisationen som helhed. For arkiver, udover sagsarkivet, kan der gælde bevarings- og kassationsbestemmelser. Eksemplet ovenfor, med det tekniske arkiv, vil typisk være omfattet af bevaringsbestemmelser og skal således afleveres til et offentligt arkiv, men typisk med andre vilkår end de som er gældende for sagsarkivet. 3.4 Sagsarkivet i flere perioder Generelt i den offentlige forvaltning anvendes JOURNALPERIODER til tidsmæssig opsplitning af sagsarkivet. For den centrale administration er journalperioderne tæt knyttet til godkendelse og aflevering af sagsarkivet til bevaring hos offentlige arkiver. Kommunerne er ikke forpligtede til at benytte journalperioder, selvom flere gør det dels for at håndtere afleveringen til et offentligt arkiv, dels med henblik på omlægning/sanering. 10 / 30

11 I forhold til opsplitningen i perioder er der forskellig praksis for, hvorledes denne håndteres. Statens Arkiver giver ikke specifikke retningslinier for, hvordan myndigheden skal håndtere sagsarkivet, eller andre forvaltningsmæssige arkiver, efter at det offentlige arkiv har godkendt aflevering. Mange myndigheder vælger at gennemføre en fysisk opsplitning i flere, uafhængige databaser med henblik på sanering, optimering mv. Andre vælger at beholde det arkiverede forvaltningsarkiv i det samlede ESDHsystems arkiv for dermed at have den samlede sags- og dokumentsamling tilgængelig i forbindelse med søgning, fremfinding og statistik. Modellen giver mulighed for at de forskellige perioder alle er indeholdt i det samlede ESDH-system. Figur 2: Sagsarkivet i flere perioder Periodebegrebet kan også benyttes for andre forvaltningsmæssige arkiver end sagsarkivet, og generelt anbefaler Statens Arkiver at myndighederne benytter periodebegrebet som et redskab til dels at håndtere regelmæssig aflevering til et offentligt arkiv, dels til at gennemføre generel sanering af arkiverne. Selvom modellen kræver at der angives en periode for ethvert arkiv, kan denne periode godt være åben. For forvaltningsmæssige arkiver, hvorfra der foretages løbende aflevering til et offentligt arkiv, eller referencearkiver uden afleveringspligt, vil man typisk angive en åben periode. I forbindelse med en aflevering, benyttes klassen BEVARING. Der er 1..1 overensstemmelse mellem periode og bevaring. Periodebegrebet benyttes således som en afgrænsning i forbindelse med en aflevering. Det er ikke ensbetydende med at man for alle forvaltningsmæssige arkiver skal gennemføre et såkaldt periodeskift, med formel afslutning af foregående periode, arkivsanering, mv. Arkiver som afleveres efter det såkaldte model B princip dvs. løbende aflevering, er arkivet ikke som sådan periodeopdelt, men periode benyttes i modellen til at beskrive de afleveringer, der gennemføres af arkivet.. I FESD-kontrakten stilles der ikke krav til, at et FESD ESDH-system skal kunne operere med flere perioder i samme database, hvorfor der på dette punkt er forskelle i de forskellige systemer. 3.5 Flere myndigheder i et servicefællesskab Anvendelsen af ét ESDH-system mellem flere myndigheder finder stadig større udbredelse. Særligt i den centrale forvaltning er etablering af servicefællesskaber i fokus også kaldet koncernløsninger. 11 / 30

12 Figur 3: Flere myndigheder i et servicefællesskab Der er forskel i praksis for implementering af ESDH i et servicefællesskab. Nogle vælger blot at indkøbe under samme aftale, etablere fælles drift, men derudover at anvende adskilte løsninger. Andre vælger at benytte én fælles løsning. Følgende er uddrag af Statens Arkivers Arkivhåndbog vedrørende statslige myndigheders fælles anvendelse af ESDH: Flere myndigheder ét system Som en følge af digitaliseringen af forvaltningen bliver det mere og mere almindeligt, at flere myndigheder indgår i et servicefællesskab om udvikling og drift af IT-systemer. Hvis det er tilfældet, er det den systemansvarlige myndighed, som skal anmelde systemet til Statens Arkiver. Af anmeldelsen skal det fremgå, om der registreres i en fælles database eller separate baser for hver myndighed. Hvis der registreres i fælles base, skal der være et felt i registreringsdelen, som viser, hvilken myndighed, der har foretaget den enkelte registrering. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Flere forvaltningsmæssige, logisk adskilte, arkiver kan også ses i myndigheder, hvor man ønsker at afspejle en organisatorisk/geografisk opdeling af sagsarkivet eksempelvis en myndighed med flere geografisk adskilte afdelinger. Det anbefales dog i disse tilfælde at udtrykke opdelingen i organisationen gennem den organisatoriske indplacering af sager/dokumenter, som finder sted, i stedet for at benytte arkivbegrebet til dette. Men hvis der f.eks. er forskelle i anvendt emnesystematik mellem afdelingerne, vil en opdeling i logiske arkiver i henhold til organisationen være nødvendig se i øvrigt afsnit Integreret med fagsystem I en række myndigheder indgår et eller flere fagsystemer i myndighedens sagsbehandling. De fleste af disse har ingen eller dårlige muligheder for arkivering af dokumentobjekter. Her vil som vist i figur 4 ESDH-systemet kunne benyttes som dokumentcontainer for dokumentobjekter, tilhørende fagsystemet. Et eksempel på anvendelse af ESDH-systemet som dokumentcontainer kunne være bilag fra et økonomisystem eller tekniske dokumenter fra et bygningsvedligeholdelsessystem. 12 / 30

13 ESDH = SAG = DOKUMENT Fagsystem SAGSARKIV DOK - CONTAINER METADATA Figur 4: Integreret med fagsystem I en række tilfælde vil en del af dokumenterne fra et fagsystem skulle indgå i sagsarkivet som dokumentation for hændelser og beslutninger. Dokumenterne kan derfor enten refereres fra pgl. sag eller kopieres til sagen, afhængig af hvorledes dokumentet indgår i behandlingen. 3.7 Anvendelse af flere emnesystematikker I ovenstående eksempler er alene den logiske opdeling af samlinger beskrevet betinget af organisation eller emne. Den emnemæssige indplacering af hhv. sager og dokumenter vil i mange tilfælde afspejle den logiske opdeling af arkivet afhængig af formålet med opdelingen. I tilfælde hvor myndigheder udvider ESDH-systemets anvendelse til at omfatte dokumenter, som ikke hører til sagsarkivet, kan man forestille sig, at der anvendes samme emnesystematik på tværs af arkiverne. Anvendelsen af samme emnesystematik for de forvaltningsmæssige arkiver og et teknisk arkiv vil give en ensartet indgang til sager og dokumenter, uanset hvilket arkiv de tilhører. En organisatorisk betinget opdeling (f.eks. flere myndigheder) kan medføre behov for anvendelse af flere forskellige emnesystematikker. Eksempelvis kunne to myndigheder med beslægtede opgaver implementere og anvende samme ESDH-løsning i et servicefællesskab, selvom de har hver sit sagsarkiv og hver sin emnesystematik. Figur 5: Arkivers relation til emnesystematik 13 / 30

14 Generelt må det anbefales, at en given myndighed tilstræber anvendelse af én emnesystematik for myndighedens sager og dokumenter, hvad enten de er en del af det forvaltningsmæssige arkiv eller et andet arkiv. Særligt i de tilfælde hvor opdelingen i forskellige logiske samlinger foretages indenfor én myndighed, vil der være indlysende fordele af en ensartet emnemæssig indplacering af sager og dokumenter. I forbindelse med omlægning af opgaver mellem myndigheder anbefales det således, at de anvendte emnesystematikker afstemmes typisk gennem et periodeskift således at der anvendes samme emnesystematik som minimum for det forvaltningsmæssige arkiv. Men der kan være årsager til at bevare to eller flere emnesystematikker i forbindelse med en omlægning eksempelvis på grund af et nært forestående periodeskift, manglende ressourcer etc. Der henvises til Statens Arkivers Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 og Cirkulære nr. 195 af 20. november 2001 samt tilhørende vejledninger for information om indberetningspligt og nødvendige procedurer i forbindelse med overdragelse/omlægning af opgaver/sager mellem myndigheder. 3.8 Arkivers relation til sager og dokumenter Såvel emnesystematik som arkivstruktur relaterer sig til de sager og dokumenter, der placeres i arkivet. Af det enkelte sags- og dokumentobjekt skal det arkiv, objektet tilhører, fremgå. Tilsvarende vil den emnemæssige indplacering som minimum fremgå af sagen og i nogle tilfælde også dokumentet. Endvidere er der en relation mellem arkiv og emnesystematik, som angiver hvilken emnesystematik der skal benyttes i forbindelse med registrering af dokumenter tilhørende et specifikt arkiv! class Arkivstruktur-overblik Archiv estructure + AnmelselseDatatilsynet + Arkiv + Arkivskaber + arkivtype + Bevaring + FysiskeArkiver + Periode «use» ESDH + ESDH-Object (from Emnesystematik) «use» TermCollection + Emne + Emneplan + EmneRelation + Emnesystematik + RelationType + Retskildehenvisning (from Emnesystematik) Figur Fysiske arkiver Implementering og anvendelse af ESDH-systemer tager udgangspunkt i, at alle dokumenter arkiveres og behandles i elektronisk form. Der er imidlertid dokumenter, som af en eller anden årsag ikke hensigtsmæssigt kan arkiveres i en elektronisk udgave. Det kan f.eks. være indbundne rapporter eller bøger, hvor omkostningen ved at digitalisere do- 14 / 30

15 kumentet ikke står mål med gevinsten ved at have dokumentet i en elektronisk udgave. Der kan også være dokumenter, som er i et format, der ikke muliggør indskanning. Der er derfor medtaget i datamodellen en simpel, kontrolleret liste over fysiske placeringer af dokumenter. Der er ikke fastsat formkrav eller udfaldsrum for oprettelse af henvisninger til fysiske arkiver, og det er således op til den enkelte myndighed at fastlægge retningslinier for anvendelse. Der henvises til Statens Arkivers retningslinier og vejledninger for håndtering af fysiske arkivalier i et ESDH-system. 15 / 30

16 4 Del C Model og tekniske oplysninger ved udveksling 4.1 Indledning class Arkivstruktur-overblik Archiv estructure + AnmelselseDatatilsynet + Arkiv + Arkivskaber + arkivtype + Bevaring + FysiskeArkiver + Periode «use» ESDH + ESDH-Object (from Emnesystematik) «use» TermCollection + Emne + Emneplan + EmneRelation + Emnesystematik + RelationType + Retskildehenvisning (from Emnesystematik) Figur Beskrivelse af datamodel for Arkivstruktur Datamodellen for ArkivStruktur er som nævnt en del af den samlede FESD Datamodel. ArkivStruktur indeholder oplysninger om de logiske opdelinger, der kan forekomme af det samlede ESDH-Arkiv. Der vil som minimum skulle være én forekomst af Arkiv eller med andre ord minimum ét arkiv, som de arkiverede sager og dokumenter tilhører. Modellen indeholder desuden information om den myndighed, der er ansvarlig for arkivet samt oplysninger om anmeldelse til datatilsynet og bevaring. 16 / 30

17 class ArchiveStructure {bevaring is TRUE} 1 Bev a ring + afleveretdato: Date [0..1] + afleveretindikator: boolean [0..1] + afleveringgodkendtdato: Date [0..1] + afleveringgodkendtindi kator: boolean [0..1] + interimperiodeslutdato: Date + interimperiodestartdato: Date Arkivskaber + adresselinie1: char(34) + adresselinie2: char(34) + bynavn: char(34) + kommunenr: integer(4) + kontaktpersonepostidentifikator: MailToURI + kontaktpersonnavn: char(60) + myndighedsnavn: char(60) + postnr: integer(4) + resortministeriumnavn: char(60) 1 Periode + enddate: Date [0..1] + periodebetegnelsetekst: char(255) + periodefradato: Date + periodeidentifikator: char(34) 1..* 1 1..* Arkiv + betegnelsetekst: char(60) + bevaresindikator: boolean + identifikator: char(34) + typekode: ArkivType 1 1..* 0..1 AnmelselseDatatilsynet 1..* 1.. «enum» Forval tning Reference Personlig TermCollection::Emnesystematik + emnesystematikaldenavnnavn: char(34) + emnesystematikanvenderidentifikator: char(60) + emnesystematikbetegnelse: char(34) + emnesystematikforfatternavn: char(60) + emnesystematiknavn: char(60) [0..1] + emnesystematikversionidentifikator: char(10) [0..1] + kvalificeretsystematikidentifikator: URI + ophavsrettekst: char(60) [0..1] + slutdato: date [0..1] + startdato: date «enumeration» arkivtype FysiskeArkiver + fysiskarkivbetegnelsetekst: char(255) + fysiskarkividentifikator: char(100) + anmeldelsesjournalreference: char(60) + anmelselsesdato: date + ikrafttraedelsesdato: date + kontaktperson: char(60) + sletningsbestemmelsetekst: char(1024) [0..1] + sletningsfristangivetindikator: boolean Figur Uddybende egenskabsbeskrivelse AnmeldelseDatatilsynet NotificationDataProtectionAgency I forbindelse med offentlige myndigheders anvendelse af ESDH-systemer skal der typisk foretages anmeldelse til Datatilsynet. Anmeldelsen sker typisk for arkivet som helhed, men der kan være grunde til at foretage separat anmeldelse på arkivniveau. De nærmere retningslinier for hvornår der skal foretages anmeldelse, fremgår af Datatilsynets vejledning nr. 125 af 10. juli Anmeldelsesdato Dato for anmeldelse til Datatilsynet. AnmeldelsesJournalReference Reference til Datatilsynets journalnr. anvendt ved behandling af anmeldelsen. Journalnr. fremgår af den offentliggjorte anmeldelse. SletningsFristAngivetIndikator Markering af om der i forbindelse med anmeldelsen er anført sletningsbestemmelser. SletningsBestemmelseTekst Sletningsbestemmelse fra anmeldelsen. Sletningsbestemmelsen vil typiske indeholde information om en evt. slettefrist efter aflevering af et arkiv. IkraefttraedelsesDato Dato for påbegyndelse af behandling, jf. anmeldelsen. 17 / 30

18 Egenskaber Attribut Dan Attribut Eng Type Kardinalitet Beskrivelse Mapning til NOARK4 anmeldelsesdato notificationdate date [1] Dato for anmeldelse til Datatilsynet. anmeldelsesjournalreference notificationrecordid char(60) [1] Reference til Datatilsynets journalnr., anvendt ved behandling af anmeldelsen. Journalnr. fremgår af den offentliggjorte anmeldelse. sletningsfristangivetindikator termsofdeletionpresentindicator boolean [1] Markering af om der i forbindelse med anmeldelsen er anført sletningsbestemmelser. sletningsbestemmelsetekst termsofdeletiontext char(1024) [0..1] Sletningsbestemmelse, fra anmeldelsen. Sletningsbestemmelsen vil typiske indeholde information om en evt. slettefrist, efter aflevering af et arkiv. ikrafttraedelsesdato dateofinitialization date [1] Dato for påbegyndelse af behandling, jf. anmeldelsen. kontaktperson personname char(60) [1] Kontaktperson i myndigheden, i forbindelse med anmeldelse til datatilsynet Relationer Association Notes 1 Arkiv. Anmeldelse til datatilsynet er gældende for arkiver hvor datatilsynets 0..1 AnmeldelseDatatilsynet. bestemmelser gælder Arkiv Archive Indeholder den eller de arkiver der er i anvendelse til logisk opdeling af et samlet ESDH-Arkiv. Arkiv:identifikator Dette er den entydige identifikator for arkivet, indenfor den enkelte myndighed. Identifikatoren er en streng, hvor tilladte karakterer er alle alfanumeriske tegn plus tegnet punktum (. ). Eksempler: SAGSARKIV LOVSTOF sagsarkiv / 30

19 Arkiv:betegnelseTekst Uddybende beskrivelse af arkivet. Eksempler: Forvaltningsmæssig arkiv Dokumentcontainer for fagsystemx Arkiv:typeKode ArkivType angiver, om der er tale om et forvaltningsarkiv eller et referencearkiv. Det er indtil videre de eneste tilladte værdier for type. Værdier FORVALTNING REFERENCE PERSONLIG Arkiv:bevaresIndikator Markering af om arkivet skal bevares og dermed afleveres til offentligt arkiv. Egenskaber Attribut Dan Attribut Eng Type Kardinalitet Beskrivelse Mapning til NOARK4 identifikator identifier char(34) [1] Dette er den entydige identifikator for arkivet. Identifikatoren er en streng hvor tilladte karakterer er alle alfanumeriske tegn plus tegnet punktum (. ). AR_ABASEID betegnelsetekst desc char(60) [1] Uddybende beskrivelse af arkivet. AR_BETEGN typekode typecode ArkivType [1] ArkivType angiver om der er tale om et forvaltningsarkiv, et referencearkiv eller et personligt arkiv. bevaresindikator tobepreserved boolean [1] Markering af om arkivet skal bevares, og dermed afleveres til offentligt arkiv. 19 / 30

20 Enumeration ArkivType ArkivType angiver om der er tale om et forvaltningsarkiv, et referencearkiv eller et personligt arkiv. Attribut Dan Attribut Eng Beskrivelse forvaltning administration Forvaltningsmæssigt arkiv. reference reference Referencearkiv - dokumentarkiv der indeholder information som ikke er omfattet af bestemmelserne om bevaring, aflevering, mv. Kunne f.eks. være lovtekster, hvidbog for pgl. forvaltningsområde, bibliotek, etc. personlig personal Angiver at arkivet indeholder brugernes personlige dokumenter. Relationer Association Notes 1..* Arkiv. Et arkiv skal have en arkivskaber, som formelt ansvarlig for 1 Arkivskaber. arkivet Arkiv. Fast udfaldsrum for arkivtype arkivtype. 1..* Arkiv. Periode angives altid for et arkiv. 1..* Periode. 1 Arkiv. Anmeldelse til datatilsynet er gældende for arkiver hvor 0..1 AnmeldelseDatatilsynet. datatilsynets bestemmelser gælder. 1..* Arkiv. Til et arkiv, er der altid knyttet en emnesystematik. En emnesystematik 1.. Emnesystematik. kan benyttes af flere arkiver Arkivskaber ArchiveCreator Indeholder oplysninger om den myndighed der er ansvarlig for pågældende arkiv. Arkivskaber:myndighedsNavn Navn på den myndighed der er ansvarlig for arkivet, og som står som anmelder i forbindelse med anmeldelse til Statens Arkiver. Anmeldelsespligten gælder statslige myndigheder. 20 / 30

FESD Brugeradministration

FESD Brugeradministration FESD Brugeradministration Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008 FESD standardisering Brugeradministration. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD standardisering. Brugeradministration.

Læs mere

Høring. Dette udkast til forslag til FESD-standard er i offentlig høring i perioden fra 12. juli 2007 til 22. august 2007

Høring. Dette udkast til forslag til FESD-standard er i offentlig høring i perioden fra 12. juli 2007 til 22. august 2007 Høring Dette udkast til forslag til FESD-standard er i offentlig høring i perioden fra 12. juli 2007 til 22. august 2007 IT- og Telestyrelsen København den 12. juli 2007 FESD-standardisering Grænseflade

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

FESD Grænseflade til CMSløsninger

FESD Grænseflade til CMSløsninger FESD Grænseflade til CMSløsninger Standard IT- og Telestyrelsen København den 18. december 2008. FESD-standardisering Grænseflade til CMS-løsninger. Snitflade. Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering.

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

FESD Emnesystematik. Standard. FESD-standardisering FESD Emnesystematik. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København 10.

FESD Emnesystematik. Standard. FESD-standardisering FESD Emnesystematik. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København 10. FESD Emnesystematik Standard IT- og Telestyrelsen København 10. december 2008 FESD-standardisering FESD Emnesystematik. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Emnesystematik. Datamodel. Version

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 11. december 2008. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit. Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

FESD Ledelsesinformation

FESD Ledelsesinformation FESD Ledelsesinformation Version 2.1 Standard IT- og Telestyrelsen København den 18. december 2008. FESD-standardisering Ledelsesinformation. Modul. Version 2.1 Kolofon: FESD-standardisering. Ledelsesinformation.

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard kan frit anvendes af alle.

Læs mere

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor > Sag og dokument standarderne Hvad og hvorfor Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 FESD standardisering FESD-modul. Skanningsmodul Version 1.0 Kolofon: FESD moduler. Skanningsmodul. FESD standardisering. Skanningsmodul

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Generelt: Alle referencer til Statens Arkiver erstattes af Rigsarkivet Punkt/afsnit Ændring

Læs mere

Høring. FESD-standardisering FESD Datafølgeseddel. Protokol Version 0.8

Høring. FESD-standardisering FESD Datafølgeseddel. Protokol Version 0.8 Høring Dette udkast til forslag til FESD-standard er i offentlig høring i perioden fra 12. juli 2007 til 22 august 2007. IT- og Telestyrelsen København 12. juli 2007 FESD-standardisering FESD Datafølgeseddel.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse Bilag 3 Teknisk løsningsbeskrivelse Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 3 TEKNISK LØSNINGSBESKRIVELSE...3 3.1 Vejledning til udfyldelse af bilag...3 3.2 Vision for IT-arkitekturen...4 3.3 Generel arkitektur...5

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part)

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) Dette er KLs høringssvar på den offentlige høring om specifikation af serviceinterface

Læs mere

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Kµbenhavns Stadsarkiv november 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Juni 2013 SOA bevaring @ instruks dokument Indledning Formålet med denne vejledning er at forklare

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for klassifikation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for klassifikation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for klassifikation Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for klassifikation Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Denne

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

Standard IT- og Telestyrelsen København den 17. december 2007

Standard IT- og Telestyrelsen København den 17. december 2007 Standard IT- og Telestyrelsen København den 17. december 2007 FESD-standardisering FESD Datafølgeseddel. Protokol Version 1.0 Kolofon: FESD-standardisering. FESD Datafølgeseddel. Protekol. Version 1.0

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

FESD Datafølgeseddel

FESD Datafølgeseddel FESD Datafølgeseddel Standard IT- og Telestyrelsen København den 11. december 2008. FESD-standardisering FESD Datafølgeseddel. Protokol. Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. FESD Datafølgeseddel.

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

UDSNIT 8. februar 2008

UDSNIT 8. februar 2008 UDSNIT 8. februar 2008 Dette udsnit indeholder indeholder en introduktion til hvad begrebet brugerstyring dækker over Kolofon: OIO Referencemodel for tværgående brugerstyring Dette baggrundsdokument kan

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier I medfør af 8, 10, 11, stk. 1 og 13, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni 2015 om arkivvæsen og efter forhandling med Grønlands

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 22.3.27 SortimentStruktur. DataStructure: SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 2.9.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER MedCom 28. Oktober 2013 Thor Schliemann OM REFERENCEARKITEKTURER (I) Tager udgangspunkt i forretningsmæssige målsætninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde).

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde). PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (delområde). 4. december 2017 Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

SFI-model 20080508_1441

SFI-model 20080508_1441 1 af 6 08-05-2008 15:04 SFI-model 20080508_1441 Datatyper Datatyper SFI Overblik Regler Regler SA_Pakke SA 2 af 6 08-05-2008 15:04 SD_Pakke SD SR_Pakke SR WF_Pakke WF 3 af 6 08-05-2008 15:04 Dictionary

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere