KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ"

Transkript

1 OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO 5. oktober 2015 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT PAKO KADO PAKO

3 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområde Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Ansvarlig for projektet Projektets gennemførelse 8 2 Forhold til lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Sorø Kommunes varmeplanlægning Styringsmidler Fysisk planlægning Anden lovgivning Berørte arealer Berørte parter 10 3 Redegørelse for projektet SEAS-NVEs fjernvarmeproduktion Projekt, fjernvarmeforsyning af projektområdet Anlægsomkostninger 12 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi- og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Virksomhedsøkonomiske konsekvenser Forbrugerøkonomiske konsekvenser 17

4 4 BILAG Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Forudsætninger Samfundsøkonomiske beregninger Virksomhedsøkonomiske beregninger Sammenstilling af resultater Forbrugerøkonomi Afgrænsning af projektområde og forslag til tracé

5 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for konvertering af 46 boliger i en boligforening ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej fra naturgas til fjernvarmeforsyning fra SEAS-NVE. Projektforslaget omfatter ejendomme beliggende i et boligområde i Sorø. Projektforslaget omfatter: Konvertering af boliger i projektområdet fra naturgas til fjernvarmeforsyning fra SEAS-NVE. Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgassen og fjernvarmen, da forsyningsområdet i dag har status som naturgasområde. Etablering af i alt ca. 1,4 km distributionsnet og stikledninger i det nye forsyningsområde. 1.1 Projektets baggrund Boligerne i projektområdet vil i nærmeste fremtid gennemgå en bygningsrenovering, og i den forbindelse ønskes mulighederne for samtidig at skifte varmeforsyningen fra individuel naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning fra SEAS-NVE vurderet. SEAS-NVE har produktionskapacitet til forsyning af boligerne i projektområdet, og ønsker at udvide fjernvarmeforsyningen. Derudover har SEAS-NVE ledningsnet tæt på området til tilslutning, og kan herved fjernvarmeforsyne projektområdet. 1.2 Rapportens formål Rapportens formål er at belyse muligheder og konsekvenser i henhold til Varmeforsyningsloven og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget.

6 Endvidere skal rapporten orientere de parter (forsyningsselskaber og grundejere), der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Afgrænsning af projektområde Nedenstående Figur 1 viser afgrænsningen af projektområdet med de 46 boliger i boligforeningen. Forslag til tracé for det nye distributionsnet er vist i Bilag F.

7 Figur 1 Afgrænsning af projektområdet, med skitsering af planlagt tilkobling til eksisterende ledningsnet. 1.4 Indstilling Det indstilles til Sorø Kommune at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Indstillingen begrundes i hensynet til den samfundsøkonomiske og forbrugerøkonomiske fordel, der følger heraf. Sorøs kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget, som beskrevet i denne rapport. Godkendelsen omfatter: Konvertering af boliger i projektområdet fra naturgas til fjernvarmeforsyning fra SEAS-NVE. Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgassen og fjernvarmen, da forsyningsområdet i dag har status som naturgasområde. Etablering af i alt ca. 1,4 km distributionsnet og stikledninger i det nye forsyningsområde. 1.5 Tilknyttede projekter Der planlægges ingen tilknyttede projekter ud over det beskrevne i denne rapport. 1.6 Organisatoriske forhold SEAS-NVE finansierer, ejer, vedligeholder og forestår driften af det nye distributionsnet i projektområdet. 1.7 Ansvarlig for projektet Ansvarlig for projektet er: SEAS-NVE Energivej Haslev Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C

8 1.8 Projektets gennemførelse Projektering og etablering af distributionsnet m.m. kan påbegyndes umiddelbart efter endelig godkendelse af dette projektforslag.

9 2 Forhold til lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr af 24. november Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 6 i bekendtgørelse nr Kommunalbestyrelsen kan godkende ændringer i områdets forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, når varmedistributionsvirksomheden yder økonomisk kompensation til naturgasselskabet, jf. bekendtgørelsens 8 (se senere under afsnittet om Berørte parter). 2.2 Sorø Kommunes varmeplanlægning Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 3, og skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse jf. bekendtgørelsens 3. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer at SEAS- NVE overtager forsyningspligten af området, og at området i fremtiden skal fjernvarmeforsynes. Gasselskabet må således ikke tilslutte nye forbrugere i området. Gasselskabet har dog stadig forsyningspligt for eksisterende naturgasforbrugere. Områdets status skal således ændres fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i Sorø Kommunes varmeplan.

10 2.3 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter Varmeforsyningsloven. 2.4 Fysisk planlægning Der forventes ingen ydre bygningsmæssige ændringer i forbindelse med dette projekt for fjernvarmeforsyning af projektområdet. 2.5 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. I forbindelse med udførelsen skal de nødvendige tilladelser søges af bygherre og entreprenør. 2.6 Berørte arealer Projektet omfatter ikke arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af distributionsnet frem til de enkelte matrikler forudsættes at ske på og i arealer, der er offentligt ejet. Der skønnes ikke behov for placering i private grundarealer. Hvis dette bliver tilfældet, vil SEAS-NVE kontakte berørte lodsejere med henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg. 2.7 Berørte parter DONG Gas Distribution A/S leverer naturgas til fyringsinstallationer i projektområdet. Der er benyttet en kompensationsbetaling i beregningerne svarende til betalingen i bekendtgørelse nr. 566, Bilag 2 (omregnet til 2016 niveau).

11 3 Redegørelse for projektet 3.1 SEAS-NVEs fjernvarmeproduktion Fjernvarmeforsyning af projektområdet sker fra SEAS-NVEs eksisterende produktionsanlæg, der har kapacitet til udvidelsen. I marginalbetragtningen sker varmeforsyningen udelukkende fra naturgaskedler, idet naturgasmotorerne kører få timer på årsbasis. Naturgaskedler 11 MW I Bilag A findes flere detaljer om naturgaskedlerne. 3.2 Projekt, fjernvarmeforsyning af projektområdet Antallet af fremtidige fjernvarmekunder i projektområdet er oplyst af SEAS-NVE til 46, som fordeler sig på 13 fritliggende enfamiliehuse, 22 rækkehuse og 11 etageboliger. Det opvarmede areal er baseret på bygningsoplysninger i BBR. Projektet har baggrund i at der i forbindelse med en bygningsrenovering af boligforeningens boliger ønskes konvertering til fjernvarme, og varmebehovet estimeres dermed ud fra denne oplysning. Varmebehovet estimeret efter renoveringen er, ud fra SBi Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050, Scenarie A1 Fuld BR overholdelse. De opgjorte forbrugeres areal, konverteringstakt og varmebehov er vist i følgende tabel.

12 Bygningskategori Nuværende opvarmningsform Antal forbrugere Areal total, BBR Varmebehov, SBi scenarie A1 Forudsat fjernvarmeforsynet Varmebehov Fritliggende enfamiliehus Række/kædehus - Stk. % m 2 kwh/m 2 MWh/år Naturgas % i år ,4 113 Naturgas % i år ,2 158 Etagebolig Naturgas % i år ,5 136 Samlet Naturgas % i år Tabel 1 Forudsætning for fjernvarmekonvertering. 3.3 Anlægsomkostninger Projektet omfatter etablering af distributionsledning fra krydset ved Skjalm Hvidesvej og Molbechs Alle til forsyning af forbrugerne på adresserne Skjalm Hvidesvej 5 32 og Skjoldvej Forslag til tracé er vist i Bilag F. Det vurderes, at der på sigt kan være behov for, at den første del af ledningsstrækningen fra krydset ved Skjalm Hvidesvej og Molbechs Alle, skal forsyne Esbern Snaresvej nord for ledningen og Skjalm Hvidesvej langs ledningen, som ikke er omfattet af dette projektforslag. I anlægsomkostningerne er således kun medtaget 50 procent af anlægsomkostningerne af denne ledningsstrækning, svarende til 125 m. Det bemærkes, at idet varmebehovet i omtalte område er ukendt, er ledningen, og dermed dennes anlægsomkostning, udlagt for kapacitetsbehovet i projektforslaget. Efterfølgende i Tabel 2 vises investeringsoverslag i forbindelse med fjernvarmeforsyning af området. Alle priser er eksklusive moms. Hovedgruppe Mio. kr. Hovedledning 0,68 Stik og målere 0,74 Kompensationsbetaling til HMN 0,24 Sum 1,66 Tabel 2 Overslag over SEAS-NVEs anlægsomkostninger, prisniveau 2015 ekskl. moms. Kompensationsbetaling er efter BEK nr af 2. juni 2014, 2016 niveau.

13 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. ledningsnet og produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises til "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, april 2005, rev. juli 2007" samt "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014". Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Konsekvenserne for energi, miljø og samfundsøkonomi er anskueliggjort ved sammenligning med referencesituationen. Der regnes på: Referencen: Varmeforsyning baseret på individuel naturgasforsyning. Projektet: Varmeforsyning baseret på fjernvarme. Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen. En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i Bilag A. Beregningsudskrifterne er vedlagt i Bilag B for Samfundsøkonomi og i Bilag C for Virksomhedsøkonomi. En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i Bilag D.

14 I Bilag E findes en oversigt over forbrugerøkonomien, for hver af de tre typer af forbrugere. 4.2 Energi- og miljømæssige konsekvenser Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for luftemission. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat, inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO2-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO2, NOx og PM2,5. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Det skyldes CO2-kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for ændringerne i CO2 end mekanismerne for ændringer i SO2, NOX og PM2,5. Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med varme fra SEAS-NVE. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Energiforbrug Reference MWh Projekt MWh Naturgas Tabel 3 Brændselsforbrug, sum over 20 år. Det ses af Tabel 3, at energiforbruget øges i Projektet, hvilket skyldes det øgede varmeforbrug grundet varmetab i nyt fjernvarmenet. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO2, CH4, N2O, NOx, SO2 og PM2,5. CH4 og N2O omregnes til CO2-ækvivalenter. Emissionsstof Reference ton Projekt ton Difference ton CO₂ og CO2 ækvivalenter SO NOx PM2, Tabel 4 Ændring i emission over 20 år. Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en øget emissionen af CO2 og CO2 ækvivalenter og en øget emission af NOX.

15 4.3 Samfundsøkonomiske konsekvenser Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af området set fra samfundets side i forhold til varmeforsyning med individuel varmeforsyning. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Heri giver Energistyrelsen anvisning på de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, aktuelle statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 4 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Det samfundsøkonomiske resultat er sammenstillet i efterfølgende tabel. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Reference, individuel naturgasforsyning Projektet, fjernvarmeforsyning Samfundsøkonomisk fordel ved projektet - 5,1 mio. kr. - 4,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. Tabel 5 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for individuel naturgasforsyning af projektområdet. Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis Projektet og Referencen ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 0,7 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet Samfundsøkonomiske følsomheder Der er udarbejdet samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Projektets og Referencens samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. I følsomhedsberegninger på samfundsøkonomien anvendes forudsætningerne: 20 % øget investering i fjernvarmenet 20 % reduceret varmebehov Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den efterfølgende tabel.

16 Individuel forsyning mio.kr. Fjernvarmeforsyning mio. kr. Fordel ved fjernvarme mio. kr. Basisforudsætninger 5,1 4,4 0,7 20 % øget investering 5,4 4,6 0,8 20 % reduceret tilslutning 4,7 4,1 0,6 Tabel 6 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i alle følsomhedsberegninger. Projektet udviser således en pæn robusthed overfor ændringer i disse forudsætninger. 4.4 Virksomhedsøkonomiske konsekvenser De virksomhedsøkonomiske konsekvenser for SEAS-NVEs fjernvarmeforsyning af projektområdet er vurderet ud fra en marginalbetragtning. Den samlede likviditetsvirkning er vist i den efterfølgende figur - beløb i 2015 prisniveau. Likviditetsvirkningen fremkommer ved anvendelse af fjernvarmetakster gældende fra 1. juli 2015 over hele den 20-årige betragtningsperiode og en finansiering af anlægsudgifterne. Figur 2 Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode. Det ses af Figur 2, at ved de anvendte forudsætninger vil SEAS-NVE en negativ likviditetsvirkning over betragtningsperioden ved fjernvarmeforsyning af projektområdet.

17 4.4.1 Følsomheder Der er foretaget en følsomhedsberegning på tilsvarende forudsætninger, som foretaget i samfundsøkonomien. Resultater vises i den efterfølgende figur. Figur 3 Indvirkning på akkumuleret likviditetsvirkning ved ændring af anlægsomkostning og varmebehov Det ses af Figur 3, at de ændrede forudsætninger har en negativ indvirkning på virksomhedsøkonomien. 4.5 Forbrugerøkonomiske konsekvenser Forbrugerøkonomien belyses gennemsnitligt for hver forbrugertype. Varmeforbrugerne skal betale tilslutningsbidrag iht. SEAS-NVEs tariffer herfor. Tilsvarende skal varmeforbrugernes varmeforbrug afregnes efter det til hver en tid gældende tarifblad. Ved konvertering fra naturgas til fjernvarme er der mulighed for at forbrugerne kan opnå en energibesparelse, som kan sælges (første års besparelse), hvorved de kan få dækket en del af omstillingsudgifterne. Der er vedlagt et overslag på forbrugerøkonomien i Bilag E. Reference Projekt Difference Naturgas Fjernvarme kr./år kr./år kr./år Enfamiliehus Række/kædehus Etagebolig

18 Tabel 7 Forbrugerøkonomi inkl. moms Det ses af Tabel 7, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en besparelse ved fjervarmeforsyning. I økonomien indgår udgifter til reinvestering i individuelle fyringsanlæg.

19 Bilag A Forudsætninger

20 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] SEAS-NVE 5. oktober 2015 Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Forudsat tilslutning Forbrugere Areal gns. Varmebehov Varmebehov Effektbehov Tilsluttes Varmebehov, fordeling v. fjv. forsyning m 2 m²/bolig kwh/m 2 MWh kw år N-gasfyr Sorø Fritliggende enfamiliehus , % Række/kædehus , % Etagebolig , % Sum Noter: Varmetab i nyt fjv. net Fjernvarme an net Samtidighed 0,75 Areal for forbrugere er basert på oplysninger i BBR-registeret. Varmebehov efter renovering fra SBi , Scenarie A1 - Fuld BR overholdelse Effektbehov er opgjort ud fra nøgletal, 8 kw / bolig for enfamiliehus og række/kædehus, og 7 kw / bolig for etagebolig Varmetab i nyt fjernvarmenet et skønnet, ud fra ISOPlus dobbeltrør serie 3 Energipriser, SEAS-NVE Varmekøb incl. afgifter, 3,6 GJ / MWh Fjernvarmekedler, Naturgas (markedspris+transmission+lager) 2,460 kr. / m 3 223,93 kr. / MWh Oplyst af SEAS-NVE Nødforsyning (beskyt. kund.) 0,002 kr. / m 3 0,21 kr. / MWh Oplyst af SEAS-NVE Naturgasafgift 2, afgifter CO2-afgift 0, afgifter NOx-afgift 0, afgifter Afgifter total 2,58 kr. / m 3 235,21 kr. / MWh 2015 afgifter Total 5,05 kr. / m3 459,34 kr. / MWh Kraftvarmeanlæg, motorer Naturgas (markedspris+transmission+lager) 2,460 kr. / m 3 223,93 kr. / MWh Oplyst af SEAS-NVE Nødforsyning (beskyt. kund.) 0,002 kr. / m 3 0,21 kr. / MWh Oplyst af SEAS-NVE Naturgasafgift 2, afgifter CO2-afgift 0, afgifter NOx-afgift 0, afgifter Methan-afgift 0, afgifter Afgifter total 2,75 kr. / m 3 250,68 kr. / MWh 2015 afgifter Total 5,22 474,82 kr. / MWh Abonnementsbetaling DONG Gas Distribution A/S, fast pris 2.500,00 kr./år Oplyst af SEAS-NVE Elsalg, minimumspris 550 kr./mwh Oplyst af SEAS-NVE Fjernvarmepriser, forbruger Ekskl. moms Forbrug af energi 580 kr. / MWh Takstblad for Sorø, pr. 1. juni 2015 Sum 580 kr. / MWh Abonnementsbetaling, baseret på gns. areal kr. / W (installeret effekt) Ekskl. moms Fritliggende enfamiliehus 0, ,20 kr. / år Takstblad for Sorø, pr. 1. juni 2015 Række/kædehus 0, ,20 kr. / år Takstblad for Sorø, pr. 1. juni 2015 Etagebolig 0, ,60 kr. / år Takstblad for Sorø, pr. 1. juni 2015 Tilslutning til fjernvarme, Ekskl. moms Tilslutningsbidrag, 1,5 m 3 måler kr./forbruger Takstblad for Sorø, pr. 1. juni 2015 Stikledningsbidrag forudsat 15 m stik, 1,5 m 3 måler kr./forbruger Takstblad for Sorø, pr. 1. juni 2015 Sum kr./forbruger Energibesparelse kr./forbruger Fritliggende enfamiliehus kr. Estimat er godkendt af SEAS-NVE Række/kædehus kr. Estimat er godkendt af SEAS-NVE Etagebolig kr. Estimat er godkendt af SEAS-NVE Forudsat energibesparelser ved konvertering kwh/år, faktor 1,5 fra Standardenergisparekataloget Ydereligere energibesparelse ved vejrkompensering, kwh/år fra Standardenergisparekataloget Forudsat salgspris 400 kr./mwh COWI A/S 1/3

21 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] SEAS-NVE 5. oktober 2015 Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Investeringsoverslag, fjernvarmeforsyning Fjernvarmeforsyning SEAS-NVE Ekskl. moms Ledningsanlæg Hovednet 0,68 mio. kr. Skønnet. Opgørelse kan rekvireres hos COWI Stik,hovedhaner og målere 0,74 mio. kr. Skønnet. Opgørelse kan rekvireres hos COWI Sum, investering 1,41 mio. kr. Kompensationsbetaling til DONG Gas Distribution 0,24 mio. kr. Opgørelse, jf. tarif nedenfor Sum, investering og betaling til DONG 1,66 mio. kr. DONG Gas Distibution, kompensationsbetaling, <6.000 m ,72 kr./forbruger 2016 niveau. BEK nr. 566 af 02/06/2014, Bilag 2 Finansiering Annuitetslån kurs 100 rente 4% p.a. løbetid 20 år Prisudvikling Inflation Iht. Energistyrelsens anvisninger Drift og vedligehold, marginalt Naturgas kraftvarme, motorer 65 kr./ MWh el Skønnet af COWI Naturgaskedler 5,00 kr. / MWh net Skønnet af COWI Fjernvarmenet, drift 5,00 kr. / MWh net Skønnet af COWI Fjernvarmenet, vedligehold 0,50% af anlægsinvestering, først efter 5 år Forbrugeranlæg Fortsat egen varmeforsyning, investering og D&V - ekskl. moms Ny naturgaskedel ,00 kr./anlæg Reinvestering, anslået af COWI Det er oplyst af SEAS-NVE, at naturgasfyrene står overfor en reinvestering. Drift og vedligehold, Naturgaskedel, bolig kr./anlæg Anslået af COWI I referencen (som i nuværende situation) deler række/kædehusene et anlæg pr. to boliger. Opgørelse i beregninger Fortsat egen varmeforsyning, energipris Naturgaspris - ekskl. moms DONG, pris gæld Tarif, inkl. transport, lager, nødforsyning mv. 3,690 kr. / m 3 335,45 kr. / MWh og DONG Gas Distribution, tarifblad, 1. april Afgifter Naturgasafgift 2, afgifter CO2-afgift 0, afgifter NOx-afgift 0, afgifter Afgifter total 2,584 kr. / m 3 234,91 kr. / MWh 2015 afgifter Sum 6,27 kr. / m 3 570,35 kr. / MWh Abonnementsbetaling, fast pris 150,00 kr./år DONG, pris gæld Abonnementsbetaling, fast pris 300,00 kr./år DONG Gas Distribution, tarifblad, 1. april I referencen (som i nuværende situation) deler række/kædehusene et anlæg pr. to boliger. Opgørelse i beregninger Fjernvarmebrugerinstallation, investering og D&V Fjernvarmeunit, direkte anlæg ekskl. moms Fritliggende enfamiliehus kr./hus Anslået af COWI Række/kædehus kr./hus Etagebolig kr./hus - ekskl. moms DONG Gas Distribution, afkobling ved overgang til anden varmeforsyning 5.613,60 kr./forbruger DONG Gas Distribution, tarif ledn. arb, 1. dec I referencen (som i nuværende situation) deler række/kædehusene et anlæg pr. to boliger. Opgørelse i beregninger Samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi Drift og vedligehold af fjernvarmeunit 250 kr./hus COWI A/S 2/3

22 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] SEAS-NVE 5. oktober 2015 Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Produktionsanlæg Reference - individuelle fyringsanlæg Eksisterende anlæg til fjernvarmeproduktion Information om anlæg er oplyst af SEAS-NVE Fordeling 0% 100% Anlæg Kedel Kraftvarme Kedler Individuel Motor Brændsel, Naturgas Naturgas Naturgas Brændværdi enhed GJ/1000Nm 3 GJ/1000Nm 3 GJ/1000Nm 3 værdi 39,6 39,6 39,6 Virkningsgrader, el 0% 40,0% 0% varme 96% 51,0% 105,0% total 96,0% 91,0% 105,0% Emission, faktor kg / GJ indfyret brændsel kg/gj indfyret brændsel kg/gj indfyret brændsel CO , , ,0300 CH ,0010 0,4810 0,0010 N 2 O 298 0,0010 0,0006 0,0010 CO2-ækvivalenter 57,353 69,228 57,353 SO2 0,0004 0,0005 0,0004 NOx 0,0269 0,1350 0,0420 PM2,5 0,0001 0,0002 0,0001 Noter: Emissioner if. Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, december 2014 Samfundsøkonomiske brændsels- og elpriser El- og brændselspriser ifølge: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, december 2014 Driftomkostninger og investering: Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 4 % p.a. iht. Energistyrelsens tillægsblad juni 2013 Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI A/S 3/3

23 Bilag B Samfundsøkonomiske beregninger

24 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE: Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Reference: Nuværende varmeforsyning - individuelle naturgaskedler Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Forbrugergrundlag for varmeforsyning Prognose for tilgang af forbrugere Tilsluttede forbrugere, marginalt Fritliggende enfamiliehus stk Række/kædehus stk Etagebolig stk I referencen (som i nuværende situation) deler række/kædehusene et anlæg pr. to boliger. Opgørelse i beregninger Antal tilslutninger i alt stk Areal Fritliggende enfamiliehus m² Række/kædehus m² Etagebolig m² Samlet areal m² Varmebehov, netto hos forbruger Fritliggende enfamiliehus MWh Række/kædehus MWh Etagebolig MWh Sum MWh Effektbehov, netto hos forbruger Fritliggende enfamiliehus kw Række/kædehus kw Etagebolig kw Sum kw COWI A/S 1/3

25 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE: Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Reference: Nuværende varmeforsyning - individuelle naturgaskedler Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Brændselsforbrug Nuværende forsyning Varmeproduktion og fordeling N-gaskedel MWh Brændselsforbrug, n-gas Varmevirk.grd. N-gaskedel 96% Brændselsforbrug I alt MWh Emission Varmeproduktion N-gaskedel CO 2 57,0300 kg/gjfuel ton 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87, CO 2 ækv. 0,3230 kg/gjfuel ton 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 10 SO 2 0,0004 kg/gjfuel ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 NO x 0,0269 kg/gjfuel ton 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1 PM2,5 0,0001 kg/gjfuel ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 I alt, reference CO 2 ton 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11 87, CO 2 ækv. ton 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 10 SO 2 ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 NO x ton 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1 PM2,5 ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 COWI A/S 2/3

26 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE: Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Reference: Nuværende varmeforsyning - individuelle naturgaskedler Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi, individuel forsyning Prisforudsætninger Inflation 1,41% 1,75% 1,93% 2,15% 2,14% 2,10% 1,99% 2,04% 2,01% 2,01% 2,02% 2,03% 2,05% 2,03% 2,01% 2,04% 2,04% 2,05% 2,04% 2,00% - Inflator 1,014 1,018 1,019 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 Samfundsøkonomiskebrændselspriser, 2014 niveau N-gas boliger kr./gj -82,53-82,17-82,59-83,45-84,11-84,26-84,44-84,56-84,67-84,74-85,21-85,63-85,99-86,32-86,61-87,21-87,76-88,25-88,69-89,12 CO2 (middelskøn) kr./ton -70,96-76,84-82,36-87,46-92,31-98,78-104,13-109,20-114,07-118,70-135,90-154,85-186,97-218,30-248,87-274,85-299,71-323,44-346,12-367,88 SO2 kr./kg -27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00-27,00 Nox kr./kg -34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00 PM2,5 kr./kg -37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00-37,00 - omregning 2014 til 2015 prisniveau faktor 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Statsafgift n-gas kr./mwh 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 234,91 Drift og vedligehold, N-gas småforbr. kr./stk Naturgas - reinvestering i kedler Fritliggende enfamiliehus kr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-455,00 0,00 0,00 0,00 0, Række/kædehus kr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-385,00 0,00 0,00 0,00 0, Etagebolig kr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-385,00 0,00 0,00 0,00 0, I referencen (som i nuværende situation) deler række/kædehusene et anlæg pr. to boliger. Opgørelse i beregninger Investering i alt kr Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 4% p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel N-gas småforbr kr Drift og vedligehold N-gas småforbr kr I referencen (som i nuværende situation) deler række/kædehusene et anlæg pr. to boliger. Opgørelse i beregninger Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr scrapværdi 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesomkostning CO SO NO x PM2, Samfundsøkonomi i alt COWI A/S 3/3

27 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE: Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Projekt: Varmeforsyning fra SEAS-NVE Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Forbrugergrundlag for varmeforsyning Prognose for tilgang af forbrugere Tilsluttede forbrugere, marginalt Fritliggende enfamiliehus stk Række/kædehus stk Etagebolig stk Antal tilslutninger i alt stk Areal Fritliggende enfamiliehus m² Række/kædehus m² Etagebolig m² Samlet areal m² Varmebehov, netto hos forbruger Fritliggende enfamiliehus MWh Række/kædehus MWh Etagebolig MWh Sum MWh Effektbehov, netto hos forbruger Fritliggende enfamiliehus kw Række/kædehus kw Etagebolig kw Sum kw COWI A/S 1/3

28 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE: Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Projekt: Varmeforsyning fra SEAS-NVE Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Brændselsforbrug Fjernvarmeforsyning Produktion, nuv. tilslutninger MWh Varmetab i nyt net % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Varmetab i nyt net MWh Fjernvarme an net MWh Varmeproduktion og fordeling N-gas kedler 100% MWh Brændselsforbrug Varmevirk.grd. N-gas kedler 105% Brændselsforbrug I alt MWh Emission Fjernvarmeproduktion N-gas kedler CO 2 57,030 kg/gjfuel ton 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106, CO 2 ækv. 0,323 kg/gjfuel ton 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 12 SO 2 0,000 kg/gjfuel ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 NO x 0,042 kg/gjfuel ton 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 2 PM2,5 0,000 kg/gjfuel ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Emision, netto CO 2 kun lokale anlæg ton 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106,04 106, CO 2 ækv. netto ton 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 12 SO 2 netto ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 NOx netto ton 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 2 PM2,5 netto ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 COWI A/S 2/3

29 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE: Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Projekt: Varmeforsyning fra SEAS-NVE Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning fra SK Varme Prisforudsætninger Inflation 1,41% 1,75% 1,93% 2,15% 2,14% 2,10% 1,99% 2,04% 2,01% 2,01% 2,02% 2,03% 2,05% 2,03% 2,01% 2,04% 2,04% 2,05% 2,04% 2,00% - Inflator 1,014 1,018 1,019 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 Samfundsøkonomiske brændselspriser, 2014 niveau Brændsel Naturgas kedel kr./gj -71,75-71,40-71,81-72,68-73,34-73,48-73,67-73,79-73,89-73,96-74,44-74,86-75,22-75,54-75,84-76,44-76,99-77,48-77,92-78,34 Skadesvirkning, CO 2 (middelskøn) kr./ton -70,96-76,84-82,36-87,46-92,31-98,78-104,13-109,20-114,07-118,70-135,90-154,85-186,97-218,30-248,87-274,85-299,71-323,44-346,12-367,88 SO 2 kr./kg -5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00 NO x kr./kg -34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00 PM2,5 kr./kg -11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00-11,00 - omregning 2014 til 2015 prisniveau faktor 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Statsafgift n-gas Naturgas kedel kr./mwh 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 235,21 Drift og vedligehold, N-gas kedler kr./ MWh -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Fjernvarmenet drift kr./mwh -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Fjernvarmenet Vedligehold 1000 kr Drift og vedligehold, forbrugeranlæg kr./år -250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0-250,0 Investering, Fjernvarmeanlæg i alt kr Afbrydelse n-gas, á , kr Fjernvarmeunits ved forbrugerne Fritliggende enfamiliehus kr Række/kædehus kr Etagebolig kr Investering i alt kr Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 4% % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Naturgas kedel 1000 kr Drift og vedligehold 0 0 N-gas kedler 1000 kr Fjernvarmenet drift 1000 kr Fjernvarmenet vedligehold 1000 kr Forbrugeranlæg 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr scrapværdi 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesomkostning CO kr SO kr NO x 1000 kr PM2, kr Samfundsøkonomi, i alt 1000 kr COWI A/S 3/3

30 Bilag C Virksomhedsøkonomiske beregninger

31 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE: Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode SUM Priser ekskl. moms Fast prisniveau Pris, solgt varme kr./mwh 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 Årsabonnement Fritliggende enfamiliehus á kr./år 1.155, kr. 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 Række/kædehus á kr./år 1.155, kr. 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 Etagebolig á kr./år 2.021, kr. 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 N-gas kraftvarme tarif kr./mwh -224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14 Fordeling 0,67 afgift kr./mwh -250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68-250,68 N-gas kedler tarif kr./mwh -224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14-224,14 afgift kr./mwh -235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21-235,21 Årligt abonnement 1000 kr. -2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50 Drift og vedligehold, N-gas kraftvarme kr./mwh el -65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00-65,00 N-gas kedler kr./mwh -5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00 Fjernvarmenet drift kr./mwh -5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00 Elsalg kr./mwh 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Investering 0 Fjernvarmeanlæg i alt 1000 kr Kompensationsbetaling 1000 kr Investering i alt 1000 kr Tilslut.bidrag Fritliggende enfamiliehus á kr./år kr Række/kædehus á kr./år kr Etagebolig á kr./år kr Forbrugerbetaling, I alt 1000 kr Investering - brugerbetaling 1000 kr COWI A/S 1/2

32 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE: Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode SUM Opgørelse, drift Fast prisniveau Varmesalg 1000 kr. 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236,25 236, Årsabonnement 1000 kr. 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62,67 62, Brændsel N-gas kraftvarme 1000 kr afgifter 1000 kr N-gas kedler 1000 kr afgifter 1000 kr D&V N-gas kraftvarme 1000 kr N-gas kedler 1000 kr Fjernvarmenet drift 1000 kr Fjernvarmenet vedligehold 1000 kr Elsalg 1000 kr Resultat før afskrivninger 1000 kr Simpel tilbagebetaling Fast prisniveau Resultat før afskrivninger 1000 kr Investering 1000 kr Forbrugerbetaling 1000 kr Årligt resultat, inkl. drift 1000 kr Overført fra tidligere år, deflateret 1000 kr Sum 1000 kr Rente 1000 kr Resultat, ultimo 1000 kr Finansierings-forudsætninger Obligationslån, annuitet Kassekredit, rente Inflation Rente 4,00% Underskud 0,00% Iht. Energistyrelsens anvisninger Løbetid år 20 Overskud 0,00% Kurs 100 Resultat Fast prisniveau Resultat før afskrivning 1000 kr Ydelse på obligationslån 1000 kr Indbetaling el. investering over k.kredit 1000 kr Årets resultat, i alt 1000 kr Kassekredit, rente 1000 kr Årets likviditetsvirkning 1000 kr Overført fra tidligere år (deflateret) 1000 kr Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo 1000 kr Gns. 20 år COWI A/S 2/2

33 Bilag D Sammenstilling af resultater

34 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober xlsm] SEAS-NVE Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Hovedresultater: Nuværende forsyning og SEAS-NVE Energi- og miljøkonsekvenser over 20 år, når der tages højde for energirenoveringen Ændring i brændselsforbrug Reference Nuværende forsyning Projektet Diff. fra Reference sum 20 år MWh MWh MWh N-gas kedler Naturgasfyr, eksisterende I alt Ændring i emission sum 20 år ton ton ton CO 2 lokale anlæg 1.742, ,8 378,6 CO 2 ækv. 9,9 12,0 2,1 SO 2 0,0 0,0 0,0 NO x 0,8 1,6 0,7 PM2,5 0,0 0,0 0,0 I alt 1.752, ,4 381,5 Samfundsøkonomi i beregningspriser, nuværdi over 20 år Reference Projektet Diff. fra Reference 1000 kr kr kr. Brændsel Drift og vedligehold Elsalg Investering Scrapværdi Brændsel, d&v, invest sum i faktorpriser Brændsel, d&v, invest sum i beregningspriser* Forvridningstab, statsafgift CO 2 -omkostning SO 2 -omkostning NO x -omkostning PM2,5-omkostning Samfundsøkonomi, i alt * Beregningspriser = faktorpriser tillagt 17 % i nettoafgiftsfaktor Fjernvarmeforsyning Virksomhedsøkonomi, fjernvarme Investering over 1 år 1. Simpel tilbagebetaling over 16 år 2. Finansiering af investering med 20-årig annuitet, - resultat over 20-årig betragtningsperiode Positivt efter 20 år - akkumuleret resultat over 20 år -0,1 mio. kr. Anvendt varmepris fra takstblad (ekskl. moms) Projektets gennemsnitlige varmepris over 20 år 580,0 kr./mwh 600,3 kr./mwh COWI A/S 1/2

35 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober xlsm] SEAS-NVE Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Hovedresultater: Nuværende forsyning og SEAS-NVE Forbrugerøkonomi med moms Areal Reference Projekt Difference Naturgas Fjernvarme m2 kr./år kr./år kr./år Enfamiliehus Række/kædehus Etagebolig COWI A/S 2/2

36 Bilag E Forbrugerøkonomi

37 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift - enfamiliehus Forbruger: Gennemsnitlig forbruger - enfamiliehus Gns. areal 90 m2 Gns. varmebehov 31 GJ/år = 9 MWh Effektbehov 8 kw kr./år kr./år Ekskl. Inkl. Individuel forsyning: Naturgas moms moms Virkningsgrad, fyr 96% Brændværdi 39,60 0,00 Gasforbrug 827 m 3 Tarif,trans Afgifter 3,690 2,584 kr./m3 = Drift og vedligehold Abonnementsafgift Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg kr. I alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse -fra gasfyr til gasfyr Fjernvarmeforsyning fra SEAS-NVE Varmekøb 9 MWh á 580,0 kr. = Abonnementsbetaling W á 0,14 kr. = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Investeringsbidrag ved tilslutning til fjernvarme kr. Energisparetilskud kr. Investering Fjv. unit (uden radiatorkreds) kr. Afbrydelse naturgas kr kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference Fordel ved fjernvarmeforsyning COWI A/S 1/1

38 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift - række/kædehus Forbruger: Gennemsnitlig forbruger - række/kædehus Gns. areal 79 m2 Gns. varmebehov 28 GJ/år = 8 MWh Effektbehov 8 kw kr./år kr./år Ekskl. Inkl. Individuel forsyning: Naturgas moms moms Virkningsgrad, fyr 96% Brændværdi 39,60 0,00 Gasforbrug 726 m 3 Tarif,trans Afgifter 3,690 2,584 kr./m3 = Drift og vedligehold Abonnementsafgift Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg (to boliger er fælles om et naturgasfyr) kr. I alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse -fra gasfyr til gasfyr Fjernvarmeforsyning fra SEAS-NVE Varmekøb 8 MWh á 580,0 kr. = Abonnementsbetaling W á 0,14 kr. = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Investeringsbidrag ved tilslutning til fjernvarme kr. Energisparetilskud kr. Investering Fjv. unit (u. radiatorkreds) (hver bolig sin egen fjernvarmeunit) kr. Afbrydelse naturgas (kun et gasstik) kr kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference Fordel ved fjernvarmeforsyning COWI A/S 1/1

39 N:\1902\Misc\PAKO\Sorø projektforslag for konvertering af 46 huse\[konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej_beregning_oktober 2015.xlsm] 5. oktober 2015 SEAS-NVE Konvertering af 46 huse ved Skjoldvej og Skjalm Hvidesvej Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift - etagebolig Forbruger: Gennemsnitlig forbruger - etagebolig Gns. areal 131 m2 Gns. varmebehov 46 GJ/år = 13 MWh Effektbehov 14 kw kr./år kr./år Ekskl. Inkl. Individuel forsyning: Naturgas moms moms Virkningsgrad, fyr 96% Brændværdi 39,60 0,00 Gasforbrug m 3 Tarif,trans Afgifter 3,690 2,584 kr./m3 = Drift og vedligehold Abonnementsafgift Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg kr. I alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse -fra gasfyr til gasfyr Fjernvarmeforsyning fra SEAS-NVE Varmekøb 13 MWh á 580,0 kr. = Abonnementsbetaling W á 0,14 kr. = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Investeringsbidrag ved tilslutning til fjernvarme kr. Energisparetilskud kr. Investering Fjv. unit (uden radiatorkreds) kr. Afbrydelse naturgas kr kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference Fordel ved fjernvarmeforsyning COWI A/S 1/1

40 Bilag F Afgrænsning af projektområde og forslag til tracé

41 Bilag 6 Forslag til tracé for hovedledning Signaturforklaring Hovedledning Områdeafgrænsning Tegningen er ikke målfast Tilkobling til eksisterende net

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg September 2011 SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Sønderborg Forsyning Nordals Fjernvarme. 29. februar 2016

Sønderborg Forsyning Nordals Fjernvarme. 29. februar 2016 Sønderborg Forsyning Nordals Fjernvarme 29. februar 2016 Version 3B Dato 2015-04-22 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen, Jane Moustgaard Kontrolleret af Bjarne Lykkemark Godkendt af Bjarne Lykkemark Beskrivelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET NOVEMBER 2014 HORSENS VARMEVÆRK A.M.B.A FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere