Referat af SMIP Generalforsamling den 23. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SMIP Generalforsamling den 23. marts 2010"

Transkript

1 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 5. april 2010 Referat af SMIP Generalforsamling den 23. marts 2010 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt møde med mange gode spørgsmål. 1. Valg af dirigent og referent Aksel Olsen blev valgt som dirigent, og Jens Holm Nielsen som referent. Aksel konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Herefter gav han ordet til Kai Adelhorst. 2. Bestyrelsens beretning Kai forelagde bestyrelsens beretning: SMIP Antallet af medlemmer har over de sidste år været yderst stabilt, vi har dog på det seneste kunnet konstatere en tilgang. Dog har vi i forbindelse med indkaldelsen til denne generalforsamling måtte tage afsked med 2 medlemmer. Således at vi i dag er over 500 medlemmer. Det er vor fornemmelse at det er IBM s opførsel, og måden hvorpå IBM forvalter pensionsregulativet, der skaber usikkerhed blandt de stadig aktive, hvilket er helt forståeligt. Kontakten til IBM Danmark Tidligere var Peer Suhr den drivende kraft, der påtog sig opgaven med at sørge for en gentagen dialog med IBM s ledelse. Denne aktivitet har jeg nu overtaget, hvor jeg i forbindelse med bestyrelsesmøderne i IBM Pensionsfond sørger for at pensionisternes synspunkter bliver hørt, og vore forventninger ikke bliver glemt. Det er fortsat vor opfattelse at IBM Danmarks ledelse ser velvilligt på regulering af pensioner, men men men med den kontrol og opførsel IBM s øverste ledelse lægger for dagen, så er det nok ikke rimeligt at forvente, at en regulering er lige om hjørnet. Der er ingen hjælp at hente, når vi ser på hvad der sker i andre Europæiske lande, hvor pensionsforholdene også forringes dag for dag. I UK er parlaments medlemmer blevet oprørte over IBM s seneste forsøg på at forringe pensionerne, og i Norge er der, uden at jeg kender detaljerne, også gang i pensions forringelser. Hvis I vil vide mere om, hvordan vore kolleger i udlandet bliver behandlet af IBM, bør i gå ind på vor hjemmeside, hvor der både er nyheder og links til sider i UK såvel som i USA. 23. marts

2 Det er ellers ikke fordi den globale IBM forretning går dårligt, tvært imod. For 2009 kunne IBM rapportere: Record net income of $13.4 billion, up 9 percent. Alt dette samtidig med at vi dagligt kan læse, at IBM fortsætter med at fyre dyre medarbejdere og ansætte nye, i lande hvor arbejdskraften er billig. Den 8. marts kunne vi i Wall Street Journal læse, at Sam Palmisano modtog $24.3 million in total compensation for Kan vi med denne viden forvente, at IBM Danmark, i nær fremtid, får tilladelse til at foretage pensionsreguleringer? Svaret hertil må desværre nok stadig være nej Fra A/S til ApS Pludseligt den 17. december 2009 ændres IBM Danmark fra at være et aktieselskab til at være et anpartsselskab. Denne ændring rejste selvfølgelig hurtigt en masse spørgsmål: Hvilke konsekvenser har det for de ansatte? Hvilke konsekvenser har det i forhold til vores pensionsordning? En henvendelse til en erhvervsadvokat gav os det svar, at der i forhold til medarbejderne ikke er forskel på et A/S og et ApS. Dette forklares efterfølgende af IBM i en artikel i Computerworld, med at selskabet globalt gennem de senere år har arbejdet på at få en mere ensartet selskabsstruktur. Således har vi også i Danmark igennem de seneste år forenklet selskabsstrukturen, hvor vi er gået fra en struktur med mange datterselskaber, til kun at have et operationelt selskab: IBM Danmark. Som naturlig konsekvens ændrer vi nu selskabsform fra A/S til ApS en model, der er ganske almindelig indenfor den branche, vi opererer i. Dette skift har ingen betydning i forhold til vore kunder, medarbejderne eller samarbejdspartnere, ligesom bestyrelsen er uændret. Computerworld skriver videre: Ekspert og professor fra CBS, Casper Rose, kender ikke IBM s motiv for ændringen. Han forklarer dog, at mange selskaber, som er ejet af udenlandske selskaber, ofte vælger at skifte til et ApS blandt andre amerikanske selskaber da de så ofte får en skatterabat i hjemlandet i form af fradrag ved underskud. I Danmark er skattereglerne ens for begge selskabstyper. Så det er min vurdering, at anvendelsen af et ApS ofte skyldes skattemæssige årsager i hjemlandet, siger Casper Rose. Denne forklaring er helt i overensstemmelse med vor opfattelse af hvordan IBM opfører sig i dag. Henvendelser fra foreningens medlemmer Vi har i årets løb modtaget mange henvendelser fra medlemmer der har bedt om assistance i forbindelse med deres pensionering. Særligt er det forståelsen af IBM s ændrede pensioneringspolitik, samt spørgsmål til Forårspakke 2.0 fra februar 2009, og dens eventuelle påvirkning af din pension. Alt dette vil jeg adressere under dagsordenens punkt marts

3 Pensionernes Købekraft Inflationen har nu i snart 20 år været moderat, men over tid forringes købekraften af din pension dog alligevel betydeligt. Hvis du f.eks. gik på pension i 1996, så burde din pension ved udgangen af 2009 være blevet reguleret med ca. 31,4 %. Jeg har valgt 1996 fordi ingen, der er gået på pension i 1996 eller senere, på noget tidspunkt har fået deres pension reguleret. Det vil sige i snart 15 år. Hvis du f.eks. gik på pension i 2000, så burde din pension ved udgangen af 2009 være blevet reguleret med ca. 19,7 %. Selv om inflationen har været meget moderat, så har din pension på 10 år mistet ca. 20 % af sin købekraft. Ja, IBM har totalt svigtet vore velbegrundede forventninger. Udligningsskat/Strafskat på store pensionsudbetalinger Sidste år sagde jeg: Som det fremgår af regeringens Forårspakke 2.0, bliver vi nu alle højst sandsynligt pålagt en udligningsskat på ca. 8 % af den del af vor pension der overstiger kr.. Jeg ved godt at dette, for mange af os, er et luksusproblem, og at der er mange af os der ikke bliver ramt af denne påtænkte lovgivning. Det skal dog ikke afholde os fra at tage stilling. For mig, er dette forslag både uforståeligt og uretfærdigt. Der har siden sidste generalforsamling, været skrevet meget om dette skatteforslag i dagspressen. Ligesom der har været mange kontakter til vore politikere. Som I har set, så har også vi været på banen med en henvendelse til skatteudvalget, og til folketingsmedlemmerne for det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Vi har også set hjemmesiden strafskatten.dk blive etableret. Så lige nu kan vi ikke gøre andet end at vente og se om vore politikere har lyttet til vore argumenter og protester. Det forlyder nu at vi kan vente et lovforslag fremsat omkring 1. april. Vi kan kun håbe på at det er en aprils nar Danica udbetalinger Flere af os modtog pludselig i december 2008 et brev fra Danica med overskriften: Ekstra penge til din pension I brevet blev det forklaret, at Folketinget i december 2007 vedtog ny lovgivning om beskatning af pensionsafkast. Ændringen betød, at den hidtidige fritagelse for beskatning af pensionsafkastet for indeksobligationer og visse ejendomme blev ophævet fra den 1. januar I den anledning har nogle fået udbetalt et kontant beløb, andre har ikke. Jeg har flere gange været i kontakt med forsikringsselskabet for at få en forklaring på dette. Det er desværre endnu ikke lykkedes for mig. 23. marts

4 Nu vil jeg forsøge, via nogle få personnumre, at undersøge hvad der er sket. Når jeg, forhåbentlig snart, har fået en forklaring jeg kan forstå, vil I blive underrettet om sagens rette sammenhæng. Med dette vil jeg afslutte beretningen. 3. Godkendelse af årsregnskab 2009 Jørgen Olsen forelagde regnskabet for 2009; det blev vedtaget uden bemærkninger. 4. Budget for indeværende år Jørgen Olsen forelagde budgettet for Budgettet blev ligeledes vedtaget uden bemærkninger. 5. Fastsættelse af kontingent for år 2010 Kontingentet for 2010 blev, ligesom tidligere år, fastsat til 0 kr. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Kai Adelhorst, Søren Højberg og Jørgen E Olsen var på valg, alle blev genvalgt. 7. Valg af revisor Jørgen Bjerre blev genvalgt. 8. Din IBM pension og IBM s Pensionsregulativ Der er stadig udtrykt bekymringer omkring spørgsmålet: Kan de pensionerede medlemmerne af IBM s pensionsfond være sikker på, at deres pensionsudbetalinger vil fortsætte uberørt af finanskrisen? Så lad mig gentage: Når en IBM medarbejder, der er medlem af IBM s pensionsfond, går på pension, skal IBM indbetale det beløb, der er nødvendigt, for at sikre, at den beregnede pensionsudbetaling kan fortsætte resten af livet. De nødvendige indbetalinger bliver beregnet baseret på den forventede gennemsnitslevetid, den aktuelle pensioneringsalder, den aktuelle månedlige pensionsudbetaling, sikring af enkepension, og eventuel børnepension. Beregningerne foretages af fondens aktuar, og bliver årligt justeret baseret på nye informationer fra Danmarks Statistik. Pensionsfondens midler anbringes i værdipapirer obligationer og aktier - og afkastet af disse papirer tilhører pensionsfonden. Lovgivningen kræver, at værdien af pensionsfondens indestående (kontanter og værdipapirer) svarer til ca. 104 % af fondens til enhver tid gældende pensionsforpligtelser. 23. marts

5 Værdien af pensionsfondens midler overvåges af Finanstilsynet, og sker det, at værdien falder under den nævnte grænse på de ca. 104 %, er IBM forpligtet til at indbetale differencen efter et af lovgivningen fastsat regelsæt. Så længe IBM er solvent, er de pensionerede medlemmer af IBM s pensionsfond sikret den aftalte pension. Se eventuelt IBM NYT fra April 1993 side 10. Suspendering af Forhøjet Pension Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget lovforslag om ændring af pensionsbeskatningsloven. Denne lov betyder, at hvis man ændrer livsvarige livrenter til ophørende livrenter, falder dette ind under loftet på kr for fradragsberettigede indbetalinger. Dette vil have indvirkning på 15 i Pensionsfondens regulativ: Såfremt et medlem i henhold til gældende lovgivning har ret til en offentlig pension (for tiden ATP og folkepension), der bliver virksom senere end pensionen fra Pensionsfonden, har vedkommende ret til efter eget ønske, at få udbetalt en pension, som er højere end den efter paragrafferne 8-13 beregnede, indtil den offentlige pensions indtræden, og som derefter nedsættes med den på pensioneringstidspunktet gældende størrelse af den offentlige pension. Ønske om en sådan regulering skal i tilfælde af egen pensionering (herunder tidlig pensionering) fremsættes forud for pensioneringstidspunktet og i tilfælde af pensionering af efterlevende ægtefælle senest en måned efter ægtefællens død. De regulerede pensionsbeløb fastsættes ved aktuarmæssig beregning og kan ikke senere ændres. Denne ovenstående mulighed for forhøjet pension falder ind under loven om ophørende livrenter og dermed også det vedtagne loft på kr Derfor har IBM med glæde suspenderet 15 i Pensionsregulativet. Dette har naturligvis kun betydning for nye pensionister. Øvrige pensionister bliver ikke berørt. IBM s forvaltning af pensionsregulativet Lad mig først gentage hvad jeg sagde sidste år: I slutningen af 80 erne og i begyndelsen af 90 erne, blev IBM Danmark beordret til at skille sig af med 10 % af sine medarbejdere, ved at udvælge de lavest performende medarbejdere, ud fra devisen de kan jo ikke være lige dygtige alle sammen. (IBM havde hidtil udelukkende vurderet om medarbejderne passede deres arbejde mere eller mindre tilfredsstillende). De udvalgte blev derefter afskediget eller sendt på pension i henhold til funktionærloven og pensionsregulativet. Ikke noget med fratrædelsesordninger men, derimod med et løfte om at pensionerne i stedet ville blive reguleret som hidtil. Dette ændrede det sig i slutningen af 90 erne og i begyndelsen af det nye år tusinde, således at der blev indført individuelle fratrædelses ordninger, indeholdende kontante godtgørelser udover hvad funktionærloven og pensionsregulativet krævede. Der var i den periode tale om betydelige, men også varierende godtgørelser. På det seneste har det igen ændret sig. IBM opfordrer nu pensionsberettigede medarbejdere til at bede om opsat pension. IBM beregner derefter pensionen uden at foretage de indbetalinger der er nødvendige for at leve op til medarbejderens opsparede anciennitet. 23. marts

6 Dette betyder at pensionen bliver mindre end den opsparede anciennitet berettiger til, og IBM sparer derved penge på pensionsordningen. Kun medarbejdere der får lov til at forblive aktive til de fylder 65 år, får den pension de i deres ansættelsesforhold er blevet lovet. Som et alternativ til en opsat pension, får medarbejderen tilbudt at gå på pension her og nu, men stadig uden at IBM indbetaler de nødvendige beløb. Man kan ikke lade være med at stille sig spørgsmålet: er det noget IBM Danmark helt alene har fundet på? Jeg håber svaret er nej For mig er denne fremgangsmåde særdeles uanstændig, og mig bekendt er dette aldrig blevet kommunikeret til medarbejderne. Derfor har jeg fremsat forslag til ændring af pensionsregulativets paragraf 9 Opsat Pension paragraf 10 Tidlig Pension paragraf 20 Udtrædelse af Pensionsfonden Forslaget går ud på at fjerne følgende sætning fra de nævnte paragraffer: Der kan kun ydes pension efter denne paragrafs bestemmelser, såfremt der af IBM Danmark A/S indbetales et sådant beløb, at Pensionskassens status, efter aktuarens beregning, ikke forringes. Ellers beregnes opsat pension alene på basis af pensionshensættelsen for medlemmet. Formålet med disse ændringer er at sikre, at IBM altid indbetaler det beløb til pensionsfonden, der er nødvendigt, for at medarbejderne kan få den pension, som den enkeltes anciennitet berettiger til. Dette bliver helt sikkert ikke accepteret af IBM. Derudover har jeg også fremsat forslag til ændring af Paragraf 13 Ægtefællepension Stk. 1. I tilfælde af at et gift medlem, herunder et medlem, der modtager alders- eller invalidepension i henhold til paragrafferne 8-12 eller et medlem, der er fratrådt med opsat pension, afgår ved døden, er den efterlevende ægtefælle berettiget til ægtefællepension, såfremt ægteskabet har bestået i mindst 3 måneder og er indgået før normal- eller tidlig pensioneringsalder. Iflg. lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab gælder bestemmelser om ægteskab og ægtefæller tilsvarende for registreret partnerskab og registrerede partnere. Iflg. lov nr. 516 af om ændring af forsikringsaftaleloven samt forskellige andre love (Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.) gælder bestemmelser om ægteskab og ægtefælder tilsvarende for samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. Formålet med denne ændring er at sikre, at også samlevende får sikret ægtefællepensionen. 23. marts

7 9. Eventuelt Under eventuelt opfordrede et medlem til, at man skulle være meget omhyggelig med at gennemlæse og forstå den pensionsaftale man blev præsenteret for af IBM. Ved uhensigtsmæssigheder, ikke ved direkte fejl, var hans pension blevet betydelig mindre pr. år, end den havde behøvet at være. Et andet medlem funderede over, om det stadigvæk var hensigtsmæssigt, at pensionisterne og herunder SMIP, opførte sig pænt overfor IBM, ligesom man for øvrigt havde gjort under retssagerne. Enkelte medlemmer ønskede, at Kai anvendte deres personnumre ved Danica undersøgelsen. Kai gjorde opmærksom på, at vi alle har en IBM gruppelivsforsikring, på ca kr., som ved dødfald bliver udbetalt til den begunstigede (begunstigelseserklæringen har du tidligere udfyldt, og den ligger formodentlig i personaleafdelingen). Aksel takkede for god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen. København den 5. april Aksel Olsen Kai Adelhorst Jens Holm Nielsen Dirigent Formand Referent Udenfor referat kan vi oplyse, at bestyrelsen den 23. marts har konstitueret sig som følger: Formand Kai Adelhorst Næstformand og Sekretær Jens Holm Nielsen Kasserer Jørgen E. Olsen Bestyrelsesmedlemmer Søren Højberg P.W. Jørgensen Revisor Jørgen Bjerre 23. marts

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

NR. 1 januar 2012 21. årgang

NR. 1 januar 2012 21. årgang NR. 1 januar 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Peter W. Christensen

Læs mere

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11 Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 5 og 6. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til MP Pensions generalforsamling 24. april 2013. Indhold Side Forslag A fra bestyrelsen

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem 2 INDLEDNING... 4 DEN HISTORISKE UDVIKLING PÅ PENSIONSOMRÅDET...6 FOLKEPENSIONEN OG ANDRE YDELSER TIL PENSIONISTER... 8 SÆRORDNINGER FOR PENSIONISTER... 8 TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEMET... 11 DEN SOCIALE

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere