Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/579 Godkendelse af revisionspåtegnet åbningsbalance pr for Brønderslev Kommune /580 Tilskud til projekt selvforsørgere /581 Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte børn /582 Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab /583 Brønderslev Floorball Club - sponsorat /584 Lokalesituationen - ungdomsklubber /585 Skoleårets planlægning /586 Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet /587 Budgetprocedure - budget /588 Orientering Lukkede sager: 11/589 Vurdering af markedsleje 12/590 Indledende drøftelse om salg af areal 13/591 Salg af ejendom 14/592 Orientering Tillægsdagsorden lukket sag: 15/593 EU-udbud gadelys Tillægsdagsorden 2 - åben sag: 16/594 Økonomi i forbindelse med Rosengårdens ombygning

4 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 791 Åbne sager: 01/579 Godkendelse af revisionspåtegnet åbningsbalance pr for Brønderslev Kommune J.nr.: S01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Godkendelse af revisionspåtegnet åbningsbalance pr for Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender åbningsbalancen pr for Brønderslev Kommune at Byrådet tager beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 til efterretning. Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 6. marts 2008 besluttede Byrådet at oversende udarbejdet åbningsbalance pr til revisionen. Der foreligger nu beretning fra revisionen (Beretning nr. 1) om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen. Revisionen anfører i beretningen: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som Brønderslev kommune skal besvare over for tilsynsmyndigheden. Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen som det fremgår af den særlige påtegning hertil i al væsentlighed er udarbejdet på et endeligt og korrekt grundlag og aflagt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner. Den udarbejdede åbningsbalance kan herefter betragtes som endelig, og danner hermed udgangspunkt for regnskabsaflæggelsen for Bilag Beretning nr 1 - Beretning om tiltrædelse og åbningsbalance 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

5 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /580 Tilskud til projekt selvforsørgere J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Tilskud til projekt selvforsørgere.doc ÅBEN SAG BE/ØK Indstilling: Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 31. marts 2008, at Økonomiudvalget godkender, at projektet for selvforsørgere iværksættes. Brønderslev Kommune har fået bevilget kr. fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til et 1-årigt projekt for selvforsørgere. Fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Projektets hovedformål er at få afklaret og bragt den enkelte selvforsørgers kompetencer i anvendelse på det nordjyske arbejdsmarked og derved være medvirkende til den samlede families integration til fælles gavn for familien og arbejdsmarkedet. Gruppen af selvforsørgere er potentielle medarbejdere. Da de ikke modtager nogen forsørgelse fra det offentlige, og det offentlige samtidig ikke har en stor forpligtelse i forhold til denne gruppe, er det en overset arbejdskraftreserve, som man via en effektiv og målrettet indsats vil kunne hjælpe ind på arbejdsmarkedet. Det bærende element i projektet er at etablere en vejlederfunktion, hvis opgave kan være at støtte den enkelte i at finde job og afdække og afhjælpe den enkeltes barrierer i forhold til at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Dette gøres ved en individuel og målrettet indsats i forhold til den enkelte selvforsørger. Derved opnår selvforsørgeren et større kendskab til det danske arbejdsmarked, får opbygget et netværk og får hjælp til at få den fornødne dokumentation af de medbragte kvalifikationer fra hjemlandet. Projektet vil yderligere indeholde vejledning og rådgivning om arbejdsmarkedet, kultur og jobsøgning. Der vil være deltagelse i netværksmøder, kompetenceafklaring og udformning af ansøgninger og jobsøgning ude på virksomhederne. Deltagerne får alle afklaret deres kompetencer (kompetencekort via kompetenceafklaring på en virksomhed) og samtidig forventes det, at 50 % af de selvforsørgende vil deltage i relevante netværk. Målet er at 75 % vil være i job eller uddannelse efter projektperiodens udløb. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at projektet for selvforsørgere iværksættes. Brønderslev Kommune har fået bevilget kr. fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til et 1-årigt projekt for selvforsørgere. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

6 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 793 Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Godkendt.

7 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /581 Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte børn J.nr.: G12/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte børn.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 1. april 2008, at Byrådet tager undersøgelsen til efterretning med henvisning til de foranstaltninger, som er iværksat. Sagsfremstilling: I forbindelse med Ankestyrelsens rapport om praksisundersøgelse anmodede Ankestyrelsen i juni måned 2007 Brønderslev Kommune om at deltage i en praksisundersøgelse vedrørende anbringelse af børn og unge. En undersøgelse, hvor der var særligt fokus på, om kommunerne overholder lovgivningen i forhold til udarbejdelse af 50 undersøgelser, 140 handleplaner og 48 børnesamtalen. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i årene 2006 og Brønderslev Kommune havde 14 sager med i denne praksisundersøgelse. Der deltog 11 kommuner i undersøgelsen. Nu er den endelige rapport fra Ankestyrelsen kommet og den viser, at 64 % af samtlige sager er behæftet med fejl. En kort opsummering med de væsentligste fejl og anbefalinger fra Ankestyrelsen gældende for de 11 kommuner er: 3 sager, hvor Ankestyrelsen vurderer at der ikke er grundlag for anbringelsen 21 sager, hvor der mangler samtykke til den frivillige anbringelse 67 sager, hvor kommunerne ikke følger de særlige sagsbehandlingsskridt, herunder at der ikke er udarbejdet 50 undersøgelsen og/eller handleplan, inden en afgørelse er truffet Ankestyrelsen konkluderer endvidere, at: De indholdsmæssige krav til 50 undersøgelsen opfyldes i vidt omfang Det halter med opfyldelse af kravene til 140 handleplanerne Kommunerne bør have øget opmærksomhed på børnesamtalen Kommunerne bør have øget opmærksomhed på, at væsentlige sagsbehandlerskridt noteres i sagen, herunder om der er foretaget partshøring, hvornår en 50 undersøgelse startes op m.v. Ankestyrelsens anbefaling til kommunerne: Det skal klart fremgå af sagen, at der er givet eller forsøgt indhentet samtykke til anbringelsen. Dette kan fremgå af journalen eller på en særskilt checkliste Det skal fremgå klart af sagen, hvornår en 50 undersøgelse er opstartet. Herunder skal kommunen have fokus på:

8 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side Barnets/den unges sundhedsforhold - Andre relevante forhold vedrørende barnet/den unge - De særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for den unge - Barnets/den unges indstilling - Forhold i familien og omgivelserne, der kan bidrage til at løse problemerne - Om der skal foretages undersøgelse af andre børn i familien Kommunen skal fortsat have øget opmærksomhed på udarbejdelse af handleplaner særligt vedr.: - Mål og delmål vedrørende de 6 temaer og i den forbindelse præcise og konkrete anvisninger - Angivelse af forventet varighed - Støtte til familien/forældrene - Tilbud om særskilt handleplan Kommunen skal have øget fokus på, at børnesamtalerne gennemføres i forhold til: - Samtalen skal ske inden og i rimelig tilknytning til anbringelsen - Barnets aktuelle holdning skal fremgå - Vejledning om bisidder - Orientering om notatpligt for samtalen - Konkret begrundelse såfremt samtalen ikke holdes Alle afgørelse om anbringelse bør meddeles skriftligt og være kortfattet. I forhold til Ankestyrelsens anbefalinger til kommunen er der i Børne- og Familieafdelingen - myndighedsafdelingen sat fokus på området, og der er iværksat flere foranstaltninger. Der er generelt fokus på, hvordan socialrådgiverne løser deres opgaver. Der arbejdes på en specialisering i forhold til at få adskilt 41 og 42, merudgifter til handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste. Der er taget kontakt til Revisionsselskabet vedrørende etablering af tre temadage, hvor der arbejdes på opgave- og ansvarsfordeling, analyse og afdækning af de enkelte arbejdsgange, udarbejde gode og effektive arbejdsgange således der opnås et fælles grundlag for den fremtidige administration. Disse dage afholdes sammen med FAS-afdelingen fra den 7. maj 9. maj Herudover er der taget initiativ til udarbejdelse af relevante interne instrukser. Det undersøges om der findes IT-løsninger, der er brugbare i denne sammenhæng. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager undersøgelsen til efterretning med henvisning til de i Børne- og Familieafdelingen iværksatte foranstaltninger. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Undersøgelse indstilles taget til efterretning.

9 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /582 Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab J.nr.: S55/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 1. april 2008, at Byrådet godkender 1. Vilkår for afvikling af Ungdomskostskolen Taarupgaard i overensstemmelse med Statsamtets betingelser af 28. januar Fordeling af overskydende provenu som opgjort i ophørsregnskabet 3. Betaling til Viborg Kommune vedrørende udgifter til pension til 2 pensionsberettigede personer i henhold til hver af de deltagende kommuners ideelle andel, efterhånden som pensionsforpligtelsen gøres gældende. 4. Brønderslev Kommunes provenu på ,87 kr. tillægges kassebeholdningen Sagsfremstilling: Det kommunale fællesskab Taarupgaard Ungdomskostskole blev drevet efter et vedtægtssæt, der regulerede forholdene mellem de oprindeligt 7 involverede kommuner (Århus, Herning, Viborg, Randers, Skive, Hobro og Brønderslev) 2 kommuner, Randers og Hobro (ny Mariagerfjord) opsagde deres del i det kommunale fællesskab med ophørsdeltagelse pr. 31. december De resterende 5 kommuner traf beslutning om skoleophør pr. 30. juni 2005 og fælles afvikling af det kommunale fællesskab. I forbindelse med ophørsregnskabets endelige udarbejdelse er det forudsat, at Viborg Kommune overtager, direkte overfor 2 pensionsberettigede personer, ansvaret for udbetaling af pension til disse, dog således at Viborg Kommune kan søge refusion for udgifter til denne passivpost, efterhånden som beløbene udbetales. Opkrævningen skal ske hos de respektive 5 involverede kommuner og efter de fordelingstal, der også er anvendt i forbindelse med udlodningen (Brønderslev Kommunes andel 5,88 pct.) Der henvises til resume udarbejdet af advokat Ole Thiel over afvikling af Taarupgaard Ungdomsskostskole af 3. marts Økonomi: I henhold til regnskabsopgørelsen tilkommer Brønderslev Kommune af boet et beløb på ,87 kr., der foreslås tillagt kassebeholdningen.

10 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 797 Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender 5. Vilkår for afvikling af Ungdomskostskolen Taarupgaard i overensstemmelse med Statsamtets betingelser af 28. januar Fordeling af overskydende provenu som opgjort i ophørsregnskabet 7. Betaling til Viborg Kommune vedrørende udgifter til pension til 2 pensionsberettigede personer i henhold til hver af de deltagende kommuners ideelle andel, efterhånden som pensionsforpligtelsen gøres gældende. 8. Brønderslev Kommunes provenu på ,87 kr. tillægges kassebeholdningen Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Resume over afvikling af Taarupgaard Ungdomskostskole Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

11 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /583 Brønderslev Floorball Club - sponsorat J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Brønderslev Floorball Club - sponsorat.doc ÅBEN SAG FK/ØK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget videresender i møde den 3. marts 2008 ansøgning fra Brønderslev Floorball Club til Økonomiudvalget med henblik på en generel drøftelse af sponsorater. Runa Christensen var fraværende. Økonomiudvalget vedtog i møde den 27. marts 2008 at udsætte sagen. Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2008, hvor Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen med henblik på belysning af evt. brandingsmæssige fordele i at støtte elitesportsaktiviteter. Notat herom vedlægges. Brønderslev Floorball Club har fremsendt ansøgning om, at Brønderslev Kommune tegner et sponsorat i klubben for sæson 2008 og meget gerne for sæson 2009 og Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter sponsorering generelt. Bilag: Ansøgning fra Brønderslev Floorball Club Notat om vurdering af sponsorater Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Oversendes til Styregruppen for branding til videre vurdering med hensyn til branding.

12 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /584 Lokalesituationen - ungdomsklubber J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Lokalesituationen - ungdomsklubber.doc ÅBEN SAG FK/ØK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget har i møde den 27. marts 2008 drøftet lokalesituationen for Ungdomsskolens klubber med henblik på prioritering af forbedringer. Udvalget er indstillet på at arbejde for bedre fysiske rammer for ungdomsklubberne, herunder en renovering af lokalerne i Hjallerup. Dog ønsker udvalget at afvente undersøgelse af de unges ønsker i Hjallerup-området. Vedrørende Dronninglund-området forventer udvalget, at evt. provenu fra salg af ejendommen Fredensgade 4 bl.a. kan anvendes til nye lokaler for ungdomsklubben. Udvalget vil forelægge Byrådet ønsket om anlægsmidler til nye lokaler i Serritslev i forbindelse med budget Gitte Krogh var fraværende. Sagsfremstilling: Lokalesituationen for Ungdomsskolens fritids- og ungdomsklubber er dårlig flere steder i kommunen. Dette sætter især ungdomsskolens virksomhed under pres de steder, hvor fritidsklubtilbuddet kl er eneste pasningstilbud for børn i klasse. Situationen er især vanskelig for nedenstående 4 klubber. Udvalget er tidligere orienteret om situationen i Dronninglund og Hjallerup, senest på mødet 29. august I alle tilfælde drives Ungdomsskolens virksomhed fra kommunalt ejede bygninger. 1. Dronninglund Lokalerne er kælderlokaler under Dronninglund Friskole, Fredensgade 4. De tjener til fritidsklub dagligt kl og ungdomsklub 4 aftener om ugen kl Fritidsklubben er normeret til 40 børn, hvilket tal næsten er opfyldt. Ungdomsklubben har ca. 100 medlemmer (som ikke alle er der hver aften). Den tilhørende juniorklub har 25 medlemmer. Lokalerne blev gennemgået i sommeren 2007 med henblik på ændringer/forbedringer til lovliggørelse af bygninger og arbejdsmiljø. Udgifterne hertil blev anslået til kr. Alternativt blev der peget på muligheden for at indrette lokaler i den gamle skole på samme adresse. Denne bygning blev fundet langt bedre egnet til formålet. Udgifterne til lovliggørelse blev anslået til kr.

13 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 800 Den gamle skole stilles p.t. gratis til rådighed for forskellige foreninger. Driftsudgifterne afholdes af en central konto. Dronninglund Friskole er interesseret i at købe bygningerne på adressen Fredensgade 4. Dette nødvendiggør andre lokaler til Ungdomsskolens virksomhed. Foreløbig har Ungdomsskolen frivilligt afstået ca. 1/3 af lokalerne i kælderen til Friskolen til indretning af fysiklokale. Andre lokaler kan ikke anvises. Dronninglund Hallerne blev anset som en mulighed, men der er slet ikke plads. 2. Hjallerup Ungdomsklubbens virksomhed finder sted i bygningen Præstevænget 1b, som huser fritidsklub normeret til 40 børn som i Dronninglund samt ungdomsklub. Desuden har dagplejen lokaler i underetagen. Bygningen blev ligesom bygningen i Dronninglund gennemgået i sommeren 2007 med henblik på lovliggørelse. Udgifterne til lovliggørelse af den del af bygningen, som anvendes af fritidsklubben, blev da anslået til kr. Øvrige dele af bygningen blev ikke vurderet, idet det ikke var på tale at flytte ungdomsklubben. Senere er der konstateret skimmelsvamp i den del af bygningen, som dagplejen anvender. I forbindelse med gennemgangen af Præstevænget 1b blev ejendommen Præstevænget 4 beset med henblik på køb/leje til formålet. Ejendommen blev imidlertid fravalgt, idet det efter vurdering i Bygninger og Beredskab fandtes for dyrt at lovliggøre ejendommen. Denne er siden blevet købt af Hjallerup Samvirke. Fagenheden har ikke været i dialog med samvirket i denne anledning. Fagenheden kan ikke pege på andre lokalemuligheder i Hjallerup 3. Klokkerholm. Her drives ungdomsskolens ungdomsklub fra ejendommen på Klintevej. Der er klub to aftener om ugen, og tilbudet forventes udvidet til tre aftener om ugen. Der er 30 tilmeldte unge. Ungdomsklubben råder over lokaler på 1. sal, mens en række foreninger og dagplejen deler stueetagen. Ejendommen er i god stand. Kommunen overvejer at sælge den, og i den forbindelse undersøges det, om der evt. kan skaffes lokaler til alle eller nogle af de nuværende brugere i det nye klubhus, som Klokkerholm Idrætsforening planlægger at opføre. Som alternativ undersøges det, om brugerne i fællesskab kan overtage ejendommen. Fagenheden kan ikke anvise andre lokaler. 4. Serritslev Her drives ungdomsskolens ungdomsklub fra ejendommen på Kvædevej, som kommunen overvejer at sælge. I samme bygning holder Lokalhistorisk Arkiv og Dartklubben til. Fagenheden har i den forbindelse drøftet muligheden for samhusning af

14 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 801 ungdomsklubben med idrætsforeningen, som har en uudnyttet 1. sal i sin bygning. Idrætsforeningen er positiv over for dette, forudsat ungdomsskolen selv bekoster færdigindretningen af overetagen samt tager del i driftsudgifterne af ejendommen. Disse udgifter er ikke beregnet. Ungdomsskolen er positiv over for denne løsningsmodel, men kan ikke inden for den nuværende økonomiske ramme finde dækning for udgifterne. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter lokalesituationen for Ungdomsskolens klubber med henblik på prioritering af forbedringer. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, idet det forudsættes at forbedringsudgifter holdes indenfor den afsatte budgetramme til bygningsvedligeholdelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Orientering taget til efterretning.

15 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /585 Skoleårets planlægning J.nr.: G01 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Skoleårets planlægning.doc ÅBEN SAG BK/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 1. april Udvalget vurderer, at der på skoleområdet i 2008 med et uændret serviceniveau vil være et merforbrug på lærerlønninger på ca. 3,5 mio. kr. Med baggrund i regnskabet for 2007 vurderer udvalget med forbehold, at udgiften kan holdes inden for udvalgets samlede budget, evt. suppleret med en reduktion af timetildelingsfaktoren pr. elev. Udvalget finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at reducere i elevfaktoren set i relation til den nuværende model. Sagsfremstilling: Anmodningen er begrundet i, at skoleårets planlægning i forhold til skoleåret 2008/09 skal færdiggøres primo april Der er i 2007 et merforbrug på lønningerne på ca. 2,3 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der er overført mindre ikke forbrugte beløb på andre budgetkonti til lønkontiene for derved at minimere merforbruget. Der er ikke en entydig forklaring på dette merforbrug, men der kan peges på bl.a. følgende forhold: ikke fuld kompensation for pension i forhold til tjenestemænd, der fratræder ikke fuld kompensation i forbindelse med barsel ikke tilstrækkelig lønfremskrivningsprocent etablering af nødvendige specialpladser i kommunen uden mulighed for at finde kompenserende besparelse (6 medarbejdere ansat) usikkerhed i relation til timeforbrug i forbindelse med overgang til NY tildelingsmodel, opgørelse pr. 1. august 2007 af timeforbrug/lønudgifter vedrørende 2 skolevæsener (skoleåret 2006/07 var tilrettelagt efter de modeller der var gældende i henholdsvis gl. Brønderslev Kommune og Dronninglund Kommune). Udgifterne vedr. enkelte af posterne kan opgøres således:

16 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 803 Manglende kompensation for pensionsudgift vedr. lærere, der fratræder den lukkede tjenestemandsgruppe: kr kr. Omlægning af barselsvikarreglerne ikke under kr. Yderligere ansatte på grund af pres på specialtilbud: 4 lærere fuld virkning i 08 (5/12-virkning i 2007) kr. 2 pædagoger fuld virkning i 08 (5/12-virkning i 2007) kr. Det bemærkes, at der er sket stor tilflytning af elever udefra og at der sker hurtigere udredning af eleverne med efterfølgende forældrekrav om specialtilbud. Der er udarbejdet lønsumsberegning vedrørende lærerlønningerne for Med udgangspunkt i faktisk forbrug af udgifter til lærerlønninger for januar og februar måneder 2008 forventes et merforbrug i regnskabsåret 2008 ved uændret serviceniveau på mellem 2,5 og 3,5 mio. kr. Usikkerheden skyldes, at der indgår forskellige refusioner, bl.a. i forbindelse med lærere på barselsorlov. Der foretages ny timetildeling pr. august 2008 for skoleåret 2008/09. Fagenheden kender endnu ikke timeforbruget i forbindelse hermed. Tildelingen sker pr. elev. Det skal endvidere bemærkes, at Center for Økonomi vurderer, at der sandsynligvis er tale om, at lærerlønningerne er steget mere end den generelle fremskrivningsprocent. Yderligere dansktime til eleverne i 3. klasse: Folketinget har vedtaget, at eleverne i 3. klasse fra skoleåret 2008/09 skal have yderligere 1 dansktime. Der er DUT-kompensation herfor på kr., som nogenlunde dækker udgiften. Antal elever: Der er i budget 2008 sket en reduktion i lærerlønsbudgettet på kr. med begrundelse i færre elever (demografi). Det bemærkes, at elevtallet ved opgørelse af elevtal for det kommende skoleår 2008/09 ser ud til at være det samme som i skoleåret 2007/08. Muligheder for reduktion i udgifterne: Der kan reduceres i tildelingsfaktoren pr. elev inden for normalområdet. Ved reduktion med 0,01 opnås en besparelse på ca kr. Dette kan dog give problemer specielt på de mindre skoler i forhold til at overholde Folkeskolelovens vejledende timetal, som er det, der er godkendt af Byrådet som værende gældende for skolerne i Brønderslev Kommune.

17 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 804 Analysearbejde: Der igangsættes snarest et analysearbejde vedrørende udgifter til lærerlønninger med henblik på at skabe oversigt over forbruget for regnskabsåret Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om drøftelse af problemer i forhold til skoleårets planlægning for skoleåret 2008/09, idet det vurderes, at der er manglende sammenhæng mellem det serviceniveau, der er vedtaget og den økonomi, der er til rådighed. Center for Økonomi bemærker, at der først med budgetopfølgning 1, som forelægges i maj, foretages en første vurdering af budget 2008, hvorfor det på nuværende tidspunkt er vanskeligt vurdere, om merudgifterne kan holdes indenfor udvalgets samlede budget. Endvidere bemærkes det, at omplacering mellem politikområder er at opfatte som tillægsbevillinger, som kun Byrådet kan beslutte. Det skal også bemærkes, at merudgifterne vedrørende manglende kompensation til pensionsudgifter og ikke fuld kompensation til barsel skyldes byrådsbeslutninger og indgåede budgetforlig. Endeligt bemærkes det, at beslutningen også får indflydelse på budget 2009, idet der med fastlæggelsen af rammer for skoleåret 2008/09 også disponeres over 7/12 af budget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Det indstilles, at tildelingsfaktor reduceres med 0,01 til dækning af budgetaftale vedrørende pensionsudgift og vikardækning. Den øvrige overskridelse finansieres indenfor udvalgets område, uden at serviceniveau på dagpasning berøres. Der udarbejdes notat inden byrådets møde.

18 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /586 Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 1. april 2008, at Byrådet godkender Masterplanen vedrørende kapacitet på dagpasningsområdet og den følgende handleplan for udmøntning af Masterplanen, samt at Byrådet i forbindelse med budget 2009 afsætter 10,9 mio. kr. til gennemførelse af første del af Masterplanen: 1. Etablering af ny kombineret børnehave (40 pladser) og vuggestue (16-20 pladser) i Hjallerup 2. Etablering af yderligere 30 børnehavepladser i Brønderslev by ved en tilbygning til Fasanvejens Børnehave 3. Udarbejdelse af plan for tilpasning af de fysiske rammer for skolefritidsordningerne/landsbyordningerne. Anbefalinger på længere sigt (prioriteret): 1. Etablering af en ny børnehave i Brønderslev By i nordbyen (Ådalen, 70 pladser) i stedet for børnehaven Midgaard. I forbindelse med den nye børnehave etableres vuggestuepladser alternativt, at der sker udvidelse af antallet af pladser i eksisterende vuggestue i nabobygningen Smalbyvej 46 (boenhed, der fraflyttes) 2. Etablering af ny vuggestue/børnehave i Dronninglund (70 børnehavepladser og vuggestuepladser). Forældrebestyrelsen for Hjallerup Børnehave har fremsendt brev om kapacitetsproblemerne i Hjallerup og har i den forbindelse bedt om møde med udvalget. Børne- og Ungdomsudvalget i på den baggrund afholdt møde med forældrebestyrelsen. Sagsfremstilling: Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 4. marts 2008 at genoptage sagen på næste ordinære møde. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 22. januar 2008 at fremsende Masterplan Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet til udtalelse i forældrebestyrelserne. I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. august 2007 blev drøftet notat vedrørende efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet, jf. Byrådets temadrøftelse den 7. august 2007.

19 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 806 Udvalget vedtog at arbejde videre med henblik på udarbejdelse af forslag til Masterplan for området. Masterplanen er opdelt i 2 hovedafsnit: 1. Opsummering af anbefalinger vedrørende fremtidige udbygninger og ændringer 2. Uddybende øjebliksbillede af kapacitet og efterspørgsel for hvert enkelt skoledistrikt. Undtagelsen er de tre skoledistrikter i Brønderslev by, som er beskrevet under ét. Afsnittet indeholder tillige en beskrivelse af befolkningsudviklingen for de 0-10 årige. Økonomi: Der er på Byrådets investeringsoversigt afsat 4 mio. kr. i år 2008, 9 mio. kr. i årene 2009, 2010 og Det er udarbejdet følgende beregninger på udgifterne ved gennemførelse af fagenhedens forslag til handleplan: Ny børnehave/vuggestue i Hjallerup kr. Udvidelse af Fasanvejens børnehave i Brønderslev kr. Ny børnehave/vuggestue i Nordbyen i Børnderslev kr. Salg af nuværende børnehave kr. Ny børnehave/vuggestue i Dronninglund kr. I alt kr. I henhold til handleplanens prioriteringer fordeles udgifterne således: 2008/2009: Ny børnehave/vuggestue i Hjallerup kr. Udvidelse af Fasanvejenes børnehave i Brønderslev kr. I alt kr. Afsat på investeringsoversigten 2008/ kr. Manglende finansiering kr. Det foreslås, at der ud over de i overslagsåret 2009 afsatte 9 mio. kr. afsættes yderligere kr. 2010/11: Ny børnehave/vuggestue i Nordbyen i Brønderslev (netto) kr. Ny børnehave/vuggestue i Dronninglund kr. I alt kr.

20 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 807 Afsat på investeringsoversigt i overslagsårene 2010 og kr. Manglende finansiering kr. Det foreslås, at der udover de i overslagsårene 2010 og 2011 afsatte 18 mio. kr. afsættes yderligere kr. i Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Masterplanen vedrørende kapacitet på dagpasningsområdet og den følgende handleplan for udmøntning af Masterplanen: 4. Etablering af ny kombineret børnehave (40 pladser) og vuggestue (16-20 pladser) i Hjallerup 5. Etablering af yderligere 30 børnehavepladser i Brønderslev By ved en tilbygning til Fasanvejens Børnehave 6. Udarbejdelse af plan for tilpasning af de fysiske rammer for skolefritidsordningerne/landsbyordningerne. Anbefalinger på længere sigt (prioriteret): 3. Etablering af en ny børnehave i Brønderslev By i nordbyen (Ådalen, 70 pladser) i stedet for børnehaven Midgaard. I forbindelse med den nye børnehave etableres vuggestuepladser alternativt, at der sker udvidelse af antallet af pladser i eksisterende vuggestue i nabobygningen Smalbyvej 46 (boenhed, der fraflyttes) 4. Etablering af ny vuggestue/børnehave i Dronninglund (70 børnehavepladser og vuggestuepladser). Forældrebestyrelsen for Hjallerup Børnehave har fremsendt brev om kapacitetsproblemerne i Hjallerup og har i den forbindelse bedt om møde med udvalget. Børne- og Ungdomsudvalget i på den baggrund afholdt møde med forældrebestyrelsen. Center for Økonomi bemærker, at der ikke er afsat driftsmidler i budgettet til Masterplanen. Det bemærkes endvidere, at der i budgettet for 2008 er lagt en besparelse ind på kr., og for årene er der lagt en besparelse ind på kr. vedrørende flytning af 40 børn i dagplejen til børnehave i 4. kvartal Det skal endvidere bemærkes, at de 9 mio. kr., der er afsat som pulje til børnepasning i investeringsoversigten i hvert af overslagsårene , er foreløbige. Den endelige størrelse af anlægspuljen til børnepasning i 2009 vil således afhænge af forhandlingerne om budget 2009.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere