Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1"

Transkript

1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i hht. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. De to interne revisorer blev valgt som stemmetællere. 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. Medlemmerne AFiK har pr. 1. april medlemmer, så vi har været i stand til at fastholde vores medlemmer trods en stigende konkurrence fra elselskaber og teleselskaber. Ca medlemmer har den fulde pakke. Dette tal er dog faldende, idet mange medlemmer ønsker at skifte til enten mellempakken eller grundpakken. På generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen opfordret til at gå i dialog med de resterende antenneforeninger i sammenslutningen om en mulig fusion med AFiK. Der var ingen af de andre foreninger, der har ønskede at fusionere, så derfor besluttede bestyrelsen at lave en betinget udmeldelse af antennesammenslutningen. Udmeldelsen var betinget af en ændring i vores vedtægter, hvor der står, at vi forpligter os til at være medlem af antennesammenslutningen. Udmeldelsen blev afvist af bestyrelsen i ASIK med henvisning til, at udmeldelsen var betinget. Vi har herefter fået tilsagn fra flere foreninger om en dialog vedr. fusion, hvis vi trak udmeldelsen tilbage. Indtil videre bliver det ved snakken. Økonomien. Det er fortsat svært at få indtægter og udgifter på programmer og afgifter til at gå op. Det skyldes de pakkeskift, der foretages i løbet af året, men differencen i det opkrævede, og det, vi betaler leverandørerne, vil blive reguleret på 4. kvartals opkrævning hvert år, og pr. 1. januar 2014 mangler vi at tilbagebetale kr. til medlemmerne, hvilket i gennemsnit er 10 kr. pr medlem. Tab på debitorer er stadig stort, men i takt med prisstigningerne på TV pakkerne vil dette beløb selvfølgelig også stige. Vi har, i samarbejde med TreFor, arbejdet intenst på at minimere tabet. Vi vil så tidligt som muligt have besked om dårlige betalere, så vi kan lukke for forsyningen af TV. Anlægget. Vedligeholdelsen af anlægget er som altid en stor post i regnskabet. Vi indhentede et tilbud fra Dansk Kabel TV på en service kontrakt og bad samtidig Haugaard Jepsen udarbejde et tilbud på en kontrakt. Vi valgte tilbuddet fra Haugaard Jepsen, da det var det billigste. Vi vil nu fremadrettet følge udviklingen og vurdere, om en servicekontrakt er mere fordelagtig end at betale efter regning. I tilllæg til tilbuddet indgår der en aftale om udskiftning af 100 forstærkere om året. Det vil sige, at vores forstærkere udskiftes med et interval på 12 år. Programmer. Der er kommet to nye kanaler på nettet: TV2 Fri i mellempakken og TV3 Sport2 i fuldpakken. Kanalerne har været gratis i 2013, men der skal betales for dem i 2014.

2 Side 2 Vi skal senere i dag afgøre, om der skal slukkes for det analoge signal i Det vil give mere plads til flere digitale kanaler og digitale tjenester. Vi ønsker, at vores medlemmer får endnu større valgfrihed med hensyn til, hvilke programmer man ønsker at modtage. En af de store udbydere i Danmark har indført et noget anderledes koncept end det kendte med fast pakkeindhold. Det går ud på, at man vælger grundpakken og derefter frit kan vælge 10 kanaler og betale for mellempakken. Vælger man fuldpakken, kan der vælges 24 kanaler efter eget ønske. Dette koncept med en fast pris for en selv-blandet pakke blev faktisk foreslået af et af vores medlemmer helt tilbage i Vi håber naturligvis, at vores leverandør kommer med et lignende tilbud til vores medlemmer. Stofa indfører i stigende grad fast pakkeindhold. Med det faste pakke indhold vil der kunne opnås en bedre pris på de forskellige programmer, når der forhandles med programudbyderne. Fravælger man som forening det faste pakkeindhold, så er der tjenester, man ikke kan benytte bl.a. Start Forfra og Web TV på en del programmer. Det er dog klausuler, som Stofa har indført. Det er ikke programselskaberne, der forlanger det. Aktiviteter. Stofa har i 2013 lavet salgsfremstød forskellige steder i Kolding, hvor medlemmerne kunne høre om de nye digitale muligheder, Der var stor interesse for arrangementerne, hvor man igen kunne få en forfriskning og en frikadelle. Jeg har lige i dag modtaget en invitation til frikadeller i Parkhallen her i foråret, så det må være noget der er tilfredshed med. Der er ekspederet sager i 2013, det er fejlmeldinger og pakkeskift. Der er stadig en hel del telefonhenvendelser om dårligt signal, men de fleste får løst deres problem med et nyt stykke kabel mellem TV og antennedåse. Hovedparten af pakkeskift bestilles via vores hjemmesides selvbetjening. Det er rigtig fint. På den måde får vi alle oplysninger og kan finde tilbage i historikken, hvis der opstår problemer. I landsorganisationen Forenede Danske Antenneforeninger har der været omstruktureringer, og i AFiK kan vi glæde os over, at Curt Andersen, der er i vores bestyrelse, igen blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Derudover deltager AFiK i en Stofa ERFA gruppe under Forenede Danske Antenneforeninger, og i gruppen diskuterer de tilmeldte antenneforeninger emner relateret til deres samarbejde med Stofa. Jeg har også selv for nylig deltaget i et møde mellem Århus, Aalborg, Horsens og Kolding om fælles fodslag. Vi repræsenterer over medlemmer, hvilket er over halvdelen af Stofas medlemmer. På generalforsamlingen i 2013 vedtog forsamlingen at sige nej til Fordelsaftale 3, idet det kun er medlemmer med Stofa Internet, der kan gøre brug af de elementer, der indgår i aftalen. Det er stadigvæk under halvdelen af vores medlemmer, der har Stofa som internet udbyder, så derfor er bestyrelsen stadig af den mening, at ikke alle medlemmer skal betale for fordelene, men kun de medlemmer, der gør brug af dem. Vi siger naturligvis ikke nej til fordelsaftalen, vi siger kun nej til at betale for den kollektivt. Bestyrelsen erfarede så, at ikke alle vores delegerede til delegeretforsamlingen i antennesammenslutningen arbejdede målrettet med den beslutning, der var truffet på gene-

3 Side 3 ralforsamlingen, så vi blev nødt til ikke at genopstille to af vores delegerede til antennesammenslutningen. Bestyrelsen forventer af de delegerede, at de beslutninger, der bliver truffet på generalforsamlingen, også er dem, der arbejdes på at få gennemført. Det giver ikke rigtig mening, hvis vi beslutter noget på generalforsamlingen, og så efterfølgende forsøger at lave andre aftaler. Fremtiden. Bestyrelsen overvejer at ansætte en administrativ medhjælp på halv tid. Vedkommende skal passe telefon, taste ordrer ind i loggen og varetage andre former for kontorarbejde. Bestyrelsen håber, at generalforsamlingen vil bakke denne ide op, ved at godkende de øgede personaleomkostninger i budgettet for Bestyrelsen har stillet forslag om, at antenneforeningen pr. 1/ lukker for de analoge kanaler, så vi på den måde får plads til flere digitale kanaler og digitale tjenester. Tilbage i 2009 blev det analoge sluk gennemført for de luftbårne signaler. Siden da er der også i kabelnettene gradvist blevet lukket for flere og flere analoge kanaler, der hver især optager ligeså meget plads i nettet som fire digitale kanaler. I noget af den mellemliggende periode har det været muligt for AFiKs medlemmer at få tilskud til køb af en Zaptor boks, hvilket ikke særligt mange har gjort brug af. På den baggrund foreslår bestyrelsen, at vi nu lukker helt for alle analoge kanaler. Hvis forslaget vedtages, vil der naturligvis blive informeret om processen, og vi vil forsøge at finde en løsning for de medlemmer, som endnu ikke modtager digitale TV signaler. Efter formandens beretning var der ingen spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen, og beretningen blev godkendt. 3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. Kassereren gennemgik resultatopgørelsen, balancen samt note 1-8 (årsrapporten side 8 13), og efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen. Den manglende tilbagebetaling af programafgifter blev i formandsberetningen angivet til kr Dette beløb fremgår ikke af regnskabet, da kr er det beløb, der mangler at blive tilbagebetalt af programafgifter akkumuleret over flere år. Beløbet i regnskabet er, hvad der netto er tilbagebetalt til medlemmerne i Øvrige skyldige poster er revisor og el. Anlæggets værdi føres ikke som et anlægsaktiv. AFiK ejer sin del af anlægget men skylder fortsat ca. kr. 6 millioner til Stofa. Anlægget vil være betalt ud i Indtægterne og omkostningerne i forbindelse med pakkeskift balancerer ikke. En af årsagerne hertil er bl.a., at medlemmer, som ønsker midlertidig lukning, betaler for både montering og afmontering af filter på en gang, men at der kan gå meget lang tid mellem hhv. montering og afmontering. Derved kommer en del af omkostningen senere end indtægten. Medlemmers restancer er fortsat et højt beløb, og der er stadig gang i processen med at finde den procedure, som begrænser tabet mest muligt. Pt. arbejdes der på, at antenneforeningen får oplysning om manglende indbetalinger på et tidligere tidspunkt, så der

4 Side 4 hurtigere kan blive lukket for tilslutningerne. Målet er at et givet medlem maksimalt kan komme til at skylde for tre måneders antennebidrag. Et medlem foreslog, at antennebidraget kunne betales så meget forud, at antenneforeningen havde modtaget medlemmernes betaling, inden den blev påført omkostningerne i forbindelse med programafgifterne. At en lejers manglende betaling, fører til en plombering af tilslutningen, betyder ikke, at tilslutningen lukkes, så ejeren påføres omkostninger ved en genetablering af forbindelsen. Den samlede omkostning for opkrævninger hos TreFor virker høj, men opgjort pr. medlem kan det ikke gøres meget billigere. En meget stor fordel ved at lade TreFor varetage opkrævningerne er, at antenneforeningen ikke behøver at beskæftige sig med flytninger og adresseforandringer. Regnskabet blev herefter godkendt. 4) Indkomne forslag. Ved en teknisk fejl var der to forslag, der begge var nummereret som ) Stop for distribution af analoge TV-signaler pr. 1. januar Den væsentligste grund til at slukke for de analoge kanaler er at skaffe plads til digitale kanaler og især digitale tjenester i nettet. Det er ikke fordi, der forventes flere digitale tjenester, men brugen af de eksisterende digitale tjenester som VOD (video on demand) og Start Forfra forventes at stige kraftigt i årene fremover. Allerede nu er der punkter i nettet, som er tæt på at være overbelastet, hvilket de berørte medlemmer vil opleve som pixeleringer i TV-billedet eller langsomt internet. Der betales pt. dobbelt Copydan-afgift af de analoge kanaler. Kr. 11 for den analoge version og kr. 11 for den digitale version, men derudover er der ingen direkte omkostninger ved at udsende de analoge kanaler. Det er ikke nødvendigt at anskaffe nyt fjernsyn for at kunne se de digitale kanaler. En DVB-C tuner til kr. 500 er nok, og med sådan en boks vil det oftest også være muligt at optage programmer på et USB drev. Det vides ikke hvor mange, der rent faktisk ser analoge kanaler, men antenneforeningen vil gøre, hvad den kan, for at skaffe billige bokse (Stofa SmartTV) til de berørte medlemmer. Da de i Sønderborg lukkede for det analoge signal og udleverede gratis bokse, blev der ikke afhentet en eneste. 43 stemte for forslaget, 2 stemte imod og 7 stemte blank. Forslaget var dermed vedtaget. 4-1) Forslag til generalforsamlingen: Bestyrelsen pålægges at arbejde for at få en TV-kanal med klassisk musik. Begrundelse: Vi skal tilgodese de medlemmer, som har interesse for at se og lytte til klassisk musik. Den mulighed har de kun i ringe omfang nu. Alle indlæg vedrørende kanalvalg henhører under punkt 8, eventuelt, men da forslaget var stillet, valgte dirigenten at lade forslagsstilleren få svar på sit spørgsmål.

5 Side 5 Det er i dag muligt at tilkøbe enkeltkanaler hos Stofa oveni den TV pakke, som medlemmet aftager fra antenneforeningen. Dette forudsætter, at medlemmet har Stofa SmartTV med et aktivt kort. Det er bl.a. muligt at tilkøbe Mezzo, som er en kanal med klassisk musik. Bestyrelsen vil gerne arbejde for, at der bliver flere kanaler at vælge imellem til afstemningerne, men kanalerne kommer kun med i programudbuddet, såfremt tilstrækkeligt med medlemmer stemmer på dem i brugerundersøgelserne. Bestyrelsen vil også gerne arbejde for at få flere kanaler med i puljen af kanaler, som kan tilkøbes hos Stofa, men pt. er der af tekniske grunde ikke plads til flere kanaler i puljen. Forslaget blev derefter vedtaget med 7-8 stemmer imod forslaget. 4-2) FORSLAG TIL VEDTÆGTER Set i lyset af den aktuelle programsammensætning og - især - priserne på de enkelte kanaler, bør der sættes en max. grænse for hvor mange fodboldkanaler, der købes ind til foreningen. Det er de absolut dyreste og mest nicheprægede udbud, vi har, derfor bør de ikke overrepræsenteres i Afik's udbud. Argumentation: Kanal 8 er, bortset fra én gang i ugen, én lang række af genudsendelser af søsterkanalen Kanal 9, som også er noget tyndbenet i udbuddet udover fodbold, naturligvis. Det samme, dog ikke lige så udpræget, kan siges om Viasat Sport 1 og 2. Flere af de kampe, de viser, kan ses samtidigt på én af Afik's andre kanaler. F.eks. sender 3+ og Kanal6 nøjagtigt de samme kampe samtidigt hver weekend. Disse kanaler er dyre at tage ned, så man kunne vel vælge en af dem fra (evt. den dyreste) og bruge pengene til andre programindkøb. Vi modtager i øvrigt også Eurosport 1+2. Så Afik ER rigeligt dækket ind på sportsområdet. PS! Jeg er selv tosset med al idræt og især fodbold. Så, det er ikke derfor, jeg vil have færre af disse programmer. Det er i min verden bare ufornuftigt, at bruge så mange midler på et forholdsvis tyndt programudbud, som kun har seere 1-2 gange ugentligt og ellers bare trækker penge resten af tiden. Formanden slog fast, at der ikke laves paragraffer vedr. kanaludbuddet i vedtægterne. Der holdes hvert andet efterår en afstemning blandt alle ASIK's medlemmer. Valgmaterialet sendes ud i brev til medlemmerne, men selve afstemningen foregår via internettet. Har et medlem ikke selv internet, kan der fås hjælp på f.eks. biblioteket, og antenneforeningens konsulent er også klar til at hjælpe. Stemmeprocenten ved brugerundersøgelserne ligger på %, hvilket er en højere stemmedeltagelse end da, der både blev stemt via brev og via internet. Det er resultatet af afstemningen, som er afgørende for om en kanal kommer med i udbuddet. I bestyrelsen bliver der ikke sagt nej til en kanal, som medlemmerne har stemt på, og sportskanalerne får generelt mange stemmer. Løsningen er ikke at lave nye pakker, da hver pakke optager en kanalplads. Ønsker et medlem kun at modtage nogle få kanaler fra fuldpakken, kan disse i stedet tilkøbes til mellempakken, så medlemmet undgår sportskanalerne. Dirigenten sendte forslaget til afstemning. Ingen stemte for forslaget, som dermed faldt. 4-3) FORSLAG TIL VEDTÆGTER: Afik forpligter sig til at udbyde de programmer, der oprindelig er i STOFAs grundpakke, hvis Afik begynder at redigere i denne, uden meromkostning for brugeren. Alternativt give brugeren mulighed for, i et rimeligt omfang, og inden for STOFAs oprindelige grund-

6 Side 6 pakke, selv at sammensætte sine programmer. F,eks. vælge tyske kanaler fra til fordel for de nordiske. Argumentation: Det er et stort problem for brugere, som ser norsk tv, når enten NRK1 eller NRK2 bliver valgt fra af Afik, da disse to kanaler samsender. Det sker især ved idrætsbegivenheder, men også omkring de daglige lokale nyheder fra hele Norge. TILFØJELSE TIL ÆNDRINGSFORSLAG 1: VEDR: NRK1 & NRK2: Stofa oplyser, at det IKKE er muligt, at f.eks. tilkøbe NRK2, hvis man ønsker dette. De er nemlig klar over, at NRK1 og 2 hænger sammen og ofte samsender. (Dvs. starter en udsendelse på den ene kanal og fortsætter den på den anden). Desuden er prisen for programmet så lav, at de end ikke har overvejet at fjerne den fra deres egen grundpakke. Formanden præciserede, at der ikke findes en Stofa grundpakke. Bestyrelsen vil som tidligere nævnt arbejde for at få flest mulige kanaler med i den pulje, som der kan tilkøsbes kanaler fra hos Stofa. Forslaget faldt. Mellem punkt 4 og 5 var der en kort pause, hvor der blev trukket lod om fine præmier sponsoreret af TV udbyderne. 5) Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår. Formanden tilføjede følgende afsnit til formandsberetningen: "Den teknologiske udvikling går hurtigt, og i samarbejde med ASIK og de øvrige antenneforeninger i byen igangsætter vi nu en gennemgang af hele vores net. Dette arbejde skulle gerne munde ud i, at det rådgivende ingeniør firma kommer med et uvildigt forslag til hvilke opgraderinger, der skal udføres i nettet, og til hvorledes, de opgraderinger kan finansieres." Kassereren gennemgik herefter budgettet for Der er øgede udgifter til personale og IT, da bestyrelsen forventer at ansætte en administrativ medarbejder til varetagelse af foreningens kontoropgaver således, at foreningens konsulent kan koncentrere sig om det praktiske arbejde hos medlemmerne. Der er indgået en serviceaftale med Haugaard Jepsen til 1,3 millioner kroner. Nogen af de øvrige poster reduceres eller falder bort, fordi de indgår i denne aftale. Presset på kablerne stiger pga. TV via nettet, f.eks. Netflix og Start Forfra, og selv om mange i stigende grad bruger trådløst, så kan de luftbårne signaler ikke sikre forsyningssikkerheden. Derfor skal anlægget indenfor en overskuelig årrække opgraderes. I dag er der 500 tilslutninger til hvert af de knudepunkter, hvor fiberen går over i antennekablerne. Dette antal skal med tiden bringes ned på 250, men der kommer ikke fiber ud til de enkelte husstande. Der vil heller ikke blive tale om, at der skal graves i hele byen. Der vil kun blive gravet mellem knudepunkterne og de enkelte husstande og kun i de nødvendige områder, hvilket hovedsagligt vil være i midtbyen. Vi får signal fra Stofa, og Stofa er lige blevet opkøbt af SE. SE er ikke længere med i Waoo samarbejdet, men selv om de var, ville antenneforeningen ikke bare kunne koble sig på TreFors fibernet.

7 Side 7 Det rådgivende Ingeniørfirma Brix & Kamp vil gennemgå anlægget og komme med forslag til den kommende opgradering, men pt. forventes det, at antenneforeningen i 2017 vil få en udgift på mellem 10 og 20 millioner kroner, som kan finansieres på flere måder. Der er pt. en kontrakt mellem antenneforeningerne og Stofa, hvor Stofa har taget udgiften til nedgravning af fiberen mod, at de en årrække har eneretten til at levere de digitale ydelser i nettet. Stofa vil også gerne påtage sig udgiften til opgraderingen af nettet mod en forlængelse af eneretten. Kontrakten med Stofa udløber i 2017, og der er endnu ikke taget stilling til hvilken leverandør, der skal levere hhv. programmer og internet derefter. Et evt. forslag til leverandørskifte vil blive forelagt generalforsamlingen. Det er også muligt, at andre leverandører vil medfinansiere opgraderingen af et i øvrigt toptrimmet anlæg mod at få adgang til anlægget efter Finansieringen kunne også klares ved at optage et lån, så udgiften bliver fordelt over en årrække svarende til tilbagebetalingen. Alternativt er det muligt at lade kontingentet stige allerede nu (2015) og dermed foretage en opsparing til de kommende udgifter. I forsamlingen var der mest stemning for at holde kontingentet i ro, dels for at kunne konkurrere med andre TV leverandører, og dels for fortsat at være en attraktiv fusionspartner for de andre antenneforeninger i sammenslutningen. Drøftelsen omkring den store investering tages op igen til næste år, når der er større klarhed over projektet. Konsulenten arbejder - med få undtagelser - fra kl. 8 til kl. 18, 360 dage om året. Enkelte medlemmer udtrykte utilfredshed med konsulentens løn, der i 2013 havde overskredet budgettet med ca. kr Dels var der utilfredshed med, at bestyrelsen havde overskredet sit mandat ved overskridelsen af budgettet. Dels var der utilfredshed med, at der i budgettet 2015 var budgetteret med en stigning i personaleudgifterne på 20% pga. ansættelse af en administrativ medarbejder til udokumenterede opgaver. Der blev stillet spørgsmålstegn ved proceduren omkring vedtagelsen af budgettet. Betød en godkendelse af det foreslåede kontingent, at budgettet var godkendt og vice versa, og betød en godkendelse af budgettet, at de enkelte poster i budgettet var godkendt? Et medlem tilkendegav, at konsulentens løn ikke var i orden og efterlyste et budgetalternativ, hvor kontingentet blev sat ned. Der blev dog ikke fremsat konkrete forslag til ændring af budgettet. Der var ingen stemmer imod et uændret kontingent. Et grundkontingent på kr. 300 plus moms i 2015 var hermed vedtaget og budgettet taget til efterretning. 6) Valg af bestyrelsesmedlememer og to bestyrelsessuppleanter. Stemmerne fordelte sig med 40 stemmer til Carl-Erik Madsen, 40 stemmer til Peter Madsen, 37 stemmer til Vibeke Futtrup og 24 stemmer til Morten Frydendall. Carl-Erik Madsen, Peter Madsen og Vibeke Futtrup var dermed valgt til bestyrelsen for en periode på to år. Morten Frydeldall og Palle Lysbjerg blev uden modkandidater valgt som bestyrelsessuppleanter for et år. 7) Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev uden modkandidater genvalgt som interne revisorer. Viggo Buchholt blev uden modkandidat genvalgt som revisorsuppleant.

8 Side 8 8) Eventuelt. Et medlem har set en sportskanal, som sender et program udelukkende om KIF håndbold. Dette kunne lyde som en af YouSees kanaler, men medlemmet kan evt. kontakte TV Kolding og høre, om de vil lave noget tilsvarende. Et medlem ønskede TV2 News i grundpakken. Et medlem foreslog at lukke de to infokanaler, TV Syd og Ekstrakanalen. Infokanalerne betyder meget for de lokale i hhv. Bramdrupdam og i Skovparken, og af tekniske grunde er Stofa nødt til at sende signalerne til hele byen. Desuden fylder kanalerne kun det halve af en normal kanal, så det vil ikke give meget plads at fjerne dem. TV Syd skal være i grundpakken. Ekstrakanalen viser kun kanaler, som haves i forvejen. Det ville være rart, hvis der kunne sendes kanaler, som ikke i forvejen ligger i udvalget. De latinske kanaler (fransk, spansk, italiensk) er ikke på programfladen, da de får for få stemmer i afstemningerne. I dag forhandles der ikke fjernsyn i detailhandlen, som kun modtager analoge signaler. Det er derimod vigtigt at sikre sig, at det fjernsyn, som man køber, har den rigtige tuner. DVB-T er til signaler modtaget med tagantenne. Fjernsyn med dette mærke kan ikke modtage digitalt signal fra antenneforeningen. For at kunne modtage digitale signaler fra antenneforeningen skal fjernsynet være mærket DVD-C, hvor C står for kabel. I forbindelse med det analoge sluk vil antenneforeningen sammen med Stofa forsøge at finde en acceptabel løsning for de medlemmer, som pt. ser analogt TV. Der vil komme nærmere information om, hvilke muligheder medlemmer med analoge TV har for at modtage digitale signaler. Et medlem kunne oplyse, at de billige bokse til kr. 500 i detailhandlen er udmærkede også til USB-optagelser. Boksene virker også på B&O fjernsyn. Når der laves "video"-optagelser digitalt på USB eller på harddisk, kan optagelserne kun afspilles på samme TV, som de er optaget på. Et medlem har af Kulturstyrelsen fået oplyst, at antenneforeningen er pligtig til at oplyse priserne på de enkelte kanaler. På hjemmesiden er der kommet link til listepriserne på betalingskanalerne, men de rabatter, som antenneforeningen har forhandlet sig frem til, vil ikke og skal ikke oplyses. Antenneforeningen vedligeholder anlægget frem til første stik i husstanden, dog er gravearbejde på medlemmets grund ikke inkluderet. Det er antenneforeningen, der betaler, hvis kablet i vejen går i stykker. Nogle af de fremtidige udgifter til stikledninger er nu lagt ind i serviceaftalen med Haugaard Jepsen. Noder er punkter, hvor lyslederen/fiberen går over i kobberet/antennekablet. To lysledere går ind i kassen, og en kobberledning kommer ud. Vi har masser af fibre fra hovedstationen og ud til de forskellige noder, så den tidligere debatterede opgradering skal ske på kobbersiden af noden. De to delegerede, som ikke blev genopstillet i 2013, blev ikke fravalgt, fordi de ikke ville følge bestyrelsen, men fordi de ikke ville følge generalforsamlingen. Der er plads til forskellige holdninger både i antenneforeningen og i bestyrelsen, men der er ikke plads til at modarbejde generalforsamlingens beslutninger. Antennesammenslutningens andre foreninger har forhandlet en programaftale på plads baseret på Fordelsaftale 3, mens AFiK har forhandlet en aftale på plads baseret på For-

9 Side 9 delsaftale 2. AFiK har måtte acceptere en rabat, som er mindre end de andre antenneforeningers rabat med et beløb, der omtrentligt svarer til merprisen for Fordelsaftale 3. Det åbne bestyrelsesmøde, som blev afviklet 14 dage før generalforsamlingen, blev positivt modtaget. Det blev foreslået, at der efter hvert bestyrelsesmøde bliver lagt et beslutningsreferat på hjemmesiden. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. Kolding, den 7. maj 2014 Lars P. Henriksen Dirigent Vibeke Futtrup Referent

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016.

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. Side 1 af 8 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Referat Laugsforsamling 2016.

Referat Laugsforsamling 2016. Hvalsø den 31. marts 2016. Referat Laugsforsamling 2016. I henhold til Hvalsø NV Antennelaugs vedtægter 8, indkaldes der hermed til Laugsforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Vangkildegårds

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen Referat fra den stiftende generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, torsdag den 14. april 2005 kl. 19:00 i KFUM-Hallerne, Peter Tofts Vej. 1. Velkomst. Stepan Svoboda bød velkommen. 2. Valg

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen Erik Kempf,

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 3/3 2010 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 97 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var medbragt 2 fuldmagter.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Referat Af ordinær generalforsamling i Yderholm Antenneforening: Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Ændring i bestyrelsen Bestyrelsesmedlem for boligorganisationer Lars Peter Jensen forlod

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2013

Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamling i Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 12. februar 2013 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra. Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010

Referat fra. Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010 Til stede repr. fra Himmerland afd. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 51, Bohrparken, CW Obel Kollegiet, Aalborg Int. Kollegium, Alfred Nobel Kollegiet, Esbjergparken,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Beretning Antenneforeningens 41. beretning.

Beretning Antenneforeningens 41. beretning. Beretning 2013. Antenneforeningens 41. beretning. Året 2013 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Bestyrelsen har i løbet af året holdt bestyrelsesmøder, en del af disse møder

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen. Start: 19.00 Slut: 20.05 1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Referat Generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 23. februar 2016 kl. 19, Lyshøjskolen Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling og orienterede om, at Palle Jensen fra

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt.

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/3-2011 Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni,

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 seragershinde ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 Vision: Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den rnålsætninq, vi altid har arbejdet ud fra,

Læs mere

Resultat 2015 Plus Fra mp. Fra fp. Fra gp. Minus I alt Grundpakken 59 43 16 11 48. Mellempakken 68 58 10 12 56

Resultat 2015 Plus Fra mp. Fra fp. Fra gp. Minus I alt Grundpakken 59 43 16 11 48. Mellempakken 68 58 10 12 56 Referat fra generalforsamling 24. marts 2015 i Midtfyns Fritidscenter Afbud fra bestyrelsen: Jan Jørgensen Offentlig godkendt revisor Anders Korsgaard deltog. I generalforsamlingen deltog 35 (2014: 25

Læs mere

X Navn Adresse 3650 Ølstykke

X Navn Adresse 3650 Ølstykke X Navn Adresse 3650 Ølstykke Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Tilstede: Bestyrelsen (5), suppleanter (1) der var afbud fra Arne (1) og 31 medlemmer = 37 deltagere Bilag: Bilag 1: Bestyrelsens beretning, 3 sider. Bilag 2: Revideret årsregnskab 2010, 1 side. Bilag

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat af generalforsamling 29. april 2009

Referat af generalforsamling 29. april 2009 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 10. maj 2009 Referat af generalforsamling 29. april 2009 År 2009, den 29. april kl. 21.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat fra Ordinær Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Lyshøjskolens festsal i kælderen, indgang C Dagsorden i henhold

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård.

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og

Læs mere

Holme Olstrup Antenneforening. Vedtægter for Holme Olstrup antenneforening

Holme Olstrup Antenneforening. Vedtægter for Holme Olstrup antenneforening Vedtægter for Holme Olstrup antenneforening 1 Foreningens navn er "Holme-Olstrup Antenneforening" - forkortet og omtalt som Antenneforeningen i efterfølgende paragraffer. 2 Antenneforeningens formål: Foreningens

Læs mere

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Praktiske informationer fra antenneforeningen Generalforsamling Som det vil kunne ses af oplæg til pakkepriser, så har

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Nøragersminde antenneforening blev stiftet for 20 år siden. Den 19. Januar1988 afholdt Nøragersminde antenneforening stiftende generalforsamling

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere