Analyse- rapport Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011"

Transkript

1 Analyse- rapport Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506 af Lov om kvalitetsstyring for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet: 1. Loven skal ved at indføre et kvalitetsstyringssystem medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunalbestyrelsens sagsbehandling på natur- og miljøområdet samt til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen.

2 Baggrund for analyserapporten Denne analyserapport udarbejdes efter procedure Ledelsens evaluering for at efterleve kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet og om anvisning af forslag til forbedringer. Kvalitetsstyringssystemet omfatter alle aktiviteter vedrørende varetagelse af myndighedsopgaver mv. inden for Kvalitetsstyringslovens område, og rapporten dækker derfor alle dele af det gældende kvalitetsstyringssystem for Thisted Kommunes Natur- og Miljøforvaltning. Kvalitetsstyringssystemets dokumenter er registreret i systemet D4 InfoNet. Omfang af analyserapporten Ifølge procedure skal den systemansvarlige udarbejde en analyserapport, der tidsmæssigt som minimum omfatter perioden siden sidst gennemførte analyse for det pågældende område. I rapporten redegøres for følgende 1. Analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelser og sammenligning med den forrige evaluering, 2. Undersøgelser af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at leve op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og -mål, 3. Status for korrigerende handlinger og forbedringsforslag, 4. Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet, 5. Forslag til imødegåelse af eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet, og 6. Opfølgning på beslutninger fra foregående års ledelsesevaluering om forbedring og ændring af systemet samt status herfor. Denne rapport skal forelægges forvaltningens ledelse til kommentering og godkendelse og tjener derefter som basis for nærværende evalueringsrapport. Kvalitetsorganisationen Beskrivelse af kvalitetsorganisationen fremgår af procedure Den daglige drift af kvalitetsstyringssystemet varetages af kvalitetsgruppen, der består af auditorerne Anna Brit Uldbjerg og Signe Kappel Jørgensen samt Dion Nørgaard, der er under oplæring. Flemming Bach er systemansvarlig. Alle i kvalitetsgruppen er fra natur- og miljøafdelingen. Redegørelse Den seneste årerapport er udarbejdet i sommeren Nærværende årsrapport vil derfor omfatte perioden fra 1. juni 2010 til 31. maj Væsentlige begivenheder af betydning for kvalitetsstyringssystemet: I efteråret 2010 blev ny organisation planlagt og denne trådte i kraft ed årsskiftet. Herved blev miljøafdelingen og naturdelen af den tidligere planafdeling lagt sammen under dannelse af en natur- og miljøafdeling. I november 2010 blev vores kvalitetsstyringssystem auditeret af DS. Auditeringen gav anledning til enkelte bemærkninger, der e nævnt på side 4. Side 1 af 14

3 I foråret gennemførte Signe Kappe Jørgensen selvstændigt audits er er nu fuldgyldigt medlem af auditorkorpset. 1 foråret blev oplæringen af Dion Nørgaard som auditor sat i gang. Dion forventer udlært i løbet af sommeren. Der var og er planlagt en lang række audits i 2010 og 2011, og de vil alle blive gennemført. Flemming Bach Systemansvarlig Side 2 af 14

4 1. Analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelser og sammenligning med den forrige evaluering Der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser hvert andet år næste gang i Der er derfor ikke yderligere til dette punkt. Side 3 af 14

5 2. Undersøgelser af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at leve op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og mål Afholdte audits Der er i perioden 1. juni 2010 til 31. maj 2011 været afholdt en ekstern audit (Dansk Standard) samt en række interne audits, hvor i alt 32 procedurer er blevet auditeret. Der er i forbindelse hermed noteret 10 afvigelser og givet 53 forbedringsforslag. I det følgende gives et kort resume af først den eksterne audit og efterfølgende de interne, hvor der er et kort resume af hver audit. De enkelte auditrapporter er arkiveret på fællesdrev K:\QC. Ekstern audit af kvalitetsstyringssystemet Audit gennemført 4. november 2010 Der blev i forbindelse med audit fundet 2 afvigelser og givet 3 forbedringsforslag. Afvigelsen var om manglende ajourføring af kompetenceskema, samt en uoverensstemmelse mellem sagsbehandlingen og proceduren. Begge afvigelser blev lukket under audit og gav derfor ikke anledning til afvigelsesrapporter og/eller opfølgning. Forbedringsforslagene var om kvalitetsmålene, om orientering af medarbejderne om D4 s muligheder samt forslag til lettelse af administrationen af medarbejderkompetencer. Alle forbedringsforslagene drøftes i kvalitetsgruppen og forelægges eventuelt på afdelingsmøde til drøftelse. 20.1: Procedure for overførsel af affald til/fra udlandet 20.2: Anvisning af affald 20.1: Nedrivningstilladelser Audit gennemført 4. marts 2011 Der blev ikke fundet afvigelser og givet 8 forbedringsforslag. Afvigelsen var diverse redaktionelle ændringer i procedurerne. Auditor nævner afslutningsvist: De tre procedurer blev gennemgået med udgangspunkt i forskellige sager. Der blev undervejs diskuteret forskellige forbedringsområder, og auditerede virkede sikker på fagområdet og kunne dække auditors behov for forklaring af arbejdsområdet. Generelt fungerer de tre procedurer fint, og der blev ikke registreret afvigelser fra procedurerne. I forbindelse med auditering af proceduren for anvisning af affald, blev der bl.a. kigget på ESDH-sag 6687, hvor ansøgninger om farligt affald arkiveres. Der blev fremsat forslag om mere stringent navngivning af de enkelte dokumenter på sagen for bedre overblik i forhold til andre sager (tilsyn). Dette blev vurderet til ikke at være nødvendigt.. Side 4 af 14

6 23.1 Anmeldelse af vindmøller Analyserapport, kvalitetsstyringssystemet 2011 Audit gennemført 14. december 2010 fra kl til ca. kl Der blev fundet en afvigelse (måske) og et forbedringsforslag, en ting, der skal afklares samt nogle småting, der skal rettes i proceduren. Afvigelsen drejede sig om en uklar formulering om hvordan det kunne sikres, at høringsudtalelser kom frem til den afdeling, der havde startet høringen. Forbedringsforslaget var at lave et GIS-lag, der på en let og overskuelig måde kunne illustrer, hvor der opstilles husstandsmøller, så den kumulative effekt lettere kan vurderes. Auditor nævner afslutningsvist: Der blev undervejs opdaget et par småting, som kan forbedre forståelsen af proceduren. De fremgår af skemaet over observationer/handlinger. Jeg har anført en enkelt småting, som vi ikke snakkede om se skemaet Tilsyn på landbrug 50.3 Krydsoverensstemmelse Gyllebeholderkontrol og beholder ud af drift Procedure for ekstra flydelagskontrol Audit gennemført 17. marts 2011 Der blev fundet 1 afvigelse og givet 6 forbedringsforslag. Afvigelsen var, at procedurens tekst om afsendelse af et tilsynsbrev ikke altid bliver fulgt. Forbedringsforslaget var forskellige forslag til redaktionelle ændringer i procedurerne samt en manglende opdatering af links. Auditor nævner afslutningsvist: Under audit blev procedure 50.2, 50.3 og gennemgået grundigt, mens procedure ikke blev auditeret, idet denne ikke er aktuel længere. For hver procedure blev der fundet en eksempelsag samtidigt med, at der blev snakket generelt om fremgangsmåde og arbejdsredskaber. Det er auditors indtryk, at den auditerede er godt inde i sit fagområde og at faggruppen har arbejdet grundigt med procedurerne. Det fungerer tilsyneladende også fint med det gamle arkiv og et system med blå og røde mapper til at holde styr på at krav om tilsynsfrekvens overholdes anmeldelse af aktiviteter i internationale beskyttelsesområder Audit gennemført 14. oktober 2010 Der blev ikke fundet afvigelser fra proceduren, men der blev fundet flere forbedringsområder. Forbedringsforslagene var om en præcisering i procedurens tekst, om manglende opdatering af kompetenceark og om administrative emner. Auditor noterer i øvrigt: Auditerede virkede sikker i den faglige side af sagen. Side 5 af 14

7 Medarbejderen har kun behandlet 1 sag vedr. anmeldelse af aktiviteter i Internationale naturbeskyttelsesområder. Denne sag blev gennemgået ved audit. 60.9: 26a nedlæggelse af veje og stier Audit gennemført 14. december 2010 Der har endnu ikke været nogle sager på området, hvorfor der ikke kunne gennemgås en sag, hvor proceduren havde været brugt. Der blev således ikke fundet afvigelser i forhold til sagsbehandlingen, og der blev heller ikke fundet afvigelser i forhold til gældende lovgivning. Auditor skriver : Ole vurderer, at der er behov for proceduren, og at den bør udbygges, så den også omfatter henvendelser fra 3. mand om nedlæggelse af vej/sti. Herudover ønskes en større omskrivning af proceduren, så den bliver lettere at anvende. Det aftaltes, at proceduren omskrives helst i forbindelse med en aktuel sag. Hvis en sådan ikke er kommet inden 1. marts aftales, om proceduren skal revideres uden en aktuel sag. Dokumentansvarlig for proceduren skal rettes til Ole og 65.2 om Natura 2000 områder og bilag IV arter Audit gennemført 14. oktober 2010 Der blev ikke noteret afvigelse r og der blev givet 3 forbedringsforslag. Forbedringsforslagene var om en præcisering i procedurens tekst og den administrative fremgangsmåde. 75.1:Vedligeholdelse af vandløb 75.5: Tilladelse efter okkerlov 75.7: Tilsyn efter okkerloven 01.9: Definitioner 99.56: Afvigelser, afhjælpende og korrigerende handlinger samt forbedringsforslag. Audit gennemført 24. november 2010 Der blev noteret 2 afvigelser og givet 3 forbedringsforslag. Forbedringsforslagene var om en præcisering i procedurens tekst og om administrative emner. Udpluk fra generel konklusion som skrevet af auditor Procedure for vandløbsvedligeholdelse med tilhørende støttepapir indeholder en udmærket beskrivelse af vandløbsvedligeholdelse for offentlige vandløb, men er meget kortfattet omkring tilsynsdelen og vedligeholdelsen af de private vandløb. Generelt er det vanskeligt for nye medarbejdere at sætte sig ind i sagsbehandlingen på området ud fra de eksisterende procedurer. I skal derfor overveje nye procedurer og/eller uddybning af eksisterende. Evt. i form af henvisninger til arbejdsgangbeskrivelser, f.eks. fra andre kommuner. Side 6 af 14

8 Procedurerne 75.5 og 77.7 om okker er ikke anvendt endnu. Der har ikke været ansøgning om tilladelse efter okkerloven. Den umiddelbare vurdering var, at procedurerne var ok Procedure for vandindvindingstilladelser 99.56: Afvigelser, afhjælpende og korrigerende handlinger Audit gennemført 29. marts 2011 Der blev fundet 1 afvigelse og givet 6 forbedringsforslag. Afvigelsen var uklar formulering om høring af afgørelser. Forbedringsforslaget var forskellige forslag til redaktionelle ændringer i procedurerne. Auditor skriver: Ved audit blev Procedure 80.2 med tilhørende støttepapir gennemgået. Sammenhængen med procedure 80.3 om ændringer af vandindvindingstilladelser blev også gennemgået. En konkret sag blev gennemgået, hvor der blev fundet en enkelt (mindre) afvigelse. Sagen blev dog behandlet før proceduren blev godkendt, hvorfor afvigelser fra proceduren formelt ikke er afvigelser. Der er kun få sager med vandindvindingstilladelser, hvorfor der ikke er givet tilladelser efter proceduren endnu. Der er flere ting i proceduren, der ikke er gennemarbejdet, men Anette vurderer, at procedure og støttepapir i store træk indeholder de informationer, der skal bruges og 80.9 om vandforsyning samt 99.1 Udarbejdelse og revision af procedure Audit gennemført 24. november 2010 Der blev noteret 1 afvigelser og givet 3 forbedringsforslag. Afvigelsen var, at proceduren var forældet. Forbedringsforslagene var om døde links i proceduren og om en bedre præcisering af teksten. Audit var præget af tekniske vanskeligheder, som auditor nævner : Under audit gik computeren i sort, hvorfor indberetning i Structura ikke blev auditeret. Procedure for udarbejdelse af procedure blev kun kortfattet auditeret af samme årsag. 95.1: Ejendomsforespørgsler Audit gennemført 14. december 2010 Der blev noteret 1 afvigelse og givet 2 forbedringsforslag. Afvigelserne var, at der ikke var overensstemmelse mellem procedure og sagsbehandling. Sagsbehandlingen var korrekt, men proceduren mangelfuld.. Forbedringsforslagene var om en præcisering i procedurens tekst. Udpluk fra generel konklusion som skrevet af auditor Proceduren anvendes jævnligt. Den er meget detaljeret og fungerer stort set tilfredsstillende. Der sker jævnligt ændringer på området, og proceduren er ikke helt opdateret mht. oplysninger i Mapinfo og BBR.. Side 7 af 14

9 95.4 Udtalelser i byggesager, Miljø Audit gennemført 24. november 2010 Analyserapport, kvalitetsstyringssystemet 2011 Der blev ikke noteret afvigelser og givet 2 forbedringsforslag. Forbedringsforslagene var om en præcisering i procedurens tekst. Udpluk fra generel konklusion som skrevet af auditor Der var både journaliseret i ESDH og KMD, og sagsflowet stemte fint overens med den i oversendelsesbrevet angivne tidsfrist. Altså levede sagsbehandlingstiden op til målene i kvalitetsstyringssystemet. Den auditerede var desuden vel orienteret om kvalitetsstyringssystemets formål, opbygning, mål og ansvarsfordelingen i organisationen : Interne audits Audit gennemført 4. marts 2011 Der blev fundet 1 afvigelse og givet 5 forbedringsforslag. Afvigelsen var en manglende opfyldning på en audit.. Forbedringsforslaget var flere forskellige forslag til at lette administrationen af kvalitetsstyringssystemet. Auditor nævner afslutningsvist: Generelt er det de interne auditorers opfattelse, at det kører fint med de interne audits. Der blev fundet én afvigelse og flere forbedringsområder. Afvigelsen bestod i, at der ikke var fulgt op på en audit af de tværgående procedurer afholdt i december indenfor den angivne frist på en måned. Der blev under auditten d. 4 marts foretaget første skridt i den afhjælpende handling nemlig sendt besked herom til afdelingschefen.. 99.x Tværgående procedurer Audit gennemført 21. december 2010 Der blev fundet 2 (3) afvigelser og givet 8 forbedringsforslag. Afvigelsen var forkert valg af punkttegn i en liste, samt manglende oplysning om, at det er aktindsigt i årsrapporten. Der er en måske-afvigelse, idet recertificeringen ikke var offentliggjort på kommunens hjemmeside, men da 3 måneders fristen ikke var overskredet, bliver det en måske-afvigelse. Forbedringsforslaget var forskellige forslag til redaktionelle ændringer i procedurerne. Auditor nævner afslutningsvist: Hovedvægten af audit lå på procedure for udarbejdelse og revision af procedure, mens de øvrige blev hurtigt gennemgået. Ved audit blev procedure for jordvarme gennemgået som eksempel på udarbejdelse og revision af procedurer. Side 8 af 14

10 Kvalitetsprincipper og mål Analyserapport, kvalitetsstyringssystemet 2011 Miljø- og teknikudvalget har i august 2010 vedtaget, at Kvalitetsstyringssystemet skal - sikre opgavevaretagelsens faglige bæredygtighed - sikre at myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes - sikre brugerens tillid og tilfredshed. Dette opnås bl.a. gennem følgende 10 mål (kommenteret): 1. Borgere og virksomheders tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen undersøges ved gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser hvert 2. år på udvalgte områder jf. procedurer for området Brugertilfredshedsundersøgelse gennemført i maj Denne undersøgelse er bestemt i bekendtgørelsen og kan ikke fraviges. 2. Politikernes tillid til og tilfredshed med kvalitetsstyringssystemet evalueres hvert 2 år. Dette skal ske i forbindelse med behandling af den systemansvarliges analyserapport over kvalitetsstyringssystemet. Første evaluering finder sted i 2010 Analyserapporten forelægges miljø- og teknikudvalget til orientering. Det anbefales, at dette mål bevares. 3. Den enkelte medarbejder skal deltage i efteruddannelse af en samlet varighed på mindst 5 arbejdsdage pr. år. Dette kan være intern sidemandsoplæring, men mindst 2 dage skal være ekstern efteruddannelse eller uddannelse afholdt af ekstern underviser Målet sikrer en stadig kompetenceudvikling af medarbejderkredsen og stiller krav om, at tilstrækkelige ressourcer til efteruddannelsen stilles til rådighed Efteruddannelse af personalet er dels en forpligtelse, vi har som arbejdsgiver, dels en forsikring, der skal sikre, at vi også i fremtiden kan løse vores opgaver på et kvalificeret niveau. Det anbefales derfor, at dette mål bevares. 4. Teknisk Forvaltning skal aktivt arbejde for, hvert år at give ophold til mindst 2 studerende og hvert ophold skal have en varighed på mindst 2 uger Målet stiller krav om, at der afsættes plads og ressourcer til den studerende Studerende bringer nye tanker og idéer ind i forvaltningen, og samtidig bliver de studerende opmærksomme på de kvaliteter, der er ved at være ansat i Thisted Kommune. Dette er meget vigtigt i forbindelse med den kommende rekruttering af nye medarbejder. Det anbefales derfor, at dette mål bevares. 5. Der skal mindst en gang om året afholdes MUS-samtaler Afholdelse af MUS-samtaler er en formaliseret evaluering mellem leder og medarbejder og sikrer, at medarbejderens indsats og karriere i kommunen tages op til drøftelse. Målet bidrager sammen med mål 6 til kompetenceudviklingen Det anbefales derfor, at dette mål bevares. Side 9 af 14

11 6. Et flertal af medarbejderne deltager i relevante erfa-grupper med deltagelse af medarbejdere fra andre kommuner Efter kommunalreformen blev meget af den videnbase, der var samlet i amterne, fragmenteret voldsomt. Samtidig er de nuværende kommuners bemanding så lille, at der ikke kan opstå brede faglige miljøer. Det er derfor meget vigtigt for en kommune af Thisteds størrelse, at medarbejderne gives mulighed for at deltage i erfa-grupper, hvor andre kommuners medarbejdere også deltager. Mål 9 bidrager som mål 6 og 8 til kompetenceudviklingen og stiller krav om, at ledelse er villig til at stille de fornødne ressourcer til rådighed. Det anbefales derfor, at dette mål bevares. 7. En auditplan for det efterfølgende år skal udarbejdes senest primo december Dette er sket. Målet skal sikre en opfyldelse af systemets krav om regelmæssig kontrol Det anbefales, at dette mål bevares. 8. Miljøafdelingen skal mindst udføre det antal tilsyn, der stilles som krav fra de centrale myndigheder Efter organisationsændringen 1. jan skiftede afdelingen navn til Natur- og miljøafdelingen. Dette mål er bestemt i bekendtgørelsen og kan ikke fraviges. Teksten ændres til at omfatte det nye navn. 9. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udarbejdelse af en tilsynsrapport, defineret som tiden fra et virksomheds- eller landbrugstilsyn gennemføres, til tilsynsrapporten fremsendes, må ikke overstige 10 arbejdsdage Dette mål er bestemt i bekendtgørelse om borgeres retssikkerhed og kan ikke fraviges. 10. Årets plan for tilsyn med virksomheder og landbrug skal udarbejdes senest med udgangen af februar måned samme år. Dette er meget praktisk af hensyn til driftsplanlægningen. Det anbefales, at dette mål bevares. Kvalitetsmålene er et vigtigt styringsværktøj i afdelingens drift. Ikke mindst derfor forudsætter de 10 kvalitetsmål ledelsens opbakning til systemet. Side 10 af 14

12 3. Status for korrigerende handlinger og forbedringsforslag I forbindelse med de gennemførte audits blev der noteret 10afvigelser og givet 53 forbedringsforslag. Der er igangsat korrigerende handlinger på baggrund af afvigelserne. Vores interne audits har vist, at der har været en mangelfuld opfølgning på audits. Det kommer meget sjældent forbedringsforslag fra personalet, og det har i kvalitetsgruppen været drøftet, hvordan der skabes større opmærksomhed om de muligheder, kvalitetsstyringssystemet giver for at forbedre den daglige sagsbehandling. Side 11 af 14

13 4. Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet I forbindelse med en større ændring i Thisted Kommunes administrative opbygning blev teknisk forvaltning øget med nye fagområder. Dette medførte et behov for ændringer i teknisk forvaltnings organisation. Naturdelen af den tidligere plan-afdeling blev lagt sammen med den daværende miljøafdeling under dannelse af en natur- og miljøafdeling. Der har ikke været væsentlige lovgivningsmæssige ændringer af betydning for kvalitetsstyringssystemet. Side 12 af 14

14 5. Forslag til imødegåelse af eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet Flere af de afholdte audits viser, at der er en besværlig administration omkring vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet. Det må overvejes, om der i den foreliggende pakke (D4 Info Net) er muligheder for at lette administrationen. Arbejdet med udarbejdelse af fagprocedurer fortsætter. Side 13 af 14

15 6. Opfølgning på beslutninger fra foregående års ledelsesevaluering om forbedring og ændring af systemet samt status herfor. Under ledelsens evaluering d. 10. august 2010 blev det blandt andet besluttet, at naturgruppen skulle arbejde med at opstille mere specifikke mål for opgavevaretagelsen. Med ændringen af organisationen er naturgruppen en del af den samlede afdeling, og det forventes, at gruppens procedurer vil konvergere mod de øvrige procedurer i den udstrækning, det faglig set giver mening. Side 14 af 14

16 Kurser, erfamøder mv. Opgjort pr. 18. okt INTERNT EKSTERNT kursus temadag kursus /seminar temadag /erfamøde konference /kongres andet Sum Anette Anna Brit David Dion Dorthea Flemming ,5 12,5 Frank Jakob Jan ,5 5,5 John Kristine 2, ,5 Lillian Mathilde Olaf Ole Pia Signe Søren Troels Ulrik sum 26, ,5

17 Referat Gennemgang af analyserapport 2011 Mødet afholdt : Deltagere : Torben Juul-Olsen, teknisk direktør Flemming Bach, natur- og miljøchef, systemansvarlig, Før mødet var Analyserapport 2011 udsendt til auditorkorpset og til direktøren. Mødet Teknisk direktør havde inden mødet haft lejlighed til at gennemgå rapporten. På mødet blev rapporten gennemgået. Teknisk direktør var meget interesseret i medarbejdernes indstilling til kvalitetsstyringen, da han var bekymret for, om det blev set som en tidsrøver i en travl hverdag. Det blev derfor foreslået, at det overvejes, hvordan systemet kan gøres mere synligt, og hvordan systemet kan gøres mere vedkommende for den enkelte medarbejder. Afsnittet om kvalitetsmål blev drøftet, og det blev aftalt, at sagsfremstillingen, der skal forelægges udvalget på næste møde, skal fokuseres på kvalitetsmålene. Det blev også aftalt, at natur- og miljøafdelingen i løbet af vinteren skal drøfte, om og i givet fald hvordan der kan stilles kvalitetsmål til arbejdet med naturforvalningen. Konklusion: Vores kvalitetsstyringssystem fungerer, men der skal sættes mere fokus på synlighed og på at skabe ejerskab hos medarbejderne. 7. nov Flemming Bach systemansvarlig.

18 Skema til registrering af afvigelser og forbedringsområder fra medarbejdere og ledelsens evaluering Dato Proc. nr. Navn på indberetter Beskrivelse A/F Handling Lukkes senest FB Manglendes sikkerhedskopiering af R-drev (Planafdelingenpiering A indtil en ny auditor er på plads i Systemansvarlig sørger for sikkerhedsko- planafdelingen tilsyn med industri Abu Brugertilfredshedsundersøgelse og analyserapportens er gennemgået på afdelingsmøde. Varslings- brev skal revideres. f Nye skabeloner er lagt ind abu miljøgodkendelse Kke Servicedirektivet skrives ind i procedure, skabelon til kvitteringsbrev skrives ANB I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplan, har Anette kigget i proceduren og synes den har nogle mangler og uklarheder og 80.9 tm Audit er blevet udsat, da arbejdsopgaven ikke er udført endnu. Nye regler for området Gro Arbejdsgangen i miljøgodkendelse for landbrug er under ændring efter at der er kommet nye medarbejdere i Natur. Herudover er der gennemgribende forandringer på vej fra centralt hold. a Er ok. abu abu F Anette tager initiativ til at redigere proceduren. Flemming deltager i revisonen. Anette gøres til redaktør af dokumentet. f Procedure skal tilpasses nye regler. Audit skal afholdes inden udgang af 2010 a Tilpasning af procedure udsættes til arbejdsgangen er fastlagt og nyt regelsæt er på plads. Gro står for revurdering 1. feb janu januar 2011 abu Abu udsat afventer lovgivning FB abu Proceduren om anvisning af affald er ikke opdateret efter ændring af regler Procedure skal tilrettes, afventer nyt affaldsregulativ træder i kraft 1. december Abu Det bør ikke være systemansvarlige, der SKAL følge op på forbedringsforslag, afvigelser mv.. Det bør være auditor. Dette vil også være mere i overensstemmelse med teksten i a Procedure skal tilrettes, FB KKE Jordflytnignssager oprettes af sagsbehandler f Procedurer for eksterne dokumenter og jordflytning tilrettes ABU Af proceduren fremgår, at ansøgning om miljøgodkendelse a Proceduren tilrettes er en betingelse for dispensation abu SR 23-02/2011

19 Dette er fraveget i en konkret sag, da det ikke er et lovkrav og ikke er hensigtsmæssigt abu I annonce for Vestervig fjernvarme, står at der er givet tilladelse til byggearbejdet, hvor der kun er givet tilladelse til at påbegynde arbejde inden der ligger en miljøgodkendelse. Skabelon for annonce er skrevet for gravestøbetilladelse FB Organisationsbeskrivelsen følger ikke den nye organisationsplan flere FB Der skelnes mellem miljøafdelingen og planafdelingen, selv om disse afdelinger er nedlagt/ændret pr FB Uddannelsesplan for Mathilde er ikke tilstrækkelig dokumenteret. Der mangler en systematisk beskrivelse af, at de enkelte punkter nås. f Annoncetekst på hjemmeside er tilrettet. Annonce tekst ændret a Organisationsplan skal ændres a Alle relevante procedurer skal revideres f Proc skal gennemarbejdes ABU

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 RAPPORT Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 Ledelsens evaluering Konklusion Indarbejdningen af et kvalitetsstyringssystem tager tid. Kvalitetsstyringssystemet blev iværksat i efteråret 2009 og endeligt

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det 2010 December 2010 1 Indhold 1. Form l 2. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit 3. Analyse af resultatet

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Udviklingen set fra en kommunal vinkel v/ Inger Pabst, Fredericia Kommune

Miljøregulering af virksomheder. Udviklingen set fra en kommunal vinkel v/ Inger Pabst, Fredericia Kommune Miljøregulering af virksomheder Udviklingen set fra en kommunal vinkel v/ Inger Pabst, Fredericia Kommune Hvad forventer vores Kunder Hurtige afgørelser? Kompetent, ensartet sagsbehandling Lige konkurrencevilkår

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 15. december 2008, j.nr. 08/00538 BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune...

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 7.08.015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen Pia

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling

Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling Vi vil gerne over en årrække udvikle fagområdet i retning af bedre og mere ensartede arbejdsmetoder og afgørelser. Mere ensartethed i sagsbehandlingen kan

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Dokumentnavn: Evaluering af undervisningen Dok.nr.: PU 005

Dokumentnavn: Evaluering af undervisningen Dok.nr.: PU 005 Karsten Jepsen Brian Glyngø Thisvad Torben Dahl Godkendt 1 af 5 Formål: Formålet med proceduren er at sikre løbende, systematisk og dokumenteret evaluering af undervisningen i dialog mellem de studerende

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere