BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST"

Transkript

1 Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering af resultater Profil af brugerne Brug af digital post Hvor ofte man logger på digital post Årsag til tilmelding Hvilke funktioner er de mest populære Tilfredshed med digital post Årsager til tilfredshed I: Motivation for tilmelding Årsager til tilfredshed II: Andre faktorer Generel tilfredshed med digital post Villighed til at anbefale digital post Overordnet brugervenlighed Tryghed: Er digital post sikkert? Potentialet for digital post Modtage alt post digitalt Modtage SMS IT-parathed Brandingpotentiale Digital post er tidsbesparende Digital post er ressourcebesparende Mulighed for at tilgå digital post overalt Forbedringspotentiale... 53

3 13. Support og vejledning Appendiks: Spørgeskema... 57

4 1. Indledning Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en brugerundersøgelse, som Epinion har foretaget for Digitaliseringsstyrelsen i december Til brugerundersøgelsen er gennemført i alt interview med brugere af digital post. Undersøgelsen er gennemført som en pop-up undersøgelse, når man logger på digital post. Brugerundersøgelsen er gennemført af Epinion i november og december 2012, og resultaterne for brugerundersøgelsen er præsenteret i nærværende rapport. Formålet med brugerundersøgelsen er at få et øjebliksbillede af profilen på digital posts brugere, graden af deres tilfredshed og deres brug af digital post. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med i alt 32 spørgsmål (jf. appendiks). Dertil kommer en række baggrundsvariable om køn, alder og indstillinger i den enkelte bruger af digital posts profil. Der er lagt vægt på at afdække generelle tendenser i gruppen af brugere, men på grund af størrelsen på den samlede datamængde, er det ikke muligt at præsentere samtlige sammenhænge af interesse i denne rapport. Udover nærværende rapport er der derfor leveret en tabelrapport, hvor den interesserede læser vil kunne finde flere oplysninger om variation på baggrundsvariable. 2. Opsummering af resultater Der er stadigvæk en generelt høj grad af tilfredshed blandt brugerne af digital post og brugerne. Således erklærer 69 % af brugerne sig enig eller meget enig i udsagnet jeg er generelt tilfreds med digital post. Udviklingen fra 2011 til 2012 er således aftagende, hvilket kan forklares med at en større andel af brugere er sjældne brugere, og derfor ikke fortrolig med digital post endnu, samt en større andel af brugere over 55 år i undersøgelsen, hvilke har vist sig at være mindre tilfredse end folk på 55 år eller derunder. 66 % af brugerne vil anbefale digital post til venner og bekendte. Denne udvikling er også aftagende fra 2011 til 2012, men brugerne er i højere grad indifferente i 2012 end 2011, og der er således ikke blevet flere modstandere af digital post i mellem målingerne. 1

5 Andelen af hyppige brugere er på niveau med målingen i 2011, mens en mindre andel af de moderate brugere er overgået til at være sjældne brugere i Dette står i kontrast til at flere brugere har tilmeldt sig fordi de så en fordel i tilmelde sig, fremfor at være tvunget til at tilmelde sig. I forhold til brugervenligheden af digital post mener brugerne i høj grad, at det er let at tilmelde sig og bruge digital post, og en stor andel mener at det gør kommunikationen med det offentlige nemmere. 72 % af brugerne er også trygge ved at anvende digital post. 61 % af brugerne af digital post vil helst gå helt over til digital post dette gælder især folk fra 15 til 55 år, samt mænd. En stor andel af brugerne mener således også, at udviklingen med at få flere og flere breve fra det offentlige i digital post, passer dem fint. Der er dog en større andel af brugere på mere 55 år der synes udviklingen går for hurtigt. Omvendt er det især de unge, der gerne ville have udviklingen til at gå hurtigere. Samlet set oplever 59 % digital post som tidsbesparende. Det er især mænd og brugere over 55 år, der oplever digital post som tidsbesparende. Ligeledes mener en stor andel af brugerne (69 %) at digital post er med til, at det offentlige skåner miljøet. I forhold til målingen i 2011, er der ikke sket store forandringer og tallene ligger således på niveau med forrige måling. Dog mener et faldende antal af brugerne at det offentlige sparer ressourcer ved, at man kommunikerer digitalt med dem. I 2011 var andelen der var meget enige eller enige i dette 80 % mod 74 % i Tallet må dog siges at stadig at være højt. Generelt anser et stort flertal af brugerne det som en fordel, at de kan tilgå digital post overalt. Det er især brugere mellem 15 og 34 år eller brugere mellem 35 og 55 år, der ser det som en fordel, at digital post kan tilgås overalt. Blandt disse grupper er det hhv. 83 % og 85 %, der anser det for en fordel. Dog er samtlige aldersgrupper enige om, at det i høj grad er en fordel. 49 % af brugerne af digital post ville sætte pris på, at man får mulighed for at underskrive og gemme aftaler med offentlige myndigheder digitalt i digital post dermed bliver dette det forbedringsforslag med størst tilslutning. Derudover er der tre forslag, som hver støttes af mellem 35 % og 40 % af brugerne af digital post: Mulighed for at få tilsendt flere påmindelser ved breve, jeg skal reagere på (40 %) Mulighed for at betale regninger direkte fra digital post (39 %) Mulighed for at kunne videresende digital post (37 %) I spørgsmålet om, hvorvidt man er tilfreds med den support og de hjælpevejledninger, der tilbydes i digital post, er der 22 %, der svarer ved ikke. Dette må tilskrives, at der er en stor andel af brugerne af 2

6 digital post, der ikke har gjort brug af support og hjælpevejledninger. Af de resterende 78 % er over halvdelen enige i, at de er tilfredse med support og hjælpevejledningerne. Der er ikke sket store forandringer fra 2011 til 2012 og tallene ligger således på niveau med forrige måling. De brugere, der er utilfredse med den support og hjælpevejledninger, der tilbydes i digital post begrunder det i høj grad med at systemet ikke er brugervenligt nok 3. Profil af brugerne Undersøgelsen er lavet blandt brugere af digital post. Der er med andre ord ikke tale om en undersøgelse, der er repræsentativ for Danmarks befolkning. Undersøgelsen viser, at der er en overvægt af kvinder blandt respondenterne (53 %). Fordelt på alder, er den største brugergruppe folk på 56 år eller derover, der udgør 49 %, efterfulgt af gruppen, med folk mellem 35 til 55 år med 37 %. Den mindste af brugergrupperne er de årige, der udgør 15 %. 54 % af brugerne har en videregående uddannelse (kort, mellemlang og lang). 13 % har folkeskolen som højeste gennemførte uddannelse. Der er en klar overvægt af offentligt ansatte i denne undersøgelse af digital post. Offentligt ansatte udgør sammenlagt 35 % af respondenterne i undersøgelsen (5 % i Staten, 22 % i kommuner, 8 % regioner). Privatansatte udgør 13 %. Pensionister udgør 36 % af respondenterne. Variabel 2012 Køn Mand 47% Kvinde 53% Alder 15 til 34 år 35 til 55 år 37% 56 år eller derover 49% Uddannelse Folkeskole 13% Studenter-/ HHX-/ HTX-/ Hf-eksamen 7% Erhvervsuddannelse 23% Kort/ mellemlang videregående uddannelse 38% Lang videregående uddannelse 16% Andet 3% 3

7 Placering på arbejdsmarkedet I staten Kommune 22% Region 8% I det private 13% Er ikke i arbejde 14% Er på pension 33% Er på efterløn 3% 4. Brug af digital post Dette kapitel afdækker brugernes adfærd omkring digital post. Der ses overordnet på hvor ofte, man logger på digital post, hvorfor man tilmeldte sig digital post og til sidst ses der på, hvordan man typisk tilgår digital post. Samlet set viser kapitlet, at de fleste brugere logger på mellem 1 og 3 gange om måneden. Der er flere mandlige brugere, der logger på minimum ugentligt, end der er kvindelige brugere, der gør det. Derudover er det især efterlønnere, pensionister, der logger på minimum ugentligt. Brugerne læser især deres digitale post på borger.dk og e-boks.dk. 4.1 Hvor ofte man logger på digital post I det følgende ses der på, hvor ofte der logges på digital post. Der skelnes imellem hyppige brugere (brugere, der logger på minimum ugentligt), moderate brugere (brugere, der logger på 1-3 gange om måneden) og sjældne brugere (op til 5 gange på et halvt år). Der fokuseres i det følgende på geografisk fordeling, køn, alder og hvilken tilknytning man har til arbejdsmarkedet, da det er disse baggrundsvariable, der viser de mest tydelige tendenser i brugsmønstret. 4

8 Figur 1: Hvor ofte logger du i gennemsnit på digital post? 6 52% 5 44% 11% 18% 14% 17% 9% Flere gange ugentligt Ugentligt 1-3 gange om måneden 1-5 gange halvårligt Sjældnere N 2011=2.664 N 2012= % logger på ugentligt eller flere gange om ugen, og er dermed hyppige brugere. 44 % af brugerne af digital post logger på digital post 1-3 gange om måneden, og er dermed moderate brugere. og 26 % logger på mindre end en gang om måneden. Disse udgør de sjældne brugere. Som det ses af figuren er andelen af moderate brugere faldet. Disse brugere er især gået over til at være sjældne brugere. Brugerne nævner at større brugervenlighed, et bedre fungerende system, samt mere oplysning om digital post vil øge lysten til brugen af digital post. 5

9 Figur 2: Hvor ofte logger du i gennemsnit på digital post? (fordelt på region) Nordjylland 6 13% 11% 8% 9% 24% 24% 24% 17% 51% 44% 42% 17% 17% 18% 16% 12% 8% 9% 9% 8% Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Bosat i udlandet Flere gange ugentligt Ugentligt 1-3 gange om måneden 1-5 gange halvårligt Sjældnere N 2011=2.664 N 2012=2.250 Region Nordjylland har den største andel af hyppige brugere på 37 %, herefter kommer region Syddanmark med 35 % og Region Sjælland med 34 %. Region Hovedstaden har en andel af hyppige brugere på 26 % og region Midtjylland har 23 %. 6

10 Figur 3: Hvor ofte logger du i gennemsnit på digital post? (fordelt på køn) % 39% 23% Kvinde Mand 8% 12% 17% 18% 16% 9% N 2012=2.250 Flere gange ugentligt Ugentligt 1-3 gange om måneden 1-5 gange halvårligt Sjældnere Mænd logger samlet set lidt oftere på digital post. 35 % af de mandlige brugere er hyppige brugere, der logger på mindst en gang om ugen af de kvindelige brugere er det 24 %, der logger på en gang om ugen. 49 % af kvinderne er moderate brugere sammenlignet med 39 % for mændenes vedkommende. Tendensen er således, at mænd i højere grad er hyppige brugere, mens kvinder i større grad er moderate brugere. 7

11 Figur 4: Hvor ofte logger du i gennemsnit på digital post? (fordelt på alder) % 46% 6% 12% 8% 12% 19% 23% 24% 16% 11% 9% 9% år år 56+ år Flere gange ugentligt Ugentligt 1-3 gange om måneden 1-5 gange halvårligt Sjældnere N 2012=2.250 Der er tendens til at de ældre brugere logger oftere på digital post end de yngre brugere. Der er således 35 % af brugerne over 55 år, der logger på minimum en gang om ugen, mens 27 % af brugerne mellem 35 og 55 gør det, og kun 18 % af brugerne mellem 15 og 34 år logger på minimum en gang om ugen. 8

12 Figur 5: Hvor ofte logger du i gennemsnit på digital post? (fordelt på sektor) % % 21% 23% 19% 18% 14% 9% 9% 7% 8% 9% 8% 6% 5 52% 38% 42% 41% 36% 23% 21% 21% 18% 16% 12% 9% 8% 7% 9% 3% Privat Stat Kommune Region Er ikke i arbejde Er på pension Er på efterløn Flere gange ugentligt Ugentligt 1-3 gange om måneden 1-5 gange halvårligt Sjældnere N 2012=2.250 Når man ser på, hvor ofte man logger på, og om man er indenfor eller udenfor arbejdsstyrken, så viser resultaterne at brugere på efterløn udgør den største andel af hyppige brugere. 42 % af brugerne i denne gruppe logger på ugentligt eller oftere. Blandt brugere, der ikke er i arbejde, er det 27 %, der er hyppige brugere. Blandt brugere med tilknytning til arbejdsmarkedet er det kommunalt ansatte, der oftest logger på. Her logger 29 % på en gang ugentlige eller mere. Herefter kommer de privat ansatte, hvor 25 % er hyppige brugere. På tredjepladsen kommer de statsansatte, hvor 19 % er hyppige brugere. Den gruppe med færrest hyppige brugere, er de regionalt ansatte. Her logger 14 % på ugentligt eller oftere. 9

13 Figure 6: Hvor læser du oftest din digital post fra det offentlige? % 2 12% 3% 3% 2% N 2012=2.250 På På e-boks.dk Via min banks hjemmeside På e-boks mobile app På min kommunes hjemmeside Via andre kanaler 45 % af brugerne læser oftest deres digitale post fra det offentlige på borger.dk, mens 36 % læser deres digitale post fra det offentlige på e-boks.dk. Kun 6 % af brugerne anvender e-boks mobile app eller kommunernes hjemmesider. 10

14 Figure 7: Hvor læser du ellers din digitale post fra det offentlige? (I dette spørgsmål har respondenterne kunne angive mere end ét svar) 2 26% 24% 22% 18% 8% 4% På e-boks.dk På Ingen af disse Via min banks hjemmeside På min kommunes hjemmeside På e-boks mobile app Via andre kanaler N 2012=2.250 Foruden e-boks.dk og borger.dk anvender 18 % af brugerne deres banks hjemmeside, mens hhv. 10 % og 8 % anvender kommunernes hjemmeside eller e-boks mobile app. Tendens er således, at Borger.dk og e-boks.dk er de mest foretrukne steder at læse digital post fra det offentlige, mens kommunernes hjemmeside og e-boks mobile app ikke bliver anvendt i samme høje grad. 5. Årsag til tilmelding Samlet set har lidt over halvdelen af brugerne tilmeldt sig digital post, fordi de selv så en fordel ved at tilmelde sig. Der er dog også en relativt stor andel af brugere (37 %), der har tilmeldt sig, fordi de mente, at de var nødt til det. Generelt er tendensen fra 2011 til 2012 at antallet af frivillige brugere øges, mens antallet er tvungne brugere ligeledes falder. Der er en sammenhæng imellem hvilken tilknytning til arbejdsmarkedet man har, og om man er tvungen eller frivillig bruger. Andelen af tvungne brugere er især fremtræden hos regionalt ansatte, hvorimod resten af både de offentlige og privatansatte i overvejende grad er frivillige brugere. Mænd er i højere 11

15 grad frivillige brugere end kvinder. Der er ikke fundet en sammenhæng mellem alder og hvorvidt man er frivillig eller tvungen bruger, hvilket således står i kontrast til undersøgelsen fra Figur 8: Hvorfor er du tilmeldt digital post? % 53% 42% 37% 6% 4% 3% 4% Jeg tilmeldte mig digital post, Jeg tilmeldte mig digital post, fordi jeg selv så en fordel ved fordi jeg var nødt til det (fx at tilmelde mig fordi jeg skulle modtage breve, der kun blev sendt via digital post) Andet Ved ikke N 2011=2.664 N 2012= % af brugerne af digital post tilmeldte sig fordi de selv kunne se en fordel ved det. Denne gruppe betragtes som frivillige brugere af digital post. 37 % er derimod tilmeldt fordi, de følte sig nødsaget til det, for at modtage bestemte breve via digital post. Der er således en lille tendens til at flere og flere tilmelder sig digital post frivilligt. 12

16 Figur 9: Hvorfor er du tilmeldt digital post? (fordelt på køn) % 43% Kvinde Mand 6% 3% 4% N 2012=2.250 Jeg tilmeldte mig digital Jeg tilmeldte mig digital post, fordi jeg selv så en post, fordi jeg var nødt til fordel det Andet, notér: Ved ikke Langt de fleste mandlige brugere (60 %) tilmeldte sig digital post, fordi de selv så en fordel i at tilmelde sig. Der er en lille tendens til at kvinder tilmelder sig digital post, fordi de ser en fordel i at tilmelde sig. 13

17 Figur 10: Hvorfor er du tilmeldt digital post? (fordelt på alder) % 54% 52% 37% 34% år år 56+ år N 2012=2.250 Jeg tilmeldte mig digital post, fordi jeg selv så en fordel Jeg tilmeldte mig digital post, fordi jeg var nødt til det 6% 7% 6% 4% 2% Andet, notér: Ved ikke Når man ser på aldersfordelingen, og årsagen til at tilmelde sig digital post ligger aldersgrupperne relativt tæt i forhold til andelen af frivilligt tilmeldte. For den yngre og den ældre gruppe har 54 % tilmeldt sig fordi, de så en fordel og for gruppen mellem 35 og 55 er det 52 %, der tilmeldte sig fordi de selv så en fordel. Hvis man kigger på andelene af bruger, der tilmeldte sig fordi det var nødvendigt er der her en lille overvægt af brugere mellem 35 til 55 år. For den yngre gruppe er andelen på 34 %, mens det for den ældre gruppe er 37 %. For brugere mellem 35 til 55 år er andelen 40 %. 14

18 Figur 11: Hvorfor er du tilmeldt digital post? (fordelt på sektor) % 58% 56% 54% 54% % 39% 3 36% 33% 32% Privat Stat Kommune Region Er ikke i arbejde Jeg tilmeldte mig Jeg tilmeldte mig digital post, fordi jegdigital post, fordi jeg selv så en fordel var nødt til det 7% 7% 7% 4% 4% 3% 4% 3% 2% 3% 3% Andet, notér: Ved ikke Er på pension Er på efterløn 56 % af de statsansatte er frivillige brugere imod 35 %, der ser sig selv som tvungne brugere. Der er dermed en overvægt af frivillige brugere blandt denne gruppe. Bandt de kommunalt ansatte er der også en overvægt af frivillige brugere. Her er 50 % frivillig imod 40 %, der tilmeldte sig fordi de var nødt til det. For de regionalt ansatte er der hele 61 %, der tilmeldte sig fordi de var nødt til det, hvorimod kun 35 % anser sig selv som frivillige brugere. For de privat ansatte er billedet det 56 % der tilmeldte sig fordi de så en fordel i det, hvorimod kun 33 % følte de var nødt til det. For personer uden arbejde er der tale om 54 % frivillige brugere, og 36 % tvungne, og for pensionister er det 58 %, der har tilmeldt sig, fordi de så en fordel i det. Kun 32 % har tilmeldt sig fordi de følte de var nødt til det. 54 % af efterlønnerne har tilmeldt sig, fordi de så en fordel i det, mens 39 % har tilmeldt sig, fordi de følte de var nødt til det. Der er dermed tale om ganske betydelige forskelle i de forskellige gruppers motivation for at bruge løsningen. For grupperne med store andele af tvungne brugere består udfordringen i at skabe tilfredshed blandt denne gruppe, på trods af, at de ikke selv føler de har valgt produktet. For gruppen med mange frivillige består udfordringen i højere grad af, at der er store dele af disse grupper digital post ikke har fat i. 15

19 6. Hvilke funktioner er de mest populære Brugerne er blevet bedt om at vurdere, hvilke funktioner de anvender i digital post. Svarene er listet i nedenstående figur. Figur 12: Hvilke af de følgende funktioner anvender eller har du anvendt i digital post? Udskrive digitale breve Oprette egne arkivmapper Skrive til offentlige myndigheder via digital post Gemme kopi af digitale breve på egen computer Flytte breve ved at trække dem til en arkivmappe (drag and drop) 34% 3 31% 28% 2 28% 24% 21% Gemme egne breve i digital post Ingen af ovennævnte 23% 21% 27% Ændret indstillinger (under profiloplysninger) 14% Hjælpefunktionen Besvare digitale breve 4% 17% 17% Flytte breve til arkivmapper vha. funktionen 'Arkiver' 16% 2 Vedhæftet brev fra eget arkiv Søge efter breve vha. søgefunktionen eller søgemapper Give andre adgang til breve i digital post 6% 6% 12% 9% 11% Note: Respondenterne har kunnet afgive mere end ét svar, derfor summerer figuren til mere end 100 %, N 2011=2.664 N 2012=

20 Den mest anvendte funktion i digital post er udskrivning af digitale breve 40 % af brugerne anvender denne funktion. Den næstmest anvendte funktion i digital post er oprettelse af egne arkivmapper. Denne funktion benyttes af 35 % af brugerne af digital post. Den tredje mest benyttede funktion er at skrive til offentlige myndigheder via digital post. 28 % af brugerne anvender eller har anvendt denne funktion. De mest markante udviklinger fra 2011 til 2012 er at brugerne i lavere grad flytter breve til arkivmapper vha. funktionen Arkiver. Her anvendte 25 % af brugerne denne funktion i 2011 mod kun 16 % i Dog er anvendelsen af hjælpefunktionen steget fra 2011 til Kun 4 % anvendte i 2011 hjælpefunktionen mod 17 % i Top tre listen over anvendte funktioner ser således ud: 1. Udskrive digitale breve (40 %) 2. Oprette egne arkivmapper (35 %) 3. At skrive til offentlige myndigheder via digital post (28 %) De tre mindst anvendte funktioner i digital post er: 12. Vedhæftet et brev fra eget arkiv (12 %) 13. Søge efter breve vha. søgefunktionen eller søgemapper (9 %) 14. Give andre adgang til breve i digital post (5 %) Der er 21 %, der i denne undersøgelse svarer, at de ikke har anvendt nogle af de listede funktioner. Henholdsvis 40 % og 25 % af digital posts brugere har angivet, at de enten udskriver og/eller gemmer digitale breve. 17

21 Figure 13: Hvorfor udskriver du dine breve fra digital post? % 17% 16% 12% Jeg føler mig mere tryg, når jeg har mine breve på papir. Jeg synes, det er nemmere at arkivere papirer. Jeg synes, det giver større overblik. Jeg udskriver kun i sjældne tilfælde, hvis jeg skal bruge en Andet - notér venligst: 1% Ved ikke De brugere der udskriver deres breve fra digital post udskriver kun i sjældne tilfælde, hvis de skal bruge en (48 %). 17 % af brugerne der udskriver deres breve fra digital post føler sig mere tryg, når de har brevene på papir. Derudover synes 12 % og 16 % af brugerne at det hhv. er nemmere at arkivere papir eller giver større overblik. Tendensen er altså at selvom brugerne udskriver deres digitale post er det noget der sket sjældent. 18

22 Figure 14: Hvor ofte gemmer du digital post fra det offentlige på din egen computer? 3 29% % 1% Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke 25 % af de brugere der gemmer deres digitale post på deres computer gør det altid. Derudover gemmer 39 % af brugerne ofte eller af og til deres digitale post på deres computer. 29 % af brugerne der gemmer deres digitale post gør det sjældent. 7. Tilfredshed med digital post Overordnet set er der en høj tilfredshed med digital post. Der er samtidig en meget høj andel af brugerne, der vil anbefale digital post til venner og familie. Andelen af tilfredse brugere, og brugere der vil anbefale digital post er væsentligt højere end den andel, der har tilmeldt sig, fordi de selv så en fordel. Der er med andre ord en stor andel af de tvungne brugere, der er tilfredse med digital post. Udviklingen i tilfredshed og villighed til at anbefale til andre har været aftagende fra 2011 til Dette på trods af, at andelen af tvungne brugere er faldet i forhold til målingen i Dette kan forklares ved, at andelen af sjældne brugere er større, hvilket indikerer at en større andel af brugerne ikke er blevet fortrolig med digital post. 19

23 I det følgende se på tilfredshed og villighed til at anbefale digital post over tid. Dernæst undersøges sammenhængen imellem tvungne og frivillige brugere og tilfredshed. Til sidst undersøges andre baggrundsvariable såsom køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Figur 15: Jeg er generelt tilfreds med digital post % 43% 2 26% 16% 3% 3% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke N 2011=2.664 N 2012= % af digital posts brugere er enten enige eller meget enige i udsagnet jeg er generelt tilfreds med digital post. Omvendt er kun 10 % uenige eller meget uenige i dette. 16 % er hverken enige eller uenige. Udviklingen viser dog en tendens til at færre brugere er enige i udsagnet, således var 49 % af brugerne enige i udsagnet i 2011 mod 43 % i Der er dog stadig en høj grad af generel tilfredshed med digital post. 20

24 Figur 16: Vil du anbefale digital post til familie, venner og/eller kollegaer? % 66% 6 5 9% 19% 2 Ja Nej Ved ikke N 2011=2.664 N 2012=2.250 De fleste (66 %) ville gerne anbefale digital post til familie, venner og kollegaer. Dette skal ses i forhold til, at der 9 %, som ikke vil anbefale digital post til familie venner og/eller kolleger. Der er overordnet tre grunde til, at man ikke vil anbefale andre det: Det er ikke brugervenligt nok og ikke tilfredsstillende, folk har ikke tid, alle i omgangskredsen har ikke en computer, folk må selv tage stilling til om de vil prøve digital post. Udviklingen fra 2011 til 2012 er negativt, da færre brugere vil anbefale digital post. Dog viser udviklingen at brugerne i højere grad er indifferente overfor spørgsmålet snarere end direkte modstandere af digital post. Nedenfor ses der på sammenhængen mellem, om man selv har valgt at tilmelde sig digital post eller om man føler, at man var nødt til det, og tilfredshed og villighed til at anbefale. Det viser sig ikke overraskende, at der er en større tilfredshed hos de brugere, som frivilligt har tilmeldt sig digital post end hos brugere, der føler de har været tvunget til at tilmelde sig digital post. Der er altså, på trods af en høj generel tilfredshed, en udfordring i forhold til at øge de tvungne brugeres tilfredshed. 21

25 7.1 Årsager til tilfredshed I: Motivation for tilmelding Figur 17: Jeg er generelt tilfreds med digital post (fordelt på motivation for tilmelding) % 42% 37% % 24% 9% 7% 2% 2% 3% Jeg tilmeldte mig digital post, fordi jeg selv så en fordel Jeg tilmeldte mig digital post, fordi jeg var nødt til det Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 37 % af de brugere, der selv har valgt digital post, fordi de kunne se en fordel i det for sig selv, er meget tilfredse med digital post. Dette skal ses i forhold til, at kun 13 % af de brugere der følte, de var nødt til at tilmelde sig digital post, er meget tilfredse med digital post. Samlet set er der 83 % af brugerne, der selv har valgt digital post, der enten er tilfredse eller meget tilfredse, mod 55 % af brugerne, som følte sig nødsaget til at tilmelde sig. Samme billede gør sig gældende, når man ser på, hvem der er utilfredse eller meget utilfredse. 5 % af de frivillige brugere af digital post er enten utilfredse eller meget utilfredse, hvor 13 % af de brugere, der føler sig nødsaget til at tilmelde sig digital post, er enten utilfredse eller meget utilfredse. 22

26 Figur 18: Vil du anbefale digital post til familie, venner og/eller kollegaer? (fordelt på motivation for tilmelding) % % 36% Jeg tilmeldte mig digital post, fordi jeg selv så en fordel Jeg tilmeldte mig digital post, fordi jeg var nødt til det ( 16% 2% Ja Nej Ved ikke 83 % af de brugere, der tilmeldte sig fordi de selv så en fordel i digital post, ville gerne anbefale digital post til familie, venner og/ eller kollegaer. Dette skal ses i forhold til, at 48 % af de brugere, der følte sig nødsaget til at tilmelde sig digital post, ville anbefale digital post til familie, venner og/eller kollegaer. Dermed ses der her den samme tendens, som ved tilfredshed dem, der selv valgte digital post fordi de kunne se en fordel for dem selv, er mere tilfredse og vil i højere grad anbefale digital post til andre, end de brugere, der følte sig nødsaget til at tilmelde sig digital post. 7.2 Årsager til tilfredshed II: Andre faktorer Der er et potentiale i forhold til at forbedre brugertilfredsheden blandt de tvungne brugere af digital post. Men spørgsmålet er, at om der også er andre baggrundsfaktorer, der forklarer utilfredshed og villighed til at anbefale løsningen til andre. Dette undersøges nærmere nedenfor. I første afsnit ses der på den generelle tilfredshed med digital post. I det næste ses der på villighed til at anbefale digital post til andre Generel tilfredshed med digital post Når der ses på generel tilfredshed hos bruger af digital post er der så godt som ingen variation på tværs af køn og region. Brugerne er derfor samlet set lige tilfredse uanset hvor de er fra i landet og 23

27 hvilket køn de har. I det følgende ses på de baggrundsvariable, der synes bedst at forklare tilfredshed med digital post. For overskuelighedens skyld er svarene slået sammen til fire kategorier: Uenig/ meget uenig, hverken/eller, enig/ meget enig og ved ikke. Figure 19: Jeg er generelt tilfreds med digital post (fordelt på alder) % 43% 42% % 29% 22% 13% 19% år år 56+ år 6% 6% 6% 4% 4% 2% 3% 7% N 2012=2.250 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke De mindst tilfredse brugere er bruger på 56 år eller derover. Således er kun 66 % af disse brugere meget enig eller enig i udsagnet Jeg er generelt tilfreds med digital post. Dette står i kontrast til 74 % og 73 % for hhv. folk mellem 15 og 34 år og 35 til 55 år. 24

28 Figur 20: Jeg er generelt tilfreds med digital post (fordelt på uddannelse) % 69% 7 69% 66% 67% Folkeskole 6 Studenter-/HHX- /HTX-/Hf-eksamen 5 Erhvervsuddannelse Meget enig/enig 18% 17% 17% Hverken enig eller uenig 11% 12% 8% 7% Meget uenig/uenig 8% 6% 6% 4% 4% Ved ikke Kort/mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Anden De mest tilfredse er brugere med en erhvervsuddannelse og en kort/mellemlang videregående uddannelse. Her er hhv. 71 % og 70 % enig eller meget enig. De næst mest tilfredse er brugere med en gymnasial uddannelse og anden uddannelse. Her er 69 % enig eller meget enig. Herefter kommer brugere med en lang videregående uddannelse er tilfredse, hvor 67 % er enig eller meget enig. Brugere med folkeskole eksamen er generelt tilfredse. Her er 66 % enig eller meget enig. Der er, som det ses, ikke nogen entydig sammenhæng imellem uddannelsens længde og graden af tilfredshed. 25

29 Figur 21: Jeg er generelt tilfreds med digital post (tilknytning til arbejdsmarkedet) % 74% % 6 63% 2 Meget enig/enig Hverken enig eller uenig 19% 14% 14% 12% 12% 14% 9% 9% 9% 7% 8% 7% 6% 3% 4% 2% 2% Meget uenig/uenig Ved ikke Privat Stat Kommune Region Er ikke i arbejde Er på pension Er på efterløn Kommunalt ansatte er de mest tilfredse med 76 %. Herefter kommer de statsansatte med 74 %, efterfulgt af folk på efterløn og folk uden arbejde med 70 %. For de privatansatte er 65 % tilfredse, og for de regionalt ansatte er 63 % tilfredse. 26

30 Figur 22: Jeg er generelt tilfreds med digital (fordelt på Beskæftigelse) Meget enig/enig Hverken enig eller uenig 19% 19% 17% 7% 16% 14% % 73% 73% 77% 71% 74% Andet: Permanent uden for arbejdsmarkedet Er jobsøgende Studerende Meget uenig/uenig 14% 8% 14% 8% 18% 7% 9% 8% Selvstændig / adm. direktør Lærling/elev Ved ikke 2% 7% 3% 2% 12% 4% 4% Funktionær/tjenes temand Faglært/ufaglært arbejde Når der ses på beskæftigelse er det især faglært/ufaglært arbejdere, lærlinge og elever samt jobsøgende, der er mest tilfredse. Midt i finder vi kategorien andet og folk der er permanent udenfor arbejdsmarkedet. De mindst tilfredse er selvstændige/adm. Direktører Villighed til at anbefale digital post I det følgende er der set på baggrundsvariablene tilknytning til arbejdsmarkedet og køn, da det er disse baggrundsvariable, der viser de mest tydelige sammenhænge. 27

31 Figur 23: Vil du anbefale digital post til familie, venner og/eller kollegaer? (tilknytning til arbejdsmarkedet) % 71% 66% 63% 64% % I det private 5 I staten 12% 12% 9% 7% 6% 6% 31% 27% 28% 29% 22% 22% 18% Kommune Region Er ikke i arbejde Er på pension Er på efterløn Ja Nej Ved ikke Tendensen ovenfor for tilfredshed genfindes i spørgsmålet om man er villige til at anbefale digital post. Regionalt ansatte er mindst villige til at anbefale med 57 %, fulgt folk uden arbejde med 63 %. For pensionister, efterlønnere og privat ansatte vil hhv. 64 %, 65 % og 66 % være villige til at anbefale digital post. De to grupper, der er mest villige til at anbefale er statsansatte og kommunal ansatte med hhv. 71 % og 76 %. Det skal hertil bemærkes, at regionalt ansatte ikke i højere grad siger nej til at anbefale. De siger i højere grad, at de ikke ved om de vil anbefale digital post. 28

32 Figur 24: Vil du anbefale digital post til familie, venner og/eller kollegaer? (Fordelt på køn) % 6 5 8% 27% 22% Ja Nej Ved ikke Kvinde Mand For mænds vedkommende, er der 68 %, der er villige til at anbefale, samt 65 % for kvinder. Dog skal det bemærkes, at dette ikke betyder, at kvinderne i højere grad siger nej til at anbefale. De siger blot i højere grad, at de ikke ved om de vil anbefale digital post. 8. Overordnet brugervenlighed I det følgende belyses brugernes opfattelse af digital posts brugervenlighed. Der er spurgt til om man mener digital post gør kommunikation med det offentlige nemmere, om det var let at tilmelde sig digital post og om det er let at buge digital post. Samlet set anser brugerne digital post for at være brugervenligt. 29

33 Figur 25: Brugervenlighed % Digital post gør kommunikationen med det offentlige nemmere for mig 2 27% 26% 24% 22% 17% 14% 8% 9% 6% 6% 4% 4% 4% Det var let at tilmelde sig digital post Det er let at bruge digital post Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 65 % af brugerne af digital post er enige eller meget enige i, at det er let at bruge digital post. Omvendt er 13 % enten uenige eller meget uenige i, at det er let at bruge digital post. Samme tendens gør sig gældende i forhold til om det er let at tilmelde sig digital post. 72 % er enige eller meget enige i, at det er let at tilmelde sig digital post, mens 10 % er uenige eller meget uenige i at det er let at tilmelde sig. 59 % af brugerne er enige eller meget enige i at digital post gør kommunikationen med det offentlige nemmere. Omvendt er 13 % uenige eller meget uenige i at kommunikationen med det offentlige er blevet nemmere. Generelt er der ikke de store forskelle på disse tre spørgsmåls svarfordelinger for forskellige grupper af brugere, men nedenfor er der vist, hvordan mandlige og kvindelige brugere af digital post svarer på spørgsmålet om, hvorvidt digital post gør kommunikationen med det offentlige nemmere. Her er der nogle substantielle forskelle på, hvad mandlige og kvindelige brugere svarer. 30

34 Figur 26: Digital post gør kommunikationen med det offentlige nemmere for mig (fordelt på køn) % 2 21% 23% Mand Kvinde 7% 6% 7% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 62 % af de mandlige brugere er enten enige eller meget enige i, at kommunikationen med det offentlige er blevet nemmere med digital post. 56 % af de kvindelige brugere svarer enten enig eller meget enig til dette spørgsmål. Samme store forskel på mænd og kvinder gør sig ikke gældende, når man ser på svarerne meget uenig eller uenig. 12 % af de mandlige brugere svarer dette, mens 15 % af de kvindelige brugere svarer uenig eller meget uenig. 31

35 9. Tryghed: Er digital post sikkert? Følgende afsnit belyser hvorvidt brugerne føler sig sikre ved at anvende digital post. Figur 27: Jeg føler mig helt tryg ved at bruge digital post % 41% 2 14% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig 6% 4% 4% 2% 3% Uenig Meget uenig Ved ikke 72 % af brugerne af digital post føler sig trygge ved at bruge digital post. 9 % føler sig utrygge. Dette stemmer overens med tendensen, der er vist tidligere i rapporten. Brugerne er generelt tilfredse, trygge ved og glade for digital post. Der er ikke sket store forandringer fra 2011 til 2012 og tallene ligger således på niveau med forrige måling. 10. Potentialet for digital post Dette afsnit ser på hvor stor en andel, der helst vil gå helt over til digital post, derefter ses på om respondenterne ønsker at modtage påmindelser via sms. Til sidst belyses IT-parathed i form af om man synes udviklingen går for langsomt, tilpas eller for hurtigt. 32

36 10.1 Modtage alt post digitalt Figur 28: Jeg ville foretrække at modtage al min post og alle mine breve fra det offentlige i digital post 3 33% 31% 2 19% 17% % 9% 8% 7% 4% 4% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 61 % af brugerne af digital post ville helst gå helt over til digital post, og modtage alle breve fra det offentlige i digital post. Derudover er der 16 %, der ikke ville foretrække at gå helt over til digital post. Der er ikke sket store forandringer fra 2011 til 2012 og tallene ligger således på niveau med forrige måling. 33

37 Figure 29: Jeg ville foretrække at modtage al min post og alle mine breve fra det offentlige i digital post (fordelt på alder) 3 36% 36% % 27% 17% 18% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 4% 3% 3% år år 56+ år Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Der er en lille tendens til at personer på 56 år eller derover i mindre grad ville foretrække at modtage al post og breve fra det offentlige i digital post. Tendensen begrænser sig dog til at andelen der svarer meget enig, er mindre for personer på 56 år eller derover end personer på under 56 år, mens andelen der svarer enig, er større for personer på 56 år eller derover end personer på under 56 år. 34

38 Figur 30: Jeg ville foretrække at modtage al min post og alle mine breve fra det offentlige i digital post (fordelt på køn) 3 27% 34% 31% 31% 2 17% 7% 7% 7% 4% 4% Kvinde Mand Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 65 % af de mandlige brugere ville gerne gå helt over til digital post. Det vil 58 % af de kvindelige brugere gerne. Omvendt vil 17 % af de kvindelige brugere ikke gå helt over til digital post og modtage al deres post fra det offentlige gennem digital post. 14 % af de mandlige brugere vil ikke gå helt over til digital post. Det er således især mænd, der gerne ville gå helt over til digital post, men også mange kvindelige brugere er positive overfor at skulle gå helt over til digital post og modtage alle breve fra det offentlige der. 35

39 Figur 31: Jeg ville foretrække at modtage al min post og alle mine breve fra det offentlige i digital post (fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet) % % 59% 53% I det private I staten Meget enig/enig 22% 22% 23% 18% 19% 17% 17% 17% 14% 13% 14% 12% Hverken enig eller uenig Meget uenigi/uenig 7% 4% 3% 2% 2% 1% Ved ikke Kommune Region Er ikke i arbejde Er på pension Er på efterløn Generelt er der flertal for at overgå helt til digital post. Der er dog væsentlige mindretal, der er direkte uenige uanset hvilken sektor/ tilknytning til arbejdsmarkedet man har. Især er regionalt ansatte modstandere mod at overgå helt til digital kommunikation med det offentlige. Som tidligere nævnt er der ikke nogen sammenhæng imellem alder og holdning til, om det offentlige bør overgå helt til digitale breve. Dette bekræftes af, at andelen af pensionister, der er enige/ meget enige ligger fuldt ud på niveau med de andre grupper. Det bør dog bemærkes, at dette kan skyldes, at e- boks og digital post i dag har fat i de pensionister med den største IT-parathed. Dette kan altså ikke dermed tolkes som et udtryk for at der generelt i befolkningen ikke er en sammenhæng imellem alder og it-parathed Modtage SMS Hvis man imidlertid ser på et andet aspekt af IT-parathed, nemlig ønsket om at modtage påmindelser om aftaler med det offentlige via sms, så viser der sig en tydelig alderseffekt. 36

40 Figur 32: Jeg foretrækker at modtage påmindelser om mine aftaler og frister med det offentlige f.eks. sygehuse, kommuner og jobcentre via sms. (fordelt på alder) % 63% år år 56+ år 13% 18% 17% 18% Ja Nej Ved ikke 69 % af de unge ville foretrække at modtage påmindelser via sms, dette er tilfældet for 75 % af årige og 63 % af gruppen over 56 år. Der tegner sig dermed ikke en tydelig sammenhæng imellem alder og præference for at modtage påmindelser via sms. 37

41 Figur 33: Jeg foretrækker at modtage påmindelser om mine aftaler og frister med det offentlige f.eks. sygehuse, kommuner og jobcentre via sms (fordelt på beskæftigelse) % 76% 78% 73% 69% 64% % 19% 21% 17% 11% 12% 13% 14% 12% Ja Nej Ved ikke Faglært/ufaglært arbejde Funktionær/tjenestemand Lærling/elev Selvstændig / adm. direktør Studerende Jobsøgende Permanent uden for arbejdsmarkedet Andet: Ses der på beskæftigelse og ønsket om at modtage påmindelser via sms, så er de selvstændige, de jobsøgende, lærlinge og funktionærerne/tjenestemændene de mest motiverede. Dem, der er mindst motiverede er gruppen, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet og studerende. Dog er der generelt en tendens til, at et solidt flertal vil foretrække at modtage påmindelser via sms. Det er således kun gruppen af studerende, hvor andelen, der har svaret ja er under 2/3. 38

42 10.3 IT-parathed Figur 34: Der kommer flere og flere breve til dig fra det offentlige i digital post. Hvilket af følgende udsagn passer på dig? % 8% 6 6 Udviklingen gårudviklingen går Udviklingen Udviklingen gårudviklingen går alt for langsomt lidt for langsomt passer mig fint for hurtigt, og jeg har svært ved at følge med alt for hurtigt, og jeg kan slet ikke følge med 7% 9% 2% 2% 7% Ved ikke Som tidligere vist (mange ville gerne have alle sine breve fra det offentlige gennem digital post), så er der også mange (60 %), der mener, at udviklingen med at få flere og flere breve fra det offentlige i digital post, passer dem fint. 11 % af brugerne mener udviklingen går for hurtigt ift. den øgede mængde breve fra det offentlige i digital post, mens 18 % mener, udviklingen går for langsomt. Udviklingen fra 2011 til 2012 viser, at der er en større andel der mener at udviklingen går for hurtigt fremfor for langsomt. 39

43 Figur 35: Der kommer flere og flere breve til dig fra det offentlige i digital post. Hvilket af følgende udsagn passer på dig? (fordelt på køn) % 58% 5 11% 12% 9% 6% Udviklingen går alt for langsomt. Udviklingen går lidt for langsomt. Udviklingen passer mig fint. 8% Udviklingen går for hurtigt, og jeg har svært ved at følge m 3% 2% Udviklingen går alt for hurtigt, og jeg kan slet ikke følge 9% Ved ikke Kvinde Mand Det er især mænd, der mener udviklingen går for langsomt (i alt 23 % af de mandlige brugere), mod 17 % af de kvindelige brugere. Ligeledes mener 13 % kvinderne således også at udviklingen går for hurtigt mod 10 % af mændene. 40

44 Figur 36: Der kommer flere og flere breve til dig fra det offentlige i digital post. Hvilket af følgende udsagn passer på dig? (fordelt på alder) % 54% 64% år 16% 12% 13% 3% Udviklingen går alt for langsomt. 7% Udviklingen går lidt for langsomt. Udviklingen passer mig fint. 13% 7% 2% 2% 2% 3% Udviklingen går for hurtigt, og jeg har svært ved at følge m Udviklingen går alt for hurtigt, og jeg kan slet ikke følge 8% Ved ikke år 56+ år Der er en klar tendens til, at det er de unge mellem 15 og 34 år, der gerne ville have udviklingen til at gå hurtigere (31 %). Dette skal se i forhold til, at 25 % i aldersgruppen år gerne vil have, at udviklingen går hurtigere, og at 10 % af de ældre over 56 år vil have udviklingen til at gå hurtigere. Der er 64 % i den ældste aldersgruppe (56 + år), der mener udviklingen passer dem fint. 57 % af brugerne mellem 35 år og 55 år mener udviklingen passer dem fint. 54 % af de unge svarer dette. 11. Brandingpotentiale I det følgende præsenteres en række holdninger blandt brugerne til fordele ved at benytte digital post. Hensigten med denne del af analysen er, at afdække et eventuelt brandingpotentiale overfor potentielle brugere af digital post. I det følgende beskrives brugernes holdninger til om digital post er tidsbesparende. Derefter beskrives brugernes holdning til om det opleves som en fordel, at man kan tilgå digital post overalt. 41

45 11.1 Digital post er tidsbesparende Samlet set oplever 59 % digital post som tidsbesparende. Det er især mænd og brugere over 55 år, der oplever digital post som tidsbesparende. Figur 37: Digital post sparer mig tid sammenlignet med da jeg kommunikerede med det offentlige med brev 3 28% 36% 31% 2 23% 23% 22% % 6% 4% 4% 7% 8% 2012 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 59 % af brugerne er enten enig eller meget enig i at man sparer tid med digital post i forhold til da man kommunikerede med det offentlige med brev. Kun 10 % er enten uenige eller meget uenige i, at man sparer tid med digital post i forhold til dengang, man kommunikerede med det offentlige med brev. Der er ikke sket store forandringer fra 2011 til 2012 og tallene ligger således på niveau med forrige måling. 42

46 Figur 38: Digital post sparer mig tid sammenlignet med da jeg kommunikerede med det offentlige med brev (fordelt på køn) 3 32% 31% 31% % Kvinde Mand 7% 6% 4% 4% 9% 8% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Det er hovedsageligt de mandlige brugere, der er enige i, at man med digital post sparer tid ift., da man kommunikerede med brev. 63 % af de mandlige brugere og 56 % af de kvindelige brugere er enige eller meget enige. 43

47 Figur 39: Digital post sparer mig tid sammenlignet med da jeg kommunikerede med det offentlige med brev (fordelt på alder) % 24% 26% 33% 23% 21% 7% 6% 4% 4% 4% 8% 7% år år 56+ år Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 61 % af brugerne under 56 år er enige eller meget enige i, at man sparer tid med digital post. Dette skal ses i forhold til, at 57 % af brugerne på 56 år eller derover er enige eller meget enige i dette. Der er dermed en tendens til at personer under 56 år er mere enige i, at man sparer tid med digital post sammenlignes med, da man kommunikerede med det offentlige pr. brev. 44

48 Figur 40: Digital post sparer mig tid sammenlignet med da jeg kommunikerede med det offentlige med brev (fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet) % 62% 58% 6 61% 59% 5 51% I det private I staten Kommune 27% 23% 22% 22% 13% 11% 12% 13% 11% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 6% 4% Region Er ikke i arbejde Er på pension Er på efterløn Meget enig/enig Hverken enig eller uenig Meget uenig/uenig Ved ikke Regionalt ansatte oplever i ringest grad, at digital post sparer dem tid, sammenlignet med tidligere. Resten af brugerne oplever alle i høj grad, at digital post sparer dem tid, sammenlignes med tidligere. Privat ansatte ligger lavest af disse brugere med 58 % mod brugere, der ikke er i arbejde med 62 %. 45

49 11.2 Digital post er ressourcebesparende Figur 41: Det er vigtigt for mig, at jeg ved at bruge digital kommunikation med det offentlige er med til at skåne miljøet % 37% 37% 2 18% % 4% 3% 3% 3% 4% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Undersøgelsen viser, at der er 69 % af brugerne af digital post, der er enige eller meget enige i, at digital kommunikation med det offentlige er med til at skåne miljøet. Der er ikke sket store forandringer fra 2011 til 2012 og tallene ligger således på niveau med forrige måling. 46

50 Figur 42: Det er vigtigt for mig at det offentlige sparer ressourcer ved at bruge digital post % 38% 37% 36% 2 17% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig 3% 2% 2% 4% 1% 2% Uenig Meget uenig Ved ikke Der er blandt digital posts brugere generel stor enighed i, at det er vigtigt, at det offentlige sparer ressourcer ved, at man kommunikerer digitalt med dem. Der er 74 %, der er enige eller meget enige i dette. Kun 6 % er uenige i, at det er vigtigt for dem, at det offentlige sparer ressourcer ved at man kommunikerer digitalt. Udviklingen fra 2011 til 2012 viser, at andelen af brugere der er enige i, at det er vigtigt, at det offentlige sparer ressourcer ved, at man kommunikerer digitalt med dem, er faldende. I 2011 var andelen her 80 % mod 74 % i

51 Figur 43: Det er vigtigt for mig at det offentlige sparer ressourcer ved at bruge digital post (fordelt på alder) % 42% 33% 29% 3 39% 19% 18% år år 56+ år Meget enig Enig Hverken enig eller uenig 2% 2% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 2% Uenig Meget uenig Ved ikke Ser man på dem, der er meget enige i, at det er vigtigt at det offentlige sparer ressourcer ved at bruge digital post, så er der flere mellem 15 og 34 år, der svarer dette. Ser man derimod på alle, der er enige eller meget enige, så er der stort set ingen forskel på, hvor gammel man er. 75 % af de årige, 77 % af de årige og 73 % af de over 55 årige er enten enige eller meget enige. Der er således generelt ikke den store variation at spore på tværs af alder. Dog synes de yngre brugere i højere grad at lægge vægt på dette end de ældre. 48

52 Figur 44: Det er vigtigt for mig at det offentlige sparer ressourcer ved at bruge digital post (fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet) % 6 61% 62% 61% 59% 51% I det private I staten Meget enig/enig 27% 23% 22% 22% Hverken enig eller uenig 11% 12% 13% 11% 9% 7% 9% 8% 8% 8% 6% 4% 2% Meget uenig/uenig Ved ikke Kommune Region Er ikke i arbejde Er på pension Er på efterløn I alle sektorer er langt de fleste enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at det offentlige sparer ressourcer ved at bruge digital post. Især privat ansatte mener det er vigtigt, at det offentlige sparer ressourcer ved at bruge digital post. Således svarer 71 %, at de er enige eller meget enig i dette. I de øvrige sektorer undtagen de ansatte i regionen er der mellem 59 og 62 %, der er enige eller meget enige. Der er 51 % af de ansatte i regionerne, der er enige eller meget enige, men denne gruppe er dog ikke markant mere uenig end de andre sektorer, men er i stedet hverken enige eller uenige. 49

53 11.3 Mulighed for at tilgå digital post overalt Generelt anser et stort flertal af brugerne det som en fordel, at de kan tilgår digital post overalt. Figur 45: Er du enig i at det en fordel at du kan tilgå digital post overalt, hvor der er adgang til internettet? % 47% 3 37% 34% 2 9% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig 4% 4% 4% 4% 2% 2% Uenig Meget uenig Ved ikke % er enige eller meget enige i, at det er en fordel. Der er sket en lille forskydning fra at brugerne er meget enige til at være enig i, at det er en fordel. Samlet set ligger tallene dog på niveau med forrige måling. 50

54 Figur 46: Er du enig i at det en fordel at du kan tilgå digital post overalt, hvor der er adgang til internettet? (fordelt på alder) % 4 42% 42% 38% 24% 13% år år 56+ år 8% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig 4% 3% 1% 2% 3% 2% Uenig Meget uenig Ved ikke Det er især brugere mellem 15 og 34 år eller brugere mellem 35 og 55 år, der ser det som en fordel, at digital post kan tilgås overalt. Blandt disse grupper er det hhv. 83 % og 85 %, der anser det for en fordel. Dog er samtlige aldersgrupper enige om, at det i høj grad er en fordel. Figur 47: Er du enig i at det en fordel at du kan tilgå digital post overalt, hvor der er adgang til internettet? (fordelt på uddannelse) 51

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion METODE DATAINDSAMLING & MÅLGRUPPE Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk 11. december 2017 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll Solrød Kommune Borgerundersøgelse 2018 Rapport Rambøll 09-05-2018 OM UNDERSØGELSEN Solrød Kommune har i foråret 2018 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll.

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 20. august 2014 SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.2. Baggrund... 3 Kort om undersøgelsens metode... 4 2. Hovedkonklusioner...

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere