Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/579 Godkendelse af revisionspåtegnet åbningsbalance pr for Brønderslev Kommune /580 Tilskud til projekt selvforsørgere /581 Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte børn /582 Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab /583 Brønderslev Floorball Club - sponsorat /584 Lokalesituationen - ungdomsklubber /585 Skoleårets planlægning /586 Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet /587 Budgetprocedure - budget /588 Orientering Lukkede sager: 11/589 Vurdering af markedsleje 12/590 Indledende drøftelse om salg af areal 13/591 Salg af ejendom 14/592 Orientering Tillægsdagsorden lukket sag: 15/593 EU-udbud gadelys Tillægsdagsorden 2 - åben sag: 16/594 Økonomi i forbindelse med Rosengårdens ombygning

4 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 791 Åbne sager: 01/579 Godkendelse af revisionspåtegnet åbningsbalance pr for Brønderslev Kommune J.nr.: S01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Godkendelse af revisionspåtegnet åbningsbalance pr for Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender åbningsbalancen pr for Brønderslev Kommune at Byrådet tager beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 til efterretning. Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 6. marts 2008 besluttede Byrådet at oversende udarbejdet åbningsbalance pr til revisionen. Der foreligger nu beretning fra revisionen (Beretning nr. 1) om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen. Revisionen anfører i beretningen: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som Brønderslev kommune skal besvare over for tilsynsmyndigheden. Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen som det fremgår af den særlige påtegning hertil i al væsentlighed er udarbejdet på et endeligt og korrekt grundlag og aflagt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner. Den udarbejdede åbningsbalance kan herefter betragtes som endelig, og danner hermed udgangspunkt for regnskabsaflæggelsen for Bilag Beretning nr 1 - Beretning om tiltrædelse og åbningsbalance 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

5 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /580 Tilskud til projekt selvforsørgere J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Tilskud til projekt selvforsørgere.doc ÅBEN SAG BE/ØK Indstilling: Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 31. marts 2008, at Økonomiudvalget godkender, at projektet for selvforsørgere iværksættes. Brønderslev Kommune har fået bevilget kr. fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til et 1-årigt projekt for selvforsørgere. Fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Projektets hovedformål er at få afklaret og bragt den enkelte selvforsørgers kompetencer i anvendelse på det nordjyske arbejdsmarked og derved være medvirkende til den samlede families integration til fælles gavn for familien og arbejdsmarkedet. Gruppen af selvforsørgere er potentielle medarbejdere. Da de ikke modtager nogen forsørgelse fra det offentlige, og det offentlige samtidig ikke har en stor forpligtelse i forhold til denne gruppe, er det en overset arbejdskraftreserve, som man via en effektiv og målrettet indsats vil kunne hjælpe ind på arbejdsmarkedet. Det bærende element i projektet er at etablere en vejlederfunktion, hvis opgave kan være at støtte den enkelte i at finde job og afdække og afhjælpe den enkeltes barrierer i forhold til at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Dette gøres ved en individuel og målrettet indsats i forhold til den enkelte selvforsørger. Derved opnår selvforsørgeren et større kendskab til det danske arbejdsmarked, får opbygget et netværk og får hjælp til at få den fornødne dokumentation af de medbragte kvalifikationer fra hjemlandet. Projektet vil yderligere indeholde vejledning og rådgivning om arbejdsmarkedet, kultur og jobsøgning. Der vil være deltagelse i netværksmøder, kompetenceafklaring og udformning af ansøgninger og jobsøgning ude på virksomhederne. Deltagerne får alle afklaret deres kompetencer (kompetencekort via kompetenceafklaring på en virksomhed) og samtidig forventes det, at 50 % af de selvforsørgende vil deltage i relevante netværk. Målet er at 75 % vil være i job eller uddannelse efter projektperiodens udløb. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at projektet for selvforsørgere iværksættes. Brønderslev Kommune har fået bevilget kr. fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til et 1-årigt projekt for selvforsørgere. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

6 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 793 Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Godkendt.

7 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /581 Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte børn J.nr.: G12/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte børn.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 1. april 2008, at Byrådet tager undersøgelsen til efterretning med henvisning til de foranstaltninger, som er iværksat. Sagsfremstilling: I forbindelse med Ankestyrelsens rapport om praksisundersøgelse anmodede Ankestyrelsen i juni måned 2007 Brønderslev Kommune om at deltage i en praksisundersøgelse vedrørende anbringelse af børn og unge. En undersøgelse, hvor der var særligt fokus på, om kommunerne overholder lovgivningen i forhold til udarbejdelse af 50 undersøgelser, 140 handleplaner og 48 børnesamtalen. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i årene 2006 og Brønderslev Kommune havde 14 sager med i denne praksisundersøgelse. Der deltog 11 kommuner i undersøgelsen. Nu er den endelige rapport fra Ankestyrelsen kommet og den viser, at 64 % af samtlige sager er behæftet med fejl. En kort opsummering med de væsentligste fejl og anbefalinger fra Ankestyrelsen gældende for de 11 kommuner er: 3 sager, hvor Ankestyrelsen vurderer at der ikke er grundlag for anbringelsen 21 sager, hvor der mangler samtykke til den frivillige anbringelse 67 sager, hvor kommunerne ikke følger de særlige sagsbehandlingsskridt, herunder at der ikke er udarbejdet 50 undersøgelsen og/eller handleplan, inden en afgørelse er truffet Ankestyrelsen konkluderer endvidere, at: De indholdsmæssige krav til 50 undersøgelsen opfyldes i vidt omfang Det halter med opfyldelse af kravene til 140 handleplanerne Kommunerne bør have øget opmærksomhed på børnesamtalen Kommunerne bør have øget opmærksomhed på, at væsentlige sagsbehandlerskridt noteres i sagen, herunder om der er foretaget partshøring, hvornår en 50 undersøgelse startes op m.v. Ankestyrelsens anbefaling til kommunerne: Det skal klart fremgå af sagen, at der er givet eller forsøgt indhentet samtykke til anbringelsen. Dette kan fremgå af journalen eller på en særskilt checkliste Det skal fremgå klart af sagen, hvornår en 50 undersøgelse er opstartet. Herunder skal kommunen have fokus på:

8 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side Barnets/den unges sundhedsforhold - Andre relevante forhold vedrørende barnet/den unge - De særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for den unge - Barnets/den unges indstilling - Forhold i familien og omgivelserne, der kan bidrage til at løse problemerne - Om der skal foretages undersøgelse af andre børn i familien Kommunen skal fortsat have øget opmærksomhed på udarbejdelse af handleplaner særligt vedr.: - Mål og delmål vedrørende de 6 temaer og i den forbindelse præcise og konkrete anvisninger - Angivelse af forventet varighed - Støtte til familien/forældrene - Tilbud om særskilt handleplan Kommunen skal have øget fokus på, at børnesamtalerne gennemføres i forhold til: - Samtalen skal ske inden og i rimelig tilknytning til anbringelsen - Barnets aktuelle holdning skal fremgå - Vejledning om bisidder - Orientering om notatpligt for samtalen - Konkret begrundelse såfremt samtalen ikke holdes Alle afgørelse om anbringelse bør meddeles skriftligt og være kortfattet. I forhold til Ankestyrelsens anbefalinger til kommunen er der i Børne- og Familieafdelingen - myndighedsafdelingen sat fokus på området, og der er iværksat flere foranstaltninger. Der er generelt fokus på, hvordan socialrådgiverne løser deres opgaver. Der arbejdes på en specialisering i forhold til at få adskilt 41 og 42, merudgifter til handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste. Der er taget kontakt til Revisionsselskabet vedrørende etablering af tre temadage, hvor der arbejdes på opgave- og ansvarsfordeling, analyse og afdækning af de enkelte arbejdsgange, udarbejde gode og effektive arbejdsgange således der opnås et fælles grundlag for den fremtidige administration. Disse dage afholdes sammen med FAS-afdelingen fra den 7. maj 9. maj Herudover er der taget initiativ til udarbejdelse af relevante interne instrukser. Det undersøges om der findes IT-løsninger, der er brugbare i denne sammenhæng. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager undersøgelsen til efterretning med henvisning til de i Børne- og Familieafdelingen iværksatte foranstaltninger. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Undersøgelse indstilles taget til efterretning.

9 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /582 Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab J.nr.: S55/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 1. april 2008, at Byrådet godkender 1. Vilkår for afvikling af Ungdomskostskolen Taarupgaard i overensstemmelse med Statsamtets betingelser af 28. januar Fordeling af overskydende provenu som opgjort i ophørsregnskabet 3. Betaling til Viborg Kommune vedrørende udgifter til pension til 2 pensionsberettigede personer i henhold til hver af de deltagende kommuners ideelle andel, efterhånden som pensionsforpligtelsen gøres gældende. 4. Brønderslev Kommunes provenu på ,87 kr. tillægges kassebeholdningen Sagsfremstilling: Det kommunale fællesskab Taarupgaard Ungdomskostskole blev drevet efter et vedtægtssæt, der regulerede forholdene mellem de oprindeligt 7 involverede kommuner (Århus, Herning, Viborg, Randers, Skive, Hobro og Brønderslev) 2 kommuner, Randers og Hobro (ny Mariagerfjord) opsagde deres del i det kommunale fællesskab med ophørsdeltagelse pr. 31. december De resterende 5 kommuner traf beslutning om skoleophør pr. 30. juni 2005 og fælles afvikling af det kommunale fællesskab. I forbindelse med ophørsregnskabets endelige udarbejdelse er det forudsat, at Viborg Kommune overtager, direkte overfor 2 pensionsberettigede personer, ansvaret for udbetaling af pension til disse, dog således at Viborg Kommune kan søge refusion for udgifter til denne passivpost, efterhånden som beløbene udbetales. Opkrævningen skal ske hos de respektive 5 involverede kommuner og efter de fordelingstal, der også er anvendt i forbindelse med udlodningen (Brønderslev Kommunes andel 5,88 pct.) Der henvises til resume udarbejdet af advokat Ole Thiel over afvikling af Taarupgaard Ungdomsskostskole af 3. marts Økonomi: I henhold til regnskabsopgørelsen tilkommer Brønderslev Kommune af boet et beløb på ,87 kr., der foreslås tillagt kassebeholdningen.

10 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 797 Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender 5. Vilkår for afvikling af Ungdomskostskolen Taarupgaard i overensstemmelse med Statsamtets betingelser af 28. januar Fordeling af overskydende provenu som opgjort i ophørsregnskabet 7. Betaling til Viborg Kommune vedrørende udgifter til pension til 2 pensionsberettigede personer i henhold til hver af de deltagende kommuners ideelle andel, efterhånden som pensionsforpligtelsen gøres gældende. 8. Brønderslev Kommunes provenu på ,87 kr. tillægges kassebeholdningen Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Resume over afvikling af Taarupgaard Ungdomskostskole Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

11 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /583 Brønderslev Floorball Club - sponsorat J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Brønderslev Floorball Club - sponsorat.doc ÅBEN SAG FK/ØK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget videresender i møde den 3. marts 2008 ansøgning fra Brønderslev Floorball Club til Økonomiudvalget med henblik på en generel drøftelse af sponsorater. Runa Christensen var fraværende. Økonomiudvalget vedtog i møde den 27. marts 2008 at udsætte sagen. Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2008, hvor Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen med henblik på belysning af evt. brandingsmæssige fordele i at støtte elitesportsaktiviteter. Notat herom vedlægges. Brønderslev Floorball Club har fremsendt ansøgning om, at Brønderslev Kommune tegner et sponsorat i klubben for sæson 2008 og meget gerne for sæson 2009 og Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter sponsorering generelt. Bilag: Ansøgning fra Brønderslev Floorball Club Notat om vurdering af sponsorater Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Oversendes til Styregruppen for branding til videre vurdering med hensyn til branding.

12 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /584 Lokalesituationen - ungdomsklubber J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Lokalesituationen - ungdomsklubber.doc ÅBEN SAG FK/ØK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget har i møde den 27. marts 2008 drøftet lokalesituationen for Ungdomsskolens klubber med henblik på prioritering af forbedringer. Udvalget er indstillet på at arbejde for bedre fysiske rammer for ungdomsklubberne, herunder en renovering af lokalerne i Hjallerup. Dog ønsker udvalget at afvente undersøgelse af de unges ønsker i Hjallerup-området. Vedrørende Dronninglund-området forventer udvalget, at evt. provenu fra salg af ejendommen Fredensgade 4 bl.a. kan anvendes til nye lokaler for ungdomsklubben. Udvalget vil forelægge Byrådet ønsket om anlægsmidler til nye lokaler i Serritslev i forbindelse med budget Gitte Krogh var fraværende. Sagsfremstilling: Lokalesituationen for Ungdomsskolens fritids- og ungdomsklubber er dårlig flere steder i kommunen. Dette sætter især ungdomsskolens virksomhed under pres de steder, hvor fritidsklubtilbuddet kl er eneste pasningstilbud for børn i klasse. Situationen er især vanskelig for nedenstående 4 klubber. Udvalget er tidligere orienteret om situationen i Dronninglund og Hjallerup, senest på mødet 29. august I alle tilfælde drives Ungdomsskolens virksomhed fra kommunalt ejede bygninger. 1. Dronninglund Lokalerne er kælderlokaler under Dronninglund Friskole, Fredensgade 4. De tjener til fritidsklub dagligt kl og ungdomsklub 4 aftener om ugen kl Fritidsklubben er normeret til 40 børn, hvilket tal næsten er opfyldt. Ungdomsklubben har ca. 100 medlemmer (som ikke alle er der hver aften). Den tilhørende juniorklub har 25 medlemmer. Lokalerne blev gennemgået i sommeren 2007 med henblik på ændringer/forbedringer til lovliggørelse af bygninger og arbejdsmiljø. Udgifterne hertil blev anslået til kr. Alternativt blev der peget på muligheden for at indrette lokaler i den gamle skole på samme adresse. Denne bygning blev fundet langt bedre egnet til formålet. Udgifterne til lovliggørelse blev anslået til kr.

13 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 800 Den gamle skole stilles p.t. gratis til rådighed for forskellige foreninger. Driftsudgifterne afholdes af en central konto. Dronninglund Friskole er interesseret i at købe bygningerne på adressen Fredensgade 4. Dette nødvendiggør andre lokaler til Ungdomsskolens virksomhed. Foreløbig har Ungdomsskolen frivilligt afstået ca. 1/3 af lokalerne i kælderen til Friskolen til indretning af fysiklokale. Andre lokaler kan ikke anvises. Dronninglund Hallerne blev anset som en mulighed, men der er slet ikke plads. 2. Hjallerup Ungdomsklubbens virksomhed finder sted i bygningen Præstevænget 1b, som huser fritidsklub normeret til 40 børn som i Dronninglund samt ungdomsklub. Desuden har dagplejen lokaler i underetagen. Bygningen blev ligesom bygningen i Dronninglund gennemgået i sommeren 2007 med henblik på lovliggørelse. Udgifterne til lovliggørelse af den del af bygningen, som anvendes af fritidsklubben, blev da anslået til kr. Øvrige dele af bygningen blev ikke vurderet, idet det ikke var på tale at flytte ungdomsklubben. Senere er der konstateret skimmelsvamp i den del af bygningen, som dagplejen anvender. I forbindelse med gennemgangen af Præstevænget 1b blev ejendommen Præstevænget 4 beset med henblik på køb/leje til formålet. Ejendommen blev imidlertid fravalgt, idet det efter vurdering i Bygninger og Beredskab fandtes for dyrt at lovliggøre ejendommen. Denne er siden blevet købt af Hjallerup Samvirke. Fagenheden har ikke været i dialog med samvirket i denne anledning. Fagenheden kan ikke pege på andre lokalemuligheder i Hjallerup 3. Klokkerholm. Her drives ungdomsskolens ungdomsklub fra ejendommen på Klintevej. Der er klub to aftener om ugen, og tilbudet forventes udvidet til tre aftener om ugen. Der er 30 tilmeldte unge. Ungdomsklubben råder over lokaler på 1. sal, mens en række foreninger og dagplejen deler stueetagen. Ejendommen er i god stand. Kommunen overvejer at sælge den, og i den forbindelse undersøges det, om der evt. kan skaffes lokaler til alle eller nogle af de nuværende brugere i det nye klubhus, som Klokkerholm Idrætsforening planlægger at opføre. Som alternativ undersøges det, om brugerne i fællesskab kan overtage ejendommen. Fagenheden kan ikke anvise andre lokaler. 4. Serritslev Her drives ungdomsskolens ungdomsklub fra ejendommen på Kvædevej, som kommunen overvejer at sælge. I samme bygning holder Lokalhistorisk Arkiv og Dartklubben til. Fagenheden har i den forbindelse drøftet muligheden for samhusning af

14 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 801 ungdomsklubben med idrætsforeningen, som har en uudnyttet 1. sal i sin bygning. Idrætsforeningen er positiv over for dette, forudsat ungdomsskolen selv bekoster færdigindretningen af overetagen samt tager del i driftsudgifterne af ejendommen. Disse udgifter er ikke beregnet. Ungdomsskolen er positiv over for denne løsningsmodel, men kan ikke inden for den nuværende økonomiske ramme finde dækning for udgifterne. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter lokalesituationen for Ungdomsskolens klubber med henblik på prioritering af forbedringer. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, idet det forudsættes at forbedringsudgifter holdes indenfor den afsatte budgetramme til bygningsvedligeholdelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Orientering taget til efterretning.

15 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /585 Skoleårets planlægning J.nr.: G01 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Skoleårets planlægning.doc ÅBEN SAG BK/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 1. april Udvalget vurderer, at der på skoleområdet i 2008 med et uændret serviceniveau vil være et merforbrug på lærerlønninger på ca. 3,5 mio. kr. Med baggrund i regnskabet for 2007 vurderer udvalget med forbehold, at udgiften kan holdes inden for udvalgets samlede budget, evt. suppleret med en reduktion af timetildelingsfaktoren pr. elev. Udvalget finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at reducere i elevfaktoren set i relation til den nuværende model. Sagsfremstilling: Anmodningen er begrundet i, at skoleårets planlægning i forhold til skoleåret 2008/09 skal færdiggøres primo april Der er i 2007 et merforbrug på lønningerne på ca. 2,3 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der er overført mindre ikke forbrugte beløb på andre budgetkonti til lønkontiene for derved at minimere merforbruget. Der er ikke en entydig forklaring på dette merforbrug, men der kan peges på bl.a. følgende forhold: ikke fuld kompensation for pension i forhold til tjenestemænd, der fratræder ikke fuld kompensation i forbindelse med barsel ikke tilstrækkelig lønfremskrivningsprocent etablering af nødvendige specialpladser i kommunen uden mulighed for at finde kompenserende besparelse (6 medarbejdere ansat) usikkerhed i relation til timeforbrug i forbindelse med overgang til NY tildelingsmodel, opgørelse pr. 1. august 2007 af timeforbrug/lønudgifter vedrørende 2 skolevæsener (skoleåret 2006/07 var tilrettelagt efter de modeller der var gældende i henholdsvis gl. Brønderslev Kommune og Dronninglund Kommune). Udgifterne vedr. enkelte af posterne kan opgøres således:

16 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 803 Manglende kompensation for pensionsudgift vedr. lærere, der fratræder den lukkede tjenestemandsgruppe: kr kr. Omlægning af barselsvikarreglerne ikke under kr. Yderligere ansatte på grund af pres på specialtilbud: 4 lærere fuld virkning i 08 (5/12-virkning i 2007) kr. 2 pædagoger fuld virkning i 08 (5/12-virkning i 2007) kr. Det bemærkes, at der er sket stor tilflytning af elever udefra og at der sker hurtigere udredning af eleverne med efterfølgende forældrekrav om specialtilbud. Der er udarbejdet lønsumsberegning vedrørende lærerlønningerne for Med udgangspunkt i faktisk forbrug af udgifter til lærerlønninger for januar og februar måneder 2008 forventes et merforbrug i regnskabsåret 2008 ved uændret serviceniveau på mellem 2,5 og 3,5 mio. kr. Usikkerheden skyldes, at der indgår forskellige refusioner, bl.a. i forbindelse med lærere på barselsorlov. Der foretages ny timetildeling pr. august 2008 for skoleåret 2008/09. Fagenheden kender endnu ikke timeforbruget i forbindelse hermed. Tildelingen sker pr. elev. Det skal endvidere bemærkes, at Center for Økonomi vurderer, at der sandsynligvis er tale om, at lærerlønningerne er steget mere end den generelle fremskrivningsprocent. Yderligere dansktime til eleverne i 3. klasse: Folketinget har vedtaget, at eleverne i 3. klasse fra skoleåret 2008/09 skal have yderligere 1 dansktime. Der er DUT-kompensation herfor på kr., som nogenlunde dækker udgiften. Antal elever: Der er i budget 2008 sket en reduktion i lærerlønsbudgettet på kr. med begrundelse i færre elever (demografi). Det bemærkes, at elevtallet ved opgørelse af elevtal for det kommende skoleår 2008/09 ser ud til at være det samme som i skoleåret 2007/08. Muligheder for reduktion i udgifterne: Der kan reduceres i tildelingsfaktoren pr. elev inden for normalområdet. Ved reduktion med 0,01 opnås en besparelse på ca kr. Dette kan dog give problemer specielt på de mindre skoler i forhold til at overholde Folkeskolelovens vejledende timetal, som er det, der er godkendt af Byrådet som værende gældende for skolerne i Brønderslev Kommune.

17 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 804 Analysearbejde: Der igangsættes snarest et analysearbejde vedrørende udgifter til lærerlønninger med henblik på at skabe oversigt over forbruget for regnskabsåret Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om drøftelse af problemer i forhold til skoleårets planlægning for skoleåret 2008/09, idet det vurderes, at der er manglende sammenhæng mellem det serviceniveau, der er vedtaget og den økonomi, der er til rådighed. Center for Økonomi bemærker, at der først med budgetopfølgning 1, som forelægges i maj, foretages en første vurdering af budget 2008, hvorfor det på nuværende tidspunkt er vanskeligt vurdere, om merudgifterne kan holdes indenfor udvalgets samlede budget. Endvidere bemærkes det, at omplacering mellem politikområder er at opfatte som tillægsbevillinger, som kun Byrådet kan beslutte. Det skal også bemærkes, at merudgifterne vedrørende manglende kompensation til pensionsudgifter og ikke fuld kompensation til barsel skyldes byrådsbeslutninger og indgåede budgetforlig. Endeligt bemærkes det, at beslutningen også får indflydelse på budget 2009, idet der med fastlæggelsen af rammer for skoleåret 2008/09 også disponeres over 7/12 af budget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. april 2008 Fraværende: Ingen Det indstilles, at tildelingsfaktor reduceres med 0,01 til dækning af budgetaftale vedrørende pensionsudgift og vikardækning. Den øvrige overskridelse finansieres indenfor udvalgets område, uden at serviceniveau på dagpasning berøres. Der udarbejdes notat inden byrådets møde.

18 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side /586 Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 1. april 2008, at Byrådet godkender Masterplanen vedrørende kapacitet på dagpasningsområdet og den følgende handleplan for udmøntning af Masterplanen, samt at Byrådet i forbindelse med budget 2009 afsætter 10,9 mio. kr. til gennemførelse af første del af Masterplanen: 1. Etablering af ny kombineret børnehave (40 pladser) og vuggestue (16-20 pladser) i Hjallerup 2. Etablering af yderligere 30 børnehavepladser i Brønderslev by ved en tilbygning til Fasanvejens Børnehave 3. Udarbejdelse af plan for tilpasning af de fysiske rammer for skolefritidsordningerne/landsbyordningerne. Anbefalinger på længere sigt (prioriteret): 1. Etablering af en ny børnehave i Brønderslev By i nordbyen (Ådalen, 70 pladser) i stedet for børnehaven Midgaard. I forbindelse med den nye børnehave etableres vuggestuepladser alternativt, at der sker udvidelse af antallet af pladser i eksisterende vuggestue i nabobygningen Smalbyvej 46 (boenhed, der fraflyttes) 2. Etablering af ny vuggestue/børnehave i Dronninglund (70 børnehavepladser og vuggestuepladser). Forældrebestyrelsen for Hjallerup Børnehave har fremsendt brev om kapacitetsproblemerne i Hjallerup og har i den forbindelse bedt om møde med udvalget. Børne- og Ungdomsudvalget i på den baggrund afholdt møde med forældrebestyrelsen. Sagsfremstilling: Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 4. marts 2008 at genoptage sagen på næste ordinære møde. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 22. januar 2008 at fremsende Masterplan Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet til udtalelse i forældrebestyrelserne. I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. august 2007 blev drøftet notat vedrørende efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet, jf. Byrådets temadrøftelse den 7. august 2007.

19 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 806 Udvalget vedtog at arbejde videre med henblik på udarbejdelse af forslag til Masterplan for området. Masterplanen er opdelt i 2 hovedafsnit: 1. Opsummering af anbefalinger vedrørende fremtidige udbygninger og ændringer 2. Uddybende øjebliksbillede af kapacitet og efterspørgsel for hvert enkelt skoledistrikt. Undtagelsen er de tre skoledistrikter i Brønderslev by, som er beskrevet under ét. Afsnittet indeholder tillige en beskrivelse af befolkningsudviklingen for de 0-10 årige. Økonomi: Der er på Byrådets investeringsoversigt afsat 4 mio. kr. i år 2008, 9 mio. kr. i årene 2009, 2010 og Det er udarbejdet følgende beregninger på udgifterne ved gennemførelse af fagenhedens forslag til handleplan: Ny børnehave/vuggestue i Hjallerup kr. Udvidelse af Fasanvejens børnehave i Brønderslev kr. Ny børnehave/vuggestue i Nordbyen i Børnderslev kr. Salg af nuværende børnehave kr. Ny børnehave/vuggestue i Dronninglund kr. I alt kr. I henhold til handleplanens prioriteringer fordeles udgifterne således: 2008/2009: Ny børnehave/vuggestue i Hjallerup kr. Udvidelse af Fasanvejenes børnehave i Brønderslev kr. I alt kr. Afsat på investeringsoversigten 2008/ kr. Manglende finansiering kr. Det foreslås, at der ud over de i overslagsåret 2009 afsatte 9 mio. kr. afsættes yderligere kr. 2010/11: Ny børnehave/vuggestue i Nordbyen i Brønderslev (netto) kr. Ny børnehave/vuggestue i Dronninglund kr. I alt kr.

20 Økonomiudvalget, 10. april 2008 Side 807 Afsat på investeringsoversigt i overslagsårene 2010 og kr. Manglende finansiering kr. Det foreslås, at der udover de i overslagsårene 2010 og 2011 afsatte 18 mio. kr. afsættes yderligere kr. i Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Masterplanen vedrørende kapacitet på dagpasningsområdet og den følgende handleplan for udmøntning af Masterplanen: 4. Etablering af ny kombineret børnehave (40 pladser) og vuggestue (16-20 pladser) i Hjallerup 5. Etablering af yderligere 30 børnehavepladser i Brønderslev By ved en tilbygning til Fasanvejens Børnehave 6. Udarbejdelse af plan for tilpasning af de fysiske rammer for skolefritidsordningerne/landsbyordningerne. Anbefalinger på længere sigt (prioriteret): 3. Etablering af en ny børnehave i Brønderslev By i nordbyen (Ådalen, 70 pladser) i stedet for børnehaven Midgaard. I forbindelse med den nye børnehave etableres vuggestuepladser alternativt, at der sker udvidelse af antallet af pladser i eksisterende vuggestue i nabobygningen Smalbyvej 46 (boenhed, der fraflyttes) 4. Etablering af ny vuggestue/børnehave i Dronninglund (70 børnehavepladser og vuggestuepladser). Forældrebestyrelsen for Hjallerup Børnehave har fremsendt brev om kapacitetsproblemerne i Hjallerup og har i den forbindelse bedt om møde med udvalget. Børne- og Ungdomsudvalget i på den baggrund afholdt møde med forældrebestyrelsen. Center for Økonomi bemærker, at der ikke er afsat driftsmidler i budgettet til Masterplanen. Det bemærkes endvidere, at der i budgettet for 2008 er lagt en besparelse ind på kr., og for årene er der lagt en besparelse ind på kr. vedrørende flytning af 40 børn i dagplejen til børnehave i 4. kvartal Det skal endvidere bemærkes, at de 9 mio. kr., der er afsat som pulje til børnepasning i investeringsoversigten i hvert af overslagsårene , er foreløbige. Den endelige størrelse af anlægspuljen til børnepasning i 2009 vil således afhænge af forhandlingerne om budget 2009.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere