Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet"

Transkript

1 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 23 - JULI 2014 Nye altaner på Fjællestien Fokus på energibesparelser Nye altaner i Fjællestien Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskabs hjemmeside

2 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 23 - JULI 2014 Udgiver Greve Boligselskab Greveager Greve Telefon: Fax: Kontortid alle dage kl , torsdag tillige kl Redaktion Ansvarshavende redaktør Uffe Petersen Medredaktør Bente Puggaard Foto Nicolaj Kann Mohr Grafisk tilrettelæggelse og redigering Infocomm Oplag 2600 eksemplarer Tryk CJGrafik ApS Nye folk Hans Michael Elkjær Johansen ansat som ejendomsfunktionær pr. 1. marts 2014 i driftsområde Greve Midt. Jonathan Schiønning ansat som bygge- og driftstekniker pr. 1. juli Bygningskonstruktør, kommer fra Byggeriets Evaluerings Center. Tillykke til: Kent Jacobsen, ejendomsfunktionær i Tjur- og Tejstgården, havde den 10. maj års jubilæum. Jesper Thellessen, ejendomsfunktionær i Tune afdelinger, blev 40 år den 29. maj Hans Jonathan Kent Jesper Ferielukket Greve Boligselskab holder lukket i uge 30 (21. juli 25. juli). Ole Olesen, ejendomsfunktionær i Tjur- og Tejstgården, havde den 1. juni års jubilæum. Ole Betalingsfrister - for husleje i andet halvår juli 1. oktober 1. august 3. november 1. september 1. december Hovedbestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Formand Uffe Petersen, Tjørnelyparken Næstformand Kim Kjelmann, Elkærparken Bestyrelsesmedlem Bente Puggaard, Bøgehegnet Bestyrelsesmedlem Svend Aage Larsen, Tjur- og Tejstgården Bestyrelsesmedlem Kenn Bendtsen, Enghusene Suppleanter 1. suppleant Torben Olsen, Søjlegården 2. suppleant Torben Sandgreen, Eghøj 2 GREVE BOLIGSELSKAB - JULI 2014

3 Greve Boligselskab sparer på energi og ressourcer. Fokus på energibesparelser Af Jens Rasmussen I Greve Boligselskab har der i mange år været fokus på energi- og ressourcebesparelser. Hver gang et nyt projekt eller renovering er under planlægning vil ét af paramenterne altid være mulighederne for at spare på energien og på ressourcerne uden, at det skal gå ud over komforten, og i mange tilfælde vil der endda være komfortforbedringer. I de senere år er der gennemført større og mindre renoveringsprojekter. Der er gennemført tre store renoveringsprojekter. Enghusene fik i 2011renoveret de lette facader og udskiftet vinduer, hvilket har betydet et reduceret energiforbrug til varme på %, Tjørnelyparken har inden for de senere år fået en gennemgribende renovering af hele klimaskærmen (tag, vinduer, facader), som har betydet % mindre energiforbrug til varme, og den seneste store renovering er i Elkærparken, som bliver helt færdig i løbet af sommeren. Her er det også klimaskærmen, som er renoveret (artikel andet sted i bladet). I Elkærparken forventer vi også store besparelser i energiforbruget til varme. Der gennemført mange mindre renoveringer rundt i afdelinger, hvor der også har været fokus på energiforbruget. Bl.a. i Gersagerparken og Hegnsgården bliver belysningen i opgangene nu styret akustiks, hvilket betyder, at lyset tænder, så snart der er en lyd i opgan- gen - typisk når en dør åbner. I Gersagerparken er der desuden gennemført i pilotprojekt i samarbejde med Greve Fjernvarme, hvor fjernvarmen er tilsluttet direkte til varmeanlægget, hvorved pumperne kunne undværes og derved spare en masse el, desuden er der etableret en avanceret styring af varmen, som ikke alene bruger udetemperaturen, men flere andre parametre bl.a. vind, sol, bygningernes placering og vejrprognoser til styringen. I Tjur- og Tejstgården og i Bøgehegnet skulle ventilationen udskiftes eller renoveres, i begge afdelinger blev der indkøbt ventilatorer, som er behovsstyret, hvilket betyder at ventilatorerne ikke kører med konstant hastighed, hvilket igen betyder reduceret elforbrug. I Tjur- og Tejstgården er udendørsbelysningen udskiftet, og her blev valgt LED-belysning, som giver meget mere lys og kræver mindre energi. Fremover vil der også blive fokuseret på energi- og ressourcebesparelser, når der skal renoveres eller udskiftes diverse anlæg. Af fremtidige projekter kan nævnes udskiftning af de gamle termoruder i Olsbækken og Hedevangen. Ruderne vil blive udskiftet med højisolerende energiruder, og i Tinggårdsvænget skal alle vinduer udskiftes, de nye vinduer vil blive forsynet med 3-lags energiruder. I Gersagerparken står vaske riet for en renovering, og her er det planen, at udskifte vaskemaskinerne med maskiner som både er el- og vandbesparende. Nyt kreditornummer!! I forbindelse med vores nye IT-system er kreditornummeret ændret ved indbetaling af ajourføringsgebyr (årligt gebyr for at stå på venteliste). Derfor er det meget vigtigt ved indbetaling via Netbank at kontrollere hvilket kreditornummer, der står på indbetalingskort. Ingen kontant betaling på hovedkontoret Der kommer stadig enkelte, som ønsker at betale for husleje, opskrivningsgebyr m.v. på hovedkontoret, hvilket godt kan lade sig gøre, men det kan kun ske ved betaling med Dankort, da vi ikke tager imod kontant betaling, GREVE da vi sikkerhedsmæssige årsager ikke ønsker at ligge inde med kontanter. BOLIGSELSKAB - JUNI 2014 GREVE BOLIGSELSKAB - JULI

4 Repræsentantskabsmødet den 14. maj 2014 Leder var igen et godt år Af formand Uffe Petersen Repræsentantskabet, der er boligselskabets øverste myndighed, holdt møde den 14. maj 2014, hvor boligselskabets formand Uffe Petersen bød velkommen til 80 deltagere. Bestyrelsens beretning for 2013, som var udsendt inden mødet, og blev suppleret mundtligt på mødet af Uffe Petersen, var igen meget positiv med konstate ring af fortsat omsætningsfremgang til nu mere end 208 mio. kr. på driftssiden, hertil kommer omsætning på større renoverings- og ombygningsarbejder, som finansieres af henlagte midler eller lån. Boligselskabets økonomi er blevet yderligere styrket med en del af ydelserne på færdigbetalte lån, således at egenkapitalen nu er på 48,5 mio. kr. Administrationens drift har i 2013 givet et overskud på kr. efter, at der er ydet tilskud til afdelinger på kr. Antallet af medarbejdere er 39, heri 9 i administrationen. Antallet af egne afdelinger er 18 boligafdelinger, 4 institutioner, 1 plejecenter, 1 varmecentral. Derudover blev 6 kommunalt ejede ældreboligafdelinger admini streret. Udover egne lejemål administrerede boligselskabet også Greve Kommunes ældre- og plejeboliger, men efter en licitation har kommunen valgt anden administrator fra Administrationsbidraget i 2013 var kr. pr. lejemålsenhed pr. år, hvilket er meget lavt i forhold til andre almene boligorganisationer. I 2014 er administrationsbidraget kr. og på repræsentantskabs mødet blev det vedtaget, at administrationsbidraget i 2015 bliver kr. Af genudlejningerne i egne afdelinger er der i 2013 foretaget 267, heri 79 anvist af Greve Kommune. Der er foretaget 5 udsættelser på grund af restance. I de kommunale pleje- og ældreboliger er der foretaget 96 genudlejninger. I efteråret blev implementeret et helt nyt IT-system i administrationen. Implementeringen af nyt IT-system er forløbet uden de helt store problemer, men der har været perioder, hvor det har krævet ekstra arbejdsindsats af de ansatte. IT-systemet fungerer nu stort set som det skal, dog udestår statistikken for ventelisterne, men der er fortsat mere end ansøgere til en bolig i Greve Boligselskab. Renoveringsprojektet i afd. 3, Tjørnelyparken blev af sluttet inkl. renoveringen af sti- og parkeringsarealerne. Renoveringen af klimaskærmen i afd. 7, Elkærparken har pågået i hele 2013 og forventes afsluttet i KONKURRENCE Roser Tulipaner Du kan vinde en købmandskurv, hvis du kan svare rigtigt på: Lupiner Hvad hedder blomsterne på billedet? Liljer For at deltage i lodtrækningen om en kurv skal løsningen afleveres hos administrationen eller i inspektør kon torets postkasse inden den Er du i tvivl om, hvor din inspektør holder til, så kontakt Greve Boligsel skabs administration på telefon: Vinderen bliver udtrukket den på administrationen og får personligt besked. Navn: 4 Adresse: GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER 2013 Bemærk: Ansatte og redaktion kan ikke deltage i konkurrencen. Evt. telefonnr.:

5 Repræsentantskabsmødet den 14. maj 2014 Renoveringen vil ændre Elkærparkens udseende markant, og der forventes væsentlig reduktion i varmeforbruget. Afd. 4, Gersagerparken har fået monteret individuelle varmemålere, som blev sat i drift fra 1. januar Varmemålere er af en type, som betyder, at den enkelte beboer løbende kan følge varmeforbruget. Afd. 11, Tjur- og Tejstgården har fået udskiftet ventilationssystemet i boligerne. Af fremtidige projekter nævnte Uffe Petersen, at afd. 26, Hedevangen og afd. 27, Olsbækken skal have udskiftet de gamle termoruder til energiruder, hvilket vil give et reduceret energiforbrug. Fjernevarmeprisen er steget bl.a. på grund af omlæg ning af energiafgifterne, men på trods af det, vil der fortsat ske en udbygning af fjernvarmenettet i vores område. Det er planen, at Høje Taastrup Fjernvarme lægger en ledning til Reerslev, og Greve Fjernvarme vil videreføre denne ledning til Tune, hvor Elkærparken, Tune Hallen og Tune Skole vil være oplagte aftagere. naliteten faldende i området. Uffe Petersen orienterede om borgmesterens besøg i Gersagerparken, hvor borgmesteren lovede, at der ville blive gjort noget ved tunnelerne, som i dag er meget utrygge at færdes i. Uffe Petersen roste generelt det gode samarbejde med Greve Kommune, som bl.a. sker gennem styringsdialogen. En af de konkrete aftaler der er indgået med kommunen, er aftalen om fleksibel udlejning, som fungerer efter hensigten og er håndterbar. Et andet tiltag, som kommunen skal have ros for, er møderne/arrangemen terne om psykisksyge, som ejendomsfunktionærerne og de ansatte i administrationen jævnligt møder i dagligdagen. Bestyrelsens beretning blev afsluttet med formandens tak for repræsentantskabets store opbakning til boligselskabets aktiviteter og en tak for det gode samar bejde med afdelingsbestyrelserne, samt en stor tak til alle ansatte for en stor og god indsat i meget travlt år. Greve Nord Projektet er inde i en positiv udvikling med mange aktiviteter og arrangementer, desuden er krimi- Nye altaner i Fjællestien I forbindelse med udvidelsen af Fjællestien i 2003 blev der indrettet 5 boliger i den tidligere butiksbygning. Boligerne blev dengang forsynet med franske altaner, men beboerne kunne godt tænke sig en rigtig altan og i slutningen af 2013 blev der opsat altaner, som har været til stor glæde for beboerne i de fem boliger. Allerede i det tidlige forår begyndte der at komme liv på de nye altaner. GREVE BOLIGSELSKAB - JULI

6 Rejsegilde i Elkærparken. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Siden november 2012 har Elkærparken været under renovering, hvilket har været en ordentlig omgang, hvor der har været mange gener for afdelingens beboere med mange håndværkere, materialer, maskiner m.v. rundt i områderne og med manglende p-pladser, men nu er det endelig ved at være afsluttet. lene, som var i en meget dårlig stand, er blevet efter isoleret og fået opmuret en ny skalmur. I alle de nævnte renoveringer har der været fokus på energibesparelser, hvor store besparelserne i energiforbruget til opvarmning vil blive, kender vi ikke på nuværende tidspunkt, men vi forventer en betydelig reduktion. Processen, inden selve renoveringen kom i gang i november 2012, var også meget lang og sej, som afdelingsformand Kim Kjelmann siger: Da jeg i 2001 kom ind i afdelingsbestyrelsen, begyndte vi at tale om en renovering af afdelingen, da vinduer og facader generelt var i en meget dårlig stand og utætte, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at renoveringen først ville stå færdig 13 år efter, men når jeg ser det færdige resultat, må jeg sige, at det har været værd at vente på. Renoveringen har også ændret afdelingens udseende væsentligt. De enkelte gårde har fået sin egen farve på facaderne og ikke nok med det, så er der lidt forskellige farvenuancer på de enkelte boliger. De nye gavle er opmuret med en sten i brunlige nuancer, hvor det tidligere var røde mursten. I trappeopgangene i familieboligerne er isat et større vindue end det tidligere, hvilket betyder mere lys i trappeopgangen og et bedre udsyn fra reposen, desuden har det givet en pænere facade. Ved indgangene til familieboligerne er etableret et lukket vindfang. Udgifterne til det samlede renoveringsprojekt vil blive omkring 95 mio. kr., som finansieres med en husleje stigning på 63 kr. årlig pr. m2 og støttede lån fra Landsbyggefonden samt tilskud fra Greve Boligselskab. Renoveringen er projekteret af firmaet White arkitekter i samarbejde med ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen, selve udførelsen af renoveringen er forestået af entreprenørfirmaet Enemærke og Petersen. Alt det udvendige er blevet renoveret. Tagene er blevet udskiftet, og i den forbindelse blev der udlagt ekstra isolering i tagrummet. Facaderne har fået ekstra udvendig isolering, som er afsluttet med en farvet puds. Samt lige døre og vinduer er blevet udskiftet med elementer, hvor den indvendige del er udført i træ og udvendigt med et vedligeholdelsesfrit komposit materiale, ruderne er 3-lags højisolerede energiruder. Gav- Vinder af konkurrencen Vinder af konkurrencen i bladet december 2013: Kirsten Lund fra Søjlegården Ny konkurrence se side 5

7 Gode råd som kan reducere risikoen for brand i boligen: Ryg aldrig i sengen. Levende lys skal altid være under opsyn. Sluk for komfuret når madlavningen er færdig. Forlad ikke køkkenet under madlavning. Elektriske apparater (tv, radio, kaffemaskiner m.v.) slukkes efter brug allerhelst på kontakten på væggen. Lamper (specielt halogenlamper) slukkes, når et rum forlades. Røgalarmer I Danmark omkommer mange mennesker på grund af brand i boligen, hvilket vi desværre også har oplevet i Greve Boligselskab. De fleste brande som kræver liv sker mellem kl , hvor de fleste sover. Mange af disse brande kunne undgås eller skadernes omfang kunne reduceres væsentligt, og ikke mindst kunne der reddes liv. I langt de fleste tilfælde, hvor et menneske er omkommet ved en brand, var der ikke en funktionsdygtig røgalarm i boligen. I mange danske boliger er der fortsat ikke installeret røg alarmer, hvilket er svært at forstå, da det er en meget billig investering, som kan redde liv. Røgalarmer registrerer røg i boligen og udsender en høj hyletone, så boligens beboere bliver advaret om branden og kan i tide nå at komme ud af boligen og tilkalde brandvæsen eller måske selv slukke branden inden, at der opstår væsentlig skade i boligen. Røgalarmer er en billig investering i sin egen sikkerhed. En røgalarm kan fås for ca. 50,- kr. og opefter. I mindre Fleksibel udlejning I mange år har Greve Boligselskab udlejet i henhold til aftale om fleksibel udlejning indgået med Greve Kommune. Aftalen er revideret nogle gange, den seneste aftale trådte i kraft 1. januar 2013 og løber indtil udgangen af De øvrige boligselskaber i Greve Kommune har også indgået aftale med kommunen om fleksibel udlejning, aftalerne er ikke helt ens, men tilpasset det enkelte boligselskab. Det overordnede formål med aftalen er at understøtte en hensigtsmæssig beboersammensætning i de enkelte boligområder, så beboerne skulle have glæde af hinandens naboskab. I aftalen er opstillet særlige kriterier, som skal være opfyldt for at få en bolig. Det vil også sige, at ansøgere, der lever op til kriterierne i aftalen, har fortrinsret på ventelisten, når en bolig bliver ledig, dog er rækkefølgen prioriteret således, at udlejningen efter de særlige kriterier sker efter anciennitet på ventelisten. De særlige kriterier er opdelt i tre punkter: 1. Boligsøgende med bopæl i Greve Kommune, som har ændret boligbehov. boliger kan man nøjes med en enkelt alarm, som er placeret centralt i boligen og kan høres i alle værelser, i større boliger bør der placeres flere og det anbefales, at der aldrig er mere end 10 m mellem røgalarmerne, hvis en bolig er i to etager, bør der være mindst én alarm på hver etage. Når der skal placeres flere røgalarmer i en bolig, er det en god idé at vælge serieforbundet brandalarmer, hvilket betyder, at alle alarmer aktiveres, hvis én af dem konstatere røg. De billigste røgalarmer er batteridrevet, men der findes røgalarmer, som tilsluttes boligens faste elinstallation, disse røgalarmer er dyrere og skal installeres af en autoriseret elinstallatør, men er også mere driftssikre. Funktionsdygtigheden af røgalarmer skal kontrolleres jævnligt mindst 4 5 gange årligt og altid, når man kommer hjem fra ferie. De fleste røgalarmer har en testknap, hvis røgalarmen ikke hyler, når testknappen aktiveres, fungerer den ikke efter hensigten, men måske er det blot batteriet, der skal udskiftes. 2. Boligsøgende med særlig tilknytning til Greve Kommune, som eksempelvis har boet i kommunen tidligere eller har børn eller har forældre i kommunen. 3. Udenbys- og indenbys boligsøgende. Hvert punkt har forskellige underkriterier, som typisk er, hvordan den boligsøgende er tilknyttet arbejdsmarkedet, ældre, som har svært ved at klare sig i sin nuværende bolig eller unge, som vil flytte hjemme fra. Det er ikke alle ledige boliger, som udlejes efter aftalerne om fleksibel udlejning. Aftalen gælder ikke for ungdomsboliger og ældreboliger. Desuden stiller Greve Boligselskab hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunen, og mindst 10 % af de resterende ledige familieboliger udlejes efter den almindelige venteliste. Greve Boligselskab er generelt tilfreds med aftalen om fleksibel udlejning, da aftalen fungerer efter hensigten og er håndterbar. På Greve Boligselskabs hjemmeside kan der læses mere om aftalen om fleksibel udlejning. GREVE BOLIGSELSKAB - JULI

8 Greve Boligselskab ønsker alle boligtagere en dejlig sommer Greve Boligselskabs hjemmeside Af Brian Hemmingsen Greve Boligselskabs hjemmeside har nu været online siden januar, og vi fortsætter stadig udviklingen. Hjemmesiden er opdelt i tre dele, som både kan findes i topmenuen og under billedet på forsiden af hjemmesiden. Den ene del er målrettet beboere, den anden del er målrettet ansøgere og den sidste del indeholder generel information om beboerdemokrati m.m. Dette har vi gjort for at målrette hjemmesidens brugere, således at man hurtigere kan finde det man har behov for. De fleste boligansøgere er som udgangspunkt kun interesseret i at se hvordan boligerne og afdelingerne ser ud, om man kan have husdyr, om der er vaskeri eller vaskemaskine samt huslejeniveauet for boligerne. Nuværende lejere kender allerede disse oplysninger og har i højere grad brug for information om renovation, ejendoms kontorets og bestyrelsens kontaktoplysninger, referater, beboerhuset og hvem de skal kontakte, hvis der sker uheld uden for ejendomskontorets åbningstid. Derudover er der af- og tilmeldingsordning til afdelingens sms-service samt mulighed for information om afdelingens kommende beboer- aktiviteter. Den sidste del vedrørende beboerdemokrati er informationer som kan være interessante for begge målgrupper. Siden hjemmesiden blev konverteret fra det gamle system, har vi tilføjet flere funktioner, herunder historiske referater og regnskaber samt forsøgt at tilføje så mange informationer således at lejere og boligsøgende kan undgå at rette telefonisk eller personlig henvendelse til boligselskabet. Lejere kan f.eks nu også sende en formular direkte til ejendomskontoret, således at henvendelsen kan ske uden for den normale kontortid og blive besvaret hurtigt. Funktionen findes på alle afdelingssiderne for beboerne. Inden for de kommende par måneder stopper boligselskabet opskrivning via girokort og bankoverførsler. I stedet skal opskrivning ske via hjemmesiden eller ved personlig fremmøde i administrationen via betaling med dankort. Dette gøres blandt andet for at sikre, at vi får alle de nødvendige oplysninger om boligønsker og husstandens behov samt for at lette opskrivningen for ansøgerne. Siden vil konstant blive udviklet og hvis brugerne har yderligere behov, eller opdager fejl kan man sende en mail, via et link på hjemmesidens forside. I samarbejde med Falck Vagtordning Falck kan kontaktes på telefon uden for inspektørkontorets åbningstid. Men kun hvis der er tale om udbedring af uopsættelige svigt ved rørende forsyningen af vand, varme eller elektricitet. Eller hvis der sker brud på rør eller tilstopning af afløb.

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til?

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til? Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 21 - JUNI 2013 40 års jubilæumsfest. SMS - service Nye åbningstider i Greve Boligselskab Greve Boligselskabs administration fylder 40 år Hvad går min husleje til?

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer.

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer. Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Olsbækken Nyt boligforlig - bedre end ventet Byagerlunden - 32 nye boliger Elkærparken renoveres Røgalarmer Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere