Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd"

Transkript

1 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles forum for arbejdsmiljø. Indholdet er udtryk for parternes fælles holdning til emnet. Dette er et generelt materiale. Der kan derfor være forhold i virksomheden, som gør at virksomheden bør tage kontakt til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver Dette materiale og andre udgivelser i regi af Industriens Branchearbejdsmiljøråd findes også i elektronisk form på hjemmesiden Alle aktuelle udgivelser fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades fra eller de kan købes i Arbejdsmiljøbutikken hos Videncenter for Arbejdsmiljø, Tlf.nr Bestillingsnr Industriens Branchearbejdsmiljøråd Layout, produktion og tryk: Dplus Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. Januar 2015 ISBN

3 Indhold 4 Indledning 5 Introduktion til 5S 7 Forberedelse af 5S Gennemførelse af første S - Sorter Gennemførelse af andet S - Systematiser Gennemførelse af tredje S - Systematisk rengøring og vedligeholdelse Gennemførelse af fjerde S - Standardisering Gennemførelse af femte S - Selvdisciplin S-historier fra Olsen Metaltrykkeri A/S 33 Værktøjer 1. De fem S er kort fortalt Månedsplan for indførelse af 5S Ugeplan for indførelse af 5S S leveregler Plakat med sorteringsinstruktion Skema til rengøring og vedligehold Evalueringskema til 5S Handlingsplan for forbedringer Eksempler på dagsorden til tavlemøde Øvelser for problemløsning Få mere at vide 3

4 Indledning I denne vejledning finder du en grundig gennemgang af en simple metode til at få orden og ryddelighed på jeres virksomhed den kaldes 5S, og handler kort og godt om hvordan I får ryddet op, sat jeres værktøjer og arbejde i system og hvordan I fortsætter med at lave løbende forbedringer af arbejdspladsen. Pointen er at jeres arbejdsdag bliver mere effektiv samtidig med at I bl.a. får fjernet rod og uhensigtsmæssige håndteringer af gods og værktøjer, som er blandt de hyppigste årsager til ulykker i metal- og maskinindustrien. Dette og andre værktøjer om et godt og sikkert arbejdsmiljø findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Vejledningen gennemgår de enkelte elementer i 5S metoden, og giver jer en række værktøjer som I kan bruge undervejs. I bør bruge metoden systematisk, og gennemføre de enkelte trin i rækkefølge, fordi de bygger på hinanden. Derved opnår I de største resultater. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Industri, CO-industri og Lederne i rgi af Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR), der er arbejdsmarkedets parter i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. 4

5 Introduktion til 5S 5S kan gøre jeres virksomhed mere effektiv, mere sikker og mere overskuelig. 5S er en metode. Det handler om sund fornuft, der er sat i system. I vil sikkert kunne genkende nogle af de fem S er, for 5S handler om at sikre, at arbejdet kan blive gennemført effektivt og sikkert samtidig med, at der løbende bliver set på mulige forbedringer. 5S processen består af fem trin: 1S - Sorter og smid væk Skeln mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Sorter alt på arbejdspladsen og smid de overflødige ting ud. 2S - System i tingene Find en fast plads til hver ting og sæt alt på plads. De ting, der bruges ofte, skal være let til gængelige. 3S - Systematisk rengøring og vedligeholdelse Gennemfør en systematisk rengøring og vedligeholdelse af maskiner, arealer og værk tøjer. 4S - Standardisering af rengøring, vedligehold og arbejdsgange Sørg for at alle ved og acceperer, hvordan jobbet udføres, på en ensartet og fornuftig måde. 5S Selvdisciplin Sørg for at de fire andre S er fastholdes og videreudvikles. 5S er oprindeligt oversat fra japansk, og de originale tegn er gengivet ovenover. Nedenfor er vist en oversættelse fra japansk til engelsk og til dansk: Japansk Engelsk Dansk 1.S Seiri Sort Sortere 2.S Seiton Set in order Systematisere 3.S Seiso Shine Systematisk rengøring 4.S Seiketsu Standardize Standardisering 5.S Shitsuke Sustain Selvdisciplin 5

6 Hvad opnår vi med 5S? Mere tid til arbejdet og medarbejderne. Tid der før blev brugt på at lede efter værktøj og materialer vil blive formind sket, og der vil blive en højere grad af orden, f.eks. så paller ikke står i vejen på arbejdsplad sen. Færre fejl i produkter og halvfabrikata. Der kommer mere fokus på, hvor genstande place res, og hvordan de bliver flyttet rundt. Dels vil metoder og arbejdsgange være let tilgænge lige og kendte af alle, og der vil ikke ligge materialer og produkter på ikke egnede ste der. Bedre sikkerhed på arbejdspladsen. Affald vil ikke ligge og gøre transportveje usikre, og der vil generelt være fokus på sikkerhed og bevægelse i forbindelse med håndtering af materialer, værktøj og maskiner på arbejdspladsen. Planlagt vedligeholdelse skal sikre, at maskiner forbliver sikre, rene og anvendelige. Højere kundetilfredshed da produktionen kan forløbe planmæssigt uden uforudsete ma skinstop, som sænker leverancesikkerheden og øger fejlrisikoen. Målet med 5S er: At skabe en overskuelig, struktureret og ren arbejdsplads. At arbejdsgange og procedure er kendte og følges af alle. At der løbende arbejdes med at forbedre arbejdspladsen til gavn for både de ansatte og ledelsen. Hvad kan 5S betyde for arbejdspladsen I mange industrivirksomheder involverer produktionen ofte en eller flere af følgende elementer: Store og tunge materialer. Delemner Maskiner og anlæg. Mange værktøjer. Affald og spildprodukter (spåner, støv, stumper, smøremiddel etc.). Arbejdspladsen kan hurtigt blive uoverskuelig og ro det, og derved et farligt sted at opholde sig. 5S er almindelig sund fornuft, der kan skabe mere stabile arbejdsgange og rutiner, større over blik og færre ulykker. Forbedringer der kan give bedre trivsel hos medarbejderne, øge produktivi teten og mindske omkostningerne. 6

7 Forberedelse af 5S 5S kræver en fælles indsats for at få udbytte. Det er nødvendigt, at medarbejderne deltager aktivt, da de skal gennemføre forandringerne og sikre fastholdelsen. Det vurderes, at medarbejdernes tids forbrug kan være 2½-5 arbejdsdage pr. deltager samt efterfølgende deltagelse i den løbende opfølg ning. Opfølgningen bør foregå hyppigt i starten f.eks. ugentligt. På sigt er det muligvis kun nød vendigt med opfølgning hver fjortende dag eller månedligt. Sådan kommer I i gang: 1. Sørg for at ledelsen er aktivt med i projektet både i opstarten, styringen og opfølgningen på projektet. Opstart 5S skal sættes i gang af ledelsen for at vise at projektet prioriteres højt og at ledelsen bakker op om det. Ledelsen bør være med i de forskellige aktiviteter i 5S-projektet, men den behøver ikke at styre de enkelte aktiviteter. F.eks. kan en leder godt være med i møder og udførelsen af f.eks. rengøring, men lederen kan aftale, at det er en fra arbejdsgruppen, der gennem fører aktiviteterne. Hvis der er flere personer i ledelsen, bør der udpeges en tovholder for 5S-projektet, så medarbejdere ved, hvem de skal henvende sig til. 2. Find ud af om alle eller kun en udvalgt gruppe medarbejdere skal være med fra starten. 3. Lav en tidsplan og fastsæt en startdato, der passer både ledelse og medarbejdere. 4. Lad ledelsen orientere alle medarbejdere om projektet. 5. Giv medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål. 6. Sæt tidsplanen op på et sted, hvor alle kan se den. 7. Lav klare aftaler om gennemførelsen af hvert af de fem S er. 8. Tag fotos af processen og af arbejdspladsen før, under og efter projektet. 7

8 Plan og igangsættelse Afhængig af virksomhedens størrelse kan det være hensigtsmæssigt med en testafdeling/-gruppe. Overvej hvilken afdeling eller gruppe der vil være et godt eksempel for resten af virksomheden. Aftal med arbejdslederen og gruppen at det er dem, der starter 5S processen. Det er vigtigt, at arbejdslederen bliver en aktiv del af aktiviteterne og forstår sin rolle som inspirator i projektet. Aftal med ledelsen, hvornår projektet starter, og den første aktivitet igangsættes. Fastsæt en startdato, der kan overholdes og reserver en måned frem til periodisk aktivitet. Derefter vil 5S være en integreret del af alles hverdag. Se Værktøj 2 Månedsplan for indførsel af 5S. Ønsker I at gennemføre 5S gennem et kort intensivt forløb, kan I bruge Værktøj 3 Ugeplan for indførsel af 5S. Information Alle i virksomheden skal informeres om projektet på forhånd. Værktøj 1 De fem S er kort fortalt kan være godt at udlevere til medarbejderne. Dette kan f.eks. ske på et fællesmøde afhængig af, hvordan I normalt informerer i virk somheden. Det er vigtigt, at det er den øverste ledelse, der er afsender af budskabet. De fem plakater i Værktøj 4 kan printes ud og lamineres. Derefter kan de hænges op i produktionen. Overvej om I har - eller skal have - andre regler i jeres virksomhed. I informationen til medarbejderne er det vigtigt at lægge vægt på følgende: At 5S er en struktureret måde at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø i virk somheden. At 5S er et værktøj til at forbedre alles hverdag. At 5S ikke indføres, fordi der skal arbejdes hurtigere eller fyres medarbejdere, men at meto den skal give de ansatte en mere sikker hverdag med et bedre arbejdsmiljø. At 5S er med til at forbedre kommunikationen ved, at der løbende vil blive holdt korte mø der om problemer og ideer til løsninger. At det kræver ekstra ressourcer at implementere 5S, men at det efterfølgende skal føre til en bedre hverdag. 8

9 Eksempel på Forberedelse fra Olsen Metaltrykkeri A/S Opstart Alt materiale blev gennemlæst af direktøren, ingeniør Stig Nalbandian. På baggrund heraf blev det besluttet at anvende 5S i virksomheden. Plan og igangsættelse Det blev besluttet at gennemføre 5S i et testområde. Gennemførelsen skulle ske på to hele arbejdsdage med en efterfølgende ugentlig opfølgning på handlingsplaner og aktiviteter. Der blev udvalgt to arbejdsområder, tryk og presse, som fungerede som testområder. I alt bestod testgruppen af fem medarbejdere og otte arbejdsstationer. Områderne blev gennemfotograferet for at sætte fokus på de sikkerhedsrisici, der var, og for at kunne dokumentere forandringerne. Information Der blev informeret om 5S på et fællesmøde til alle medarbejdere, og her var der mulighed for at stille spørgsmål. Informationen om 5S foregik to uger forud for projektet. De fem S er blev gennemgået trin for trin, og der blev hængt beskrivelser af de fem S er op i kantinen og i produktionen. Se Værktøj 4 5S leveregler. Informationsmødet tog 30 minutter. Testgruppen med de fem medarbejdere modtog yderligere instruktion og forklaring. Før det første S blev sat i gang, gennemgik de billederne og fandt de risikomomenter, der var på værkstedet. Kilde: Billederne er fra Olsen Metaltrykkeri A/S 9

10 1. Gennemførelse af første S - Sorter Målet er at sortere alt, hvad der befinder sig på de enkelte arbejdsstationer. Alle genstande farve mærkes efter, hvor ofte de anvendes. Anvendes genstanden dagligt, skal den have en fast plads. Anvendes genstanden sjæl dent, kan den placeres andetsteds. Anvendes genstanden aldrig, skal den smides ud. En genstand kan være værktøj, materialer, maskiner og andre ting, som forefindes på arbejds pladsen. Denne proces tvinger medarbejdere til at tage stilling til alle genstandenes funktion og fjerne dem, der ikke på nuværende tidspunkt er nødvendige for at udføre arbejdet. Sorteringen skal gennemføres både i pro duktionen og på kontoret. Den er måske den vanskeligste i 5S-processen, da det kan være svært at give slip på materialestumper, værktøj, maskiner og instruktioner, som det er rart at have for en sikkerheds skyld. 1.1 Forberedelse Alt efter størrelsen på virksomheden bør denne opdeles i delområder. Inddel arbejdspladsen i afdelinger og overvej, hvor mange arbejdsområder der er i hver afdeling og tag stilling til, hvor mange teams det er nødvendigt at lave. Giv hver enkelt medarbejder ansvaret for et område eller en arbejdsstation. Det vil typisk være der, hvor vedkommende arbejder i dagligdagen. Tag billeder af områderne og husk, hvorfra billederne er taget. Der skal tages billeder igen efterfølgende for at vise den forskel, som processen har medført. Afsæt tid til sorteringen. Det tager typisk et par timer og sørg for, at medarbejderne kender tidsrammen. Anskaf farvede Post-it-sedler eller farvet tape og instruer medarbejderne i farvekodningen. Det kan være en god ide at have gaffertape klar, så sedlerne også kan hæftes på olierede overflader. Se Værktøj 5 Plakat med sorteringsinstruktion. Beslut hvor de genstande, der skal kasseres, midlertidigt kan opbevares indtil den endelige udsmidning. Lej eventuelt en container for en måned. 10

11 1.2 Udførelse Alle genstande på arbejdsstationen skal nu gennemgås og opmærkes af den eller de medarbejdere, der anvender arbejdsstationen: g Grøn En nødvendig genstand, der bruges dagligt på arbejdsstationen. Derfor skal den have en fast plads her. 1.3 Evaluering Spørgsmål til evaluering: Er alle genstande blevet gennemgået? Er alle genstande blevet sorteret i grøn, gul og rød? Er alle medarbejdere enige i sorteringen? Er der mulighed for at forbedre sorteringen? Er der ideer og forslag til forbedringer? Er der spørgsmål eller kommentarer? g GUL En nødvendig genstand, der anvendes sjældent eller på en anden arbejdsstation. Der for skal den have en central plads, men ikke på arbejdsstationen. g RØD En overflødig genstand, der skal væk fra arbejdsstationen. Når opmærkningen er gennemført, går medarbejderne sammen en runde til de forskellige arbejdsstationer og godkender opmærkningen. Her kan der bl.a. skabes enighed om, hvorvidt de røde genstande kan smides ud, og aftales hvor de gule genstande kan placeres. En gul genstand kan kun flyttes udenfor gruppens område, hvis modtagergruppen accepterer det. Det kan undervejs vise sig, at en rød genstand kan være en gul eller grøn genstand for en anden arbejdsstation. Når gruppen har været hele vejen rundt, tager hver enkelt medarbejder fat og gennemfører den egentlige sortering. Røde genstande flyttes til en midlertidig oplagsplads, så andre grupper kan vurdere de kasserede genstande. Genstanden kan eventuelt hentes retur, hvis kasseringen fortrydes inden for den aftalte tid. Gule genstande flyttes til en ny placering, og grønne genstande bliver tilbage på deres faste plads ved arbejdsstationen. Det kan være nødvendigt at fremskaffe det korrekte løfteudstyr og hjælpes ad, hvis der er større ma skiner, der skal flyttes rundt. Der skal eventuelt laves handlingsplaner for større rokader og opgaver, som ikke umiddelbart kan gennemføres. Disse vil blive fulgt op i 5S. 11

12 Eksempel på gennemførelse af første S - Sorter - fra Olsen Metaltrykkeri A/S Forberedelse Medarbejderne i den udvalgte arbejdsgruppe fik en gennemgang af de fem S er og gik umiddelbart herefter i gang med sortering på arbejdspladserne. De medarbejdere, der arbejder på Trykbænkene, gik sammen om sorteringen, og medarbejderne på Pressen tog sig af de maskiner, de bruger til dagligt. Udførelse Der blev anvendt Post-it-sedler og gaffatape til mærkningen af alle genstande. Medarbejderne blev klar over, at det var alle genstande, der skulle mærkes. Reoler, skabe, borde og vindueskarme blev endevendt. Hele aktiviteten tog et par timer for hele området. Der var en del genstande, som ikke var til at placere i kategori, og disse blev markeret med en gul post-it. For de medarbejdere, der anvendte samme maskine og område, blev der foretaget en gensidig vurdering, så man var enige om, hvad der skulle væk, og hvad der kunne blive. Evaluering Alle genstande blev markeret med grønne, gule eller røde sedler. Der blev samlet otte paller i alt, hvoraf ca. halvdelen var røde. Disse blev smidt ud med det samme. Alle genstande med gult blev placeret i lukkede containere udenfor til midlertidig opbevaring. Nogle genstande vil i den næste tid blive flyttet indenfor på en afmærket plads, mens mange af genstandene ikke vil blive brugt, og således kan fjernes efter en tid. Medarbejderne var overraskede over så mange genstande, der rent faktisk kunne smides ud. Der blev fundet emner, som ikke er blevet produceret de sidste år. Der blev fundet maskinværktøjer, som havde været efterlyst i månedsvis. Der blev fulgt en regel om, at er man i tvivl, så hører genstanden ikke til tæt på arbejdspladsen. Markering af genstande Genstande til udsmidning efter sortering Kilde: Billederne er fra Olsen Metaltrykkeri A/S 12

13 2. Gennemførelse af andet S - Systematiser Sæt system i tingene handler om at arrangere nødvendige ting, materialer, værktøjer og maskiner på arbejdsstationen hensigtsmæssigt, så disse er nemme at finde, komme til, flytte, løfte, dreje, transportere etc. Alle skal kunne finde, hvad de søger og kunne sætte alle ting på plads, selv om medarbejderen på pladsen ikke er til stede. Den gyldne hovedregel er, at alle medarbejdere skal være i stand til at finde og anvende enhver genstand på deres egen arbejdsplads inden 30 sekunder. Alle andre skal være i stand til at finde og anvende enhver genstand på samme arbejdsplads indenfor tre minutter uden at tale med nogen, åbne en bog eller tænde en computer. 2.1 Forberedelse Alle genstande, der er markeret med grønt, skal gennemgås af den ansvarlige medarbejder. Aftal hvor lang tid der er til at flytte rundt på og organisere arbejdsstationen/området. Tiden til denne aktivitet vil afhænge af mængden af genstande, men I kan f.eks. starte med at afsætte et par timer. Giv medarbejderne besked om, at der skal være en fast plads til alle ting, og hver ting skal være på sin plads. Både genstanden og genstandens plads kan markeres f.eks. med en blå værktøjstavle, der med hvide silhuetter af værktøjet viser, hvor de forskellige værktøjer skal hænge, og hvor værktøjet ligeledes har en blå markering. Fortæl medarbejderne, hvad de må bruge til markeringen: Tape, farver, markeringstusch, spraymaling, maling, sprit tusch, tavler, beslag, hylder, eller hvad der er muligt. Hvis det er muligt, kan I vælge også at farvekode arbejdsstationer eller områder. Så ved alle, hvor en lånt/bortkommen genstand hører til, selv om de ikke kender den specifikke indret ning af de enkelte arbejdsstationer. Vær forberedt på at det andet S, Systematisering, ofte vil blive gennemført parallelt med det tredje S, Rengøring og vedligehold, da det ofte vil være praktisk at male væggen, mens reolen er væk og rengøre sit værktøj, inden det hænges på plads osv. Ligeledes vil markeringer med f.eks. en dymoskriver kræve, at overfladen er ren. 13

14 2.2 Udførelse Alle genstande, materialer, værktøj og arealer skal have en markering, der er logisk, og som hurtigt viser, hvis der mangler noget. F.eks. en firkantet markering på gulvet med teksten skraldespand. Det viser, hvor skraldespanden skal stå, og gør det tydeligt, hvis denne mangler. På skraldespanden kan der eventuelt ligeledes være en tydelig markering, der viser, hvor den hører til, og hvad den bruges til - f.eks. et skilt trykbænke, brændbart affald. Hver medarbejder gennemgår sit område og bestemmer, hvor alle genstandene (værktøj, materialer og andet) skal være. Arbejdsstationen, reoler og opbevaringssteder samt arealer skal indrettes optimalt, så arbejdet kan udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vær særlig opmærksom på: Mulighederne for at håndtere tunge materialer skal være hensigtsmæssige. At undgå tunge og skæve løft. Ikke at placere genstande over hovedhøjde, hvis der er mulighed for, at de falder ned. Ikke at placere genstande på gulvet, hvor de kan give mulighed for fald og snubleulykker. At sikkerhedsudstyr såsom ventilation og personlige værnemidler er placeret hensigtsmæs sigt i forhold til anvendelsen. At det er muligt at komme rundt uden at støde på kanter, maskindele m.v. Når nyindretningen er gennemført, præsenterer hver medarbejder sit område for de andre, og even tuelle indvendinger afklares på stedet. Når der er enighed om indretningen af området, skal alle genstande mærkes. Opmærkningen skal gøre det klart for alle, hvad der hører til hvor. Der kan anvendes farvekoder for områder, gulvmarke ringer af transportveje og pallepladser, værktøjssilhuetter på væggen, streger på møtrikken, der vi ser, om den er spændt, som den skal etc. Der er forskellige virkemidler til forskellige områder f.eks.: Tape på gulvet til at vise, hvor der må placeres paller med materialer. Markering af transportveje. Mærkning af arbejdszoner ved betjeningspaneler, som skal være tilgængelige. Pile og tapemarkeringer til at synliggøre bevægelse som f.eks., hvilken vej en låge i en maskine åbner. Signalfarver på f.eks. transportcontainere med brugt materiel, affald, råvarer etc. Synlige pile, vægte eller målestokke der viser, hvor meget materiale der er tilbage. Silhuetter der viser, hvor det forskellige værktøj skal være. Markering af værktøj så det tydeligt fremgår, hvor de hører hjemme - f.eks. forskellige farver til forskellige produktionsområder. Officielle standardiserede skilte kan købes hos forhandlere af sikkerhedsudstyr. Følgende skridt skal gennemføres: Bestem hvor alle genstande (værktøj, materialer og andet) skal være. Kontroller at det er den optimale placering. Marker på genstanden, hvor den hører til. Marker på opbevaringsstedet, hvad der hører til der - eventuelt med angivelse af mængde. F.eks. kan en hylde have en markering afstandsstykker, 800 mm, 10 stk.. 14

15 Vær opmærksom på at farvemarkeringer har specifikke betydninger f.eks.: Farve Rød Betydning Forbud - Fare - Alarm Anvisninger Nærmere oplysninger Farlig adfærd Stop, standsning, nødafbryder Evakuering Ildslukningsmateriel og -udstyr Identificering og angivelse af place ring Gul Advarsel Giv agt, forsigtighed udvises, afprøv ning, kontrol Blå Påbud Særlig optræden eller handling på bud om brug af personlige værne midler Grøn Redningsforanstaltninger, førstehjælp Ingen fare længere Døre, flugtveje, materiel, rednings- og/eller førstehjælpsposter, lokaler. Tilbagevenden til normale forhold Tabellen er hentet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 2.3 Evaluering Er alle genstande blevet gennemgået? Har alle genstande en hensigtsmæssig plads? Er alle genstande på den bestemte plads? Er det muligt at bestemme genstandenes plads alene ved at se på genstanden? Er det muligt at se om en genstand mangler, og hvor den burde være placeret, alene ved at se på arbejdspladsen? Er der ideer og forslag til forbedringer? Er der spørgsmål eller kommentarer? 15

16 Eksempel på gennemførelse af andet S - Systematiser - fra Olsen Metaltrykkeri A/S Forberedelse Forberedelsen til denne aktivitet skete ved at hele gruppen blev samlet og aftalte, hvordan de ville mærke værktøj, arbejdspladser og arealer. Det blev diskuteret, hvordan det kunne gøres, og det blev vedtaget, at trykkerne skulle have blå som deres farve for deres område, og at presserne skulle have rød som deres farve. Ligeledes blev der enighed om følgende farvekoder til opmærkning af pallepladser på gulvet: Rød markering viser, at pladsen er reserveret til den specifikke maskine, og kun må anvendes af den maskine. Gul markering viser, at det er en mellemvareplads, og at pladsen kan bruges til mellemvarer i kø. Grøn markering viser, at det er en plads til råvarer, der ikke er forarbejdet endnu. På sigt skal pallereolerne opmærkes efter samme farvekode. Det blev besluttet, at reolpladser skulle markeres med en dymoskriver. Udførelse Gulvområder blev midlertidigt markeret med gaffatape. Disse markeringer skal afprøves, før der males på gulvet. Håndværktøj har fået en farvekode påført med en spraydåse og hænger på en værktøjstavle med en silhuet lavet med en hvid markeringstusch. 16

17 Hylderne på reolerne blev inddelt og markeret. Kilde: Billederne er fra Olsen Metaltrykkeri A/S Paller har fået markeringer bestående af bukkede metalplader med tuschskrift. Det gør det muligt at se, hvad der er på pallen, og der er ligeledes et sted at fastgøre produktionsordren. Før lå produktionsordren nede i pallen og var derfor ikke synlig, når pallen var sat i reolen. Evaluering Evalueringen skete i fællesskab, hvor der ligeledes blev skabt nye ideer. Markeringerne på gulvet er midlertidige, da de først skal afprøves, inden der laves permanente markeringer. Medarbejderne havde selv mange gode ideer til nye markeringer og systematisering af deres arbejdsplads. Der vil i 5S løbende foregå en evaluering af systematiseringen af arbejdspladsen. 17

18 3. Gennemførelse af tredje S - Systematisk rengøring og vedligeholdelse Ofte arbejder metal- og maskinvirksomheder med en eller anden form for planlagt vedligeholdelse af maskiner og værktøj samt oprydning på arbejdsstationer, for herigennem at opnå en forbedret arbejdsplads. Det tredje S er derfor blot en videreførelse af disse principper og metoder. Systematisk rengøring og vedligeholdelse skal sikre, at arbejdspladsen bliver grun digt rengjort i alle områder, og at alle maskiner bliver rengjort og gennemgået. Formålet er: At skabe en ren og ryddelig arbejdsplads. At rengøre og samtidig gennemgå maskinerne for at finde den bedste og nemmeste arbejds gang til at rengøre og vedligeholde maskinen fremover. 3.1 Forberedelse Medarbejderne informeres om, at det tredje S, Systematisk rengøring og vedligeholdelse, har til for mål: At skabe en ren og ryddelig arbejdsplads, hvor man har lyst til at arbejde. At skabe en mere sikker arbejdsplads. At sikre, at maskiner bliver gennemgået, og at der i denne gennemgang bliver fundet de bed ste og nemmeste metoder til rengøring og vedligeholdelse af maskinerne. At finde årsagern til snavs, spildprodukter og affald samt forsøge at fjerne eller formindske dem. Der skal derudover foretages følgende som forberedelse: Der skal fremskaffes rengøringsmaterialer, rengøringsmidler og handsker, der er egnet til at gennemføre rengøringen. Det skal aftales, hvilke maskiner, arealer, reoler og værktøj der skal rengøres og gennemgås. Der skal instrueres i udfyldelse af et rengørings- og vedligeholdelsesskema. 3.2 Udførelse Der skal gøres rent på og omkring arbejdsstationen. For hvert område eller genstand, hvor det er relevant, skal der udarbejdes et rengørings- og vedligeholdelsesskema. Følgende emner kan gen nemgås: 1. Produktionsmaskiner. 2. Arbejdsstationens arealer. 3. Fællesarealer. 4. Transportarealer. 5. Transportmaskiner. 6. Værktøj (der kræver vedligehold). For hvert af ovenstående emner kan der udarbejdes et vedligeholdelses- og rengøringsskema, der tager stilling til nedenstående spørgsmål: Hvor skal der rengøres? Hvordan skal der rengøres og med hvilke hjælpemidler? Hvor lang tid tager det? Hvor ofte skal det gøres? Hvem skal gøre det? Er der ting, der skal tjekkes (f.eks. olieniveau)? Hvordan og hvor ofte skal der tjekkes? Hvad skal der gøres og hvordan (f.eks. hvilken olie, hvor står den, og hvordan fyldes den på)? Se eksempel på skema - Værktøj 6 Skema for rengøring og vedligehold. Se Værktøj 6 Skema til rengøring og vedligehold. 18

19 Der bør i processen især fokuseres på maskiner, da maskinnedbrud eller problemer ofte vil betyde mindre produktion, fejl i produkter og tabt arbejdstid. Men også fordi meget af det snavs, restmateriale og støv der er på arbejdspladsen, ofte stammer fra maskiner. Nedenfor er et særligt skema til gennemgang af maskiner. Det kan gennemgås, inden skema for rengøring og vedligehold udarbej des for maskinen. Fire skridt i en grundig maskingennemgang Se efter spild og fejl ved maskinen. 4 Reparer de fejl og mangler som det er muligt og list resten op. Identificer områder der er vanskelige at rengøre. 4 Find den bedste metode til at rengøre på og beskriv den. Find kilderne til smuds og snavs. 4 Se om kilden kan fjernes, kontrolleres eller mindskes. Se på afskærmning og mulighederne for opsamling af smuds og spildprodukter. 4 Er der ideer til en løsning, skal de afprøves og testes. 3.3 Evaluering Er de udvalgte områder og maskiner blevet gennemgået, og er de rengjorte? Er der et skema for rengøring og vedligehold for de udvalgte områder og maskiner? Er der ideer og forslag til forbedringer? Er der spørgsmål eller kommentarer? 19

20 Eksempel på gennemførelse af tredje S - Systematisk rengøring og vedligeholdelse - fra Olsen Metaltrykkeri A/S Forberedelse Materialet for systematisk rengøring og vedligeholdelse blev gennemgået. Rengøringsmidler og udstyr blev anskaffet og klargjort. Det blev besluttet, at man med fordel samtidig kunne få malet på væggene, når nu reolerne var tomme. Alle arealer, maskiner og værktøjer i det udvalgte område skulle rengøres og gennemgås. Det blev aftalt, at opdele rengøringen i to trin: I først trin var rengøring af arealer, reoler og værktøj. I andet trin var gennemgang og rengøring af maskiner. Udførelse Vask og aftørring af gulve, reoler og værktøj blev gennemført sideløbende med markering af gulvarealer, reoler og værktøj. Følgende blev vurderet i rengøringen: Hvad der skal rengøres dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvist og årligt. Der blev skrevet noter ned om rengøringen. Maskiner blev senere gennemgået og følgende blev vurderet: Hvad der skal rengøres og vedligeholdes dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvist og årligt. Der blev set i håndbøgerne til maskinerne for at finde anbefalingerne omkring vedligehold om f.eks. olieskifte, filerskifte og generelt vedligehold. Evaluering Evalueringen foregik ved, at arbejdsgruppen gik en tur i produktionen 20

21 21

22 4. Gennemførelse af fjerde S - Standardisering Det fjerde S skal sikre, at der bliver udarbejdet relevante standarder og metoder for, hvordan arbejdet ud føres korrekt og sikkert, samt for hvordan den etablerede orden og systematik fastholdes. En standard er en aftale, der sikrer, at fremgangsmåden er ens fra gang til gang. En standard kan være mundtlig eller skriftlig. En standard kan indeholde en beskrivelse af det ønskede resultat samt en beskri velse af metoden til at opnå resultatet, hvis det er nødvendigt, f.eks. hvem, hvordan, hvor ofte, hvor meget og hvorhen? Ensartet kvalitet i produktet kan opnås ved, at opgaven gennemføres på samme måde hver gang. Grundtanken er, at jo bedre medarbejderne er til at følge metoderne og overholde standarder, jo færre fejl, spild og ulykker vil der forekomme. Dette opnås bedst, hvis medarbejderne selv er med til at bestemme og beskrive standarder og metoder. 4.1 Forberedelse Lav et skema, der kan bruges til at beskrive standarder og metoder i jeres virksomhed. Vær opmærksom på, at en tegning kan forklare bedre end ord, og det er ofte hurtigere og nem mere at forstå en tegning end en skriftlig besked. Lad medarbejderne komme med forslag til, hvilke standarder og metoder det er hensigts mæssigt at få beskrevet, da det er dem, der efterfølgende skal arbejde efter dem og sikre, at de bliver fulgt. Hvis ledelsen ønsker bestemte standarder indført (se inspirationsliste på næste side) skal det meldes ud i forbindelse med dette trin i processen. Formålet med det fjerde S er: At fastholde arbejdspladsen som et sikkert, rent og ryddeligt sted, hvor man får lyst til at ar bejde, og hvor alting virker og er klar til brug. At skabe en ensartet måde at arbejde på for at sikre produkter af høj og ensartet kvalitet. Det er meningen, at standarderne for systematisk rengøring og vedligeholdelse skal være en integreret del af det daglige arbejde, så maskiner, værktøj, materialer og arbejdspladser altid er klar til brug. 22

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

5S Orden og ryddelighed. Georg Jensen, Hjørring, 2009

5S Orden og ryddelighed. Georg Jensen, Hjørring, 2009 5S Orden og ryddelighed Georg Jensen, Hjørring, 2009 x x x x x x 5S- orden og ryddelighed 2 5S handler om at indrette sin arbejdsplads på den mest hensigtsmæssige måde 1S - Sortér 2S - Systematisér Japanske

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af alle arbejdsulykker. Værktøjet

Læs mere

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Introduktion til LEAN De 5 grundprincipper Lean Værktøjer Spild Presentation af de 7 spildtyper Hvordan finder man spild 5 S Gennemgang af 5 S 5 S Spillet Hvad

Læs mere

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED 7.1 7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af de ulykker, der sker i industrien. Metoden Styr på Orden og Sikkerhed er egnet til at få løst de forhold, der har med

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk 5S LEAN Værktøj 2 Sorter og smid væk Dette første S betyder, at alt i hvert arbejdsområde eller i hver produktionscelle skal gås

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Hudafdelingen og allergicenteret OUH. Lean. Hanne Sylvester Hvid. 13.01.09 Lean for funktionsledere 5S /Lean-staben på OUH

Hudafdelingen og allergicenteret OUH. Lean. Hanne Sylvester Hvid. 13.01.09 Lean for funktionsledere 5S /Lean-staben på OUH Hudafdelingen og allergicenteret OUH 1 Lean Hanne Sylvester Hvid Lean er overordnet på OUH valgt som redskab til: Forandring og forbedring af arbejdsprocesser og patientforløb 2 Lean er ledelsesstyret

Læs mere

En tryg og sikker jobstart?

En tryg og sikker jobstart? En tryg og sikker jobstart? 1 Brug temakortene til at skabe en tryg og sikker jobstart for nye lærlinge på værkstedet. Temakortene er tænkt som inspiration til, hvordan I forebygger ulykker blandt lærlinge,

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

kampagneguide Av for en snubler! PAS PÅ DINE KOLLEGER Faldulykker sker altid kun for de andre

kampagneguide Av for en snubler! PAS PÅ DINE KOLLEGER Faldulykker sker altid kun for de andre kampagneguide Av for en snubler! Faldulykker sker altid kun for de andre Sig farvel til faldulykker Umiddelbart virker det at snuble ikke som noget dramatisk. Men hvis den lette snublen bliver til et

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Prioriteringsværktøj Prioriteringsværktøj

Læs mere

Hygiejne og renlighed på støberier

Hygiejne og renlighed på støberier Hygiejne og renlighed på støberier Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk DI Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk Lederne Telefon

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere