det finansielle danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det finansielle danmark"

Transkript

1 det finansielle danmark December 214

2

3 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst og arbejdspladser og dermed sikre den fremtidige velfærd. Den teknologiske udvikling går stærkt, og digitaliseringen giver konstant nye muligheder for at servicere kunderne hurtigere, bedre og mere effektivt. Med den rette balance mellem brugervenlighed og sikkerhed vil det kunne give nye værdier for såvel kunden som samfundet. Vi vil arbejde tæt sammen med det offentlige på en række områder, hvor vi har fælles interesser. Det er bl.a. på betalingsog digitaliseringsområdet, men også inden for forskning og innovation, kapitalforvaltning og finansiel forståelse. Jørgen A. Horwitz December udgave ISBN nr: December 214 3

4

5 Indholdsfortegnelse Fakta om Det Finansielle Danmark 6 En mere robust banksektor 6 Svag indtjening 8 Vækst og produktivitet 8 Bidrag til statskassen 9 Konsolidering i gang 1 Sager i Pengeinstitutankenævnet 12 Bankernes infrastruktur og produkter i udvikling 14 Digitaliseringen og bankerne 14 IT-sikkerhed 15 Fokus på forskning og innovation 16 Danmark som center for kapitalforvaltning 17 Bankerne løfter et socialt ansvar og øger den finansielle forståelse 18 Finansiel regulering, der understøtter væksten i samfundet 2 Strukturelle reformer 2 Bankunionen 2 5

6 Fakta om Det Finansielle Danmark En mere robust banksektor Den danske banksektor er generelt blevet mere robust gennem de senere år og er blandt de bedst kapitaliserede i EU. Det er særligt et resultat af ny regulering og lavere eksponering, men flere banker har også rejst ny kapital. Enkelte banker har dog stadig udfordringer. Figur 1: Kernekapitalprocent for de danske banker Pct halvår 214 Anm.: Vægtet gennemsnit. Fra 1. januar 214 er nye kapitalregler trådt i kraft, hvilket bl.a. påvirker risikoeksponeringen og dermed har påvirket beregningen af kernekapitalprocenten. Kilde: Finanstilsynet. Desuden har sektoren i dag en bedre balance mellem udlån og indlån og er dermed ikke i samme omfang som tidligere afhængig af kapitalmarkederne. Figur 2: Indlånsoverskud Mia. kr Kilde: Danmarks Nationalbank. 6

7 Finanskrisen har dog ramt bankernes omsætning. De samlede aktiver er således faldet gennem finanskrisen. I september i år udgjorde de ca. 4. mia. kr. Heraf udgjorde udlån til ikkefinansielle virksomheder og husholdninger ca. 9 mia. kr. Især bankernes erhvervsudlån er faldet gennem krisen. Det skyldes en kombination af lavere efterspørgsel, flere realkreditudlån og udstedte erhvervsobligationer samt større låntagning mellem ikke-finansielle virksomheder. Derudover har realiserede tab, overflytninger af udlån til Finansiel Stabilitet A/S datterselskaber uden banklicens og flytning af bankudlån på tværs af landegrænser betydet færre registrerede erhvervsudlån. F.eks. blev der fra start 211 til start 213 flyttet ca. 46 mia. kr. til den del af Finansiel Stabilitet A/S, der ikke har banklicens. Den samlede finansiering i de ikke-finansielle virksomheder er således stadigvæk på et højt niveau, se figur 3. Figur 3: Finansiering af ikke-finansielle virksomheder Mia. kr Sektorinterne lån Øvrige lån Handelskreditter mv. Lån i penge- og realkreditinstitutter Udstedte erhvervsobligationer Anm.: Ikke-finansielle virksomheders passiver ekskl. egenkapital. Databrud fra 4. kvartal 212 hvorfra der overgås til et nyt statistisk grundlag. Kilde: Danmarks Nationalbank. Kreditpolitikken er generelt blevet strammet sammenlignet med perioden før krisen. Samtidig oplever nogle virksomheder en begrænset adgang til kredit, eksempelvis som følge af svage finansielle nøgletal eller eksponering mod lokalmarkeder, der nogle steder i landet er svækket på grund af urbanisering og strukturelle forandringer. Der gives ikke afslag på kreditansøgninger alene på baggrund af virksomhedernes geografiske placering. 7

8 Svag indtjening Bankernes indtjening har været lav eller negativ gennem finanskrisen. Men ligesom samfundsøkonomien langsomt er i bedring, er bankernes indtjening det også. Det skyldes især lavere nedskrivninger. Ultimo 1. halvår 214 forrentede bankerne egenkapitalen med 4,9 pct. efter skat. Det er lavt sammenlignet med lande, vi normalt sammenligner os med, og i øvrigt sammenlignet med andre brancher. Eksempelvis lå forrentningen af egenkapitalen i de ikke-finansielle C2-virksomheder på ca. 15 pct. for helåret 213. Figur 4: Egenkapital og forrentning Mia. kr Pct halvår 214 Resultat efter skat Egenkapital Egenkapitalens forrentning efter skat (h. akse) Anm.: Egenkapitalforrentningen er et vægtet gennemsnit. Opgjort på institutniveau. Kilde: Finanstilsynet og Finansrådets beregninger. Vækst og produktivitet I 213 tegnede den finansielle sektor (banker, pensions- og forsikringsselskaber, kreditforeninger mv.) sig for 6,1 pct. af den samlede bruttoværditilvækst til trods for, at sektoren kun udgjorde 2,8 pct. af den samlede beskæftigelse. For bankerne var andelene henholdsvis 3, pct. og 1,7 pct. 1 De finansielle virksomheder har gennem krisen bibeholdt en plads blandt de mest produktive virksomheder i Danmark. 1 Bankernes andele er de seneste tilgængelige tal, her

9 Figur 5: Produktivitet 1. kr Forsyningsvirksomhed Finansiering og forsikring Industri Information og kommunikation Erhvervsservice Handel og transport mv. Bygge og anlæg Landbrug, skovbrug og fiskeri Anm.: Bruttoværditilvækst ift. antal arbejdstimer. Ekskl. råstofindvinding, boliger, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme samt den offentlige sektor. 213-tal. Kilde: Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Den høje produktivitet er bl.a. et resultat af markante teknologiske fremskridt og en veluddannet arbejdsstyrke. Andelen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i den finansielle sektor var i ,3 pct. og dermed i den gode ende sammenlignet med andre brancher. Figur 6: Andel med en lang videregående uddannelse Pct Vidensservice Off. administration, forsvar og politi Undervisning Kommunikation og Tele Energiforsyning Finansiering og forsikring Handel Bygge og anlæg Råstofindvinding Industri Ejendomshandel og udlejning Transport Vandforsyning og renovation Landbrug, skovbrug og fiskeri Hoteller og restauranter Anm.: Andel af branchens beskæftigede med en lang videregående uddannelse. 213-tal. Kilde: Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Bidrag til statskassen Sektorens selskabsskattebetaling er faldet gennem krisen bl.a. som følge af større tab. Andelen er dog stadig på et relativt højt niveau. 9

10 I perioden mellem 2 og 212 stod den finansielle sektor for ca. 25 pct. af statens samlede indtægt fra selskabsskatten bankerne alene for 11 pct., svarende til ca. 5 mia. kr. årligt. Dertil kommer, at sektoren betaler moms af indkøb. Det beløber sig anslået til ca. 4 mia. kr. i bankerne, som ikke kan modregnes, da finansielle tjenesteydelser er momsfritaget. Endelig betaler bankerne lønsumsafgift svarende til ca. 2 mia. kr. om året. Lønsumsafgiften beregnes i 213 som 1,9 pct. af den samlede lønsum, og satsen er stigende til 15,3 pct. frem mod 221. Modsat i mange andre lande har bankerne ikke belastet skatteyderne som følge af finanskrisen. Selv når udgifterne til nødlidende banker er afholdt, er det seneste opgjorte bankpakkeresultat for statskassen et overskud på ca. 12 mia. kr. Figur 7: Andel af selskabsskattebetaling Øvrige 25% Den finansielle sektor 25% Transport 8% Råstofindvinding 12% Handel 13% Industri 17% Anm.: Andel af statens indtægt fra selskabsskatten, gennemsnit over perioden Kilde: Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Konsolidering i gang Der bliver stadig færre banker i Danmark. Det skyldes både banklukninger, fusioner og opkøb. Primo 214 var der 88 banker i Danmark. I 2 var antallet

11 Antallet af filialer er endvidere faldet fra ca. 2. ultimo 26 til et niveau ultimo 213 på 1.155, bl.a. drevet af kundernes ændrede behov såvel som behovet for omkostningstilpasninger. Hvor der i 28 var ca. 4 filialer pr. 1. indbyggere, var antallet i 213 ca. 2. Vi har dog stadigvæk mange filialer i forhold til flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, herunder Norge, Sverige, Holland og England. Kunderne bruger banken på en anden måde end tidligere. F.eks. er antallet af netbankaftaler mere end fordoblet siden 24. Udbredelsen af netbanker i Danmark er desuden blandt de højeste i EU, viser tal fra Eurostat. Figur 8: Antal banker og netbankaftaler Antal Antal, mio Antal danske banker Netbankaftaler Anm.: Netbankaftaler er både for private og virksomheder ultimo 213. Ingen oplysninger fra før 24. Kilde: Finanstilsynet, bankernes EDB-centraler og Finansrådets beregninger. Frem til finanskrisen var antallet af ansatte i banksektoren stigende, men er siden faldet. I slutningen af 213 var der ca. 39. ansatte i bankerne. I hovedstadsområdet er den finansielle sektor det 5. største private erhverv målt på beskæftigelse. 11

12 Figur 9: Antal ansatte og filialer Antal 48. Antal Kilde: Finanstilsynet. Ansatte Filialer (højre akse) Sager i Pengeinstitutankenævnet Gennem finanskrisen, hvor flere privatkunder har lidt tab på deres finansielle forretninger, steg antallet af nye sager i Pengeinstitutankenævnet. Pengeinstitutankenævnet modtog alene i 29 ca. 1.3 nye sager. Siden 211 har antallet ligget på et mere normalt leje, svarende til ca. 6 nye sager om året. I 213 var der 411 nye sager, og i 214 forventes antallet ligeledes at være omkring 4 nye sager baseret på de foreløbige tal. Figur 1: Klager i Pengeinstitutankenævnet Antal Anm.: 214 er foreløbige tal pr Kilde: Pengeinstitutankenævnet og Finansrådets beregninger. 12

13 Efterlevelsen af Pengeinstitutankenævnets afgørelser ligger på et højt niveau. Gennem finanskrisen er det således ca. 9 ud af 1 af de afgørelser, hvor kunden har fået medhold, som bankerne har efterlevet (når sagerne er bundlet på institutniveau). Figur 11: Efterlevelse i Pengeinstitutankenævnet Antal 14 Pct Sager, hvor kunden har fået medhold Efterlevelse, hvis sagerne bundles (højre akse) Anm: 214 er foreløbige tal pr Kilde: Pengeinstitutankenævnet og Finansrådets beregninger. 13

14 Bankernes infrastruktur og produkter i udvikling Digitaliseringen og bankerne Den eksponentielle udvikling inden for digitaliseringen betyder store ændringer i samfundet og derved også i bankernes forretningsmodel og tilgang til kunderne. Digitaliseringen giver bankerne mulighed for at give nye og bedre kundeoplevelser samt bedre og mere effektive forretningsprocesser. Andelen af danske internetbrugere, der benytter sig af netbanken, er steget fra 59 pct. i 24 til 88 pct. i 214. Figur 12: Anvendelsen af netbank fordelt på aldersgrupper Pct I alt år år år år år år Anm.: 214-tal. Kilde: Danmarks Statistik Der er en stærk tendens til, at alle aldersgrupper kommer med i den omsiggribende digitalisering. F.eks. har 55 pct. af de ældste borgere mellem år været på internettet inden for de seneste tre måneder. Det er en stigning på 32 procentpoint i forhold til 21. Digitaliseringen åbner for nye teknologier, nye konkurrenter og især nye typer af forbrugere og derved bankkunder. Et godt eksempel på de nye teknologier er mobilbetalingsløsningerne. Her er bankerne med helt fremme med MobilePay og Swipp. I gruppen årige har hele 47 pct. af den danske befolkning i 214 gennemført mobile betalinger. 14

15 De digitale forbrugere forventer også, at betalingerne går hurtigt. Det er bl.a. grunden til, at bankerne for nylig har introduceret såkaldte realtidsoverførsler, som giver danske bankkunder mulighed for at overføre penge inden for få sekunder hver eneste dag hele året rundt. Bankerne stiller dermed en unik betalingsinfrastruktur til rådighed for alle. IT-sikkerhed En stor udfordring ved den digitale udvikling er IT-sikkerheden og Cyber Security. Det gælder både for bankerne og for resten af samfundet. IT-sikkerheden skal bevares høj, så vi ikke går glip af de fordele, som digitaliseringen står til at levere. De kriminelle anvender mere avancerede metoder, og derfor er der brug for, at bankerne forbedrer kompetencer, reaktionsevner og -hastighed i forhold til cybertrusler mod banksektoren. Derudover skal vi gå strategisk til værks for at analysere og vurdere de initiativer, der bedst støtter sektoren. Af konkrete initiativer kan nævnes muligheden for at etablere en fælles varslingstjeneste. Men også et fortsat fokus på at uddanne nye dygtige medarbejdere bl.a. via det etablerede samarbejde med DTU, som nu uddanner specialiserede kandidater med kompetencer inden for Cyber Security. Det offentlige, politikerne, banksektoren og det øvrige erhvervsliv bør stå sammen om, at vi får digitale løsninger, der både er sikre og brugervenlige. Vi ser derfor frem til, at regeringen lancerer Danmarks Cyber- og Informationssikkerhedsstrategi, og vi vil også på dette område fortsætte det gode og mangeårige samarbejde med den offentlige sektor om digitalisering. 15

16 Fokus på forskning og innovation Bankernes involvering i digitaliseringen af samfundet afspejler sig i banksektorens investeringer i forskning, udvikling og innovation. Ifølge de seneste tal tegnede den finansielle sektor sig for 11 pct. af erhvervslivets samlede investeringer i forskning og udvikling, svarende til investeringer på ca. 4,1 mia. kr. Figur 13. Udgifter til egen forskning og udvikling som andel af erhvervslivets samlede investeringer Pct Finansiering og forsikring It-industri Handel med it-produkter It-service, konsulentvirksomhed mv. Finans og it sammenlagt Kilde: Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Bankerne engagerer sig i stigende grad i forskningssamarbejde med universiteter og andre vidensinstitutioner. I 29 stod Finansrådet bag etableringen af Copenhagen Finance IT Region. Arbejdet fortsætter i foreningen Copenhagen Fintech Innovation and Research (CFIR), der er vært for Innovationsnetværket for Finans IT. CFIR arbejder for at fremme den danske styrkeposition i krydsfeltet mellem finans og it. Et arbejde der har opnået international anerkendelse. To gode eksempler er projektet Fremtidens Penge, der har forsket i betalingsadfærd og forskningscentret HIPERFIT, der er med til at udvikle bankernes risikostyring. 16

17 Danmark som center for kapitalforvaltning Danmark har et stort potentiale inden for kapitalforvaltning. Den danske kapitalforvaltningsbranche klarer sig generelt godt sammenlignet med udlandet og sikrer et højt afkast i investeringsforeningerne 2. Samtidig er Danmark også konkurrencedygtig på omkostningssiden. Potentialet for yderligere vækst er således til stede, og potentialet kan realiseres, hvis der er konkurrencedygtige rammevilkår. Danmark er allerede på vej i den rigtige retning, idet man nu ud over de almindelige investeringsforeninger har mulighed for at oprette andre typer investeringsforvaltningsselskaber (såkaldte UCITS) i form af værdipapirfonde og SIKAV er (selskaber med investering af kapital der er variabel). Det er dog vigtigt, at danske skatteregler også tilpasses. F.eks. med henblik på salg af danskproducerede UCITS til udenlandske investorer. En yderligere fremgang for kapitalforvaltningsbranchen i Danmark vil skabe nye muligheder for IT-branchen og uddannelsesstederne, idet efterspørgslen på IT-ressourceområdet vil stige. 2 Se Morningstars Analyse af performance i aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger. 17

18 Bankerne løfter et socialt ansvar og øger den finansielle forståelse Samfundet er i hastig forandring. Digitaliseringen af den offentlige og den finansielle sektor skaber nye muligheder for mange, men giver også udfordringer for dem, der af forskellige grunde ikke kan følge med. I en digital tidsalder har alle borgere brug for adgang til basale, finansielle serviceydelser som eksempelvis en lønkonto og for adgang til kvalitetsrådgivning i banken. Alt sammen til en rimelig pris. Bankerne tilbyder i dag en Basal indlånskonto til alle borgere, og kunden betaler kun en del af den omkostning, banken har hertil. Samtidig kan kunderne på portalen få et overblik over priserne på enkeltprodukter og hele husstandens produktbehov. Dermed kan kunderne finde frem til den bank, der tilbyder den billigste pris for det valgte produkt. Desuden arbejder bankerne sammen med organisationer for både ældre og handicappede for at skabe tilbud, der øger tilgængeligheden af finansielle ydelser for disse grupper. Det kan f.eks. være en netbankskole for ældre og pengeautomater i kørestolsvenlig højde. En god finansiel forståelse er en forudsætning for en sund privatøkonomi. Men næsten halvdelen af danskerne kan ikke udpege det billigste af tre lånetilbud. En dårlig finansiel for- 18

19 ståelse er udbredt i hele samfundet, men mest tydelig blandt unge, blandt lavindkomstgrupper og blandt danskere med lavt formelt uddannelsesniveau. Mange unge mangler helt nødvendige færdigheder til at styre deres privatøkonomi og havner derfor som dårlige betalere. Det er en dårlig start på voksenlivet. Derfor har bankerne engageret sig i folkeskolen, hvor privatøkonomi kommer på skoleskemaet med den nye folkeskolereform. Finansrådet har i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening taget initiativ til temaugen Pengeuge, hvor de ældste klasser får undervisning i renter, lån og budgetter. Bankerne stiller desuden gæstelærere til rådighed i hele landet. Pengeuge løber næste gang af stablen marts 215. Bankerne tilbyder også undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne om erhvervs- og samfundsøkonomi, så de unge kan få viden og færdigheder til at skabe vækst i samfundet efter endt uddannelse, hvad enten de skal være iværksættere eller arbejde i en allerede eksisterende virksomhed. Den økonomiske portal, der samler Finansrådets tilbud til ungdomsuddannelserne, har vundet stort indpas på gymnasier landet over. Den økonomiske krise har påvirket de fleste danskere. Der er i dag større fokus på, at privatøkonomien skal hænge sammen. Finansrådet deltager aktivt i Penge- og Pensionspanelets arbejde med at skabe oplysning om finansielle produkter og tilbyde konkrete værktøjer, der kan anvendes i den daglige økonomi. Det er f.eks. app en Lommebudget, facebookkampagnen På Røven og en række konkrete råd til gode privatøkonomiske vaner. En usund privatøkonomi kan i værste tilfælde føre til en gældsspiral. Mange gældsramte oplever håbløshed og social deroute, og forebyggelse og afhjælpning af gældsproblemer er derfor et vigtigt indsatsområde for den finansielle sektor. Bankerne har siden 28 samarbejdet med KFUMs Sociale Arbejde og Settlementet på Vesterbro om at stille frivillige gældsrådgivere fra bankerne til rådighed i en række af landets større byer. Her kan gældsplagede danskere få vejledning til, hvordan de kan genoprette deres økonomi. 19

20 Finansiel regulering, der understøtter væksten i samfundet Strukturelle reformer EU-Kommissionen fremsatte den 29. januar 214 forslag om reform af strukturen i EU s banksektor. Forslaget omfatter de banker, som EU-Kommissionen vurderer er de største og mest komplekse baseret på bankernes handelsaktiviteter. Det bliver forbudt for de pågældende banker at handle med finansielle instrumenter og råvarer for egne midler med det formål at skabe fortjeneste til banken. Samtidig får de relevante tilsynsmyndigheder mulighed for at kræve, at visse handelsaktiviteter skal udskilles til særskilte juridiske enheder. Forslaget er under behandling i det europæiske system. Der er ikke på nuværende tidspunkt opnået enighed i hverken Rådet eller Europa-Parlamentet. Finansrådet ser væsentlige udfordringer ved forslaget. Baggrunden for forslaget er et ønske om øget finansiel stabilitet og en sikring af, at finansieringen af bæredygtig økonomisk vækst bevares. Finansrådet bakker naturligvis disse formål op, men forslaget risikerer at have den modsatte effekt. Forslaget rammer ikke årsagen til krisen i bankerne, der skyldes dårlig kreditgivning snarere end risikable handelsaktiviteter. De danske erfaringer peger på, at netop diversifikation har været med til at højne den finansielle stabilitet, og en adskillelse af aktiviteterne risikerer således at forringe den finansielle stabilitet. Forslaget vil derudover betyde forringet likviditet og øgede omkostninger for kunderne, og det vil have en negativ effekt på bankernes mulighed for at bidrage til den økonomiske vækst. Bankunionen Første del af bankunionen det fælles tilsyn i ECB blev påbegyndt for eurozonebanker den 4. november 214. Anden del den fælles afviklingsmyndighed vil efter planen påbegynde arbejdet den 1. januar

21 Som forberedelse til bankunionen igangsatte ECB ved indgangen til 214 en Comprehensive Assessment, herunder Asset Quality Review (AQR) efterfulgt af en stresstest. Formålet med denne assessment var at sikre, at alle banker, som kommer ind under det fælles tilsyn, opfylder de lovmæssige krav til kapital. Det blev forudsat, at eventuelle kapitalmæssige problemer skulle være løst nationalt, inden ECB kunne overtage tilsynet. Ligesom såkaldte legacy asset problemstillinger skulle være identificeret af det fælles tilsyn og håndteret på nationalt niveau forinden indtræden i det fælles tilsyn. Den 26. oktober 214 blev resultatet af den samlede Comprehensive Assessment offentliggjort. ECB gennemførte i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og European Banking Authority, EBA, den hidtil grundigste gennemgang og vurdering af de 13 største europæiske bankkoncerner. 25 banker havde behov for yderligere kapital, hvoraf 12 banker allerede havde fået tilført den krævede kapital i løbet af 214. Finanstilsynet foretog sideløbende en dansk AQR for Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank. De samme institutter deltog i EBA stresstesten. Gennemgangen viste, at de danske banker hører til blandt de absolut mest robuste i Europa og vil kunne deltage i bankunionen. 21

22 Danmark er som udgangspunkt ikke med i bankunionen, men skal tage stilling til dette i en dansk proces. Finansrådet offentliggjorde den 8. oktober 214 en analyse af fordele og ulemper ved en eventuel dansk deltagelse i bankunionen. Det er Finansrådets vurdering, at principperne og konstruktionen bag bankunionen grundlæggende er fornuftige. Det er fornuftigt at harmonisere tilsynspraksis (single rule book), standarder og på sigt regelgrundlaget for finansielle institutioner i EU. Det er med til at skabe et godt fundament for et indre marked for finansielle tjenesteydelser. Dermed bliver konkurrencevilkårene også mere ensartede. Finansrådet er også af den opfattelse, at den finansielle stabilitet i EU vil blive styrket med oprettelse af bankunionen. ECB forventes bedre at kunne forudse og håndtere systemiske risici og kriser end nationale myndigheder særskilt. Med en fælles afviklingsfond og en forsikringsordning fås en større risikodiversificering, ligesom omkostninger fordeles på flere lande. Det er dog samtidig Finansrådets vurdering, at der trods de nævnte fordele er en række væsentlige usikkerhedsmomenter. Beslutningen om deltagelse i bankunionen bør derfor afvente yderligere afklaring af følgende: Hvordan vil det praktiske tilsyn og samarbejde med nationale tilsynsmyndigheder fungere i en bankunion? Det kan blive administrativt tungt med risiko for dobbelt tilsyn og en vanskeliggørelse af ankeprocessen. I hvilket omfang vil danske banker blive pålagt yderligere gebyrer og øvrige udgifter til tilsyns- og afviklingsmyndighederne, hvis Danmark deltager i bankunionen? Hvilke instrumenter kan bringes i anvendelse ved håndteringen af nødlidende banker, herunder hvorvidt danske banker vil blive omfattet af et troværdigt bagstopperregime ved deltagelse i bankunionen? Hvordan vil investorer og kreditvurderingsbureauer bedømme bankunionen og dermed den effekt, det måtte få for bankernes finansieringsomkostninger og dermed i sidste ende for kunderne og dansk økonomi? 22

23 Hvor lang tid går der, før man kan fastslå, at den tætte forbindelse mellem stater og bankers finanser er brudt? I enkelte lande har banker stadigvæk en høj andel af statsobligationer. De samme stater har ofte en høj gæld og strukturelle underskud, og der forestår større indfrielser på kort sigt. Hvornår er det europæiske opsving reelt en realitet, og hvor stærkt bliver det? Det vil påvirke robustheden i Europas banker i en periode bl.a. via indtjeningen, der i forvejen er på et for lavt niveau. Kan der laves en tilslutningsaftale, der tager hensyn til det danske realkreditsystem? Regeringen har igangsat en tilsvarende analyseproces, som skal afdække fordele og ulemper ved en eventuel dansk deltagelse. Det forventes, at denne proces tidligst vil resultere i en politisk stillingtagen ved udgangen af januar 215. Finansrådet anbefaler, at der løbende foretages en vurdering af usikkerhedsmomenterne med henblik på at vurdere, om det er i dansk interesse at deltage i bankunionen. 23

24 Amaliegade 7 Telefon København K Fax

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 213 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust og stabil banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst,

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

DET FINANSIELLE DANMARK

DET FINANSIELLE DANMARK Det finansielle Danmark En del af løsningen Folkemødet 2014 Digitalisering for alle skaber et stærkere samfund Digitalisering af erhvervslivet øger væksten DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere