Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby har den 23. oktober 2013 modtaget Naturgas Fyn Distribution A/S høringssvar dateret 14. oktober (FjvF) har følgende bemærkninger til de enkelte punkter i høringssvaret. 1. Generelt NGF Distribution finder ikke det er en korrekt forudsætning i projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse, at fjernvarmen produceres på Fynsværket, når FjvF parallelt har ansøgt om godkendelse af et projektforslag for etablering af et biogasanlæg med kraftvarmeproduktion i Nr. Lyndelse. FjvF skal hertil bemærke, at projektforslaget for etablering af fjernvarme til byen ønskes gennemført uanset, om projektforslaget for etablering af biogaskraftvarme realiseres eller ej. Omvendt er projektforslaget for etablering af biogasanlæg gjort afhængigt af fjernvarmeprojektet, jf. tidligere fremsendt ansøgning. Det er derfor nødvendigt at vurdere forslaget for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse uden at tage hensyn til biogasprojektet. Dette er en fuldstændig korrekt fremgangsmåde, idet det herved sikres, at det samlede projekt vil leve op til kriterierne for godkendelse. NGF Distribution mener, at der bør gennemføres en beregning af projektet med varme fra biogasanlægget. For det første vil der herved ske en sammenblanding af de to projektforslag. For det andet vil dette kræve en beregningsmetode i den samfundsøkonomiske analyse af biogasprojektet med indregning af samtlige samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved biogasproduktion i forhold til traditionel gødningshåndtering. Der er efter drøftelse med Energistyrelsen valgt en anden analysemetode, hvor det forudsættes, at der under alle omstændigheder etableres biogasproduktion, og hvor det er udnyttelsen af biogassen til kraftvarmeproduktion, der sammenlignes med opgradering af biogas til naturgasnettet. 2. Virkningsgraden for gaskedler er for lav NGF Distribution har på grundlag af egne oplysninger om de installerede gaskedler i området beregnet en gennemsnitlig årsvirkningsgrad på 93,1 % for de installerede gaskedler. Ved at

2 forudsætte en udskiftning af alle gaskedler over 20 år, når NGF Distribution frem til en gennemsnitlig årsvirkningsgrad på 96,6 % over hele den 20-årige beregningsperiode. NGF Distribution anfører, at den beregnede årsvirkningsgrad er for kedel og installation. Det fremgår ikke, hvordan det ikke udnyttede varmetab i den vandbårne rørinstallation er beregnet. NGF råder næppe over oplysninger om de interne rørinstallationer hos kunderne. Derfor er der sandsynligvis set bort fra dette tab. FjvF har i den samfundsøkonomiske beregning regnet med et tab i installationen på 2 %. Dette tab bør også indgå i beregningen af referencen. 3. Virkningsgraden for oliekedler er for lav FjvF har ikke detaljeret kendskab til oliekedlerne i området og har derfor anvendt en årsvirkningsgrad på 85 %, der omtrent svarer til Teknologisk Instituts standardværdi for virkningsgraden for en ikke kondenserende kedel fra efter Der findes sandsynligvis kedler med både lavere og højere virkningsgrad. NGF Distribution finder, at den anvendte gennemsnitlige årsvirkningsgrad for oliekedler på 85 % er for lav, idet der herved ikke tages højde for, at kedlerne løbende udskiftes gennem den 20-årige beregningsperiode. I projektforslaget er udgifterne til udskiftning af alle individuelle varmeanlæg inklusiv oliekedler fastsat til pr. enhed, hvilket ikke er tilstrækkeligt for oliekedler. Det er således korrekt, at gevinsten ved at udskifte eksisterende kedler til en mere effektiv kondenserende type ikke fuldt ud er indregnet, men det er udgifterne heller ikke. 4. Oliekedler konverteres til gas Fra 2016 er det ikke tilladt at installere nye oliekedler i områder med naturgas eller fjernvarme. NGF Distribution har regnet på, at samtlige oliekedler konverteres til naturgas over 10 år. Det er ikke realistisk, at alle nuværende olieopvarmede bygninger konverterer til naturgas i referencen, hvor der ikke kommer fjernvarme. Forbrugerne vil typisk konvertere til det brugerøkonomisk mest attraktive alternativ, hvilket ikke for alle vil være naturgas. En del vil således vælge f.eks. varmepumpe og træpillefyr. Uanset hvilken alternativ opvarmningsform, der eventuelt konverteres til fra oliekedel, vil det kræve merinvesteringer i forhold til de indregnede omkostninger i referencen i den samfundsøkonomiske beregning. Såfremt der konverteres til gas, vil den fastsatte reinvestering i forbrugerinstallationer på kr. excl. moms pr. ejendom således langt fra dække de reelle omkostninger, der er væsentligt større end ved udskiftning af en eksisterende gaskedel. Konvertering fra olie til gas omfatter således etablering af ny gasstikledning, evt. også nye fordelingsledninger, hvis de ikke findes umiddelbart ud for den pågældende ejendom, ny målerinstallation, sløjfning af olietank mv.

3 NGF Distributions beregning af den samfundsøkonomiske virkning af konvertering af de olieopvarmede bygninger til naturgas er på flere måder fejlbehæftet. For det første er det ikke tilstrækkeligt at regne med en forøget brugerinvestering på kun kr. til en stikledning ud over den i projektforslaget særdeles konservativt fastsatte værdi for udskiftning af naturgasfyr på kr. Der skal som minimum også tages højde for udgifter til nedtagning af oliekedel, sløjfning af olietank samt etablering af aftræk for gasfyr. Naturgas Fyn Distribution A/S har i forbindelse med høringssvar vedrørende fjernvarme konvertering af Brylle i Assens Kommune oplyst, at den gennemsnitlige udgift til udskiftning af gasfyr udgør kr. Naturgas Fyn Distribution A/S takst for en gasstikledning er kr. Efter Energistyrelsens teknologikatalog er udgiften til nedtagning af oliekedel kr., sløjfning af olietank kr. samt etablering af aftræk for gasfyr kr. Samlet udgift ved konvertering af oliekedel til naturgasfyr er herefter kr. For det andet er det ikke korrekt at fordele udgiften til konvertering af oliekedler, der forudsættes gennemført over 10 år, på samtlige individuelle varmeanlæg i referencen, der forudsættes løbende udskiftet over 20 år. Det fremgår således af høringssvaret, at udgiften til etablering af gasstikledninger til 119 oliekunder, svarende til kr. er omregnet til en forøgelse af gennemsnits-reinvesteringen fra kr. til kr. for samtlige ejendomme. Herved bliver udgiften beregningsmæssigt afholdt på et senere tidpunkt i beregningsperioden, hvilket har betydning ved tilbagediskontering, og desuden indregnes ikke hele udgiften, idet tilslutningsgraden i projektforslaget ved periodens slutning ikke er 100 %, men kun 90 %. Der er i alt ifølge Fjernvarme Fyns BBR-udtræk, som ligger til grund for projektforslaget, 126 ejendomme med oliefyr inden for projektområdet. Såfremt det i referencescenariet forudsættes, at alle disse ejendomme konverterer til naturgas inden for 10 år for en samlet udgift pr. ejendom på kr. excl. moms, vil det reducere projektforslagets samfundsøkonomiske overskud med 3,5 mio. kr.. Hvis der samtidigt som forudsat af NGF Distribution anvendes en gennemsnitlig virkningsgrad for naturgaskedler på 96,6 % vil virkningen være en reduktion af overskuddet på 4,6 mio. kr. og ikke 6,34 mio. kr. som anført af NGF Distribution. Det anses dog ikke for et realistisk scenarie, at samtlige ejendomme med oliefyr skulle konvertere til naturgas, når der findes brugerøkonomisk mere attraktive alternativer. NGF Distributions beregning af gevinsten ved konvertering af oliekedler i referencen til naturgas er derfor både væsentligt fejlbehæftet og er desuden baseret på et urealistisk gæt på et fremtidigt scenarie. Det skal endvidere bemærkes, at NGF Distribution begår en regnefejl i den samfundsøkonomiske beregning præsenteret under pkt. 15 ved i samme scenarie at indregne gevinsterne ved konvertering af oliefyr over 10 år til naturgas og ved forbedret virkningsgrad for oliekedler som følge af løbende udskiftning over 20 år, jf. pkt.3.

4 I projektforslaget er der forudsat den samme fordeling af individuelle opvarmningsformer blandt de ejendomme, som konverteres til fjernvarme, som blandt de resterende ejendomme. Idet den brugerøkonomiske besparelse ved fjernvarmekonvertering er langt størst for de olieopvarmede ejendomme, må det forventes, at stort set samtlige olieopvarmede bygninger konverterer til fjernvarme allerede i år 1. Dette svarer til erfaringer fra andre konverteringsområder. Såfremt der tages hensyn til en hurtigere konvertering af olieopvarmede bygninger til fjernvarme i projektforslaget end til naturgas i referencen, vil økonomien i projektforslaget blive forbedret med 1,1 mio. kr. 5. Omkostninger til drift og vedligehold af fjernvarmeinstallationer FjvF har anvendt en drift- og vedligeholdelsesomkostning for fjernvarmeinstallationer på 300 kr./år excl. moms, hvilket NGF Distribution finder urealistisk lavt med henvisning til en standardværdi på kr. i Energistyrelsens teknologikatalog. Et eftersyn i henhold til FjR serviceordningen koster cirka 900 kr. og giver ret til indberetning af en energibesparelse efter Energistyrelsens standardværdikatalog, såfremt perioden mellem eftersyn er mindst 4 år. Den årlige omkostning ved at deltage i ordningen er således under 300 kr. pr. år. Der er mange eksempler på fjernvarmeinstallationer, der har siddet fuldstændig urørte i både 15 og 25 år og stadig været fuldt funktionsdygtige. foreskriver til forskel fra mange andre fjernvarmeværker direkte fjernvarmeinstallation uden varmeveksler til bygningers opvarmningskreds. Næsten samtlige godt kunder i forsyningsområde er tilsluttet med direkte anlæg. Der skal således ikke anvendes el til drift af cirkulationspumper i de tilsluttede bygningers fjernvarmeinstallation, hvilket reducerer driftsudgiften til den realistiske størrelsesorden på 300 kr./år. Standardværdien på kr. i Energistyrelsens teknologikatalog er således ikke retvisende for forholdene i FjvFs forsyningsområde. 6. Varmetab i fjernvarmenet Varmetabet i transmissionsledning, distributionsledninger og stikledninger udgør i alt MWh/år. Beregningen er nærmere beskrevet i FjvFs brev til Faaborg-Midtfyn Kommune dateret 7. august Varmetabet i stikledninger er således indeholdt i den samfundsøkonomiske beregning i projektforslaget. Det samme er tabet i kundeinstallationer, der er fastsat til 2 % efter Energistyrelsens teknologikatalog.

5 NGF Distributions sammenligning af energitabet ved individuel opvarmning med nettabet i projektforslaget er irrelevant, idet der herved ses bort fra virkningsgraden ved fjernvarmeproduktionen. 7. Varmevirkningsgrad for Fynsværket Der er anvendt varmevirkningsgraderne på Fynsværkets blok 7 og 8 i overensstemmelse med oplysninger fra værkets ejer Vattenfall A/S, jf. FjvFs brev til Faaborg-Midtfyn Kommune dateret 7. august Energibesparelser NGF Distribution argumenterer for, at energiselskabernes energispare-forpligtelser vil føre til markante energibesparelser ved slutforbrugerne de kommende år, og at den forudsatte årlige reduktion af nettovarmebehovet i bygninger på 1 % om året i projektforslaget derfor er urealistisk lav. FjvF skal hertil bemærke, at en meget stor del af de indberettede energibesparelser opnås inden for optimering af industrielle processer, net-optimering, solvarme mv. og ikke i bygningsopvarmning ved forbedring af klimaskærme. Der henvises til Energistyrelsens notat: Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 se følgende link: Kun ca. 33 % af de indberettede energibesparelser i 2012 var fra husholdninger, hvor besparelser i forbindelse med forbedring af klimaskærme udgør en væsentlig andel. For de øvrige sektorer udgør reduktion af opvarmningsbehov i bygninger formodentlig kun en mindre del. Der kan med andre ord ikke sættes lighedstegn mellem energiselskabernes energispareforpligtelser og den årlige reduktion af nettovarmebehovet i bygninger. FjvF har realiseret store energibesparelser ved at udnytte industriel overskudsvarme til fjernvarmeproduktion. Sådanne projekter, hvor lavkvalitets-overskudsvarme fra industrien udnyttes til boligopvarmning er i øvrigt kun mulige i fjernvarmeområder. Fjernvarmesystemet er således på denne måde medvirkende til opnåelse af en høj energieffektivitet. I ovennævnte statistik indgår sådanne projekter i øvrigt sandsynligvis som fjernvarmebesparelser, selvom de ikke har medført et lavere nettovarmebehov i bygninger. NGF Distribution henviser til en rapport udgivet af Netværk for Energirådgivning i 2012, hvor det foreslås, at energiforbruget i de nuværende bygninger reduceres med 50 % frem til Dette svarer til en årlig reduktion på 1,86 %. FjvF finder ikke dette realistisk, uden at der iværksættes væsentlige nye landspolitiske initiativer. FjvF skal derfor fastholde, at det er mest realistisk at forudsætte en årlig reduktion af varmeforbruget på 1 %. I projektforslaget er der i øvrigt gennemført en følsomhedsberegning på en større reduktion af varmebehovet.

6 9. Afbrydelse af naturgasstikledning NGF Distribution mener, at udgiften til afbrydelse af naturgasstikledning i den samfundsøkonomiske beregning skal svare til NGF Distributions tarif for enkeltafbrydelser på kr. excl. moms. FjvF mener ikke, at en tarif for enkeltafbrydelser kan anvendes i en samfundsøkonomisk beregning af omkostningerne ved konvertering af et helt byområde. Der bliver mulighed for at foretage flere stikafbrydelser pr. udkald. Endvidere vil opgravningen til gasstikket kunne udføres langt billigere, når der samtidigt foretages opgravning til fjernvarme. Fjernvarme fastholder derfor, at en overslagspris på kr. eksklusiv moms er rimelig. 10. Der benyttes et for højt varmebehov i beregningerne NGF Distribution har opgjort gassalget i og omregnet dette til nettovarmebehov ud fra kendskab til årsvirkningsgrader. FjvF har ikke modtaget det omtalte bilag 7 med gassalget for de enkelte ejendomme. Efter graddagekorrektion til et normalår når NGF Distribution frem til, at FjvFs opgørelse af nettovarmebehovet er 29,6 % for højt i forhold til opgørelsen baseret på gassalget. Fjernvarme Fyn skal hertil bemærke, at naturgassalget erfaringsmæssigt ikke dækker hele opvarmningsbehovet i naturgasområder, idet der også anvendes supplerende varmekilder, primært brændeovne. Erfaringsmæssigt anvendes langt mindre supplerende opvarmning i Fjernvarme Fyns forsyningsområder pga. lavere varmepris. Derfor er det i projektforslaget forudsat, at det fulde opvarmningsbehov konverteres til fjernvarme. Der henvises til rapporten Brændeforbrug i Danmark En undersøgelse af antallet af og brændeforbruget i brændeovne, pejse, masseovne og brændekedler i danske boliger og sommerhuse udarbejdet af Force Technology for Energistyrelsen i Undersøgelsen er en opfølgning på en tidligere undersøgelse fra Det fremgår af rapporten, at der er installeret brændeovne i 25,22 % af danske boliger med et gennemsnitligt brændeforbrug på 30,41 GJ/år eller 8,45 MWh/år. Efter BBR-registret findes der supplerende varmeinstallationer i 28,4 % af ejendommene i Nr. Lyndelse og Nørre Søby. I 25,0 % af ejendommene er der installeret brændeovne. Såfremt brændeforbruget pr. enhed i området svarer til landsgennemsnittet, udgør det samlede brændeforbrug MWh. Dette må dog betegnes som et usikkert skøn. Nyttevirkningen af det anvendte brænde er også ukendt. Der anvendes dog uden tvivl en større mængde brænde til opvarmning i projektområdet, hvilket betyder, at NGF Distributions opgørelse af nettovarmebehovet ud fra gassalget med sikkerhed er for lav. FjvF har estimeret varmebehovet efter enhedstal anført i rapporten Danske bygningers opvarmningsbehov i 2050, SBI Det er ikke korrekt, som anført af NGF Distribution, at

7 disse enhedstal er opgjort som de maksimalt teoretiske varmebehov til brug for dimensionering. Enhedstallene er SBIs bedste estimat af det faktiske varmebehov i danske bygninger. Det forudsatte gennemsnitlige varmebehov i projektforslaget er 125 kwh/m 2, hvilket præcist svarer til gennemsnittet for hele FjvFs forsyningsområde. 11. Drift og vedligehold i referencen FjvF har forudsat en gennemsnitlig drift- og vedligeholdelsesomkostning for alle individuelle anlæg i referencen på kr./år. FjvF mener, at dette er en realistisk gennemsnitsværdi, når der tages hensyn til, at de nuværende gas- og oliekedler i området er en blanding af nye og ældre typer. Teknologikataloget gælder således for den nyeste type af anlæg med de laveste driftsudgifter. 12. Fejl i BBR registret NGF Distribution har konstateret, at 57 af deres gaskunder inden for projektområdet er registreret i BBR med andre opvarmningsformer end naturgas. Ved anvendelse af den ændrede fordeling af opvarmningsformer som anført af NGF Distribution i høringssvaret fås en reduktion af det samfundsøkonomiske overskud på ca. 2,7 mio. kr. 13. Udokumenterede tal fra Fjernvarme Fyn NGF Distribution finder, at projektforslaget bygger på en række udokumenterede tal fra Fjernvarme Fyn. Hertil skal knyttes følgende bemærkninger. Anlægsinvesteringen er kalkuleret ved anvendelse af konkrete ledningslængder, ledningstyper og tilhørende enhedspriser fra FjvFs gældende kontrakter med entreprenører og leverandører. Produktionsfordelingen er konservativt fastsat, idet der er regnet med 5 % spids- og reservelast på naturgaskedler. De fleste år udgør varmeproduktionen på FjvFs egne kedelcentraler under 3 %. Vedligeholdelsesudgiften på et nyt fjernvarmenet er minimal. Inden for den meget konservativt forudsatte levetid på 30 år for fjernvarmeledninger, er der stort set ingen vedligeholdelsesomkostninger på nettet. Efter Energistyrelsens teknologikatalog, udgør årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for gasfyrede kedelcentraler Euro pr. MJ/s. Såfremt midten af intervallet anvendes, fås en årlig udgift for den planlagte 7,5 MW kedelcentral på kr. svarende til 0,27 % af den samlede investering. I 2012 betalte FjvF 2,84 kr./gj til Vattenfall A/S til drift og vedligehold på Fynsværket. I projektforslaget er der regnet med 7 kr./gj.

8 Elforbruget til drift af pumper på Fynsværket og FjvFs pumpestationer var i kwh svarende til 1,77 KWh/GJ ab værk. FjvF betaler i øjeblikket ca. 0,80 kr./kwh for el til pumpedrift, dvs. at udgiften til pumpedrift udgør ca. 1,42 kr./gj. I projektforslaget er der regnet med 4 kr./gj. Udgiften til ombygning af varmeinstallation ved konvertering til fjernvarme er i projektforslaget skønnet til kr./gj. FjvF har fået tilbud fra Nordisk Klima A/S på konvertering inklusiv demontering af eksisterende installation, opbygning af ny installation, materialer mv. lydende på ,00 kr. excl. moms. FjvF er vidende om nye kunder i Holmstrup, der har fået lavere tilbud fra andet firma. 14. Energiklagenævnets afgørelse i Holmstrup sagen NGF Distribution fik ikke medhold i deres klage til Energiklagenævnet over Odense Kommunes godkendelse af FjvFs projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holmstrup. NGF Distribution skriver, at de efterfølgende har ændret praksis, således at de indgår i en tidligere dialog med varmeplanmyndigheden Energiklagenævnet og tilsikrer, at de af NGF Distribution fremkomne oplysninger er af en sådan beskaffenhed, at de sandsynliggør, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger. FjvF skal hertil bemærke, at NGF Distribution foreløbig har fremsendt et høringssvar med en række af de samme argumenter, som blev fremført i sagen om fjernvarmeforsyning af Holmstrup. I Holmstrupsagen gjorde NGF Distribution ligeledes indsigelse mod den anvendte metode til opgørelse af varmebehovet og påpegede afvigelser mellem opgørelsen i projektforslaget og gassalget i området. Desuden gjorde NGF Distribution indsigelse mod opgørelsen af varmetabet, de anvendte forudsætninger for drifts- og vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationer og den årlige reduktion af varmebehovet som følge af energibesparelser. Alle disse indsigelser blev afvist af Energiklagenævnet. På trods heraf gentager NGF Distribution den samme argumentation i sag efter sag. Det er ikke korrekt, som anført af NGF Distribution, at ingen af FjvFs forudsætninger er reelle og faktuelle for det berørte område. Der er kun anvendt standardværdier og skønnede værdier i det omfang, det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger om de lokale forhold. Konkret kan peges på følgende væsentlige forudsætninger, som er tilpasset det konkrete projekt og de lokale forhold: Varmebehovet er i projektforslaget beregnet ud fra oplysninger i BBR-registeret om samtlige bygninger inden for projektområdet. NGF Distributions oplysninger om gassalget omfatter ikke supplerende opvarmning i området og kan derfor ikke anvendes direkte til en opgørelse af det samlede varmebehov. Anlægsinvesteringer og varmetabet i fjernvarmenettet er beregnet ud fra konkrete ledningslængder, ledningstyper, oplysninger fra FjvFs rørleverandør om varmetabskoef-

9 ficienter for de enkelte rørtyper samt temperaturniveauer gældende i FjvFs forsyningsområde. Omkostninger til drift- og vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationer er estimeret ud fra forholdene i FjvFs forsyningsområde, der er kendetegnet ved, at der anvendes direkte fjernvarmeanlæg i bygninger uden varmeveksler og pumper. 15. Korrekte værdier medfører et markant samfundsøkonomisk tab FjvF fastholder, at den fremlagte samfundsøkonomiske beregning i projektforslaget er baseret på realistiske konservative forudsætninger. FjvF anderkender kun de konstaterede fejl i BBRregistret og konsekvenserne heraf for den forudsatte opvarmningsfordeling i referencen som en nødvendig korrektion. Virkningen af denne rettelse er en reduktion af det samfundsøkonomiske overskud med ca. 2,7 mio. kr. til 36,2 mio. kr. eller 26 %. Såfremt beregningen også korrigeres med hensyn til forudsætninger omkring driftsomkostninger på Fynsværket og hos FjvF samt udgiften til ombygning af varmeinstallation ved konvertering til fjernvarme nævnt under pkt. 13, fås et samfundsøkonomisk overskud på 47,3 mio. kr. eller 34 %. Der henvises til gennemgangen af de enkelte beregningsforudsætninger i det ovenstående. NGF Distribution har i den samfundsøkonomiske beregning af alle korrektioner vist under pkt. 15 således ensidigt ændret samtlige forudsætninger til den kritiske side for projektforslaget. En sådan beregning kan efter FjvFs opfattelse ikke lægges til grund for vurderingen af et projektforslag. Venlig hilsen Peer Andersen Plan- og projektchef Direkte tlf

Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg. Att.: Helge Müller. Dato: 2. april 2014

Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg. Att.: Helge Müller. Dato: 2. april 2014 Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 2. april 2014 Kommentarer til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedr. projektforslag for fjernvarmeforsyning af Birkum,

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Dato: 13.marts

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse m.v. (sagsnr P )

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse m.v. (sagsnr P ) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur 14. oktober 2013 Att.: Helge Müller Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 1 INTRODUKTION OG KONKLUSION. E: ckd@niras.dk Sortemosevej 19 T: +45 4810 4200

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 1 INTRODUKTION OG KONKLUSION. E: ckd@niras.dk Sortemosevej 19 T: +45 4810 4200 Notat HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 4. februar 2015 Rev. 11. februar 2015 Projekt nr. 219332 Version 1 Dokument nr. 1214823455 Version 2 Udarbejdet af JOAX/CKD Kontrolleret

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S ense Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Forbindelsesledning Odense SØ og fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev 19. August 2014 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Stamoplysninger 3 2. Læsevejledning

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense

Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 283 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 Fax +45 99 55 www.dongenergy-distribution.dk CVR-nr.

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage.

Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage. 19. marts 2015 Oliefyr i Danmark Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage. Tilbagegangen af oliefyr er sket i takt med,

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Dato: 10.december

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen Vejledning til den kommunale energiplanlægger Energistyrelsen November 2015 PROJEKT NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektansvarlig: Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a., Hostrupvej 28, 5771 Stenstrup Projektets

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkevej 5 Postnr./by: 6240 Løgumkloster BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -3538 m³ Naturgas 5680 liter Fyringsgasolie, 120 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -3538 m³ Naturgas 5680 liter Fyringsgasolie, 120 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 196 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-127395 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Alminde 15 4652 Hårlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. maj 2015 Til den 18. maj 2025. Energimærkningen er udført uden

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skovbrynet 1 6534 Agerskov Bygningernes energimærke: Gyldig fra 26. februar 2016 Til den 26. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere