GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1"

Transkript

1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s bestilling og koordinering af de i pkt. 4 listede obligatoriske ydelser. Kunden afleverer, minimum en måned inden arrangementets påbegyndelse, en plan over det lejede inkl. eventuelle udendørsarealer. Tegningen placerer alle ydelser i forbindelse med arrangementet. Tegningen skal godkendes af TAP1, førend lejeperiode kan påbegyndes. Kunden forpligter sig til at benytte lokalerne i TAP1 til det formål, som er aftalt i lejeaftalen. Det skal aftales skriftligt, senest en måned før arrangementets afvikling, i hvilke tidsrum inden for lejeperioden, at Kunden vil gøre brug af de lejede lokaler. Der må ikke gøres brug af andre lokaler end de, der er angivet i lejeaftalen, med mindre dette aftales. Kunden kan ikke, hverken helt eller delvist, fremleje og/eller overdrage brugen af det lejede eller rettigheder, som følger af lejeaftalen. Kunden forpligter sig til, gennem hele lejeperioden, at have en kontaktperson på stedet. TAP1 skal have udleveret kontaktdata på vedkommende, senest 1 uge inden arrangementets påbegyndelse. Modtager TAP1 ikke kontaktdata på denne person, forbeholder TAP1 sig retten til selv at engagere en kontaktperson for Kundens regning. TAP1 har adgang til det lejede i lejeperioden med henblik på varetagelse af sine rettigheder og pligter. Brug af pyro og konfetti skal godkendes af TAP1, brug af konfetti vil altid medføre en ekstraomkostning til rengøring. Nødudgangsdørene i hallen er plomberede og må kun åbnes i nødsituationer, fx ved brand. Bliver en plombe brudt, det være sig under opbygning, afvikling eller nedpakning uden at der er tale om en nødsituation eller dette er skriftligt aftalt med TAP1 - påregnes reetableringsafgift på kr ,00 ex. moms. 2. Lokalernes tilstand og tekniske specifikationer Ved opstart og afslutning af lejeperiode foretages fysisk inspektion af det lejede. Kunden stiller med dertil bemyndiget person, som sammen med TAP1 gennemgår de lejede arealer (indendørs og udendørs).

2 På sidste lejedag skal alle indendørs og udendørs arealer afleveres i samme stand som de blev overtaget. Eventuelle skader på de lejede arealer i lejeperioden vil blive udbedret af TAP1 for Kundens regning. Inden udløb af lejeperioden skal Kunden have fjernet alle varer, udstyr, dekoration mv., som har været bragt ind i lokalerne i forbindelse med arrangementet. TAP1 bærer intet ansvar for disse effekter, og TAP1 kan, efter lejeperiodens udløb, fjerne disse for Kundens regning og risiko. Obligatorisk slutrengøring forudsætter let oprydning af lejede arealer samt fjernelse af alt affald. Alt tape til påklæbning af gulvtæpper samt ophængning af skilte etc. skal godkendes af TAP1 forud for brug. Skader forårsaget af ikke godkendte klæbemidler faktureres kunden. 3. Rygepolitik i TAP1 Der må under ingen omstædigheder ryges inden døre i TAP1 og kun efter særlig aftale i tilknyttede gårdhaver/udearealer. Rygning på udendørs arealer medfører obligatorisk ekstra rengøring af disse. Overholder Kunden, Kundens personale eller gæster ikke ovennævnte bestemmelse er, TAP1 berettiget til at udbedre eventuelle lugtgener for Kundens regning. Ryger Kunden eller Kundens personale påføres slutafregning en afgift på min. kr ,00 ex. moms. Kunden har ansvar for at briefe personale, gæster mm. omkring TAP1 s rygepolitik. Eventuelt brud på ovenstående medfører øjeblikkelig bortvisning af den/de pågældende. 4. Serviceydelser som obligatorisk leveres af TAP1 eller TAP1 s samarbejdspartnere Følgende funktioner må kun udføres af TAP1 eller TAP1 s samarbejdspartnere: Vagtservice, samarit, førstehjælp, elektricitet og VVS, montering af wire, rigarbejde, ophængning af molton, truck og lifte samt betjening af disse, telefon og IT-udstyr, catering, rengøring, renovation, teknisk service, parkering på området, brand- og elvagt samt brandgodkendelser. Det er ikke tilladt at opstille trådløst sendeudstyr uden forudgående aftale med TAP1. Af trådløst udstyr kan som eksempel nævnes trådløse routere, mikrofoner og FM-sendere. Udendørs og indendørs skiltning, til offentlige tilgængelige arrangementer samt ophængning af samme må kun udføres af TAP1. I forhold til forbrug af el, vand & varme aflæses disse ved ankomst/afgang. Ved offentlige arrangementer er det et krav, at publikum som minimum tilbydes en temperatur på 21 grader i hallen.

3 5. Faste samarbejdspartnere på cateringydelser i TAP1 TAP1 har valgt en række faste samarbejdspartnere på cateringydelser til arrangementer, der afholdes på stedet. Faste samarbejdspartnere vil altid fremgå af TAP1 s hjemmeside. Ved cateringydelser forstås madvarer, drikkevarer, kokke, tjenere, afrydning, borde, stole og service. Forinden arrangementets afholdelse kan Kunden vælge at indhente tilbud fra en eller flere af TAP1 s faste samarbejdspartnere. Når Kunden har accepteret et tilbud fra en samarbejdspartner, foregår kommunikation direkte mellem Kunden og cateringpartneren. Al fakturering knyttet til cateringydelserne foretages dog af TAP1. Se pkt. 7 ifht. betalingsbetingelser. 6. Foretrukken leverandør af teknisk produktion og ydelser i TAP1 Nordic Rentals er TAP1 s samarbejdspartner på teknisk produktion, og Kunden er forpligtet til at lade Nordic Rentals afgive tilbud. Al fakturering knyttet til teknisk produktion leveret af Nordic Rentals faktureres dog af TAP1. Se pkt. 7 ifht. betalingsbetingelser. I særlige tilfælde kan det, mod betaling af afståelse, aftales mellem TAP1 og Kunden, at Kunden medbringer ekstern leverandør i TAP1. I tilfælde af, at Nordic ikke vælges som teknisk leverandør, skal Kunden påregne udgift til obligatorisk elvagt under arrangementets afvikling. 7. Betalingsbetingelser Lejen betales i 3 rater. Faktureringsoversigt fremgår af budget, idet betalingen fordeles som følger med mindre andet konkret aftales: 25% af lejebeløbet betales ved aftalens indgåelse. 50% af lejebeløbet betales senest 3 måneder inden arrangements påbegyndelse. De resterende 25% betales senest 1 måned inden arrangements påbegyndelse. I tillæg til den aftalte lejepris skal Kunden dække udgifter til følgende ydelser; obligatorisk halopsyn, og brandvagt under afvikling, slutrengøring, renovation. For priser herfor henvises til TAP1 s generelle prisliste. Ydelser ud over lejen (ovennævnte samt andre tillægsydelser), købt af eller gennem TAP1 jfr. pkt. 4-6, afregnes efter følgende betingelser: 20% af ydelserne betales ved aftalens indgåelse 70% betales senest 1 måned inden arrangements påbegyndelse De resterende 10% afregnes med udgangspunkt i en slutopgørelse senest 14 dage efter arrangementets afslutning.

4 Forbrug af el, vand og varme afregnes på baggrund af et estimat og justeres efter endt arrangement. Forbrug afregnes til de, til enhver tid gældende takster. TAP1 forbeholder sig ret til ændringer grundet udsving i gældende markedspriser. For alle betalinger gælder, at der ved forsinkelse tilskrives rente i henhold til rentelovens til enhver tid gældende morarentesats med tillæg af 2 % p.a. TAP1 s opkrævninger tillægges moms efter de herom gældende regler. 8. Afbestilling Afbestilling skal ske ved anbefalet brev eller ved besvaret . Følgende er gældende i tilfælde af afbestilling: Mellem 10 og 6 måneder før arrangementets afvikling, betaler Kunden i kompensation 25% af lejebeløbet, jfr. lejeaftalens pkt. 2 Senere end 6 måneder før arrangements afvikling betaler Kunden i kompensation 50% af lejebeløbet, jfr. lejeaftalens pkt. 2 Senere end 3 måneder før arrangements afvikling betaler Kunden i kompensation hele lejebeløbet til TAP1, jfr. lejeaftalens pkt. 2 Formår TAP1 at udleje hallen i den aftalte lejeperiode, skal 50 % af den opnåede lejeindtægt imidlertid modregnes i kompensationen. Ved afbestilling 3 måneder inden arrangementets afvikling, betaler Kunden herudover et gebyr på 5% af det samlede budget vedrørende alle leverandørposter, jf. aftalt budget. Ved afbestilling 1 måned inden arrangementets afvikling, udgør gebyret 10%. Ved afbestilling senere end 1 måned før arrangementets afvikling betales 15% for nedlukning på samtlige leverandørposter, jf. aftalt budget. Gebyret regulerer det tidsforbrug og de omkostninger, der (for TAP1) er forbundet med nedlukning af indgåede leverandør-engagementer.. For ydelser fra TAP1 s samarbejdspartnere og leverandører, leveret og købt gennem TAP1, gælder herudover følgende afbestillingsbetingelser med henblik på, at TAP1 kan foretage dækning af leverandørernes tab: Det beløb (20% af budget), som er betalt ved godkendt budget, returneres ikke i tilfælde af afbestilling. Afbestiller Kunden arrangementet indtil 1 mdr. før arrangementets afholdelse, har TAP1 (på vegne af samarbejdspartner eller leverandør) krav på en godtgørelse beregnet som 50% af det samlede godkendte budget Afbestiller Kunden arrangementet senest 14 dage før arrangementets afholdelse, har TAP1 (på vegne af samarbejdspartner eller leverandør) krav på en godtgørelse bereget som 100% af det samlede godkendte budget

5 TAP 1 er forpligtet til loyalt at begrænse Kundens tab i forbindelse med afbestilling og annullering. Denne aftale indgås under hensyntagen til, at TAP1 er beliggende i Carlsberg Byen, som løbende undergår forandringer vedtaget af offentlige myndigheder og ejendomsejere. TAP1 må derfor tage forbehold for aflysning (aftalens ophør), såfremt aftalen ikke kan gennemføres som følge af ændrede bygnings- og lejeforhold, der ikke gør det muligt for TAP1 at opfylde aftalen. TAP1 vil orientere snarest muligt, hvis der indtræffer således ændrede forhold. TAP1 kan ikke holdes ansvarlig for aflysning (aftalens ophør) som følge af sådanne ændrede forhold. 9. Myndighedsgodkendelser mv. Kunden er pligtig til at følge alle kendte forskrifter og love i forbindelse med afholdelse af arrangementer i hallen. Indhentelse af nødvendige rettigheder og tilladelser fra offentlige og private myndigheder, personer og institutioner, påhviler Kunden. Disse tilladelser kan TAP1 kræve fremlagt inden afholdelse af arrangementet. Undtaget herfor er godkendelse hos brandmyndighederne, outdoor branding på Carlsbergs område samt nødvendige godkendelser for den generelle drift af hallen. Disse indhentes af TAP Kundens pligter og ansvar Kunden er ansvarlig for enhver tænkelig skade, som måtte opstå i anledning af arrangementet. Dette gælder enhver skade som er opstået som følge af forberedelse til, gennemførelse af eller oprydning efter arrangementet. Dette gælder endvidere skade på kundens inventar (medbragt eller lejet). Hvis TAP1 bliver holdt ansvarlig i forhold til tredjemand i forbindelse med arrangementets afholdelse, har TAP1 regres mod Kunden for dette tab. Kunden er pligtig til at tegne nødvendig og passende ansvarsforsikring til dækning af ovenstående. TAP1 har ret til at få forevist dokumentation for at sådan forsikring er tegnet inden afvikling af arrangementet. Kunden bærer ikke ansvar for skader forvoldt af TAP1 s personale eller underleverandører. Kunden bærer ansvaret for at indberette og afregne alle skatter, afgifter, royalties mv. i forbindelse med arrangementet. TAP1 fraskriver sig ansvar for skader eller tab forårsaget af strømsvigt eller lignende, alle former for ledningsbrud, oversvømmelser, naturkatastrofer eller anden force majeure. Kunden bærer selvstændigt ansvaret for den betryggende opbevaring af sine effekter i lejeperioden. TAP1 fraskriver sig ansvaret for tyveri, hærværk og tilsvarende vedrørende sådanne effekter.

6 Kunden forpligter sig til efter endt lejeperiode at håndtere henvendelser i forbindelse med glemte sager. TAP1 tager imod disse under afvikling og nedtagning, men overleverer efterfølgende eventuelle glemte sager til Kunden, der har al dialog med dennes gæster. For udleverede nøgler, i tilfælde af at disse bortkommer, er Kunden erstatningspligtig med gebyr på kr ,00 ex. moms. TAP1 forbeholder sig retten til at godkende Kundens leverandører. Ved offentlige arrangementer forpligter Kundens sig til vederlagsfrit at overdrage 100 stk. entrebillet til TAP1. Kunden får under lejeperioden adgang til TAP1's produktionskontor. Al ankomst og trafik bedes rettet hertil. Produktionskontoret har adresse på Pasteursvej 37 og al henvendelse til TAP1's adminstration vil blive viderestilet dertil. 11. Dokumentation TAP1 forbeholder sig ret til at dokumentere arrangementer i TAP1. Materiale anvendes på TAP1 s website og til intern brug. 12. Tavshedspligt Parterne forpligter sig til ikke at give oplysninger til nogen tredjemand om detaljer i kontrakten eller anliggender hos aftalens parter, som de får kendskab til ved indgåelse eller gennemførelse af kontrakten. 13. Force Majeure Gør strejke, lockout, brand, naturkatastrofer, krig eller andre omstændigheder uden for TAP1 s indflydelse det umuligt at opfylde TAP1 s forpligtelser i henhold til lejeaftalen, kan TAP1 ophæve lejeaftalen uden at pådrage sig erstatningsansvar som følge heraf. 14. Misligholdelse TAP1 kan hæve kontrakten ved væsentlig misligholdelse fra Kundens side. TAP1 kan endvidere gøre almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning. Manglende betaling, indhentelse af nødvendige tilladelser, Kundens betalingsstandsning eller konkurs anses altid som væsentlig misligholdelse. I øvrigt reguleres misligholdelse og erstatning som følge heraf i henhold til de almindelige bestemmelser i dansk ret. 15. Specifikationer for Kunden

7 Kunden skal i overensstemmelse med produktionsplanen, dog senest 4 måneder før, levere de nødvendige informationer om udstillerne/arrangement til brug for TAP1 s produktion og planlægning, udarbejdelse af udstillermanual samt teknisk kontakt til udstiller. Herfor skal Kunden levere følgende data til brug for TAP1: Firmanavn, CVR nr (danske udstiller), VAT no (udenlandske udstillere), adresse og faktureringsadresse, land, kontaktperson, telefon, , stand-nr, standens dimensioner (længde x bredde) med eller uden opbygning. 16. Ændringer på Kundens standplaner og udstillerliste Kunden er forpligtet til løbende at opdatere TAP1 om ændringer og tilføjelser af udstillere på standplanen og udstillerlisten, således at TAP1 kan rådgive udstilleren ifm. køb af tekniske leverancer. Ved fremsendelse af reviderede udstillerlister og standplaner skal Kunden markere samtlige ændringer tydeligt. 17. Lovgrundlag og værneting Retsforholdet mellem TAP1 og Kunden er underlagt dansk ret, og parterne er enige om, at lejelovgivningens regler ikke finder anvendelse som følge af retsforholdets særlige og sammensatte karakter. Tvister mellem parterne skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Retsforholdet mellem køber/lejer og Lydlys bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø-

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere