FT 1960/61 A.583 ff. Se også Kriminalforsorgsudvalgets betænkning (678/1973) om prostitution, kap. VIII (prostitutionsbetænkning II).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FT 1960/61 A.583 ff. Se også Kriminalforsorgsudvalgets betænkning (678/1973) om prostitution, kap. VIII (prostitutionsbetænkning II)."

Transkript

1 Hvis betingelsen for strafbortfald er opfyldt allerede på tidspunktet for tiltalerejsning, og det må antages (»kan«), at strafbortfald vil blive statueret, bør tiltale ud fra et ønske om ikke at forstyrre ægteskabet, som begrunder reglen, ikke rejses. Hvis betingelsen for strafbortfaldet først opfyldes efter straffesagens endelige pådømmelse, men inden afsoning af straffen, må resultatet nås ved benådning, jf. stribet. 1923, mot I DIK (b) V statueredes dog ikke strafbortfald for flere grove voldtægtsforhold, til dels forsøg, selvom ægteskab var indgået efter sagens pådømmelse i 1. instans, men straffen blev gjort betinget. 228 Den, der 1) forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre, 2) for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller 3) holder bordel, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år. Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, når den befordrede person er under 21 år eller uvidende om formålet. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl L , 3, stk. 1. Strl.till Strl.bet , mot Strl.bet mot , 194, 195. Strl.bet , mot RT 1924/25 A.3375 ( 230). Ændret ved Betænkning nr. 139/1955 om foranstaltninger til bekæmpelse af prostitution, s. 27 og s. 69 ff. (prostitutionsbetænkning I). FT 1960/61 A.583 ff. Se også Kriminalforsorgsudvalgets betænkning (678/1973) om prostitution, kap. VIII (prostitutionsbetænkning II). Litteratur: Krabbe s. 521 ff. Hurwitz: Sp. D. s. 508 f. Waaben: Sp. D. s. 68 ff. L. Nordskov Nielsen J V. Greve: Prostitution - former for indgreb og deres begrundelser i NTFK

2 Ved ændredes formuleringen af 228, stk. 1, samtidig med at nr. 1 indføjedes som et nyt led i gerningsindholdet. Sam- tidig forhøjedes den i stk. 2, 1. led, nævnte aldersgrænse fra 18 til 21 år. 228 kriminaliserer bagmandsvirksomhed i relation til både heteroseksuel og homoseksuel prostitution i traditionel forstand, der ikke i sig selv er strafbar. Bestemmelsen anvender imidlertid ikke»prostitution«, men derimod kønslig usædelighed (med andre) som betegnelse for den adfærd, som bagmandsvirksomheden skal have relation til. Under hensyn hertil er det af Justitsministeriet antaget, at 228 ud over virksomhed med relation til traditionelle prostitutionsforhold (under de i bestemmelsen i øvrigt angivne betingelser) også omfatter»kønsakter der iværksættes med henblik på fotografering«, altså produktion af pornofilm og -billeder, i hvilke modeller afbildes under seksuelt forhold til andre,jf. FT 1968/69 B.2043 ff FT 1969/70 B.62 f. samt Brydensholt J Hvor ansvar efter 228 er betinget af, at der er tale om erhverv ved kønslig usædelighed, må det - i hvert fald efter den ved indførte sondring mellem at søge fortjeneste og at søge erhverv - kræves, at der er tale om en mere regelmæssig virksomhed, jf. herved FT 1960/61 A.584 og FT 1968/69 B Ansvar efter 228, stk. 1, nr. 1 og 2 (cf. stk. 2), er betinget af, at der er tale om en så kvalificeret form for medvirken til prostitution, at den prostituerede derigennem kan siges at være forledt til prostitution eller afholdt fra at opgive prostitutionen. Kravet om at forlede indebærer en form for tilskyndelse. Således bruges ordet i strl.bet. 1917, mot , synonymt med ordet tilskyndelse. I Ordbog over det danske Sprog anføres»ved overtalelse olign. faa en til at gøre noget urigtigt«. I Politikens retskrivnings- og betydningsordbog, 2. udg., 1996, anføres, at forlede betyder»lokke, narre, vildlede«. I Goos: Sp. D. I, s. 530 anføres, at der til rufferi kræves, at påvirkningen har karakter af forførelse i betydningen»bevæge«eller»overtale.«annoncering efter piger er ikke tilstrækkelig, jf. U V. I TFK dømmes derimod både efter stk. 1, nr. 2 og 3. Som begrundelse for anvendelse af nr. 2 angives, at de prostituerede kom fra Thailand uden anden erhvervsmulighed end prostitution, og»at tiltalte»etablerede«dem i prostitution i de af hende drevne»klinikker«, der reelt var bordeller,«hvor hun selv stod for driften. I TFK havde T foreslået en kvinde at tage hertil som rengøringsassistent, overtalt hende til prostitution og dernæst meget aktivt bistået hende med kundekontakt, kørsel til kunder m.v. I TFK blev tiltalte dømt efter 228, stk. 1, nr. 2, for at have forledt 20 udenlandske kvinder til prostitution på Vesterbro. De blev endvidere dømt for menneskehandel efter 262 a for at have transporteret nogle af kvinderne til København og herefter

3 at have tvunget dem til prostitution. Andre var selv rejst hertil, men også tvangen over for disse var omfattet af 262 a. 228, stk. 1, nr. 1, er anvendelig, blot den forledte handler for vindings skyld, medens det efter nr. 2 omvendt blot kræves, at gerningsmanden handler for vindings skyld. 228, stk. 1, nr. 3, angiver ikke nærmere, hvad der skal forstås ved at»holde bordel«. Begrebet synes at volde problemer i retspraksis. Den i U H oplyste retsbelæring indeholder en forholdsvis kort angivelse:»for at forholdet kan betegnes som bordelvirksomhed, må prostitutionen og udnyttelsen deraf have et vist omfang og være forretningsmæssigt organiseret og ledet af den eller de tiltalte.«i den pågældende sag var der 8-10 kvinder, der gav seksuelle ydelser. Det er imidlertid svært at fastslå, hvor omfattende aktiviteten skal være, for at der i praksis anses at foreligge et bordel. Således henfører DIK (a) 0 én kvindes aktivitet til bordeldrift. Når det i den citerede retsbelæring anføres, at den tiltalte skal have en form for ledelse, giver dette problemer i to relationer. Driver 3 kvinder i fællesskab prostitution på samme adresse i et ligeværdigt samarbejde, er forholdet efter definitionen ikke omfattet af bordeldrift. Om der var tale om et sådant forhold eller en slags ansættelse, forelå i U H, hvor flertallet fandt forholdet omfattet af bestemmelsen med den begrundelse, at aktiviteten foregik i tiltaltes villa, hvor hun tidligere alene havde drevet massageklinik, og at de to andre kvinders deltagelse i virksomheden havde været a f økonomisk betydning for tiltalte. Mindretallet fandt, at der var tale om et samvirke, hvor den nye»medarbejder«betalte tiltalte en 1/3 af indtægterne til dækning a f fælles driftsudgifter. Flertallet synes således ikke at opstille noget krav om en egentlig ledelsesfunktion for den bordeldrivende. Tilsvarende statueres i DIK bordeldrift for 2 kvinder, der havde lejet deres lejlighed ud til andre kvinder, der selvstændigt drev prostitution i ejendommen (dissens for frifindelse). Omvendt skete i TFK Ø frifindelse (3-3), hvor tiltalte i 3 år havde ladet 7 kvinder drive kønslig usædelighed fra sin lejlighed mod at give tiltalte 250 kr. pr. vagt. Det blev lagt til grund, at tiltalte selv havde været aktiv som prostitueret, og at hun havde administreret driften. Det var ikke bevist, at tiltalte havde haft nogen fortjeneste ved»udlejningen«, og 3 dommere fandt i øvrigt ikke, at indbetalingerne havde haft så væsentlig betydning for tiltaltes økonomi, at der forelå bordeldrift. I TFK V havde tiltalte ikke alene udlejet 6 ejendomme til prostituerede, men møbleret dem, forsynet dem med telefon og fluesmækker, leveret kondomer og glidecreme m.v. og blev dømt for bordeldrift. IU V blev statueret bordeldrift for tiltalte, der drev en natklub og i denne forbindelse havde annonceret og fået»værtinder«, der gav seksuelle ydelser i værelser over restauranten. Disse

4 værelser var lejet for en fast dags(over)pris. Byretten frifandt for bordeldrift, men landsretten dømte. I den ovenfor nævnte DIK (a) 0 havde tiltalte alene udlejet sin lejlighed til en kraftig overpris til en kvinde, og tiltalte benyttede stort set ikke selv lejligheden, men blev dømt for bordeldrift. Se også U H om intim massage ydet af to kvinder med fast tilknytning til pomobiograf. Forholdet blev anset for bordeldrift i modsætning til TFK , hvor tiltalte havde udlejet rum i sin pomobiograf til erhvervsmæssig utugt til kunder ledsaget af en prostitueret. 229, stk. 2, indeholder selvstændig kriminalisering med betydelig lavere strafferamme for udlejning af værelse i hotel og gæstgiveri til erhvervsmæssig utugt. Bestemmelsen synes med den vide fortolkning a f bordeldrift at have stærkt begrænset anvendelse, men i den nævnte TFK anførte landsretten, at tiltalte blev frifundet, da der ikke var rejst tiltale efter 229, stk. 2. I U H blev T2 og T3 dømt for omfattende bordeldrift. TI var lønnet dørmand for firmaet. Han blev dømt for hæleri ved at have modtaget lønnen i penge fra bordeldriften. Han var ikke tiltalt for medvirken til at holde bordel. Tiltalen synes udformet ud fra en forestilling om, at»menige funktionærer«ikke kan straffes for medvirken til at drive bordel. Ved disse overtrædelser anvendes ofte udbyttekonfiskation efter 75, stk. 1, jf. DIK (a) Ø og (b) Ø og 174(a) V. I alle 3 afgørelser var der tvivl om, hvorledes udbyttet skulle beregnes. I TFK konfiskerede retten 4 mio. kr. og undlod at idømme tillægsbøde. I U V blev konfiskeret 5 mio. kr. I U H drev T2 og T3 bordelvirksomhed sammen. Landsretten konfiskerede kr. in solidum. Højesteret ophævede den solidariske konfiskation og konfiskerede halvdelen hos hver af de tiltalte. Det ses ikke berørt, om virksomheden kunne betragtes som et I/S, hos hvilket der kunne konfiskeres med solidarisk hæftelse til følge. 228, stk. 2, sidestiller med rufferi enhver form for medvirken, dels til at unge under 21 år søger at ernære sig ved prostitution, dels til såkaldt»hvid slavehandel«for så vidt angår unge under 21 år (og under visse betingelser også personer over denne alder, jf. stk. 2 in fine). Den sidstnævnte 21 årsgrænse er ifølge mot. (strl.bet. 1923, mot. 327, og RT 1924/25 A.3375) begrundet i hensynet til at bringe den i overensstemmelse med konventionen angående bekæmpelse af hvid slavehandel (Lovtidende B nr ), som knytter den strafferetlige beskyttelse sammen med myndighedsalderen. I overensstemmelse hermed har Folketinget i forbindelse med nedsættelse af myndighedsalderen (i strid med Straffelovrådets og Justitsministeriets indstilling) ønsket aldersgrænsen i 228, stk. 2, nedsat, hvilket imidlertid ikke hidtil er sket, jf. FT 1969/70 B.63 sammenholdt med samme sted sp. 79 f.

5 Fuldbyrdelsen af 228 er efter stk. 1, nr. 1, knyttet til den forledtes forsøg på at prostituere sig, og efter stk. 1, nr. 2 og 3, til selve prostitutionen, medens ansvar for fuldbyrdet forbrydelse efter stk. 2, 1. led, indtræder, når gerningsmanden blot har ydet sin medvirken, uden hensyn til om den har båret frugt. For så vidt angår stk. 2, 2. led, bør det formentlig til fuldbyrdelse kræves, at den pågældende er befordret ud af landet, for derved at holde muligheden for straffrihed ved tilbagetræden fra forsøg efter 22 åben længst muligt. Om strafansvar for»import«af kvinder til prostitution, se 125 a og 262 a. Subjektivt kræver 228 forsæt, hvorved bemærkes, at 226 ikke finder anvendelse i relation til de her fastsatte aldersgrænser. Specielt vedrørende stk. 1, nr. 3, bemærkes, at det afgørende ikke er, om den tiltalte opfatter forholdet som bordeldrift, men alene om han har kendskab til de forhold, der bevirker, at forholdet betragtes som sådant. Om forholdet mellem 262 a om menneskehandel og 228 og 229, se Lise Ravn: Det strafferetlige værn mod handel med kvinder til prostitution, Justitia 2007, nr. 6, s. 3 ff., særligt s. 21 ff. U H: Tilskyndet 13-årig dreng til kønslig omgang med adskillige mænd i Holland, hvor T tog drengen med i dennes ferier. T modtog den ikke ubetydelige fortjeneste. 229 Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med bøde. Stk. 2. Den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Lov , 3, stk. 2. Strl.till. 1911, 4. Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A ( 231). RT 1927/28 A.5376 ( 229). Ændret ved Betænkning nr. 139/1955 om foranstaltninger til bekæmpelse af prostitutionen s. 27 og 69 ff. FT 1960/61 A.583 ff. Ændret ved FT 1964/65 A.970 og B. 801 ff.

6 Se også Kriminalforsorgsudvalgets betænkning (nr. 678/1973) om prostitution, kap. VIII. Ændret ved (Ophævelse af stk. 3-5). FT 1998/99 A.930. Ændret ved (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Litteratur: Krabbe s. 523 ff. Hurwitz: Sp. D. s. 508 f. Waaben: Sp. D. s. 68 ff. L. Nordskov Nielsen J f. og J f. Ved I indsattes som en ny bestemmelse reglen i 229, stk. 2. Samtidig ændredes 229, stk. 1, på to punkter: (a) 1. led ændredes fra alene at omfatte den erhvervsmæssige fremme af kønslig usædelighed ved optræden som mellemmand til at omfatte optræden som mellemmand for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde, (b) Strafferammen udvidedes med hæfte og bøde. Ved I indsattes 229, stk. 4, 2. pkt. Ligesom 228 er 229 vendt mod prostitutionens bagmænd. Anvendelse af 229 forudsætter i almindelighed, at forholdet ikke kan henføres under , stk. 1 og 2, omfatter bagmandsvirksomhed i relation til såvel heteroseksuel som homoseksuel prostitution. For så vidt angår stk. l s mulige anvendelse på virksomhed uden karakter af prostitution i traditionel forstand henvises til kommentaren til 228 (fortolkningen af begrebet»kønslig usædelighed«). Stk. 1,1. led, kan anvendes over for den hotelportier, bartender, restaurationstjener el.lign., som i oftere gentagne tilfælde har anvist prostituerede uden hensyn til, om det er sket mod betaling eller ikke, ligesom bestemmelsen vil kunne anvendes over for den, der for vindings skyld optræder som mellemmand, selv om det kun er sket i et enkelt tilfælde. Anvendelse af 229, stk. 1, 2. led, forudsætter, at gerningsmanden har»udnyttet«den prostituerede, hvilket ifølge mot. indebærer, at»bestemmelsen kun kommer til Anvendelse, hvor der er Tale om Forhold af en vis varigere Karakter, og hvor det drejer sig om økonomisk Fordel, som Modtageren ikke har retligt eller naturligt Krav paa at modtage«(strl.bet. 1923, mot. 328). Udlejning af værelser til prostituerede er således kun strafbar efter stk. 1, hvis der ikke alene er tale om udlejning til en prostitueret ved en enkeltstående lejlighed, og hvis lejen er ublu, jf. U og U I TFK lejede tiltalte kabiner i sin ponrobiograf ud til kunder ledsaget af en prostitueret. Der var i landsretten rejst tiltale efter stk. 1,2. led, og retten frifandt, fordi der ikke var rejst tiltale efter stk , stk. 1, 2. led, er normalt uanvendelig på personer, over for hvem den prostituerede har en egentlig forsørgelsespligt, og det samme vil i reglen være tilfældet, hvor

7 der er tale om nært beslægtede ældre, syge og børn, som ikke er i stand til at forsørge sig selv, idet modtagelsen af økonomisk understøttelse for så vidt angår disse personer i reglen ikke kan anses som udnyttelse. L 141 af ophævede strafansvaret for såkaldt»passivt«alfonseri i det tidligere stk. 3. Udnyttelsen må herefter antages at skulle have en vis aktiv karakter. Efter de udtrykkelige motivudtalelser til de i 1961 foretagne ændringer af 229 (FT 1960/61 A.584 ff.) angående forståelsen af udtrykket»erhvervsmæssigt«i den dagældende regel i stk. 1 synes anvendelse af stk. 2, ligesom stk. 1, 2. led, at måtte forudsætte, at der - hvad enten der er tale om et enkeltstående eller flere tilfælde af udlejning - er tale om udlejning til professionelle prostituerede (og at gerningsmanden har været klar derover), hvorimod udlejning til enkeltstående tilfælde af prostitution falder uden for bestemmelsen. Om afgrænsningen over for 228, stk. 1, nr. 3, om bordeldrift, se kommentaren til denne. Tilsvarende vedrørende fortolkning af udtrykket»erhverv«. Fra trykt retspraksis kan som eksempel på anvendelse af stk. 2 nævnes U (hotelportier). Ved overtrædelse af 229, stk. 1 og 2, vil der evt. kunne blive tale om rettighedsfrakendelse, jf. U V (frakendelse af retten til erhvervsmæssig personbefordring). Om konfiskation se kommentaren til 228. Efter restaurationslovens 31, stk. 2, kan politiet forbyde prostituerede at opholde sig i bestemte virksomheder. Restauratører kan forbydes at modtage de pågældende. Subjektivt er ansvar efter 229 i det hele betinget af forsæt. 230 Den, der optager utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om optagelser af mere systematisk eller organiseret karakter. 226 finder tilsvarende anvendelse. Forarbejder: Tidligere bestemmelse om homoseksuel prostitution, ophævet ved Indsatved FT 1999/2000 A.7784 ff. Bet. nr. 1377/1999 om børnepornografi - ITefterforskning. Ændret ved (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Ændret ved

8 FT 2002/03 A.2618 ff. og Ændret ved (Indsættelse af reglen om 6 års fængsel). (Forenkling af strafferammer). Bestemmelsen gør det strafbart at anvende børn og unge under 18 år som pornomodeller. ILO-konvention nr. 182 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde omfatter personer under 18 år, optrykt FT 1999/2000 A.7824 ff. Efter art. 3, litra b, er»brug af, formidling af eller tilbud om børn til prostitution, fremstilling af pornografi eller pornografiske forestillinger«omfattet af»de værste former for børnearbejde«, som alle tiltrædende lande efter art. 7 er forpligtet at forsøge at forhindre, herunder ved anvendelse af strafferetlige sanktioner eller eventuelle andre sanktioner. Lovforslagets vedtagelse indebar Folketingets samtykke til ratifikation a f konventionen, jf. FT 1999/2000 A Bestemmelsen omfatter personer under 18 år. Anvendelse af personer under 15 år som pornomodeller vil ofte være omfattet af 222 (samleje med et barn under 15 år), 224 (anden kønslig omgængelse end samleje) eller 225 (homoseksuelle forhold). I andre tilfælde vil optagelserne være omfattet af 232 (blufærdighedskrænkelse), fordi børn under 15 år ikke antages at kunne give gyldigt samtykke i disse tilfælde. Den, der medvirker til disse overtrædelser som producent, instruktør eller fotograf, vil eventuelt kunne straffes efter 23, jf. FT 1999/2000 A Ved brug af børn under 15 år straffes efter 230 i sammenstød med de ovenfor nævnte bestemmelser. I motiverne til den oprindelige bestemmelse er nævnt, at bestemmelsen forudsætter, at den unge er klar over, at forholdet optages. Skjult fotografering eller optagelse hører under 232 (blufærdighedskrænkelse) og/eller 264 a (fotografering af person på ikke frit tilgængeligt sted). I de tilfælde, hvor der nu er hjemmel for at idømme 6 års fængsel, kan dette næppe opretholdes. I så fald ville det være mindre groft at foretage skjult optagelse end en almindelig optagelse. Foruden optagelse af fotografier og film omfatter bestemmelsen eller lignende. Dette omfatter andre billedoptagelser, f.eks. til direkte transmission, uden at der sker en lagring af billederne. Billederne skal være utugtige. Typisk vil der være tale om samleje eller samlejelignende forhold med en eller flere partnere, også selv om alle er under 18 år. I øvrigt omfattes optagelse af en ung, der deltager i et kønsligt forhold, eller over for hvem der i øvrigt i forbindelse med optagelsen må antages at være foretaget en groft krænkende handling, f.eks. ved at barnet er blevet anvendt som model for fotografering af kønsdele eller af seksuelt prægede berøringer. Derimod er ikke alle forhold omfattet af 232 om blufærdighedskrænkelse omfattet af ordet utugtigt. Almindelig nøgenfotografering er ikke omfattet, jf. FT

9 1999/2000 A Afgrænsningen af utugtig er den samme som i 235. Bestemmelsen omfatter også tilfælde, hvor den unge medvirker gratis, ligesom det er ligegyldigt, om den unge medvirker helt frivilligt. Forbrydelsen fuldbyrdes ved optagelsen, dog kræves et vidererækkende forsæt. Et eventuelt medvirkensansvar omfatter f.eks. den, der har skaffet modellerne eller bestilt optagelserne. Om ansvaret for en eventuel anden model, der fungerer som partner for den unge, anføres i bemærkningerne til forslaget, at denne model kan straffes»i det omfang den pågældende samtidig står for optagelsen eller medvirker hertil«. En model, der under optagelsen optræder som seksualpartner til den unge, synes umiddelbart omfattet af 23. Selv om det ikke anføres, er den unge under 18 år ikke omfattet af strafansvaret. Hvis to 17-årige gennemfører et samleje under optagelsen, må det antages, at ingen af dem kan straffes for medvirken til krænkelse af den anden. Muligvis skal medvirkensansvaret også begrænses for modeller over 18 år. Indføjelse af strafferammen for særligt skærpende omstændigheder skete for at opfylde forslaget til EUs rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi art. 5, stk. 1, litra c (bilag 2 til lovforslaget). Opregningen anses ikke for udtømmende, f.eks. vil barnets unge alder i sig selv kunne medføre, at der foreligger særligt skærpende omstændigheder. Ved samtidig overtrædelse af 230 og af 245, 249 eller 252, stk. 1, kan der straffes både for en af disse og for overtrædelse af 230. På optagelsestidspunktet skal foreligge forsæt til at sælge eller på anden måde udbrede det optagne. En privats forsæt til at gøre optagelserne gratis tilgængelige på internettet er omfattet, også selv om det sker i lukkede kredse, herunder i foreninger med et begrænset antal medlemmer. Der er ingen trykt praksis til belysning af, om optagelse fra og af et samleje med mobiltelefon er omfattet, hvis formålet er at vise billederne til vennerne. Optagelse til egen brug er ikke omfattet. Men formålet er vel her at have billederne. Efter 235, stk. 2, er det strafbart at besidde billederne, jf. TFK V, hvor T øjensynligt blev straffet for at have besiddet billeder, han selv havde optaget. Forurettede var ved optagelsen år og kunne derfor ikke gyldigt have samtykket til besiddelsen, jf. 235, stk. 3. Er forsættet til udbredelse først opstået efter optagelsen, er forholdet ikke omfattet af 230, men eventuelt af 264 d. Ifølge motiverne vil der efter en udbredelse være en formodning for, at forsæt hertil forelå ved optagelsen, medmindre der er særlige holdepunkter for noget andet, jf. FT 1999/2000 A Der kræves også forsæt vedrørende den unge alder. Efter 226 kan en forholdsmæssigt mindre straf dog anvendes, hvis gerningsmanden burde have indset, at modellen var under 18 år. Efter motiverne er dette tilfældet, hvis den unge er under 18 år, og fotografen eller instruktøren ikke har undersøgt spørgsmålet om alder.

10 Det forudsættes, at bødestraf ikke anvendes ved optagelser som led i erhvervsmæssig virksomhed, FT 1999/2000 A Bestemmelsen omfatter også optagelser i udlandet. Om der i givet fald er dansk straffemyndighed, afgøres ud fra Hvis udbredelsen skal ske i Danmark, vil 9, stk. 2, om virkningsstedet muligvis kunne anvendes. I øvrigt vil dansk straffemyndighed typisk være betinget af dobbelt strafbarhed, jf. 7, stk. 1, nr. 1. Det forhold, at optagelserne planlægges i Danmark og f.eks. aftales med den unge her, medfører, at forholdet omfattes af 6, stk. 1, nr. 1, jf. 9, stk. 3 og Har den, som skal dømmes efter 228 eller 229, tidligere været dømt for nogen i disse bestemmelser omhandlet forbrydelse, eller har han for en berigelsesforbrydelse været dømt til fængsel, kan straffen forhøjes med indtil det halve. Forarbejder: Strl.bet , mot Strl.bet mot Strl.bet mot RT 1924/25 A.3376 ( 233). RT 1927/28 A.5377 ( 231). RT 1928/29 B.2195 ( 231). Ændret ved (henvisning til den tidligere ophævede 230 ophævet). Ændret ved (Løsgængeri udgået) FT 2000/01 A Litteratur: Krabbe s Se i øvrigt henvisninger ved 84. Om betingelserne for gentagelsesvirkningens indtræden henvises til 84. Berigelsesforbrydelserne var tidligere hele kap. 28, men er nu , jf. FT 2000/01 A Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl.bet , mot Strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot RT 1924/25 A.3377 ( 234).

11 RT 1927/28 A Ændret ved ( Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Ændret ved (Forenkling af strafferammer). Strl.bet III s. 130 ff. Litteratur: Krabbe s Hurwitz: Sp. D. s. 205 ff. Waaben: Sp. D. s. 60 ff. Waaben: Forsæt s Bestemmelsen beskriver ikke nærmere, hvilken adfærd den skal bringes i anvendelse på, men angiver blot, at adfærden skal vurderes som»uterlig«og være blufærdighedskrænkende eller forargelsesvækkende. Bestemmelsen omfatter forhold mellem personer både af samme og af forskelligt køn. Udtrykket»uterligt forhold«, der med en lidt antikveret sprogbrug i overensstemmelse med overskriften til kap. 24 kan omskrives som»kønsusædeligt«forhold, og som kan sættes i modsætning til den adfærd, der skønt»usædelig«dog blot kan karakteriseres som»uanstændig«, angiver, at kun handlinger, som har relation til seksuelle forhold og er af en vis grovhed, kan begrunde straf efter 232, jf. strl.bet mot. 196 f. I TFK SK havde T bagfra grebet en pige og sagt, at hun skulle tage med ham hjem, da han var ensom. Klageretten udtalte, at der ikke havde været bevis for,»at han [T] havde forsæt til at begå en handling med en sådan seksuel prægning eller intention og af en sådan grovhed, at forholdet kan karakteriseres som et uterligt forhold omfattet af straffelovens 232.«I den efterfølgende sag blev T frifundet. I TFK V havde F s tidligere arbejdsgiver givet F valget mellem en rigtig politianmeldelse eller en endefuld. F havde herefter trukket sine bukser og underbukser ned og liggende på arbejdsgiverens knæ med enden i vejret fik hun adskillige slag. Arbejdsgiveren straffet efter 260, nr. 2, og 232. Med den heri liggende begrænsning fungerer udtrykket»uterligt forhold«og dermed bestemmelsen som helhed med henblik på seksuelle forhold som en generalklausul, der kan bringes i anvendelse på næsten ethvert forhold, som ikke omfattes af de foregående bestemmelser i kap. 24, men som dog af domstolene findes at burde mødes med straf. For så vidt angår handlinger, der vurderes som mindre forkastelige end angivet med udtrykket»uterligt forhold«, vil der højst kunne blive tale om ansvar efter ordensbkg. 3, stk. 2, om»at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.«bestemmelsen finder kun anvendelse på offentlige steder, jf. dens 2. Medens strl.bet knyttede strafansvar til foretagelse af noget,»der er egnet til at krænke blufærdigheden«, synes 232,1. led, at betinge strafansvar af en faktisk krænkelse af nogens blufærdighed som følge af det uterlige forhold. Et sådant krav stilles imidlertid ikke i praksis, hvor bestemmelsen endog er anvendt i tilfælde, hvor en sådan (umiddelbar) effekt må

12 anses for udelukket, f.eks. ved handlinger foretaget over for ganske små børn, jf. U H (3-årig pige), U (3- og 4-årige børn) og U (4-årig pige), men cf. VLT (2-årige børn), eller uden at den person, over for hvem handlingen foretages, er bekendt med handlingen, som det typisk er tilfældet med beluring, jf. nedenfor under d). I kravet om, at handlingen skal være blufærdighedskrænkende, ligger derfor alene en angivelse, dels af at den pågældende adfærd skal være foretaget over for en eller flere personer, hvis interesse man ved at pålægge strafansvar søger at beskytte (cf. 232, 2. led: giver offentlig forargelse), dels af at (gyldigt) samtykke fra den eller dem, over for hvem handlingen er foretaget, udelukker ansvar, j f strl. bet mot Hvad det sidste angår, disculperende samtykke, knytter der sig nogen tvivl til spørgsmålet om, i hvilket omfang et sådant samtykke kan anses for gyldigt, navnlig for så vidt angår habilitetsbetingelseme. Med udgangspunkt i er det i teorien - til dels med støtte i retspraksis - antaget, at samtykke er uden betydning (ugyldigt), når det gives af en person under 15 år. Hvis samtykket afgives af årige, vil det i dag være svært at opretholde, at det er ugyldigt, hvis samtykket vedrører adfærd, som mange i den aldersgruppe praktiserer. Jf. Waaben: Sp. D. s. 64 og Greve: Ansvar s Det gælder særligt, da samtykket her vedrører adfærd, der ikke er omfattet af 222, jf. 224 eller 225. Spørgsmålet ses ikke behandlet i nyere praksis, selv om situationen kunne give anledning til det. Se f.eks. U , hvor pigerne dog alene var år, og hvor T var 32 år. Retten bemærker dog, at den omstændighed, at»t evt. har svaret ja på pigernes spørgsmål af seksuelt indhold«ikke er omfattet af 232. T var af den ene pige spurgt, om han kunne finde på at gå i seng med den anden pige. Efter 232, 2. led, er ansvar betinget af, at der ved uterligt forhold er givet offentlig forargelse. Der er herved tænkt på forhold, hvorved uterlige forhold»påtvinges«en større og mere ubestemt kreds' umiddelbare iagttagelse, som ikke på forhånd har samtykket deri, jf. stribet. 1917, mot. 197, og Krabbe s Dette led i bestemmelsen anvendes næppe mere i praksis. Subjektivt er ansvar efter 232 betinget af forsæt, hvilket navnlig har betydning i relation til spørgsmålet, om der foreligger disculperende samtykke. Bestemmelsens anvendelse forudsætter ikke, at gerningsmanden selv har opfattet sin adfærd som uterlig, jf. Hurwitz: Alm. D. s. 261 f. og kommentaren til 19 vedr. forsættets omfang. Spørgsmålet er dog på dette område mere kompliceret end på andre, da opfordring til samleje, beføling o.s.v. naturligvis ofte foretages, uden at den aktive tror, at den anden har givet samtykke. Hvis man vil formulere disse forhold i strafferetlige termer, synes forholdet snarere at ligne troen på et hypotetisk samtykke end på et egentligt,

13 jf. U V, der bruger vendingen: om tiltalte kunne gå ud fra, at pigen var indforstået med hans handling over for hende, jf. Toftegaard Nielsen: Ansvaret s Se også TFK V, hvor det bl.a. på grund af aldersforskellen mellem tiltalte og ofret siges, at der»ikke er grundlag for at statuere, at F har samtykket i krænkelserne, eller at tiltalte kan have troet dette«. Vagn Greve afviser i Ansvar s. 287 n. 44, at et hypotetisk samtykke kan tillægges betydning i disse situationer. Til belysning af den anvendelse, der i praksis er gjort af 232, kan de foreliggende trykte afgørelser grupperes således (jf. Hurwitz: Sp. D. s. 206 ff.): a) Befølinger o.lign., som ikke er omfattede af 224 eller 225, jf. herved kommentaren til 224 og J f. (H. Olafsson), se U V, hvor beføling på indersiden af lår uden på bukserne ikke blev anset for overtrædelse af 232. Omvendt blev beføling af 13-årig pige på bagdelen uden på tøjet i U H henført under 232, mens TFK V ikke finder et slag i enden omfattet. Tilsvarende DIK (a) 0, hvor tiltalte lagde sig på trappen bag en 14-årig pige på vej op, kiggede op under hendes nederdel og befølte hende på bagsiden af lårene under nederdelen. Efterfølgende greb han fat i hende med begge hænder. Dømt efter 232. TFK V: nusset/kildret 10-årig pige under blusen på maveskind og begyndende bryster henført under 232. Beføling af bryst og på kønsdele uden på tøjet er omfattet af 232, jf. DIK (b og d) 0. Kys er i flere tilfælde anset som overtrædelse af 232: DIK (a) V (T havde tidligere samme dag talt om seksuelle emner) og DIK (d) V (T havde lokket 12-årig ind i sin bil, kysset eller i hvert fald med sine læber berørt hende på kinden). Om krænkelse under massage se TFK V og TFK b) Ekshibitionistiske handlinger, fortrinsvis foretaget af mænd over for piger eller kvinder, jf. TFK V samt samleje i andres overværelse uden ekshibitionistisk præg. c) Verbal uterlighed, ligeledes fortrinsvis foretaget af mænd over for mindreårige piger eller i forbindelse med andre former for overtrædelse af 232 eller af nogen af de foranstående bestemmelser i kap. 24, jf. som eksempler fra praksis U V og U H (forhold 3). I DIK (e) V havde køreprøvesagkyndig sagt til kvinde, der havde det varmt, at hun kunne tage noget af tøjet af, og at de kunne standse og købe en bikini. Desuden lagt hånd på hendes lår. I U ikke anset for blufærdighedskrænkelse, at tiltalte havde sagt til en fremmed kvinde:»skal det være os to.«se også den ovenfor refererede TFK SK.

14 d) Mænds beluring af kvinder under afklædning eller nøgne, eller af andres seksuelle forhold (»vindueskiggeri«), uden hensyn om de iagttagne måtte være bekendt med forholdet, jf. den ovenfor omtalte afgørelse i U H (alene straf for forsøg, da tiltalte ikke havde opnået at iagttage noget). TFK Ø : T havde beluret kvinder, der solbadede på Assistens Kirkegård, og samtidig gnedet sig i skridtet. Dømt efter 232. Tilsvarende TFK V, hvor tiltalte havde iagttaget en kvinde i brusebad. I TFK Ø havde T opsat overvågningskamera i 14-årig steddatters værelse. Kameraet var vendt mod hendes seng og tilkoblet udstyr, så T kunne iagttage hende. Alene straffet for forsøg på krænkelse, da ikke bevis for, at T havde set noget i de godt 5 måneder, kameraet var monteret. e) Forevisning og optagelse a f utugtige billeder og forevisning a f utugtige tekster, jf. eksempelvis U H og U Ø. Se også FT 1968/69 A.3055 og B.2043 ff. samt J ff. (H.H. Brydensholt), hvoraf det fremgår, at Justitsministeriet - med tvivlsom føje - som et led i argumentationen for den i 1969 gennemførte ophævelse af det almindelige forbud mod billedpornografi er gået ind for en vidtstrakt anvendelse af 232 i relation til pornografiske billeder. DIK V: vist årig pige pornoblade og pornofilm, anset for overtrædelse af TFK V havde T som svar på en kontaktannonce sendt et brev, hvor han udgav sig for Karin og vedlagde 2 billeder af kvindelige kønsorganer. Dømt efter U H sendte tiltalte et brev til A, hvor K blev angivet som afsender, og hvor hun inviterede A til sex, hvorefter A ringede til hende. Tiltalte blev dømt efter 232, jf. nedenfor om intemettet. f) Samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje (og forsøg herpå), som ikke er fundet omfattet a f andre bestemmelser i kap. 24, jf. U H, U H og DIK (a) 0 : 3 mænd fik 12-årig dreng til at tage sine bukser af og indføre fingre i endetarmen, medens de onanerede. Byretten fandt forholdet omfattet af 225, landsretten alene af 232. g) Krænkelser på intemettet. På en hjemmeside indlagt annonce i en kvindes navn, således at hun annoncerede efter mænd til sex. Dømt for medvirken til overtrædelse af 232 begået af de mænd, der reagerede på annoncen, U Tilsvarende TFK Ø, men her direkte domfældelse uden citering af 23. TFK Ø tilsvarende vedr. chatforum og i U Ø om sms-beskeder. I U V havde T lagt nøgenfotos af sin tidligere hustru på intemettet. Flere af billederne viste hendes kønsdel. Tiltalen omfattede alene offentliggørelsen af fotografierne med oplysning om hendes navn og telefonnummer. Da fotografierne var

15 optaget med kvindens samtykke, var offentliggørelsen ikke omfattet af 232, men alene af 264 d. Se nu også 235 vedrørende piger under 18 år. Afgørelsen kan nok diskuteres. Det forhold, at en mand lader kammerater belure sit samleje med en kvinde, er omfattet af 232. Tilsvarende kan diskuteres, om samtykke til bl.a. nøgenfotos af kvinden indebærer disculperende samtykke til at vise optagelse af billederne til andre. Om alle de her omtalte tilfælde gælder det, at de (typisk) enten (mere eller mindre direkte) udspringer af gerningsmandens egne seksuelle behov eller er et udslag af økonomisk spekulation i andres seksuelle behov (f.eks. optagelse af utugtige billeder med henblik på salg). I praksis er 232 imidlertid også anvendt på ydmygende handlinger, som udspringer af moralsk forargelse eller skadelyst, jf. U Ø og DIK (f) Ø. Se også NRT H (omtalt af Waaben: Forsæt, s. 121), hvor handlingen foretoges for at spotte den pågældende kvinde. Tilsvarende U V. Efter bkg , nr. 1, kan politidirektøren frafalde tiltale efter 232, hvis der er tale om et bødeforhold, og det er af ringe strafværdighed. 233 Den, som opfordrer eller indbyder til utugt eller stiller usædelig levevis til skue på en måde, der egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Lov , 2. stk. 1, jf. strl Stribet , mot Strl.bet , mot Stribet , mot RT 1924/25 A.3377 ( 235). RT 1928/29 B ( 233) og Ændret ved FT 1960/61 A.585 f. Ændret ved (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Ændret ved (Forenkling af strafferammer). Litteratur: Krabbe s. 530 f. Hurwitz: Sp. D. s. 506 f. Se også betænkning nr. 139/1955 om foranstaltninger til bekæmpelse af prostitution (prostitutionsbetænkning I) s. 27 f., og Kriminalforsorgsudvalgets betænkning (nr. 678/ 1973) om prostitution, kap. VIII (prostitutionsbetænkning II). Ved omformuleredes 233 noget.

16 233, der ikke ses anvendt i trykt praksis, er som især vendt mod fremme a f den seksuelle prostitution, idet bestemmelsen kriminaliserer enhver opfordring eller indbydelse til»utugt«, som er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse. Herved er ifølge mot. især tænkt på prostitueredes åbne henvendelse til dem ubekendte personer på gader o.lign., samt annonceringer i offentlige blade (f.eks. med tilbud om»massage«o.lign.), som findes at indeholde en (kun svagt) tilsløret opfordring til utugt. Om sådanne annonceringer stadig kan anses som offentligt forargende, kan med føje betvivles, jf. den i prostitutionsbetænkning II, s. 33, omtalte utrykte praksis. Den i 1961 foretagne ændring af bestemmelsen tilsigtede at præcisere, at bestemmelsens anvendelse ikke kræver, at nogen faktisk er blevet forulempet eller forarget, blot den pågældende adfærd har været egnet til at forulempe eller forarge. Med udtrykket»stiller usædelig levevis til skue«er ifølge strl.bet. 1912, mot , oprindeligt sigtet til enhver form for forargelsesvækkende uægteskabeligt samliv, ikke blot prostitution. Senere motivudtalelser tyder på, at udtrykket skal tjene til at udtrykke, at ikke blot prostituerede, men også prostitutionskunder e.o. pådrager sig ansvar, hvis deres adfærd er forargelsesvækkende, jf. RT 1928/29 B sammenholdt med 2239 ff. Der tilkommer imidlertid næppe længere dette led nogen selvstændig betydning. 233 suppleres af ordensbekendtgørelsens 3, stk. 2. I forslaget til lov om afkriminalisering af prostitution m.v. bemærkede Justitsministeriet, at det ikke kunne udelukkes, at der fortsat vil være behov for et strafferetligt værn mod groft anstødelig reklamering med salg af seksuelle ydelser. Bestemmelser blev derfor ikke foreslået ophævet, FT 1998/99 A Den, som sælger utugtige billeder eller genstande til en person under 16 år, straffes med bøde. Ældre lovbestemmelser og forarbejder: Strl og strl Strl.bet , mot Strl.bet , mot Strl.bet , mot FT 1924/25 A Indsat ved Straffelovrådets betænkning (nr. 435/1966) om pornografi. FT 1966/67 A.2470 f. FT 1968/69 A Litteratur: Krabbe s. 531 ff. Hurwitz: Sp. D. 209 ff. Waaben: Sp. D. s. 64 ff. H.H. Brydensholt J ff.

17 Berl Kutchinsky: Pornografi och sexual- Crime, Oslo, forbrytelser, 1972, og Law, Pomography and I modsætning til strl , stk. 1, nr. 1, omfatter 234 nu alene salg til mindreårige under 16 år af utugtige billeder eller genstande. Bestemmelsen kan således ikke, hverken direkte eller analogt, anvendes på andre former for overladelse. Sådanne forhold vil dog e.o. kunne være omfattede af 232, jf. kommentaren til denne bestemmelse. Det følger af 21, stk. 3, at bestemmelsen kun kan anvendes, hvor salg virkelig har fundet sted, jf. herved U H, hvor udbydelse til salg ved anbringelse i automater ikke blev anset for salg (kommenteret af Paul Høyrup i U 1971 B.258 f). Hvad angår forståelsen af udtrykket»utugtige«billeder og genstande, der ligesom udtrykket»uterligt forhold«i 232 blot angiver, hvorledes de pågældende billeder og genstande skal vurderes for at gøre bestemmelsen anvendelig, kan henvises til U H (kommenteret af J. Trolle i U 1968 B.346 ff.) og U H. For så vidt angår billeder blev vægten her især lagt på, om billederne gengav kønsdelene, når afbildningen ikke legitimeredes af dens kunstneriske værdi eller dens videnskabelige eller pædagogiske fonnål. Netop på dette område må der udvises en vis forsigtighed med at anvende ældre afgørelser. I U V i sag om overtrædelse af politivedtægtens forbud mod udstillinger af»anstødelig karakter«udtalte landsretten:»under hensyn til den liberalisering, der i de senere år har fundet sted vedrørende seksuelle spørgsmål, findes den i sagen omhandlede udstilling, som vel omfatter attrapper af kvindelige og mandlige kønsorganer, men hvori der ikke indgår skildringer af samlejer eller samlejelignende situationer, ikke at være omfattet af forbudet...«. Endnu videregående Kamov, der finder reglen begrænset til»homofile kønslige forhold«og billeder af sadistisk eller perverst indhold. 235 Den, som udbreder utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter. Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller

18 lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af utugtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen. Forarbejder: Indsat ved FT 1979/80 2. samling A.1761 ff. (med optryk af Straffelovrådets udtalelse om lovforslaget og af Berl Kutchinsky: Børnepornografi) og B.833 ff. Æ ndret strafferamme ved FT 1988/89 A.2858 f. og B.1059 med udtalelser af Berl Kutchinsky. Stk. 2 indsat ved FT 1994/95 A.467 ff B.181 ff. og B.226 f. Ændret ved (Højere strafferammer og udvidet område). Betænkning nr. 1377/1999 om børnepornografi - IT-efterforskning. FT 1999/2000 A Ændret ved (Afskaffelse af hæftestraf, jf. 31). Ændret ved (Udvidet med»fiktiv«børnepornografi, området for stk. 2 udvidet og stk. 3 indføjet. De beskyttede ændret fra»børn«til»personer under 18 år«). Ændret ved (Forenkling af strafferammer). Litteratur: Waaben Sp. D. s kriminaliserer, at unge under 18 år bruges som pornomodeller. Formålet med 235 er at give et yderligere værn mod, at disse personer misbruges til børnepornografi. Dette sker ved at kriminalisere handlinger efter optagelsen for på denne måde at mindske efterspørgslen efter unge under 18 år. Den nuværende formulering af 235 er i betydelig grad betinget af tillægsprotokollen til FNs konvention om barnets rettigheder, om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi og forslaget til EU-rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi. Begge er optrykt som bilag i 2004-lovforslaget. Endvidere har Europarådets konvention om IT-kriminalitet som vedtaget af Ministerkomitéen den haft betydning for formuleringen. Både 230 og 235 beskytter som nævnt personer under 18 år. Ved overtrædelse af 230 er gerningsmanden i kontakt med offeret og har derfor mulighed for at fastslå dettes alder. I 235-tilfældene er der ikke en tilsvarende kontakt. Ofte vil det heller ikke under efterforskningen være muligt at fastslå offerets alder. Det gælder klart i tilfælde, hvor den afbildede person ikke eksisterer, jf. nedenfor, men vil også i øvrigt være tilfældet, hvis det ikke er muligt at identificere den pågældende. I disse tilfælde er det iflg. motiverne tilstrækkeligt til domfældelse, at»den pågældende fremtræder som yngre end

19 18 år i det pornografiske materiale,«ft 2002/03 A Hvis det derimod er bevist, at den pågældende er fyldt 18 år, er forholdet ikke omfattet af 235. Der er ved de nævnte bemærkninger sket en klar fravigelse af almindelige bevisregler i straffesager. Det pornografiske materiale, der er beskrevet, er utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende. Udtrykket omfatter f.eks. også optagelse med direkte udsendelse, uden at der er produceret en film. Med indføjelsen af udtrykket»visuelle gengivelser«i 2004 er det gjort strafbart også at udbrede fiktiv børneporno. Det har primært været meningen at ramme computergenererede billeder, der bortset fra det fiktive har fuld lighed med et fotografi. A f udtrykket»gengivelse«følger, at bestemmelsen alene omfatter fiktive fremstillinger, der fremtræder på samme eller tilnærmelsesvis samme måde som fotografier og lignende. Malerier og håndtegninger vil således typisk ikke være omfattet. Efter konkret vurdering kan et materiale være legitimeret ved sin kunstneriske værdi. I udtrykket»visuelle«ligger en begrænsning i forhold til pornografi i skriftform. Om udtrykket»utugtigt«henvises til kommentaren til 230. Den strafbare handling er efter stk. 1 at udbrede det nævnte materiale. Efter 2004 er det ikke noget krav, at udbredelsen er erhvervsmæssig, ligesom det ikke kræves, at udbredelsen sker til en videre kreds. Vedrørende udbredelse ved hjælp af internettet bemærkes, at ansvaret primært omfatter den, der lægger børnepornografi ud på nettet, men det fremhæves i forslaget til 2000-ændringen, at indehaveren af en hjemmeside vil kunne ifalde ansvar efter 23 for udbredelse af materiale, som andre har lagt ind på hans hjemmeside, hvis indehaveren efter at have faet kendskab til materialet ikke griber ind og fjerner det. Der er ikke nogen undersøgelsespligt for udbyderen af nettet. I bet. 1377/1999 s findes en indgående behandling af spørgsmålet om dansk straffemyndighed efter 6-12 vedrørende udbredelse af pornografi via intemettet. Se også bet. nr. 1488/2007 om Dansk straffemyndighed s og FT 2007/08, 2. saml., L 16 pkt Produktionen af det relevante materiale vil typisk være strafbar efter 230. Dette gælder imidlertid ikke produktionen af fiktiv børnepornografi. Ifølge motiverne omfatter»udbreder«derfor også fremstillingen af dette materiale med forsæt til udbredelse, FT 2002/03 A Uanset denne bemærkning i bemærkningerne til lovforslaget kan fremstilling med henblik på udbredelse næppe straffes som fuldbyrdet overtrædelse af stk. 1, men alene som forsøg herpå. Om besiddelse, se nedenfor. De særligt skærpende omstændigheder, der nævnes i 2. pkt., er de samme som fremgår a f 230, jf. kommentaren til denne bestemmelse.

20 Stk. 2 kriminaliserer besiddelse af det i stk. 1 nævnte materiale. Besiddelse omfatter naturligt papir, film, video m.v., som brugeren kan være i fysisk faktisk besiddelse af. Det kan i disse tilfælde volde bevisproblemer, hvem i en husstand der er besidderen. Den ene ægtefælles kendskab til, at den anden ægtefælle har videobånd med børneporno, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til ansvar for førstnævnte ægtefælle. Der findes ikke i forarbejderne vejledning vedrørende dette spørgsmål. Den blotte betragtning af børnepornografi på tv eller computerskærm er ikke besiddelse. Besiddelse forudsætter, at det modtagne lagres. Nonnalt vil en sådan lagring være konkret besluttet. I visse tilfælde sker dog en automatisk lagring af hjemmesider, som har været besøgt. I disse tilfælde vil der kun være»tale om besiddelse, hvis den pågældende har udnyttet eller vil udnytte denne lagringsform til at genfremkalde cachens (eller et tilsvarende mellemlagers) indhold af bømepornografisk materiale«, jf. bet. 1377/1999 s. 58. I tilfælde hvor flere personer i en husstand benytter samme computer, kan opstå bevisproblemer svarende til de ovenfor omtalte. Ved 2000-ændringen udvidedes det strafbare område efter stk. 2 til at omfatte den, der mod vederlag ser det særligt nævnte børnepomografiske materiale. Vederlag omfatter ikke blot betaling, men enhver modydelse, herunder at der byttes med andre ydelser. Ansvaret pådrages, uanset om vederlaget betales direkte til indehaveren af hjemmesiden eller via udbyderen. Som skærpende omstændighed nævnes, at den pågældende har betalt betydelige beløb eller har set et meget stort antal af de omfattede børnepomografiske fremstillinger. Overtrædelsen fuldbyrdes ikke ved betalingen, men ved, at den pågældende gør sig bekendt med materialet, altså ser dette. I TFK V vedrørte tiltalen»at have købt sig til«, og landsretten frifandt i fh. 1, da beskrivelsen hverken omfattede»besiddelse af, eller at tiltalte har gjort sig bekendt med...«cf. TFK V, hvor formuleringen»ved at have købt sig adgang til...«ikke ses at have voldt problemer. Det fremgår ikke af de trykte afgørelser, om efterforskningen har vist, at pc-brugeren har set billederne, men betalingen tages sandsynligvis som bevis for, at han har set det, som han har betalt for. Men det kan vel tænkes, at han er blevet forstyrret. I så fald foreligger alene forsøg. I hvert fald findes adskillige domme ud fra formulering svarende til sidstnævnte. I retspraksis angives typisk ikke omfanget af det sete materiale, modsat omfanget af det downloadede materiale. Her medregnes ved opgørelsen af antal billeder alle billeder i en serie, uanset om en del af disse ikke er utugtige, jf. TFK I betænkning nr. 1377/1999 s. 100 var foreslået indføjelse af ordet»retsstridig«i stk. 2 for at præcisere, at f.eks. politiets efterforskningsaktiviteter ikke er omfattet. Justitsministeriet undlod dette ord som overflødigt, FT 1999/2000 A I

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel 2009/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. november 2009 af Kim Christiansen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 53 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 54 Betænkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 53 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 54 Betænkning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI)

4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI) 4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI) 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 Sag 431/2008 (2. afdeling) A (advokat Jakob Juul) mod B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør (advokat Per Håkon Schmidt) Som biintervenient til

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

Opgave 1. Dennis pudsede King på Carl, der faldt om og blev bidt flere steder, hvorefter Dennis og Erik sparkede løs på Carls skridt.

Opgave 1. Dennis pudsede King på Carl, der faldt om og blev bidt flere steder, hvorefter Dennis og Erik sparkede løs på Carls skridt. 2 Opgave 1 Da de to 6-årige piger Anne og Betina legede på legepladsen, kom børnelokkeren Carl forbi på sin knallert. Han kaldte på pigerne og forklarede, at han havde lovet deres fædre at køre dem hjem.

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 42 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2013. Betænkning. over. (Seksualforbrydelser)

2012/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2013. Betænkning. over. (Seksualforbrydelser) 2012/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven,

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2008/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0764 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om ændring af

Læs mere

Når børn og unge chikanerer elektronisk

Når børn og unge chikanerer elektronisk Når børn og unge chikanerer elektronisk Når børn og unge chikanerer elektronisk De sociale medier er nye medier for ytringer. I virkeligheden er der ikke meget nyt under solen. De sociale medier åbner

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Den lukkede dør. Akutte tilstande

Den lukkede dør. Akutte tilstande Den lukkede dør Af Ole Nørskov Hvordan skal praktiserende læger forholde sig, hvis de bliver kaldt på sygebesøg, og patienten ikke reagerer, når der ringes på døren? Situationen er ofte præget af mange

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

S 4274 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S 4274 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 4274 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 15. maj 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-790-0393 Dok.: TTM40375 Hermed sendes endelig

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-151-0070 Dok.: LBN41691 Besvarelse af spørgsmål nr. 176

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere