Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/579 Godkendelse af revisionspåtegnet åbningsbalance pr for Brønderslev Kommune /580 Tilskud til projekt selvforsørgere /581 Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte børn /582 Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab /583 Brønderslev Floorball Club - sponsorat /584 Lokalesituationen - ungdomsklubber /585 Skoleårets planlægning /586 Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet /587 Budgetprocedure - budget /588 Orientering Lukkede sager: 11/589 Vurdering af markedsleje 12/590 Indledende drøftelse om salg af areal 13/591 Salg af ejendom 14/592 Orientering Tillægsdagsorden lukket sag: 15/593 EU-udbud gadelys Tillægsdagsorden 2 - åben sag: 16/594 Økonomi i forbindelse med Rosengårdens ombygning

4 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 791 Åbne sager: 01/579 Godkendelse af revisionspåtegnet åbningsbalance pr for Brønderslev Kommune J.nr.: S01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Godkendelse af revisionspåtegnet åbningsbalance pr for Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender åbningsbalancen pr for Brønderslev Kommune at Byrådet tager beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 til efterretning. Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 6. marts 2008 besluttede Byrådet at oversende udarbejdet åbningsbalance pr til revisionen. Der foreligger nu beretning fra revisionen (Beretning nr. 1) om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen. Revisionen anfører i beretningen: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som Brønderslev kommune skal besvare over for tilsynsmyndigheden. Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen som det fremgår af den særlige påtegning hertil i al væsentlighed er udarbejdet på et endeligt og korrekt grundlag og aflagt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner. Den udarbejdede åbningsbalance kan herefter betragtes som endelig, og danner hermed udgangspunkt for regnskabsaflæggelsen for Bilag Beretning nr 1 - Beretning om tiltrædelse og åbningsbalance 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

5 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /580 Tilskud til projekt selvforsørgere J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Tilskud til projekt selvforsørgere.doc ÅBEN SAG BE/ØK Indstilling: Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 31. marts 2008, at Økonomiudvalget godkender, at projektet for selvforsørgere iværksættes. Brønderslev Kommune har fået bevilget kr. fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til et 1-årigt projekt for selvforsørgere. Fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Projektets hovedformål er at få afklaret og bragt den enkelte selvforsørgers kompetencer i anvendelse på det nordjyske arbejdsmarked og derved være medvirkende til den samlede families integration til fælles gavn for familien og arbejdsmarkedet. Gruppen af selvforsørgere er potentielle medarbejdere. Da de ikke modtager nogen forsørgelse fra det offentlige, og det offentlige samtidig ikke har en stor forpligtelse i forhold til denne gruppe, er det en overset arbejdskraftreserve, som man via en effektiv og målrettet indsats vil kunne hjælpe ind på arbejdsmarkedet. Det bærende element i projektet er at etablere en vejlederfunktion, hvis opgave kan være at støtte den enkelte i at finde job og afdække og afhjælpe den enkeltes barrierer i forhold til at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Dette gøres ved en individuel og målrettet indsats i forhold til den enkelte selvforsørger. Derved opnår selvforsørgeren et større kendskab til det danske arbejdsmarked, får opbygget et netværk og får hjælp til at få den fornødne dokumentation af de medbragte kvalifikationer fra hjemlandet. Projektet vil yderligere indeholde vejledning og rådgivning om arbejdsmarkedet, kultur og jobsøgning. Der vil være deltagelse i netværksmøder, kompetenceafklaring og udformning af ansøgninger og jobsøgning ude på virksomhederne. Deltagerne får alle afklaret deres kompetencer (kompetencekort via kompetenceafklaring på en virksomhed) og samtidig forventes det, at 50 % af de selvforsørgende vil deltage i relevante netværk. Målet er at 75 % vil være i job eller uddannelse efter projektperiodens udløb. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at projektet for selvforsørgere iværksættes. Brønderslev Kommune har fået bevilget kr. fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til et 1-årigt projekt for selvforsørgere. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

6 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 793 Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Godkendt.

7 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /581 Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte børn J.nr.: G12/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte børn.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 1. april 2008, at Byrådet tager undersøgelsen til efterretning med henvisning til de foranstaltninger, som er iværksat. Sagsfremstilling: I forbindelse med Ankestyrelsens rapport om praksisundersøgelse anmodede Ankestyrelsen i juni måned 2007 Brønderslev Kommune om at deltage i en praksisundersøgelse vedrørende anbringelse af børn og unge. En undersøgelse, hvor der var særligt fokus på, om kommunerne overholder lovgivningen i forhold til udarbejdelse af 50 undersøgelser, 140 handleplaner og 48 børnesamtalen. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i årene 2006 og Brønderslev Kommune havde 14 sager med i denne praksisundersøgelse. Der deltog 11 kommuner i undersøgelsen. Nu er den endelige rapport fra Ankestyrelsen kommet og den viser, at 64 % af samtlige sager er behæftet med fejl. En kort opsummering med de væsentligste fejl og anbefalinger fra Ankestyrelsen gældende for de 11 kommuner er: 3 sager, hvor Ankestyrelsen vurderer at der ikke er grundlag for anbringelsen 21 sager, hvor der mangler samtykke til den frivillige anbringelse 67 sager, hvor kommunerne ikke følger de særlige sagsbehandlingsskridt, herunder at der ikke er udarbejdet 50 undersøgelsen og/eller handleplan, inden en afgørelse er truffet Ankestyrelsen konkluderer endvidere, at: De indholdsmæssige krav til 50 undersøgelsen opfyldes i vidt omfang Det halter med opfyldelse af kravene til 140 handleplanerne Kommunerne bør have øget opmærksomhed på børnesamtalen Kommunerne bør have øget opmærksomhed på, at væsentlige sagsbehandlerskridt noteres i sagen, herunder om der er foretaget partshøring, hvornår en 50 undersøgelse startes op m.v. Ankestyrelsens anbefaling til kommunerne: Det skal klart fremgå af sagen, at der er givet eller forsøgt indhentet samtykke til anbringelsen. Dette kan fremgå af journalen eller på en særskilt checkliste Det skal fremgå klart af sagen, hvornår en 50 undersøgelse er opstartet. Herunder skal kommunen have fokus på:

8 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side Barnets/den unges sundhedsforhold - Andre relevante forhold vedrørende barnet/den unge - De særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for den unge - Barnets/den unges indstilling - Forhold i familien og omgivelserne, der kan bidrage til at løse problemerne - Om der skal foretages undersøgelse af andre børn i familien Kommunen skal fortsat have øget opmærksomhed på udarbejdelse af handleplaner særligt vedr.: - Mål og delmål vedrørende de 6 temaer og i den forbindelse præcise og konkrete anvisninger - Angivelse af forventet varighed - Støtte til familien/forældrene - Tilbud om særskilt handleplan Kommunen skal have øget fokus på, at børnesamtalerne gennemføres i forhold til: - Samtalen skal ske inden og i rimelig tilknytning til anbringelsen - Barnets aktuelle holdning skal fremgå - Vejledning om bisidder - Orientering om notatpligt for samtalen - Konkret begrundelse såfremt samtalen ikke holdes Alle afgørelse om anbringelse bør meddeles skriftligt og være kortfattet. I forhold til Ankestyrelsens anbefalinger til kommunen er der i Børne- og Familieafdelingen - myndighedsafdelingen sat fokus på området, og der er iværksat flere foranstaltninger. Der er generelt fokus på, hvordan socialrådgiverne løser deres opgaver. Der arbejdes på en specialisering i forhold til at få adskilt 41 og 42, merudgifter til handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste. Der er taget kontakt til Revisionsselskabet vedrørende etablering af tre temadage, hvor der arbejdes på opgave- og ansvarsfordeling, analyse og afdækning af de enkelte arbejdsgange, udarbejde gode og effektive arbejdsgange således der opnås et fælles grundlag for den fremtidige administration. Disse dage afholdes sammen med FAS-afdelingen fra den 7. maj 9. maj Herudover er der taget initiativ til udarbejdelse af relevante interne instrukser. Det undersøges om der findes IT-løsninger, der er brugbare i denne sammenhæng. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager undersøgelsen til efterretning med henvisning til de i Børne- og Familieafdelingen iværksatte foranstaltninger. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Undersøgelse indstilles taget til efterretning.

9 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /582 Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab J.nr.: S55/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 1. april 2008, at Byrådet godkender 1. Vilkår for afvikling af Ungdomskostskolen Taarupgaard i overensstemmelse med Statsamtets betingelser af 28. januar Fordeling af overskydende provenu som opgjort i ophørsregnskabet 3. Betaling til Viborg Kommune vedrørende udgifter til pension til 2 pensionsberettigede personer i henhold til hver af de deltagende kommuners ideelle andel, efterhånden som pensionsforpligtelsen gøres gældende. 4. Brønderslev Kommunes provenu på ,87 kr. tillægges kassebeholdningen Sagsfremstilling: Det kommunale fællesskab Taarupgaard Ungdomskostskole blev drevet efter et vedtægtssæt, der regulerede forholdene mellem de oprindeligt 7 involverede kommuner (Århus, Herning, Viborg, Randers, Skive, Hobro og Brønderslev) 2 kommuner, Randers og Hobro (ny Mariagerfjord) opsagde deres del i det kommunale fællesskab med ophørsdeltagelse pr. 31. december De resterende 5 kommuner traf beslutning om skoleophør pr. 30. juni 2005 og fælles afvikling af det kommunale fællesskab. I forbindelse med ophørsregnskabets endelige udarbejdelse er det forudsat, at Viborg Kommune overtager, direkte overfor 2 pensionsberettigede personer, ansvaret for udbetaling af pension til disse, dog således at Viborg Kommune kan søge refusion for udgifter til denne passivpost, efterhånden som beløbene udbetales. Opkrævningen skal ske hos de respektive 5 involverede kommuner og efter de fordelingstal, der også er anvendt i forbindelse med udlodningen (Brønderslev Kommunes andel 5,88 pct.) Der henvises til resume udarbejdet af advokat Ole Thiel over afvikling af Taarupgaard Ungdomsskostskole af 3. marts Økonomi: I henhold til regnskabsopgørelsen tilkommer Brønderslev Kommune af boet et beløb på ,87 kr., der foreslås tillagt kassebeholdningen.

10 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 797 Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender 5. Vilkår for afvikling af Ungdomskostskolen Taarupgaard i overensstemmelse med Statsamtets betingelser af 28. januar Fordeling af overskydende provenu som opgjort i ophørsregnskabet 7. Betaling til Viborg Kommune vedrørende udgifter til pension til 2 pensionsberettigede personer i henhold til hver af de deltagende kommuners ideelle andel, efterhånden som pensionsforpligtelsen gøres gældende. 8. Brønderslev Kommunes provenu på ,87 kr. tillægges kassebeholdningen Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Resume over afvikling af Taarupgaard Ungdomskostskole Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

11 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /583 Brønderslev Floorball Club - sponsorat J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Brønderslev Floorball Club - sponsorat.doc ÅBEN SAG FK/ØK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget videresender i møde den 3. marts 2008 ansøgning fra Brønderslev Floorball Club til Økonomiudvalget med henblik på en generel drøftelse af sponsorater. Runa Christensen var fraværende. Økonomiudvalget vedtog i møde den 27. marts 2008 at udsætte sagen. Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2008, hvor Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen med henblik på belysning af evt. brandingsmæssige fordele i at støtte elitesportsaktiviteter. Notat herom vedlægges. Brønderslev Floorball Club har fremsendt ansøgning om, at Brønderslev Kommune tegner et sponsorat i klubben for sæson 2008 og meget gerne for sæson 2009 og Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter sponsorering generelt. Bilag: Ansøgning fra Brønderslev Floorball Club Notat om vurdering af sponsorater Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Oversendes til Styregruppen for branding til videre vurdering med hensyn til branding.

12 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /584 Lokalesituationen - ungdomsklubber J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Lokalesituationen - ungdomsklubber.doc ÅBEN SAG FK/ØK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget har i møde den 27. marts 2008 drøftet lokalesituationen for Ungdomsskolens klubber med henblik på prioritering af forbedringer. Udvalget er indstillet på at arbejde for bedre fysiske rammer for ungdomsklubberne, herunder en renovering af lokalerne i Hjallerup. Dog ønsker udvalget at afvente undersøgelse af de unges ønsker i Hjallerup-området. Vedrørende Dronninglund-området forventer udvalget, at evt. provenu fra salg af ejendommen Fredensgade 4 bl.a. kan anvendes til nye lokaler for ungdomsklubben. Udvalget vil forelægge Byrådet ønsket om anlægsmidler til nye lokaler i Serritslev i forbindelse med budget Gitte Krogh var fraværende. Sagsfremstilling: Lokalesituationen for Ungdomsskolens fritids- og ungdomsklubber er dårlig flere steder i kommunen. Dette sætter især ungdomsskolens virksomhed under pres de steder, hvor fritidsklubtilbuddet kl er eneste pasningstilbud for børn i klasse. Situationen er især vanskelig for nedenstående 4 klubber. Udvalget er tidligere orienteret om situationen i Dronninglund og Hjallerup, senest på mødet 29. august I alle tilfælde drives Ungdomsskolens virksomhed fra kommunalt ejede bygninger. 1. Dronninglund Lokalerne er kælderlokaler under Dronninglund Friskole, Fredensgade 4. De tjener til fritidsklub dagligt kl og ungdomsklub 4 aftener om ugen kl Fritidsklubben er normeret til 40 børn, hvilket tal næsten er opfyldt. Ungdomsklubben har ca. 100 medlemmer (som ikke alle er der hver aften). Den tilhørende juniorklub har 25 medlemmer. Lokalerne blev gennemgået i sommeren 2007 med henblik på ændringer/forbedringer til lovliggørelse af bygninger og arbejdsmiljø. Udgifterne hertil blev anslået til kr. Alternativt blev der peget på muligheden for at indrette lokaler i den gamle skole på samme adresse. Denne bygning blev fundet langt bedre egnet til formålet. Udgifterne til lovliggørelse blev anslået til kr.

13 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 800 Den gamle skole stilles p.t. gratis til rådighed for forskellige foreninger. Driftsudgifterne afholdes af en central konto. Dronninglund Friskole er interesseret i at købe bygningerne på adressen Fredensgade 4. Dette nødvendiggør andre lokaler til Ungdomsskolens virksomhed. Foreløbig har Ungdomsskolen frivilligt afstået ca. 1/3 af lokalerne i kælderen til Friskolen til indretning af fysiklokale. Andre lokaler kan ikke anvises. Dronninglund Hallerne blev anset som en mulighed, men der er slet ikke plads. 2. Hjallerup Ungdomsklubbens virksomhed finder sted i bygningen Præstevænget 1b, som huser fritidsklub normeret til 40 børn som i Dronninglund samt ungdomsklub. Desuden har dagplejen lokaler i underetagen. Bygningen blev ligesom bygningen i Dronninglund gennemgået i sommeren 2007 med henblik på lovliggørelse. Udgifterne til lovliggørelse af den del af bygningen, som anvendes af fritidsklubben, blev da anslået til kr. Øvrige dele af bygningen blev ikke vurderet, idet det ikke var på tale at flytte ungdomsklubben. Senere er der konstateret skimmelsvamp i den del af bygningen, som dagplejen anvender. I forbindelse med gennemgangen af Præstevænget 1b blev ejendommen Præstevænget 4 beset med henblik på køb/leje til formålet. Ejendommen blev imidlertid fravalgt, idet det efter vurdering i Bygninger og Beredskab fandtes for dyrt at lovliggøre ejendommen. Denne er siden blevet købt af Hjallerup Samvirke. Fagenheden har ikke været i dialog med samvirket i denne anledning. Fagenheden kan ikke pege på andre lokalemuligheder i Hjallerup 3. Klokkerholm. Her drives ungdomsskolens ungdomsklub fra ejendommen på Klintevej. Der er klub to aftener om ugen, og tilbudet forventes udvidet til tre aftener om ugen. Der er 30 tilmeldte unge. Ungdomsklubben råder over lokaler på 1. sal, mens en række foreninger og dagplejen deler stueetagen. Ejendommen er i god stand. Kommunen overvejer at sælge den, og i den forbindelse undersøges det, om der evt. kan skaffes lokaler til alle eller nogle af de nuværende brugere i det nye klubhus, som Klokkerholm Idrætsforening planlægger at opføre. Som alternativ undersøges det, om brugerne i fællesskab kan overtage ejendommen. Fagenheden kan ikke anvise andre lokaler. 4. Serritslev Her drives ungdomsskolens ungdomsklub fra ejendommen på Kvædevej, som kommunen overvejer at sælge. I samme bygning holder Lokalhistorisk Arkiv og Dartklubben til. Fagenheden har i den forbindelse drøftet muligheden for samhusning af

14 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 801 ungdomsklubben med idrætsforeningen, som har en uudnyttet 1. sal i sin bygning. Idrætsforeningen er positiv over for dette, forudsat ungdomsskolen selv bekoster færdigindretningen af overetagen samt tager del i driftsudgifterne af ejendommen. Disse udgifter er ikke beregnet. Ungdomsskolen er positiv over for denne løsningsmodel, men kan ikke inden for den nuværende økonomiske ramme finde dækning for udgifterne. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter lokalesituationen for Ungdomsskolens klubber med henblik på prioritering af forbedringer. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, idet det forudsættes at forbedringsudgifter holdes indenfor den afsatte budgetramme til bygningsvedligeholdelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Orientering taget til efterretning.

15 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /585 Skoleårets planlægning J.nr.: G01 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Skoleårets planlægning.doc ÅBEN SAG BK/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 1. april Udvalget vurderer, at der på skoleområdet i 2008 med et uændret serviceniveau vil være et merforbrug på lærerlønninger på ca. 3,5 mio. kr. Med baggrund i regnskabet for 2007 vurderer udvalget med forbehold, at udgiften kan holdes inden for udvalgets samlede budget, evt. suppleret med en reduktion af timetildelingsfaktoren pr. elev. Udvalget finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at reducere i elevfaktoren set i relation til den nuværende model. Sagsfremstilling: Anmodningen er begrundet i, at skoleårets planlægning i forhold til skoleåret 2008/09 skal færdiggøres primo april Der er i 2007 et merforbrug på lønningerne på ca. 2,3 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der er overført mindre ikke forbrugte beløb på andre budgetkonti til lønkontiene for derved at minimere merforbruget. Der er ikke en entydig forklaring på dette merforbrug, men der kan peges på bl.a. følgende forhold: ikke fuld kompensation for pension i forhold til tjenestemænd, der fratræder ikke fuld kompensation i forbindelse med barsel ikke tilstrækkelig lønfremskrivningsprocent etablering af nødvendige specialpladser i kommunen uden mulighed for at finde kompenserende besparelse (6 medarbejdere ansat) usikkerhed i relation til timeforbrug i forbindelse med overgang til NY tildelingsmodel, opgørelse pr. 1. august 2007 af timeforbrug/lønudgifter vedrørende 2 skolevæsener (skoleåret 2006/07 var tilrettelagt efter de modeller der var gældende i henholdsvis gl. Brønderslev Kommune og Dronninglund Kommune). Udgifterne vedr. enkelte af posterne kan opgøres således:

16 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 803 Manglende kompensation for pensionsudgift vedr. lærere, der fratræder den lukkede tjenestemandsgruppe: kr kr. Omlægning af barselsvikarreglerne ikke under kr. Yderligere ansatte på grund af pres på specialtilbud: 4 lærere fuld virkning i 08 (5/12-virkning i 2007) kr. 2 pædagoger fuld virkning i 08 (5/12-virkning i 2007) kr. Det bemærkes, at der er sket stor tilflytning af elever udefra og at der sker hurtigere udredning af eleverne med efterfølgende forældrekrav om specialtilbud. Der er udarbejdet lønsumsberegning vedrørende lærerlønningerne for Med udgangspunkt i faktisk forbrug af udgifter til lærerlønninger for januar og februar måneder 2008 forventes et merforbrug i regnskabsåret 2008 ved uændret serviceniveau på mellem 2,5 og 3,5 mio. kr. Usikkerheden skyldes, at der indgår forskellige refusioner, bl.a. i forbindelse med lærere på barselsorlov. Der foretages ny timetildeling pr. august 2008 for skoleåret 2008/09. Fagenheden kender endnu ikke timeforbruget i forbindelse hermed. Tildelingen sker pr. elev. Det skal endvidere bemærkes, at Center for Økonomi vurderer, at der sandsynligvis er tale om, at lærerlønningerne er steget mere end den generelle fremskrivningsprocent. Yderligere dansktime til eleverne i 3. klasse: Folketinget har vedtaget, at eleverne i 3. klasse fra skoleåret 2008/09 skal have yderligere 1 dansktime. Der er DUT-kompensation herfor på kr., som nogenlunde dækker udgiften. Antal elever: Der er i budget 2008 sket en reduktion i lærerlønsbudgettet på kr. med begrundelse i færre elever (demografi). Det bemærkes, at elevtallet ved opgørelse af elevtal for det kommende skoleår 2008/09 ser ud til at være det samme som i skoleåret 2007/08. Muligheder for reduktion i udgifterne: Der kan reduceres i tildelingsfaktoren pr. elev inden for normalområdet. Ved reduktion med 0,01 opnås en besparelse på ca kr. Dette kan dog give problemer specielt på de mindre skoler i forhold til at overholde Folkeskolelovens vejledende timetal, som er det, der er godkendt af Byrådet som værende gældende for skolerne i Brønderslev Kommune.

17 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 804 Analysearbejde: Der igangsættes snarest et analysearbejde vedrørende udgifter til lærerlønninger med henblik på at skabe oversigt over forbruget for regnskabsåret Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om drøftelse af problemer i forhold til skoleårets planlægning for skoleåret 2008/09, idet det vurderes, at der er manglende sammenhæng mellem det serviceniveau, der er vedtaget og den økonomi, der er til rådighed. Center for Økonomi bemærker, at der først med budgetopfølgning 1, som forelægges i maj, foretages en første vurdering af budget 2008, hvorfor det på nuværende tidspunkt er vanskeligt vurdere, om merudgifterne kan holdes indenfor udvalgets samlede budget. Endvidere bemærkes det, at omplacering mellem politikområder er at opfatte som tillægsbevillinger, som kun Byrådet kan beslutte. Det skal også bemærkes, at merudgifterne vedrørende manglende kompensation til pensionsudgifter og ikke fuld kompensation til barsel skyldes byrådsbeslutninger og indgåede budgetforlig. Endeligt bemærkes det, at beslutningen også får indflydelse på budget 2009, idet der med fastlæggelsen af rammer for skoleåret 2008/09 også disponeres over 7/12 af budget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Det indstilles, at tildelingsfaktor reduceres med 0,01 til dækning af budgetaftale vedrørende pensionsudgift og vikardækning. Den øvrige overskridelse finansieres indenfor udvalgets område, uden at serviceniveau på dagpasning berøres. Der udarbejdes notat inden byrådets møde.

18 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /586 Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 1. april 2008, at Byrådet godkender Masterplanen vedrørende kapacitet på dagpasningsområdet og den følgende handleplan for udmøntning af Masterplanen, samt at Byrådet i forbindelse med budget 2009 afsætter 10,9 mio. kr. til gennemførelse af første del af Masterplanen: 1. Etablering af ny kombineret børnehave (40 pladser) og vuggestue (16-20 pladser) i Hjallerup 2. Etablering af yderligere 30 børnehavepladser i Brønderslev by ved en tilbygning til Fasanvejens Børnehave 3. Udarbejdelse af plan for tilpasning af de fysiske rammer for skolefritidsordningerne/landsbyordningerne. Anbefalinger på længere sigt (prioriteret): 1. Etablering af en ny børnehave i Brønderslev By i nordbyen (Ådalen, 70 pladser) i stedet for børnehaven Midgaard. I forbindelse med den nye børnehave etableres vuggestuepladser alternativt, at der sker udvidelse af antallet af pladser i eksisterende vuggestue i nabobygningen Smalbyvej 46 (boenhed, der fraflyttes) 2. Etablering af ny vuggestue/børnehave i Dronninglund (70 børnehavepladser og vuggestuepladser). Forældrebestyrelsen for Hjallerup Børnehave har fremsendt brev om kapacitetsproblemerne i Hjallerup og har i den forbindelse bedt om møde med udvalget. Børne- og Ungdomsudvalget i på den baggrund afholdt møde med forældrebestyrelsen. Sagsfremstilling: Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 4. marts 2008 at genoptage sagen på næste ordinære møde. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 22. januar 2008 at fremsende Masterplan Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet til udtalelse i forældrebestyrelserne. I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. august 2007 blev drøftet notat vedrørende efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet, jf. Byrådets temadrøftelse den 7. august 2007.

19 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 806 Udvalget vedtog at arbejde videre med henblik på udarbejdelse af forslag til Masterplan for området. Masterplanen er opdelt i 2 hovedafsnit: 1. Opsummering af anbefalinger vedrørende fremtidige udbygninger og ændringer 2. Uddybende øjebliksbillede af kapacitet og efterspørgsel for hvert enkelt skoledistrikt. Undtagelsen er de tre skoledistrikter i Brønderslev by, som er beskrevet under ét. Afsnittet indeholder tillige en beskrivelse af befolkningsudviklingen for de 0-10 årige. Økonomi: Der er på Byrådets investeringsoversigt afsat 4 mio. kr. i år 2008, 9 mio. kr. i årene 2009, 2010 og Det er udarbejdet følgende beregninger på udgifterne ved gennemførelse af fagenhedens forslag til handleplan: Ny børnehave/vuggestue i Hjallerup kr. Udvidelse af Fasanvejens børnehave i Brønderslev kr. Ny børnehave/vuggestue i Nordbyen i Børnderslev kr. Salg af nuværende børnehave kr. Ny børnehave/vuggestue i Dronninglund kr. I alt kr. I henhold til handleplanens prioriteringer fordeles udgifterne således: 2008/2009: Ny børnehave/vuggestue i Hjallerup kr. Udvidelse af Fasanvejenes børnehave i Brønderslev kr. I alt kr. Afsat på investeringsoversigten 2008/ kr. Manglende finansiering kr. Det foreslås, at der ud over de i overslagsåret 2009 afsatte 9 mio. kr. afsættes yderligere kr. 2010/11: Ny børnehave/vuggestue i Nordbyen i Brønderslev (netto) kr. Ny børnehave/vuggestue i Dronninglund kr. I alt kr.

20 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 807 Afsat på investeringsoversigt i overslagsårene 2010 og kr. Manglende finansiering kr. Det foreslås, at der udover de i overslagsårene 2010 og 2011 afsatte 18 mio. kr. afsættes yderligere kr. i Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Masterplanen vedrørende kapacitet på dagpasningsområdet og den følgende handleplan for udmøntning af Masterplanen: 4. Etablering af ny kombineret børnehave (40 pladser) og vuggestue (16-20 pladser) i Hjallerup 5. Etablering af yderligere 30 børnehavepladser i Brønderslev By ved en tilbygning til Fasanvejens Børnehave 6. Udarbejdelse af plan for tilpasning af de fysiske rammer for skolefritidsordningerne/landsbyordningerne. Anbefalinger på længere sigt (prioriteret): 3. Etablering af en ny børnehave i Brønderslev By i nordbyen (Ådalen, 70 pladser) i stedet for børnehaven Midgaard. I forbindelse med den nye børnehave etableres vuggestuepladser alternativt, at der sker udvidelse af antallet af pladser i eksisterende vuggestue i nabobygningen Smalbyvej 46 (boenhed, der fraflyttes) 4. Etablering af ny vuggestue/børnehave i Dronninglund (70 børnehavepladser og vuggestuepladser). Forældrebestyrelsen for Hjallerup Børnehave har fremsendt brev om kapacitetsproblemerne i Hjallerup og har i den forbindelse bedt om møde med udvalget. Børne- og Ungdomsudvalget i på den baggrund afholdt møde med forældrebestyrelsen. Center for Økonomi bemærker, at der ikke er afsat driftsmidler i budgettet til Masterplanen. Det bemærkes endvidere, at der i budgettet for 2008 er lagt en besparelse ind på kr., og for årene er der lagt en besparelse ind på kr. vedrørende flytning af 40 børn i dagplejen til børnehave i 4. kvartal Det skal endvidere bemærkes, at de 9 mio. kr., der er afsat som pulje til børnepasning i investeringsoversigten i hvert af overslagsårene , er foreløbige. Den endelige størrelse af anlægspuljen til børnepasning i 2009 vil således afhænge af forhandlingerne om budget 2009.

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 1. april 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-17.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Brønderslev Byråd Beslutningsprotokol Dato: 15. april 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/470 Spørgetid

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/112

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. oktober 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 19. juni 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 14.00-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Praksis for behandling

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:40 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol MED-udvalget for Børn og Kultur Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henning Risager, Formand Bente Kristoffersen Jill Joan Tubbert Mariane

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere