KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)"

Transkript

1 J.nr xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 5 2. TJENESTEYDERE MEDARBEJDERE 5 3. HABILITET 6 4. LEVERINGSSTED 6 5. VEDERLÆGGELSE 7 6. BETALINGSBETINGELSER 7 7. GENEREL GARANTI 7 8. FORSINKELSE 7 9. MANGLER VED TJENESTEYDERS YDELSER MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER I ØVRIGT TJENESTEYDERS ERSTATNINGSPLIGT STYRELSENS FORHOLD FORCE MAJEURE ANSVARSFORSIKRING RETTIGHEDER EVALUERING OG KVALITETSSIKRING TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE VARIGHED OG OPSIGELSE 10 2/11

3 20. TVISTIGHEDER ÆNDRINGER I KONTRAKTEN UNDERSKRIFT 11 3/11

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Ydelsesbeskrivelse Kompetencebeskrivelse for tjenesteyders medarbejdere (CV) Vederlag Habilitetserklæring for tjenesteydere 4/11

5 1. INDLEDNING Ydelsen består overordnet af to dele A og B: A. Telefoniske henvendelser Besvarelse af telefoniske henvendelser primært fra elfagfolk vedrørende indholdet og fortolkninger af styrelsens myndighedsområde på el-siden. Især Stærkstrømsloven og Installatørloven samt de tilhørende bekendtgørelser, som fx Stærkstrømsbekendtgørelsen samt de relevante standarder for installationen og materiel af den pågældende art samt artikler og Meddelelser udgivet af styrelsen med senere ændringer og tilføjelser. B. Installatørmøder(foredrag) Afholdelse af installatørmøder, hvor der orienteres om erfaringer og om aktuelt fra styrelsens myndighedsområde, herunder især installationsbestemmelserne samt øvrig relevant information fra styrelsen. 2. TJENESTEYDERES MEDARBEJDERE Til gennemførelse af ydelserne efter denne kontrakt har tjenesteyder tilknyttet de medarbejdere, der er angivet i bilag 2. Bilag 2 indeholder tillige en beskrivelse af medarbejdernes kompetencer. Løsningen af opgaven kræver grundigt kendskab til danske installationsbestemmelser (Stærkstrømsbekendtgørelsen), styrelsens hjemmeside og kompetence i informationsarbejde. Opgaven skal løses af navngivne medarbejdere hos tjenesteyder. De skal være ansat i virksomheden, og skal opfylde kravene til såvel den teoretiske som til den praktiske uddannelse, der er nødvendig for at opnå autorisation som elinstallatør. De må ikke samtidig udføre arbejde for andre virksomheder, der i henhold til det efterfølgende ville være inhabile. For at sikre at medarbejderne fastholder deres kompetencer på det faglige område som ydelsesbeskrivelsen dækker over og i informationsarbejde, skal en væsentligdel af deres arbejdstid foregå med opgaver efter denne kontrakt. Tjenesteyder skal af hensyn til hurtigheden, kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af tilknyttede medarbejdere. Såfremt tjenesteyder undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder, skal styrelsen forud herfor give samtykke hertil. Udgifter til udskiftning og oplæring af nye medarbejdere er styrelsen uvedkommende. 5/11

6 Tjenesteyder skal senest en uge efter styrelsens skriftlige anmodning herom udskifte en medarbejder, såfremt anmodningen er rimeligt begrundet, i medarbejderens løsning af konkrete opgaver. 3. HABILITET Der stilles følgende habilitetskrav til tjenesteyder i forhold til kontraktens omfang: Tjenesteyder må ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde på elinstallationer. - Ved arbejde på elinstallationer forstås arbejde, der er omfattet af Elinstallatørlovens autorisationskrav eller projektering og byggetilsyn på sådanne arbejder, herunder opsætning og udskiftning af elmålere. - Ved erhvervsmæssigt forstås i denne relation, at arbejdet ikke må udføres for fremmede, men gerne på egne anlæg. For eksempel vil et netselskab, der udfører installationsarbejde på sine egne anlæg kunne være habil. Såfremt tjenesteyderen indgår i en koncern, hvori der indgår andre afdelinger eller selskaber, der udfører erhvervsmæssigt arbejde på elinstallationer, skal tjenesteyderen være et selvstændigt registreret selskab (eget CVR-nummer) for at være habil. En regnskabsmæssig opdeling af tjenesteyderen er ikke tilstrækkeligt til, at tjenesteyderen bliver habil. De tilknyttede medarbejdere kan ikke arbejde for andre virksomheder, der udfører autorisationskrævende elarbejder, herunder bl.a. rådgivning. Medarbejderne skal desuden være ansat i den virksomhed, styrelsen indgår kontrakt med. Medarbejderne må ikke udføre auditering af ISO9001/SKS-systemer eller yde specifik rådgivning om etablering af ISO9001/SKS-systemer. Tjenesteyderens medarbejdere har ret til udelukkende at udføre ikke erhvervsmæssigt elarbejde. Tjenesteyderen skal i øvrigt efterleve principperne i God adfærd i det offentlige, juni 2007, afsnit 5 og 7 om habilitet og bibeskæftigelse. Tjenesteyder og tjenesteyders medarbejdere skal underskrive en tro- og loveerklæring som bl.a. vedrører ovennævnte habilitetskrav. 4. LEVERINGSSTED 4.1. Telefoniske henvendelser Besvarelsen af telefoniske henvendelser fra elfagfolk skal ske hos tjenesteyder eller i andre egnede lokaler Installatørmøder(foredrag) Møderne skal afholdes i egnede lokaler, hvor der er plads til minimum 100 deltager og hvor der er mulighed for at servere en let anretning. 6/11

7 5. VEDERLÆGGELSE 5.1 Telefoniske henvendelser Tjenesteyder er berettiget til vederlag for gennemførte telefonbesvarelser ifølge opgørelse fra styrelsen. 5.2 Generelt Alle vederlag er i danske kroner. I vederlagene er inkluderet alle ved kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal satserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at tjenesteyder stilles uændret. I vederlagene er inkluderet transportomkostninger samt alle øvrige omkostninger, herunder sekretæromkostninger, lokaleomkostninger, forplejning mv. 5.3 Regulering Alle priser reguleres pr med prisudviklingen fra Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks, med indekset mellem marts 2012 og november måned 2013, såfremt dette måtte blive relevant i forbindelse med eventuel forlængelse af kontrakten. Se evt. 6. BETALINGSBETINGELSER 6.1. Information Tjenesteyder er berettiget til kvartalsvis bagud at fakturere de gennemførte aktiviteter, jf. bilag Generelt Vederlagene forfalder til betaling 30 dage efter modtagelsen af fyldestgørende elektronisk faktura. 7. GENEREL GARANTI 7.1. Information Tjenesteyder garanterer endvidere, at informationen til elfagfolk vil ske på et fagligt og pædagogisk kvalificeret højt niveau. Tjenesteyder garanterer, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed, således at ydelserne kan udføres uforstyrret af sædvanligt fravær (ferie, kursus, sygdom mv.) og personaleafgang. 8. FORSINKELSE 7/11

8 8.1. Information Såfremt tjenesteyder gentagne gange ikke svarer telefonen eller væsentligt overskrider fristerne for besvarelse af telefoniske henvendelser fra elfagfolk, eller ikke kan holde installatørmøder, jf. bilag 1, anses dette som en væsentlig misligholdelse, der berettiger styrelsen til at ophæve kontrakten helt eller delvist. 9. MANGLER VED TJENESTEYDERS YDELSER 9.1. Begreb Der foreligger en mangel, såfremt ydelserne ikke opfylder de krav, der fremgår af kontrakten med bilag, eller såfremt ydelserne ikke i øvrigt svarer til, hvad styrelsen med føje kunne forvente, herunder hvis ydelserne ikke udføres på et fagligt og pædagogisk kvalificeret højt niveau Afhjælpning I tilfælde af mangler skal tjenesteyder træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe manglerne hurtigst muligt Forholdsmæssigt afslag Styrelsen kan kræve, at der skal ske et forholdsmæssigt nedslag i det vederlag, som tjenesteyder er berettiget til i henhold til kontrakten, såfremt tjenesteyder ikke har draget omsorg for at afhjælpe manglerne hurtigst muligt Ophævelse Styrelsen kan hæve kontrakten helt eller delvist, såfremt der konstateres væsentlige mangler ved ydelserne, og såfremt manglerne ikke inden for kort tid er afhjulpet. 10. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER I ØVRIGT En overtrædelse af habilitetskravene, jf. punkt 3 og tavshedserklæringen jf. punkt 17, anses for en væsentlig misligholdelse, der berettiger styrelsen til at ophæve kontrakten i sin helhed. Udover de ovenfor i punkt 8 og 9 anførte misligholdelsesbeføjelser gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelsesbeføjelser. 11. TJENESTEYDERS ERSTATNINGSPLIGT Tjenesteyder er erstatningspligtig overfor styrelsen efter dansk rets almindelige regler. 12. STYRELSENS FORHOLD Styrelsen er ikke ansvarlig for tab hos tjenesteyderen som følge af fejl eller nedbrud på relevante systemer fx telefon- anlæg og linier samt soft- og hardware m.m. Det påhviler dog styrelsen, at fejlmelde dette til styrelsens relevante underleverandører. 8/11

9 Såfremt styrelsen misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, er tjenesteyder berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Tjenesteyder er endvidere berettiget til at ophæve nærværende kontrakt med virkning for fremtidige ydelser, såfremt tjenesteyder overfor styrelsen skriftligt har afgivet påkrav om, dels at styrelsen på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingspligter, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at kontrakten ophæves, og såfremt styrelsen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Om styrelsens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. 13. FORCE MAJEURE Hverken tjenesteyder eller styrelsen skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. 14. ANSVARSFORSIKRING Tjenesteyder skal opretholde en ansvarsforsikring i kontraktens løbetid. Tjenesteyder skal på styrelsens anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. 15. RETTIGHEDER Styrelsen erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til Power point foredrag, billeder, dokumenter og lignende, som tjenesteyder frembringer som led i nærværende kontrakt. Materiale skal årligt afleveres til styrelsen på en CD-rom. 16. EVALUERING OG KVALITETSSIKRING For at sikre at opgaverne løses sikkert og med den fornødne kvalitet, skal tjenesteyderen udarbejde og implementere et kvalitetsstyringssystem. Systemet kan tage udgangspunkt i et SKS eller ISO 9001-system. Det skal i kvalitetsstyringssystemet være beskrevet, hvorledes tjenesteyderen behandler klager internt i virksomheden, inden de evt. sendes videre til styrelsen. 9/11

10 Styrelsen kan gennemføre en evaluering, der skal afdække, om informationsydelsen har givet det forventede resultat. Tjenesteyderen skal deltage aktivt i denne undersøgelse ved fx at svare på spørgsmål og udfylde spørgeskemaer. 17. TAVSHEDSPLIGT Tjenesteyder og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt i det omfang der følger af straffelovens 152a, jf Tjenesteyder må bruge styrelsen som reference. Tjenesteyder må ikke uden styrelsens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelse om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Tjenesteyder og dennes medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende styrelsens eller tredjemands forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af denne kontrakt. Tilsidesættelse af denne tavshedspligt betragtes som en væsentlig misligholdelse fra tjenesteyders side, og styrelsen er herefter berettiget til at ophæve kontrakten med tjenesteyder. Tjenesteyder skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at tjenesteyders medarbejdere til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter kontraktperiodens ophør. Tjenesteyder må ikke anvende de af styrelsens videregivne adresselister og andre kontaktoplysninger i andre sammenhænge end nærværende kontrakt. 18. OVERDRAGELSE Styrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden statsinstitution. Tjenesteyder kan ikke uden styrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en tredjemand. 19. VARIGHED OG OPSIGELSE Tjenesteyder skal påbegynde ydelserne pr. 1. januar Kontrakten løber frem til den 31. december 2013, hvor den udløber uden yderligere varsel. 10/11

11 Styrelsen kan forlænge kontrakten med op til 12 måneder. Tjenesteyder varsles med mindst tre måneder. Kontrakten er uopsigelig fra tjenesteyders side. Styrelsen er berettiget til med saglig grund skriftlig at opsige kontrakten med seks måneders varsel til udløb den første i en måned. Som saglig grund anses forsinkelse, mangler eller misligholdelse i øvrigt, jf. kontraktens pkt. 8-10, samt ændringer i finanslovsbevillingerne for styrelsen. 20. TVISTIGHEDER Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende kontrakt, skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens Voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 21. ÆNDRINGER I KONTRAKTEN Denne kontrakt kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem styrelsen og tjenesteyder, der vedhæftes kontrakten som et tillæg. 22. UNDERSKRIFT Dato: For styrelsen Dato: For tjenesteyder 11/11

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg J.nr. 646-10-00049 Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder")

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere