Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1"

Transkript

1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i hht. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. De to interne revisorer blev valgt som stemmetællere. 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. Medlemmerne AFiK har pr. 1. april medlemmer, så vi har været i stand til at fastholde vores medlemmer trods en stigende konkurrence fra elselskaber og teleselskaber. Ca medlemmer har den fulde pakke. Dette tal er dog faldende, idet mange medlemmer ønsker at skifte til enten mellempakken eller grundpakken. På generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen opfordret til at gå i dialog med de resterende antenneforeninger i sammenslutningen om en mulig fusion med AFiK. Der var ingen af de andre foreninger, der har ønskede at fusionere, så derfor besluttede bestyrelsen at lave en betinget udmeldelse af antennesammenslutningen. Udmeldelsen var betinget af en ændring i vores vedtægter, hvor der står, at vi forpligter os til at være medlem af antennesammenslutningen. Udmeldelsen blev afvist af bestyrelsen i ASIK med henvisning til, at udmeldelsen var betinget. Vi har herefter fået tilsagn fra flere foreninger om en dialog vedr. fusion, hvis vi trak udmeldelsen tilbage. Indtil videre bliver det ved snakken. Økonomien. Det er fortsat svært at få indtægter og udgifter på programmer og afgifter til at gå op. Det skyldes de pakkeskift, der foretages i løbet af året, men differencen i det opkrævede, og det, vi betaler leverandørerne, vil blive reguleret på 4. kvartals opkrævning hvert år, og pr. 1. januar 2014 mangler vi at tilbagebetale kr. til medlemmerne, hvilket i gennemsnit er 10 kr. pr medlem. Tab på debitorer er stadig stort, men i takt med prisstigningerne på TV pakkerne vil dette beløb selvfølgelig også stige. Vi har, i samarbejde med TreFor, arbejdet intenst på at minimere tabet. Vi vil så tidligt som muligt have besked om dårlige betalere, så vi kan lukke for forsyningen af TV. Anlægget. Vedligeholdelsen af anlægget er som altid en stor post i regnskabet. Vi indhentede et tilbud fra Dansk Kabel TV på en service kontrakt og bad samtidig Haugaard Jepsen udarbejde et tilbud på en kontrakt. Vi valgte tilbuddet fra Haugaard Jepsen, da det var det billigste. Vi vil nu fremadrettet følge udviklingen og vurdere, om en servicekontrakt er mere fordelagtig end at betale efter regning. I tilllæg til tilbuddet indgår der en aftale om udskiftning af 100 forstærkere om året. Det vil sige, at vores forstærkere udskiftes med et interval på 12 år. Programmer. Der er kommet to nye kanaler på nettet: TV2 Fri i mellempakken og TV3 Sport2 i fuldpakken. Kanalerne har været gratis i 2013, men der skal betales for dem i 2014.

2 Side 2 Vi skal senere i dag afgøre, om der skal slukkes for det analoge signal i Det vil give mere plads til flere digitale kanaler og digitale tjenester. Vi ønsker, at vores medlemmer får endnu større valgfrihed med hensyn til, hvilke programmer man ønsker at modtage. En af de store udbydere i Danmark har indført et noget anderledes koncept end det kendte med fast pakkeindhold. Det går ud på, at man vælger grundpakken og derefter frit kan vælge 10 kanaler og betale for mellempakken. Vælger man fuldpakken, kan der vælges 24 kanaler efter eget ønske. Dette koncept med en fast pris for en selv-blandet pakke blev faktisk foreslået af et af vores medlemmer helt tilbage i Vi håber naturligvis, at vores leverandør kommer med et lignende tilbud til vores medlemmer. Stofa indfører i stigende grad fast pakkeindhold. Med det faste pakke indhold vil der kunne opnås en bedre pris på de forskellige programmer, når der forhandles med programudbyderne. Fravælger man som forening det faste pakkeindhold, så er der tjenester, man ikke kan benytte bl.a. Start Forfra og Web TV på en del programmer. Det er dog klausuler, som Stofa har indført. Det er ikke programselskaberne, der forlanger det. Aktiviteter. Stofa har i 2013 lavet salgsfremstød forskellige steder i Kolding, hvor medlemmerne kunne høre om de nye digitale muligheder, Der var stor interesse for arrangementerne, hvor man igen kunne få en forfriskning og en frikadelle. Jeg har lige i dag modtaget en invitation til frikadeller i Parkhallen her i foråret, så det må være noget der er tilfredshed med. Der er ekspederet sager i 2013, det er fejlmeldinger og pakkeskift. Der er stadig en hel del telefonhenvendelser om dårligt signal, men de fleste får løst deres problem med et nyt stykke kabel mellem TV og antennedåse. Hovedparten af pakkeskift bestilles via vores hjemmesides selvbetjening. Det er rigtig fint. På den måde får vi alle oplysninger og kan finde tilbage i historikken, hvis der opstår problemer. I landsorganisationen Forenede Danske Antenneforeninger har der været omstruktureringer, og i AFiK kan vi glæde os over, at Curt Andersen, der er i vores bestyrelse, igen blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Derudover deltager AFiK i en Stofa ERFA gruppe under Forenede Danske Antenneforeninger, og i gruppen diskuterer de tilmeldte antenneforeninger emner relateret til deres samarbejde med Stofa. Jeg har også selv for nylig deltaget i et møde mellem Århus, Aalborg, Horsens og Kolding om fælles fodslag. Vi repræsenterer over medlemmer, hvilket er over halvdelen af Stofas medlemmer. På generalforsamlingen i 2013 vedtog forsamlingen at sige nej til Fordelsaftale 3, idet det kun er medlemmer med Stofa Internet, der kan gøre brug af de elementer, der indgår i aftalen. Det er stadigvæk under halvdelen af vores medlemmer, der har Stofa som internet udbyder, så derfor er bestyrelsen stadig af den mening, at ikke alle medlemmer skal betale for fordelene, men kun de medlemmer, der gør brug af dem. Vi siger naturligvis ikke nej til fordelsaftalen, vi siger kun nej til at betale for den kollektivt. Bestyrelsen erfarede så, at ikke alle vores delegerede til delegeretforsamlingen i antennesammenslutningen arbejdede målrettet med den beslutning, der var truffet på gene-

3 Side 3 ralforsamlingen, så vi blev nødt til ikke at genopstille to af vores delegerede til antennesammenslutningen. Bestyrelsen forventer af de delegerede, at de beslutninger, der bliver truffet på generalforsamlingen, også er dem, der arbejdes på at få gennemført. Det giver ikke rigtig mening, hvis vi beslutter noget på generalforsamlingen, og så efterfølgende forsøger at lave andre aftaler. Fremtiden. Bestyrelsen overvejer at ansætte en administrativ medhjælp på halv tid. Vedkommende skal passe telefon, taste ordrer ind i loggen og varetage andre former for kontorarbejde. Bestyrelsen håber, at generalforsamlingen vil bakke denne ide op, ved at godkende de øgede personaleomkostninger i budgettet for Bestyrelsen har stillet forslag om, at antenneforeningen pr. 1/ lukker for de analoge kanaler, så vi på den måde får plads til flere digitale kanaler og digitale tjenester. Tilbage i 2009 blev det analoge sluk gennemført for de luftbårne signaler. Siden da er der også i kabelnettene gradvist blevet lukket for flere og flere analoge kanaler, der hver især optager ligeså meget plads i nettet som fire digitale kanaler. I noget af den mellemliggende periode har det været muligt for AFiKs medlemmer at få tilskud til køb af en Zaptor boks, hvilket ikke særligt mange har gjort brug af. På den baggrund foreslår bestyrelsen, at vi nu lukker helt for alle analoge kanaler. Hvis forslaget vedtages, vil der naturligvis blive informeret om processen, og vi vil forsøge at finde en løsning for de medlemmer, som endnu ikke modtager digitale TV signaler. Efter formandens beretning var der ingen spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen, og beretningen blev godkendt. 3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. Kassereren gennemgik resultatopgørelsen, balancen samt note 1-8 (årsrapporten side 8 13), og efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen. Den manglende tilbagebetaling af programafgifter blev i formandsberetningen angivet til kr Dette beløb fremgår ikke af regnskabet, da kr er det beløb, der mangler at blive tilbagebetalt af programafgifter akkumuleret over flere år. Beløbet i regnskabet er, hvad der netto er tilbagebetalt til medlemmerne i Øvrige skyldige poster er revisor og el. Anlæggets værdi føres ikke som et anlægsaktiv. AFiK ejer sin del af anlægget men skylder fortsat ca. kr. 6 millioner til Stofa. Anlægget vil være betalt ud i Indtægterne og omkostningerne i forbindelse med pakkeskift balancerer ikke. En af årsagerne hertil er bl.a., at medlemmer, som ønsker midlertidig lukning, betaler for både montering og afmontering af filter på en gang, men at der kan gå meget lang tid mellem hhv. montering og afmontering. Derved kommer en del af omkostningen senere end indtægten. Medlemmers restancer er fortsat et højt beløb, og der er stadig gang i processen med at finde den procedure, som begrænser tabet mest muligt. Pt. arbejdes der på, at antenneforeningen får oplysning om manglende indbetalinger på et tidligere tidspunkt, så der

4 Side 4 hurtigere kan blive lukket for tilslutningerne. Målet er at et givet medlem maksimalt kan komme til at skylde for tre måneders antennebidrag. Et medlem foreslog, at antennebidraget kunne betales så meget forud, at antenneforeningen havde modtaget medlemmernes betaling, inden den blev påført omkostningerne i forbindelse med programafgifterne. At en lejers manglende betaling, fører til en plombering af tilslutningen, betyder ikke, at tilslutningen lukkes, så ejeren påføres omkostninger ved en genetablering af forbindelsen. Den samlede omkostning for opkrævninger hos TreFor virker høj, men opgjort pr. medlem kan det ikke gøres meget billigere. En meget stor fordel ved at lade TreFor varetage opkrævningerne er, at antenneforeningen ikke behøver at beskæftige sig med flytninger og adresseforandringer. Regnskabet blev herefter godkendt. 4) Indkomne forslag. Ved en teknisk fejl var der to forslag, der begge var nummereret som ) Stop for distribution af analoge TV-signaler pr. 1. januar Den væsentligste grund til at slukke for de analoge kanaler er at skaffe plads til digitale kanaler og især digitale tjenester i nettet. Det er ikke fordi, der forventes flere digitale tjenester, men brugen af de eksisterende digitale tjenester som VOD (video on demand) og Start Forfra forventes at stige kraftigt i årene fremover. Allerede nu er der punkter i nettet, som er tæt på at være overbelastet, hvilket de berørte medlemmer vil opleve som pixeleringer i TV-billedet eller langsomt internet. Der betales pt. dobbelt Copydan-afgift af de analoge kanaler. Kr. 11 for den analoge version og kr. 11 for den digitale version, men derudover er der ingen direkte omkostninger ved at udsende de analoge kanaler. Det er ikke nødvendigt at anskaffe nyt fjernsyn for at kunne se de digitale kanaler. En DVB-C tuner til kr. 500 er nok, og med sådan en boks vil det oftest også være muligt at optage programmer på et USB drev. Det vides ikke hvor mange, der rent faktisk ser analoge kanaler, men antenneforeningen vil gøre, hvad den kan, for at skaffe billige bokse (Stofa SmartTV) til de berørte medlemmer. Da de i Sønderborg lukkede for det analoge signal og udleverede gratis bokse, blev der ikke afhentet en eneste. 43 stemte for forslaget, 2 stemte imod og 7 stemte blank. Forslaget var dermed vedtaget. 4-1) Forslag til generalforsamlingen: Bestyrelsen pålægges at arbejde for at få en TV-kanal med klassisk musik. Begrundelse: Vi skal tilgodese de medlemmer, som har interesse for at se og lytte til klassisk musik. Den mulighed har de kun i ringe omfang nu. Alle indlæg vedrørende kanalvalg henhører under punkt 8, eventuelt, men da forslaget var stillet, valgte dirigenten at lade forslagsstilleren få svar på sit spørgsmål.

5 Side 5 Det er i dag muligt at tilkøbe enkeltkanaler hos Stofa oveni den TV pakke, som medlemmet aftager fra antenneforeningen. Dette forudsætter, at medlemmet har Stofa SmartTV med et aktivt kort. Det er bl.a. muligt at tilkøbe Mezzo, som er en kanal med klassisk musik. Bestyrelsen vil gerne arbejde for, at der bliver flere kanaler at vælge imellem til afstemningerne, men kanalerne kommer kun med i programudbuddet, såfremt tilstrækkeligt med medlemmer stemmer på dem i brugerundersøgelserne. Bestyrelsen vil også gerne arbejde for at få flere kanaler med i puljen af kanaler, som kan tilkøbes hos Stofa, men pt. er der af tekniske grunde ikke plads til flere kanaler i puljen. Forslaget blev derefter vedtaget med 7-8 stemmer imod forslaget. 4-2) FORSLAG TIL VEDTÆGTER Set i lyset af den aktuelle programsammensætning og - især - priserne på de enkelte kanaler, bør der sættes en max. grænse for hvor mange fodboldkanaler, der købes ind til foreningen. Det er de absolut dyreste og mest nicheprægede udbud, vi har, derfor bør de ikke overrepræsenteres i Afik's udbud. Argumentation: Kanal 8 er, bortset fra én gang i ugen, én lang række af genudsendelser af søsterkanalen Kanal 9, som også er noget tyndbenet i udbuddet udover fodbold, naturligvis. Det samme, dog ikke lige så udpræget, kan siges om Viasat Sport 1 og 2. Flere af de kampe, de viser, kan ses samtidigt på én af Afik's andre kanaler. F.eks. sender 3+ og Kanal6 nøjagtigt de samme kampe samtidigt hver weekend. Disse kanaler er dyre at tage ned, så man kunne vel vælge en af dem fra (evt. den dyreste) og bruge pengene til andre programindkøb. Vi modtager i øvrigt også Eurosport 1+2. Så Afik ER rigeligt dækket ind på sportsområdet. PS! Jeg er selv tosset med al idræt og især fodbold. Så, det er ikke derfor, jeg vil have færre af disse programmer. Det er i min verden bare ufornuftigt, at bruge så mange midler på et forholdsvis tyndt programudbud, som kun har seere 1-2 gange ugentligt og ellers bare trækker penge resten af tiden. Formanden slog fast, at der ikke laves paragraffer vedr. kanaludbuddet i vedtægterne. Der holdes hvert andet efterår en afstemning blandt alle ASIK's medlemmer. Valgmaterialet sendes ud i brev til medlemmerne, men selve afstemningen foregår via internettet. Har et medlem ikke selv internet, kan der fås hjælp på f.eks. biblioteket, og antenneforeningens konsulent er også klar til at hjælpe. Stemmeprocenten ved brugerundersøgelserne ligger på %, hvilket er en højere stemmedeltagelse end da, der både blev stemt via brev og via internet. Det er resultatet af afstemningen, som er afgørende for om en kanal kommer med i udbuddet. I bestyrelsen bliver der ikke sagt nej til en kanal, som medlemmerne har stemt på, og sportskanalerne får generelt mange stemmer. Løsningen er ikke at lave nye pakker, da hver pakke optager en kanalplads. Ønsker et medlem kun at modtage nogle få kanaler fra fuldpakken, kan disse i stedet tilkøbes til mellempakken, så medlemmet undgår sportskanalerne. Dirigenten sendte forslaget til afstemning. Ingen stemte for forslaget, som dermed faldt. 4-3) FORSLAG TIL VEDTÆGTER: Afik forpligter sig til at udbyde de programmer, der oprindelig er i STOFAs grundpakke, hvis Afik begynder at redigere i denne, uden meromkostning for brugeren. Alternativt give brugeren mulighed for, i et rimeligt omfang, og inden for STOFAs oprindelige grund-

6 Side 6 pakke, selv at sammensætte sine programmer. F,eks. vælge tyske kanaler fra til fordel for de nordiske. Argumentation: Det er et stort problem for brugere, som ser norsk tv, når enten NRK1 eller NRK2 bliver valgt fra af Afik, da disse to kanaler samsender. Det sker især ved idrætsbegivenheder, men også omkring de daglige lokale nyheder fra hele Norge. TILFØJELSE TIL ÆNDRINGSFORSLAG 1: VEDR: NRK1 & NRK2: Stofa oplyser, at det IKKE er muligt, at f.eks. tilkøbe NRK2, hvis man ønsker dette. De er nemlig klar over, at NRK1 og 2 hænger sammen og ofte samsender. (Dvs. starter en udsendelse på den ene kanal og fortsætter den på den anden). Desuden er prisen for programmet så lav, at de end ikke har overvejet at fjerne den fra deres egen grundpakke. Formanden præciserede, at der ikke findes en Stofa grundpakke. Bestyrelsen vil som tidligere nævnt arbejde for at få flest mulige kanaler med i den pulje, som der kan tilkøsbes kanaler fra hos Stofa. Forslaget faldt. Mellem punkt 4 og 5 var der en kort pause, hvor der blev trukket lod om fine præmier sponsoreret af TV udbyderne. 5) Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår. Formanden tilføjede følgende afsnit til formandsberetningen: "Den teknologiske udvikling går hurtigt, og i samarbejde med ASIK og de øvrige antenneforeninger i byen igangsætter vi nu en gennemgang af hele vores net. Dette arbejde skulle gerne munde ud i, at det rådgivende ingeniør firma kommer med et uvildigt forslag til hvilke opgraderinger, der skal udføres i nettet, og til hvorledes, de opgraderinger kan finansieres." Kassereren gennemgik herefter budgettet for Der er øgede udgifter til personale og IT, da bestyrelsen forventer at ansætte en administrativ medarbejder til varetagelse af foreningens kontoropgaver således, at foreningens konsulent kan koncentrere sig om det praktiske arbejde hos medlemmerne. Der er indgået en serviceaftale med Haugaard Jepsen til 1,3 millioner kroner. Nogen af de øvrige poster reduceres eller falder bort, fordi de indgår i denne aftale. Presset på kablerne stiger pga. TV via nettet, f.eks. Netflix og Start Forfra, og selv om mange i stigende grad bruger trådløst, så kan de luftbårne signaler ikke sikre forsyningssikkerheden. Derfor skal anlægget indenfor en overskuelig årrække opgraderes. I dag er der 500 tilslutninger til hvert af de knudepunkter, hvor fiberen går over i antennekablerne. Dette antal skal med tiden bringes ned på 250, men der kommer ikke fiber ud til de enkelte husstande. Der vil heller ikke blive tale om, at der skal graves i hele byen. Der vil kun blive gravet mellem knudepunkterne og de enkelte husstande og kun i de nødvendige områder, hvilket hovedsagligt vil være i midtbyen. Vi får signal fra Stofa, og Stofa er lige blevet opkøbt af SE. SE er ikke længere med i Waoo samarbejdet, men selv om de var, ville antenneforeningen ikke bare kunne koble sig på TreFors fibernet.

7 Side 7 Det rådgivende Ingeniørfirma Brix & Kamp vil gennemgå anlægget og komme med forslag til den kommende opgradering, men pt. forventes det, at antenneforeningen i 2017 vil få en udgift på mellem 10 og 20 millioner kroner, som kan finansieres på flere måder. Der er pt. en kontrakt mellem antenneforeningerne og Stofa, hvor Stofa har taget udgiften til nedgravning af fiberen mod, at de en årrække har eneretten til at levere de digitale ydelser i nettet. Stofa vil også gerne påtage sig udgiften til opgraderingen af nettet mod en forlængelse af eneretten. Kontrakten med Stofa udløber i 2017, og der er endnu ikke taget stilling til hvilken leverandør, der skal levere hhv. programmer og internet derefter. Et evt. forslag til leverandørskifte vil blive forelagt generalforsamlingen. Det er også muligt, at andre leverandører vil medfinansiere opgraderingen af et i øvrigt toptrimmet anlæg mod at få adgang til anlægget efter Finansieringen kunne også klares ved at optage et lån, så udgiften bliver fordelt over en årrække svarende til tilbagebetalingen. Alternativt er det muligt at lade kontingentet stige allerede nu (2015) og dermed foretage en opsparing til de kommende udgifter. I forsamlingen var der mest stemning for at holde kontingentet i ro, dels for at kunne konkurrere med andre TV leverandører, og dels for fortsat at være en attraktiv fusionspartner for de andre antenneforeninger i sammenslutningen. Drøftelsen omkring den store investering tages op igen til næste år, når der er større klarhed over projektet. Konsulenten arbejder - med få undtagelser - fra kl. 8 til kl. 18, 360 dage om året. Enkelte medlemmer udtrykte utilfredshed med konsulentens løn, der i 2013 havde overskredet budgettet med ca. kr Dels var der utilfredshed med, at bestyrelsen havde overskredet sit mandat ved overskridelsen af budgettet. Dels var der utilfredshed med, at der i budgettet 2015 var budgetteret med en stigning i personaleudgifterne på 20% pga. ansættelse af en administrativ medarbejder til udokumenterede opgaver. Der blev stillet spørgsmålstegn ved proceduren omkring vedtagelsen af budgettet. Betød en godkendelse af det foreslåede kontingent, at budgettet var godkendt og vice versa, og betød en godkendelse af budgettet, at de enkelte poster i budgettet var godkendt? Et medlem tilkendegav, at konsulentens løn ikke var i orden og efterlyste et budgetalternativ, hvor kontingentet blev sat ned. Der blev dog ikke fremsat konkrete forslag til ændring af budgettet. Der var ingen stemmer imod et uændret kontingent. Et grundkontingent på kr. 300 plus moms i 2015 var hermed vedtaget og budgettet taget til efterretning. 6) Valg af bestyrelsesmedlememer og to bestyrelsessuppleanter. Stemmerne fordelte sig med 40 stemmer til Carl-Erik Madsen, 40 stemmer til Peter Madsen, 37 stemmer til Vibeke Futtrup og 24 stemmer til Morten Frydendall. Carl-Erik Madsen, Peter Madsen og Vibeke Futtrup var dermed valgt til bestyrelsen for en periode på to år. Morten Frydeldall og Palle Lysbjerg blev uden modkandidater valgt som bestyrelsessuppleanter for et år. 7) Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev uden modkandidater genvalgt som interne revisorer. Viggo Buchholt blev uden modkandidat genvalgt som revisorsuppleant.

8 Side 8 8) Eventuelt. Et medlem har set en sportskanal, som sender et program udelukkende om KIF håndbold. Dette kunne lyde som en af YouSees kanaler, men medlemmet kan evt. kontakte TV Kolding og høre, om de vil lave noget tilsvarende. Et medlem ønskede TV2 News i grundpakken. Et medlem foreslog at lukke de to infokanaler, TV Syd og Ekstrakanalen. Infokanalerne betyder meget for de lokale i hhv. Bramdrupdam og i Skovparken, og af tekniske grunde er Stofa nødt til at sende signalerne til hele byen. Desuden fylder kanalerne kun det halve af en normal kanal, så det vil ikke give meget plads at fjerne dem. TV Syd skal være i grundpakken. Ekstrakanalen viser kun kanaler, som haves i forvejen. Det ville være rart, hvis der kunne sendes kanaler, som ikke i forvejen ligger i udvalget. De latinske kanaler (fransk, spansk, italiensk) er ikke på programfladen, da de får for få stemmer i afstemningerne. I dag forhandles der ikke fjernsyn i detailhandlen, som kun modtager analoge signaler. Det er derimod vigtigt at sikre sig, at det fjernsyn, som man køber, har den rigtige tuner. DVB-T er til signaler modtaget med tagantenne. Fjernsyn med dette mærke kan ikke modtage digitalt signal fra antenneforeningen. For at kunne modtage digitale signaler fra antenneforeningen skal fjernsynet være mærket DVD-C, hvor C står for kabel. I forbindelse med det analoge sluk vil antenneforeningen sammen med Stofa forsøge at finde en acceptabel løsning for de medlemmer, som pt. ser analogt TV. Der vil komme nærmere information om, hvilke muligheder medlemmer med analoge TV har for at modtage digitale signaler. Et medlem kunne oplyse, at de billige bokse til kr. 500 i detailhandlen er udmærkede også til USB-optagelser. Boksene virker også på B&O fjernsyn. Når der laves "video"-optagelser digitalt på USB eller på harddisk, kan optagelserne kun afspilles på samme TV, som de er optaget på. Et medlem har af Kulturstyrelsen fået oplyst, at antenneforeningen er pligtig til at oplyse priserne på de enkelte kanaler. På hjemmesiden er der kommet link til listepriserne på betalingskanalerne, men de rabatter, som antenneforeningen har forhandlet sig frem til, vil ikke og skal ikke oplyses. Antenneforeningen vedligeholder anlægget frem til første stik i husstanden, dog er gravearbejde på medlemmets grund ikke inkluderet. Det er antenneforeningen, der betaler, hvis kablet i vejen går i stykker. Nogle af de fremtidige udgifter til stikledninger er nu lagt ind i serviceaftalen med Haugaard Jepsen. Noder er punkter, hvor lyslederen/fiberen går over i kobberet/antennekablet. To lysledere går ind i kassen, og en kobberledning kommer ud. Vi har masser af fibre fra hovedstationen og ud til de forskellige noder, så den tidligere debatterede opgradering skal ske på kobbersiden af noden. De to delegerede, som ikke blev genopstillet i 2013, blev ikke fravalgt, fordi de ikke ville følge bestyrelsen, men fordi de ikke ville følge generalforsamlingen. Der er plads til forskellige holdninger både i antenneforeningen og i bestyrelsen, men der er ikke plads til at modarbejde generalforsamlingens beslutninger. Antennesammenslutningens andre foreninger har forhandlet en programaftale på plads baseret på Fordelsaftale 3, mens AFiK har forhandlet en aftale på plads baseret på For-

9 Side 9 delsaftale 2. AFiK har måtte acceptere en rabat, som er mindre end de andre antenneforeningers rabat med et beløb, der omtrentligt svarer til merprisen for Fordelsaftale 3. Det åbne bestyrelsesmøde, som blev afviklet 14 dage før generalforsamlingen, blev positivt modtaget. Det blev foreslået, at der efter hvert bestyrelsesmøde bliver lagt et beslutningsreferat på hjemmesiden. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. Kolding, den 7. maj 2014 Lars P. Henriksen Dirigent Vibeke Futtrup Referent

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 9. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamlingen 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 24. februar 2009 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 24. februar 2009 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 23. februar 2011, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2008:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2008: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 24. februar 2009, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010

Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010 Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010 Tune Menighedscenter, 22. april 2010 kl. 19.30 21.00 Beslutningsreferat Formanden Bernt Freiberg bød velkommen. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere