Personas for borger.dk proces og baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personas for borger.dk proces og baggrund"

Transkript

1 Personas for borger.dk proces og baggrund maj 2012 udarbejdet af Lene Nielsen, ITU Elisabeth Landbo, SnitkerGroup

2 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet... 3 Hvem står bag undersøgelsen... 3 Hvad er personas og scenarier?... 3 Udviklingsprocessen for personas til borger.dk... 4 Procesoversigt... 5 Personabeskrivelserne... 9 Camilla og Jesper - De selvkørende... 9 Claus - De velvillige Johannes De unge borgere Amina De tøvende Verner - De IT-fremmede Florian - I Danmark for en periode Datamateriale Kildemateriale for personasbeskrivelserne Rapporter, artikler, oplæg, notater Bilag Conzoom 2011, Særkørsel Uddrag af datamateriale

3 Baggrund for projektet Borger.dk under Digitaliseringsstyrelsen rettede i december 2011 henvendelse til SnitkerGroup, idet borger.dk ønskede at få opdateret de personas, som blev udarbejdet i Ønsket fra borger.dk s side er, at opdateringen af de eksisterende personas skal tage udgangspunkt i en hensigt om at afdække mønstre i ligheder og forskelle mellem borgerne for så vidt angår offentlig, digital selvbetjening. Der foreligger således et klart ønske om, at personas 2012 for borger.dk skal kunne bruges fremadrettet i udviklingen af offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger for hele den offentlige sektor. SnitkerGroups arbejde med personas for borger.dk tager derfor udgangspunkt i fokusområderne: Borgernes viden: om samfundet, om stat/kommune, om love og regler Borgernes holdninger: til borgerservice, til selvbetjening, samt holdninger til forandringer Borgernes færdigheder: læsefærdigheder, sprogfærdigheder, ikt-færdigheder Korrelation mellem ikt-færdigheder og geodemografi: uddannelse, alder, geografi/bynærhed I arbejdet med personas for borger.dk har ovenstående fire områder været de fokuspunkter, som ligger til grund for udviklingen af personas. Hvem står bag undersøgelsen Lene Nielsen er Danmarks førende specialist i personas. Hun har udgivet bogen Persona brugerfokuseret design (Århus Universitetsforlag, 2011) Er lektor på IT-Universitetet, har en Ph.d. i personas og scenarier, og har mange års erfaring i udviklingen af personas for offentlige og private virksomheder. Har været leder af innovationsafdelingen i SnitkerGroup og er tilknyttet projektet som konsulent. Fra SnitkerGroup, konsulenterne Thomas Snitker og Elisabeth Landbo. SnitkerGroup er et brugervenlighedsfirma med mange års erfaring i brugerundersøgelser for private og offentlige virksomheder. SnitkerGroup har løst talrige personas-projekter og gennemført brugertest af en lang række digitale selvbetjeningsløsninger for det offentlige. Hvad er personas og scenarier? En persona er en fiktiv, men konkret beskrivelse af en bruger. Beskrivelsen bygger på indsamlede data fra mange brugere, og er således forankret i kvantitative såvel som kvalitative datakilder. En persona er således fiktiv i den forstand, at den ikke bygger på en beskrivelse af et eksisterende menneske. Men faktuel da beskrivelsen er bygget på et solidt og troværdigt datagrundlag. En persona er dermed stykket sammen af viden om virkelige mennesker. Når man skal udvikle en fremtidig IT-løsning, det kunne være en given selvbetjeningsløsning, så skal de involverede i projektet kunne forestille sig: 3

4 - Hvilke behov brugerne vil have for selvbetjening? - Hvilke behov brugerne eventuelt ikke vil have? - Hvordan brugerne bruger en given selvbetjeningsløsning? - Hvordan selvbetjeningsløsningen kan understøtte brugernes behov? - Hvor brugerne kan have brug for hjælp? Og hvilken type hjælp brugerne har brug for? - Hvordan brugerne vil navigere i selvbetjeningsløsningen? - Hvad der er vigtigt for, at brugerne kommer bedst muligt igennem selvbetjeningsløsningen? Alt dette kan personabeskrivelserne hjælpe med at give svar på. Hvorfor overhovedet arbejde med personas, kan man spørge. Og svaret er enkelt: fordi vi designer til mennesker, der er anderledes end vi selv er! De brugere, vi designer til, har ikke det samme forhold til f.eks. digitale selvbetjeningsløsninger som de, der skal udvikle løsningerne har. Gennem personabeskrivelserne får projektteams identifikation, indlevelse og empati med brugerne. Det betyder, at et designteam kan kommunikere om og træffe designbeslutninger for brugerne. Beslutninger kommer frem i arbejdet med at forestille sig den arbejdsgang og interaktion med systemet som de forskellige personas har. Dette gøres ved hjælp af fortællinger om den enkelte personas brug af løsningen det kan være som scenarier eller use-cases. Metoden bevirker dermed, at IT-udviklingen tager udgangspunkt i brugernes behov og flytter fokus væk fra systemets kunnen. Det er derfor fundamentalt for udbyttet af metoden, at det indarbejdes, hvordan personas skal forankres og bruges i udviklingsprojekterne. Udviklingsprocessen for personas til borger.dk I arbejdet med udviklingen af personas for borger.dk har SnitkerGroup i samarbejde med Lene Nielsen, ITU, taget udgangspunkt i en metodisk proces udarbejdet af Lene Nielsen. Processen vi har benyttet i udarbejdelsen af personas til borger.dk er således en fortløbende proces, hvor hvert forløb danner basis for det næste trin. Processen er også kendetegnet ved, at der inddrages involverede i projektet fra borger.dk, styrelser, ministerier og kommuner m.fl. Borger.dk har stået for beslutningen om, hvilke involverede, der har skullet bidrage i workshops og som medlæsere i skriveprocessen med personas. Formålet med at inddrage involverede i personas-processen er at få tilvejebragt så megen viden som muligt om brugerne via så mange kanaler som muligt. Fravalg af brugere, der ikke benytter IT I udarbejdelsen af personas har vi fravalgt brugere, der aldrig benytter IT og aldrig vil komme til at benytte IT. Andelen af brugere, der ikke benytter IT er omkring 8% for hele den danske befolkning, heriblandt demente, psykisk handicappede m.fl. Vores udarbejdede kategori De it-fremmede er den gruppe med den laveste brug af IT og det er den gruppe, som har den største andel af brugere, der slet ikke bruger IT. Men ikke-it brugere vil kunne findes på tværs af alle fem kategorier. Fravalget bunder i, at der er en gruppe af mennesker, der står helt udenfor labyrinten som er den metafor, der benyttes i rapporten De it-fremmede; it, 4

5 barrierer, motivation og læring. (Statusrapport 3 for Digitaliseringsstyrelsen af NIRAS, november 2011) Vi har valgt ikke at lade disse brugere repræsentere i personas-beskrivelserne, da personas-metoden anvendes til at skabe it-systemer. Nogle af disse brugere vil benytte sig af hjælpere : Verners kone fungerer som en sådan hjælper, Amina fungerer som en sådan hjælper for sin mor, ligesom der i det offentlige system vil være professionelle hjælpere. Procesoversigt 1. Analyse af eksisterende data SnitkerGroups arbejde tog afsæt i en analyse af relevante datakilder om den danske befolknings brug af IT, forhold til og brug af offentlig selvbetjening. De relevante kilder er: - Statistisk materiale fremsendt af Center for borger.dk (se kildelisten i litteraturlisten bagerst i denne rapport) - Kvalitative rapporter omhandlende borgernes begrundelser for fremmøde i borgerservice, deres holdninger til og brug af digital selvbetjening, og deres barrierer for at bruge it.(niras, 2012), (Skaarup, 2011), (Mindlab, 2010), (Kokholm, 2011) dk (se kildelisten i litteraturlisten bagerst i denne rapport) - Øvrige kilder (se litteraturlisten) - I analysen er også indgået Snitker Groups erfaringer fra tidligere gennemførte brugerundersøgelser (udført af SnitkerGroup) for det offentlige. Formål: Analysen har sigtet mod at afdække mønstre i ligheder og forskelle mellem borgerne brug af og forhold til it herunder offentlig selvbetjening. Resultat: SnitkerGroup udarbejdede en hypotese om, at der er sammenhæng mellem den viden, som man som borger har om den offentlige sektor, IT-færdigheder og alder. Resultatet blev en foreløbig gruppering i 4 kategorier, der repræsenterer lysten til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger, muligheden for at betjene sig selv samt alder. 5

6 Kan-ikke/ vil-ikke, præsentation (uddrag), Jimmy Kevin, IT- og Telestyrelsen (2011) 2. Dataindsamlings-workshop SnitkerGroup faciliterede derefter en dataindsamlingsworkshop (27. januar, 2012) på ITU med ca. 30 deltagere fra relevante myndigheder. Center for borger.dk vurderede, hvilke myndigheder, der var relevante at invitere. Formål: Workshoppens formål var at diskutere hypotesen udarbejdet af SnitkerGroup på baggrund af dataanalysen. Deltagerne skulle dels forholde sig til denne hypotese dels bidrage til at belyse de vigtigste mønstre i borgernes behov og forudsætninger, idet alle deltagere både havde handson viden om borgere og om digitale selvbetjeningsløsninger. Resultat: Deltagerne bekræftede hypotesens holdbarhed og bidrog til en perspektivering og berigelse af hypotesen på baggrund af deres erfaringer. Det blev besluttet at indarbejde en beskrivelse af tilgængelighed for brugere med særlige behov i alle persona-beskrivelserne, for derved at imødekomme at fremtidige selvbetjeningsløsninger tager højde for brugere med funktionsnedsættelser. 3. Hypotese Efter data-workshoppen analyserede SnitkerGroup alle bidrag fra deltagerne. På baggrund af denne analyse, blev det klart, at der manglede yderligere data. I det videre arbejde med dataindsamlingen blev det tydeligt, at den overordnede inddeling i de fire kategorier var begrænsende. Andre faktorer spiller ind udover alder, blandt andet uddannelsesniveau. På baggrund af yderligere dataindsamling, blev der dannet en hypotese om, at der findes fem kategorier, der har forskellige tilgange til selvbetjening. Disse fem kategorier gav vi følgende overskrifter: Gruppe 1. De selvkørende Gruppe 2. De velvillige Gruppe 3. De unge borgere Gruppe 4. De tøvende Gruppe 5. De ITfremmede 6

7 Formål: Formålet med dette trin var at fastsætte det endelige antal personas og sikre, at det stemte overens med antagelserne fra de foregående trin i udviklingsprocessen. Resultat: I de fem kategorier blev det tydeligt, at kategorierne adskiller sig fra hinanden på: uddannelsesniveau, alder, brug af IT samt forståelse af den offentlige sektor. 4. Personasworkshop Herefter faciliterede SnitkerGroup en personas-workshop (7. februar 2012) på Nørrebro med ca. 30 deltagere fra relevante myndigheder udvalgt af borger.dk. Formål: Hensigten med denne workshop var at diskutere de fem personas-kategorier og sikre, at deltagerne kunne genkende de fem kategorier. Deltagerne udarbejdede forslag og gav input til de endelige beskrivelser i en fælles skriveproces. Resultat: De fem kategorier blev godtaget. Borger.dk fremførte et behov for en 6. persona; en udlænding, der kommer til Danmark i en periode for at arbejde. Personaen skal opfylde behovet for at andre behov og sprogversioneringer indtænkes i it-løsninger. Den sjette persona blev dermed præsenteret og beskrevet. 5. Kvalificering af segmentering SnitkerGroup valgte derefter at udarbejdet en særkørsel fra Geomatics Conzoom Conzoom inddeler den danske befolkning i 32 grupper og er baseret på geodata. Data baserer sig på tal fra Danmarks Statistik, Index Danmark, og Gallup Marketing. Særkørslen fra Conzoom forholder sig til: brug af IT, alder, uddannelse, indkomst, geografisk placering og livsholdning (tryghed ved IT og forhold til samfundsudvikling) Formål: Hensigten var at sikre validiteten i grupperingerne og kende til gruppernes procentvise fordeling i den danske befolkning. Conzoom gav derudover inspiration til personabeskrivelserne. Resultat: På baggrund af særkørslen blev det tydeligt, hvordan gruppernes andel fordelte sig. Gruppen De it-fremmede er den gruppe med den laveste brug af IT. Gruppen indeholder dog også personer, der benytter IT. Samtidig blev gruppernes geografiske placering bynærhed samt deres indkomstniveau, uddannelsesniveau, alder, interesser og holdninger klarlagt (se bilag: Særkørsel). 6. Validering i kvalitative interviews SntkerGroup indsamlede derefter en række kvalitative interview med borgere indenfor de fem kategorier persona-beskrivelserne dækker over. Den sjette persona I Danmark for en periode blev beriget med dels ekspert-interview (Work in Denmark) dels interview med udlændinge, der er arbejder i Danmark for en kortere periode. Formål Hensigten med de kvalitative interview var dels at validere personabeskrivelserne, dels at indsamle yderligere viden om borgernes forhold til det offentlige og til digital selvbetjening. Data der ikke har været fuldt ud beskrevet i de indsamlede datakilder. 7

8 Resultat: Der blev via interview fundet belæg for gruppernes brug af IT samt holdning til og forståelse af den offentlige sektor. Desuden har interviewene fungeret i indsamlingen af reelle brugercitater til brug i personas-beskrivelserne 7. Præ-personas SnitkerGroup skrev derefter de første udkast til de seks personas. Beslutninger om indhold og formidling blev truffet, herunder at indarbejde eksempler på relevante selvbetjeningsløsninger for den enkelte persona. Præ-personas blev et grundlag som kunne sendes ud til udvalgte deltagere fra workshops til gennemlæsning og review. Formål:. Review fra medlæsere har haft til hensigt dels at sikre at personas fremstår troværdige, dels at give yderligere mulighed for kommentarer og bidrag. Resultat: Medlæserne fremkom med forskellige forslag til ændringer og justeringer i de foreløbige persona-beskrivelser, som blev implementeret af SnitkerGroup. 8. Fotos til personas SnitkerGroup valgte efterfølgende at benytte egen brugerdatabase og screene og udvælge brugere til fotos i hjemlige omgivelser hos brugerne. Derefter har SnitkerGroup designet de færdige personas med tekst og fotos. Formål: Dette er gjort for at sikre, at fotos til illustrering af personas fremstår så virkelige og realistiske som muligt Resultat: En samling af fotos for de seks personas, er tilgængelige på borger.dk (billedrettigheder beskrevet på borger.dk) 9. Færdiggørelse af de seks personas SnitkerGroup gennemskrev tilsidst de seks personas med input og sparring fra projektlederen fra borger.dk. Personas blev præsenteret ved et møde i Digitaliseringsstyrelsen (22. maj, 2012) med indbudte fra stat, amt, kommune mv. Formål: Digitaliseringsstyrelsen og SnitkerGroup ønskede dels at præsentere de seks personas dels at give en sidste mulighed for kvalitetssikring via feedback fra de inviterede. Resultat: Feedback fra deltagere blev implementeret inden den endelige færdiggørelse af de seks personas. 8

9 Personabeskrivelserne Camilla og Jesper - De selvkørende 1 Camilla og Jesper bor i Lyngby tæt ved København. De er 35 og 39 år og har nok at se til med børn og karriere. De har boet sammen i 5 år og har for 2 år siden fået lille Storm. Jesper har desuden børnene Christian og Karoline på 11 og 8 år fra sit tidligere ægteskab. De bor halvdelen af tiden hos Jesper og Camilla. Camilla og Jesper har en travl hverdag. De bruger også weekenderne på at aftale, hvem der gør hvad. Selvom de har rengøringshjælp og en ung pige, der henter Storm nogle gange hver uge, er det svært at nå det hele. Når de har de store børn, skal de også køres til deres fritidsaktiviteter. Camilla er uddannet civilingeniør og ansat i en privat produktionsvirksomhed som seniorkonsulent 2. I fritiden ror Camilla kajak og vil tage et instruktørkursus, når Storm er lidt større. Camilla har en hemmelig drøm om at sige sit faste job op og leve af at undervise i kajak. Siden Jesper blev færdig på Københavns Universitet, har han været ansat i det offentlige. I dag er han chef for miljøområdet i en kommune syd for København. Jesper holder meget af at løbe, hvilket også sluger noget tid. Så de prøver at optimere tiden, hvor de kan. Kontakt til den offentlige sektor Camilla og Jesper vil gerne klare det med det offentlige selv. Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo mindre kø - jo bedre er det for mig. 3 Nogle gange er det nødvendigt at møde op, bl.a. i forbindelse med institutionsvalg: Da de skulle have institutionsplads til Storm, blev Camilla frustreret over, at de ikke kunne få at vide, om de kunne få den institution, de havde valgt. Camilla valgte derfor at gå ned på kommunen. Holdning til selvbetjening Camilla og Jesper betjener helst sig selv, og de er nysgerrige, og har været inde for at se, hvilken information det offentlige mon har om dem. Hvis man ikke behøver at taste noget ind og data hentes fra et register, så er det ekstra smart, så skal man ikke gøre noget overflødigt. Det er dog vigtigt, at man får ordentlig besked og kender til status eller får en kvittering. Ved institutionsvalg sidder vi begge og kigger. Den ene taster og den anden kigger. Jeg taster, når det er noget på SKAT det er mit arbejdsfelt. Men når vi skal noget med børnene, sidder min kone og taster. Sidst vi skulle bestille en rejse, sad vi med hver vores computer. Så er vi mere effektive! IT og devices - Camilla og Jesper har haft NemID siden det blev muligt. 4 - Begge bruger deres e-boks og netbank. - De har også scannet deres eksamenspapirer og andre vigtige dokumenter ind. 5 - Begge har tilmeldt sig digital post 6 1 Personasbeskrivelserne baserer sig på tal fra Danmarks Statistik, Index Danmark, Gallup Marketing og en særkørsel fra Geomatics Conzoom Denne særkørsel forholder sig til: brug af IT, alder, uddannelse, indkomst, geografisk placering og livsholdning (tryghed ved IT og forhold til samfundsudvikling). Forhold til det offentlige og selvbetjening er indsamlet ved kvalitative interview. 2 I gruppen De selvkørende er husstandens samlede indkomst på over kr. 38% af De selvkørende har en lang eller mellemlang uddannelse, mens 29% har en erhvervsfaglig uddannelse. 3 Alle citater bygger på kvalitative interview (SnitkerGroup, 2012) 4 I aldersgruppen med de årige har 90% NemID (Danmarks Statistik, 2011) 5 I gruppen De selvkørende benytter 53% e-boks (Conzoom, 2011). 90% af de med videregående uddannelser benytter netbank (Danmarks Statistik, 2011l) 6 I Lyngby-Taarbæk Kommune har 45,1% af børnefamilier med børn fra 0-6 år tilmeldt sig digital post (Digitaliseringsstyrelsen, 2012). 9

10 - Camilla og Jesper køber dagligvarer på nettet og abonnerer på måltidskasser - Camilla køber stort set alt tøj til Storm på nettet, det sparer tid 7 - Begge er på Facebook og på Linkedin 8-4 smartphones, købt billigt via lønpakker 9-2 ipads,2 bærbare, børnene har notebooks 10 Motivation Camilla og Jesper vil gerne betjene sig selv uden for almindelig åbningstid og vil gerne styre processen selv. Derfor bliver de ekstra frustrerede, hvis de ikke kan forstå, hvad de har ret til, og hvordan processen forløber. 11 Jeg er fortaler for registersammenføring. Jo mere, der er samlet på færrest mulige steder, jo bedre for mig. Mit drømmescenarie er, at jeg taster mit personnummer ind og min hovedmenu koncentrerer sig om sig om min person. Der er links til andre personrelaterede ting som ejendom, sundhed, SKAT, børn, studerende. Så man kunne til- og fravælge, hvad der er vigtigt for en. Alt om mig! Tilgængeligt for alle Camilla og Jesper kan have et handicap. Løsninger skal derfor udarbejdes, så de tager hensyn til særlige behov, og at brugerne kan anvende kompenserende hjælpemidler. Denne hensyntagen kan bl.a. sikres via vejledningen for tilgængeligt webindhold (WCAG) 12 Eksempler på situationer og selvbetjening - Skifte læge, bestille tid - Opskrive til daginstitution - Skift af børnehave - Opskrive til skole og skolefritidsordning - Ændre forskudsopgørelse - Indberette kørselsfradrag - Tjekke ejendomsoplysninger - Flytte skifte adresse - Mistet arbejde/arbejdssøgende - Tilbagebetale studielån - Sælge bil og købe bil. - Ny nummerplade 7 77% af De selvkørende handler via internettet. 70% er trygge ved online handel. (Conzoom, 2011) 8 84 af årige og 71% af årige bruger sociale netværkstjenester. For begge grupper gælder det, at 28% bruger professionelle netværkstjenester. For de med videregående uddannelser er tallet hhv. 62% bruger sociale netværkstjenester og 31% bruger professionelle netværkstjenester (Nyt fra Danmarks Statistik, 403,2. Sept., 2011.) 9 55% af De selvkørende har 1 til 2 mobiltelefoner i husstanden, 42% har 3 eller flere. (Conzoom, 2011) 10 61% af lønmodtagere over grundniveau og 58% af selvstændige har benyttet mobilt internet udenfor hjemmet indenfor de seneste 3 mdr. (Danmarks Statistik, % af de årige har prøvet at søge information på en offentlig hjemmeside. 76% af de årige og 78 % årige har prøvet at indsende oplysninger via offentlige hjemmesider. (Danmarks Statistik, 2011)

11 Claus - De velvillige 13 Claus er 44 år og bor på et nedlagt landbrug i en lille landsby uden for Bjerringbro. Her har han også har sit tømrefirma. Claus var i mange år gift med Berit, men de blev skilt for et år siden. Sammen har de børnene Freja og Rasmus, som er hos Claus hver anden uge fra torsdag til mandag morgen. 14 Claus bruger meget tid på sin virksomhed, hvor han har én fast ansat og indimellem flere løse. 15 I fritiden er han fodboldtræner for miniputterne i den lokale fodboldklub. Freja og Rasmus spiller heldigvis begge på samme miniputhold. Selvom børnene er de fleste hverdage hos Beri er det Claus, der kører dem til træning. 16 Claus kunne godt tænke sig en kæreste, så han har lagt en profil på et datingsite, men han har endnu ikke taget sig sammen til et møde. Kontakt til den offentlige sektor Claus mener, at det offentlige er et stort sikkerhedsnet for alle. Når han skal i kontakt med det offentlige, har han ikke problemer med at finde ud af, hvor han skal begynde, men han kan godt synes, at det er svære ord, der bliver brugt. Claus havde en del kommunikation med det offentlige i forbindelse med separationen og skilsmissen. Nu synes han ikke, at han har megen kontakt med det offentlige. Jamen, jeg er egentlig ikke så tit i kontakt med det offentlige! Det er faktisk kun SKAT og skole, og vist ellers aldrig. 17 Claus var ledig i en kort periode inden han lavede sit eget tømrefirma. Her var han tit i kontakt med det offentlige via jobcenteret. Det var godt at få sit eget firma og selv bestemme. Holdning til selvbetjening Claus bruger nettet til det meste og betjener gerne sig selv. Ja, jeg bruger NemID, den bruger jeg, når jeg skal logge mig ind på netbank og når jeg skal logge mig på skoleportalen, og når jeg skal bruge borger.dk Han vil helst betjene sig selv, men han har haft en dårlig oplevelse med selvbetjening og det har gjort ham bekymret for, om der opstår fejl. Så hvis der er risiko for, at noget kan gå galt, så vil han foretrække personlig kontakt. 18 Jeg skulle flytte, og det gjorde jeg over nettet, men så tror jeg, der skete en fejl. Det ville nok aldrig være sket, hvis jeg ikke have gjort det over nettet. Der sker aldrig den slags fejl ved personlig kontakt 13 Personasbeskrivelserne baserer sig på tal fra Danmarks Statistik, Index Danmark, Gallup Marketing og en særkørsel fra Geomatics Conzoom Denne særkørsel forholder sig til: brug af IT, alder, uddannelse, indkomst, geografisk placering og livsholdning (tryghed ved IT og forhold til samfundsudvikling). Forhold til det offentlige og selvbetjening er indsamlet ved kvalitative interview. 14 Gruppen De velvillige er primært mellem år, 29% bor i en større provinsby, 49% af gruppen De velvillige er singler (Conzoom, 2011). 15 3,3 % af den danske befolkning (arbejdsstyrke) er selvstændige (Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik, 2011) 16 55% af gruppen De velvillige dyrker sport og motion ugentligt (Conzoom, 2011). 17 Alle citater bygger på kvalitative interview (SnitkerGroup, 2012) 18 Der er flere utrygge ved online handel i gruppen De velvillige end i gruppen De selvkørende og De unge (Conzoom 2011). 11

12 IT og devices - Har NemID 19 - Har netbank 20 - Har eboks, men bruger den sjældent 21 - Benytter skoleportalen/forældreintra - Claus har en smartphone og har downloadet flere apps. - Han læser sportsnyheder på telefonen 22 - Claus køber gerne varer online, men kun hvis han kender mærket i forvejen 23 - Facebook 24-2 bærbare 25-3 stationære - Har en lille hjemmeside til sin virksomhed, som han selv vedligeholder Motivation Claus vil rigtig gerne betjene sig selv, og han vil gerne have vished om, at han gør det rigtigt. 26 Han synes at sprogbrugen på de offentlige hjemmesider kan være meget indviklet. Jeg foretrækker allerhelst en kombination af nettet og muligheden for personligt fremmøde. Jeg starter altid ved computeren. Jeg kan fx have brug for et skema, som jeg så finder på nettet, og printer ud og i hånden eller også udfylder jeg det direkte online, det er lidt med forskel. Tilgængeligt for alle Claus kan have et handicap. Løsninger skal derfor udarbejdes, så de tager hensyn til særlige behov, og at brugerne kan anvende kompenserende hjælpemidler. Denne hensyntagen til nogle gruppers særlige behov kan bl.a. sikres via vejledningen for tilgængeligt webindhold (WCAG). 27 Eksempler på situationer og selvbetjening - Opskrivning til skole og SFO - Tabt sundhedskort og mistet kørekort - Modtage digital post fra det offentlige - Lægeskift - Patientjournal - Separation og skilsmisse - Pension hvad og hvordan sparer jeg op? - Registrering som arbejdssøgende og ansøge om dagpenge - Ændre forskudsopgørelse - Indberette kørselsfradrag - Ansøge om byggetilladelse 19 I gruppen de årige har 90% NemID (Danmarks Statistik, 2011) % af gruppen De velvillige har netbank. (Conzoom, 2011) % af gruppen De velvillige har e-boks (Conzoom, 2011) % har 1 til 2 mobiltelefoner i husstanden. 31% har 3-4 mobiltelefoner. (Conzoom, 2011) % i gruppen De velvillige har handlet online og 35% er utrygge ved online betaling. (Conzoom 2011) % af de årige bruger sociale netværkstjenester. (Nyt fra Danmarks Statistik, 403, 2. Sept., 2011) % af lønmodtagere over grundniveau og 58% af selvstændige har benyttet mobilt internet udenfor hjemmet indenfor de seneste 3 mdr. (Danmarks Statistik, 2010) % af de årige har prøvet at søge information på en offentlig hjemmeside. 78 % af de årige har prøvet at indsende oplysninger via offentlige hjemmesider (Danmarks Statistik, 2011)

13 13

14 Johannes De unge borgere 28 Johannes er 20 år. 29 Han begyndte for et halvt år siden på Tietgenskolen i Odense og læser nu International Handel og Markedsføring. Han kommer fra en lille by udenfor Aalborg, og flyttede fra forældre og venner for at læse i Odense. Det har han ikke fortrudt, selvom det i starten var lidt svært. Men heldigvis fandt han ret hurtigt en lejlighed, som han nu deler med en af sine studiekammerater så er der flere penge til at ha det sjovt i weekenden. Han var også heldig med at finde et weekend-job, hvor han gør rent i en børnehave. Han er begyndt at spille fodbold, og det har han oplevet som en god måde at få nye venner på, når man ikke kender nogen i byen. Ellers bruger han fritiden på at spille online computerspil. 30 Kontakt til den offentlige sektor Johannes synes ikke, at han bruger det offentlige ret meget. Da han skulle flytte, googlede han flytning, men kunne ikke finde ud af, hvem han skulle melde flytning til; skulle han melde, at han flyttede fra sin hjemby eller at han skulle flytte til Odense. Det var han ikke sikker på. Google er jo min gode ven. Der er altid nogen, der har samme problem som en selv, så jeg plejer at finde, hvad jeg søger der. I forhold til det offentlige ville jeg også starte på Google. Jeg synes, at det er svært at gennemskue, hvem der har ansvaret for hvad i det offentlige. 31 Johannes seneste kontakt med det offentlige var i forbindelse med, at han skulle have SU. Han synes egentlig ikke, at det havde noget med det offentlige at gøre; for ham hænger det mere sammen med skolen. Han tænker ikke så meget over det med skat, løn og pension. Han ved bare, at der går et beløb ind hver måned, og det skal han så leve for. Nu hvor han har fået job, så tænker han, at han skal ændre på sin indtægt på skat.dk, men han udskyder det, til han kommer hjem til sin mor, så hun kan hjælpe ham. Johannes er usikker på det med SKAT. Han har prøvet at logge sig ind med NemID, men kan simpelthen ikke finde ud af, hvor han skal starte, når han er derinde. Det sværeste er boligstøtte, han har fået en bofælle, og vil nu gerne undersøge, om han kan få boligstøtte. Det bliver ikke sjovt, men pengene vil han gerne have, så han vil tjekke muligheden ud. Boligstøtte, jeg begyndte via telefonen, og så gik jeg på nettet. Jeg synes, det startede nemt, jeg skulle logge mig ind med NemID, men til slut var jeg nødt til at være nede forbi Borgerservice også. 32 Johannes har også en digital postkasse 33 som han bruger til sine lønsedler og meddelelser fra SU, men han åbner den sjældent, kun for lige at tjekke sine lønsedler. Han tjekker sin bankkonto fra mobiltelefonen og betaler også regninger via telefonen Personasbeskrivelserne baserer sig på tal fra Danmarks Statistik, Index Danmark, Gallup Marketing og en særkørsel fra Geomatics Conzoom Denne særkørsel forholder sig til: brug af IT, alder, uddannelse, indkomst, geografisk placering og livsholdning (tryghed ved IT og forhold til samfundsudvikling). Forhold til det offentlige og selvbetjening er indsamlet ved kvalitative interview. 29 Gruppen af unge er karakteriseret ved, at 44 % er under 29 år og 43% bor i en større provinsby. (Conzoom, 2011) % i gruppen af De unge dyrker sport og motion ugentligt.. 56% i gruppen De unge spiller online computerspil (Conzoom, 2011) 31 Facebook og Google er større end de øvrige sites i top 20 tilsammen.(danskernes bruger af internettet, FDIM, 2011) 32 Alle citater bygger på kvalitative interview (SnitkerGroup, 2012) 14

15 Holdning til selvbetjening Både flytning og SU prøver Johannes at ordne over nettet. Han vil helst ikke ringe, det er for besværligt. Han har heller ikke tid, for når de har åbent, er han i skole. Ind imellem ringer han til sin mor, det er mest, når han ikke kan forstå det, som det offentlige skriver. Men det er ret besværligt, så skal han guide sin mor ind på den hjemmeside, hvor der står det, som han ikke kan finde ud af. Johannes s mor kender bedre til det med offentlige, og forstår, hvordan det offentlige hænger sammen, men hun er ikke så god til it. IT og devices - Johannes er online 24/7 - Han fik en Ipad i julegave - Købte en kraftig bærbar gamer computer, da han flyttede til Odense - Han har også en smartphone med alle de apps, der nu er nødvendige - Han ser film og DR s podcast på sin Ipad, mens han opdaterer sin Facebook - Fjernsynet bliver også brugt til spil - Han har ingen printer, derfor er det svært at scanne dokumenter ind - Han køber alle sine spil på nettet. Sidste jul købte han også alle julegaverne på nettet 35 Motivation Johannes vil rigtig gerne betjene sig selv digitalt, men nogle gange er det svært. Mest fordi, at de altid skal skrive det så besværligt, og også fordi det kan være svært at finde ud af, hvem man skal henvende sig til, hvis Google-resultatet ikke er brugbart. Tilgængeligt for alle Johannes kan have et handicap. Løsninger skal derfor udarbejdes, så de tager hensyn til særlige behov og at brugerne kan anvende kompenserende hjælpemidler. Denne hensyntagen til nogle gruppers særlige behov kan blandt andet sikres via vejledningen for tilgængeligt webindhold (WCAG). 36 Eksempler på relevante situationer og selvbetjening - Optagelse på studie - Studieskift - Ansøge om studielån, status på studielån og tilbagebetaling - Søge om Uddannelseskort/Hypercard - Skifte læge i forbindelse med flytning - Har tabt eller fået stjålet sundhedskort - Flytte adresse ved studieskift - Søge om boligstøtte - Mistet kørekort bestille nyt kørekort - Tjekke feriekonto - Udbetale feriepenge 33 63% af De unge i gruppen har en e-boks. Det er påkrævet at have e-boks, når man modtager SU. (Conzoom, 2011) 34 85% af de unge har netbank. 81% af de unge har 1-2 mobiltelefoner (Conzoom, 2011) 35 87% af mænd mellem 16 og 24 år bruger sociale medier. Kun 21% i gruppen De unge tilkendegiver, at de er utrygge ved online handel. 86% handler online. (Danmarks statistik, 2011 og Conzoom 2011)

16 Amina De tøvende 37 Amina er 56 år og uddannet sygehjælper. Hun arbejder som sosu-assistent i hjemmeplejen i Kolding kommune og er rigtig glad for sit job og kontakten med sine kolleger. Hun bor i en lejlighed i en lille by udenfor Kolding og har desuden en kolonihave, hvor hun har bygget et drivhus og har en urtehave. 38 På Kolding kommunes hjemmeside fandt Amina ud af, hvordan hun kunne blive skrevet op til kolonihaven. Hun synes, at der er et godt fællesskab i haveforeningen, selvom det har taget lidt tid at komme ind på livet af danskerne. Amina er oprindeligt fra Bosnien. Hun kom til Danmark i 1993 og er sidenhen blevet dansk statsborger. Hun har to døtre, Elma og Lejla. Aminas mor kom også med til Danmark. Om sommeren flytter Amina gerne ud og bor i kolonihaven, og hun nyder, når pigerne og hendes mor kommer forbi. Elma og Lejla er voksne og flyttet hjemmefra. Elma er lige blevet mor til en lille dreng. Amina nyder at være blevet mormor. Kontakt til den offentlige sektor Amina synes ikke, hun benytter det offentlige meget, og hun har den holdning, at hun helst vil klare sig selv. Hun har styr på sin økonomi, sit hus og sin kolonihave. Amina foretrækker at printe sine papirer ud og sætte i mapper, så er det mest overskueligt. Hun kan godt begynde på nettet, så synes hun, at hun er forberedt. Hun printer også skemaer ud, som hun så udfylder i hånden. Hvis hun har nogle spørgsmål, foretrækker hun den personlige kontakt frem for selv at skulle lede på nettet efter et svar. Jeg kan bedst lide den personlige kontakt, så jeg får svar med det samme, og jeg bliver ikke stillet om 117 gange i telefonen. Jeg er lidt gammeldags, jeg var jo over 30 år, da jeg kom i gang med computer. Der er også stadig en masse danske ord, som jeg ikke er helt sikker på betydningen af. 39 Amina hjælper sin mor med mange praktiske sager i hverdagen. Hun hjælper fx sin mor med hendes pension. Hendes mor har svært ved at forstå dansk og kan ikke benytte en computer. Amina er ved at undersøge, om hun kan få en fuldmagt til moderens NemID. Amina har derfor printet en fuldmagtserklæring ud fra Ældre Sagens hjemmeside, som hun vil tage med ned på kommunen. Holdning til selvbetjening Amina bruger nettet for at søge information og for at forberede sig. Men hun kan godt blive usikker på det offentliges sprogbrug, samt om de oplysninger hun sender, nu kommer frem til den rette 40. Derfor vælger hun af og til at ringe eller møde op. Nogle gange spørger hun sine døtre om hjælp, og de er søde til at hjælpe, men har jo også travlt med deres. 37 Personasbeskrivelserne baserer sig på tal fra Danmarks Statistik, Index Danmark, Gallup Marketing og en særkørsel fra Geomatics Conzoom Denne særkørsel forholder sig til: brug af IT, alder, uddannelse, indkomst, geografisk placering og livsholdning (tryghed ved IT og forhold til samfundsudvikling). Forhold til det offentlige og selvbetjening er indsamlet ved kvalitative interview. 2 I gruppen De tøvende bor de fleste enten i landsby eller i det åbne land (i alt 68%). Denne gruppe er spredt i alder med flest mellem 40 og 59 år og en del over 65 år. De fleste i denne gruppe er lønmodtagere på grundniveau 25% og har en erhvervsfaglig uddannelse (37%), en grundskole uddannelse (22%) eller en mellemlang uddannelse (17%). (Conzoom 2011) Havearbejde er en meget stor interesse for denne gruppe, idet hele 92% rapporterer, at det er noget, de gør ugentligt, ligeledes prioriteres det at besøge familie/venner (40%). (Conzoom 2011) 39 Alle citater bygger på kvalitative interviews (SnitkerGroup, 2011) 40 68% bruger netbank og 66% handler over internettet og 38% er utryg ved betaling online. (Danmarks statistik. 2011) 16

17 Da jeg skulle skrives op til en lejebolig fandt jeg papirerne på nettet, og så printede jeg dem ud og udfyldte dem i hånden. Og da jeg havde udfyldt dem, gik jeg ned på kommunen med dem selv. Amina synes, at det kan være svært at gennemskue om det nu er kommet frem til den rette person eller myndighed: Jeg vil gerne have et resultatbillede, altså noget som jeg kan printe ud og sætte i mappen, så det er på plads, og jeg ved, at det er i orden. IT og devices - Har en bærbar computer, som hun fik af børnene i gave 41 - Har en ældre, stationær computer 42 - En almindelig mobiltelefon 43 - Har fastnet-telefon, foretrækker ofte at benytte den frem for mobilen, da hun synes lyden er bedre i fastnet-telefonen - Har netbank - Har NemID 44 - er ved at undersøge om hun kan få fuldmagt til sin mors NemID - Har en digital postkasse, men bruger det kun til at se sin lønseddel, som hun hver måned printer ud og sætter i mappen 45 Motivation Amina vil gerne bruge nettet, men foretrækker ofte den personlige betjening. Hun bliver usikker på, om hun har forstået alle detaljer korrekt og frygter, at der kan gå noget galt, når hun sender via computeren. Synes ikke altid, at hun opfanger alle nuancer over telefonen. Hun kan blive bekymret for, hvordan de ældre, der ikke har computer, skal klare sig i fremtiden. Jeg synes det er synd for den ældre borger. Min mor har ikke computer, hvordan skal hun klare sig, hvis jeg ikke hjælper hende? Tilgængeligt for alle Amina kan have et handicap. Løsninger skal derfor udarbejdes, så de tager hensyn til særlige behov og brugerne kan anvende kompenserende hjælpemidler. Denne hensyntagen kan blandt andet sikres via vejledningen for tilgængeligt webindhold (WCAG) 46 Eksempler på situationer og selvbetjening - Tab af sundhedskort bestille nyt - Anmelde tyveri i kolonihaven - Tjekke skatteoplysninger - Ændre forskudsopgørelse - Søge om boligstøtte - Gå på efterløn - Søge folkepension - Byggetilladelse til kolonihaven - Modtage digital post fra det offentlige - Søge om hjælpemidler - Søge om plejebolig 41 80% af de 55-64årige har brugt internet indenfor de seneste 3 mdr. (Danmarks Statistik 2011) 42 85% af aldersgruppen 55-64årige har adgang til internet i hjemmet. (Danmark statistik, 2011) 43 53% af gruppen De tøvende har 1-2 mobiltelefoner i hustanden. (Conzoom 2011) 44 73% af de 55-64årige har NemID. (Befolkningens brug af NemID) 45 35% af gruppen De tøvende har e-boks. (Conzoom, 2011)

18 18

19 Verner - De IT-fremmede 47 Verner er 71 år og pensionist. Han har ikke en formel uddannelse, men har gået i livets skole, som han selv plejer at sige. Verner og hans kone Kirsten bor i et rækkehus i Glamsbjerg på Fyn. Verner forlod skolen efter 7. klasse for at komme ud at tjene, som det hed dengang. Hans sidste job var som chauffør for et stort gartneri på Sydfyn. 48 Verner gik på efterløn som 62 årig, der synes han, det kneb med synet og med at følge med tempoet på gartneriet. Efterfølgende har Verner fået konstateret grå stær 49. Det skal han opereres for, når det passer ind. Verner nyder sin tid som pensionist, han har altid gang i nogle projekter i sit værksted. Verner kommer nemt i snak med folk og holder af at engagere sig i projekter og mennesker. Mange naboer kommer forbi, for hvis man ikke tilhører brug-og-smid-væk-generationen, så kan Verner fikse stikket på lampen eller den knækkede eger på cyklen. Når børnebørnene ringer for at høre, om de kan hjælpe til i værkstedet, bliver Verner ekstra glad. Kontakt til den offentlige sektor Verner vil helst klare sig selv og ikke lægge nogen til last. Han synes ikke, at han særlig ofte er i kontakt med det offentlige. Og hvis han er det, er det altid hans kone, der står for det. Han synes også, at det kan være svært at forstå, hvis han skal læse et brev fra det offentlige. Han synes, at de bruger mange ord han ikke kender og ikke forstår. Verner har aldrig været god til det med bogstaver, siger han selv. Jeg har egentlig ikke brug for kontakt til det offentlige, vi har aldrig skyldt nogen noget! 50 Holdning til selvbetjening Verner er ikke rigtig med på, hvad ordet selvbetjening reelt betyder. Hans kone har bestilt en NemID til ham, men han bruger den stort set aldrig selv 51. Da NemID kom, var det meget forvirrende, også for min kone, så derfor gider jeg slet ikke prøve. Jeg er nok sådan anti-alt moderne, jeg synes, at folk sidder alt for meget ved deres computere i dag! Så kan jeg altså meget bedre lide at bruge mine hænder og være kreativ i mit værksted end at sidde og glo ind i en computerskærm! IT og devices - Verner har en stationær computer, men bruger den stort set ikke. Det gør Verners kone. Hans synsnedsættelse gør, at han synes, at det er svært at skelne bogstaverne på skærmen - En almindelig mobiltelefon, men den er tit slukket Personasbeskrivelserne baserer sig på tal fra Danmarks Statistik, Index Danmark, Gallup Marketing og en særkørsel fra Geomatics Conzoom Denne særkørsel forholder sig til: brug af IT, alder, uddannelse, indkomst, geografisk placering og livsholdning (tryghed ved IT og forhold til samfundsudvikling). Forhold til det offentlige og selvbetjening er indsamlet ved kvalitative interview. Beskrivelsen af Verner er ligeledes baseret på rapporten: De IT-fremmede it, barrierer, motivation og læring (Digitaliseringsstyrelsen, 2012) 48 62% gruppen De IT-fremmede er over 65 år. Denne gruppe har den største andel af pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, nemlig 37%. Gruppen bor fortrinsvis i mindre byer hele 47% bor i enten en landsby eller en mindre provinsby, mens 25% bor i en større provinsby Denne gruppe har den største andel af personer, der udelukkende har afsluttet en grundskoleuddannelsen, nemlig 34%. 32% har en erhvervsfaglig uddannelse. Hele 40% har en husstandsindkomst på kr eller derunder og 28% en indkomst på mellem og kr (Conzoom, 2011) 49 Det vurderes, at omkring mennesker i Danmark har et alvorligt synshandicap. Heraf er godt af dem over 70 år. (Synshandicap, Servicestyrelsen.dk) 50 Alle citater bygger på kvalitative interviews (SnitkerGroup, 2012) % af de årige internetbrugere anvender NemID til andet end netbank hver måned. (Befolkningens brug af NemID). Den laveste aktivering af NemID, er i Nord- og Vestjylland samt Sydhavsøerne og Bornholm. (Digitalisering rammer skævt: Danmark har en rådden banan, Version2, sept. 2011) 19

20 - Har fastnet-telefon, foretrækker at benytte den frem for mobilen. Har kun mobilen med fordi hans kone og voksne børn siger, at han skal. Har NemID, men det er hans kone, der har bestilt koden og hende, der hjælper ham med at bruge denhar netbank, men det er Verners kone, der står for det. Motivation Verner bruger helst ikke en computer, og han har heller ikke lyst til det. Han synes, at det fjerner mennesker fra hinanden 53, og han siger ofte, at hvis han ikke havde sin kone, så ville jeg være på den. Hans kone har forsøgt at forstørre skriften på skærmen for ham, men han synes ikke, at det har virket. Verner har hørt om et it-kursus på det lokale bibliotek. Han overvejer det, men synes lidt motivationen mangler 54. Jeg nåede ikke at bruge computer i mit arbejdsliv, så jeg er aldrig kommet i gang med det, og jeg har heller ikke haft lyst. Jeg kan godt lide at snakke med mennesker, bare spørg min kone! Tilgængeligt for alle Verner kan have et handicap. Løsninger skal derfor udarbejdes, så de tager hensyn til særlige behov og at brugerne kan anvende kompenserende hjælpemidler. Denne hensyntagen til nogle gruppers særlige behov kan blandt andet sikres via vejledningen for tilgængeligt webindhold (WCAG). 55 Eksempler på situationer og selvbetjening - Skifte læge - Tab af sundhedskort bestille nyt - Modtage digital post fra det offentlige - Tjekke skatteoplysninger - Ændre forskudsopgørelse - Søge om plejebolig - Søge om høreapparat - Søge om boligstøtte 52 75% har 1-2 mobiltelefoner i husstanden. 14% har 3-4 mobiltelefoner. (Conzoom, 2011) 53 Gruppen af De IT-fremmede er karakteriseret ved at være de mest utrygge ved online betaling (57%) og ved at langt de fleste føler, at alting ændrer sig for hurtigt (70%). (Conzoom, 2011) 54 De væsentligste begrundelser for ikke at bruge internettet til at indsende oplysninger til det offentlige fordeler sig: Mere end tre ud af fem har ikke haft behov for det. Dernæst følger: At man ikke ved, hvordan man gør, og at man foretrækker en personlig kontakt (Danmarks Statistik, 2011)

21 Florian - I Danmark for en periode 56 Florian er 35 år, og kommer fra Düsseldorf i Tyskland. Han er flyttet til Danmark i en periode for at arbejde. Florian har sin kone Sabine og deres to børn på 4 og 6 år med til Danmark. Familien regner med at skulle være i Danmark i 5 år, hvis de falder godt til. Florian er uddannet ingeniør med speciale i bygningskonstruktion. Familien bor i Odense, hvor de startede med at leje en lejlighed. Efterfølgende fandt de en mindre villa lidt udenfor byen. Det tog tid at finde det rette sted at bo. Det var lidt svært at finde ud af, hvor man skulle henvende sig med det praktiske. Familien fik blandt andet hjælp fra kolleger på Florians arbejde 57. Sabine er bankuddannet, og håber på at finde et arbejde i Danmark. Her i starten har der været fokus på det praktiske med børn og bolig, og det at skulle finde sig til rette, når man ikke kan sige stort mere end tak på dansk. Sabine kan ikke udtale navnet på vejen, hvor de bor, så hun har skrevet adressen ned på sin mobiltelefon og Google translate benyttes flittigt. Sabine skal også finde et egnet danskkursus. Børnene er begyndt i børnehave og i 0.klasse. Det har været overvældende for dem med alt det nye. Kontakt til den offentlige sektor Da Florian kom til Danmark havde han brug for at få de praktiske sager til at falde på plads. Allerførst skulle han have et cpr-nummer for at komme videre til de rette myndigheder. Florian havde hørt om International Borgerservice (International Citizen Service) fra en kollega, der tidligere havde været udstationeret i Danmark. Her fik Florian hjælp til få udfyldt de rette formularer i den rette rækkefølge. International Citizen Service hjalp også med at finde de rette skemaer, så Florian kunne få et skattekort, sygesikringskort og kunne få bestilt en NemID, så han kunne oprette en netbank-konto. Florian mødte sproglige barrierer på telefonen, når han skulle ringe til det offentlige. For flere steder mødte han udelukkende en dansktalende voice-response stemme. Then you have to call. You have to press a number, but I don t understand Danish. So press one for this and press two for that does not make sense to me. The information in English is much smaller than the Danish. Therefore you don t get all the information you need. You get most information in Danish, which I don t understand. 58 Holdning til selvbetjening Florian er vant til at betjene sig selv over nettet. Han begynder altid på nettet for at finde information og printe skemaer ud og forberede sig. Men det kan være svært for en del information er på dansk. Det svære er også at finde ud af processen; hvad han skal gøre i hvilken rækkefølge. I needed a place on the internet where a foreigner can go. What to bring before going to SKAT. What to bring to ICS. A simple webpage which describes what you need, and where to go and describes the whole process. IT og devices 56 I 2011 var der fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere bosat i Danmark af disse statsborgere kom fra Tyskland. (www.jobindsats.dk/sw9795.asp) 57 Workindenmark, Alle citater bygger på kvalitative interview (SnitkerGroup, 2012) med udlændinge, der kommer til DK for at arbejde for en periode. 21

22 - Florian en stationær computer og to bærbare computere - To smartphones To Ipads, den ene bruger den seksårige meget, da der er et godt program, hvor man kan lære dansk sprogudtale - Har netbank - Har NemID Motivation Florian ville gerne have klaret mere af det praktiske arbejde over internettet selv. Han er vant til at betjene sig selv online i Tyskland, men i Danmark han møder den sproglige barriere; at al information ikke findes på engelsk. Nogle gange lykkedes det med hjælp fra Google translate at finde det rette skema, som han får hjælp til at udfylde. I wish that the tax calculator online would be in English so I could calculate my own tax percentage. Tilgængeligt for alle Florian kan have et handicap. Løsninger skal derfor udarbejdes, så de tager hensyn til særlige behov og at brugerne kan anvende kompenserende hjælpemidler. Denne hensyntagen til nogle gruppers særlige behov bl.a. andet sikres via vejledningen for tilgængeligt webindhold (WCAG). 59 Eksempler på relevante situationer og selvbetjening - Opskrive til skole, SFO og børnehave - Bestille NemID - Indregistrere sin bil - Ændre forskudsopgørelse - Indberette kørselsfradrag - Flytte adresse og skifte læge - Tab af sundhedskort - Ombytte sit udenlandske kørekort - Tyveri i hjemmet og stjålet cykel - Betale en fartbøde

23 Datamateriale Kildemateriale for personasbeskrivelserne Conzoom, 2011 Personasbeskrivelserne baserer sig på tal fra Danmarks Statistik, Index Danmark, Gallup Marketing og en særkørsel fra Geomatics Conzoom Denne særkørsel forholder sig til: brug af IT, alder, uddannelse, indkomst, geografisk placering (bynærhed) og livsholdning (tryghed ved IT og forhold til samfundsudvikling). Danmarks Statistik - BBIT2011: Befolkningsundersøgelse 2011 angående IT. - Bilag 2 Befolkningens generelle it parathed: Notat/bilag til BBIT BEBRIT02: - BEBRIT04: - BEBRIT09: - Befolkningens brug af NemID. Bilag udarbejdet i forbindelse med kørslen af BBIT til Digitaliseringsstyrelsen, Center for borger.dk, 2011 Danskernes brug af internet, e-publikation, Publikationen er tilgængelig på:http://www.emaerket.dk/media/132320/danmarks%20statistik.pdf Statistik på hvor indvandringen er fra: og Workindenmark.dk, 2012 Statistikbanken (Danmarks Statistiks online-databank); Befolkningens brug af IT: Statistik over tilmeldte borgere i digital postkasse (Uge , Uge , Uge ): Datasæt for tilmeldte borgere hos borger.dk. Temaside om 'Informationssamfundet', heriblandt 'Befolkningens brug af IT': Tre millioner danskere handler online, publikation 305: FORTROLIG: De it-fremmede; it, barrierer, motivation og læring. Statusrapport 3 for Digitaliseringsstyrelsen af NIRAS, november Kvalitative interview gennemført interview med borgere indenfor de seks personas-kategorier. Interview har belyst de seks personas-kategoriers forhold til det offentlige og selvbetjening, maj 2012, SnitkerGroup Kvalitative interview med eksperter fra Work in Denmark, maj 2012, SnitkerGroup Rapporter, artikler, oplæg, notater - ATP: Rapport fuld version, Personas katalog og Spørgeramme: MEC for ATP, Borger, betjen dig selv: Thomas Kokholm, i Danske Kommuner, 25,

24 - Dansk Blindesamfund: Tal for antallet af synshandicappede og læseudfordrede er behandlet på:http://www.dkblind.dk/indsats/social_og_sundhed/sundhed/om-synshandicap/hvor-mangeer-synshandicappede - Danskernes brug af internettet, Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), Den digitale vej til fremtidens velfærd. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Regeringen/KL/Danske Regioner, 2011http://fm.dk/Publikationer/2011/Den%20digitale%20vej%20til%20fremtidens%20velfærd/~/ media/publikationer/imported/ - Den kompetente borger. Hvorfor kommer borgerne i borgerservice? - og hvorfor vælger de digital selvbetjening fra? Skaarup Research for Ballerup Kommune, Det digitale Danmark er helt skævvredet. Niels Barfod i Børsen http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/126717/det_digitale_danmark_er_helt_skaevvredet.ht ml - Det digitale samfund IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknik ogundervisning, rapport, 2010.http://www.itst.dk/statistik/data/det-digitalesamfund?searchterm=det%20digitale%20samfund - Foranalyse til edag3-kampagne - tekstrapport DOK og Foranalyse - edag3 - hovedresultater ppt DOK Megafon for Skat, Hvor mange voksne læser dårligt?: Carsten Elbro, e-artikel tilgængelig på:http://udd.uvm.dk/200005/udd05-11.htm - Kan-ikke/ vil-ikke, præsentation (uddrag), [formentlig] fra Jimmy Kevin, IT- og Telestyrelsen. - Kommunal Web Excellence. Sådan gør de bedste kommuner og de værste. Dwarf 2010.Whitepaper tilgængelig på - Livssituationer i Borgerservicecentre. Projektrapport, LKS (nuværende Foreningen af Borgerservicechefer i Danmark, borgerservicedanmark.dk), Notat - Brugervenlighed i borgervendte selvbetjløsningsløsninger: Resultat af screening af 30 offentlige selvbetjeningsløsninger', Digitaliseringsstyrelsen, Personas til den fællesoffentlige borgerportal, Nanna Engberg og Klaus Silberbauer, Creuna for Den Digitale Taskforce, Roskilde Kommune: Borgerundersøgelse om hjemmesiden, Rapport og hovedresultater fra undersøgelsen er tilgængelige på - Væk med bøvlet. Metoderapport. Mindlab, 2010.http://www.mindlab.dk/assets/477/web_pixi_13_10_final.pdf - Væk med bøvlet. Folder. MindLab, 2010:http://www.mindlab.dk/assets/477/web_pixi_13_10_final.pdf - Medieudviklingen 2010, rapport. DR Medieforskning.http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D0F F0E A2B2-72B6F35B42D4/ /medieudv2010_print.pdf - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Regeringen/KL/Danske Regioner, 2011http://fm.dk/Publikationer/2011/Den%20digitale%20vej%20til%20fremtidens%20velfærd/~ /media/publikationer/imported 24

25 Bilag Conzoom 2011, Særkørsel Rækkenavne Dk gr 1 total gr 2 total gr 3 total gr 4 total gr 5 total AktiviteterHalvårlige 91 Går i teater Går på maleri/kunstudstilling Går på museum Går til klassisk koncert Går til pop/rockkoncert AktiviteterMånedlige 40 Går i kirke Går på diskotek Handler i byggemarkeder AktiviteterUgentlige 382 Bager selv Besøger venner eller familie Dyrker sport/motion Gør- det- selv Har gæster til spisning Havearbejde Håndarbejde Læser faglitteratur Læser skønlitteratur Læser tidsskrifter Mad efter nye opskrifter Spiser købte færdigretter Spiser slankemad Alder9 100 Fra 23 til 29 år Fra 30 til 39 år Fra 40 til 49 år Fra 50 til 59 år Fra 60 til 65 år Over Under AntalBoern 100 Et barn

26 Rækkenavne Dk gr 1 total gr 2 total gr 3 total gr 4 total gr 5 total Ingen børn To børn Tre eller flere børn AntalMobiltelefoner eller flere Ingen Beskaeftigelse 100 Anden beskæftigelse Arbejdsledig Børn Efterlønsmodtager Førtidspensionist Lønmodtager grundniveau Lønmodtager højt niveau Lønmodtager mellem niveau Pensionist Selvstændige Topleder Under uddannelse Civilstand 100 Enlige / singler Par Habitation 100 Det åbne land Landsby Metropol Metropolomegn Mindre provinsby Større provinsby HoldningerErEnig 655 Alting ændrer sig for hurtigt ITOgInternet 219 Bruger netbank Er utryg ved betaling online Handler via Internet Spiller computerspil Spiller onlinespil Hvilke låneformer har du selv 26

27 Rækkenavne Dk gr 1 total gr 2 total gr 3 total gr 4 total gr 5 total Net bank, PC bank, Home banking E-boks SamletIndkomst og derunder til kr til kr til kr kr. og derover Uddannelse 100 Almen gymnasial Anden uddannelse Bachelor Erhvervsfaglig Erhvervsgymnasial Grundskole Kort videregående Lang videreg. og forskere Mellemlang videregående

28 Uddrag af datamateriale BBIT

29 29

30 30

31 31

32 BEBRIT09 Procentvis andel af segment/befolkningsgruppe 32

Kontakt til den offentlige sektor

Kontakt til den offentlige sektor Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

Camilla & Jesper. De selvkørende 1

Camilla & Jesper. De selvkørende 1 Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

Kommunen på sociale medier - hvordan? - Og hvad siger borgerne? SnitkerGroup 8. + 9. januar 2013. af brugervenlighedskonsulent Thomas Visby Snitker

Kommunen på sociale medier - hvordan? - Og hvad siger borgerne? SnitkerGroup 8. + 9. januar 2013. af brugervenlighedskonsulent Thomas Visby Snitker Kommunen på sociale medier - hvordan? - Og hvad siger borgerne? SnitkerGroup 8. + 9. januar 2013 af brugervenlighedskonsulent Thomas Visby Snitker Kort om SnitkerGroup Markedsledende i Danmark indenfor

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Konverteringsoptimering af selvbetjening på vejle.dk

Konverteringsoptimering af selvbetjening på vejle.dk Konverteringsoptimering af selvbetjening på vejle.dk Marco Bjørslev Jensen Konsulent hos Oxygen Software Konverteringsoptimering Primære værktøjer: Webanalyse + Persuasive design Tidligere Region Syddanmark

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne Senior Online Det digitale Danmark set med 65+ øjne September 2013 Arbejdsliv Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Forfattere:

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere