Mellem håndværk og service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem håndværk og service"

Transkript

1 Mellem håndværk og service Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelses- Sekretariat Per Bruhn Kubix Ida Bering November 2005

2 Kubix ApS Nørre Voldgade København K Tlf K:\Opgaver\226 Ejendomsservice\ Notat\Mellem håndværk og service.doc

3 Indhold Kort resumé... 3 Indledning... 5 Baggrund... 5 Analysens forløb... 6 Rammer for ejendomsservice... 8 Jobområde - fremtidige arbejdsopgaver Håndværksmæssige arbejdsopgaver Administrative opgaver Serviceopgaver Teknologi og arbejdsorganisering Tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Fremtidige uddannelsesbehov Eksisterende uddannelsestilbud Samspil mellem EUD og AMU Nye uddannelsesmål Ønsker til pædagogiske justeringer... 40

4 Kort resumé I det følgende refereres undersøgelsens hovedresultater i punktform. Bredde og specialisering Undersøgelsen har vist følgende udviklingstendenser: Ejendomsservice professionaliseres. Professionaliseringen sker ved at udvikle brede job (fx multihåndværker), ved specialisering (fx social vicevært eller grøn gårdmand) eller en kombination af begge dele. Udlicitering af opgaver til private entreprenører og servicevirksomheder er en del af denne specialisering (fx pleje af grønne områder, snerydning og postomdeling). Specialisering kan være et trækplaster for at trække unge ind i faget (fx ved at kunne se en mulig karrierevej). Service- og sociale opgaver bør synliggøres og gøres til genstand for kompetenceudvikling. Mellem håndværk og service Ændrede TAK'er Ny rolle for AMU Uddannelsesmål eksisterende og nye I beskrivelsen af jobområdet tydeliggøres det at de serviceprægede og sociale opgaver har et betydeligt omfang og at de er en integreret del af de håndværksmæssige opgaver. Den faglige identitet er ikke kun knyttet til håndværket, men i lige så høj grad til at yde god service. Den fremtidige store vægt på service- og sociale opgaver åbner for at de eksisterende TAK'er reformuleres. De to TAK'er bør i fremtiden også indeholde kompetencer der er rettet mod at kunne tackle mødet med forskellige kulturer, kunne leve sig ind i forskellige beboer- og brugergruppers situation, give viden om forskellige gruppers livssammenhænge og skabe netværk og organisere aktiviteter. I takt med at antallet af ejendomsserviceteknikere stiger, vil AMU også få rollen som overbygning til erhvervsuddannelsen. AMU skal samtidig være grund- og efteruddannelse for de ikke-faglærte medarbejdere inden for jobområdet og der er behov for kurser på forskellige niveauer. AMU-målene bør samordnes med målene for de enkelte EUD enkeltfag. Uddannelsesindsatsen bør præges af brush-up kurser inden for eksisterende fagområder og en række nye aktiviteter. Analysen har peget på en række uddannelsesmål som: Kursus i god ejendomsservice muligheder og rammer Førstehjælpskursus (løbende brush up) 3

5 Virksomhedstilpassede it-kurser Dansk Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Service ift it og Av-udstyr Nye uddannelsesmål er Kursus i integration og mangfoldighed (et sammenhængende forløb med konflikthåndtering, sprogkurser fx bolig-/rengøringstyrkisk, kulturforståelse mv) Mentorkursus Kurser i netværksopbygning 4

6 Indledning Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg har gennemført en analyse af de fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsserviceområdet. Analysen har til formål at give grundlag for at vurdere eksisterende uddannelsestilbud og behovet for at udvikle nye tilbud. Analysen vurderer endvidere generelt behovet for at justere indholdet i den fælles kompetencebeskrivelse for ejendomsservice. Nye opgaver og nye kompetencer Baggrund Baggrunden for undersøgelsen er at arbejdet med ejendomsservice er under forandring. Der sker en række ændringer i arbejdsopgaver - samspillet med beboere og brugere, samspillet med en række samarbejdspartnere - samt ændringer i arbejdets organisering inden for området. Udviklingen peger på at det ikke længere er tilstrækkeligt for en ejendomsservicemedarbejder at have faglig viden og kvalifikationer inden for teknisk-faglige områder som vedligehold af bygninger og udearealer, ventilation, varme mv. I fremtiden forventes nye krav til både faglige, almene og personlige kompetencer. Undersøgelsen er gennemført ved at spørge en række ressourcepersoner og repræsentanter fra private og offentlige institutioner samt fra boligselskaber hvordan de ser på den fremtidige udvikling i arbejdsopgaver og uddannelsesbehov inden for ejendomsservice. Behov for ajourføring af FKB Ejendomsservice dækker to områder Resultatet af undersøgelsen fremlægges i dette notat. Notatet indeholder en beskrivelse af udviklingstendenser i arbejde, kompetencer og uddannelsesbehov og indeholder overvejelser over behovet for en ajourføring af jobområde, de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer og uddannelsesmål i kompetencebeskrivelsen. Ejendomsserviceområdet omfatter i denne analyse henholdsvis boligservice og erhvervs- og institutionsservice, sådan som disse er afgrænset i Bekendtgørelse om uddannelsen inden for ejendomsservice. Denne afgrænsning bygger på en uddannelsesmæssig specialisering hvor elever og kursister kan vælge mellem en række valgfrie specialer i erhvervsuddannelsen og AMU. Den fælles betegnelse 'ejendomsservice' afspejler den store fælles kerne i arbejde, kompetencekrav og uddannelsesbehov inden for de to områder. Analysen peger på et stort sammenfald i udviklingstendenser og 5

7 uddannelsesbehov inden for de to områder. De steder hvor der er større forskelle, fremhæves disse. Der eksisterer i dag mange forskellige betegnelser for en medarbejder der arbejder inden for ejendomsservice. I Boligselskabernes Landsforenings lønstatistik opereres med ejendomsfunktionærer, gårdmænd, varmemestre, ejendomsmedhjælpere og ejendomsserviceteknikere og inden for institutionsområdet anvendes ejendomsfunktionærer, pedeller, pedelmedhjælpere tekniske serviceledere, teknisk servicemedarbejder, idrætsassistenter, rådhusbetjente mv. Kært barn har mange navne og det er vanskeligt at finde en fælles betegnelse som alle kan enes om. I dette notat anvendes betegnelsen ejendomsservicemedarbejder som en fælles betegnelse for ansatte inden for de to områder. Flere faser Interview, observation og workshops Analysens forløb Analysen er gennemført i flere sammenhængende faser. Først en dataindsamlingsfase bestående af interview med en række ressourcepersoner, observationer og interview med ejendomsservicemedarbejdere og efterfølgende tre workshops hvor resultater fra dataindsamlingsfasen er præsenteret og forsøgt efterprøvet over for aktører inden for området. Der er gennemført interview med fire ressourcepersoner omfattende en tidligere faglærer, en fagforeningsformand og medlem af det lokale uddannelsesudvalg, en direktør for et boligselskab og en boligforsker. Observationerne er gennemført i en lokal boligafdeling i København og på en uddannelsesinstitution hvor vi har fulgt og interviewet medarbejdere og ledere om udførelsen af arbejdet inden for ejendomsservice. De tre workshops er gennemført med repræsentanter fra tre forskellige boligselskaber, fra tre forskellige virksomheder inden for institutionsområdet (en kommune, et plejehjem og en privat udbyder af ejendomsservice) og med en gruppe af medarbejdere fra skoler, idrætsanlæg mv. Supplerende materiale Ud over dette forløb er indsamlet supplerende materiale om uddannelsesforholdene inden for området. Materialet omfatter bl.a. 'Bekendtgørelse om uddannelsen inden for ejendomsservice', 'Fælles kompetencebeskrivelse om ejendomsservice', 'Tryghed i hverdagen' (om et forsøg med udvidet beboerservice i AKB), 'Mønsteroverenskomsten', diverse stillingsopslag, beskæftigelses- og uddannelsesstatistik mv. Notatets beskrivelse af udviklingstendenserne i ejen- 6

8 domsserviceområdet bygger på de nævnte interview og workshops og er en blanding af nutid og fremtid. Der er ikke tale om at beskrive en tilfældig fremtid, men om at beskrive fremtidige udviklingstendenser der underbygges af en stor enighed blandt deltagerne og som allerede kan ses nu. Notatets indhold Disposition Notatet er disponeret efter indholdet i den fælles kompetencebeskrivelse. Dermed er det muligt for efteruddannelsesudvalget at anvende analysens resultater til at vurdere behovet for justeringer i FKB'en. Notatet indeholder følgende afsnit: Rammer for ejendomsservice Jobområdet fremtidige arbejdsopgaver Tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Fremtidige uddannelsesbehov 7

9 Rammer for ejendomsservice Ejendomsservice er et jobområde som er påvirket af økonomiske, politiske og sociale forhold. Aktuelle udspil En række forskellige udspil kan illustrere hvordan politiske og økonomiske kræfter kan spille en betydelig rolle på bolig- og institutionsområdet. På grund af deres aktualitet har der også i dette analysearbejde været et vist fokus på henholdsvis 'momssagen' og Boligselskabernes Landsforenings udspil om 'Tryghed i boligområdet handlingsplan mod det delte Danmark'. Inden for institutionsområdet er det især strukturreformen der vil påvirke det fremtidige arbejde inden for ejendomsserviceområdet. Det drejer sig især om organisatoriske forhold, fx hvor ejendomsserviceområdet i fremtiden vil blive placeret. Bliver det fx flyttet fra en skole- og institutionsforvaltning til en teknisk forvaltning? Og bliver det ved samme lejlighed samlet i større enheder? Det er den generelle forventning at dette vil ske. Hertil kommer et øget samarbejde mellem private og offentlige virksomheder hvor fx boligselskaber kan gå ind og overtage administration af et plejehjem der ligger i boligselskabets afdeling. De mange udspil indeholder bud på elementer som kan påvirke den fremtidige udvikling på ejendomsserviceområdet. Økonomiske rammer 'Momssagen' dækker over et cirkulære fra Told og Skat der fastslår at en boligorganisation og dens enkelte afdelinger i relation til moms og lønsumsafgift skal være selvstændige juridiske personer, og at ydelser der leveres mellem organisationen og de enkelte afdelinger, vil være enten momspligtige eller lønsumsafgiftspligtige. Dette gælder bl.a. ydelser leveret af ejendomsservicemedarbejdere som er ansat i en boligorganisation og arbejder i en lokal afdeling. Den tekniske løsning på dette problem er at alle ejendomsservicemedarbejdere får et tillæg til deres ansættelseskontrakt således at de knyttes til den eller de afdelinger hvor de reelt udfører deres opgaver. Denne formelle ændring i ansættelseskontrakterne kan dog få mere vidtrækkende konsekvenser idet de enkelte afdelingsbestyrelser umiddelbart får større indflydelse på ansættelse og fastsættelse af arbejdsvilkår for den enkelte ejendomsservicemedarbejder. Decentraliseringen ses af nogen som en mulig trussel mod ejendomsservicemedarbejderens arbejdsvilkår idet de enkelte afdelingsbestyrelser forudsættes at tænke mere på effektivitet og administrationsbidragets størrelse end på service. 8

10 Den tilsvarende problemstilling inden for institutionsområdet er knyttet til omfanget af de offentlige ydelser til institutionsområdet, hvor bestyrelser i forbindelse med reduktioner i tilskud og bevillinger må igennem de samme overvejelser om tilpasning af serviceniveauet til de aktuelle bevillinger. Dette peger på et stort behov for at få beboeres og brugeres forventninger til service afstemt med de økonomiske rammer for ejendomsservicen. Effektivitet og bedre service Interview- og workshopdeltagerne peger på at både bolig- og institutionsservice står over for tre krav i fremtiden: mere effektivitet, højere kvalitet og bedre service. De nævner bl.a. behovet for at effektivisere og rationalisere administrationen både inden for bolig og institutionsområdet. Fx indføres på mange institutioner kvalitetsstandarder som mere præcist beskriver hvilke opgaver en ejendomsservicemedarbejder må udføre og hvordan den skal udføres. Noget tilsvarende vil måske også ske inden for boligselskabernes område. En af vejene for at sikre højere effektivitet ses af nogle som specialisering gennem udlicitering af opgaver til entreprenører og private servicevirksomheder. Udlicitering begrundes af andre med at det giver øgede valgmuligheder idet beboere og brugere får mulighed for at vælge hvor opgaven løses bedst. Udlicitering forventes at fortsætte i fremtiden. Udliciteringen vil ikke i sig selv påvirke omfanget af ejendomsservice, men vil blot flytte opgaverne og skabe nye rammer for løsningen af dem. Hvordan disse rammer evt vil blive er ikke inddraget i denne undersøgelse. Større brugerinvolvering Politiske rammer En anden tendens der kan flytte opgaver væk fra ejendomsservice, er at ændringer i den offentlige sektors service kan bidrage til at opgaver forsvinder fra det professionelle område og i højere grad må løses i samarbejde med og af brugergrupper eller andre frivillige grupper eller organisationer. Idrætsforeninger må fx selv sætte stole op til arrangementer eller pårørende til beboere på plejehjem må selv sætte billeder op. Det andet udspil inden for boligområdet er 'Tryghed i boligområdet handlingsplan mod det delte Danmark' som Boligselskabernes Landsforening har udarbejdet i et forsøg på at bremse den fortsatte ghettoisering og skabe velfungerende boligområder også i de socialt belastede kvarterer. Udspillet peger på behovet for et øget samspil mellem boligafdelinger og kommuner og andre aktører i lokalområdet og på en række nye opgaver hvoraf nogle foreslås løst af eksisterende personale i boligselskaberne. Fx flerholdsskift i boligorganisationer i form af aftentjeneste for ejendomsservicemedar- 9

11 bejdere i belastede områder. En øget indsats med hensyn til overvågning, fokus på botræning og naboskab vil formentlig også inddrage ejendomsservicemedarbejderne. Sociale opgaver Udviklingen i de sociale opgaver kan derfor i sig selv føre til nye arbejdsopgaver og ændrede arbejdsvilkår fx igennem flerholdsskift. I boligforeninger får det sociale generelt større fokus i takt med at det offentlige reducerer i hjælpen til de ældre beboere, at flere forældre undlader at bruge de offentlige institutioner så flere børn, unge og voksne færdes i boligområderne i dagtimerne mv. Som en af deltagerne har formuleret det: Før var der tomt mellem 8 og 13. Nu er der liv i karreerne mange steder. Netværksopbygning Organisator I den forstand overtager ejendomsservice nogle af de sociale opgaver som kommunerne tidligere tog sig af. En af måderne at løfte disse opgaver på kan være at skabe et større samspil mellem boligselskaber, idrætsforeninger mv og offentlige myndigheder som har ansvaret for at løse de boligsociale opgaver. Netværksopbygning bliver derfor en væsentlig opgave for i fremtiden at kunne medvirke til at løse de sociale opgaver som i stigende grad lægges på ejendomsservicemedarbejderen i dennes daglige kontakt med beboere og brugere. På institutionsområdet er der også mange sociale opgaver, ofte mere uformelle. De formelle opgaver er bl.a. at deltage i samarbejdet med andre instanser fx i SSP samarbejdet. Desuden er der en række vejledende opgaver ift brugergrupper, der fungerer som trænere, ledere, udøvere mv på idrætsanlæggene. I takt med at brugerne gøres medansvarlige for løsningen af en række opgaver, får ejendomsservicemedarbejderen en rolle som organisator eller vejleder i forbindelse med at brugergrupper, fx forældre udfører vedligeholdelsesopgaver i institutioner, på skoler, idrætsanlæg mv. 10

12 Mellem håndværk og service Differentieret udvikling Jobområde - fremtidige arbejdsopgaver Ejendomsservicemedarbejderens arbejdsopgaver er i dag en blanding af håndværksmæssige, administrative og serviceprægede opgaver. Sådan vil det også være i fremtiden. Udviklingen vil ikke gå fra håndværk til service, men ejendomsservice vil i højere grad end i dag befinde sig mellem håndværk og service, sådan som notatets titel angiver. Denne titel antyder også at ejendomsservicemedarbejderens faglige identitet er under forandring. Udviklingen peger umiddelbart på at der bliver mere af det hele. Der vil blive flere håndværksmæssige arbejdsopgaver, flere administrative og især vil der blive flere serviceprægede og sociale opgaver. Det store åbne spørgsmål er hvordan dette kan lade sig gøre? Vil der blive ansat flere ejendomsservicemedarbejdere? Vil den enkelte ejendomsservicemedarbejder skulle kunne det hele og vil jobbene derfor blive bredere. Eller vil der ske en øget specialisering og omorganisering af ejendomsservice? Løsningen synes generelt at være at der sker en effektivisering og specialisering af de håndværksmæssige og administrative opgaver så der åbnes for plads til de sociale og serviceprægede arbejdsopgaver. Helhedspræget Ejendomsserviceområdet står over for en øget professionalisering og helhedsorientering i det daglige arbejde. Det er der ingen tvivl om blandt de boligselskaber og institutioner der har deltaget i undersøgelsen. Ejendomsservicemedarbejderen er ikke længere den traditionelle vicevært eller pedel som vi kender fra Huset på Christianshavn eller den sure pedel fra skolen. Meier er blevet erstattet af en moderne ejendomsservicemedarbejder der klarer både håndværksmæssige og serviceprægede opgaver. Det er en af notatets pointer at disse opgaver i høj grad hænger sammen, og at løsningen af håndværksmæssige opgaver fører servicebetonede opgaver med sig. Lad os illustrere det med tre små eksempler. De tre eksempler varmemester, ejendomsservicemedarbejder, teknisk servicemedarbejder - er konstruerede, men afspejler en række af de situationer som ejendomsservicemedarbejderne kan stå i til daglig. 11

13 Varmemester En varmemester i en mindre boligafdeling, Kaj, arbejder sammen med en medhjælper der afløser Kaj i alle typer af opgaver, herunder bl.a. boligsyn, tilsyn med varmecentral, tilsyn med håndværkere, kontrol af fakturaer mv. Afdelingen skal jo også fungere når Kaj er syg eller på ferie. En af dagens første opgaver er at tjekke en henvendelse fra en fru Petersen om at der ikke er varme i lejligheden. Det tjekkes om der er gang i cirkulationspumpen, om der er varme i rørene op til lejligheden og det er der. Fejlen må så være oppe i lejligheden. Kaj ringer på hos fru Petersen og siger at problemet må være inde i lejligheden. Måske er der luft på strengen eller i radiatorerne. Det virker nu som om at der er rigeligt varme på. Fru Petersen tager en konvolut fra skrivebordet: jeg har fået det her brev fra kommunen og jeg forstår ikke et pluk af det. Jeg har søgt om mere hjemmehjælp, men tror du jeg får det? Kaj er klar over at det med varmen kun var en anledning. Kaj læser brevet og er næsten lige så forvirret. Jeg tror det er et afslag på mere tid, men de vil besøge dig for at vurdere om du har behov for mere hjælp. Dagens næste opgave er at slå græs. Det er tørvejr og vejrudsigten er fin. Midt i arbejdet kommer enkemanden hr. Jensen gående. Han har været på sin vanlige morgentur for at få motion og for at hente formiddagsavisen. Han vil gerne snakke som sædvanlig. Det starter altid med en bemærkning om at roserne vist trænger til en beskæring eller at malingen skaller af på facaden. Viceværten stopper slåmaskinen for han kan se at der er mere på vej og at det er vigtigt. Hr. Jensen fortæller at sønnen endnu engang har brændt ham af med en undskyldning om at bilen var i stykker. Men næste søndag Hr. Jensen er ked af det og skal have læsset af. Mobiltelefonen ringer. Kaj undskylder over for hr. Jensen og får elektrikeren i røret. Han står som aftalt og venter nede i nr 7 og kan ikke komme ind. Kaj har ikke glemt det, men hr. Jensen tog jo lige lidt ekstra tid. Kaj siger farvel til hr. Jensen og siger at de må tales ved senere. Ungerne leger nede ved skraldespandene, og Kaj må lige holde øje med om de har gang i noget. Det er ikke et område hvor der skal leges med tændstikker! Kaj går ned i nr 7 og lukker elektrikeren ind hos familien Hansen på første sal. Der er problemer med en vaskemaskine, og det er nok noget med strømmen som Kaj ikke må pille ved. Kaj tænker ofte på hvor stor tillid beboerne har til ham og hans kollega. De overlader gerne nøglen til lejligheden og overlader dem ansvaret for at lukke en håndværker ind. Om aftenen er der møde i afdelingsbestyrelsen. Kvartalsregnskabet skal lægges frem og de skal diskutere et forslag til anlæg af en ny sti. Han ved at der skal argumenteres for at stien bliver så bred at de kan køre med deres koste og sneryddere. 12

14 Ejendomsservicemedarbejder Peter er servicemedarbejder og arbejder i en større bebyggelse med en meget blandet beboergruppe. Der er alkoholikere, narkomaner og psykisk syge. Og foruden en stor gruppe af etnisk danskere er der tyrkere, iranere, somaliere mv. Det er mandag morgen og der venter et større oprydningsarbejde efter weekenden. Storskraldet står ikke hvor det skal, der ligger cykler og flyder og nedfaldsskakterne skal tømmes for madrasser og andre større effekter der aldrig nåede bunden. Til disse opgaver arbejder de 4 ejendomsservicemedarbejdere sammen med varmemesteren. Her må de hjælpe hinanden. Efter oprydning og rengøring af kælderlokalerne har Peter en række mindre reparationsopgaver. En beboer skal have udskiftet en pakning. Peter tager sin værktøjskasse med og begiver sig op på femte sal. Her ser han at der står en barnevogn uden for lejligheden. Peter ringer på og tager sine sko af inden døren bliver åbnet. Døren åbnes af en somalisk kvinde. Peter fortæller at hun skal fjerne barnevognen for gangarealet skal være frit i tilfælde af ildebrand. Peter fejer gården og går i gang med at rive bedet. En af blokkens alkoholikere kommer let slingrende gående sammen med en kammerat. Han stopper og spørger til hvordan det er med mærkater til cykler. Hans kæreste har sin cykel stående uden mærke og han vil lige sikre sig at den ikke bliver fjernet. Formanden for bestyrelsen af blokrådet kommer også lige forbi for at sludre om at det vel nok var en god idé at de fik et bed med lave buske og et andet bunddække så de unge ikke kan skjule sig og ukrudtet til gengæld er godt skjult. Efter at have ordnet bedet går Peter ned på sit værksted for at reparere et dørgreb og se på et blandingsbatteri. På vejen møder han nærpolitibetjenten og de snakker om det seneste tyveri og indbrud i kælderen med hårde hvidevarer. Lokalbetjenten fortæller at det er et problem at flere unge er begyndt at gå med knive, og at Peter måske kan holde lidt øje med de unge og fortælle dem hvis knivene er ulovlige. 13

15 Teknisk servicemedarbejder Jens er teknisk servicemedarbejder/pedel, arbejder på en større skole og dækker tillige en børnehave i området. Jens åbner skolen om morgenen og går en rundtur for at se om alt er som det skal være. Han var også den sidste der forlod skolen i går og måtte da lukke et par vinduer og slukke for en kaffemaskine på lærerværelset. Dagens første opgaver er at ændre på en bordopstilling i et undervisningslokale. Jens har lige repareret et af bordene og henter det nede fra værkstedet. Han er stærk, men bordet kan heldigvis transporteres på en vogn. Jens har også lovet at hente nogle profiler til metalværkstedet, så han tager bilen og henter materialerne på den nærmeste trælast. Da Jens skal aflevere profilerne går han forbi en gruppe drenge der stiller sig lidt truende an. Jens har i går tiltalt en af de unge der var ved at smadre en stol. Jens ved at han ikke skal gå ind i konflikter med de unge, men at han skal overlade det til lærerne. Men det er jo ham der ofte oplever det så han er jo nødt til at reagere. Jens har også en tjans i børnehaven hvor han skal skifte pærer og sikringer. Idet Jens går over legepladsen, kommer han forbi gyngestativet, og lille Louise kigger smilende på ham og spørger om han ikke giver en svingtur. Der bliver hurtigt dannet en kø og et kvarter er hurtigt gået. Jens går ind i børnehaven og ordner de praktiske opgaver med pærer og sikringer og den opslagstavle der lige var faldet ned. Drengene flokkes om ham. De har forsøgt at lave en drage, men den virker ikke rigtig. Hvad mon der er galt, spørger de? Jens er tømrer og en god dragebygger og snart er dragen på vingerne. 14

16 Samtidighed Synlighed Eksemplerne viser at en række af de serviceorienterede arbejdsopgaver opstår og udvikles i forbindelse med eller samtidig med udførelsen af de håndværksmæssige arbejdsopgaver. Eksemplerne viser endvidere at udførelsen af praktiske, udendørs opgaver indebærer at ejendomsservicemedarbejderen er synlig i området og at denne synlighed skaber mulighed for at der opstår kontakt med beboere og brugere på andre tidspunkter end i kontortiden. Eksemplerne viser endelig at det i praksis kan være vanskeligt at adskille de forskellige typer af arbejdsopgaver fra hinanden. I den konkrete arbejdssituation smelter service og håndværksmæssige opgaver sammen. Det gælder fx når den tekniske servicemedarbejder går rundt på plejehjemmet for at stille ure og samtidig får en snak om beboernes problemer med plejepersonalet eller pårørende. Sammenhæng Når vi derfor i det følgende skelner mellem tre forskellige typer af arbejdsopgaver håndværksmæssige, administrative og serviceprægede - er der tale om en analytisk skelnen. Håndværksmæssige arbejdsopgaver Som det fremgår af flere stillingsopslag, af bekendtgørelsen til erhvervsuddannelsen og af den fælles kompetencebeskrivelse er den faglige kerne i ejendomsservice knyttet til løsningen af en række håndværksmæssige arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. Pleje og vedligeholdelse af inde- og udearealer, herunder legepladser Bygningsvedligeholdelse Affaldshåndtering Ventilationsteknik El- og vandinstallationer Varmecentral Skakttømning Mindre håndværksmæssige reparations- og forbedringsopgaver Rengøringsopgaver Tilkald af og tilsyn med eksterne håndværkere Boligsyn Listen af opgaver er lang og er forskellig alt efter om arbejdet udføres i en boligforening, en skole, en institution eller i en privat servicevirksomhed. Forskellen i arbejdsopgaver er især knyttet til at der er tale om forskellige målgrupper: beboere, elever og lærere, børn, syge, sportsfolk, pensionister mv. og forskellige arbejdstider. 15

17 Ad hoc opgaver Flere håndværksmæssige arbejdsopgaver Udover disse 'kerneopgaver' suppleres med en række mindre praktiske arbejdsopgaver som er ad hoc prægede og som efterhånden er blevet en del af den enkelte ejendomsservicemedarbejders arbejdsopgaver. Fx når en teknisk serviceleder ud over de formelle opgaver der står i funktionsbeskrivelsen lige skal hente og uddele mælk, hente smørrebrød og dække op til overlærerens fødselsdag eller hjælpe hjemmehjælperen med cyklen. Der bliver ifølge vores interviewpersoner og workshopdeltagere flere håndværksmæssige arbejdsopgaver. Et af argumenterne for at der bliver flere håndværksmæssige opgaver, er at lovgivningen liberaliseres og der åbnes for at flere håndværksmæssige opgaver må varetages af en ejendomsservicemedarbejder. Denne udvikling understøttes af at den nye erhvervsuddannelse som ejendomsservicetekniker vil slå igennem og brede sig - ejendomsservicemedarbejderen vil blive en 'multihåndværker'. Denne betegnelse anvendes i markedsføringen af ejendomsserviceteknikeren der kan udføre mere end 'mindre vedligeholdelse'. Den nye erhvervsuddannelse er for nogle et argument for at man kan gå langt i bredden af opgaveløsningen. Foretage flere vvs-opgaver, fx at udskifte wc-kummer, udskifte blandingsbatterier, vandhaner mv. Foretage visse el-opgaver, tømreropgaver mv. Håndværkere får lov til mere Denne udviklingstendens kan ses af at nogle af de håndværksmæssigt uddannede allerede i dag udfører disse opgaver. Hvor der er faglærte tømrere, snedkere, murere mv ansat, er der en tendens til at denne kompetence udnyttes til at udføre kvalificerede opgaver, fx udskifte gulve, vinduer mv. Generelt kan det siges at ejendomsservicemedarbejdere med faglærte kompetencer kan bruges til at løse flere af de opgaver der i dag udføres af eksterne håndværkere. Nogle steder samarbejdes uformelt så kompetencer udnyttes på tværs af institutioner. eller uændret Multihåndværker? Specialisering I modsat retning trækker at der i dag nogle steder eksisterer lokale faggrænseaftaler, at der er krav om autorisation til en række håndværksmæssige opgaver og et politisk ønske fra regering og beboere om udlicitering. At der samlet set bliver flere håndværksmæssige opgaver, indebærer ikke umiddelbart at alle ejendomsservicemedarbejdere skal løse alle opgaver, eller at alle ejendomsservicemedarbejdere bliver multihåndværkere. 16

18 Som allerede antydet sker der en specialisering hvor nogle opgaver udliciteres, andre opgaver der kræver særlig faglig ekspertise, fx udskiftning af vinduer, løses af en tømrer blandt medarbejderne og endelig udvikles nye typer af ejendomsservicemedarbejdere der løser særlige opgaver. Et eksempel er 'den grønne gårdmand'. Den grønne gårdmand 'Den grønne gårdmand' var et forsøg og et resultat af et miljøhensyn og en bevidst miljøpolitik. Det satses der ikke på i samme omfang i dag og det er der umiddelbart heller ikke planer om at satse på i fremtiden. Graden af specialisering vil afhænge af arbejdspladsens størrelse og arbejdets organisering. På de små arbejdspladser hvor en ejendomsservicemedarbejder arbejder alene eller i et par, er der kun begrænsede muligheder for specialisering. Specialisering vil primært ske på større arbejdspladser, fx med flere forskellige fag eller uddannelser repræsenteret blandt ejendomsservicemedarbejderne, eller hvor der organisatorisk sker en samling af specialiserede funktioner, fx af varmemestre i et geografisk område dækkende flere institutioner eller afdelinger. Udlicitering En anden form for specialisering af ejendomsservice er at udlicitere den til private servicevirksomheder. Ved siden af rengøringsområdet synes opgaver inden for ejendomsservice at være nye forretningsområder for private servicevirksomheder. Her tilbydes løsning af opgaver af specialuddannede medarbejdere der har gennemført en intern uddannelse, gennemført AMUkurser eller har gennemført uddannelsen som ejendomsservicetekniker. De private servicevirksomheder benytter altså samme typer uddannelser som boligselskaber og institutioner. Hvilke opgaver er det så som udliciteres? De opgaver som især nævnes, er fysisk belastende opgaver som snerydning, græsslåning og andre udendørsopgaver som ukrudtsbekæmpelse, storskraldshåndtering mv. Inden for institutionsområdet ser vi eksempler på at interne og eksterne post-opgaver overtages af Post Danmark og vagt og overvågningsopgaver der tidligere blev varetaget af tekniske serviceledere, fx ved halballer mv overtages af private vagtselskaber. Det er karakteristisk for de arbejdsopgaver der udliciteres i dag at man rimelig præcist kan afgrænse, beskrive og fastlægge omfanget af dem og dermed prissætte dem. Grænser for udlicitering? Som vi tidligere har beskrevet, er løsningen af de praktisk-tekniske arbejdsopgaver samtidig en synliggørelse af ejendomsservicemedarbejderen og dermed ud- 17

19 gangspunkt for et møde mellem medarbejder og beboer, bruger, elev m.fl. og i virkeligheden afsæt for en væsentlig del af den sociale funktion som ejendomsservicemedarbejderen også har. Spørgsmålet er om udlicitering af græsslåning, snerydning, post og eventuelt andre opgaver vil vanskeliggøre dette møde. Samspil med håndværkere Ud over de nævnte praktiske opgaver kommer opgaver som er knyttet til at modtage og hjælpe eksterne håndværkere som for eksempel skal lukkes ind i lokaler eller have en hånd med, fx til at installere en ny vaskemaskine, holde en stige mv. Der er som allerede nævnt et betydeligt samspil med brugergrupper som skal udføre opgaver, fx i institutioner hvor lærere, elever og forældre deltager aktivt i at vedligeholde lokaler og bygninger. Samspillet med både håndværkere og brugergrupper forudsætter gode evner til at samarbejde og sætte sig ind i brugergruppernes ønsker og behov. Arbejdsmiljø Der kræves ofte en god fysik til jobbet som ejendomsservicemedarbejder, og disse opgaver er især knyttet til løsningen af de håndværksmæssige arbejdsopgaver. Arbejdstilsynet har peget på betydningen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hvor ejendomsserviceområdet ifølge Arbejdstilsynet 1 er en af 10 nye særlig farlige jobgrupper som arbejdstilsynet sætter fokus på. Området er ifølge arbejdstilsynet karakteriseret ved høj dødelighed, selvvurderet højt sygefravær, stor udstødning og arbejdsmiljøproblemer i form af psykisk belastning (manglende indflydelse, voldsrisiko, alenearbejde, ubekvemme arbejdstider, ensformighed), ergonomi (tunge løft, akut overbelastning), ulykker (fald, arbejde med kemiske stoffer) og høreskader. Disse arbejdsmiljømæssige forhold inden for ejendomsserviceområdet indebærer at arbejdsmiljø og sikkerhed er centrale fokuspunkter i det daglige arbejde. Ejendomsservicemedarbejderne har også et ansvar for andres arbejdsmiljø der må overvejes i forbindelse med fx indkøb af maskiner, materialer, værktøj mv. Flere får generelt ansvar for organiseringen af arbejdet og arbejdsmiljøet i den enkelte institution eller boligforening. Administrative opgaver De fleste administrative opgaver løses i boligadministrationen af forretningsførere, inspektører og administrative medarbejdere. I kommuner eller kommunale institutioner af administrative medarbejdere og ledere. 1 Ekstern afrapportering af indsatsen: Tilsyn med ejendomsfunktionærer og pedeller

20 Imidlertid er der en række administrative arbejdsopgaver som enten allerede varetages af ejendomsservicemedarbejdere, eller må forventes at blive lagt ud til ejendomsservicemedarbejdere. De administrative arbejdsopgaver som bl.a. er pålagt varmemestre og serviceledere, omfatter fx Budgetgennemgang Kontrol af regninger, og fremlægge rekvisitioner og regninger for bestyrelsen Bogføring Varmeaflæsning Udarbejdelse af administrative forretningsgange Vedligeholdelseslister Registrering af køleskabe, komfurer og andre materialer mv Syn af boliger udarbejde tilstandsrapporter Flytterapporter Indberetninger af fejl og mangler Projektstyring af mindre renoveringsopgaver Udarbejde tilbud på mindre opgaver Skadesanmeldelser Tyverianmeldelser I fremtiden vil de administrative opgaver sandsynligvis også vokse. Især for gruppen af varmemestre/serviceledere, og på arbejdspladser hvor ejendomsservicemedarbejdere arbejder enten alene eller parvist, vil alle få flere administrative opgaver. På de mindre arbejdspladser er der brug for at ejendomsservicemedarbejdere kan løse alle arbejdsopgaver, også selv om der eksisterer en arbejdsdeling mellem en varmemester/serviceleder og en medhjælper. Medhjælperne må kunne klare det hele for at kunne overtage ifm sygdom, ferie mv. I de større enheder er der en skarpere og mere formel arbejdsdeling. Opgaver 'drypper' ned IT decentraliserer I takt med at inspektører/ledere får ansvar for flere større vedligeholdelsesopgaver, forventes det at varmemestrene/servicelederne overtager ansvaret for styring af mindre projekter, fx op til kr. Det kan være opgaver omkring facaderenovering, vinduesudskiftning mv. Opgaverne består i at udbyde opgaver, føre tilsyn med opgavernes under udførelsen og udarbejde et regnskab der forelægges boligforeningen/bestyrelsen/ledelsen. Mængden af administrative arbejdsopgaver og udbredelsen af disse vil afhænge af om boligselskaber og institutioner vælger en centralisering eller en decentralisering af opgaverne. En sandsynlig løsning er at intraog internetbaserede løsninger bliver mere udbredte i fremtiden hvor en central administrativ enhed kan trække på decentralt indtastede oplysninger. Rapportudtræk vil blive en decentral mulighed, men en central 19

Mellem håndværk og service

Mellem håndværk og service Mellem håndværk og service Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelses- Sekretariat Per Bruhn Kubix Ida Bering November 2005 Kubix ApS Nørre Voldgade

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Rabat på tryghed? 1. 2. 3. 4. Husk de fem trin til en tryg bolig: Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand.

Rabat på tryghed? 1. 2. 3. 4. Husk de fem trin til en tryg bolig: Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand. Rabat på tryghed? Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand. Bær dine reklamer i containeren så er du med til at sikre trygheden. Barnevognen står i vejen for trygheden En barnevogn

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Vi ved, hvad Vi vil Teknik- og servicesektoren

Vi ved, hvad Vi vil Teknik- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Plejehjemspedeller Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. V VI VED HVAD I L I V kulturbærer vicevært chauffør flyttemand hjælpemiddelansvarlig

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Rabat på tryghed? Husk de fem trin til en tryg bolig: Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand.

Rabat på tryghed? Husk de fem trin til en tryg bolig: Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand. Rabat på? Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand. Bær dine reklamer i containeren så er du med til at sikre en. Barnevognen står i vejen for en En barnevogn i opgangen står

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar? I en kort artikel på næste side beretter vi om Henriette, der er bibliotekar i biblioteket og medborgercenteret Hedemarken i Albertslund Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog? I en kort artikel på næste side beretter vi om Iben, der er pædagog i børnehaven Den blå planet i Odense Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen som børnehavepædagog

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014 Præstemarkshusene Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde Driftsaftale 2014 27. august 2013 Om driftsaftalen Indledning Driftsaftalen er en aftale mellem Boligselskabet Sjælland

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune

Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune Jobprofil Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekruttering af en ny afdelingssygeplejerske

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

EFFEKTIVISERING ALMENNET Op i ydelse ned i pris. Ulrich Thagaard, Direktør Jesper Futtrup, Udviklingsleder. Vi administrerer også :

EFFEKTIVISERING ALMENNET Op i ydelse ned i pris. Ulrich Thagaard, Direktør Jesper Futtrup, Udviklingsleder. Vi administrerer også : ALMENNET 28.9.2016 EFFEKTIVISERING Op i ydelse ned i pris Ulrich Thagaard, Direktør Jesper Futtrup, Udviklingsleder Vi administrerer også : Aalborg Boligforening af 1941 - Boulevard Kollegiet Arbejderbevægelsens

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 Effektiv drift betaler sig PROGRAM Hvad er vores udgangspunkt? Hvordan kan man effektivisere? Hvad med nærværet? Case gruppearbejde og

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Er der et marked i de store almene boligselskaber

Er der et marked i de store almene boligselskaber Er der et marked i de store almene boligselskaber? 1 Indledning SBA målretter indsatsen for medlemsvirksomhederne via flere segmenter. er et af disse segmenter. Medlemsvirksomheder med fokus på ejendomsservice

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Metro MARKEDSUNDERSØGELSE PROJEKT METRO 2 FORUNDERSØGELSEN 4

Metro MARKEDSUNDERSØGELSE PROJEKT METRO 2 FORUNDERSØGELSEN 4 MARKEDSUNDERSØGELSE PROJEKT METRO 2 FORUNDERSØGELSEN 4 DEN TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDER 4 ARBEJDETS ORGANISERING INDEN FOR RELEVANTE JOBOMRÅDER 4 IDENTIFIKATION AF OPGAVER 5 OVERORDNET UDVIKLINGSTENDENS

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Plejehjemspedeller. Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv.

Plejehjemspedeller. Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. F O A F A G O G A R B E J D E Plejehjemspedeller Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. kulturbærer vicevært chauffør flyttemand hjælpemiddelansvarlig tur-arrangør it-specialist

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 21. december 2006 Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2007 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse Efteruddannelsesudvalgets målgrupper

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO

Boligforeningen ØsterBO Boligforeningen ØsterBO Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift V/ Helle Friis Jensen, Driftschef, Boligforeningen ØsterBO D. 28.09.15 Boligforeningen ØsterBO Hvem er vi? 3200 Lejemål Heraf

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere