Udvalget for Børn og Familie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Børn og Familie"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Udvalget for Børn og Familie, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 444. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde Dokumentation af Ung Mor Turnaround - Forslag til fremtidig struktur på dagtilbudsområdet Orientering om anlæg inden for Udvalget for Børn og Familie Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning Hammelev Børnehave Frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Hoptrup Udskiftning af vinduer i Sommersted Hallen Udskiftning af loft i Starup Hallen Lån af kommunale og selvejede lokaler Indskrivning børnehaveklasser skoleåret 2009/ Orientering om status på arbejdet vedrørende flytning af ledere og medarbejdere på skolerne og det kommende skoleårs planlægning Forventet antal børnehaveklasseelever i kommunens distrikter Den kommunale redegørelse til brug for den Sociale Rammeaftale for Efterretningssager Eventuelt

3 Udvalget for Børn og Familie, Side Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde DIJEHO / Direktøren orienterde om organisatorisk flytning af tandplejen til Voksen- og Sundhedsservice fra 1/1-10. Desuden orienteredes om pressehenvendelse vedr. anvendelse af opholdssteder under Tvind-organisationen, og om en konkret personsag Dokumentation af Ung Mor DIANNE / I forbindelse med velfærdsminister Karen Jespersens besøg i Ung mor d. 8. september 2008, blev der udtrykt ønske om at få dokumenteret effekten af Ung Mor indsatsen i Haderslev. En sådan rapport vil kunne bruges til at styrke kvaliteten og videreudvikle tilbuddene i Ung Mor. Ung Mor har dokumentationsmateriale på alle unge mødre, der har været med i ordningen siden dets start i år Dette materiale kan sammen med interviews m.m. medvirke til at give et godt billede af effekten af indsatsen. I den forbindelse har der været kontakt med UC Syd, der har udarbejdet et udkast til En beskrivelse af model, praksis og udbytte for de unge mødre. Økonomiske forhold Udgifterne til dokumentationen beløber sig til ca kr., hvortil kommer trykning af rapporten. I udviklingspuljen er der afsat kr. til Fysiske rammer til Ung mor. Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler, og det er derfor besluttet, at Ung Mor indretter sig i Eksperimentariet på Schaumann. Indretningen sker i mødelokalet, hvor der via flytbare skillevægge og enkelte lette møbler, tages hensyn til at rummet stadig kan udnyttes til øvrige formål, når ikke Ung Mor anvender det. Personalemæssige forhold Dokumentationen har ingen personalemæssige konsekvenser for medarbejderne i Ung Mor. Sundhedsmæssige forhold Dokumentationen indhentes og analyseres med henblik på at styrke

4 Udvalget for Børn og Familie, Side 361 den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i denne sårbare gruppe ved at opnå sikkerhed for, hvad der virker Afdelingschef Anni Erichsen Bilag Ung mor-synopsis (737828) Børne- og Familieservice indstiller, at tildelingen af udviklingsmidler til Ung Mor ændres, således at kr anvendes til delvis betaling af dokumentationsprojektet, og at Sundhedsplejen afholder resten indenfor eget budget. Af de øvrige kr. finansieres diverse nødvendige indretninger i lokalet på Schaumann. Udvalget støtter, at Ung Mor i sundhedsplejen fortsat indretter sig i Sundhedscenter Schaumann. Udvalget finder ikke behov for nogen dokumentation af effekten af Ung Mors indsats. Udvalget støtter fremdeles indsatsen over for unge mødre - også i en mere aktiv form, hvorfor udvalget supplerer sundhedsplejens budget med i alt ,- kr. til indretning af lokaler og drift i Turnaround - Forslag til fremtidig struktur på dagtilbudsområdet DIKISV / 08/42937 I forlængelse af Byrådet beslutning om, at der skal gennemføres en proces omkring den fremtidige struktur på skole- og dagtilbudsområdet ud fra en helhedsvurdering, har den nedsatte projektgruppe for Turnaround processen fået til opgave at foretage en sammenkobling af: Rapporten "Den fremtidige struktur på Dagtilbuds- og skoleområdet" og dens konklusioner Den politiske signalgivning i relation til rapporten Befolkningsprognosen Planstrategiens udmeldinger om sikring af den kommunale ser-

5 Udvalget for Børn og Familie, Side 362 vice i de 3 centerbyer og 11 lokalbyer Landdistriktspolitikken På baggrund heraf fik projektgruppen til opgave at udarbejde et forslag til, hvordan den rationelle struktur med bæredygtige enheder kan se ud i Haderslev Kommune i 2015, og hvordan vi kommer derhen. I første etape lægges hovedvægten på de overordnede linier for hele dagtilbudsområdet, og forslaget skal indeholde forslag til hvordan hensyn til fleksibilitet kan indgå, så Haderslev Kommune er stærk overfor den fremtidige demografiske udvikling hvor kan Haderslev Kommune bedst etablere/udbygge 0-6 års institutioner, og hvor skal Dagplejen styrkes/reduceres hvordan sikres kvalitet og udvikling hvordan indpasses den specialpædagogiske indsats bedst i en rationel struktur hvordan kan forskellige ledelsesstrukturer være med til at understøtte Turnaround processen. Økonomiske forhold Der vil løbende blive fremlagt økonomiske beregninger af de ændringer i driften, som er indeholdt i forslaget. Der vil på mødet blive fremlagt et notat vedr. anlægsinvesteringer og evt. ændringer i driftsbudgettet i forhold til etablering af 0-6 års institutioner som overvejes etableret 1/8-09. Personalemæssige forhold Sagen vil involvere store dele af personalet inden for dagtilbudsområdet. Juridiske aspekter Sagens behandling skal respektere bestemmelserne i MED-aftalen. Procedure Sagen skal, inden den fremsendes til godkendelse i Byrådet, sendes i høring i forældrebestyrelserne og MED-udvalgene. Direktør Jens Houmann Bilag Opsamling på høringssvar - dagtilbud (738181) Pixiudgave status og forslag (738184) Referat dialogmøderne (738186) Høringssvar, del 1 - dagtilbud (737263) Høringssvar, del 2 - dagtilbud (737265)

6 Udvalget for Børn og Familie, Side 363 Børne- og Familieservice, direktøren, indstiller: at forslaget sendes til høring i forældrebestyrelserne og MEDudvalgene. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Med visse ændringer af såvel indholdsmæssig som redaktionel karakter sendes forslaget i høring. Venstre samt Kristendemokraterne ønsker at der alternativt skal indrettes 0-6 års institution i Jegerup at der fortsat skal være puljeordning i Vonsbæk og at der skal være mulighed for en 0-6 års institution på 2 eller 3 matrikler i Sommerstedområdet. Socialdemokraterne ønsker at der skal være en 5-års plan for økonomi og investering, der forpligter til politisk prioritering at bæredygtighedsprincippet skal gælde for alle kommunens dagtilbud at de økonomiske rationaler, der kan hentes ved en ændret struktur skal blive på dagtilbudsområdet med henblik på højere kvalitet at kvaliteten på dagtilbudsområdet skal være en del af strukturdebatten at høringsfristen skal udgøre min. 6 uger og at der i forbindelse med bygningsmoderniseringsplanen (for dagtilbud) skal indtænkes godkendte køkkenfaciliteter i samtlige dagtilbud. Supplerende sagsfremstilling Forslaget til ny struktur for dagtilbudsområdet har været til høring i forældrebestyrelserne, MED-udvalgene og de faglige organisationer Der er i alt indkommet 67 høringssvar. Projektgruppen har lavet en tilføjelse til PIXI-udgaven med henblik på at give udvalget/byrådet et hurtigt overblik over, hvem der har indsendt høringssvar og hovedbudskabet i svarene. PIXI-udgaven og høringssvarene medsendes som bilag. På baggrund af høringssvarene har projektgruppen lavet følgende ændringsforslag: Haderslev Centerby:

7 Udvalget for Børn og Familie, Side 364 Projektgruppen har oprindelig foreslået, at Æblestuen pædagogisk og administrativt i en overgangsperiode organiseres under Møllehaven (kommunal daginstitution) for på sigt skal gruppen at overflytte gruppen til en nybygget institution i Haderslev by. I høringssvarene og på de forudgående dialogmøder er der fra flere gjort opmærksomt på, at det kan være uheldigt at lave èn overgangsløsning. Projektgruppen forslår derfor, at den nuværende organisering bibeholdes frem til ny institution er etableret. Æblestuen refererer således forsat direkte til lederen af specialpædagogkorpset. Det skal så afklares, hvordan forældreindflydelsen kan løses. Øvrige forslag til ny struktur i Haderslev fastholdes. Vojens Centerby: Povlsbjerg Børnehave og Søndergades Børnehave ønsker, at processen omkring sammenlægningen igangsættes umiddelbart efter Byrådets godkendelse, hvilket projektgruppen er enig i. På baggrund af høringssvarene fra de tre kommunale børnehaver Bøgely, Møllebakken og Skovreden stiller projektgruppen følgende ændrings forslag: de tre institutioner sammenlægges til èn institution 0-6 års institution på 2 matrikler de 2 matrikler er Skovreden og Møllebakken Skovreden udvides med op til 140 pladser, herunder 15 specialpladser antallet af pladser i Møllebakken fastholdes på 42 Øvrige forslag til ny struktur i Vojens fastholdes. Gram/Arnum, Bevtoft, Fjelstrup/Vonsbæk, Hammelev og Nustrup Projektgruppen fastholder forslagene til ny struktur. Sommersted Projektgruppen fastholder forslagne til ny struktur for området. Da Simmersted gør opmærksom på, at de overvejer en privatinstitution i tilknytning til friskole, bør der af hensyn til størrelsen af den nye institution i Sommersted ske en afklaring inden projektstart. Øsby Projektgruppen fastholder forslaget til ny struktur. Det skal således ikke på forhånd fastlægges hvordan den sammenlagte institution bruger de 2 huse. Den pædagogiske organisering skal foregå i en proces mellem bestyrelsen, ledelsen og personalet i den sammenlagte in-

8 Udvalget for Børn og Familie, Side 365 stitution. Over Jerstal Projektgruppen fastholder forslagene til ny struktur for området, idet projektgruppen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt først at få skabt grundlaget for en 0-6 års institution i Vedsted. Med to 0-6 års institutioner, vil det ikke være muligt at fastholde en bæredygtig dagpleje i området. Hoptrup, Marstrup og Sdr. Vilstrup Projektgruppen fastholder forslaget om etablering af områdeledelse. Samtidig indstiller projektgruppen, at forslaget om et 0-6 års tilbud i Marstrup og en stordagplejen i Vilstrup indgår i den videre proces medhenblik på at fastholde bæredygtigheden på 3 matrikler Økonomiske forhold Der vil løbende blive fremlagt økonomiske beregninger over de ændringer i driften, som er indeholdt i forslaget, og som i de kommende måneder og år vil blive forelagt udvalget til afgørelse. Personalemæssige forhold Sagen vil involvere store dele af personalet inden for dagtilbudsområdet. Både bestyrelser og personale vil blive involveret i forslag til ændringer af de enkelte enheder. Juridiske aspekter Byrådet kan selv beslutte den dagtilbudsstruktur, der ønskes herunder forholdet mellem kommunale, selvejende og private enheder. Procedure Sagen skal fremsendes til behandling i Byrådet den 30. april Direktør Jens Houmann Børne- og Familieservice, direktøren, indstiller: at forslaget til ny struktur på dagtilbudsområdet godkendes med de foreslåede ændringer og herefter oversendes til Byrådets afgørelse. Et flertal af udvalget bestående af Venstre og Kristendemokraterne anbefaler byrådet, at hvert år, forud for fastlæggelsen af årsmålene for det kommende budgetårs turnaroundprojekter, holdes helhedspla-

9 Udvalget for Børn og Familie, Side 366 nen op imod den faktiske befolkningsmæssige udvikling i kommunens forskellige distrikter og andre faktuelle forhold, som vil kunne bevirke nødvendige justeringer i planen. På lignende måde følges børnegrundlag og bæredygtighed for samtlige kommunens dagtilbud. Senest i marts 2011 vil bæredygtigheden for de enkelte institutioner i planen blive gjort til genstand for en fornyet politisk vurdering. Virkeliggørelsen af den vedtagne plan vil ske efter dialog mellem udvalget og de berørte institutioner og under hensyntagen til kvaliteten og børnetallet samt et rationale set i forhold til et godt børnepasningstilbud. Et mindretal bestående af Socialdemokraterne fremsatte ændringsforslag, hvorefter: turnaroundprocessen erstattes af en udviklingsplan som klart beskriver de økonomiske konsekvenser ved en ændret struktur. i arbejdet med en udviklingsplan for området inddrages personale- og bestyrelsesrepræsentanter. i udviklingsplanen skal der indtænkes mere tid til ledelse, højere normering, mere efter-/videreuddannelse. at evt. bygningsinddragelse/ændringer af bygningsmassen sker i tæt parløb med de evt. ændrede bygningsforhold på skoleområdet. at der indrettes produktionskøkkener i samtlige institutioner. at de selvejende institutioner inddrages særskilt med henblik på en vurdering og dialog omkring deres situation jvf. udviklingsplanen, herunder de juridiske aspekter. der ønskes en bred vifte af tilbud i hele kommunen mellem dagpleje, børnehave 3-6 års, aldersintegreret børnehave 0-6 års samt vuggestue. at den optimale størrelse for en daginstitution er mellem 60 og 90 børn. Evt. større institutioner kan kun berettiges, hvis de bygningsmæssige forhold tager vidtgående hensyn til både børn og personale. at i de institutioner, hvor der er etableret et samarbejde omkring sammenlægninger bør processen understøttes og at de økonomiske rationaler der kan opstå ved en ændret struktur skal blive på dagtilbudsområdet - og ikke som en 8% besparelse. Ændringsforslaget fik alene Socialdemokraternes stemmer, idet Venstre og Kristendemokraterne stemte imod ændringsforslaget. Venstre og Kristendemokraternes anbefaling til byrådet blev således vedtaget, idet Socialdemokraterne stemte imod anbefalingen. Borgmesteren deltog i udvalgets behandling af punktet.

10 Udvalget for Børn og Familie, Side Orientering om anlæg inden for Udvalget for Børn og Familie 2009 DIFEWE / 09/10706 I forlængelse af orienteringen til udvalget d (sag nr. 442) og byrådets beslutninger angående anlæg i 2009 den er der udarbejdet en oversigt, der viser planlagte anlæg i med tilhørende rådighedsbeløb og anlægsbevilling. Økonomiske forhold Inden for udvalgets område er der for 2009 afsat rådighedsbeløb for i alt mio kr og givet anlægsbevilling for mio kr. Vedlagte bilag illustrerer forholdet. Procedure Sagen forelægges alene Udvalget for Børn og Familie Stabschef Finn Wetter Bilag Mail - Anlæg i BF i 2009 (738570) Anlæg i BF i 2009 (738574) Børn & Familie, Stab & Administration, indstiller, at orienteringssagen tages til efterretning Godkendt Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning Hammelev Børnehave DIHAWJ / 09/10643 Den demografiske udvikling indenfor kommunen har bevirket at en udvidelse af institutionskapaciteten i Hammelev-området er nødvendig for, at kunne overholde børnepasningsgarantien. Udvalget har besluttet placering på Hammelev skoles matrikel og der nedsættes derfor et byggeudvalg bestående af personer fra såvel børnehaven

11 Udvalget for Børn og Familie, Side 368 som skolen, der sammen med en rådgiver udarbejder tegningsmateriale for institutionen i 2009 med henblik på et byggeri i Økonomiske forhold Ved Byrådsmødet den 26. marts 2009 er der afsat rådighedsbeløb. Sagen påvirker derfor ikke kassebeholdningen. Afdelingschef Kåre Michelsen Børne- og Familieservice, dagtilbud, indstiller at der til sted. nr Tilbygning Hammelev Børnehave gives en anlægsbevilling på kr at sagen fremsendes til økonomiudvalg/byrådet med anbefaling Godkendt. Borgmesteren overværede udvalgets behandling af punktet.

12 Udvalget for Børn og Familie, Side Frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Hoptrup DIHAWJ / 09/10643 Til brug for igangsætning af anlægget blev der i Byrådet den 27.marts 2008 givet en anlægsbevilling på 1 mill. kr. Der foreligger nu tegninger for projektet. Ved Byrådsmødet den 26. marts 2009 blev der i forbindelse med helhedsprioriteringen af anlægsområdet afsat et rådighedsbeløb på t.kr. til bygning af ny daginstitution i Hoptrup. De kr. er overførte ikkeforbrugte midler fra Der har været afholdt licitation for opgaven og licitationsresultatet er blevet gennemgået med ejendomsfunktionen og bygherrerådgiver, +M arkitekterne. Der blev afholdt to licitationer. Én for selve bygningen af institutionen og én på anlæg af P-plads. Billigste bud fa. Bo Michelsen, Tønder, på bygning af institution er på kr. ex. moms, og på anlæg af P-plads kr. ex. moms. Hertil kommer uforudsete udgifter, tilslutningsafgifter, rådgiverhonorar m.m. så den samlede udgift bliver i alt på kr ,-. Ifølge tidsplanen vil det første spadestik blive taget i uge 20, og der er forventet aflevering af projektet i uge 52. Økonomiske forhold Der er i 2008 givet anlægsbevilling på 1 mill. kr. til påbegyndelse af opgaven. Ved Byrådsmødet den 26. marts 2009 er der afsat rådighedsbeløb. Sagen påvirker derfor ikke kassebeholdningen.

13 Udvalget for Børn og Familie, Side 370 Afdelingschef Kåre Michelsen Bilag Hoptrup børnehave Licitationsresultat (737118) Hoptrup børnehave tidsplan (737105) Hoptrup børnehave samlet økonomisk oversigt (737100) Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at licitationsresultatets billigste tilbud v. fa. Bo Michelsen, Tønder, godkendes med en samlet udgift på i alt kr at der til sted. nr Ny børnehave i Hoptrup gives en anlægsbevilling på kr Anlægsbevilling til sted.nr. Ny børnehave i Hoptrup udgør herefter kr at sagen fremsendes til økonomiudvalg/byrådet med anbefaling. Godkendt. Borgmesteren overværede udvalgets behandling af punktet Udskiftning af vinduer i Sommersted Hallen DIANNO / En række vinduer i Sommersted hallen trænger til udskiftning. Renoveringen er en del af den almindelige vedligeholdelse, og den indgik i materialet, som Byrådet behandlede på mødet d. 26. marts Økonomiske forhold

14 Udvalget for Børn og Familie, Side 371 Procedure Sagen fremsendes efter behandling i Udvalget for Børn og Familie til Økonomiudvalg og Byråd. Skolechef Karl Erik Olesen Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller at det anbefales overfor Økonomiudvalg/Byråd, at der til sted.nr Sommersted Hallen nye vinduer gives anlægsbevilling på kr Godkendt. Borgmesteren overværede udvalgets behandling af punktet Udskiftning af loft i Starup Hallen DIANNO / På grund af problemer med løse rockwoolstykker i Starup hallen er der udar-

15 Udvalget for Børn og Familie, Side 372 bejdet et forslag til renovering af loftet i Starup hallen. Renoveringen er en del af forslaget fra vedligeholdelsesmaterialet og indgik i den beslutning, som Byrådet foretog på mødet d. 26. marts Økonomiske forhold Procedure Sagen fremsendes efter behandling i Udvalget for Børn og Familie til Økonomiudvalg og Byråd. Skolechef Karl Erik Olesen Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller at det anbefales overfor Økonomiudvalg/Byråd, at der til sted.nr Starup Hallen nyt loft gives anlægsbevilling på kr til renovering af loft i Starup Hallen. Godkendt. Borgmesteren overværede udvalgets behandling af punktet.

16 Udvalget for Børn og Familie, Side Lån af kommunale og selvejede lokaler DITMKI / 08/27430 Haderslev Kommune udlåner i dag egne lokaler til en række foreninger og andre brugere. Derudover findes i kommunen en lang række lokaler i selvejende institutioner, der ligeledes udlånes til foreninger og andre brugere. Udlånet sker i dag på uens vilkår for brugerne afhængig af hvilke lokaler, der lånes/lejes. Hvor der skal betales for at benytte lokaler ét sted, er det gratis et andet. Forskellen opleves typisk mellem selvejende institutioner og kommunale lokaler. Men også blandt og indenfor serviceområderne, er der i dag stor forskel på vilkår (se bilag). Dette skaber uklarhed og bliver opfattet som en forfordeling af visse foreninger og brugere frem for andre, ofte afklaret ud fra den geografiske placering af lokalet, frem for formålet med at benytte lokalet. Derfor er der behov for klare retningslinjer og en harmonisering for anvisning af kommunale lokaler i Haderslev Kommune, der også bør gælde de selvejende institutioner. Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven (se bilag), som er hjemhørende i Haderslev Kommune, kan i dag vederlagsfrit benytte kommunale lokaler, dog med undtagelse af større stævner og ved overnatning. For øvrige brugere kan der opkræves en betaling fastsat efter takstbladet. Særligt de brugere, der ikke hører hjemme under Folkeoplysningsloven (se bilag), oplever uens vilkår ved brug af kommunale lokaler. Der med dagsordnen vedlagt et udkast til hvordan "Retningslinjer for anvisning af Kommunale Lokaler i Haderslev Kommune", kunne se ud (se bilag). Disse retningslinier, takster og oversigt over lokaler bør være let tilgængelige for borgerne. Det kunne foregå via de enkelte institutioners hjemmeside eller som Erhvervs- og Kulturservice oprettede i 2008, for at give borgerne én (online)indgang til kommunale lokaler. Ved at harmonisere reglerne for udlån af lokaler vil Haderslev Kommune kunne give foreninger og andre brugere ensartede vilkår, uanset hvor i kommunen de er hjemhørende. Økonomiske forhold En reduktion i antallet af betalende brugere vil betyde en ind-

17 Udvalget for Børn og Familie, Side 374 tægtsnedgang for de institutioner, der i dag mod betaling udlåner kommunale lokaler. En friholdelse af betaling vil betyde en besparelse for de kommunale institutioner, der i dag mod betaling benytter sig af andre kommunale lokaler. Der kan eventuelt blive tale om en merudgift til aflønning af personale for åbne/lukke funktion i de berørte institutioner. Procedure Fremsendes til høring i Udvalget for Voksenservice, Udvalget for Børn & Familie og Udvalget for Erhverv & Kultur. De enkelte udvalg videresender selv materialet til høring hos berørte parter i det enkelte serviceområde Høringsperioden er fra den 24. marts til den 14. maj 2009, og høringssvar sendes til Erhverv & Kulturservice. Derefter behandles sagen på Udvalget for Erhverv & Kulturs møde den 25. maj 2009 Thor Lange/ Erhvervs & Kulturservice Bilag Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler i Haderslev Kommune (652598) Oversigt over lokaleudlån og vilkår (652591) Folkeoplysningslovens 4 (702802) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at forslag til fælles retningslinjer godkendes, og at forslaget til fælles retningslinjer for udlån af kommunale lokaler sendes i høring i Voksenudvalget, Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Erhverv og Kultur. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen, Finn Lykkeskov Godkendt som indstillet, idet forslaget tillige sendes i høring i Folkeop-

18 Udvalget for Børn og Familie, Side 375 lysningsudvalget. til Udvalget for Børn og Familie Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller: at forslaget udsendes i en kort høring på skolerne. Høringsfrist 4. maj 2009 Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller. Voksenudvalget anerkender at der skal være fælles regler. Udvalget anbefaler, at der ved tildeling af aktivitetsmidler ( 79 i Serviceloven) og frivillighedsmidler ( 118 i serviceloven), tages hensyn til de sociale foreninger, der evt. kommer i klemme. Godkendt. Borgmesteren overværede udvalgets behandling af punktet Indskrivning børnehaveklasser skoleåret 2009/2010 DIKEOL / Indskrivningen til børnehaveklasserne til skoleåret 2009/2010 er afsluttet. Antallet af indskrevne elever og antallet af børnehaveklasser på de enkelte skoler fremgår af bilaget: Oversigt over indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2009/2010. Dannelsen af børnehaveklasser giver anledning til følgende bemærkninger: 2 skoler har meget høje klassekvotienter. Det betyder, at der ikke er plads til ret mange tilflyttere i de 2 skolers distrikter. Dette kan medføre behov for en nyvurdering efter børnehaveklassen. Der er derudover valgt at sikre plads på enkelte skoler for at skabe fleksibilitet i skolevæsenet fremover. For at sikre at Sct. Severin Skole ikke vokser yderligere af denne årsag, anbefales det at indføre et særskilt objektivt kriterium, således at muligheden for at vælge Sct. Severin Skole, for andre end de der

19 Udvalget for Børn og Familie, Side 376 kommer fra skolens eget distrikt, fjernes fra elev nr. 21 Dette sikrer, at der er plads til de nye kvarterers børn i distriktet, og at der ikke kommer for mange børn på skolen, som kommer fra andre distrikter. Oversigt over antal fremgår af bilag til dagsordenen. Antallet af elever der har søgt og fået skoleudsættelse er fortsat meget højt. 2/3 af de der får skoleudsættelse er drenge. Det er en svag stigning i forhold til tidligere. Skolechef Karl Erik Olesen. Bilag Oversigt over indskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2009/10 (739542) Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller at antallet af børnehaveklasser i 2009/2010 godkendes som beskrevet i bilaget at der indføres et særskilt objektivt kriterium for at indskrive sig på Sct. Severin Skole fra andre skoledistrikter, således at man ikke har ret til indskrivning, hvis antallet af elever i klasserne på Sct. Severin Skole overstiger 21. Godkendt Orientering om status på arbejdet vedrørende flytning af ledere og medarbejdere på skolerne og det kommende skoleårs planlægning DIKEOL / Planlægningen af det kommende skoleår indeholder i år en lang række personalemæssige ændringer samt en lang række særlige tilbud til enkeltelever. Udmeldinger omkring enkeltelever sker umiddelbart efter påske, og øvrige ændringer skal planlægges i den resterende del af april måned. Udvalget orienteres om tidsplanen for dette arbejde.

20 Udvalget for Børn og Familie, Side 377 Skolechef Karl Erik Olesen. Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller at orienteringen tages til efterretning. Godkendt Forventet antal børnehaveklasseelever i kommunens distrikter DIKEOL / Orientering om udviklingen i antallet af forventede børnehaveklasseelever i de kommende 5 år vurderet ud fra fødte børn og vurderet ud fra hvor mange, der normalt indskrives på en privat skole. Udviklingen fremgår af bilaget: Forventet antal kommende børnehaveklasseelever i kommunens skoledistrikter 2009 Skolechef Karl Erik Olesen. Bilag Forventet kommende/beregnet antal elever i kommunens skoledistrikter 2009 (714529) Faktisk bosiddende børnehaveklassebørn - Procentdel af elever til private skoler pr. 1.marts 2009 (714526) Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller at orienteringen tages til efterretning

21 Udvalget for Børn og Familie, Side 378 Godkendt Den kommunale redegørelse til brug for den Sociale Rammeaftale for 2010 DIANLE / 09/5334 Alle kommuner skal hvert år udarbejde en kommunal redegørelse som skal danne grundlag for rammeaftalen mellem regionen og de 22 kommuner på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Hovedformålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede sociale og undervisnings område. Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Rammeaftalen omfatter tidligere amtstilbud. Konkret drejer det sig om: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Kvindekrisecentre og forsorgshjem Særlige dag- og klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge Behandling af stofmisbrugere Specialrådgivningsydelser samt ydelser fra hjælpemiddelcentraler Specialundervisningsområdet, som varetages af de to landsdækkende skoler Fredericiaskolen og Nyborgskolen, som begge drives af regionen. Rammeaftalen er et værktøj til at sikre, at der sker en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer. Rammeaftalen fastlægger blandt andet antallet af pladser, indholdet i tilbuddene samt takster. Rammeaftalen er dermed et redskab til planlægning og udvikling af det område, der omfatter de hidtidige amtslige tilbud. Derudover beskriver rammeaftalen en række udviklingstiltag. Det er regionsrådet, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Dette sker i et tæt samarbejde med kommunerne i Syddanmark og på baggrund af de kommunale redegørelser. Regionen har udarbejdet de skabeloner som som skal danne grundlag for den kommunale redegørelse. Skabelonerne omfatter 1. En skabelom til brug for kommunens generelle tilbagemelding på det område som rammeaftalen omfatter. Delt op på en overordnet tilbagemelding og en tilbagemelding på hvert område for sig. Frist for indberetning 1. maj En skabelon til tilbudsoplysninger. For hvert enkelt tilbud skal indberettes antal pladser, forbrug m.m. frist for indberetning 1.

22 Udvalget for Børn og Familie, Side 379 maj 2009 Hvad angår punkt 2 vedrører dette faktuellle oplysninger og skabelonerne er pt. ved at blive udfyldt, hvorfor de ikke er vedlagte dagsordenen som bilag. Serviceområderne har arbejdet med besvarelsen af punkt 1. med baggrund i de spørgsmål som stilles i skabelonen, og kan anbefale, at der svares således: Værdien af rammeaftalen skønnes ikke at være stor og kendskabet til rammeaftalen i organisationen er beskeden. Kommunens fokus er i højere grad på udviklingen af egne tilbud og i den sammenhæng samarbejdet med nabokommunerne. Tendensen i forhold til udviklingen vurderes til at være, at kommunen i større udstrækning vil søge at lave egne tilbud, gerne i samarbejde med nabokommunerne. Kommunen har ikke oplevet problemer med at at skaffe pladser eller oplevet problemer omkring visiteringen, hvis der ses bort fra de indkøringsproblemer som følger af at finde ud af ny praksis. Kommunen har heller ikke oplevet problemer som udbyder af pladser. Kommunen har ingen planer om at overtage tilbud drevet af Region Syddanmark og har ikke udarbejdet en overrodnet strategi i relation til rammeaftalesystemet. Hvad angår spørgsmålene om forventet forbrug, ændring i forbrugsmønster m.m. indenfor hvert målområde er vurderingen, at Der på specialundervisningsområdet forventes et mindre forbrug af pladser til børn og unge med høretab, bla. som følge af den teknologiske udvikling som gør det muligt at kompensere for et høretab ad teknologisk vej. Der er behov for udvidet åbningtid i specialbørnehaverne "Agerskov" i Tønder Kommune og "Lille Kolstrup" i Aabenraa Kommune, såldes at disse tider i højre grad matcher forældrenes behov. Der er behov for korte afrusningsforløb til socialt truede børn og unge som er i misbrug og har (mulige) psykiatriske problemstillinger. Der forventes en ændret mønster i forbruget af pladser til voksne med stofmisbrugsproblemer. En ændring fra døgnpladser til struktureret dagbehandling. Procedure Den kommunale redegørelse skal forelægges til høring i Handicaprådet, til behandling i Udvalget for Børn og Familie samt Voksenudvalget og til godkendelse i Byrådet. Chef for handicapafdelingen i Voksenservice, Anne Leth er tovholder

23 Udvalget for Børn og Familie, Side 380 på opgaven vedr. den kommunale redegørelse og den sociale rammeaftale. Bilag De kommunale redegørelser (737878) Voksenservice indstiller i forening med Børne- og Familieservice at den kommunale redegørelse godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Irene Høgh, Lone Raun og Solveig Gajda. Kristian Nissen deltog som suppleant for Solveig Gajda. Handicaprådet følger Voksenservice indstilling. Rådet anmoder om, at afdelingschefen for misbrugsområdet orienterer om misbrugsproblematikken på næste møde. Beslutning i Voksenudvalget den Voksenudvalget anbefaler overfor Byrådet at Rammeaftalen godkendes. Tiltrådt Efterretningssager DIJEHO / Der er følgende sager til efterretning: Kontakten nr. 7, marts 2009 (Hoptrup Skole) Kommunernes Skolebiblioteksforening - Årsmøde 2009 Referat fra skolebestyrelsesmøde på Marstrup Skole, Gram Skole, Skrydstrup Skole, Sct. Severin Skole, Vedsted Skole, Arnum Børne Center, Skolen ved Stadion. (Ligger i skabet)

24 Udvalget for Børn og Familie, Side 381 Til efterretning Eventuelt DIJEHO / Kim Qvist anmodede om status vedr. nogle sociale og SFO-mæssige forhold. Bent Steenberg Olsen melder afbud til udvalgsmødet 28/4-09.

25 Udvalget for Børn og Familie, Side 382 Underskriftsside Morten Finnemann Mads Skau Kim Qvist Knud Erik Hansen Peter Jensen Hansen Holger Mikkelsen Bent Steenberg Olsen Finn Wetter

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 24-02-2009 Søndergades Børnehave Søndergade 3, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 24-02-2009 Søndergades Børnehave Søndergade 3, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-02-2009 Mødested: Søndergades Børnehave Søndergade 3, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 12-05-2009 Mødested: Stevelt Skovbørnehave Steveltvej 70 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-11-2009 Mødested: Povlsbjerg Børnehave Østergade 46, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 27-02-2007 Mødested: Vedsted Skole Skovbyvej 2, Vedsted, Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:10 Bemærkninger: Udvalget for

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 12-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: På grund af anden mødevirksomhed deltog

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 11-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 11-12-2007

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Catharinahjemmet Christiansfeldvej 4 E, 02, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 25-09-2007 Mødested: Afdelingen for Specialtilbud Bispebroen 2 C, Haderslev (ved biblioteket) Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 08-09-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Børnehaven Rosengården Thrigesvej 51, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 20-10-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 20-10-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 20-10-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Orientering ved personalekonsulenten Dette punkt udgår,

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 08-03-2010 Mødested: Plejecenter Kildebakken Varbergvej 13, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Afbud: Bodil Marie Nielsen Fraværende:

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 08-08-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Solveig Thy Gajda, Flemming K. Jensen og Carsten

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende Fraværende Rasmus Hejsel. Øvrige mødt. 2 Stiftet kvitter for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Åbningsbalance 2011 oplæg v/revisor, PWC Revisor havde meldt afbud pga. sygdom.

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 12-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Knud Erik Hansen (til den første del af mødet) Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 29. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 29. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 29. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Bent K. Andersen havde forud for mødet givet besked om, at han kommer

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Inger Fleischer Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Anne Leth, Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Peter Jensen Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale a. Sagsbehandlingstider: Styrelsen arbejder på at få reduceret sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed.

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. Punkt 6. Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. 2011-40355. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. fælles budget for

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet fra pkt. 9.

1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet fra pkt. 9. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 16. marts 2016. Kl. 15.00 Mødested: Vedsted Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-04-2007 Mødested: 218 Rådhuset, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 17-04-2007

Læs mere

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Struer Byråd Referat Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Afbud fra/fraværede: Ingen. Mødet hævet kl.: 19.45 Pkt. Tekst Side 155 Struer Forsyning - ejer strategi 1 156 Høring

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ny institutionsstruktur og ledelsesstruktur i kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2017

Ny institutionsstruktur og ledelsesstruktur i kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2017 Ny institutionsstruktur og ledelsesstruktur i kommunale daginstitutioner pr. 1. august 217 Anvendt data og forudsætninger i materialet: : Angivet som budget 217 i budgetoplæg. Dvs. før eventuelle reguleringer

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende: Afbud fra Ulla Toft. Der var takkekort fra Lis Lind og

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne.

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2015 besluttet at sende nedenstående forslag til den fremtidige skolestruktur i Rønne i høring. I henhold

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

A. Større sager/emner til drøftelse (1,5 timer)

A. Større sager/emner til drøftelse (1,5 timer) Gentofte Skole, 25. februar 2013 Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 21. februar 2013 kl. 18 21 (kontoret) Majken Linnemann Jensen, Anne Julie Murphy,Jørn Haandbæk, Asger Henning Nielsen, Kristian

Læs mere