Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby"

Transkript

1 Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf Fax Dato: 13.marts 2014 Sagsid P Kontakt Helge Müller Dir. tlf mail: Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 1 af 15

2 Godkendelse af Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Sagsfremstilling Fjernvarme Fyn A/S har fremsendt et projektforslag om ændring af kollektiv varmeforsyning fra naturgasområde til fjernvarmeområde i Nr. Broby. Projektforslaget omfatter etablering af et fjernvarmedistributionsnet og tilslutning af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarmen i Nr. Broby. Projektforslaget forudsætter, at særskilt projektforslag for etablering af forbindelsesledning mellem fjernvarmenettet i Odense og Nr. Broby Varmeværk gennemføres. Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslaget den 13. maj 2014 til Faaborg-Midtfyn Kommune som varmemyndighed, med henblik på godkendelse i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Projektforslagets samfundsøkonomiske analyse var baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger fra oktober 2012 med justeringer juni Teknik og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 20. maj 2014 at sende projektforslaget i høring hos berørte parter. Projektforslaget blev sendt til Vattenfall A/S, Naturgas Fyn, Fjernvarme Fyn, Nr. Broby Varmeværk og Odense Kommune. Høringsperioden var fra den 2. juni til den 1. juli Naturgas Fyn fremsendte høringssvar den 1. juli 2014, hvor de gør indsigelse mod projektforslaget. Høringssvaret blev sendt til kommentering hos Fjernvarme Fyn den 21. juni Bemærkninger fra Fjernvarme Fyn blev modtaget den 5. september De nye bemærkninger blev sendt til Naturgas Fyn den 17. september 2014, der responderede med kommentarer den 7. oktober og efter aftale med supplerende kommentarer den 22. oktober Projektforslaget blev sendt til politisk behandling og anbefalet til godkendelse af Teknik og Miljøudvalget (pkt. 108 den 18. november 2014) og Økonomiudvalget (pkt. 307 den 1. december 2014). Umiddelbart inden Kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2014 udsendte Energistyrelsen nyt beregningsgrundlag for den samfundsøkonomiske analyse og sagen udgik, da en godkendelse skal ske på baggrund af de senest udsendte beregningsgrundlag. Fjernvarme Fyn har efterfølgende opdateret projektforslaget med Energistyrelsens beregningsforudsætninger fra december De øvrige forhold er uændrede. De nye beregninger blev sendt til høring den 17. december 2014 hos samme parter som første høring. Naturgas Fyn (Har ændret navn til NGF Nature Energy men her bibeholdes navnet) fremsendte høringssvar den 14. januar Høringssvaret blev den 15, januar 2015 sendt til kommentering hos Fjernvarme Fyn sammen med anmodning om at de opdaterede beregninger indarbejdes i selve projektforslaget således at behandlingen bliver mere overskuelig. Fjernvarme Fyn fremsendte den 30. januar 2015 kommentar til Naturgas Fyn høringssvar samt opdateret projektforslag. Dette materiale blev sendt til Naturgas Fyn den 3. februar 2015 med henblik på en sidste høring inden sagen behandles politisk. Naturgas Fyn svarer den 13. februar Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 2 af 15

3 Retsgrundlag Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning med tilhørende ændringer) og projektbekendtgørelsen. Den gældende projektbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr.566 af 2. juni 2014) fastsætter i 34, stk. 3 at Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på ansøgninger om projektgodkendelse indgivet før den 5. juni For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. Projektforslaget er modtaget den 13. maj 2014 og derfor omfattet af bekendtgørelse af 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Varmeforsyningslovens 4, stk. 1 fastslår at kommunalbestyrelsen er godkendelsesmyndighed for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. Kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsen. I 3, stk. 1 og tilhørende bilag fremgår bl.a. at Etablering, udvidelse, indskrænkninger eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Projektbekendtgørelsens kapitel 3 indeholder en overordnet bestemmelse om kommunes behandling af projekter: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk.2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk.2 og 17, stk Projekter for distributionsnet, herunder ændringer af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning er reguleret i projektbekendtgørelsens 7. Hovedreglen er, at områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarmeforsyning bør opretholdes. Kommunalbestyrelsen kan dog under nærmere omstændigheder godkende projekter for bl.a. fjernvarmedistributionsnet, som i det foreliggende projektforslag, som ændrer områdeafgrænsningen. Projektforslaget skal være i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen: 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 3 af 15

4 Gennemgang af projektforslaget og indkomne bemærkninger Stamoplysninger Projektansvarlig: Projektets navn Fjernvarme Fyn Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Cvr. nr Kontaktperson Peer Andersen Energidistrikter Varmeforsyningsområde Nr. Broby V, Nr. Broby (Naturgas) og Nr. Broby SV (fjernvarme) Ændres til Varmeforsyningsområde Nr. Broby Gennemgang af projektet Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og omfattet af bekendtgørelsens bilag 1. Projektforslaget opfylder de formelle krav til indhold samt form som er angivet i projektbekendtgørelsens 21. Projektforslaget omfatter etablering af et fjernvarme distributionsnet og tilslutning af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarmen i Nr. Broby. I alt fjernvarmeforsyning af 212 ejendomme svarende til ca m 2 opvarmet areal. Projektforslaget forudsætter, at særskilt projektforslag for etablering af forbindelsesledning mellem fjernvarmenettet i Odense og Nr. Broby Varmeværk gennemføres. Anlægsudgiften i forbindelse med etablering af distributions- og stikledninger er overslagsmæssigt opgjort til i alt henholdsvis 10,3 mio. kr. og 3,2 mio. kr. ekskl. moms. Der er gennemført en beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet over en 20-årig periode efter anvisningerne i Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Beregningen er desuden foretaget for de nuværende forhold som reference. Projektforslaget for udvidelse af forsyningsområdet i Nr. Broby giver et samfundsøkonomisk overskud på 17,3 mio. kr. kr. i 2014-priser eller 45 % opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til de nuværende forhold i området. Virksomhedsøkonomien i projektforslaget er vurderet ved at beregne nutidsværdien af Fjernvarme Fyns udgifter og indtægter over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation. Nutidsværdien inklusiv scrapværdi af ledningsnettet over 20 år er 9,2 mio. kr. Brugerøkonomien er vurderet ved at beregne nutidsværdien af forbrugernes varmeomkostninger over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation i henholdsvis projektforslaget og under de nuværende forhold. Som nutidsværdi over 20 år opnår forbrugerne i projektforslaget for Nr. Broby en besparelse på 1,9 mio. kr. inkl. moms svarende til 2,8 %. Konverteringen af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarme giver en reduktion af CO 2 emissionen på ton over 20 år svarende til 60 %. Gennemgang af de indkomne bemærkninger I høringen er der kommet bemærkninger fra Naturgas Fyn (1. juli 2014 med notat fra NIRAS). Disse er kommenteret af Fjernvarme Fyn (5.september 2014). Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 4 af 15

5 De nye kommentarer fra Fjernvarme Fyn er igen kommenteret af Naturgas Fyn (7. oktober 2014 og suppleret 22. oktober 2014 herunder notat fra NIRAS dateret 21. oktober 2014). Generelt fastholdes de tidligere høringssvar. Vattenfall har tilkendegivet at de ikke har nogen bemærkninger (10. juni 2014). I den supplerende hørig efter opdateringen 17. december 2014 er der indkommet bemærkning fra Naturgas Fyn (14. januar 2015 med notat fra NIRAS). Kommentar hertil fra Fjernvarme Fyn (30. januar 2015). Bemærkninger hertil fra Naturgas Fyn (13. februar 2015 med notat fra NIRAS, dateret 16. februar 2015). I det følgende er de enkelte punkter gennemgået med udgangspunkt i det projektforslag der blev fremsendt i maj 2014 og Naturgas Fyns høringssvar. Det opdaterede projektforslag (januar 2015) og høringssvar hertil er indarbejdet under de relevante afsnit. 1. Indledning Naturgas Fyn oplyser: At de har bedt NIRAS om at foretage en teknisk og økonomisk gennemgang af projektforslaget. Naturgas Fyn bemærker: I den efterfølgende kommentering, at der i de fleste tilfælde kan opsættes forskellige forudsætninger som fører til forskellige samfundsøkonomiske beregninger. Der foreligger ikke officielle retningslinjer for disse, hvorfor det må være op til varmeplanmyndigheden at beslutte, hvor robust projektets samfundsøkonomi er. Naturgas Fyn bemærker i høringen januar 2015: At Fjernvarme Fyn ikke har vedlagt beregningsbilag at de derfor ikke kan kontrollere Fjernvarme Fyns beregninger At de fortsat mener, at der er væsentlige forudsætninger, der bør ændres. Fjernvarme Fyn kommenterer hertil: Der er ikke ændret på beregningsmetode eller øvrige forudsætninger. NIRAS har haft mulighed for selv at regne på virkningen af de nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. 2. Resume 1. At projektforslaget forudsætter at 85 % af varmen leveres fra Fynsværkets blok 7. Vattenfall har fornylig kundgjort at den tages ud af drift hvorfor denne forudsætning ikke bør lægges til grund for projektet. 2. Projektforslaget forudsætter en for høj varmevirkningsgrad for Fynsværkets enheder. 3. Forudsætninger om varmebehov og driftsudgift er væsentlig højere end de nuværende gaskunders registrerede forbrug. 4. Projektets nettab er særdeles lavt, hvis ikke det er et lavtemperatursystem. 5. At der forudsættes at oliefyr erstattes med oliefyr. Dette er ikke tilladt efter NIRAS har genberegnet projektet i egen modelleringsværktøj og har følgende resultater: - Ændres varmevirkningsgraden på Fynsværket reduceres fordelen med 5,2 mio. kr. - Reduktion af varmebehovet med 20 % så det svarer til nuværende forbrug reduceres projektfordelen med 5,6 mio. kr. - Forudsættes at oliefyr erstattes med naturgasfyr reduceres fordelen ved projektet med 2,7 mio. kr. Ud fra det bliver projektfordelen reduceret fra 15.5 mio. kr. til -3.9 mio. kr. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 5 af 15

6 7. Forudsætte halvdelen af kulforbruget på Fynsværket erstattes med træflis reduceres projektfordelen med 7,1 mio. kr. Forøges nettabet til 15 % bliver referencen godt 3 mio. kr. mere fordelagtig end projektet. På ovenstående baggrund vurderes at projektforslaget ikke er robust i forhold til de samfundsøkonomiske beregninger. Især på baggrund af fremtiden for blok 7 på Fynsværket. 8. Til virksomhedsøkonomien bemærkes at kompensation til Naturgas Fyn for frakoblede kunder på 0,9 mio. kr. ikke er indregnet. At der bør bemærkes at brugerøkonomien bliver væsentlig forbedret ved konvertering til fjernvarme. 1. Fjernvarme Fyn forventer ikke at Vattenfall får godkendt at tage blok 7 ud af drift i Ved udarbejdelse af et projektforslag skal der alene anvendes godkendte forhold og de forudsætninger som myndighederne har fastlagt. Reinvestering i levetidsforlængelse af blok 7 eller eventuel ombygning til biomasse er ikke relevant, da det er uafhængigt af dette projektforslag. Der henvises til Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomisk analyser på energiområdet om principper for fastsættelse af sunk cost. 2. At varmevirkningsgraden på Fynsværket tidligere er dokumenteret og oplyst af Vattenfall. Der henvises til pkt dertil kan tilføjes at el- og varmeproduktion sker med høj virkningsgrad fordi der er et stort bagvedliggende fjernvarmenet, akkumuleringskapacitet og fleksible omstillingsmuligheder. Det er den eneste kendte teknologi til lagring af overskydende el-produktion i Danmark. 3. At projektforslagets opgør varmebehov ud fra SBI-tal for nettovarmebehov i bygninger hvilket ligger væsentlig over naturgassalget i området. Der henvises til pkt Driftsudgifterne er fremkommet ved at sammenligne med servicekontrakter for naturgasselskaberne HNG og DONG. Servicekontrakt, reservedelsforsikring og el-forbrug er henholdsvis kr. og kr. pr. år. 4. At det beregnede nettab følger de anvendte rørtyper og varmebehovet. Der henvises til pkt Det er forkert at antage at alle oliekedler konteres til naturgas fordi der ikke længere må installeres nye oliekedler. Der henvises til pkt For så vidt angår NIRAS følsomhedsanalyser henvises til bemærkninger under afsnit 3 og 4. NIRAS har gennemført en beregning hvor samtlige forudsætninger er ændret til den kritiske side for projektforslaget (worst case scenarie) og derved reducere den samfundsøkonomiske overskud på 15,5 mio. kr. til et minus på 3,9 mio. kr. Forudsætningerne herfor er ikke klare og opsummeringen er ikke realistisk under nogen omstændigheder. 7. Ideen om forøgelse af nettab og ændring af halvdelen af kulforbruget på Fynsværket til biomasse er uden dokumentation. Skal ændringen af brændselsforbruget til biomassse give mening skal naturgas også reduceres svarende til de overordnede politiker om udfasning af de fossile brændsler. Der er i fremtiden ikke tanker om at naturgas skal bruges til andet end transport og procesvarme. Usikkerheden om forsyningssituationen skulle også medtages. Sådanne hypoteser hører ikke hjemme i behandlingen af et projektforslag. 8. Det er korrekt at kompensationsbetaling til Naturgas Fyn ikke er indregnet. Det er en mangel. (Kompensationsbetalingen er medtaget i det opdaterede projektforslag januar 2015). Naturgas Fyn bemærker hertil: 6. Naturgas Fyn har ikke beregnet et worst case scenarie. Der er belyst et scenarie hvor 3 væsentlige forudsætninger ændres for at illustrere effekten af at justere enkelte forudsætninger Punkterne er en opsummering af nedenstående punkter og kommunens vurdering er anført under disse. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 6 af 15

7 3 Tekniske anlæg 3.1. Varmebehov Projektforslaget anfører nettovarmebehovet til MWh/år. Data fra Naturgas Fyn (gennemsnit i 4 år) angiver et nettovarmebehov for samtlige gaskunder i området til MWh/år. Med en korrektion i forhold til normalgradsdage vil nettobehovet være MWh/år. Projektforslaget vurderes således naturgaskundernes varmebehov ca. 38 % over det faktiske forbrug. Nettovarmebehovet er opgjort ud fra tal fra oplysninger i BBR-registeret om bygningernes opvarmede areal, opførelses år og anvendelse. Energistyrelsens energistatistik fra 2010 angiver tilsvarende varmebehov. Energiklagenævnet har i forbindelse med projektforslag for Holmstrup afvist klage med tilsvarende bemærkninger fra Naturgas Fyn. Fjernvarme Fyn har erfaring for at store andele af ejendomme med naturgas har supplerende opvarmning i for af brændeovn m.v. Energistyrelsens konsulent har tidligere angivet at varmebehovet skal opgøres på basis af boligernes samlede varmebehov og ikke på basis af det nuværende naturgasforbrug, hvis det er betydelig lavere. Naturgas Fyn bemærker hertil: Bilag C i projektforslaget afspejler ikke de nyeste tal i SBI-rapporten og værdierne i rapporten er angivet før energibesparelser. NIRAS anbefaler at der tilstræbes at anvende det faktiske varmegrundlag. Naturgas Fyn bemærker i høringen januar 2015: At der til vurdering af varmebehovet i et bestemt geografisk område anbefales at der benyttes dokumenterede forbrugstal for området. Vurderer at generelle beregningsmetoder (Varmeplan DK og SBI 2010) ikke kan anvendes, da den ikke tager hensyn til regionale forskelle så som færre eller flere energisparetiltag i et givent område. Anfører at en beregning af varmeforbruget baseret på det registrerede naturgasforbrug over flere år vil afspejle de regionale forhold langt bedre. Har analyseret Naturgas Fyns forbrugstal for byen Ullerslev baseret på udsnit af BBR oplysninger og konkluderer at der ikke er belæg for at adgang til supplerende varmekilde ikke medfører et lavere naturgasforbrug. Fjernvarme Fyn kommenterer hertil: At det aktuelle naturgasbehov ud over bygningernes tilstand også den aktuelle beboersammensætning og - adfærd, der har en stor betydning for forbruget. Til planlægning er der derfor en stor usikkerhed forbundet ved at bruge det aktuelle forbrug i et mindre område. Analysen fra Ullerslev viser ikke at adgang til supplerende varmekilder ikke medfører et lavere naturgasforbrug. NIRAS har ikke givet oplysninger om bygningernes alder eller andre karakteristika. En forklaring kan være at bygninger med supplerende varmekilder er ældre og dårligere isoleret og/eller bebos af personer med højere krav til varmekomfort. NIRAS har i notat af 1. juli 2014 opgjort de korrigerede varmebehov for naturgaskunder til MWh/år. Det er 20 % lavere end det forudsatte naturgasforbrug på MWh/år. Der er i projektforslaget gennemført en følsomhedsanalyse der viser at varmebehovet skal reduceres med 62 % for at der er samfundsøkonomisk balance mellem projekt og reference. Naturgas Fyn anfører i kommentar februar 2015 At de fortsat mener at der skal tages udgangspunkt idet faktiske varmebehov. Henviser til energistyrelsens vejledninger som argumentation for at standard nøgletal som SBIs bør benyttes til et mere overordnet politik og de der ved specifikke lokale handlinger bør benyttes konkrette varmeforbrugsoplysninger. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 7 af 15

8 Det aktuelle naturgasforbrug afspejler den nuværende beboersammensætning og beboeradfærd og da det er forbrugsdata fra alle naturgaskunder må det antages at det dækker både forbrugere der ønsker en høj komforttemperatur og dem der ønsker at nedsætte forbruget af økonomiske- eller klimahensyn. NIRAS her i en analyse for HMN Naturgas kommet frem til at bygninger uden supplerende varmekilder maksimalt har 14 % højere varmebehov end bygninger med supplerende varmekilder. I dette område vil det maksimalt betyde et 2 % højere varmebehov. For at projektforslaget skal være retvisende anbefales at tage udgangspunkt i det faktiske varmebehov i området. Det vurderes at Energiklagenævnets afgørelse stadig er retvisende og det er realistiske tal, som er brugt i beregningen af varmeforbruget i projektforslaget. Desuden viser projektforslaget en robusthed i forhold til varmebehovet med stort margin inden den samfundsøkonomiske beregning bliver negativ Antagelser omkring oliefyr At der i bilag E er en stigning i olieforbruget fra GJ til GJ samtidig med at der anføres en generel reduktion i varmeforbruget på 1 %. Det betyder at der må ske en stigning i antallet der fyrer med olie og det er ikke realistisk, da der er forbud mod nye oliefyr fra Der må i stedet forventes at oliefyrene bliver udskiftes løbende. Det vil sige at olieforbruget bør falde. I referencen bør forudsættes, at der vælges naturgasfyr, ved udskiftning af oliefyr hvilket vil reducere omkostninger og emissioner i referencen. Der er i referencen forudsat konstant fordeling af individuelle opvarmningsformer i beregningsperioden. NIRAS mener, at der bør forudsættes, at alle oliekedler konteres til naturgas over de 20 år. Oliefyr vil ikke udelukkende konverteres til gaskedler. Kunderne vil vælge den privatøkonomiske mest fordelagtige løsning dvs. hvis fjernvarme ikke er tilgængeligt så tillige jordvarme/varmepumper og/eller træpillefyr. Uanset hvilken alternativ opvarmningsform, der eventuelt konverteres til fra oliekedel, vil det kræve merinvesteringer i forhold til de indregnede omkostninger i referencen i den samfundsøkonomiske beregning. Såfremt der konverteres til naturgas vil den fastsatte reinvestering i installationer på kr. langt fra dække de reelle omkostninger, der er langt større end ved udskiftning af en eksisterende kedel. Kontering fra olie til gas omfatter således etablering af ny gasstikledning, målerinstallation, sløjfning af oletank m.v. Fjernvarme Fyn opstiller beregning der giver en samlet udgift på kr. ved konvertering af oliekedel til naturgasfyr. I projektområdet er der 68 ejendomme med oliefyr. Såfremt at alle konterer til naturgas over 20 år vil det reducere projektforslagets samfundsøkonomiske overskud med 2,0 mio. kr. og ikke 2,8 mio. kr. som beregnet af NIRAS i oversigten i Det anses dog ikke et realistisk senarie at alle konverterer til naturgas, når der findes brugerøkonomisk mere attraktive alternativer. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 8 af 15

9 Naturgas Fyn bemærker hertil: Forskellen beror på forskellige prisforudsætninger. Naturgas Fyn bemærker i høringen januar 2015: At Fjernvarme Fyn i svar fra 5. september 2014 skrive af udskiftning af oliefyr vil reducere det samfundsøkonomiske overskud med 2,0 mio. kr. og det er bemærkelsesværdigt at Fjernvarme Fyn ikke har medtaget det i den nyeste beregning. Fjernvarme Fyn kommenterer hertil: Det er ikke bemærkelsesværdigt at der ikke er forudsat 100 % konvertering af oliefyr til naturgas i referencen da det som tidligere nævnt ikke er et realistisk scenarie. Naturgas Fyn anfører i kommentar februar 2015: At Fjernvarme Fyn bør opstille et realistisk scenarium for hvad oliekunder konverterer til i referencen. Fjernvarme Fyns betragtninger om konverteringstakten vurderes at være realistisk, om end der vil være ejendomme der ikke tilslutter sig kollektiv varmeforsyning. Ud fra dette vil den samfundsmæssige reduktion dermed være af mindre betydning for det samlede projekt Energibesparelser Der er indgået aftale mellem landets net selskaber og Energiministeriet om reduktion af energiforbruget hos slutbrugerne. Aftalen er revideret i 2013 med forøgelse af besparelsesmålet. Det må således forventes at energiforbruget falder markant de kommende år. Derfor anbefales at belyse et senarie hvor energibesparelser øges fra 1 % om året til 2 %. Antagelser om energisparekravene har være behandlet ved stort set samtlige projektforslag som Fjernvarme Fyn har fremsendt og fået godkendt. Kravet gælder det samlede varmemarked og ikke hver enkelt bolig. En reduktion af varmekravet med 2 % pr. år vil svare til en tredjedel over 20 år hvilket ikke er realistisk. Konteringen til fjernvarme fra naturgas, oliefyr og elvarme vil indebære en energibesparelse. Fjernvarme Fyn har stor succes med at realisere energibesparelser ved virksomheder og i eget net og er i forvejen langt foran de stillede mål. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem energiselskabernes energispareforpligtigelser og den fremtidige reduktion i den eksisterende boligmasse. Henviser til Energistyrelsens (COWI) rapport fra januar 2014 hvor der fremgår at der regnes med en varmebesparelse på 0,75 % pr. år i eksisterende bygninger. Fjernvarme Fyn anbefaler derfor, at besparelsen reduceres til 0,75 % om året. Der kan også stilles spørgsmål ved om det kan betale sig at energirenovere ældre huse. Nogle beregninger viser en lang tilbagebetalingstid. I Varmeplan Danmark er det en samfundsøkonomisk beregning at det heller ikke kan betale sig at bygge nye lavenergihuse inden for fjernvarmeområder. I øvrigt anførers desuden at der i Varmeplan Danmark 2010 forudsættes at den beregnede energiramme i nye huse overholdes. Dette viser sig ikke at være korrekt ud fra de målte værdier. Nye huse bruger mere energi end forudsat. Konklusionen er at behovet for komfort i boliger øger energiforbruget uanset Energistyrelsens initiativer. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 9 af 15

10 Naturgas Fyn bemærker hertil: Konstaterer at NIRAS foreslår et senarie med 2 % besparelse pr år og Fjernvarme Fyn foreslår 0,75 %. At projektforslaget hviler på realistiske forudsætninger. Det er svært at vurdere præcist hvor store besparelser der vil blive realiseret. Faktum er at de største reduktioner har fundet sted i industrien og distributionssystemet. Derfor et det usikkert om reduktionen vil blive mere end 1 % om året. 4. Samfundsøkonomisk analyse 4.1. Varmetab i fjernvarmenet At der i projektforslaget angives et samlet varmetab svarende til 11 % i det fuldt udbyggede senarie. Detaljerne omkring de nye fjernvarmeledninger er begrænsede. Der nævnes kun længder og at diameteren for hovedledningerne er mellem 20 og 100 cm. Beregning i Logstor calculator fås et varmetab der er mellem 14 og 93 % mere end i projektforslaget. (Beregnet på henholdsvis en dimension på 20 cm og 100 cm) NIRAS anlægger forkerte forudsætninger for beregning afledningstab. Der er ikke anvendt dimensioner på 20 cm og 100 cm!. Ligesom der ikke er anvendt standard ledninger. Der anvendes ikke standardrør (enkeltrør med standard isolering). Ledningsnettet udlægges med serie 3 rør isolerede twinrør for hovedledninger og serie 4 twinrør til stikledninger, det giver væsentlig lavere ledningstab. Som standard anvendes stikledninger med dimensionen DN15 og til en del ejendomme DN12. Den rette dimension giver et væsentlig lavere ledningstab Nettabet fra skitseprojektets 5 km hovedledning samt stikledninger fremgår af tabel. Det bemærkes at distributionsnettet også omfatter 2,1 km DN125 hovedledning gennem Nr. Broby som er en del af projektforslaget for forbindelsesledningen til Odense og derfor ikke indgår i dette projektforslag. Distributionsnet Dimension m W/m MWh/år DN ,09 44 DN ,53 47 DN ,33 52 DN ,74 61 DN ,42 59 DN DN ,3 38 DN ,1 38 Stikledninger Ø16/DN , Varmetab i alt 632 Varmetabet er beregnet ud fra de valgte rørtyper ved beregningsprogram fra Logstor A/S. er er forudsat en gennemsnitlig frem og returtemperatur på 70/40 grader C. For stikledninger 50/40 grader C. I den samfundsøkonomiske beregning øges varmetabet i takt med udbygningen. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 10 af 15

11 Naturgas Fyn bemærker hertil: At Fjernvarme Fyn har redgjort for det beregnede varmetab. Projektforslaget hviler på realistiske vurderinger af tab Generelt om de samfundsøkonomiske beregninger Overordnet set stemmer NIRAS s modellering overens med tallene fra Fjernvarme Fyn. Dog er der en afvigelse på afgiftsforvridningseffekten for investeringen på ca. 1 %. Fjernvarme Fyn oplyser at der er foretaget en korrektion i beregning af afgiftsforvridningstabet. Dels er beregningerne omregnet til 2012-prisniveau i stedet for 2014-prisniveau. Dels er der i den oprindelige beregning ikke taget højde for at det decentrale varmeværk i Nr. Broby ikke er kvoteomfattet og derfor skal betale CO 2 - afgift af hele naturgasforbruget. Det samfundsøkonomiske overskud ændres dog ikke nævneværdigt i i forhold til den oprindelige beregning. ( kr.). Naturgas Fyn bemærker hertil: NIRAS havde taget udgangspunkt i det marginale brændselsforbrug i henhold til projektforslaget (322 % i gennemsnit) og Fjernvarme Fyn i en afgiftsmæssig varmevirkningsgrad på 120 %. Hermed kan de anførte forskelle i afgiftsforvridningseffekt forklares. At forskellen på afgiftsforvridningseffekten ikke har væsentlig betydning for den samfundsøkonomisk fordel på 17,3 mio. kr Følsomhedsberegninger At nedstående følsomhedsberegninger tager udgangspunkt i afgiftsforvridningseffekten oplyst fra Fjernvarme Fyn Ændret varmevirkningsgrad for Fynsværket At Fjernvarme Fyn anvender en varmevirkningsgrad på 322 %. Konsekvensen af at ændre varmevirkningsgraden til 125 % fordobler nettoomkostningen til brændsel (kul). Samlet set øges omkostningen med ca. 7 mio. kr. idet der også pålægges yderligere omkostninger med den øgede emission. Vattenfall har opgjort varmevirkningsgraden efter det såkaldte merbrændselsprincip, som er en almindlig anerkendt metode til fordeling af brændsel mellem el- og varme ved kombineret produktion Anvendelsen af en virkningsgrad på 125 % er uden sammenhæng med den fysiske funktion af værket og kan ikke anvendes i en samfundsmæssig analyse. Som alternativ til Vattenfalls opgjorte varmevirkningsgrader har Fjernvarme Fyn en beregning på produktion på Fynsværkets blok 7 og 8 som modtryksdrift og produktionen på kraftvarmeanlægget i Nr. Broby. Dvs. en samlet brændselsforbrug til produktionen uden at fordele mellem el- og varmesiden. Alternativerne beregnes ud fra kendskab til værkets el- og varmevirkningsgrader i modtryksdrift. Nettoomkostninger til brændsel opgøres som den samlede forbrug fratrukket værdien af el-produktionen. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 11 af 15

12 Resultatet af denne analyse er en næsten uændret samfundsmæssigt overskud (+ 0,2 mio. kr.). Der er anvendt såkaldt uvægtede Nord Pool elpriser. Såfremt kraftvarmeproduktionen kan optimeres således at der kan opnås en elpris over gennemsnit for alle døgnets timer kan der anvendes forbrugsvægtede Nord Pool elpriser i Energistyrelsens prisfremskrivninger. Hermed fås et samfundsøkonomisk overskud på 17,8 mio. kr. (+ 2,3 mio. kr.). Naturgas Fyn bemærker hertil: At de stadig vil opfordre til at varmeplanmyndigheden overvejer hvilke scenarier der ønskes belyst herunder om Fynsværket fortsætter sin nuværende drift uændret indtil Til beregningerne bemærkes at NIRAS har foreslået at anvende varmevirkningsgraden på125 % for Fynsværket i overensstemmelse med miljømærkning for el. At beregningerne ud fra en modtryksbetragtning har god samfundsøkonomi må i høj grad tilskrives elindtægten som er baseret på Nordpool priser som er ca. 4 gange kul prisen. Naturgas Fyn bemærker i høringen januar 2015: At de fastholder at varmevirkningsgraden for Fynsværket bør være 125 %. Virkningsgraden på 322 % i projektforslaget er begrundet i at elproduktionen ellers vil finde sted på kulfyrede kondensværker. Det sker ikke længere. Kun ca. 30 % af produktionen på store kraftvarmeværker. Fjernvarme Fyn kommenterer hertil: Der henvises til deres tidligere kommentarer og tilføjer at det at angiveligt 30 % af elproduktionen sker i kondensdrift er ikke et argument for at fastslå en varmevirkningsgrad på 125 %. En stor del af overskudsvarmen fra termiske elproduktion anvendes til fjernvarme derfor er under halvdelen af el-produktionen fra kondensdrift hvor overskudsvarmen køles til omgivelserne. Fjernvarme Fyn beder om dokumentation for allokering af udgifter mellem el- og varmeproduktionen. Det kan ikke bruges til at fastsætte varmevirkningsgraden. Praksis er at anvende kraftvarmemodel hvor varmeprisen fordeles ved allokering af brændselsudgifter. Den samfundsøkonomiske beregning bør dog ikke baseres på rimelighedsbetragtninger om omkostninger og hele kraftvarmefordelen skal derfor tilfalde varmesiden. Alternativt kan merbrændselsprincippet anvendes således at diskussionen om allokering mellem varme og elproduktion undgås. Dette er nærmere beskrevet i Fjernvarme Fyns indlæg fra 5. september Anvendelse af 125 % varmevirkningsgrad på både den kulfyrede blok 7 og den halmfyrede blok 8 vil reducere projektets samfundsøkonomiske overskud fra 17,3 mio. kr. til 12,3 mio. kr. Naturgas Fyn anfører i kommentar februar 2015: At samproduktion af el og varme ikke nødvendigvis betyder at overskudsvarme fra elproduktion udnyttes til varme, men at el samproduceres med varme, og i stigende grad styres af varmebehovet. Merbrændselsprincippet, som en mangeårig praksis, er således ikke nødvendigvis fremtidssikker. Der fastholdes at den samlede kraftvarmefordel højst bør sættes til 125 % og den følsomhedsberegning Fjernvarme Fyn har udarbejdet bør gøres til en grundforudsætning. Vattenfalls oplysninger har tidligere været accepteret som grundlag for beregninger (projektforslag for Rolfsted/Ferritslev) og der ses ikke ændringer i forhold til dette. Fjernvarme Fyns supplerende beregninger viser desuden at projektet hviler på et realistisk grundlag Lavere varmeforbrug Såfremt varmeforbruget mindskes med 20 %; mindskes projektforslagets fordel i forhold til referencen med ca. 5,6 mio. kr. svarende til 36 %. Der henvises til kommentar 3.1. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 12 af 15

13 Fjernvarme Fyn fastholder de angivne varmebehov. I øvrigt henvises til projektforslaget, hvor det fremgår at varmebehovet skal reduceres med 60 % for at der er samfundsøkonomisk balance mellem projektforslag og reference. Henvises til pkt Træflis Såfremt Fynsværket konverteres til helt eller delvis til biomasse påvirkes brændselsudgiften. Ved en varmevirkningsgrad på 322 % sker der ingen væsentlig ændring af resultatet, idet den øgede brændselsomkostning opvejes af reducering af udgifter til emissioner. Ved en varmevirkningsgrad på 125 % sker der derimod en halvering af resultatet. Henvisning til pkt. 2. En følsomhedsberegning på konvertering til træflis er ikke relevant idet der ikke er planlagt en sådan omstilling. At det kun er besluttede forudsætninger, der kan lægges til grund for projektforslaget. Dog kan der i alternativer medtages relevante senarier. I dette tilfælde vurderes, at de forskellige scenarier for Fynsværkets og Fjernvarme Fyns varmeforsyning er så usikre at grundlaget må for projektforslaget skal være de nuværende godkendte forhold Overigt Opsummering af ovenstående Resultat Fjernvarme Resultat NIRAS Resultat nye %-afvigelse Fyn forudsætninger Kul, varmevirkningsgrad % Kul, varmevirkningsgrad % 20 % lavere energibehov % Større nettab Oliefyr skifter til gas over 20 år NIRAS scenarium (3.888) Træflis, varmevirkningsgrad % Træflis, varmevirkningsgrad 125 % Der henvises til forudgående kommentarer. Der kan ved sammenligning ikke kun tages hensyn til forhold der vurderes at trække i negativ retning. Finder at det ikke er klart hvilke forudsætninger, der ligger til grund for NIRAS-senariet Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 13 af 15

14 At de enkelte punkter er gennemgået i ovenstående. Konklusionen er at projektforslaget hviler på realistiske forudsætninger. For flere af punkterne er det et skøn om der skal benyttes en type beregning eller en anden. Samlet set vurderer Faaborg Midtfyn Kommune at projektforslaget har god samfundsøkonomisk overskud Virksomhedsøkonomi Der er i projektforslaget indregnet udgifter til afbrydelse af naturgasstik og sløjfning af olietanke, men kompensation til naturgasselskabet er ikke medregnet. Projektforslaget antager at der efter 10 år er en tilslutningsgrad på 90 % for boliger og 60 % for erhverv. Ud fra det omfatter kompensationen 101 boligenheder og 14 erhvervsejendomme med et gennemsnitforbrug på henholdsvis m³ og m³. Ud fra kompensationsbeløbene i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 374 mangler projektforslaget ca. 1 mio. kr. i udgifter til kompensation i virksomhedsøkonomien svarende til en forringelse på ca. 0,9 mio. kr. i nutidsværdi. Det er korrekt at kompensationsbetalingen ved en fejl ikke er medtaget i beregningen af virksomhedsøkonomien. Efterfølgende: Har i det opdaterede projektforslag opgjort og indarbejdet kompensationen til ca. 0,8 mio. kr. Taget til efterretning da det nu er indarbejdet. Samlet vurdering Faaborg-Midtfyn Kommune lægger til grund at området der er omfattet af projektet er udbygget af Naturgas Fyn til distribution af individuel naturgasforsyning, men at en del af varmeforbrugerne varmeforsyner sig på anden måde, f.eks. med olie og fastbrændselsfyr. Desuden er der en del af Nr. Broby, der forsynes med fjernvarme. Vedtagelsen af projektet betyder ikke at varmeforbrugerne forpligtes til at skifte fra deres nuværende varmeforsyning til fjernvarme (tilslutningspligt). Omvendt er der heller ikke pålagt de af varmeforbrugerne, der i dag forsynes med individuel naturgasforsyning, forblivelsespligt til denne forsyningsform ligesom der ikke er pålagt ejendommene tilslutningspligt til naturgasforsyning. Ved projektet åbnes der derfor op for en konkurrerende, parallel kollektiv varmeforsyning i området. Efter en konkret vurdering af sagen kan Faaborg-Midtfyn Kommune tiltræde Fjernvarme Fyns vurdering af, at projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og at samfundsøkonomiske hensyn taler for at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Det er den samlede vurdering at projektforslaget er i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i projektbekendtgørelsen samt varmeforsyningslovens formålsparagraf. Projektforslaget fremmer den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Desuden at varmeforsyningen tilrettelægges med henblik på at fremme samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Afgørelse og tilladelsens vilkår Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2014 besluttet at godkende det fremsendte projektforslag i henhold til kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013, jævnfør 4 i lovbekendtgørelse nr af 24. november Områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i Nr. Broby ophæves hermed. Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 14 af 15

15 Efter bekendtgørelse nr. 374, 27, stk. 2 fastsættes følgende vilkår: Godkendelse bortfalder såfremt projektet ikke er startet inden 3 år. Klagevejledning Afgørelen kan påklages til Energiklagenævnet Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Borgere og virksomheder med videre kan henvende sig skriftligt til Energiklagenævnet med klager og andre henvendelser i nye eller verserende klagesager på følgende måder: til nævnets postkasse: Digital Post fra Borger.dk eller Virk.dk Brevpost til adressen: Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K Telefax til tlf.nr Afgørelser kan ikke indbringes for domstolene før den endelige administrative afgørelse (Energiklagenævnet) foreligger. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. -- Bilag: 1. Projektforslag maj Høringssvar fra Naturgas Fyn 1. juli 2014 (Notat fra NIRAS) 3. Bemærkninger fra Fjernvarme Fyn af 5. september 2014 til høringssvar fra Naturgas Fyn 4. Kommentarer fra Naturgas Fyn 7. oktober 2014, suppleret 22. oktober (Notat af 21. oktober fra NIRAS) til Fjernvarme Fyns bemærkninger 5. Opdaterede samfundsøkonomiske beregninger 17. december Høringssvar fra Naturgas Fyn 14. januar 2015 (NIRAS) 7. Opdateret projektforslag januar Bemærkninger fra Fjernvarme Fyn 30. januar Kommentarer fra Naturgas Fyn 16.februar 2015 (NIRAS) Projektgodkendelse Nr. Broby 13. marts 2015 Side 15 af 15

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Dato: 10.december

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense

Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T:

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T: Notat Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 30. juni 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211739332 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt af nba

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S

Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra ATES-anlæg hos VIVA Odense DATO 1/49 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S ense Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Forbindelsesledning Odense SØ og fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev 19. August 2014 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Stamoplysninger 3 2. Læsevejledning

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Svar til byrådsmedlem for de konservative Per Løkken

Svar til byrådsmedlem for de konservative Per Løkken Plan og By Sagsbehandler: Peter Didriksen Sagsnr. 13.03.00-P20-1-15 Dato:23.11.2015 Svar til byrådsmedlem for de konservative Per Løkken Helt overordnet kommentar til spørgsmålene: Alle de forbrugerøkonomiske

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 1 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 1 INTRODUKTION OG KONKLUSION. E: ckd@niras.dk Sortemosevej 19 T: +45 4810 4200

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 1 INTRODUKTION OG KONKLUSION. E: ckd@niras.dk Sortemosevej 19 T: +45 4810 4200 Notat HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 4. februar 2015 Rev. 11. februar 2015 Projekt nr. 219332 Version 1 Dokument nr. 1214823455 Version 2 Udarbejdet af JOAX/CKD Kontrolleret

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra Royal Unibrew (Albani) 21. oktober 2013 2013 1/27 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Maj 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016 1 Det vil jeg tale om Seneste praksis vedrørende projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyningsanlæg Hvad skal projektgodkendes? Hvad er

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkevej 5 Postnr./by: 6240 Løgumkloster BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Projektforslaget har efter drøftelse i Teknik og Miljøudvalget den 20. december 2011 været sendt i høring hos ejendommene i Haastrup fra

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere