Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011"

Transkript

1 RAPPORT Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 Ledelsens evaluering Konklusion Indarbejdningen af et kvalitetsstyringssystem tager tid. Kvalitetsstyringssystemet blev iværksat i efteråret 2009 og endeligt certificeret i december samme år. Systemet fungerer overordnet fint både som videndelingshåndbog og som et system, der øger systematik og højner ensartetheden. På grundlag af registreringerne, som sagsbehandlerne foretager i systemet, kan det konkluderes, at der er skabt en forbedringskultur blandt sagsbehandlerne, idet ønsker til forbedret kvalitet registreres og efterfølgende indarbejdes. Derimod bliver afvigelser ikke altid registreret i den løbende sagsbehandling. Ledelsen har ikke i samme grad noteret forbedringer i systemet. Tilsvarende gælder afvigelser. Ledelsens Evaluering fra 2009 nævner ni forbedringer af kvalitetsstyringssystemet. Tre af forbedringerne er udarbejdet eller under udarbejdelse. Øvrige forbedringsforslag overføres til Den årlige audit tog i 2010 afsæt i Det hele sagsforløb. Formålet var at følge sagen fra start til slut, hvor dokumentstyringen og den komplette sag var i fokus. Audit 2010 fungerede efter hensigten og gav nogle positive drøftelser om, hvordan en sag kan/bør forløbe på bedst mulig måde for borger og sagsbehandler. I 2010 blev der via ESDH sat styr på registreringerne af klager til overordnet myndighed og reklamationer over sagsbehandlingen. Dette har ikke tidligere været muligt. I 2011 får kommunen et nyt ESDH, som gerne skulle lette registreringerne yderligere. Registreringerne og optællingerne har vist, at der i forhold til klagerafgørelserne og antallet af reklamationer ikke kræves nye indsatser. For 2010 blev der fastlagt kvalitetsmål for sagsbehandlingstider og behandling af klager. Opgaven var i første omgang at finde en egnet metode til opsamling af data. Metoden blev opstillet og anvendt fra begyndelsen af På grundlag heraf kan det konkluderes: at Plan & Byg i 86% af sagerne opfylder de fastlagte sagsbehandlingstider, at Natur & Miljø i 76% af tilsynssagerne for virksomheder og 60% for landbrug har udarbejdet tilsynsrapport indenfor den fastlagte frist. Ved fastlæggelsen af kvalitetsmålene for sagsbehandlingstider har ledelsen ikke opstillet et mål for, hvornår målet anses for opfyldt. Dette justeres i Til supplering af de interne målinger skulle der ved udgangen af 2010 være udført en brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen er blevet forsinket, men gennemføres i januar Lovgivningsmæssigt vil der i 2011 ske en række ændringer. Plan & Byg skal fra årskiftet administrere et nyt bygningsreglement. Ændringerne vil påvirke arbejdsgange og rutiner som sammenholdt med et nyt ESDH vil kræve justeringer i kvalitetsstyringssystemets procedurer, dokumentation og registreringer. I 2011 vil der i samarbejde med bl.a. Center for Ejendomme og Intern Service blive foretaget en vurdering af et nyt kvalitetsstyringssystem. Målet er at anvende et fælles system for kvalitetsstyringen i de to centre. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. OrlaJo

2 1. Lovgrundlag og standard BEK nr. 661 af 14/06/2006 Bekendtgørelse om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, 12: Standard: DS/EN ISO 9001, Kvalitetsledelsessystemer 2. Opfølgning på ledelsens evaluering 2009 Ved evalueringen i 2009 besluttede ledelsen en række forbedringer af kvalitetsstyringssystemet, som der skulle arbejdes med i Forbedringer i forhold til kvalitetsstyringssystemet: Registrering af reklamationer og reklamationernes årsag skal ske på en måde i ESDH, så reklamationerne nemt kan søges via liste. Instruks for inddata i miljødatabasen skal udarbejdes. Instruks for brug af byggesagsstyringssystem skal udarbejdes. Procedurer omfattende myndighedsopgaver efter vejlovgivningen skal udarbejdes. Procedurer omfattende myndighedsopgaver efter varmeforsyningslovgivningen skal udarbejdes. Procedure for arkivanvendelse skal udarbejdes i forhold til bl.a. overholdelse af sikkerhedsregler, udlevering af materiale, systematik ved aktindsigt m.m. Indscanning af analogt luftfotoarkiv. Arbejdet med finde en effektiv måde at registrere reklamationer er gennemført. Instruks for brug af byggesagsstyringssystem er under udarbejdelse, men ikke færdig. Det analoge luftfotoarkiv er blevet indscannet. Øvrige punkter er ikke gennemført. Forbedringer i forhold til produkter og brugerkrav Gennemgribende gennemsyn og opdatering af Teknik- og Miljøcenterets artikler på kommunens hjemmeside: Fortsættelse af arbejde med digitalisering af sektorplaner jf. digital klimaplan med henblik på offentliggørelse via kommunens hjemmeside. Følgende sektorplaner forventes digitaliseret i 2010: Beredskabsplan, indsatsplan for grundvand, affaldsplan og støjkortlægning. Den gennemgribende opdatering af TMCs artikler på er ikke gennemført. Ledelsen arbejder på, at en fast redaktør i 2011 får ansvar for løbende at sikre hjemmesidens artikler opdateret i samarbejde med medarbejderne. Beredskabsplanen er digitaliseret. Trafikstøjhandlingsplanen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Digitalisering af øvrige planer er nu tilrettelagt og således, at kun nye planer digitaliseres fra starten. Øvrige planer afventer af ressourcemæssige årsager til ny revision. Flere af de foreslåede forbedringer er ikke gennemført. Denne situation er dog allerede tilkendegivet i ledelsens evaluering for 2009, idet forbedringerne er betinget af tilstedeværelse af de nødvendige ressourcer. Ressourcer I 2010 er Teknik- og Miljøcenterets ressourcer reduceret med 1 årsværk. Da mange opgaver ikke er kendte på forhånd, må ledelsen løbende foretage opgaveprioriteringer, der kan betyde, at ikke alle de foranstående forbedringer kan gennemføres i den forventede takt. Forbedringsforslagene overføres derfor til Efter drøftelse med medarbejderne i Geodata har ledelsen besluttet, at Geodatas opgaveområde ikke er egnet for certificering. Geodata har dog udarbejdet én procedure, hvor det overordnede ansvar påhviler sagsbehandlerne i Plan og Byg (indberetning til PlansystemDK). Beredskab blev ikke certificeret i 2010 som planlagt grundet ressourcer. Certificeringen er dog ikke opgivet. I 2011 skal et nyt tidsforløb besluttes. 2

3 3. Audit, analyse af resultater Certificeringsaudit 2009 Ved audit blev der fundet en enkelt afvigelse på selve systemet (CBmanager) vedrørende muligheden for at tilgå tidligere versioner af procedurerne. Afvigelsen blev lukket under auditeringen. Auditeringen gav dertil anledning til 3 forbedringsforslag: Definere evt. mål vedrørende egen sagsbehandlingstid. Gennemfør evt. et Lean-projekt vedrørende sagsbehandling. Ved VVM-screeninger kunne det være en fordel at tydeliggøre endelige godkendelser fra specialister, der har bidraget. Efterfølgende er defineret mål vedrørende sagsbehandlingstiden og igangsat et Lean-projekt. Tydeliggørelse af endelige godkendelser vedrørende VVM-screeningen er under overvejelse, men forbedringen vurderes grundlæggende som en god. Ved certificeringsaudit den december 2009 var den overordnede vurdering fra Dansk Standard (DS), at Teknik- og Miljøcenteret har et godt og velindarbejdet system med gode procedurer og et tilfredstillende system til forbedringer og afvigelser. Alle afvigelser fra præaudit i 2009 var lukket ved certificeringen i december Intern audit 2010 Audit af ledelsen er udført af MQT. Ved audit blev konstateret 4 mindre væsentlige afvigelser. 1 afvigelse er lukket. Derudover fremkom 3 forbedringer og en enkelt observation, som kræver vurdering og handling. Den sidste er lukket. De konkrete observationer kan ses af auditrapporten fra MQT. Audit af de systemansvarlige er udført af MQT. Der er ikke konstateret afvigelser for de systemansvarlige. Der er angivet 2 forbedringsforslag, hvoraf den ene er lukket. Der er opstillet en handlingsplan for det andet forbedringsforslag. De systemansvarlige løser opgaverne i henhold til forskrifterne. Ved audit af Sekretariatet (og øverige områder) har "det hele sagsforløb været tema. Derfor er der navnlig sat fokus på følgende emner: Er procedurerne anvendelsesorienteret? Opsamling på tidligere afvigelser/forbedringer. Det hele sagsforløb fra modtagelse til afgørelse. Sekretariatets procedurer er derfor ikke særskilt auditeret. Sekretariatets procedurer blev testet som en del af et sammenhængende sagsbehandlingsforløb fra sagen modtages første gang og til sagen afsluttes med en afgørelse. Audit gav anledning til forbedringsforslag, men det blev samtidig påvist, at foreligger en tilrettelæggelse af arbejdsgangen. Plan & Byg har ved audit sat fokus på de sagsområder, hvor der ved den interne audit i 2009 blev peget på væsentlige forbedringsmuligheder, og hvor der fornyelig er gennemført lov- eller tekniske ændringer. Udgangspunktet for auditeringen har været "det hele sagsforløb" fra sagen modtages og til afgørelse træffes. Audit påviste væsentlige forbedringer siden sidste audit, især i forhold til en bedre systematik og ensartet sagsbehandling. De større og tidskrævende forbedringsforslag fra 2009 er dog ikke gennemført. Der blev konstateret 14 afvigelser og 14 forbedringsforslag. Audit for Natur & Miljø er gennemført på samme måde som for Sekretariatet og Plan & Byg. Der blev ved audit konstateret 17 egentlige afvigelser, hvoraf de 6 afvigelser er lukket. Der blev konstateret 23 forbedringsforslag, hvoraf de 3 forbedringsforslag er lukket. 3

4 4. Status på forebyggende og korrigerende handlinger De systemansvarlige anvender et forbedrings- og afvigelsesark for hvert opgaveområde pr. år. I arket registreres forbedringer og afvigelser på generelle afvigelser/forbedringer og på resultaterne fra de interne audits i 2009 og Statusopgørelser bygger på data fra disse ark og opgørelsen forholder sig alene til, om der i arkene er registreret Godkendt. De systemansvarlige følger op på, om afvigelserne stadig er åbne. I statusopgørelsen bilag 1 vil det være muligt at få detaljerede oplysninger om de opgjorte antal afvigelser og forbedringer på henholdvis intern audit og generelle registreringer, som er lukket eller stadig mangler aktiv stillingtagen. 5. Opgørelse af reklamationer/klager Proceduren for Brugertilfredshedsundersøgelse foreskriver en årlig opgørelse over: Reklamationer/klager over sagsbehandling stilet til borgmester og/eller Teknik- og Miljøcenter. Reklamationer/klager over sagsbehandling behandlet af kommunens borgerrådgiver. Rykkere fra borgere/virksomheder i forhold til konkrete sager. Klager over afgørelser jf. de almindelige klageregler til overordnet myndighed (f.eks. Natur- og Miljøklagenævn, Statsforvaltning, Ombudsmand). Klageafgørelser fra overordnet myndighed. Øvrige registreringer af ris og ros. Ledelsens evaluering i 2009 viste, at det i praksis var vanskeligt at indsamle de nødvendige data fra ESDH-systemet. Det gav anledning til en række forbedringsforslag. På baggrund heraf blev der udarbejdet en række NØGLEORD til registrering af reklamationer, klager, klageafgørelser og rykkere: Nøgleord Dokumenttype TMC. Reklamationer TMC. Klage over afgørelse TMC. Klageafgørelse Alle klager over sagsbehandling og/eller afgørelser stilet til Teknik- og Miljøcenter, Borgmester eller Borgerrådgiver. Alle klager over afgørelser stilet til overordnet myndighed. Alle afgørelser fra overordnet myndighed vedrørende klager over afgørelser. TMC. Rykker Alle rykkere vedrørende Teknik- og Miljøcenterets sagsbehandling. Tabel 1. Oversigt over nøgleord. I forhold til sagsmængden er antallet af reklamationer og rykkere ikke stort samlet set 12 reklamationer og 12 rykkere (tabel 2 næste side). Sammenlignet med 2009 med lidt færre sager er antallet af reklamationer steget fra 9 til 12, mens antallet af rykkere er faldet fra 32 til 19. Den typiske reklamation, henholdsvis rykker vedrører sagsbehandlingstiden, der opleves for lang. Ledelsen må dog tilkendegive, at der i nogle tilfælde opstår flaskehalse i sagsbehandlingen, hvorved nogle sager kan ligge for længe. Sagsbehandlingstiden er via målfastsættelsen udpeget som et fokusemne. Teknik- og Miljøcenteret har modtaget 20 klager over afgørelser i I 2009 var antallet 26. I 2010 blev 3 plansager ændret af overordnet myndighed. Alle 3 sager omfattede samme sag omkring påbud om nedtagning af fast hegn i et boligområde. 4

5 Natur & Miljø Antal indkomne sager i perioden 1. januar 22. oktober Reklamationer 1 Rykkere 7 Klage over afgørelse 7 Klageafgørelse 2 (2 medhold) Plan & Byg Plan: 238 Byg: 504 I alt: 742 Plan: 7 Byg: 4 I alt: 11 Plan: 4 Byg: 8 I alt: 12 Plan: 10 Byg: 3 I alt: 13 Plan: 15 (12 medhold) Byg: 3 (3 medhold) Tabel 2. Opgørelse over reklamationer, rykkere, klager og klageafgørelser i henhold til procedure for brugertilfredshed (periode 1.januar 22. oktober 2010). 6. Kvalitetsmål For 2010 har Teknik- og Miljøcenteret fastlagt 2 kvalitetsmål: Udførelse af brugertilfredshedsmåling på udvalgte, certificerede opgaveområder. Opnåelse af sagsbehandlingstider fastlagt i december 2009, herunder fastlæggelse af metoder til dokumentation af gældende sagsbehandlingstider. Brugertilfredshed Meddelelse af afgørelser efter byggeloven og tilsyn med virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven er valgt som emner for en brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen er tilrettelagt således, at den kan sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse fra Undersøgelsen er i forhold til det planlagte blevet forsinket. Undersøgelsen er påbegyndt i januar 2011, idet undersøgelsen dækker sager fra hele Undersøgelsen afrapporteres i begyndelsen af februar I undersøgelsen indgår mål for, hvornår tilfredsheden kan vurderes at være tilfredsstillende. Sagsbehandlingstider Plan- og Miljøudvalget har for opgaver indenfor Plan & Byg fastlagt følgende mål: 2 uger Lovbestemt. Anmeldelse af byggeri (carporte, udhuse, nedrivninger m.v.). 4-6 uger. Tilbygninger, udestuer, parcel- og rækkehuse o.lign. byggeri. Større byggeri, omfattende byggesag aftales med tidsplan. Dispensationer fra lokalplaner (kræver politisk stillingtagen og høring) uger. Landzonesager (kræver politisk stillingtagen og høring). Udstykningssager og matrikulære sager. 7-8 mdr. Lokalplaner Til opgørelse af sagsbehandlingstiderne for Plan & Byg anvendt registreringer i KMD Structura Byggesag. Der er registreret på følgende sagstyper: 5

6 Anmeldelsessager i henhold til BR 08. Byggetilladelse med begrænset kompleksitet (parcel- og rækkehuse, landbrug og simple haller). Byggetilladelse af etageboliger og erhvervsbyggeri. Landzonesager, der er indkommet i Der er ikke registreret på lokalplaner, dispensationer og udstykningssager. Sagsbehandlingstiden er opgjort fra den dato, hvor Teknik- og Miljøcenteret har modtaget fyldestgørende materiale til dato for afgørelsen (se tabel 3). Anmeldelsessager Byggetilladelse begrænset kompleksitet Byggetilladelse Landzonetilladelser erhvervsbyggeri og etageboliger Krav opfyldt % % % 4 80 % Krav ikke umiddelbart opfyldt % 7 9 % % 1 20 % I Alt Tabel 3. Status på Plan & Bygs kvalitetsmål i perioden 1. jan. til 30. sept Af de 19 anmeldelsessager, som ikke opfylder tidsfristen, er de 10 enten lovliggørelsessager eller sager, hvor der har været partshøring eller naboorientering og evt. dispensation. Af de 7 sager for byggeri af begrænset kompleksitet, der ikke opfylder tidsfristen, er de 5 enten lovliggørelsessager eller sager med høring og evt. dispensation. I 2010 er der ikke målt på lokalplaner, dispensationer og matrikulære sager. Ledelsen har vurderet, at målemetoden skal defineres mere entydigt for at sikre en sammenhæng mellem indsatsen til måling og resultat. I 2011 vil der blive arbejdet videre med at fastlægge en veldefineret målemetode. Samlet set er der i perioden 1. januar til den 30. september 2010 registreret 278 afgørelser, hvoraf de 239 svarende til 86 % er afgjort indenfor tidsfristen. For knap halvdelen af de resterende sager foreligger forklaring på, hvorfor tidsfristen ikke er opfyldt. Specielt lovliggørelsessager, og sager, der indeholder høringer eller dispensationer, kan vanskeligt opfylde de fastlagte mål for sagsbehandlingstid. Ledelsen vil derfor arbejde videre med at definere omstændighederne, som de forskellige sager skal måles i forhold til. For Natur & Miljø har Plan- og Miljøudvalget fastlagt nedenstående må for sagsbehandlingstid: 1-3 arbejdsdage for, hvornår en klager skal have svar på sin henvendelse (Sagen skal dog ikke være færdigbehandlet indenfor 1-3 arbejdsdage). 14 dage for afrapportering af virksomhedstilsyn. Dette mål omhandler tilsyn i forhold til Miljøstyrelsens tilsynsfrekvens på virksomhedsområdet. For måling af klager er der oprettet et skema, hvor den enkelte sagsbehandler, der modtager klagen, skal registrere klagen og derefter sikre, at der bliver foretaget tilbagemelding til klager indenfor 1-3 dage. For tilsyn er der oprettet en afvigelse i forbedrings- og afvigelsesskemaet, når tidsfristen på 14 dage ikke kan opfyldes. Sammenholdt med registrering af antal førte tilsyn, kan andelen af tilsyn, der ikke afrapporteres indenfor 14 dage, beregnes. I optællingsperioden fra 1. januar til den 6. december 2010 er der modtaget 49 klager over røg, støj mv. Alle klager er besvaret indenfor 1 3 dage fra modtagelse, hvilket giver en 100 % opfyldelse af kvalitetsmålet. I optællingsperioden er der samtidig gennemført 76 tilsyn på virksomheder. Ved optælling af registrerede afvigelser, er 76 % af de gennemførte virksomhedstilsyn afrapporteret indenfor 6

7 14 dage. Der er gennemført 5 tilsyn på landbrug, der er omfattet af kvalitetsmålet for afrapportering. Ved optælling af registrerede afvigelser er 60 % af de gennemførte landbrugstilsyn afrapporteret indenfor de målsatte 14 dage. Ledelsens vurdering af målopfyldelse Vurderingen af målopfyldelsen for brugertilfredshedsundersøgelserne vil indgå i afrapporteringen heraf. Afrapportering vil foreligge i februar Ved fastlæggelsen af målene for sagsbehandlingstiderne er ikke samtidig fastlagt, hvornår målene vurderes at være opfyldt. Vurderes målet f.eks. at være opfyldt, når 90% eller 80% af sagerne overholder de fastlagte mål for sagsbehandlingstider? Dette vil indgå i målfastsættelsen for Ledelsen vurderer, at målopfyldelsen for Plan & Bygs sager er rigtig godt på vej. En målopfyldelse, der ligger tæt ved 90%, når forbeholdende i sagsbehandlingen tages i betragtning, vurderer ledelsen som et tilfredsstillende resultat. Målopfyldelsen for Natur & Miljø er fuldt tilfredsstillende i forhold til klagesagerne. Her er nået en opfyldelse på 100%. Derimod er opfyldelsen for afrapportering af virksomhedstilsynet lidt i underkanten af det tilfredsstillende. Ledelsen vil i samarbejde med medarbejderne drøfte resultaterne og vurderer mulighederne for forbedringer eller ændringer, som kan understøtte, at målet bliver opfyldt. 7. Orientering om væsentlige ændringer: organisatorisk, lovgivningsmæssigt og teknisk Plan & Byg I 2010 er Plan & Byg blevet nednormeret med 1 årsværk. I 2011 reduceres området yderligere med 1,6 årsværk. Da sagsmængden i 2010 har været stigende i forhold til 2009 kan reduktionen få indflydelse på sagsbehandlingstiderne generelt på Plan & Bygs opgaveområder, herunder fremdriften i lovliggørelsessagerne med baggrund i geokodning. Særligt kan der opstå flaskehals-problemer i forhold til udarbejdelse af nye lokalplaner. Nyt bygningsreglement Et nyt bygningsreglement træder i kraft 1. januar De væsentligste ændringer er sket indenfor energiområdet. Det betyder bl.a., at kvalitetshåndbogens procedurer og skabeloner skal gennemgås for opdateringer i forhold hertil. Natur & Miljø Bemandingen indenfor Natur & Miljø er fastholdt i 2010 og Alligevel påregnes flaskehalse i forbindelse med behandling af bl.a. miljøgodkendelser og især jordforureningssager. Området har både i 2009 og 2010 været påvirket af flere barsler, som navnlig ændrer kompetenceniveauet hos Natur & Miljø. Vikarerne har sjældent samme kompetenceniveau. Samlet set reducerer dette Natur & Miljøs samlede effektivitet. Affaldsbekendtgørelse I 2011 forventes anvendt en del ressourcer på opfølgning på opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i form af vurdering af ansøgninger om fritagelser. Natur- og vandplaner Staten har udarbejdet et endeligt forslag til natur- og vandplaner, der er sendt i offentlig høring i seks måneder fra 4. oktober 2010 til 6. april Arbejdet med natur- og vandplanerne vil præge arbejdet i 2011, først i forbindelse med høringsfasen, der løber til 6. april 2011 og efterfølgende med udarbejdelse af handleplaner på baggrund af de endelige natur- og vandplaner, som staten forventes at vedtage i oktober Kommunerne har herefter et halvt år til at udarbejde handleplanerne, der skal sikre, at de overordnede mål mv. bliver gennemført. Jordforurening Kommunerne skal efter den nye affaldsbekendtgørelses udarbejde et selvstændigt regulativ for styring af jord, som er affald. Regulativet skal træde i kraft den 1. januar Miljøstyrelsen har udarbejdet et udkast til vejledning om et sådant jordregulativ, som er i høring. Miljøstyrelsens ændringer på baggrund af høringssvar er endnu ikke udarbejdet og en ny udgave 7

8 af affaldsbekendtgørelsen er sendt i høring. Da regulativet skal vedtages af byrådet og efterfølgende sendes i høring, vurderer ledelsen, at det ikke er muligt at få regulativforpligtelsen indfriet inden fristens udløb. Nyt regulativ udarbejdes og godkendes hurtigst muligt i år I 2011 forventes dertil, at Miljøstyrelsen udsender en ny genanvendelsesbekendtgørelse for jord. EU-servicedirektiv I 2010 er det vedtaget et EU-servicedirektiv, der bl.a. angiver, at der på konkrete sagsbehandlingsområder, herunder miljøgodkendelser, anmeldelser efter autobranchebekendtgørelsen og mindre miljømæssige aktiviteter, skal fastsættes sagsbehandlingstider for, hvornår den enkelte virksomhed eller borger kan forvente en afgørelse fra kommunen. I første kvartal af 2011 udarbejdes et forslag til politisk behandling. Digital forvaltning I december har Folketinget besluttet en række ændringer indenfor: Lov om Vandforsyning m.v Lov om Miljøbeskyttelse Lov om Forurenet jord Lov om Varmeforsyning Lovændringerne medfører regler for myndighedernes pligt til at foretage digitale registreringer indenfor de pågældende lovgivninger. Formålet er, at etablere digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel. Geodata I tilknytning til en organisatorisk ændring af centrene i Høje-Taastrup Kommune har direktionen besluttet, at brugen af GIS skal udbredes til andre centre end blot de tekniske centre. I denne forbindelse er besluttet at overføre GIS-funktionen (motoren) til Økonomi- og DigitaliseringsCenteret (ØDC). I 2011 vil dette betyde, at Geodata skal bistå ØDC med opbygnigen af en GIS-enhed. Fra 2012 overgår 1 årsværk i praksis til ØDC, hvilket pt. efterlader ca. ½ ufinansieret årsværk hos Teknik- og Miljøcenteret til varetagelse af fælleskortlægningen. Problemstillingen søges afklaret i begyndelsen af Tekniske ændring Teknik- og Miljøcenteret har i 2010 gennemgået selve kvalitetsstyringsværktøjet for at vurdere, om løsningen kan forbedres og optimeres på områder som håndtering af afvigelser og kompetencer. I juli 2010 blev det besluttet at videreføre det eksisterende system, men i en forbedret version. Der vil dog fortsat være behov for at vurdere om værktøjet imødekommer brugernes behov. I 2011 forventes, at Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) vil påbegynde en certificering. Derfor skal besluttes, om begge centre med fordel kan anvende det samme kvalitetsstyringsværktøj. Digital byggesagsbehandling er under udvikling i et samarbejde mellem KL, staten og et antal kommuner. Digital byggeansøgning forventes at blive et krav til kommunerne fra Derfor vil der i 2011 skulle ske en forberedelse hertil. Et nyt ESDH-system etableres i april Dermed skal medarbejdere og ledere gennemføre et kursusforløb med henblik på at kunne betjene det nye system. Ligeledes skal der ske en integration med KMD Byggesag, GIS og Geoenvrion. Dette vil betyde ændrede arbejdsgange og dermed procedureændringer i kvalitetshåndbogen. 8. Forslag til forbedringer af kvalitetsstyringssystemet Plan & Byg Udvikling af vidensdelen, så alle nødvendige oplysninger samt sådan gør vi oplysninger ligger i kvalitets- og videnshåndbogen. (Overført fra 2010) Udarbejdelse af en intern vejledning i brug af Byggesagsstyringssystemet, så der sker en ensartet registrering og styring af byggesager. (Overført fra 2010) 8

9 Inden for nogle sagsområder mangler der oplysninger på hjemmesiden og en del oplysninger er ikke opdaterede. Oplysningerne skal gennemgås og rettes. Ansvaret er ikke afklaret (overført fra 2010) Integration mellem KMD-Byggesag og systemet til fakturaudskrivning, så det bliver nemmere at udskrive regninger for byggetilladelser m.v. Indscanning af byggesagsarkiv, incl. 110-sager i journalen. Det er en stor opgave, men når det er gjort, er det en stor fordel for både borgere og sagsbehandlere. Det vil også spare en del arkivplads (overført fra 2010) Natur & Miljø Digitalisering af sektorplaner for indsatsplan for grundvand, drikkevand, spildevand, natur og støj. Bilagsoversigt Statusopgørelse Bilag 1 fra oktober 2010 ( ). Natur & Miljø Auditrapport fra 16. juni og 18.august 2010 ( ). Forbedrings og afvigelsesskema for Natur og Miljø 2009 og 2010 ( ). Plan & Byg Auditrapport fra 11. juni 2010 ( ). Auditrapport fra 23. september ( ). Forbedrings og afvigelsesskema for plan og byg 2009 og 2010 ( ). Sekretariatet Sekretariat. Bilag 2. Rykkere (304230). Sekretariat. Bilag 3. Reklamationer 2010 ( ). Sekretariat. Bilag 4. Klager over kommunens afgørelse til overordnende myndighed 2010 ( ). Sekretariat. Bilag 5. Klageafgørelser 2010 ( ). Forbedrings og afvigelsesskema for sekretariatet 2009 og 2010 ( ). Ledelsen og de systemansvarlige Intern audit d. 10. september 2010, Topledelse ( ). Intern audit d. 10. september 2010, Natur- og Miljøchef ( ). Intern audit d. 10. september 2010, Plan og Byggechef ( ). Intern audit d. 10. september 2010, Systemansv. ( ). Forbedrings og afvigelsesskema for ledelse/systemansv og 2010 ( ). 9

LOV nr. 506 af 07/06/2006 Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

LOV nr. 506 af 07/06/2006 Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Rapport 12. november 2009 Ledelsens evaluering Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og standard... 1 2. Analyse af resultater af den interne audit... 1 2.1. Natur og Miljø - Analyse af resultaterne af intern

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Ledelsens evaluering 2011

Ledelsens evaluering 2011 NOTAT Teknik- og Miljøcenter 25-01-2012 Ledelsens evaluering 2011 KONKLUSION... 2 1. LOVGRUNDLAG OG STANDARD... 4 2. OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE LEDELSESEVALUERINGER... 4 3. EKSTERN AUDIT 2010... 5 4. INTERN

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015 Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Af budgetaftalen 2015 fremgår: 3.2 Byggesager Horsens

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling

Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling Vi vil gerne over en årrække udvikle fagområdet i retning af bedre og mere ensartede arbejdsmetoder og afgørelser. Mere ensartethed i sagsbehandlingen kan

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Notatet indgår i et samlet bidrag til behandling på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014.

Notatet indgår i et samlet bidrag til behandling på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen er blevet bedt om at gøre rede for, hvordan kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune kan lovliggøres,

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 15. december 2008, j.nr. 08/00538 BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune...

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Udviklingen set fra en kommunal vinkel v/ Inger Pabst, Fredericia Kommune

Miljøregulering af virksomheder. Udviklingen set fra en kommunal vinkel v/ Inger Pabst, Fredericia Kommune Miljøregulering af virksomheder Udviklingen set fra en kommunal vinkel v/ Inger Pabst, Fredericia Kommune Hvad forventer vores Kunder Hurtige afgørelser? Kompetent, ensartet sagsbehandling Lige konkurrencevilkår

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdstilsynet

Beskrivelse af Arbejdstilsynet 7.11.2005 BHD/ALW Beskrivelse af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget: Budget 2008-2011 Plan- og miljøudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 440 Miljøforanstaltninger 441 Driftssikring af boligbyggeri 440 Miljøforanstaltninger Bevillingens indhold 1.000 kr. B2008 BO2009

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus B10 INVEST A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sammendrag af rapporterne indkommet i perioden fra 1. august 2015 til 31. januar 2016 er illustreret i nedenstående diagrammer:

Sammendrag af rapporterne indkommet i perioden fra 1. august 2015 til 31. januar 2016 er illustreret i nedenstående diagrammer: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 8. marts -7- Status på evalueringsprojekt i byggesager marts Teknik og Miljøforvaltningen igangsatte pr.. januar en tilfredshedsundersøgelse med henblik

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Velkommen. til. Solrød Kommune

Velkommen. til. Solrød Kommune Velkommen til Solrød Kommune Velkommen til Solrød Kommune Byrådets vision: Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. En velfungerende kommune: - Med orden i økonomien

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

NYHEDSBREV FÆLLES SERVICEMÅL. Fælles servicemål på miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager FOR BYGGERI OG MILJØ I KOMMUNERNE

NYHEDSBREV FÆLLES SERVICEMÅL. Fælles servicemål på miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager FOR BYGGERI OG MILJØ I KOMMUNERNE FÆLLES SERVICEMÅL FOR BYGGERI OG MILJØ I KOMMUNERNE NYHEDSBREV Fælles servicemål på miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager Dette er første nyhedsbrev i rækken en månedlig opdatering på, hvad

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

2012 udgaven Miljø og Teknik 21. maj 2012

2012 udgaven Miljø og Teknik 21. maj 2012 Generelle Respons på skriftlige henvendelser til administrationen Sagsbehandlingstid Autosvar på mails, der sendes til fælles postkasse i Miljø og Teknik (mt@svendborg.dk) Kvitteringsbrev inden 3 dage,

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 7.08.015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen Pia

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk De nationale test - status for udviklingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere