Opmærksomhedens-påvirkning-- af-afværgerefleksen-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmærksomhedens-påvirkning-- af-afværgerefleksen-"

Transkript

1 Opmærksomhedens-påvirkning-- 5-Et-Repeated-measure-studie-- - af-afværgerefleksen- af-raske-forsøgspersoner-under-gang-

2 Titel:'' Opmærksomhedens-påvirkning-af-afværgerefleksen.-- ' Forside:' ' ' ' ' Abstract:' ' 6-Et-Repeated-measure-studie-af-raske-forsøgspersoner-under-gang.- Visuel-præsentation-af-alt-EMG- ' Projektperiode:'' ' ' ' ' ' ' Projektgruppe:'' Gruppe ' Uddannelse:' ' Deltagere:'' data-fra-projektet- 3/ til-28/ Klinisk-videnskab-og-teknologi.- 2.-semester- Christian-Bernt-Laursen- Lasse'Overballe'Nielsen' Nicolaj'Iversen' ' Vejleder:'' Erika-Geraldina-Spaich- ' Side'antal:'54' ' Bilagsantal:'14' ' Afsluttet'den:'28/ Introduktion* Hvertårrammesomkring15.500danskereafenapopleksi.Apopleksi erdentredjehyppigstedødsårsagidenvestligeverdenogmangelever efterfølgendemedvarigemén,hvorgangfunktionenofteernedsat.iet gangrehabiliteringsforløbkanfunktionelelektriskterapimedfordel bruges,dadetgiverøgeteffektiforholdtilalmindeliggenoptræning. Dererdogmisvisenderesultateromkring,hvordanopmærksomheden påvirkerrefleksresponset,hvilketervigtigtatvide,daapopleksi patienterharfuldfokuspåstimuleringenifetidag. ' Dennerapportharderfortilformålatundersøgesammenhængen mellemafværgerefleksenogforskelligeniveauerafopmærksomheden. Metode Forsøgsdesignetvarrepeatedmeasure,med15raskeforsøgspersoner. Forsøgetbestodaffirekonditioner;fokuspågang,fokuspåmentalt task,fokuspåstimuliogfokuspåselvstimulering,somhver repræsenteredeentypeafopmærksomhed.forsøgspersonerne udførteallefirekonditioner,menrækkefølgenvarrandomiseret.degik pågangbåndmed3km/t,hvorderblevopsamletemgdatafrataog kinematiskresponsfraankel,knæoghofte.ankeldatablevikke analyseret. Resultater*og*diskussion* Afværgerefleksenblevinhiberetikonditionernefokuspå selvstimuleringiforholdtilfokuspågangogfokuspåmentaltask.der blevderudoverfundetentendenstilinhiberingaffokuspåstimuli,i forholdtilfokuspågang. Dettekunnetydepåatafværgerefleksen,blevinhiberetvedkendskab tilstimuleringstidspunktet. Derblevikkefundetsignifikanteforskelleikinematiskdatapåknæog hofte. Der$blev$fundet$metodisk$usikkerhed$ved$goniometer$data,$hvorved$ resultaterne$af$disse$er$præget$af$dette.$$ $ Konklusion' Detkunnekonkluderesatfokuspåselvudløsninginhiberede refleksresponsethosraskepersoner,iforholdtilfokuspågangog ' fokuspåmentaltaskigåendetilstand.$ Side2af53

3 1 Forord' Denneprojektrapporterudarbejdetpå2.semesterafkandidatuddannelsenKliniskVidenskab ogteknologi,afgruppe891påinstitutforsundhedsteknologipåaalborguniversiteti2014. Denoverordnederammeforprojekteterstudieordningen;Eksperimenteludviklingafklinisk viden.iprojektrapportenanvendeskildehenvisningermedvancouverumetoden.tilsluti rapportenfindesenuddybendereferenceliste.pånæstesidefindesenfortegnelseoverbrugte forkortelseriprojektrapporten.førstegangdenævnesirapportenskrivesordetheltud efterfulgtafforkortelseniparentes. ProjektrapportenerudarbejdetaftreKliniskVidenskabogTeknologistuderende,hvortohar baggrundsomfysioterapeuterogenmedbaggrundsomsygeplejerske. Rapportenhenvendersigtilsundhedsprofessionellemedinteresseindenfor rehabiliteringsteknologi,samtfagpersonermedbeskæftigelseindenforudviklingenaf rehabiliteringsteknologi. Vivilgernetakkedeforsøgspersoner,somhardeltagetidetteprojektsamtBrønderslev Neurorehabiliteringscenterformulighedforatafprøveteknologienipraksis.Derudovervilvi gernetakkefølgendeansattepåaalborguniversitet:linelindhardtegsgaardforassistancei databehandling,carstendahlmørchoglasseriisøstergaardforstatistiskvejledning,steffen Frahm,MichaelVoigt,JohnHansenogJoséAlbertoBiurrunManresaforassistanceilaboratoriet, samtmarialouisenielsen,forhendesdeltagelseunderstartenafprojektperioden. TilsidstvilvitakkevoresvejlederErikaGeraldinaSpaich,lektorogPhD.vedCenterforSanseU motoriskforstøtteogvejledningogetgodtsamarbejdegennemprojektperioden. Hvertafsniterkortpræsenteretefteroverskriftenogeranførtikursiv. Aalborgd.28.maj2014. Side3af53

4 2 Forkortelser* TA -MusculusTibialisanterior NWR -Nociceptivewithdrawalreflex PThr -Painthreshold RMS -Rootmeansquare EMG -Elektromyografi MVC -Maksimalvoluntærkontraktion CNS -Centralnervesystemet MTV -Medicinskteknologivurdering RRF -Reflexreceptivefields SOL -MusculusSoleus PASAT -Pacedauditoryserialadditiontask FES -Funktionelelektriskstimulering FET -Funktionelelektriskterapi ROM -Rangeofmotion UE -Underekstremiteten RM -Repeatedmeasure GG -Fokuspågang ML -Fokuspåmentaltask SI -Fokuspåstimuli SV -Fokuspåselvstimulering Side4af53

5 Indholdsfortegnelse 1 Forord&...&3 2 Forkortelser&...&4 3 Baggrund&...&7 3.1 Initierende+problemformulering Problemanalyse&...&8 4.1 Funktionel+elektrisk+terapi Apoplektiskgang Afværgerefleksen Stimuleringafafværgerefleksen Målingafafværgerefleksen Elektromyografi Kinematiskemålinger Påvirkning+af+afværgerefleksen Habituation Afværgerefleksenstopografiogfasemodulering Kinematik Elektromyografi Opmærksomhed Problemformulering&...& Begrebsafklaring Problemafgrænsning Metode&...& Kvantitativ+forskning Konditioner Forsøgspersoner Forsøg Stimuleringafafværgerefleksen Målingafafværgerefleksen Pilotforsøg Formål Metode Konklusion...27 Side5af53

6 6.5.4 Samplesizeberegning Forsøgsprocedure Databehandling Hypoteser+til+statistisk+test Statistisk+test Resultater&...& TA Knæ Hofte Diskussion&...& Diskussion+af+metode+og+materiale Reliabilitetogvaliditet Forsøgsopstilling TA Kinematik Udløsningafafværgerefleksen Databehandling Statistik Diskussion+af+resultater Konklusion&...&46 10 Perspektivering&...&47 11 Referencer&...&49 * Side6af53

7 3 Baggrund* I"dette"afsnit"beskrives"baggrunden"for"projektet,"som"er"udgangspunktet"for"den"initierende" problemformulering." " Hvertårrammesomkring15.500danskereafenapopleksi,afdisseer3.100tidligereramt(1). Apopleksierdentredjehyppigstedødsårsagidenvestligeverden,hvoraf4.700danskeredør, oghver7.danskervilpåettidspunktilivetopleveatbliveramt.afdeoverlevendekommer 30%ikketilatbohjemmeigen,menshalvdelenlevermedvarigeménoghverfjerdeer afhængigafandreshjælptildagligeaktiviteter(2).20-25%afdeoverlevendefåringenvarige skaderellermén(3,4). DedirekteudgiftertilatbehandleogdrageomsorgfordeapopleksiramteeriDanmark estimerettilca.2.7milliarderkroneromåret(1).disseudgiftersvarertil4%af sundhedsvæsenetssamledeudgifter(1).derudovererderindirektevæsentligeomkostninger, derskyldesettabafproduktionsomfølgeaftidligpensioneringogfortidligdødblandt apopleksiramtepåarbejdsmarkedet(1,5).detteerderformedvirkendetilatsygdommeneret stortproblemforfolkesundhedenogsundhedsøkonomien. Grundetdestoresamfundsmæssigeomkostninger,erdersatfokuspåatforbedre,samt videreudvikledenrehabiliterendeintervention(2,5,6).sundhedsstyrelsensmedicinske teknologivurdering(mtv)omhandlendehjerneskaderehabiliteringfra2011beskriver interventioner,deranvendestilrehabiliteringenafgangfunktionenhosapopleksiramte(5). Herundernævnesfokuseretgangtræning,elektromekaniskstøttetgangtræning, konditionstræning,auditoriskrytmestøtte,spejlterapisamtnervestimulatorimplanteretved dropfod(7).mtv-rapportenbeskriverfunktionelelektriskterapi(fet)somennyere interventionsmulighed,sommedfordelkunneanvendes(5).fetkanoptimereogforbedreet behandlingsforløbvedatassisterepatientensgangogdermedforbedregangfunktionen(8 10). EnbehandlingsmetodeindenforFETerstimuleringafafværgerefleksen(9,11).Foryderligereat belyseometrehabiliteringsforløbkanforbedresvedatudnytteafværgerefleksen,tagesder udgangspunktidenfølgendeinitierendeproblemformulering. 3.1 Initierende*problemformulering** HvordankanafværgerefleksenpåvirkesundergangmedhenblikpåatforbedreFETsom rehabiliteringsmetode? Side7af53

8 4 Problemanalyse* I"det"følgende"afsnit"præsenteres"centrale"elementer"om"FET,"gangens"karakteristika"og" afværgerefleksen"vil"blive"gennemgået."problemanalysen"omhandler"forskellige"elementer"og" vinkler,"som"knytter"sig"til"den"initierende"problemformulering."basis"for"problemanalysen"er"en" systematisk"litteraturgennemgang"(se"bilag"a)."" " 4.1 Funktionel*elektrisk*terapi* IgenoptræningafapopleksipatienterkanFETanvendes(6,9,12).IFETbrugesfunktionel elektriskstimulering(fes),sombenytterelektriskeimpulsertilatstimulerenerverogparetiske musklertilbevægelse,somellersikkekanbevægesfrivilligt.fetkanbenyttessomet terapeutiskredskab,hvorfokuserpåatpatientenselvydervoluntærkontraktionafmuskler. Fordermedatkunneudførefunktionelleogformålsbestemteopgaver(6,13). FETbrugespåforskelligemåder,altefterhvilketmuskulærtresponsderønskes(14,15).Der findestogrundlæggendemåderatstimulerepå,hvisderskalfaciliteresenbevægelse. 1. Muskel-nervestimulering 2. Refleksstimulering Vedmuskel-nervestimulering,faciliteresmuskelkontraktionvedatstimuleredenmotoriske nerve.hosapopleksipatientermedhemiparetiskben,vurderesdet,atfetsystemetskalhaveet minimumaffirestimuleringselektroderforatopnågangfunktion,dadennebevægelse involvererfleremuskler(16). Vedrefleksstimuleringaktiveresmusklenvedstimuleringafsanseceller,somviasensoriske neuroner(afferentenerveceller)lederdetsensoriskeinputtiletreflekscentericentral nervesystemet(cns).ireflekscenteretledesstimuleringenvideretilmotoriskeneuroner (efferentenerveceller)genneminterneuroner,hvilketledertilenmuskulærkontraktion (17,18).Pådennemådekanfleremusklerpåvirkesgennemetenkeltstimuliiforholdtilmuskelnervestimulering. BrugenafFETikanværemedtilataccelereregenoptræningogfremmebedringenaf patienterne(6,19).dersesidenneforbindelseeneffekt,somudmøntersigvedatpatienter,som haranvendtfetefterfølgendefårklarefunktionelleforbedringer(6,19). Side8af53

9 DefunktionelleeffekterafFET,tilskrivesihøjgradpåvirkningafhjernesplasticitet(20) Apoplektisk3gang3 Hosapopleksipatientersesderbådegenerelleogspecifikkegangfunktionsnedsættelser,i forbindelsemedderessygdom(21,22).blandtdegenerellefunktionsnedsættelsersesnedsat muskelstyrke,nedsatevnetilatgenererevoluntærmuskelaktivitet,nedsatevnetilatselektere ogtimeaktiveringafforskelligemuskleridenrigtigesekvens(21).ligeledessesdetat patienterneharenøgetgradafspasticitet,herunderenændringafmusklernesmekaniske strukturer,somgivermusklerneanormalelasticitet(5).ienkliniskkonteksterdisse fysiologiskeændringeroftekendetegnet,somændringerimuskeltonus(20). Foratbelyseapoplektiskgangnærmereiforholdtilgangrehabilitering,erdetrelevantmed definitionerogbegrebsredegørelseforgangensfaserogdelelementer.gangenindeholder bevægelser,somskalkoordineresoverflereledoggennemforskelligefaserigangcyklussen. Gangendeleshovedsageligitoforskelligefaser,standfasenogsvingfasen(Sefigur1). " " " " " " " " Figur"1:"Standfasen"er"den"fase,"hvor"benet"er"i"kontakt"med"underlaget."Det"ses"på"ovenstående"figur"som"60%"af"den" samlede"cyklus."endvidere"vil"begge"ben"være"i"underlaget"i"de"første"15%"og"sidste"15%"af"denne"fase."dette"er"kendt"som" double"support."svingfasen"udgør"40%"af"den"samlede"cyklus,"og"er"defineret"som"det"tidspunkt,"hvor"benet"ikke"længere" er"i"kontakt"med"underlaget"(23)." Fasernekanyderligereunderopdeles,hvorsvingfasendelesitrefaser,pre-swing(acceleration), mid-swingogend-swing(deacceleration).accelerationenskeridetfodenløftesfraunderlaget ogenforudsætningfordette,erenfremadaccelereringafhoftenkombineretmedfleksionaf knæogankeldorsalfleksion(23). Side9af53

10 Standfasendelesitrefaser,hvorførstefasestartermedheelcontact,dernæstmid-stance,hvor derafvikleshenoverfoden,somefterfølgesafheeloff,hvortyngdepunktetflyttesfremadog ledertilpushoff(23,24). Apopleksipatienterhargenereltlængeredoublesupportfaseogdettetilskrivesofteengenerel muskelsvækkelseogmanglendebalance.endvideresesderhosdennepatientgruppeengenerel nedsatganghastighed(21).dennevarierermellem1,6km/og4,3km/t,hvorganghastigheden hosraskepersonerermålttil4,5km/t(23,25). Muskelsvækkelsesesofteihoftefleksorene,ipatienternesafficeredeside.Dettemedfører,atde ikkeeristandtilatydeoptimalkraftisvingfasen.detteskaberetasymmetriskforhold,som medvirkeratdenikke-afficeredeside,fårhurtigerekontaktmedunderlaget.dettebliver yderligereforværret,hvisafficeretsideikkeeristandtilatgenereresufficientkraftunderpush off.derudoversesoftenedsatrangeofmotion(rom),somerforårsagetafspasticitetog inaktivitet.(21,26). Funktionsnedsættelse&i&underekstremitet&(UE).& Ankel& Iankelleddetsesderoftegenerelnedsættelseafdorsalfleksionundersvingfasen.Denne funktionsnedsættelsetilskrivesnedsatstyrke,manglendekoordineringafankelleddetsplantare fleksorer,samttiltagendestivhedafmuskulaturen,sombegrænserbevægeligheden.dettegiver nedsatbalanceprægetatinstabilitet,somkompenseresvedenstørregradafflatfooti kontaktenmedunderlagetundergang(21). Knæ& Denovenfornævntestivhedafplantarfleksorernekanendvideremedførehyperekstension (overstrækning)afknæetunderstandfasen.dettekombineretmednedsatstyrke,nedsat stabilitetognedsatfremadrettetmomentgenerering,skaberhyperekstension.isvingfasenses dernedsatknæfleksion,somskyldesnedsatstyrkeafplantarfleksorerne,og/ellerhoftefleksor musklerne,samtstivhedafknæetsextensorer.etandettypiskmønsterermanglendeekstension pågrundafnedsatstyrkeafquadriceps(21).&& & Hofte& Svingfasenerprægetafcirkumduktion(cirkulærbevægelse),foratkompenserefor begrænsningeriknæogankel.detteerenadaptivbevægelse,somforetagesforatsikreatfoden løftesfraunderlaget. Side10af53

11 Detsesidenneforbindelseatmangepatienterudviklerdropfod,somerdirektemedtilatskabe cirkumduktionen.endropfoderenkliniskbetegnelsefor,atpatientenikkeeristandtilatlave dorsalfleksionundersvingfasenogerderforikkeistandtilatløftedenfraunderlaget(21,26). Hosapopleksipatientersesklareproblematikkermedgenerelnedsatstyrkeibenets muskulatur.dersesideanførteledklareproblematikkeriforholdtilgenerelnedsatfleksion.i dennekontekstfindesproblematikker,iforholdtilatmusklerneharændretmekaniskforhold, fordimusklerneharenmindregradafelasticitet.(20,21,26). Muskel-nervestimuleringkræverflerestimuleringspunkter,påpatienter,somharflere motoriskebegrænsninger.tilgangrehabiliteringafapopleksipatienterkanderværepraktiske fordeleiatstimulereafværgerefleksen,idetpatientenvilaktivereankeldorsal-,knæ-oghofte flektorermedetstimuleringspunkt. Primemoverforhoftefleksionerm.Illiopsoasogerderformegetvigtig,iforbindelsemedat fremmepatientensgang(24).detproblematiskeidenneforbindelseeratdirektemuskel-nerve stimuleringkanværepraktisksvært,dadennemuskelliggerprofundikroppensbækken (15,24,27).Enmetodetilatopnåhoftefleksion,kanderforværeviarefleksstimulering. Etstudiehariforbindelsemedgangrehabiliteringafapopleksipatienter,påvistat afværgerefleksenmedfordelkanbrugesifet,tilatforbedrepatienternesgang,måltpå funktionelleparametre(functionalambulationcategory)(19). 4.2 Afværgerefleksen* Historisksetharafværgerefleksenførstværetkendtsomflexionreflex(18).Nyerestudierhari denneforbindelsepåvistenmerenuanceretorganiseringogmoduleringsbilledeafreflekseni UE(10,28,29).Refleksenkaldesnunociceptivewithdrawlreflex(NWR),daderikkealtidertale omfleksionsomrespons(28,29). Afværgerefleksenerkendetegnetvedathaveenrefleksbue,somindeholdersensorisk stimuleringgennemnociceptivesansecellerogudløsesdermedvedsmertefuldtstimuli. AfværgerefleksenssensoriskenervecellersynapserligeledesiCNSmedmotorneuronergennem interneuroner,ogerkendetegnetvedatværepolysynaptisk.dettevilsigeatderfindesmange interneuronerirefleksbuen(17)(sefigur2).& Side11af53

12 & Refleksenhartilformålatbeskyttekroppenmod vævsskade,somsikresvedatsmerteinputtetudløser etmotoriskrespons,somskaberenbevægelsevæk fradetsmertegivendested(30) Stimulering3af3afværgerefleksen3 Derfindesflereforskelligemetodertilatudløse afværgerefleksen.hvordenmestbrugteerelektrisk stimulering(28).fordelenveddennemetodeer,at deterennon-invasivstimuleringsmetode,hvorder ikkeerrisikoforatvævsskade,somvedvarme-eller prikstimulering(kendtsomnaturligstimulering) (28).Elektriskstimuleringervurderettilatvære adækvattiludløsningafetstabiltogreproducerbart refleksrespons(28). Denmestfordelagtigestimuleringensstrategifor aktiveringafrefleksenervedhjælpafflereimpulser,i forholdtilenenkeltstimulering,iétpulstog.idetdette giverdetmeststabilerefleksresponsovertid(30,31).detmestbrugtepulstogerpå5impulser medenimpulslængderpå0,5eller1ms(28,30 32).Etreviewharvurderetforskellige stimuleringsfrekvenser,ogharvistvedstimuleringmedoverståendepulstog,findesdenmest effektiveimpulsfrekvensmellem hz(31). Refleksresponsetkanuddifferentieresitoseparatereflekselementer.Disseerkendetegnetsom RIIogRIII,somhenholdsvisliggeriintervallerne40-60og85-120msefterstimulering.De forskelligeresponsintervallerskyldesaktiveringafforskelligeafferentenervefibre(31,33) Måling3af3afværgerefleksen Elektromyografi* Elektromyografi(EMG)målerdenelektriskeenerginårenmuskelkontraheres(34).Storeudslag påemgmålingernebetyderenkraftigkontraheringimusklen,hvoremgelektroderneerpåsat (34).Detteerdogikkeensbetydendemedstortkraft,daensvagmuskelvilkræveenstørre rekrutteringafmuskelfibreogdermedetstørreemgpotentiale(34). Figur"2:"Afferent"sansecelle"stimuleres"i"foden"og" synapser"med"efferente"motorneuroner"i" rygmarven,"som"sender"signaler"til"musklerne"og" skaber"kontraktion"(30).+ Side12af53

13 TilatmåleEMGanvendeselektroder,dettegørdetmuligtatmåleogregistrerebiopotentialer frakroppen.deskaberetinterfacemellemkroppenogdetelektroniskeapparatur(34). Biopotentielleelektroderfungerersomdetteinterface(34).Elektrodenskalvirkesomen transducer,somkanændredeniongeneredestrømtilenelektroniskstrøm(34).foratskabeen godkontaktmellemhudenogelektrodenanvendesofteenelektrolytgelmedcl - somden primæreanion(34). EMGsignalerkanmålespåtomåder,overfladeEMG,hvorenelektrodepåsætteshudenover muskelbugenpådenmuskel,derønskesatoptageemgfra(34).fordelenveddennemetodeer, atdenernon-invasiv.denoptageremgfraetstortområdeafmusklen,ikkekunfåmotorunits (34).Ulempenerderimodatdennemetodekunkanbrugestilsuperficiellemusklerogermeget sensitivoverforelektriskaktivitetoveretforstortområde.detvilsigemetodenermestvalidtil superficiellemindremuskler,hvorelektroderneplaceresmedfåcmmellemrum(34). Denandenmetodeervedatindsætteenelektrodeperkutantihuden.Dennemetodegørdet muligtatisoleremindreområderimusklen,samtidigkanmetodenbrugestilatoptageemgfra mereprofundplaceredemuskler.ulempenerdogatmetodenkræverpræcisioniplaceringenaf elektroden,samtdetkanværeubehageligtforforsøgspersonenatudførebevægelsermeddenne typeelektrode.(34) Kinematiske*målinger* Kinematiskemåleredskaber,kanregistrerekroppensbevægelser.Derfindesforskellige måleredskaber,somkandette.eteksempelpådetteeretelektroniskgoniometer.detteeret redskab,derkanbrugestilatsammenligneskridtigangfasenfraforsøgspersoner(23,35,36). Goniometeretgørdettevedatmåledenledstilling,deterpåsatkroppenmed.Herkanudslaget mellemudgangspositionogslutpositionregistreres.dennefunktiongørdetmuligtat sammenligneseparateskridtmedstorpræcision(36). Goniometererbrugtiflerestudier,tilatkvantificereledbevægelserisagitalplan,somresultat afstimuleringafafværgerefleksen(10,29).fordelenveddetteredskaber,atdeermobileog kræverikkemegeterfaringatbenytte(37,38). Accelerometeroggyroskoperkanligeledesanvendestilatoptagedataomkringgangens kinematik.disseinstrumenterkangiveetudtrykforkropssegmentersbevægehastighederog accelerationiforskelligeplan(37,39). Side13af53

14 Disseinstrumenterhardenfordel,atdeersimpleatbenytte,mobileoggiveretpræcisog kvantificerbartudtrykfordendirektebevægelseiled(36,37). 3Dmotioncaptureeretsystem,hvorforsøgspersonenbliverpåførtmarkørerpåanatomiske knoglepunkter,sometkamerasystemopfangerogindsamlerientredimensionelmatrice.det bliverbrugttilgangmålingoganalyseafgang(37).determuligtatundersøgeaccelerationog vinkeludslagafbenetsledundergang(37,38).systemetkansåledespåsammemådesomet goniometerbrugestilatsammenligneseparateskridtmedhinanden(35,37). Fordelenvedbrugafet3Dmotioncapturesystemer,atdetergoldenstandardformålingaf kinematicigåendetilstand.ulempeneratdeterdyrtogkrævermegeterfaringatbruge.(38) Derfindesforskelligestimuleringsparametre,somhardirekteindvirkningpårefleksresponset, dettevilblivebeskrevetidenæsteafsnit.(28,30,31). 4.3 Påvirkning*af*afværgerefleksen* Habituation3 Habitueringernårrefleksresponsetnedsættesellerforsvindereftergentagnestimuli.Dettesker icns,somfiltrererstoremængderafnerveimpulserfrahudenogbevægeapparatetfra.deter kunetudvalgafdissenerveimpulser,somnårdetprimæresensoriskebarkområde.cns foretagerenformforfiltrering,såhjernenikkebliverovervældetafstimulifraomverdenen(40). Vedhabituationreagererkroppenikkepådekonstantenerveimpulser,somkommerfra sanseceller.eteksempelpådette,ertøjpåkroppen,hvorstimuleringafsansecellerihuden påvirkes,menhvordetikkegiverensanseoplevelseefteretkortinterval(41). Dererforsketi,hvordanhabitueringafafværgerefleksenkanpåvirkes,ogdeterfundetat habitueringskerofterevedlavstimuliintensitetendvedhøjintensitet.lavfrekvensafimpulser ipulstogetøgerogsårisikoenforhabituering,menshøjfrekvensøgerchancenfor dishabituering.derudoverharinterstimuliintervalletencentralrolle,hvordersesenøget risikoforhabitueringvedetintervalpå5sekunder,iforholdtil25sekunder.detersamtidig vistatdertypiskstimuleresmed5-15sekundersinterstimuliintervalforatundgåhabituering (31,33).Habitueringkanderudoverundgåsvedatændrestimuleringsområdet,menafstanden skaldogværeover2cmfradethabitueredeområde(42).impulseripulstogetkanogsåpåvirke habituering,hvorenenkeltimpulsøgerrisikoenforhabituering,iforholdtilflere.(31) Side14af53

15 4.3.2 Afværgerefleksens3topografi3og3fasemodulering3 Afværgerefleksensefferenteoutputkanændresaltefter,hvorderstimuleresunderfodenunder gang(10,28,43)(sefigur3). Organiseringafstimuleringsområder(reflexreceptivefields)erligeledesobserveretinyere studier,somharundersøgtresponseniforbindelsemedgang(29,44).somtillæghertilsesdet ogsåatafværgerefleksenfasemoduleresiforbindelsemedgangcyklussensforskellige faser(10,29). Figur"3:"De"forskellige"stimuleringsområder"(reflex"receptive"fields),"der"korrelerer"med"bestemte" refleksresponser."stimulering"under"hælen"vil"give"et"plantar"fleksion"af"anklen"og"stimulering"mere" anteriort"under"foden"vil"udmønte"sig"i"dorsal"fleksion"af"anklen"(28)"" Kinematik** Vedundersøgelseafdetkinematiskeresponsiankelledet,vedsammestimuleringsområde,ses det,atdenklartdominerendebevægelseerdorsalfleksion.denneforøgelsegjordesiggældende iallegangensfaserpånærligeefterheeloff,hvorderikkefandtessignifikanteændringer(se figur3).detstørstedorsalerefleksrespons,sesisvingfasenvedstimuleringafsvangen(29). Side15af53

16 Vedundersøgelseafkinematikiknæleddetsesdet,atuafhængigtaffodfladestimuleringsområde " samtgangfase,atfleksionerdetdominerendebevægeudslag.vedstimulationmidt-lateraltpå fodfladenefterheeloffellersvingfasenopnåsstørstrefleksrespons(sefigur3)(28). Vedundersøgelseafkinematikihofteleddet,sesdetligeledes,undersammeforholdsomfor knæet,atdetdominerendebevægeudslagerfleksion.hvordetstørstefleksionsresponsses efterheeloffogundersvingfasen(sefigur4)(29) Elektromyografi* ItidligereforsøgergangcyklussenderudovermåltmedEMGpåforskelligemuskleriUE(29,43). Im.vastuslateralisvaraktiveringafvarierendegrad,altefterhvilkendelafgangcyklussen,der blevstimuleret(43).aktiveringenvarstørstundertoe-offfasen(43).im.bicepsfemorisfandtes derligeledesetrespons,somvarfaseafhængigt.hersåsdetstørsterefleksresponsvedheeloff (43). Påfigur5sesEMGaktivitetafm.soleus(SOL)ogm.tibialisanterior(TA)(29).Hvoraktiviteti SOLprimærtsesvedfoot-flat,hvorstimuleringsområdetharmindrebetydning.ITAses primærtaktivitetundermid-swingellervedstimuleringisvangen(29). Figur"4:"Kinematisk"respons"fordelt"på"ankel,"knæ"og"hofte"leddet,"ved"stimulering"forskellige"steder"under" fodfladen"og"ved"forskellige"faser"i"gangen."(29)"" Forapopleksipatienter,sommanglerankeldorsal-,knæoghoftefleksionvildetderforvære optimaltatstimulereefterheeloffogindenheelcontact,dadettegiverminimalaktiveringaf soleusogmaksimalkinematiskresponsmodnetopankeldorsal-,knæoghoftefleksion. Side16af53

17 Figur"5:"Her"ses"EMG"aktivitet"af"m."soleus"og"TA."TA"responset"er"meget"tydeligt"ved" stimuliering"i"svangen"og"midxswing."ligeledes"ses"det"at"det"største"soleus(sol)"udslag"ved" svingfasen"og"efter"heelxcontact"(37)." Opmærksomhed33 Afværgerefleksenkanblivefaciliteretellerinhiberetfrahøjereniveauerinervesystemet (17,45,46).Forskningviserderforatreflekserikkeersåstereotyp,somførantaget,menkan påvirkespåfleremåderogkanpåvirkesgennemkonvergensiinterneuronerne(46). OpmærksomhedreguleresafhøjereafsnitafCNSogpåvirkerlaverehierarkiskegreneafCNS (17,45,46). Opmærksomhedopdelesifokuseringogdistrahering,somderskelnesmellemilitteraturen (30,31,45 47).Fokusdefineressomnårenpersonsopmærksomhedpåstimuliøges(31,47), mensdistraheringdefineressomnårenpersonsopmærksomhedpåstimulinedsættes. (17,31,45).Distraheringogfokuserderforikkealtellerinteteffekter,menkanderimodvære tilstedeiforskelliggrad. Deterderformuligtathavefokuspåstimuli,menfokuskanøgesvedatøgeopmærksomheden pådetsmertefuldestimulivedatadvareometkraftigtsmertefuldtstimuli(48). Deterderudovermuligtatværedistraheretvedatfokuserepåetvideoklipellerenmatematisk opgave,foratfjerneopmærksomhedfraetstimuli(47,49).omdisseforskelligeopgaverhar forskelligtoutputerikkeundersøgt. Fokuseringpåstimulimenesprimærtathaveeninhiberendepåvirkningpåafværgerefleksen (31).Afværgereflekseninhiberesgrundetenindreudskillelseafopioider,derpåvirkerspinalog hjerneniveau.påsammemådekanfokuspåstimuligiveautonomresponsiformaføgethjerte- ogåndedrætsfrekvens(31,47). Side17af53

18 Willeret"al.(50)hari1979vist,hvordanenmatematiskopgave,hvorraskeforsøgspersoneri siddendeposition,skulletrække3fra200kontinuerligt,kunnepåvirkeafværgerefleksen. Refleksresponsetogsmerteopfattelsenafafværgerefleksenblevinhiberet.Samtidigvistedet,at refleksresponsetblevfaciliteretafenforventningomkraftigsmerte,altsåfokuspåstimuli. Terkelsenet"al.(49)hari2004vistatrefleksresponsetikkeblevpåvirketafendistraherende matematiskopgave.dettegjordesiggældendeselvomsmerteopfattelsenblevnedsat.fokuspå kommenderefleksresponspåvirkedehellerikkeafværgerefleksen.lignenderesultaterervistaf Dowmanet"al.(51)i2001. Resultaterneerderforikkeentydige,hvilketkanskyldesdemetodiskeforskelleiforsøgene, hvordistraheringogfokuseringsikresmedforskelligemetodisketilgange. Deterderforikkeenighedomhvordanafværgerefleksenpåvirkesiforholdtil opmærksomheden(47,49 51). Derudovererdetikkepåvist,hvordanopmærksomhedenpåvirkerafværgerefleksenigående tilstand. Derfindesflereandreforskelligedistraheringsopgaver,somkananvendesogtestes(SebilagB). Opmærksomhedenkaninddelesiflereniveauerogdeterikkeundersøgthvordanforskellige niveauerafopmærksomhedpåvirkerafværgerefleksen(52).indenfordisseniveauerfindesto hovedgrupperimplicitte-ogeksplicitteopgaver.matematiskeopgaverbetragtesfxsom eksplicitte,hvilkekræverstorkortikalaktiveringogmedførerengenerelstorkognitiv belastning.gangkanimodsætningbetragtessomenimplicitopgave,idetderherertaleomen mereautomatiseretogubevistopgaveudendecideretformål(52)& Deterderforrelevantatundersøgedenneproblemstillingmedhenblikpå,atdetteerrelevant grundforskning.resultaternekandannebaggrundforforskning,hvoranvendelsenaffeti rehabiliteringenerifokus.idagbrugesfet,hvorpatientererfuldtopmærksommei træningssessionerne(19).resultaternekanmuligvisføretilforskelligeanvendelsesmuligheder affetikliniskpraksis,altefterhvordanopmærksomhedenpåvirkerafværgerefleksen. Formåletmedrapportenerderfor,atundersøgeomforskelligeniveauerafopmærksomhed påvirkerrefleksresponsetafafværgerefleksenigåendetilstand. Side18af53

19 5 Problemformulering* Hvilkenpåvirkningvilforskelligeniveauerafopmærksomhed,haveforafværgerefleksens responsigåendetilstand? 5.1 Begrebsafklaring* Påvirkningafforskelligeniveauer: Forståssomforsøgskonditioner,derhartilformålatændrefokuspåstimuli. Afværgerefleksen Enfysiologiskrefleks,derflytterunderekstremitetenfradetsmertegivendestimuli underfodfladen. Respons Kvantificerbartoutputpåratio/intervalskala. 5.2 Problemafgrænsning* Foratimødekommeproblemformuleringen,blevenforsøgsprotokolsammensat,som indbefattedesmerteforsøgpågangbånd,medraskeforsøgspersoner.udfradennevilledetblive vurderethvorvidtopmærksomhedenpåvirkedeafværgerefleksen. Idetteprojektarbejdeforetagesforsøgpågangbåndmedraskeforsøgspersoner,somer studerendeelleransattepåaalborguniversitet. * Side19af53

20 6 Metode* I"det"følgende"afsnit"beskrives"valget"af"den"kvantitative"tilgang"til"projektet,"som"metode"til" besvarelse"af"problemformulering."ydermere"præsenteres"valget"af"forsøgspersoner,"konditioner," beskrivelse"af"forsøget,"forsøgsprocedure,"behandling"af"data"og"statistisk"metode." " 6.1 Kvantitativ*forskning* Udfraproblemformuleringenønskesdetatundersøgeskausalitetenmellemafværgerefleksen ogopmærksomhed.opmærksomhedenvardenuafhængigevariabel,somblevpåvirketgennem firekonditioner(53). Projektetvaropbyggetsometforsøgmedraskeforsøgspersoner,hvorinterventionenindebar påvirkningafopmærksomheden(54). Forsøgetvaretrepeatedmeasure(RM)design,hvorrækkefølgenafkonditionernevar randomiseret(55).ietrm-studieerdetvigtigt,atderikkeernogencarry-overeffektmellem hverkondition.dettesikredeatudgangspunktetvarensforalleforsøgspersoner,såledesatder varetfællesudgangspunktfordataindsamling. Konditionernevardesignetsåledesatdeikkehavdeindflydelsepåhinanden,foratminimere carry-overeffektenmellemhverkondition(56). Foratminimereeneventuelcarry-overeffekt,blevkonditionernerandomiseretforhver forsøgsperson.detteblevgjortforatsikre,ateneventuelcarry-overeffektikkeblev akkumuleret,iresultatetfraenellerflerekonditioner(57). Randomiseringsrækkefølgenblevmanueltdannetvedatdele,de24muligekombinationer,opi seksblokkeaf4x4rækkerogkolonner.dettesikredefrekvensenaf konditionernei1.-4.kolonne,varensforhver4.forsøgsperson.etudsnitfra randomiseringsrækkefølgekansesitabel1.deseksblokkeblevtilfældigt sammensattildenfuldstændigrandomiseringsrækkefølge,derkansesi bilagc. Iforsøgetdeltoghverforsøgspersonifireseparatekonditioner,hvordevar deresegenkontrolforhverkondition.dettesikrede,atderikkeskulletages højdefordenvariation,dervilleværehvisforsøgetvaropdeltienkontrol- oginterventionsgruppe.dettevareneffektivmådetilatmålevariationen forhverenkeltforsøgsperson. Konditions** rækkefølge* ForsøgsH* person* ML3 GG3 SI3 SV3 1* GG3 SI3 SV3 ML3 2* SI3 SV3 ML3 GG3 3* SV3 ML3 GG3 SI3 4* ML3 SV3 SI3 GG3 5* GG3 ML3 SV3 SI3 6* SI3 GG3 ML3 SV3 7* SV3 SI3 GG3 ML3 8* Tabel"1:"Hver"kondition"var"tilstede"én" gang"i"hver"kolonne"og"række,"i"hver" blok,"hvor"hver"række"var"en" forsøgsperson." Side20af53

21 Interventionenforegikisammelaboratorie,medsammeforsøgssetuptilhvertforsøg.Forsøget foregikomformiddagenelleromeftermiddagen(53).detefterfølgendeafsnitdannede baggrundfordemetoder,somblevanvendtiforsøgsprotokollen(sebilagd). 6.2 Konditioner* Forsøgetvaropbyggetaffirekonditioner,sompåvirkedeopmærksomhedenpåhversinmåde: - Fokuspåmentaltask - Fokuspågang - Fokuspåstimuli - Fokuspåselvstimulering Dissefirekonditionerrepræsenteredeforskelligeniveauerafopmærksomheden.Defire konditionervarvalgtsåledesatgradenafopmærksomhedgradueres. Fokus&på&mental&task&(ML)& Underforsøgetblevenmentaltaskbrugt.Dennekonditionvarvalgt,dadetantages,at forsøgspersonenidennekonditionvillehavemindstopmærksomhedpåstimuli(48,49). Detvarikkeafklarethvilkenmentaltask,derskullebrugesiforsøget,derforblevflere forskelligementaltasksafprøvetipilotforsøget(sebilage). Fokus&på&gang&(GG)& Idennekonditionskulleforsøgspersonengånormaltpågangbåndetogholdefokuspådette.Det varantaget,atforsøgspersonenidennekonditionhavdemereopmærksomhedpåstimuli,end konditionenmentaltask.dennekonditionblevvalgtdapatienteripraksis,harmegetfokuspå gangforatsikrekvalitetideresbevægelser,ietfetrehabiliteringsforløb.deterdogvanskeligt atfåraskemenneskertilathavesammefokuspågang,somgangbesværetmennesker.detblev derfortestetipilotforsøget,omdetvarmuligtatsikrefokuspågangvedforskelligeopgaver(se bilage). Fokuspågang,blevbrugtsomreferenceiforholdtildeandrekonditioner,idetdetantagesat dennekonditionerdenmestneutrale. Fokus&på&stimuli&(SI)& Dennekonditionindebaratforsøgspersonenblevinformeretom,hvornårderblevstimuleret. Informationenvarmundtlig,ogdenforsøgsansvarligetaltenedfra3,hvorefterstimuliblev givet.idennekonditionvarantagelsen,atforsøgspersonenhavdemereopmærksomhedpå stimuliendikonditionerne,fokuspåmentaltaskogfokuspågang.daforsøgspersonenfik fortalthvornårstimulikom(sebilagd). Side21af53

22 & Fokus&på&selvstimulering&(SV)& Forsøgspersonenbestemteselvihvilketskridtderblevstimuleret.Dervartoregler,somskulle overholdes: 1. Derskulletrykkespåstimuleringsknappenvedheelcontact,hvorefterderblev stimuleretefterheeloff.detteblevvalgtforatsikreatselvudløsningenforegikkorrekt. 2. Dervarminimum15sekundersintervalmellemhverstimulering,foratundgå habituering. Idennekonditionhavdeforsøgspersonenselvkontroloverhvilketskridt,derskullegives stimuli.detantagesatopmærksomhedenidennekonditionvarmestrettetmodstimuli(se bilage).denneformforkontrolafstimuleringanvendesiandrefesrehabiliteringsteknologier, hvorpatientenselvkontrollererstimuleringstidspunktet(58).konditionenblevderfor inkluderetforatundersøgeomhvordandennebrugerkontrollerettilgang,påvirkede afværgerefleksen. 6.3 Forsøgspersoner* Inklusionskriterierneforforsøgspersonernevar,atdeskulleværeraske,mellem18og60år, kunnetaleogforstådanskmedbasalematematiskefærdigheder. Personersomhavdeindopereretmetaliunderbenene,pacemaker,cochlearimplantateller lignendeelektriskapparaturindopereretellervargravideblevekskluderet.samtidigtvardet vigtigt,atforsøgspersonerneikkehavdeenpsykisksygdomellerhavdetidligere tilbagevendendeellerkroniskesmertegivendemuskuloskeletalesygdomme. Påforsøgsdagenmåtteforsøgspersonenikkehavesårellerbeskadigethudpåunderbenene, ellerhaveudførthårdtfysiskaktivitetdagenfør. Forsøgspersonerneblevrekrutteret,gennemeninformationsmailsendtudtilallestuderende, påinstitutformedicinogsundhedsteknologipåaalborguniversitet.informationsmailen indeholdteenbeskrivelseafformåletmedforsøget,beskrivelseafforsøget,inklusions-og eksklusionskriterierogkontaktinformationer.nårenmuligforsøgspersonresponderedepå informationsmailen,blevdersendtyderligereskriftliginformationomkringforsøgetogderes rettighedersomforsøgsperson(sebilagf).alleforsøgspersoner,somvalgteatdeltage,skulle underskriveensamtykkeerklæring(sebilagg).alleforsøgblevudførtioverensstemmelsemed HelsinkiDeklarationen(SebilagH)(59). Side22af53

23 6.4 Forsøg* Stimulering3af3afværgerefleksen3 Tiludløsningafafværgerefleksenblevderbrugtelektriskstimulering.Udgangspunktetvaret impulstogmedfemimpulsermedenvarighedpå1ms(30 32).Iforsøgetvalgtesenfrekvenspå 200Hzforatminimererisikoenforpåvirkningaf,desensoriskenerversabsolutteogrelative refraktærperioder(31).stimuleringblevgivet10msefterheeloffogvarstyretafenhælkontakt (FSR,LuSense,PS3,Standard174)(10,11,44). Derblevanvendttotyperafelektrodertilstimulation;stimulationselektroden(Ambu Neuroline700)ogreferenceelektrodenpå7,5cmx10cm(AxelgaardmanufactoringCo.,Ltd PALSPlatinummodel895340)(60,61).Stimulationselektrodenblevunderalleforsøgpåsatdet sammestedisvangenpåfoden,detteervistpåfigur6.&derblevanvendtnoxitestelectrical Stimulator,somstimulator(62). Hverforsøgspersonfikidentificeretenindividuelsmertetærskel(PThr)siddendeienstol,ved brugaftrappemetoden(63).udfradenneblevdetsubjektivtvurderet,hvormegetde forsøgsansvarligekunneøgeintensitetafdenelektriskestimulering(sebilagd). Reflekstærskelenblevefterfølgendeidentificeretvedatøgeintensitetenafstimulimed1mA, indtilenstabilrefleksblevfundet. Etrefleksresponsblevdefineret,somværendeEMGaktivitetiintervallet0-300msefter stimulering(10).forsøgspersonervidsteikkehvornårdeblevstimuleret. Etstabiltrefleksresponsblevdefineretsomrefleksresponsiminimum4udaf5stimuleringer. Itilfældeaf,atrefleksresponsetikkekunneidentificeresblevstimuleringselektrodenflyttet,for atsikreatelektrodenstimuleredeidetrigtigerrf(29). Figur"6:"EMG"respons"målt"på"TA"på"fem"stimuleringsområder."Til"forsøget"er"brugt"stimuleringspunkt"3."(29)" Forsøgspersonerneblevløbendespurgtunderstimuleringomsmertenskarakterogintensitet. Svaromsmertenskarakterblevbrugttilatidentificere,omstimuleringselektrodenramte Side23af53

24 sensoriskenervebanerfraandreområderifoden.smertenskulleværestikkende,prikkende ellerskarpfradetområde,hvorelektrodenvarplaceret(33). Svaromsmertensintensitetblevbrugttilatvurdere,omforsøgspersonervaristandtilat fuldførerforsøget,meddengivnestimuleringsintensitet. Underforsøgetblevderikkeblivetagethensyntil,omstimuleringselektrodensadpå forsøgspersonensdominanteellernon-dominateben.dervarikkefundetevidensforatdette havdebetydningforafværgerefleksen(30 32,43,44,64).Derforblevdetvenstrebenbrugtunder forsøgetpåalleforsøgspersoner,dadettevardenpraktiskmestanvendeligeløsning,iforholdtil forsøgsopstillingen. Foratminimererisikoenforhabitueringblevetinterstimuliintervalpåminimum15sekunder brugt.detteintervalnedsatterisikoenforhabituationafafværgerefleksen(31).endvidere skabtedetteenmulighedfor,atspørgeforsøgspersonenomsmertenskarakterunder identificeringenafpthr. Variationenafinterstimuliintervalletminimeredederudoverrisikoenforhabituering.Dettevar enmereeffektivmetodetilatundgåhabituering,endatøgeintensitetenafstimuleringen (65,66). Underforsøgetskulleforsøgspersonernegåpåetgangbånd.Derfindeshovedsageligto forskelligeganghastighedsprocedurer. Idenenestandardiseresganghastighedentilenfasthastighedforalleforsøgspersoner (43,44,64).Idenandenprocedurevælgerforsøgspersonenselvderesnormaleganghastighed (14,67).Gangbåndetblevunderforsøgetindstillettilenfasthastighedpå3km/t.Dettevar tidligeresetilignedestudier,samtidigtmedhastighedensvareredetilengennemsnitlig hastighedforapopleksipatienter.(25). Detblevafprøvetipilotforsøgethvorvidtraskemenneskerkunnegånaturligtmeddennelave hastighed,udendetpåvirkedederesfokus.dervarrisikoforatforsøgspersonenvillekedesig, damenneskerharforskelligtnaturligtgangtempo(23,24) Måling3af3afværgerefleksen3 TilforsøgsopstillingenblevsoftwarenWirexbrugt(Wirex14_EGS_2014_V06,udvikletpå AalborgUniversitet)tilmonitoreringogopsamlingafdatafragoniometreogEMG.Derblev opsamletdataitidsintervalletfiresekunderførogtresekunderefterstimulering.dettevar Side24af53

25 styretafhælkontakten.programmetblevyderligerebrugttilatindstilleintensitetenafstimuli, kalibreringafgoniometreoghælkontakten. IforsøgetblevderoptagetEMGmålingerfraTA.VedatmåleEMGpåTA,blevmulighedenfor aflæsningafmuskelresponsøget,damusklenvarmindrekompliceretatforetagemålingerfra (15,66).Tilforsøgetblevtreelektroderanvendt(Ambu Neuroline720),somblevpåsat muskelbugenaftaienbipolarkonfigurationmedreferenceelektrodenimidten(34). ForstærkningafEMGsignaletblevindividueltindstillettilhverforsøgsperson.Forsøgspersonen blevbedtomatudføreenmaksimalvoluntærkontraktionafta,hvorefteremgforstærkerenog Wirexblevindstilletsådynamicrangepassedetildataoutput(34). Samplingsfrekvensenblevvalgt,dadetforventedeelektriskesignalfraTAvillefremkomme mellem10-250hz(68).derforblevdersampletmed1.500hz,danyquistssamplingsteori fortælleratsamplingsfrekvensenminimumskulleværedetdobbelteafbåndbredden(69). Highpassfilteretblevindstillettil10Hz,menslowpassfilteretblevindstillettil500Hz,således atsignaletikkeblevskåret.forsøgsopstillingenervistpåfigur7. Iforsøgetblevgoniometrebrugttilatmåledetkinematiskerespons,afudløsningenaf afværgerefleksen.goniometreblevpåsatlateraltpåknæ-oghofteledet(biometricsltd,type SG150,Gwent,UK)oglateraltpåankelledet(BiometricsLtd,typeSG110/A,Gwent, UK)(10,29,36).Hvertgoniometerblevkalibrerettil0 og90,enkeltvispåhverforsøgsdagmed enfejlmarginpå±2. Placeringafgoniometrepåhvertledskulleudføresmedstorsikkerhed,såledesatdatafra goniometerkunnesammenlignespåtværsafforsøgspersoner(sebilagi)(14).goniometerdata blevligeledessampletmed1.500hz. Iforsøgetblevenhælkontaktanvendt,tilatudløsestimulering.Hælkontaktenvirkedesomen on/offkontakt,somvaronnårhælenhavdekontaktmedunderlaget(70).hælkontaktenblev påsatundervenstrehælmedtape.hælkontaktenblevkalibreretiwirexpåhverforsøgsdag,og underhvertforsøgblevkontaktenløbendemonitoreretiwirex.detteforatsikreat hælkontaktenvirkedekonsekvent,dadenneangavstarttidspunktetfordataindsamlingenog feedbacktilstimulatoren,såledesderblevgivetstimuli10msefterheeloff. Side25af53

26 Figur"7:"Forsøgsopstilling"X"EMG"forstærker,"goniometer"forstærker"og"stimulator." UnderforsøgetmonitorerededeforsøgsansvarligeløbendedatafraEMG,goniometerog hælkontakt,iwirex,foratundgåfejlmålinger. Udløsningafstimuleringblevsikretvedatobserverestimulatorboksforstimuleringssignal. 6.5 Pilotforsøg* Formål3 Formåletmedpilotforsøgetvarattesteomdenteoretiskeopsætningkunnerealiseresipraksis. Derskullestiftesbekendtskabmeddetforskelligeudstyr,såenprotokolkunneudfærdigestil detprimæreforsøg(sebilagjogk).heleforsøgsopsætningenblevgennemgået,foratteste tidsperspektivet,samthvormangeforsøgsansvarligeforsøgetkrævede. Samtidigtskulledetafprøves,hvilketypeafmentaltaskderskulleanvendes,oghvordandetvar muligtatholdefokuspågang Metode3 Ipilotforsøgetblevopsætningen,beskrevettidligere,afprøvet.Deforsøgsansvarligefik forskelligeroller,hvorenhavdeløbendekontakttilforsøgspersonen,mensenandenhavde fokuspåsystemopsætningiwirexherunderjusteringogkalibrering.densidstehavdeen observerenderolleforatsikreataltforegikefterprotokollen. Forsøgetblevgennemgåetefterpilotprotokollen(SebilagE). Metodenhvorpåmentaltaskogfokuspågangblevafprøvet,erbeskrevetnedenfor. Mental&tasks& Derblevtestettreforskelligementaleopgaver.Enhvorforsøgspersonenskullesigenavnepå dyr(sebilage),indtildervargivet11stimuleringer.hvisforsøgspersonenløbtør,fikhan/hun etnytbogstav. Side26af53

27 Denandenopgave,derblevtestet,varPASAThvorforsøgspersonenblevinstrueretiatlæggede sidstetotalsammen,somdehørte.derblevsagtetnyttalhver3.sekund.forsøgspersonen skullesvarepåregnestykket2+3ogforsøgspersonenfiketnyttal5,hvorefterdeskullesvarepå 3+5.Dettefortsatteindtildervargivet11stimuleringer. Dentredjeopgave,somblevtestet,varatforsøgspersonenskulletrækkeettalfra500 kontinuerligtindtildervargivet11stimuleringer.derblevtestetmedhenholdsvisattrække3 og7fra500(sebilage). Detskullevurdereshvilkenen,somvarmestdistraherendeforforsøgspersonerneoghvilken en,derkrævedemindstinvolveringafdeforsøgsansvarlige. Fokus&på&gang& Denoprindeligetankemeddennekondition,varatforsøgspersonenskullehavefokuspåsin gang.forsøgspersonenhavdeherfokuspåatfølgeengangrytme,fastlagtafde forsøgsansvarlige. Enandenvariation,somblevtestet,varatforsøgspersonengikogfikverbalguidningafen forsøgsansvarlig.fokusblevrettetmod,atforsøgspersonenskullemærkeogfornemme fornemmelsenafgangbåndetpåfodsålerneoghvordandeforskelligeledibenetføltesunder gangen(sebilage). Detskullevurderesomopgavengavmestfokuspågang Konklusion3 Detkunnekonkluderes,atderunderforsøgetkunvarbehovfortoforsøgsansvarlige.Dogblev alleprojektgruppenstrepersonertrænettil,atkunnevaretagealleforsøgetsforskellige procedurer. Varighedenafforsøgetvar1,5-2timer. Detbleviprojektgruppenvurderetatdenmentaleopgave,somvarmestudfordrendesamt krævedemindstinvolveringfradeforsøgsansvarlige,varatforsøgspersonenskulletrække7fra 500kontinuerligt.Denneopgavevarderudovernemmestatstandardisere,ogforsøgspersonen varheletidenbeskæftiget. Efterafprøvningafverbalguidefraforsøgsansvarligundergang,kunnedetkonkluderesatdette ikkeskulleanvendesidetvidereforsøg.detblevvurderet,atdetikkevarmuligt,atfåenrask forsøgspersontilathavedenønskedefokuspåsingang.opgavernegavmeredistraheringend fokuspågang.detblevderforvalgt,atinstruereforsøgspersoneniatgånormaltoghavefokus pågang. Side27af53

28 Detblevderudoverobserveret,atdervarenfejliudløsningenafstimulering,hvorderikkeblev stimuleretselvomsoftwarenblevbedtomdette.dettesketeoftestved2.stimulering,ogdet blevderforvalgtatderblevstimuleret14gangeunder1.konditon,og11vedderesterende konditioner.ottestimuleringerskullebrugesidatabehandlingen.dettegavderforenbufferpå trestimuleringervedhverkondition Sample3size3beregning3 Analyseafdatafrapilotforsøgetkunnehaveværetanvendttilensamplesizeberegning.Dette vardogikkemuligtgrundetkompleksitetenafdenneberegningveddetteforsøgsdesign,sati forholdtiltidsrammenforprojektet. 6.6 Forsøgsprocedure* Efterintroduktiontilforsøgetogunderskrevetsamtykkeblevforsøgspersonenplaceretienstol ishortsogbarebenogfødder.venstrebenogfodblevklargjortvedatbarbereogafspritte områderne,hvorelektroderskulleplaceres.herefterblevtreelektroderpåsatmuskelbugenaf TA,medenafstandpåminimum2mm,hvordenmidtersteelektrodevirkedesomreference elektrode.stimulielektrodenblevpåsatunderfodenmedreferenceelektrodeplaceretdorsaltpå fodryggen.hælkontaktenblevpåsatiforbindelsemed,atforsøgspersonensfodvarløftetop. Forsøgspersonenblevinstrueretiatfindeenkomfortabelstilling,hvorbenenevarbøjetcirka 90 iknæleddet,hvorefterpthrblevidentificeret. Underdetteblevforsøgspersoneninstruereti,atforklareomstimuleringensintensitetog karakter(sebilagd). EfterfundafPThr,skullereflekstærsklenidentificeres.Derforblevforsøgspersonenbedtomat slappeafogikkesigenoget,medmindresmerteniforbindelsemedstimulivarforsmertefuldt.i tilfældeafatafværgerefleksenikkekunnefindesveddeforventedeintensiteter,blev forsøgspersonenbedtomatlegeendistraherendeleg.dennelegkunnebeståafatnævnenavne påstateriusaellerhovedstæderibestemtelande. Herefterblevforsøgspersonenbedtomattrædeoppågangbåndet.Herblevderpåsat goniometrepåankelled,knæledoghofteled(sefigur8).forsøgspersonenblevinformeretomat deskulleblivegåendeindtilforsøgetvarslut,medmindredeblevutilpasseellerdersketeandet uforudset.forsøgspersonengikherefterfemminutterpågangbåndetforatvendesigtil hastighedenpå3km/t.forsøgsopstillingenkansespåfigur8. Side28af53

29 Efterdefemminuttervargået,modtogforsøgspersonentrestimulationerforatvendesigtil stimuliundergang.forsøgspersonenfikinformationomkringdenførstekonditionudaffire. Derblevikkegivetinformationomkringrækkefølgenafkonditioner.Herefterbegyndesforsøget meddefirekonditioner;ml,gg,siogsv(sebilagd). Mellemhverkonditionvarenkortpause,hvorforsøgspersonenkunnekommemedspørgsmål, samtfåinformationomdenkommendekondition. UnderforsøgetblevEMG,goniometeroghælkontaktmonitoreretiWirexafden forsøgsansvarlige,somstyreredesoftwaren,mensdenandenforsøgsansvarligeobserverede forsøgspersonenognotereredefremgangeniforsøgetpåetstudypaper,såledesatalle stimuleringerblevdokumenteret,hvisderskulleværesketifejlisoftwaren(sebilagj). Figur"8:"Forsøgsopstilling"X"Placering"af"knægoniometer,"ankelgoniometer"og"EMG"elektroder"på"TA."Forsøgsperson" under"gang"m."monitorering." Side29af53

30 6.7 Databehandling* Datafra15forsøgspersonerindgikidatabehandling.Undervejsblevtoforsøgspersoneroget enkeltdatasætekskluderet,somkansesitabel2. 18 Antaltilmeldteforsøgspersoner 17 Enforsøgspersonekskluderetpåbaggrundaf eksklusionskriterier 16 Underforsøgblevenforsøgspersonekskluderet pga.manglenderesleksrespons 15 Datasættetfraenforsøgspersonekskluderet,da normaltgangmønsterikkeblevopretholdt 15 Antalforsøgspersonerbrugttildatabehandling Tabel"2:"Flowchart"over"ekskludering"af"datasæt"og"forsøgspersoner." Databehandlingblevudførtpåstimuleringsskridtetogkontrolskridtet.Skridtetnetopfør stimuleringskridtblevbrugtsomkontrolskridt,dadetantages,atdetteskridtvardetmest valideatsammenlignestimuleringsskridtetmed. TilatbehandledatablevførstMatlabv/R2014abrugt.Alleværdierblevfundetmedscripts(Se bilagl)ogderefterplottetoggennemsetmanuelt(sefigur9),foratsikrederigtigeværdierblev brugt. Mediirnotchfilterblev50HzstøjfjernetfraEMGdata.Iirnotchfiltereretdigitaltandenorden filter,dereffektivtkanfjerne50hzstøjfradatasættene(71).detforventesikkeathavestor betydningdaemgdataforventesathavebetydeligstørreamplitude,menkanhavebetydning nårtavariafslappettilstand. AnalysevinduetforEMGdatavarvalgtsom60-300msefterheeloff.Derforblevheelofffrade toskridtlokaliseret. Førstblevheeloffafstimuleringsskridtetidentificeretvedatlokalisere,hvornårhælkontakten var<0,1,mellemsample ihvertdatasæt.derefterkunneheelcontacti stimuleringsskridtetidentificeresvedatlokaliserehvornårhælkontaktenvar>0,1fra1.sample tilheeloffsample.herefterkunneheeloffidentificeresvedatlokaliserehvornårhælkontakten var<0,1fra1.sampletilheelcontactafstimuleringsskridtet. Side30af53

31 Herefterblevtidenmellemheeloffogstimuliberegnet,dastimuleringenstartedevedsample " Dernæstblevrootmeansquare(RMS)afEMGværdier60-300msefterstimuleringstidspunktet forhvertdatasætudtrukket(sefigur9).rmsværdiafsammeintervalefterheeloffi kontrolskridtetblevogsåudtrukket.hastighedenforstimuleringafensansecelle,isvangen,til efferentsignalforafværgerefleksenernåettaer50-80ms.ianalysevindueforventesdetat kunneaflæsebåderiiogriiirefleksrespons(31,50). VedathaveEMGdatafrabeggeskridtkunnerefleksresponsetisoleresvedattrækkedeto værdierfrahinanden. Ihvertdatasætblevdesidsteottefejlfriedatasætbrugt,foratundgådatahvorstartlerefleksen påvirkederesponset(33). EMGdatablevnormaliseretmedRMSafallekontrolskridtfrasamtligekonditioner,forhver enkeltforsøgsperson. VedgoniometerdatablevROMdataaffleksionsbevægelsenfrakontrol-ogstimuleringskridt brugt.detteblevvalgtfremfordataanalyseudframinimumogmaksimumsværdier,darom gavetudtrykforbevægelsenundergang(sefigur10).detblevvalgtatanalyseredatafraknæ- oghoftegoniometer,dadetharvistsigforomfattende,iforholdtiltidsperspektivetidette projekt,atanalyseredatafraankelgoniometer. Figur"9:"Oversigt"over"analysevinduer."De"blå"søjler"er"data"fra"hælkontakten,"hvor"heel"off"er"markeret" med"en"lilla"markør."heel"contact"er"markeret"med"en"grøn"markering."de"sorte"søjler"angiver" vinduerne"60x300"ms"efter"stimuli"for"hhv."kontrol"skridt"og"stimuleringsskridt." Analysevinduetforhoftedataerfraheelofftilheelcontactikontrologstimuleringsskridtet. Mellemheeloffogheelcontactblevminimumsværdienogmaksimumsværdienfundet.Vedat Side31af53

32 trækkeminimumsværdienframaksimumsværdienblevromfundet.vedattrækkeromaf kontrolskridtet,fraromafstimuleringsskridtetblevrefleksresponsetisoleret. Analysevinduetformaksimalknæfleksionvarfraheelofftilheelcontact. Analysevinduetforminimumsværdienafknæfleksion,varmellemdenmaksimaleknæfleksion og250samplesførheeloff,daderinogledatasætblevfundetknæfleksionførheeloff.dette blevudførtpåkontrol-ogstimuleringsskridt. VedattrækkeminimumsværdienframaksimumsværdienblevROMfundet.VedattrækkeROM afkontrolskridtet,fraromafstimuleringsskridtetblevrefleksresponsetisoleret. DatablevoverførttilSPSSv/22,hvordetblevanvendttilstatistisketest. Figur"10:"ROM"data"fra"kontrol"skridt"og"stimuleringsskridt,"fra"et"stimuli"fra"en"forsøgsperson."Her"er" vidst"data"fra"hofte"goniometer." * Side32af53

PULS Den vildeste sveder

PULS Den vildeste sveder PULS Den vildeste sveder ChristinaHaslundJungersen JonasBreumHerlev LeneMøllerChristensen NadiaTindPedersen NicklasHackenbergAndersen Vejleder:StellaKræmer Folkesundhedsvidenskab 2.Semester AalborgUniversitet

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! ! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning! !! SUNDE! SKRALDEMÆND!! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!! SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden (Projekt33:2014:03/20140016513! SofieLund&HenrietteJensen KræftensBekæmpelse SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden

Læs mere

RÅDETSFÆLLESHOLDIG2008/.../FUSP. omfællesreglerforkontrol medeksportafmilitærteknologiog9udstyr

RÅDETSFÆLLESHOLDIG2008/.../FUSP. omfællesreglerforkontrol medeksportafmilitærteknologiog9udstyr ConseilUE PUBLIC RÅDETSFÆLLESHOLDIG2008/.../FUSP af omfællesreglerforkontrol medeksportafmilitærteknologiog9udstyr RÅDETFORDENEUROPÆISKEUNIONHAR underhenvisningtiltraktatenomdeneuropæiskeunion,særligartikel15,

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Reetablering af afværgerefleksen som følge af dishabituation ved elektrisk stimulering under foden

Reetablering af afværgerefleksen som følge af dishabituation ved elektrisk stimulering under foden Reetablering af afværgerefleksen som følge af dishabituation ved elektrisk stimulering under foden Eksperimentel udvikling af klinisk viden Aalborg Universitet Kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi,

Læs mere

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT!

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT! OPFATTELSERAF EMPOWERMENTVIASUNDHEDS3IT "en"teknoantropologisk"undersøgelse"af"borgeres"udbytte"af" adgang"til"personlige"sundhedsdata"via"sundhed.dk" " " " Teknoantropologisk.kandidatspeciale.fra.Aalborg.Universitet.

Læs mere

Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP

Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP Hvilke forventninger har du til dette kursus? (Summemøde) Brug 2-3 minutter på at hilse på din side m/k og fortæl kort hinanden om jeres forventninger til dette

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Introduktion til international økonomi. Produktion og indkomst. Husholdninger og virksomheder. Danmarks handel og Konkurrenceevne

Introduktion til international økonomi. Produktion og indkomst. Husholdninger og virksomheder. Danmarks handel og Konkurrenceevne Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX International

Læs mere

Gangmønstret hos patienter med ekstern springhofte

Gangmønstret hos patienter med ekstern springhofte Gangmønstret hos patienter med ekstern springhofte Jacobsen JS 1, Kersting UG 2, Thorborg K 3, Ulrich-Vinther M 4, Søballe K 4, Rathleff MS 5 1 Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse

Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse School&of&Medicine&and&Health& FredrikBajersVej7 9000Aalborg Telefon99409940 http://hst.aau.dk Titel:Seksuelrisikoadfærdblandtdanske unge

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Trening/kamptider kunstgress 2014

Trening/kamptider kunstgress 2014 36 1. september 2. september 3. september 4. september 5. september 6. september 7. september A-lag G16 G15 37 8. september 9. september 10. september 11. september 12. september 13. september 14. september

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest(

Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest( Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest( Bachelorprojekt( Modul(14(>(Hold(12A( (Fysioterapeutuddannelsen(>(UC(Syddanmark(Esbjerg( Metode(vejleder:HeleneFuglsang+Damgaard

Læs mere

Sange. På nedenstående adresse kan man finde sange til mange lejligheder. http://www.festsange.dk/ mel.: Ensom dame...

Sange. På nedenstående adresse kan man finde sange til mange lejligheder. http://www.festsange.dk/ mel.: Ensom dame... Sange På nedenstående adresse kan man finde sange til mange lejligheder. http://www.festsange.dk/ Lørdag d.31. februar 2012 Lørdag d.31. februar 2012 Vennerne side 2 side 3 Vennerne Bagside Forside Lørdag

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser(

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( "hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien? Specialeafhandlingaf KasperHaahrLeth Titel:'Fødevarermedbeskyttedebetegnelser hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien?'

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

Socialisering, tilvænning eller træning?

Socialisering, tilvænning eller træning? Tilvænning Socialisering Socialisering, tilvænning eller træning? Træning Dorte Bratbo Sørensen Associate Professor, DVM, PhD Section of Experimental Animal Models Dorte Bratbo Sørensen/ Dyreforsøgstilsynets

Læs mere

Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund P0 2

Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund P0 2 Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund P0 2 Rapport skrivning Formål med rapporten Formålet med rapporterne er at formidle information fra projektgruppen til en bestemt målgruppe. Rapportens

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

Respondenter Procent 4. semester ,0% 6. semester 0 0,0% 8. semester 0 0,0% I alt ,0%

Respondenter Procent 4. semester ,0% 6. semester 0 0,0% 8. semester 0 0,0% I alt ,0% Semester: 4. semester 2010 4. semester 11 100,0% 6. semester 0 0,0% 8. semester 0 0,0% Evaluering af modul 9: Makroøkonomi 2: monetær makroøkonomisk teori og politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Evalueringsrapport for medicinstudiet E2013 og F2014

Evalueringsrapport for medicinstudiet E2013 og F2014 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for medicin EVALUERINGSRAPPORT 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Rapport ved Evalueringsrapport

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Formål: Kursets formål er at støtte de studerende i at opfylde målene for projektarbejdets faglighed. Mål: At gøre den studerende i stand til at gennemføre en

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Appendix 1 - Questionnaire for virtual reality system

Appendix 1 - Questionnaire for virtual reality system Appendix Appendix 1 - Questionnaire for virtual reality system Gender: Male Female Age: Instructions: Below are listed 24 statements about the experience of the game. Please indicate how much they fit

Læs mere

Vejledning til specialeaftalemodulet i WEBAROS / DELFI

Vejledning til specialeaftalemodulet i WEBAROS / DELFI Specialeaftalemodul v.2.0 (13-12-2010) 1 Vejledning til specialeaftalemodulet i WEBAROS / DELFI Introduktion Specialeaftalemodulet anvendes til registrering af specialeaftaler og tilmelding af specialer

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOREBYGGENDE BESØG 2006

ÅRSRAPPORT FOREBYGGENDE BESØG 2006 ÅRSRAPPORT FOREBYGGENDE BESØG 2006 ÆLDRE-SUNDHEDSAFDELINGEN VISITATIONSENHEDEN FREDENSBORG- HUMLEBÆK KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forebyggende hjemmebesøg...3 Tilbud om forebyggende hjemmebesøg...3 Revisitation

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, 0105246 Lars Jensen, 0108001 Simon Dietz Fuglsang, 0107087 Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning:

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

Progression i de større skriftlige opgaver: Skrivekompetencer Problem- og opgaveformulering Litteratursøgning Vejledning

Progression i de større skriftlige opgaver: Skrivekompetencer Problem- og opgaveformulering Litteratursøgning Vejledning Progression i de større skriftlige opgaver: Skrivekompetencer Problem- og opgaveformulering Litteratursøgning Vejledning Principper og fokuspunkter: Stilladsering Studieforberedende kompetencer Balance

Læs mere

Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013

Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013 Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013 Projektets hovedbestanddele Hvorfor er projektet startet? Statslige midler på i alt 100 mill. kr. til deling de 5 regioner imellem til

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo MATEMATIK MATEMATIK Problemløsning Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo Albertslund Ungdomsskole Ballonen #1 Introduktion Ungdomsskolens logo er en lysende og langsomt roterende ballon. Det er en

Læs mere

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Produktrapport 7 8 1 16 Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Asbjørn Maigaard Axelsen Hans Toft Hornemann Ditte Maria Buus Nielsen Betina Røge Jensen Terkel Skou Steffensen 4 Projekttitel

Læs mere

Raske ældre bør satse på forebyggende styrketræning

Raske ældre bør satse på forebyggende styrketræning Raske ældre bør satse på forebyggende styrketræning En gruppe ældre forbedrede muskelfunktionen markant efter eksplosiv styrketræning. Evnen til at aktivere musklerne hurtigt er vigtig for at forebygge

Læs mere

guide til store skriftlige opgaver

guide til store skriftlige opgaver gyldendal Mette Kirk Mailand guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO af Mette Kirk Mailand 1. udgave, 1. oplag 2012 2012 Gyldendal A/S, København

Læs mere

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb. Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb!" # #%&'#( )%#* +,(+,(- / 0'" #&- 1 (0* )/'' +," 2#'" 3- )04 5 ' 6#- #)( )!7 88 (,2,4 9':;"* /(,(00 "1 #,#

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

forbindelse*med* patientuddannelse* relateret*til*type*2* diabetes*

forbindelse*med* patientuddannelse* relateret*til*type*2* diabetes* Deltagerfrafald*i* forbindelse*med* patientuddannelse* relateret*til*type*2* diabetes* Dataregistreringogkvalitetsudvikling* * * * * * * * Mette$Daapan$og$Anna$Emilie$Livbjerg Institut*for*Sundhedsvidenskab*og*:teknologi*

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Egnen virksomhed - Carbon Capture

Egnen virksomhed - Carbon Capture Egnen virksomhed - Carbon Capture Emil Hansen Jonas Fardrup Hennecke Mathias Brodersen Simon Paw Dam Bodholt Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 2 Forord Side 3 Indledning Side

Læs mere

Produktrapport BSc02 F2014 B302g Produkt og proces

Produktrapport BSc02 F2014 B302g Produkt og proces Produktrapport BSc02 F2014 B302g Produkt og proces TITELBLAD TITEL TEMA UDDANNELSES INSTITUT UDDANNELSE SEMESTER GRUPPE VEJLEDER BIVEJLEDER PROJEKTPERIODE OPSLAGSTAL ANTAL SIDER ANTAL BILAG Produkt og

Læs mere

Studieretning: Fysisk aktivitet, fitness og sundhedsfremme.

Studieretning: Fysisk aktivitet, fitness og sundhedsfremme. 3. semester Studieretning: Fysisk aktivitet, fitness og sundhedsfremme. F1 og statistik: Niels Ørtenblad (1.kvarter) : halvdelen af studerende på studieretning Fysisk aktivitet, fitness og sundhedsfremme

Læs mere

ÅNDENØDSKORT - FORSIDE

ÅNDENØDSKORT - FORSIDE ÅNDENØDSKORT - FORSIDE ÅNDENØDSKORT - BAGSIDE MIN TJEKLISTE - FORSIDE en fx med en fx med en fx med en fx med en fx med en fx med en fx med en fx med MIN TJEKLISTE - BAGSIDE TJEKLISTE TIL PÅRØRENDE - FORSIDE

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse Masterprojekt Master thesis Tidsmæssig placering af undervisning: September 2016 juni 2017 Tidspunkt for prøve: 12. 16. juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Handelsskolen,

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

VEJLEDNING SCANJOUR 3 4-8

VEJLEDNING SCANJOUR 3 4-8 VEJLEDNING SCANJOUR v.2 UDSØG PERSONSAG og AKTER/DOKUMENTER på PERSONSAG SIDE Forside 1 SCANJOUR logon 2 SCANJOUR Udsøg personsag 1-6 -> Generel fritekstsøgning / sagssøgning 1 -> Sagssøgning 2-6 SCANJOUR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING AAU CPH

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING AAU CPH STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING AAU CPH STUDIEVEJLEDNING I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN PÅ AAU CPH STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING INTERNATIONAL

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug.-juni. 14/15 Institution VUC Vest, Esbjerg afd. Eksamensnr. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe.

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011 Birksund kommune Datatekniker svendeprøve 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Introduktion 3 2.1 Scenarie 3 2.2 Baggrund for licitationen 3 3 Krav fra Birksund kommune 4 4 Krav til projektgruppens

Læs mere

Case: Svømmeklubben Delfinen

Case: Svømmeklubben Delfinen 1. Semesterprojekt Datamatikeruddannelsen, 2. Obligatoriske opgave, efterår 2017 Case: Svømmeklubben Delfinen Svømmeklubben Delfinen er en mindre klub, der er i vækst. Klubbens ledelse ønsker derfor udviklet

Læs mere

SLP 5 Projektdesign og Statusseminar. Søren Hansen

SLP 5 Projektdesign og Statusseminar. Søren Hansen SLP 5 Projektdesign og Statusseminar Søren Hansen Fremlæggelse af projektplaner 140 og 141 Peters verden Først noget om at være en gruppe Så noget om begrænsningers muligheder En lille historie. Hvad har

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Projektrapporten HTX. Niels Aarup

Projektrapporten HTX. Niels Aarup Projektrapporten på HTX August 2007 Niels Aarup 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Projektrapportens opbygning... 4 1.1 Indholdsoversigt... 4 2. Lay Out... 5 3.1 Forsiden...

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

" #! $!% " " " % % "! &

 #! $!%    % % ! & ! 1 " #!$!% " " " % % "!& ' ( ) * + +', +- +(" " ' 3 !!%%.".%"," / 4 (%%* ) **" " # " "!" " ". %*% " -%, % % %!.! " #!% * 5 . " " * / 6 !." Analyse - Fakta Kvalificerede bud på fremtiden Nutid fortid Forretningsplan

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fysik 3+ 4 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fysik 3+ 4 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fysik 3+ 4 semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Bilag C.3. Grafer for ydervægs simulering løsningsforslag B

Bilag C.3. Grafer for ydervægs simulering løsningsforslag B Bilag C. Grafer for ydervægs simulering løsningsforslag B Punkter for måling af løsningsforslag B RF [%] Model B Måling: 5-5 -5 Figur B - og relativ fugt % hvor RRF er 0. og, bjælkeende 9,5 Model B - Måling:

Læs mere