det finansielle danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det finansielle danmark"

Transkript

1 det finansielle danmark December 214

2

3 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst og arbejdspladser og dermed sikre den fremtidige velfærd. Den teknologiske udvikling går stærkt, og digitaliseringen giver konstant nye muligheder for at servicere kunderne hurtigere, bedre og mere effektivt. Med den rette balance mellem brugervenlighed og sikkerhed vil det kunne give nye værdier for såvel kunden som samfundet. Vi vil arbejde tæt sammen med det offentlige på en række områder, hvor vi har fælles interesser. Det er bl.a. på betalingsog digitaliseringsområdet, men også inden for forskning og innovation, kapitalforvaltning og finansiel forståelse. Jørgen A. Horwitz December udgave ISBN nr: December 214 3

4

5 Indholdsfortegnelse Fakta om Det Finansielle Danmark 6 En mere robust banksektor 6 Svag indtjening 8 Vækst og produktivitet 8 Bidrag til statskassen 9 Konsolidering i gang 1 Sager i Pengeinstitutankenævnet 12 Bankernes infrastruktur og produkter i udvikling 14 Digitaliseringen og bankerne 14 IT-sikkerhed 15 Fokus på forskning og innovation 16 Danmark som center for kapitalforvaltning 17 Bankerne løfter et socialt ansvar og øger den finansielle forståelse 18 Finansiel regulering, der understøtter væksten i samfundet 2 Strukturelle reformer 2 Bankunionen 2 5

6 Fakta om Det Finansielle Danmark En mere robust banksektor Den danske banksektor er generelt blevet mere robust gennem de senere år og er blandt de bedst kapitaliserede i EU. Det er særligt et resultat af ny regulering og lavere eksponering, men flere banker har også rejst ny kapital. Enkelte banker har dog stadig udfordringer. Figur 1: Kernekapitalprocent for de danske banker Pct halvår 214 Anm.: Vægtet gennemsnit. Fra 1. januar 214 er nye kapitalregler trådt i kraft, hvilket bl.a. påvirker risikoeksponeringen og dermed har påvirket beregningen af kernekapitalprocenten. Kilde: Finanstilsynet. Desuden har sektoren i dag en bedre balance mellem udlån og indlån og er dermed ikke i samme omfang som tidligere afhængig af kapitalmarkederne. Figur 2: Indlånsoverskud Mia. kr Kilde: Danmarks Nationalbank. 6

7 Finanskrisen har dog ramt bankernes omsætning. De samlede aktiver er således faldet gennem finanskrisen. I september i år udgjorde de ca. 4. mia. kr. Heraf udgjorde udlån til ikkefinansielle virksomheder og husholdninger ca. 9 mia. kr. Især bankernes erhvervsudlån er faldet gennem krisen. Det skyldes en kombination af lavere efterspørgsel, flere realkreditudlån og udstedte erhvervsobligationer samt større låntagning mellem ikke-finansielle virksomheder. Derudover har realiserede tab, overflytninger af udlån til Finansiel Stabilitet A/S datterselskaber uden banklicens og flytning af bankudlån på tværs af landegrænser betydet færre registrerede erhvervsudlån. F.eks. blev der fra start 211 til start 213 flyttet ca. 46 mia. kr. til den del af Finansiel Stabilitet A/S, der ikke har banklicens. Den samlede finansiering i de ikke-finansielle virksomheder er således stadigvæk på et højt niveau, se figur 3. Figur 3: Finansiering af ikke-finansielle virksomheder Mia. kr Sektorinterne lån Øvrige lån Handelskreditter mv. Lån i penge- og realkreditinstitutter Udstedte erhvervsobligationer Anm.: Ikke-finansielle virksomheders passiver ekskl. egenkapital. Databrud fra 4. kvartal 212 hvorfra der overgås til et nyt statistisk grundlag. Kilde: Danmarks Nationalbank. Kreditpolitikken er generelt blevet strammet sammenlignet med perioden før krisen. Samtidig oplever nogle virksomheder en begrænset adgang til kredit, eksempelvis som følge af svage finansielle nøgletal eller eksponering mod lokalmarkeder, der nogle steder i landet er svækket på grund af urbanisering og strukturelle forandringer. Der gives ikke afslag på kreditansøgninger alene på baggrund af virksomhedernes geografiske placering. 7

8 Svag indtjening Bankernes indtjening har været lav eller negativ gennem finanskrisen. Men ligesom samfundsøkonomien langsomt er i bedring, er bankernes indtjening det også. Det skyldes især lavere nedskrivninger. Ultimo 1. halvår 214 forrentede bankerne egenkapitalen med 4,9 pct. efter skat. Det er lavt sammenlignet med lande, vi normalt sammenligner os med, og i øvrigt sammenlignet med andre brancher. Eksempelvis lå forrentningen af egenkapitalen i de ikke-finansielle C2-virksomheder på ca. 15 pct. for helåret 213. Figur 4: Egenkapital og forrentning Mia. kr Pct halvår 214 Resultat efter skat Egenkapital Egenkapitalens forrentning efter skat (h. akse) Anm.: Egenkapitalforrentningen er et vægtet gennemsnit. Opgjort på institutniveau. Kilde: Finanstilsynet og Finansrådets beregninger. Vækst og produktivitet I 213 tegnede den finansielle sektor (banker, pensions- og forsikringsselskaber, kreditforeninger mv.) sig for 6,1 pct. af den samlede bruttoværditilvækst til trods for, at sektoren kun udgjorde 2,8 pct. af den samlede beskæftigelse. For bankerne var andelene henholdsvis 3, pct. og 1,7 pct. 1 De finansielle virksomheder har gennem krisen bibeholdt en plads blandt de mest produktive virksomheder i Danmark. 1 Bankernes andele er de seneste tilgængelige tal, her

9 Figur 5: Produktivitet 1. kr Forsyningsvirksomhed Finansiering og forsikring Industri Information og kommunikation Erhvervsservice Handel og transport mv. Bygge og anlæg Landbrug, skovbrug og fiskeri Anm.: Bruttoværditilvækst ift. antal arbejdstimer. Ekskl. råstofindvinding, boliger, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme samt den offentlige sektor. 213-tal. Kilde: Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Den høje produktivitet er bl.a. et resultat af markante teknologiske fremskridt og en veluddannet arbejdsstyrke. Andelen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i den finansielle sektor var i ,3 pct. og dermed i den gode ende sammenlignet med andre brancher. Figur 6: Andel med en lang videregående uddannelse Pct Vidensservice Off. administration, forsvar og politi Undervisning Kommunikation og Tele Energiforsyning Finansiering og forsikring Handel Bygge og anlæg Råstofindvinding Industri Ejendomshandel og udlejning Transport Vandforsyning og renovation Landbrug, skovbrug og fiskeri Hoteller og restauranter Anm.: Andel af branchens beskæftigede med en lang videregående uddannelse. 213-tal. Kilde: Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Bidrag til statskassen Sektorens selskabsskattebetaling er faldet gennem krisen bl.a. som følge af større tab. Andelen er dog stadig på et relativt højt niveau. 9

10 I perioden mellem 2 og 212 stod den finansielle sektor for ca. 25 pct. af statens samlede indtægt fra selskabsskatten bankerne alene for 11 pct., svarende til ca. 5 mia. kr. årligt. Dertil kommer, at sektoren betaler moms af indkøb. Det beløber sig anslået til ca. 4 mia. kr. i bankerne, som ikke kan modregnes, da finansielle tjenesteydelser er momsfritaget. Endelig betaler bankerne lønsumsafgift svarende til ca. 2 mia. kr. om året. Lønsumsafgiften beregnes i 213 som 1,9 pct. af den samlede lønsum, og satsen er stigende til 15,3 pct. frem mod 221. Modsat i mange andre lande har bankerne ikke belastet skatteyderne som følge af finanskrisen. Selv når udgifterne til nødlidende banker er afholdt, er det seneste opgjorte bankpakkeresultat for statskassen et overskud på ca. 12 mia. kr. Figur 7: Andel af selskabsskattebetaling Øvrige 25% Den finansielle sektor 25% Transport 8% Råstofindvinding 12% Handel 13% Industri 17% Anm.: Andel af statens indtægt fra selskabsskatten, gennemsnit over perioden Kilde: Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Konsolidering i gang Der bliver stadig færre banker i Danmark. Det skyldes både banklukninger, fusioner og opkøb. Primo 214 var der 88 banker i Danmark. I 2 var antallet

11 Antallet af filialer er endvidere faldet fra ca. 2. ultimo 26 til et niveau ultimo 213 på 1.155, bl.a. drevet af kundernes ændrede behov såvel som behovet for omkostningstilpasninger. Hvor der i 28 var ca. 4 filialer pr. 1. indbyggere, var antallet i 213 ca. 2. Vi har dog stadigvæk mange filialer i forhold til flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, herunder Norge, Sverige, Holland og England. Kunderne bruger banken på en anden måde end tidligere. F.eks. er antallet af netbankaftaler mere end fordoblet siden 24. Udbredelsen af netbanker i Danmark er desuden blandt de højeste i EU, viser tal fra Eurostat. Figur 8: Antal banker og netbankaftaler Antal Antal, mio Antal danske banker Netbankaftaler Anm.: Netbankaftaler er både for private og virksomheder ultimo 213. Ingen oplysninger fra før 24. Kilde: Finanstilsynet, bankernes EDB-centraler og Finansrådets beregninger. Frem til finanskrisen var antallet af ansatte i banksektoren stigende, men er siden faldet. I slutningen af 213 var der ca. 39. ansatte i bankerne. I hovedstadsområdet er den finansielle sektor det 5. største private erhverv målt på beskæftigelse. 11

12 Figur 9: Antal ansatte og filialer Antal 48. Antal Kilde: Finanstilsynet. Ansatte Filialer (højre akse) Sager i Pengeinstitutankenævnet Gennem finanskrisen, hvor flere privatkunder har lidt tab på deres finansielle forretninger, steg antallet af nye sager i Pengeinstitutankenævnet. Pengeinstitutankenævnet modtog alene i 29 ca. 1.3 nye sager. Siden 211 har antallet ligget på et mere normalt leje, svarende til ca. 6 nye sager om året. I 213 var der 411 nye sager, og i 214 forventes antallet ligeledes at være omkring 4 nye sager baseret på de foreløbige tal. Figur 1: Klager i Pengeinstitutankenævnet Antal Anm.: 214 er foreløbige tal pr Kilde: Pengeinstitutankenævnet og Finansrådets beregninger. 12

13 Efterlevelsen af Pengeinstitutankenævnets afgørelser ligger på et højt niveau. Gennem finanskrisen er det således ca. 9 ud af 1 af de afgørelser, hvor kunden har fået medhold, som bankerne har efterlevet (når sagerne er bundlet på institutniveau). Figur 11: Efterlevelse i Pengeinstitutankenævnet Antal 14 Pct Sager, hvor kunden har fået medhold Efterlevelse, hvis sagerne bundles (højre akse) Anm: 214 er foreløbige tal pr Kilde: Pengeinstitutankenævnet og Finansrådets beregninger. 13

14 Bankernes infrastruktur og produkter i udvikling Digitaliseringen og bankerne Den eksponentielle udvikling inden for digitaliseringen betyder store ændringer i samfundet og derved også i bankernes forretningsmodel og tilgang til kunderne. Digitaliseringen giver bankerne mulighed for at give nye og bedre kundeoplevelser samt bedre og mere effektive forretningsprocesser. Andelen af danske internetbrugere, der benytter sig af netbanken, er steget fra 59 pct. i 24 til 88 pct. i 214. Figur 12: Anvendelsen af netbank fordelt på aldersgrupper Pct I alt år år år år år år Anm.: 214-tal. Kilde: Danmarks Statistik Der er en stærk tendens til, at alle aldersgrupper kommer med i den omsiggribende digitalisering. F.eks. har 55 pct. af de ældste borgere mellem år været på internettet inden for de seneste tre måneder. Det er en stigning på 32 procentpoint i forhold til 21. Digitaliseringen åbner for nye teknologier, nye konkurrenter og især nye typer af forbrugere og derved bankkunder. Et godt eksempel på de nye teknologier er mobilbetalingsløsningerne. Her er bankerne med helt fremme med MobilePay og Swipp. I gruppen årige har hele 47 pct. af den danske befolkning i 214 gennemført mobile betalinger. 14

15 De digitale forbrugere forventer også, at betalingerne går hurtigt. Det er bl.a. grunden til, at bankerne for nylig har introduceret såkaldte realtidsoverførsler, som giver danske bankkunder mulighed for at overføre penge inden for få sekunder hver eneste dag hele året rundt. Bankerne stiller dermed en unik betalingsinfrastruktur til rådighed for alle. IT-sikkerhed En stor udfordring ved den digitale udvikling er IT-sikkerheden og Cyber Security. Det gælder både for bankerne og for resten af samfundet. IT-sikkerheden skal bevares høj, så vi ikke går glip af de fordele, som digitaliseringen står til at levere. De kriminelle anvender mere avancerede metoder, og derfor er der brug for, at bankerne forbedrer kompetencer, reaktionsevner og -hastighed i forhold til cybertrusler mod banksektoren. Derudover skal vi gå strategisk til værks for at analysere og vurdere de initiativer, der bedst støtter sektoren. Af konkrete initiativer kan nævnes muligheden for at etablere en fælles varslingstjeneste. Men også et fortsat fokus på at uddanne nye dygtige medarbejdere bl.a. via det etablerede samarbejde med DTU, som nu uddanner specialiserede kandidater med kompetencer inden for Cyber Security. Det offentlige, politikerne, banksektoren og det øvrige erhvervsliv bør stå sammen om, at vi får digitale løsninger, der både er sikre og brugervenlige. Vi ser derfor frem til, at regeringen lancerer Danmarks Cyber- og Informationssikkerhedsstrategi, og vi vil også på dette område fortsætte det gode og mangeårige samarbejde med den offentlige sektor om digitalisering. 15

16 Fokus på forskning og innovation Bankernes involvering i digitaliseringen af samfundet afspejler sig i banksektorens investeringer i forskning, udvikling og innovation. Ifølge de seneste tal tegnede den finansielle sektor sig for 11 pct. af erhvervslivets samlede investeringer i forskning og udvikling, svarende til investeringer på ca. 4,1 mia. kr. Figur 13. Udgifter til egen forskning og udvikling som andel af erhvervslivets samlede investeringer Pct Finansiering og forsikring It-industri Handel med it-produkter It-service, konsulentvirksomhed mv. Finans og it sammenlagt Kilde: Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Bankerne engagerer sig i stigende grad i forskningssamarbejde med universiteter og andre vidensinstitutioner. I 29 stod Finansrådet bag etableringen af Copenhagen Finance IT Region. Arbejdet fortsætter i foreningen Copenhagen Fintech Innovation and Research (CFIR), der er vært for Innovationsnetværket for Finans IT. CFIR arbejder for at fremme den danske styrkeposition i krydsfeltet mellem finans og it. Et arbejde der har opnået international anerkendelse. To gode eksempler er projektet Fremtidens Penge, der har forsket i betalingsadfærd og forskningscentret HIPERFIT, der er med til at udvikle bankernes risikostyring. 16

17 Danmark som center for kapitalforvaltning Danmark har et stort potentiale inden for kapitalforvaltning. Den danske kapitalforvaltningsbranche klarer sig generelt godt sammenlignet med udlandet og sikrer et højt afkast i investeringsforeningerne 2. Samtidig er Danmark også konkurrencedygtig på omkostningssiden. Potentialet for yderligere vækst er således til stede, og potentialet kan realiseres, hvis der er konkurrencedygtige rammevilkår. Danmark er allerede på vej i den rigtige retning, idet man nu ud over de almindelige investeringsforeninger har mulighed for at oprette andre typer investeringsforvaltningsselskaber (såkaldte UCITS) i form af værdipapirfonde og SIKAV er (selskaber med investering af kapital der er variabel). Det er dog vigtigt, at danske skatteregler også tilpasses. F.eks. med henblik på salg af danskproducerede UCITS til udenlandske investorer. En yderligere fremgang for kapitalforvaltningsbranchen i Danmark vil skabe nye muligheder for IT-branchen og uddannelsesstederne, idet efterspørgslen på IT-ressourceområdet vil stige. 2 Se Morningstars Analyse af performance i aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger. 17

18 Bankerne løfter et socialt ansvar og øger den finansielle forståelse Samfundet er i hastig forandring. Digitaliseringen af den offentlige og den finansielle sektor skaber nye muligheder for mange, men giver også udfordringer for dem, der af forskellige grunde ikke kan følge med. I en digital tidsalder har alle borgere brug for adgang til basale, finansielle serviceydelser som eksempelvis en lønkonto og for adgang til kvalitetsrådgivning i banken. Alt sammen til en rimelig pris. Bankerne tilbyder i dag en Basal indlånskonto til alle borgere, og kunden betaler kun en del af den omkostning, banken har hertil. Samtidig kan kunderne på portalen få et overblik over priserne på enkeltprodukter og hele husstandens produktbehov. Dermed kan kunderne finde frem til den bank, der tilbyder den billigste pris for det valgte produkt. Desuden arbejder bankerne sammen med organisationer for både ældre og handicappede for at skabe tilbud, der øger tilgængeligheden af finansielle ydelser for disse grupper. Det kan f.eks. være en netbankskole for ældre og pengeautomater i kørestolsvenlig højde. En god finansiel forståelse er en forudsætning for en sund privatøkonomi. Men næsten halvdelen af danskerne kan ikke udpege det billigste af tre lånetilbud. En dårlig finansiel for- 18

19 ståelse er udbredt i hele samfundet, men mest tydelig blandt unge, blandt lavindkomstgrupper og blandt danskere med lavt formelt uddannelsesniveau. Mange unge mangler helt nødvendige færdigheder til at styre deres privatøkonomi og havner derfor som dårlige betalere. Det er en dårlig start på voksenlivet. Derfor har bankerne engageret sig i folkeskolen, hvor privatøkonomi kommer på skoleskemaet med den nye folkeskolereform. Finansrådet har i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening taget initiativ til temaugen Pengeuge, hvor de ældste klasser får undervisning i renter, lån og budgetter. Bankerne stiller desuden gæstelærere til rådighed i hele landet. Pengeuge løber næste gang af stablen marts 215. Bankerne tilbyder også undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne om erhvervs- og samfundsøkonomi, så de unge kan få viden og færdigheder til at skabe vækst i samfundet efter endt uddannelse, hvad enten de skal være iværksættere eller arbejde i en allerede eksisterende virksomhed. Den økonomiske portal, der samler Finansrådets tilbud til ungdomsuddannelserne, har vundet stort indpas på gymnasier landet over. Den økonomiske krise har påvirket de fleste danskere. Der er i dag større fokus på, at privatøkonomien skal hænge sammen. Finansrådet deltager aktivt i Penge- og Pensionspanelets arbejde med at skabe oplysning om finansielle produkter og tilbyde konkrete værktøjer, der kan anvendes i den daglige økonomi. Det er f.eks. app en Lommebudget, facebookkampagnen På Røven og en række konkrete råd til gode privatøkonomiske vaner. En usund privatøkonomi kan i værste tilfælde føre til en gældsspiral. Mange gældsramte oplever håbløshed og social deroute, og forebyggelse og afhjælpning af gældsproblemer er derfor et vigtigt indsatsområde for den finansielle sektor. Bankerne har siden 28 samarbejdet med KFUMs Sociale Arbejde og Settlementet på Vesterbro om at stille frivillige gældsrådgivere fra bankerne til rådighed i en række af landets større byer. Her kan gældsplagede danskere få vejledning til, hvordan de kan genoprette deres økonomi. 19

20 Finansiel regulering, der understøtter væksten i samfundet Strukturelle reformer EU-Kommissionen fremsatte den 29. januar 214 forslag om reform af strukturen i EU s banksektor. Forslaget omfatter de banker, som EU-Kommissionen vurderer er de største og mest komplekse baseret på bankernes handelsaktiviteter. Det bliver forbudt for de pågældende banker at handle med finansielle instrumenter og råvarer for egne midler med det formål at skabe fortjeneste til banken. Samtidig får de relevante tilsynsmyndigheder mulighed for at kræve, at visse handelsaktiviteter skal udskilles til særskilte juridiske enheder. Forslaget er under behandling i det europæiske system. Der er ikke på nuværende tidspunkt opnået enighed i hverken Rådet eller Europa-Parlamentet. Finansrådet ser væsentlige udfordringer ved forslaget. Baggrunden for forslaget er et ønske om øget finansiel stabilitet og en sikring af, at finansieringen af bæredygtig økonomisk vækst bevares. Finansrådet bakker naturligvis disse formål op, men forslaget risikerer at have den modsatte effekt. Forslaget rammer ikke årsagen til krisen i bankerne, der skyldes dårlig kreditgivning snarere end risikable handelsaktiviteter. De danske erfaringer peger på, at netop diversifikation har været med til at højne den finansielle stabilitet, og en adskillelse af aktiviteterne risikerer således at forringe den finansielle stabilitet. Forslaget vil derudover betyde forringet likviditet og øgede omkostninger for kunderne, og det vil have en negativ effekt på bankernes mulighed for at bidrage til den økonomiske vækst. Bankunionen Første del af bankunionen det fælles tilsyn i ECB blev påbegyndt for eurozonebanker den 4. november 214. Anden del den fælles afviklingsmyndighed vil efter planen påbegynde arbejdet den 1. januar

21 Som forberedelse til bankunionen igangsatte ECB ved indgangen til 214 en Comprehensive Assessment, herunder Asset Quality Review (AQR) efterfulgt af en stresstest. Formålet med denne assessment var at sikre, at alle banker, som kommer ind under det fælles tilsyn, opfylder de lovmæssige krav til kapital. Det blev forudsat, at eventuelle kapitalmæssige problemer skulle være løst nationalt, inden ECB kunne overtage tilsynet. Ligesom såkaldte legacy asset problemstillinger skulle være identificeret af det fælles tilsyn og håndteret på nationalt niveau forinden indtræden i det fælles tilsyn. Den 26. oktober 214 blev resultatet af den samlede Comprehensive Assessment offentliggjort. ECB gennemførte i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og European Banking Authority, EBA, den hidtil grundigste gennemgang og vurdering af de 13 største europæiske bankkoncerner. 25 banker havde behov for yderligere kapital, hvoraf 12 banker allerede havde fået tilført den krævede kapital i løbet af 214. Finanstilsynet foretog sideløbende en dansk AQR for Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank. De samme institutter deltog i EBA stresstesten. Gennemgangen viste, at de danske banker hører til blandt de absolut mest robuste i Europa og vil kunne deltage i bankunionen. 21

22 Danmark er som udgangspunkt ikke med i bankunionen, men skal tage stilling til dette i en dansk proces. Finansrådet offentliggjorde den 8. oktober 214 en analyse af fordele og ulemper ved en eventuel dansk deltagelse i bankunionen. Det er Finansrådets vurdering, at principperne og konstruktionen bag bankunionen grundlæggende er fornuftige. Det er fornuftigt at harmonisere tilsynspraksis (single rule book), standarder og på sigt regelgrundlaget for finansielle institutioner i EU. Det er med til at skabe et godt fundament for et indre marked for finansielle tjenesteydelser. Dermed bliver konkurrencevilkårene også mere ensartede. Finansrådet er også af den opfattelse, at den finansielle stabilitet i EU vil blive styrket med oprettelse af bankunionen. ECB forventes bedre at kunne forudse og håndtere systemiske risici og kriser end nationale myndigheder særskilt. Med en fælles afviklingsfond og en forsikringsordning fås en større risikodiversificering, ligesom omkostninger fordeles på flere lande. Det er dog samtidig Finansrådets vurdering, at der trods de nævnte fordele er en række væsentlige usikkerhedsmomenter. Beslutningen om deltagelse i bankunionen bør derfor afvente yderligere afklaring af følgende: Hvordan vil det praktiske tilsyn og samarbejde med nationale tilsynsmyndigheder fungere i en bankunion? Det kan blive administrativt tungt med risiko for dobbelt tilsyn og en vanskeliggørelse af ankeprocessen. I hvilket omfang vil danske banker blive pålagt yderligere gebyrer og øvrige udgifter til tilsyns- og afviklingsmyndighederne, hvis Danmark deltager i bankunionen? Hvilke instrumenter kan bringes i anvendelse ved håndteringen af nødlidende banker, herunder hvorvidt danske banker vil blive omfattet af et troværdigt bagstopperregime ved deltagelse i bankunionen? Hvordan vil investorer og kreditvurderingsbureauer bedømme bankunionen og dermed den effekt, det måtte få for bankernes finansieringsomkostninger og dermed i sidste ende for kunderne og dansk økonomi? 22

23 Hvor lang tid går der, før man kan fastslå, at den tætte forbindelse mellem stater og bankers finanser er brudt? I enkelte lande har banker stadigvæk en høj andel af statsobligationer. De samme stater har ofte en høj gæld og strukturelle underskud, og der forestår større indfrielser på kort sigt. Hvornår er det europæiske opsving reelt en realitet, og hvor stærkt bliver det? Det vil påvirke robustheden i Europas banker i en periode bl.a. via indtjeningen, der i forvejen er på et for lavt niveau. Kan der laves en tilslutningsaftale, der tager hensyn til det danske realkreditsystem? Regeringen har igangsat en tilsvarende analyseproces, som skal afdække fordele og ulemper ved en eventuel dansk deltagelse. Det forventes, at denne proces tidligst vil resultere i en politisk stillingtagen ved udgangen af januar 215. Finansrådet anbefaler, at der løbende foretages en vurdering af usikkerhedsmomenterne med henblik på at vurdere, om det er i dansk interesse at deltage i bankunionen. 23

24 Amaliegade 7 Telefon København K Fax

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 213 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust og stabil banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst,

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

bankernes betydning for danmark

bankernes betydning for danmark bankernes betydning for danmark December 2015 ISBN 978-87-91887-68-0 Bankernes betydning for Danmark. December 2015. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver kopiering af tekst og billeder fra denne pjece

Læs mere

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør JYSKE BANK SELSKABSDAG Vækst i en Ny Normal Tonny Thierry Andersen Bankdirektør 28. september 211 Executive summary De finansielle markeder er skrøbelige og en længere periode med lav økonomisk vækst må

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK SIFI-KRAV, UDLÅNSKAPACITET OG FINANSIEL STABILITET. Nationalbankdirektør Per Callesen, 31. oktober 2013

DANMARKS NATIONALBANK SIFI-KRAV, UDLÅNSKAPACITET OG FINANSIEL STABILITET. Nationalbankdirektør Per Callesen, 31. oktober 2013 DANMARKS NATIONALBANK SIFI-KRAV, UDLÅNSKAPACITET OG FINANSIEL STABILITET Nationalbankdirektør Per Callesen, 31. oktober 2013 Egenkapital i forskellige brancher Egenkapital i pct. af balancen for brancher,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014 DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV Jens Lundager 7. november 2014 Agenda Formålet med regulering Kapitalgrundlag for kreditinstitutter Bankunion Formålet med regulering

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

DET FINANSIELLE DANMARK

DET FINANSIELLE DANMARK Det finansielle Danmark En del af løsningen Folkemødet 2014 Digitalisering for alle skaber et stærkere samfund Digitalisering af erhvervslivet øger væksten DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK LOKALE PENGEINSTITUTTERS ÅRSMØDE Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Vil udviklingen fortsætte? Antal 300 250 200 150 100 50 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

for kreditinstitutter, COM (2013) 520

for kreditinstitutter, COM (2013) 520 EU- specialudvalget Att.: Helene Gyldenløve EU-mail (EU.mail@ftnet.dk) Høring over forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520 Finansrådet vil gerne takke

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Trust me I am a banker 2 Disposition Arbejdsdelingen i den danske finansielle sektor Afkast- og

Læs mere

Iværksættere og adgang til kapital

Iværksættere og adgang til kapital Iværksættere og adgang til kapital MEA - 9. December 2009 Niels Storm Stenbæk og Christian Michelsen Dagsorden Kort om økonomien Kapital- eller efterspørgselskrise? (Vækst)iværksættere i Danmark krisens

Læs mere

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer 6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer REALKREDITRÅDETS Å RSMØDE 2 014 2. OKTOBER 2 014 J E S P E R R A N G V I D P R O F E S S O R, C B S Plan 2 Overordnet status 6 år efter finanskrisen.

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 6.

DANMARKS NATIONALBANK 6. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 6. JUNI 2017 NR. 9 Øget kapital i banker rammer ikke BNP-vækst Pengeinstitutterne har øget kapitalprocenten BNP-væksten er ikke blevet ramt af øget kapitalprocent Velkapitaliserede

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 2. KVARTAL 215 NR. 2 NYT FRA NATIONALBANKEN STRAMMERE ØKONOMISK POLITIK SKAL HOLDE OPSVINGET PÅ SPORET Fremgangen i den private sektor er nu så stærk, at det er tid til at holde igen i den offentlige økonomi.

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere