Samtale der gør andre større

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtale der gør andre større"

Transkript

1 Samtale der gør andre større Lars Goldschmidt 1 (Bragt i Filosofiske stemmer festskrift til Ole Fogh Kirkeby. Samfundslitteratur 2007) Introduktion Når Ole Fogh Kirkeby holder foredrag eller taler i andre fora, er det ofte i formen fabulerende filosofiske associationskæder med varierende tilknytning til det emne, der er på dagsordenen. Det er en form, som nogle finder irriterende, mens andre, herunder jeg selv, finder overordentligt inspirerende. En inspiration, der har hævet overliggeren for min tænkning, og dermed bragt mig videre, og givet mig oplevelsen af at være blevet større eller dygtigere gennem samtalen. Det er derfor naturligt for mig i et festskrift til Ole, at anslå temaet samtale der gør andre større, og med min forankring i praksis ligeledes naturligt at eksemplificere synsvinklen på tre samtaleområder, som jeg har beskæftiget mig med gennem mit arbejdsliv: Den akademiske samtale i forskningsmiljøerne, kontrolsamtalen mellem offentlige myndigheder og private virksomheder og interessevaretagelsessamtalen mellem lobbyister, embedsmænd og politikere. Perspektivet er normativt, idet man ved at anlægge vækstsamtaleperspektivet på ovennævnte samtaleformer, gør det muligt at konkludere i et sæt af anbefalinger til den, der søger at påvirke andres adfærd gennem samtale. Kommunikationsprocesser i det offentlige rum har været genstand for diskussion og analyse siden oldtiden. Diskussioner der føres i et rigt landskab af faglige skoler og politiske positioner, så som logik, retorik, fagkritisk diskursanalyse, over markedsføring til familieterapi. Min indgang til dette landskab, er som den, der gennem samtalen ønsker at få den anden til at handle anderledes med samtalepartnerens fulde accept og optimal udnyttelse af de ressourcer, som vedkommende har til rådighed. Det er en position, man som aktør i det offentlige rum ofte står i. Det gør man som politiker, som virksomhedsleder, som lærer og som embedsmand. Det er en position, der er kendetegnet ved, at mange af de virkemidler, man traditionelt benytter sig af i de forskellige roller, virker kontraproduktivt på netop det mål, at den man taler med, skal ændre adfærd af egen fri vilje og om muligt med begejstring. Samtaler føres sædvanligvis med et andet hovedformål end at gøre den anden større, og som regel er dét, samtalen gør ved de øvrige, ikke højt på dagsordenen hos deltagerne i samtalen. Men mennesket er et refleksivt socialt væsen, der konstant - bevidst eller ubevidst - forholder sig til sig selv, og forholder sig til sin position relativt til omverdenen. Det er samtidigt et lærende væsen, hvis læringsmekanismer hele tiden reagerer på be- eller afkræftelser af de modeller, det har opbygget af omverdenen (Bateson i Ølgaard 2001). Derfor har alle samtaler konsekvenser for såvel deltagernes selvbilleder, som deres læring. Pointen i det følgende er ikke, at alle samtaler skal fokusere på at gøre deltagerne større, men derimod, at det i mange sammenhænge vil have afgørende betydning for chancerne for succes med samtalens primære bundlinie, hvis der også samtidigt er opmærksomhed på, hvad samtalen gør ved de andre samtaledeltagere, i særdeleshed hvis samtalen kan gennemføres med vækst som sekundær bundlinie. 1 Lars Goldschmidt er administrerende direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører og tilknyttet Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS som adjungeret professor og forskningsleder

2 De samtaler, der behandles i det følgende, foregår mellem aktører, hvis magtmidler og frihedsgrader er så meget i balance, at det er af meget stor betydning for udfaldet af samtalen, om den, man taler med, ønsker, at samtalen skal føre til et resultat, der er positivt for begge parter. Artiklen indledes med den synsvinkel, at der er mere end én bundlinie i almindeligt forekommende samtaletyper. Der er den primære rationelle bundlinie, som er grunden til at samtalen føres, og der er en anden bundlinje, der vedrører, hvad samtalen gør ved den, der tales med, herunder om samtalen opleves at bidrage til vækst. Derefter ses på, under hvilke forudsætninger en samtale giver en oplevelse af vækst. Vækstsamtaleperspektivet anlægges derefter på tre samtaletyper: Analytisk faglig samtale, kontrol/tilsynssamtale, ledelsessamtale og interessevaretagelsessamtale. Samtale med flere bundlinier En samtale kan betragtes ud fra, hvad der foregår på det rationelle diskursive plan mellem de deltagende aktører, og ud fra hvad der foregår på det emotionelle, ikke italesatte niveau (Green 2003). På begge planer kan de deltagende aktører have deres individuelle målhierarkier for hvad, der skal komme ud af samtalen. De kan således have flere forskellige mål, og målene kan være mere eller mindre italesatte og mere eller mindre i konflikt med hinanden. Samtaler iscenesættes som oftest med udgangspunkt i det rationelle plan og med et formål, der er formuleret på dette plan. Deltagernes emotionelle mål med samtalen er sjældent italesatte, men desuagtet vil samtalerne producere emotionelle resultater for de deltagende, herunder en oplevelse for de deltagende af om samtalen bidrog positivt til deres oplevelse af væren i verden. Ser man henover et udvalg af almindeligt forekommende samtaletyper i det offentlige rum, så er det langt fra er en selvfølge, at samtalepartneren vil føle sig større efter deltagelse i sådanne samtaler. Tabel 1 indeholder en række eksempler på tre almindeligt forekommende samtalekoreografier: 1. Samtaler, der føres primært med udgangspunkt i initiativtagerens (A) egne behov. 2. Faglige samtaler med fokus på det faglige produkt, og 3. Faglige samtaler, hvor formålet med samtalen relaterer sig til udvikling af medarbejderne. Det ses ikke overraskende, at de samtaler, der føres med udgangspunkt i egne behov, kun undtagelsesvis fører til vækst hos modparten. De faglige samtaler, der har produktionen som fokus, kan føres, så de er vækstsamtaler, men det er ikke en selvfølge, og det er noget, der ofte ikke er opmærksomhed på. I modsætning hertil omfatter fokus i medarbejderudviklingssamtalerne som regel, hvad samtalerne gør ved modparten, og det er derfor de samtaleformer, hvor metodikker med dette fokus, er bedst udviklet. Grundsynet i denne artikel er, at hvis man ønsker at føre samtaler, der gør en forskel i samtalepartnerens adfærd og forståelse, så er det afgørende, at det rationelle mål for samtalen og den emotionelle effekt af samme ikke modarbejder hinanden. Det er derfor formålstjenligt at arbejde med mål for begge niveauer samtidigt. Samtale der gør den anden større er et eksempel på et samarbejdsstøttende emotionelt procesmål.

3 Tabel 1: Eksempler på samtaler i det offentlige rum Samtales art Koreografi Primær målsætning Konsekvens for B Samtaler med udgangspunkt i initiativtagerens (A s) egne behov Duel Kamp mellem to eller flere, ofte med publikum At vinde i egne, i modpartens, og i publikums øjne B fremstår som taber Forførelse Selveksponering eller holdningsmarkering A er udfarende/ bejlende i forhold til B A demonstrerer egne kvaliteter overfor et publikum Faglige produktorienterede samtaler Akademisk sandhedssøgen Interessevaretagelse Kontrol, inspektion, afhøring Deltagerne bidrager så præcist som muligt og efter evne til kritisk belysning af temaet A anvender sin magtbase for at vinde B s forståelse for sine interesser A afhører B i et mere eller mindre respekterende samspil Faglige procesorienterede samtaler Bemyndigelse A understøtter B s ret til og evne til at handle Læring/undervisning Afhænger af metode At vinde B s gunst, sympati, opbakning Eget velbefindende, magtdemonstration eller tilsvarende At skabe konsistent ny viden B skal tage hensyn til A s interesser A skal skaffe sig viden om forhold hos B B skal kunne agere på egen hånd B får tilført kompetence Kan øge selvfølelsen, men på falske præmisser Kan efterlade publikum med en oplevelse af at være nedgjort af A Stimulerer analytisk kompetence og er med til at etablere opfattelsen af placering i det intellektuelle hierarki Vil afhænge af magtanvendelsens form og B s rolle i forløbet Afhænger af tillids- og respektniveauet i samtalen B oplever sig mere myndig B oplever sig mere kompetent Vækstsamtale Samtale, der gør andre større vækstsamtale - er kendetegnet ved, at være baseret på den andens opfattelse af sig selv efter samtalen. Det betyder, at den man taler med, skal føle sig større i en positiv forstand. Det kan være mere kompetent, større selvagtelse, mindre angst etc. Tankegangen bygger på en kombination af Transaktionsanalyse (James and Jongeward 1980) og Appriciative enguiry (Cooperrider 1987). Transaktionsanalysen fokuserer på, at koreografien i samtalen signalerer rolleforventninger til samtalens deltagere og den underliggende accept eller ikke accept af hinanden. Appreciative enquiry - Værdsættende undersøgelse - er et perspektiv, der understreger betydningen af at stille spørgsmål, således at de formidler en antagelse, om at situationen indeholder positive muligheder, og den udspurgte har mulighed for at bidrage positivt til udfoldelsen af disse.

4 De to perspektiver sætter tilsammen de fire følgende betingelser for vækstsamtaler. Samtalen skal bidrage til, at den man taler til oplever anerkendelse, tilknytning, potens og håb. Anerkendelse indeholder, at man bliver set af et andet menneske og at det tillægger en betydning både for det, man er, og det, man gør, og kan udtrykkes som, at den anden føler sig: Set, hørt, forstået og værdsat. At føle sig set indeholder oplevelsen af, at et andet menneske bemærker, at man eksisterer, og tillægger det tilstrækkelig betydning til, at give udtryk for det, fx at hilse på kollegaen i receptionen. At føle sig hørt indeholder oplevelsen af, at have haft lejlighed til at redegøre for sit synspunkt eller ærinde. At føle sig forstået indeholder oplevelsen af, at modtageren af budskabet med udgangspunkt i sit eget sprog og univers har forstået indholdet. Og endelig indeholder oplevelsen af værdsættelse, at man føler, at modtageren forholder sig positivt til samtalen, og/eller en selv som person. Ros, positiv feedback, mm falder i denne kategori. Tilknytning er oplevelsen af at være en del af en gruppe, der accepterer en som medlem. En vækstsamtale kan efterlade én med en oplevelse af stærkere forankring i fællesskabet, ved at man føler sig: Tryg ved oprigtigheden af den anden Mindre alene del af et (skæbne)fællesskab med den anden eller flere Bekræftet i en tryg, og/eller tilfredsstillende position i et (magt)hierarki Potens er oplevelsen af at kunne noget eller kunne noget mere. Vækstsamtalen kan give oplevelsen af, at man får nye erkendelse eller kompetencer, eller at man har været med til at skabe noget væsentligt. Håb betyder, at vækstsamtalen skal indeholde forestillingen om, at noget kan lykkes, at noget kan blive bedre. Det kan eksempelvis indebære, at samtalen efterlader en med en opgave, som man tror, man kan løse. De fire betingelser kan være til stede i forskellig grad i en vækstsamtale, men ingen af betingelserne må negeres af samtalen. En samtale, der efterlader én med en oplevelse af magtesløshed, er ikke en vækstsamtale selvom den godt kan styrke ens oplevelse af tilknytning til fællesskabet. Det er en yderligere betingelse for vækstsamtalen, at det må være en ordentlig samtale i bred forstand. Det skal opleves som legitimt, at den finder sted, og at det foregår mellem de parter, der er involverede i samtalen. Eksempelvis kan en interessevaretagelsessamtale, der ligger udenfor, hvad en embedsmand kan tillade sig at deltage i, ikke i denne artikels forstand være en vækstsamtale, selvom den kan trække på tilsvarende teknikker. Ligeledes må der ikke være andre forhold i samtalen, der på kortere eller længere sigt, undergraver realiteten i den oplevede vækst. Vækstsamtaler har følgelig en grænseflade til smiger, servilitet og forførelse. Disse samtaleformer kan umiddelbart give modparten en fornøjelig oplevelse af, at være større, men det er en oplevelse der bryder sammen, når den underliggende uvederhæftighed i samtalen træder frem. En egentlig vækstsamtale er kendetegnet ved, at den oplevede betydning holder vand, i den forstand, at den kan

5 bekræftes som gyldig, og er af længere varighed i relation til andre mennesker. Der er ligeledes forskel på samtale, der får en til at føle sig større, og samtale, der får en til at føle sig godt tilpas. Samtaleformerne har mange fælleselementer, men er ikke sammenfaldende. Vækstsamtaler behøver ikke at være behagelige. Den velgennemførte vanskelige samtale (negativt sanktionerende), kan medvirke til anerkendelse, tilknytning, potens og håb, selvom budskabet er kritisk og samtalen ikke er specielt behagelig. At gennemføre samtaler med en anden primær bundlinje end vækst som vækstsamtaler kræver, at man kan føre samtalen med refleksiv opmærksomhed på begge bundlinjer. Det er ganske krævende, specielt når den primære bundlinje volder vanskeligheder. Men det kan trænes, og der kan hentes inspiration i eksempelvis systemisk familieterapi (Andersen 1996), hvor der arbejdes med at få familiemedlemmerne til at blive mere opmærksomme på, hvordan de virker på de andre. Vækstperspektivet på tre faglige samtaleområder Det følgende er tre korte skitser til de hensyn og adfærd, der bliver synlige, når vækstsamtaleperspektivet anlægges på tre konkrete faglige samtaleområder. De tre samtaleområder, der behandles i det følgende, er kendetegnede ved, at de på den ene side har et andet hovedformål end samtalepartnerens oplevelse af at føle sig større, men at vækstperspektivet på den anden side kan bidrage til at understøtte samtalens hovedformål. Der er tale om samtaleområder, der har været en væsentlig del af min arbejdsmæssige praksis, og udsagnene om samtalernes karakter refererer til, hvordan jeg har set dem praktiseret. Samtaleformerne er: 1. Analytisk/kritisk faglig diskurs 2. Kontrol/tilsynssamtaler 3. Lobbyisme/interessevaretagelsessamtaler Analytisk/kritisk faglig diskurs Tager vi i bedste OFK 2 -tradition udgangspunkt i det græske, så kan den klassiske Sokratiske dialektisk sandhedssøgende samtale ses som et af forbillederne for de akademiske miljøers kritiske faglige diskurs. Samtalerne forløber ofte som følger: 1. Sokrates stiller et spørgsmål (hvad er...?) 2. Samtalepartneren fremsætter en definition (tesen) 3. Sokrates undersøger definitionen gennem en serie af spørgsmål, og spørger til alternativer (antitesen) 4. Det konkluderes, om den hele eller bare noget af den oprindelige definition stadig er holdbar 5. Det fremgår med al ønskelig tydelighed, at Sokrates er samtalepartneren overlegen, idet denne har indtaget et naivt/simpelt synspunkt, som Sokrates nemt kan tilbagevise. Det formidable i samtalerne var skarpheden i analysen. Det mere problematiske set med min optik, er, at samtalepartnerne tabte ansigt og derved kom til at hade Sokrates så meget, at han til sidst blev tvunget til at tage gift. Det er i lyset heraf ganske tankevækkende, at den sokratiske samtale fremstår som et ideal i den akademiske verden. 2 Ole Fogh Kirkeby

6 Den akademiske tradition for analytisk kritisk faglig samtale er ideelt set en sandhedssøgende samtale, der afprøver styrker og muligheder i en tankerække uden persons anseelse. Det vil sige, at det i princippet er ligegyldigt hvem, der har haft hvilke synspunkter, så længe man gennem samtalen er kommet nærmere en erkendelse af tankerækkens styrker og svagheder. Formen har den svaghed, at deltagernes mulige trang til selvhævdelse kan betyde, at det kan udarte sig til en samtaleform, hvor de deltagende personers anseelse i høj grad er i spil. Samtalerne får karakter af dueller og optagelsesritualer til den faglige klan, hvori samtalen finder sted. Hvis man ikke taler i den rette sproglige kode - Deleuzesiansk for eksempel så lukkes man ikke ind i samtalen. Hvis man ikke underkaster sig klanlederens dominansmarkering, så eskalerer duellen til det afklares, om man er den nye overhund eller må finde en plads et andet sted i hierarkiet. Det er problematisk, at netop de akademisk faglige miljøer som vore fremtidige medarbejdere udvikles i, praktiserer en samtaleform, der reducerer deltagernes evne til at indgå i empatisk, respekterende samarbejdsrelationer. Modbilledet, som jo også eksisterer i mange uddannelsesmiljøer, er forskere og lærere som formår at udtrykke anerkendelse af samtalens øvrige deltagere som mennesker, der er værd at tale med. De taler ud fra en magtfuldt intellektuel kapacitet, der sætter standarden for samtalens øvrige deltagere så højt, at de må strække sig, men gør det, så deltagerne får håbet om troen på, at de kan nå op. De udtrykker en empatisk (indfølende) nysgerrighed på hvorfor, der fremføres det ene eller andet synspunkt, og med en underliggende udstråling af forventning om, at der altid er en god grund til et givet synspunkt set fra modpartens synsvinkel. Det lykkes - bevidst eller ubevidst - disse lærere at gennemføre forskningsfaglige samtaler og undervisning som vækstsamtaler. Tilsyn som samtale Overvågningen af borgernes overholdelse af samfundets adfærdsbestemmelser, som de er formuleret i love og regler, er på en lang række områder formaliseret som en tilsynsrelation mellem aktører, der udfører aktiviteter som reglerne omhandler, tilsynsmyndigheden, samt i nogle tilfælde private tredjeparter, der bidrager til tilsynsprocessen. Udgangspunktet for en tilsynssamtale er en magtrelation, der konstituerer den ene, som den, der skal føre tilsyn med den anden. Tilsynsgrundlaget bestemmer som regel, hvad det er for faglige forhold, der skal føres tilsyn med. I (Elkjær og Goldschmidt 2006) sammenlignes dette samspil på syv områder: Skat, regnskabsrapportering, offshore, arbejdsmiljø, ydre miljø, levnedsmidler, og brug af midler fra den europæiske socialfond. Det er fælles for tilsynsrelationerne, at: det er lovgivningen/regelværket, der sætter rammen for relationen og konstituerer, at samtalen skal finde sted opfyldelsen af myndighedens målsætning med tilsynet kræver et medspil fra den udførende aktørs side. Medspillet kan være begejstret, eller modstræbende, men det skal være der, fordi den udførende aktør har monopol på de handlinger/den adfærd, der skal overholde reglerne at de formelle rammer for tilsynsrelationen giver tilsynsmyndigheden vide rammer for at udforme tilsynssamtalerne, herunder for, om de vil anlægge et vækstperspektiv i disse. Spørgsmålet om hvordan man kan designe tilsynsrelationen, således at den opfylder tilsynsformålet bedst muligt, herunder medvirker til et så positivt medspil fra aktørerne som muligt, har jeg arbejdet med ud fra to synsvinkler på tilsynssamtalen (Goldschmidt 1995): En strukturelt normativ, der fokuserer på, at deltagerkredsens magt, viden og interesser skal sammensættes og afbalanceres således, at tilsynssamtalen kan opfattes som legitimt interessepræget produktiv samtale af samtlige berørte parter. Betragtninger, der har betydning for vækstsamtaleperspektivet med hensyn

7 til oplevelsen af ordentlighed og legitimitet. Den anden synsvinkel er processuelt normativ med fokus på samtalens gennemførelse og relationerne mellem deltagerne. Perspektivet samtale der gør andre større ligger i forlængelse af det processuelle perspektiv. I dette perspektiv kan der peges på elementer i den tilsynsførende tilgang til tilsynssamtalen, der bidrager til dimensionerne: anerkendelse, tilknytning, potens, håb og ordentlighed. Begejstring for tilsynsobjektet. Hvis den tilsynsførende kan udtrykke værdsættelse af den tilsetes værdier, hans butik, fabrik, arbejdsplads eller tilsvarende, så udtrykker det både anerkendelse og tilknytning, og det er med til at skabe en konstruktiv relation mellem tilsynsførende og tilsete. Positiv forventning. Forventningen hos den tilsynsførende om tilsetes vilje og evne til at overholde regelværket vil præge samtalen. Hvis udgangspunktet er, at man forventer, at tilsete både kan og vil opføre sig ordentligt, indtil det modsatte viser sig at være tilfældet, så indeholder det både anerkendelse og håb og kan bidrage til et ønsket om at leve op til forventningen. Hvis udgangspunktet er den modsatte antagelse, vil det ofte gøre folk mindre, end de er. I såvel Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Levnedsmiddeltilsynet som i Skat, arbejdes der med opdeling af de tilsete i kategorier efter deres demonstrerede vilje til at overholde regelsættet. (Goldschmidt og Elkjær 2006). Man deler på forskellig vis de tilsete op i: de modvillige, de almindeligt lovlydige og de proaktive. En sådan tilgang kombineret med et bevidst fokus på, hvordan det signaleres til de tilsete, giver et godt grundlag for at gennemføre tilsynssamtalen med de almindeligt lovlydige og de proaktive som vækstsamtaler. Fælles læring. En antagelse om, at fælles læring er mulig, således at den tilsynsførende er villig til både at lære og at lære fra sig, indeholder ligeledes anerkendelse og håb. Konsekvens i sanktionerne betyder meget for, at de, der overholder reglerne, ikke opfatter sig selv som naive tosser. Et tema som Skat (Goldschmidt og Elkjær 2006) lægger ganske meget vægt på. Der skal være en vis opdagelsesrisiko - ikke af hensyn til overtræderne - men af hensyn til de ærlige, der vil respekteres for deres ærlighed, som forudsætning for at hele tilsynsregimet opfattes som ordentligt. Modbilledet er her det tilsyn, der gennemføres med en radikalt anden emotionel bundlinie end at gøre den tilsete større. Tilsyn, hvor samtalen udvikler sig til dueller eller magtdemonstrationer af hensyn til den tilsynsførende selv eller vedkommendes bagland. Det har eksempelvis været tilfældet på arbejdsmiljøområdet, hvor nogle lønmodtagerorganisationer har lagt vægt på, at Arbejdstilsynet var synligt tilstede på arbejdspladserne og gav mange påbud. De tilsynsførende blev i perioder målt på, hvor mange påbud de gav. Det er en let forståelig bundlinie, men den skaber et højt konfrontationsniveau i relation til den tilsete. I det hele taget har der på en række tilsynsområder været tradition for, at den dramatiske negative sanktion overfor den regelbrydende var i fokus, mens opkvalificeringen af de almindeligt lovlydige og de proaktive var mere i baggrunden. Et billede, der som ovenfor nævnt, er i opbrud i dag. Lobbyisme som samtale Interessevaretagelse fra enkeltpersoner eller organisationers side kan indeholde mange forskellige aktiviteter, men samtale mellem interessebæreren og den som skal påvirkes, er et helt centralt element i megen interessevaretagelse. I disse samtaler er der - ligesom i tilsynssamtalen - tale om, at interessebæreren ønsker, at den anden skal handle anderledes som produkt af samtalen. Men i

8 modsætning til kontrolsamtalen er magtforhold og legitimitetsforhold meget mindre entydige. Magten vil i højere grad ligge hos den, man taler til, og lobbyistens mulighed for indflydelse vil være stærkt påvirket af modtagerens vurdering af legitimiteten af den interesse, der varetages, og af selve samtalesituationen. Lobbyisme som begreb for interessevaretagelse har som udgangspunkt en negativ ladning for mange af dem, man skal tale med. Og det er ikke uden grund, for megen lobbyisme indeholder elementer af manipulation og ensidig interessevaretagelse, og lever ikke op til grundlæggende krav om ordentlighed og gennemsigtighed. Men lobbyisme er meget andet og meget mere udbredt som en vigtig del af vidensudvekslingen i samfundets udvikling. Min interesse for seriøs lobbyisme vedrører langvarige interessevaretagelsesforløb, der skal kunne opleves som legitime og ordentlige af de involverede og andre berørte aktører, både under og efter forløbet. De følgende kommentarer er knyttet til adfærd i denne type forløb. I planlægningen af sådanne samtaler er det derfor et afgørende spørgsmål: Hvorfor vil det i den andens perspektiv være rigtigt at udøve den ønskede adfærd? Interessebæreren lobbyisten - må stille sig selv spørgsmålet: Hvad har jeg at tilbyde i form af eksempelvis viden, legitimitet, vækst, samvær, legalitet, løsninger på modtagerens problem? Legitimiteten af de strukturelle rammer omkring et interessevaretagelsesforløb kan analyseres ud fra samme model for Legitimt, interessepræget, produktiv samtale (Goldschmidt 1995), som blev nævnt under kontrolsamtalen. Vækstperspektivet er knyttet til forløbet af samtaleprocessen. Vækstperspektivet tager ligesom i de øvrige samtaleprocesser udgangspunkt i spørgsmålet: På hvilken måde kan selve samtalen og det, man ønsker, at modparten skal gøre, bidrage til vedkommendes oplevelse af anerkendelse, tilknytning, potens, håb og ordentlighed? Ordentlighed er en betingelse, der skal etableres fra starten af enhver interessevaretagelsessamtale, da den ikke kan antages for givet. Der skal sikres fælles forståelse for rammerne for samtalen, hvad det er for en interesse man repræsenterer, hvad der af betingelserne for samtalens legitimitet samt forståelse af modpartens rolle og muligheder mm. Det skal samtidig gøres klart, at du er værd at tale med, fordi du har noget at tilbyde, som den anden har interesse i og kan tillade sig at modtage. Anerkendelse kan indeholde at give udtryk for, at modpartens indsats generelt er set og værdsat, og at budskabet formentligt er velkendt for den, man taler med, selvom vedkommende selvfølgelig ikke kan være inde i alt. Oplevelsen af potens og håb understøttes ved at give udtryk for, at vedkommendes støtte vil være central for interessevaretagelsen. Håb og potens forudsætter tillige, at den ønskede adfærd er indtænkt i modpartens projekt, og at budskabet fungerer i forhold til modpartens bagland. Modsætningsvis nedbygger det både håb og potens, hvis man som interessevaretager påviser problemer, som der ikke findes løsninger på. Det giver den beslutningstager, man taler med, en oplevelse af afmagt, og derved en oplevelse af at blive mindre. Hvorfor en meget almindelig reaktion på at blive præsenteret for problemer, der ikke har nogen løsninger, er at benægte problemernes relevans. Hvis dette ikke er muligt, kan et angreb på bæreren af den dårlige nyhed være en anden mulighed. Tilsvarende kan eksponering af egne magtressourcer eller anden overlegenhed ændre samtalens emotionelle bundlinie fra vækst til duel. Det kan dels presse den, man ønsker at påvirke ind i en forsvarsposition, og selvom dette ikke sker, flytte relationen fra positivt medspil til modvillig given efter for pres. Positional bargaining - den klassiske tvekampsforhandling - har i dette perspektiv det problem, at man hele tiden lider små nederlag ved at give sig, og små nederlag gør én mindre og mindre. Det kan være både ordentligt og konstruktivt, at der er rene linier omkring magtforholdene i

9 en interessevaretagelsessamtale. At der kan tales frit om parternes magtressourcer, og hvad de betyder for handle rummet. Men det skal gøres med betydelig opmærksomhed overfor funktionen i forhold til den emotionelle bundlinie. Magtdemonstrationer er noget af det mest provokerende, der findes. Afrunding Artiklens ærinde er at argumentere for modpartens oplevelse af at føle sig større som en selvstændig yderligere bundlinie i samtaler, der har som primært formål at få andre til at ændre adfærd. Der argumenteres for, at dette perspektiv er underbetonet i mange almindeligt forekommende samfundsmæssige samtaler, og at der vil være gevinster i forhold til samtalens primære bundlinier, hvis der foregår en bevidst medtænkning og håndtering af dette perspektiv. Det er en ganske krævende opgave at stille sig, samtidig at have opmærksomhed på, hvad der skal over bordet rent fagligt, hvordan det kan formidles, og hvad budskabet og situationen det sendes i, gør ved den andens oplevelse af sig selv. Denne opgaves delelementer trækker på en lang række videnskabelige traditioner, men den samtidige håndtering er mindre indgående behandlet. Opgaven er søgt belyst i det foregående gennem en eksemplificering af hvilke adfærdsregler og overvejelser, som vækstperspektivet kan give anledning til, dels generelt og dels i sammenhæng med tre almindeligt forekommende samtaletyper. Det er langt fra en udtømmende belysning, men den dokumenterer, at vækstperspektivet giver anledning til overvejelser og hensyn, der ikke udspringer af, men som kan have betydning for samtalernes primære bundlinie Det er ikke muligt at sammenfatte viften af anbefalinger, men hovedperspektivet er i overensstemmelse med Kierkegaards anbefaling i forbindelse med at hjælpe andre: At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst, enhver, der ikke kan det, er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe andre. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog først og fremmest forstå det, han forstår. (Kierkegaard 1859) Hvis man forstår den anden, forstår hvad der kan betinge, at vedkommende føler sig større, og kan tage det ind i sin håndtering af samtalen, så er der skabt et grundlag for samarbejde i stedet for modarbejde. Hvis man kan gøre det ordentligt, så den anden kan gennemskue, anerkende og værdsætte vækstperspektivet i samtalen Hvis det, man siger, er sandt - også på den lange bane så kan det skabe grundlaget for en konstruktiv anvendelse af vækstperspektivet til fremme af samtalens øvrige bundlinier. Perspektivet samtale der gør andre større er et værktøj for den professionelle forsker, lærer, tilsynsførende, leder og lobbyist. Vi er bare mange, der kunne blive bedre til at bruge det.

10 PS Hvorfor OFK s samtaleform gør andre større Med denne forståelse af forhold ved en samtale, der kan få den anden til at føle sig større, bliver det mere klart, hvad det er ved OFK s samtaleform, der kan give denne oplevelse. OFK taler op til folk ved at tilbyde et græsk filsofisk begrebsapparat, der på den ene side er komplet utilgængeligt for dem, der ikke har læst det, og derved føles som avanceret og krævende, men på den anden side tilbydes med et menneskekundskab, der knytter begreberne til forhold, der er væsentlige for tilhøreren, og som tilbyder et syn på det behandlede emne, som giver nogle nye vinkler, man selv kan tænke i. Man kommer ikke til at tænke græsk, men man får ny luft til sin egen tænkning. Ole er samtidig så fremmed / udefra kommende, at han ikke udgør en trussel, indbildt eller reel, på ens egen bane. Derfor kan man føle sig både inspireret til egen tænkning, og lidt moderne ved at have hørt på en seriously weird person og tryg. Kort sagt større. Litteratur Andersen, T. (1996) Reflekterende Processer. Dansk psykologisk forlag Cooperrider, D. L. & Srivastva, S. (1987) Appreciative Inquiry In Organizational Life. In W Pasmore & R. Woodmann (Eds.), Research In Organizational Change and Development (Vol. 1, pp ). Greenwich, CT: JAI Press Elkjær, J. K. & Goldschmidt, L. (2006) Effektiv kontrol i et Public Governance perspektiv. (under udarbejdelse) Green, H. (2003) Procesmodeller Undervisningsmateriale Goldschmidt, l. (1995) Magt, viden, interesser og sikkerhed. Phd afhandling, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS Hansen, A. Gross-Petersen, J. Goldschmidt, L. (1990). Guidelines for Satellite platforms, their support by risk analysis and practical applications. Kongresindlæg London 1990 James, M. & Jongeward, D. (1980) Født Vinder. Borgen Kirkegaard, S.(1859) En ligefrem meddelelse Ølgaard, B. (2001) Kommunikation og økomentale systemer ifølge Gregory Bateson. Akademisk Forlag

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Af Klaus Majgaard * Grundspørgsmålet er, hvordan vi er rationelle, når vi møder udfordrende dilemmaer og krydspres.

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere