Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011"

Transkript

1 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Jacob Kornerup, VL 153 blev valgt som referenter. 3. Formandens beretning a. Beretning: (1) Bestyrelsen blev præsenteret: Formand: Camilla Neuenschwander, SA 3 Kasserer: Jan Spohr, NA 13 Medlem: Per Nørgaard, NA 3 Medlem: John Christiansen, SA 29 Medlem: Jette Gade, NA 20 Suppleant: Jacob Kornerup, VL 153 Suppleant: Håkon Langen, NA 6 (2) Hvidteordning. Jacob Kornerup startede med at gennemgå hvorledes bestyrelsen havde valgt de huse, der er blevet hvidtet i Procedurer: Bestyrelsen har været en runde sammen med konsulenten primo 2010, m.h.p. en faglig vurdering. Konsulentens kriterier er rent faglige: - Hvilken tilstand er huset i? - Hvad koster den optimale behandling? - Hvor længe holder en genmaling/genkalkning, hvis huset ikke bliver nedrenset? - Sparer vi penge ved at rykke huset frem, fordi det er i rigtig dårlig stand og det vil være uforholdsmæssigt dyrere senere? - Hvor længe kan huset vente? Bestyrelsens kriterier er desuden ligebehandling, fællesskabet og økonomien: - Hvornår er huset sidst blevet ordnet? - Hvor stort er årets samlede hvidtebudget? - Vil grundejeren gøre det selv mod refusion fra foreningen? - Jo billigere de valgte huse er, desto flere kan blive ordnet på et år - Er der kontingentrestancer (i så fald bliver huset ikke ordnet) - Dobbelthuse ordnes om muligt samtidig for at få prisen lidt ned og for at få et ensartet udtryk (generalforsamlingens beslutning). Den Hvide By blev grundlagt den 26. april 1899, hvor Valby Arbejderes Byggeforening blev stiftet under mottoet "Til Lykke, Held og Velsignelse. I løbet af 1899 fremstod en bebyggelsesplan med 81 huse, fordelt på syv forskellige hustyper, men alle med et grundareal på 75 kvadratmeter. I dag består foreningen af 80 huse på Søndre Allé, Vestre Allé, Nordre Allé og Valby Langgade. Læs mere på

2 I 2010 har foreningen fået hvidtet 4 huse. Vi manglede 34 huse for at være hele runden igennem. Vi havde budgetteret Vi planlagde fire huse = to dobbelthuse (3x sandblæsninger og 1x hedvand) (3x x = ) Vi tog fire huse = to dobbelthuse (4x sandblæsninger) (4x = ) Vi har reelt brugt , ,00 (til konsulenten). Alle 34 huse der mangler: Grå = dem der ikke blev gennemgået, Gul = dem der blev hvidtet. Der har været en klage fra en af de grundejere, som har fået hvidtet i Denne spurgte til: Kan det være rigtigt, at der er ting, ejerne selv skal betale (her garage/tilbygning)? Bestyrelsen svarede grundejeren at det var korrekt, at der var dele af huset, som den enkelte grundejer selv skulle betale. Som formanden nævnte på generalforsamlingen i 2009, har bestyrelsen besluttet at bl.a. tilbygninger fremover ikke vil være omfattet af hvidteordningen. Dette sker for at ensrette priserne. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger mod dette i Bestyrelsen har udarbejdet et hvidtebrev som fra 2010 udeles til ejere, hvis hus skal hvidtes. Dette beskriver bl.a. hvorledes hvidtningen foregår samt ansvarsfordeling. Brevet lægges på foreningens hjemmeside. (3) Lokalplanen John Christiansen gennemgik opgaver i tilknytning til lokalplanen i har været et godt år, hvor bestyrelsen har haft få sager. Der har ikke været behov for at tage henvendelse til kommunen vedr. nye sager. Det er positivt. Stor ros til grundejerne. Der har i årets løb været henvendelser fra grundejere, som har fået vejledning om den bevarende lokalplan. Bestyrelsen har haft møde med kommunen m.h.p. at forbedre samarbejdet. Det har konkret betydet, at foreningen (bestyrelsen) har fået en kontaktperson. Foreningen har stadig en sag på Valby Langgade. Den har kørt i flere år og udvikler sig hele tiden. Per Nørgaard henviste til Den bevarende lokalplan, som kan ses på hjem- Side 2 af 8

3 mesiden. Det er altid nemmere at spørge først end at skulle lave om bagefter, henvend jer til John eller Per, hvis der er spørgsmål til den bevarende lokalplan. (4) Veje, fortove og træer Håkon Langen beskrev status på veje og træer. 10 grundejere fik påbud om reparation af vejene efter den hårde vinter. Foreningen fik hullerne lappet. 12 fortovsfliser er skiftet. 2 træer er udskiftet samt et antal pinde. Det store rønnebærtræ ved SA 23 er blevet påkørt og skadet, bliver erstattet af nyt træ i marts måned. Vi skal skifte et træ på Vestre Alle 27. Vi styner træer på Nordre Alle i 2011, udføres i marts måned (det er normalt i lige år). Der har været en forsøgsordning med græs på fortovet, der er 7 tilmeldte. Vi har fået etableret en parkeringsforbudszone på SA mellem VL og NA. Jette Gade beskrev status på vejbrønde/kloakrensning. Bestyrelsen har undersøgt reglerne og ansvarsfordelingen for rensning og vedligeholdelse af kloakker beliggende mellem skel og hovedkloak. Bestyrelsen vil rundsende reglerne, så alle er bekendt hermed. (5) Sociale arrangementer Foreningen har haft de sædvanlige arrangementer i 2010, der alle var vellykkede: Fastelavn: 22. februar 2010 Sankt Hans- /sommerfesten: 19. juni Her blev forskønnelsesprisen uddelt til Ivar C. Petersen, Søndre Alle 12 for det nye stakit. Store Fejedag blev ikke afholdt. I 2011 afholdes arrangementerne således: Store Fejedag: 10. april kl Fastelavn: 6. marts Sankt Hans- /sommerfesten:.lørdag den 18. juni 2011 Formanden opfordrede til at foreningens medlemmer melder sig som arrangør / medarrangør af arrangementerne, specielt fastelavn og børnearrangementet til Sankt Hans festen. Formanden ønskede tilkendegivelse af, om man fortsat ønskede børnearrangementer til fastelavn og Sankt Hans. (6) Øvrigt John Christiansen gav en orientering om Valby Grundejerforening. Forventer at Valby Grundejerforening bliver en del af Formanden nævnte endvidere: Foreningen har en del redskaber m.v. til fælles afbenyttelse som man kan låne. Side 3 af 8

4 Formanden henstillede til at foreningens medlemmer selv nippede vildskud af træerne, for at minimere behovet for styning. At den enkelte grundejer skulle huske at rydde sne. At foreningen har bogen 100 år og et kvarter, som grundejerne kan få gratis. Per Nørgaard orienterede om hjemmesiden: Hjemmesiden giver generel information om alt i hele foreningen. Man kan abonnere på nyheder fra hjemmesiden. Der er i gennemsnit ca. 6-8 besøgende på siden hver dag. b. Kommentarer til formandens beretning: (1) En grundejer spurgte til hullerne i vejen. Der har været en sag, hvor en person har sagsøgt Københavns kommune, fordi han/hun var faldet grundet et hul i vejen. Har bestyrelsen drøftet konsekvensen heraf? Er vi som forening forsikret? Formanden sagde, at det var foreningen ikke, men at der er bestilt reparation af hullerne, som sker lige så snart vejret tillader det. (2) En grundejer spurgte om der var taget stilling til om græsordningen skulle fortsætte eller nedlægges. Haakon Langen oplyste, at der ikke på nuværende tidspunkt var taget stilling til det. Ordningen har en to års forsøgsperiode (har løbet et år) og herefter vil der blive taget stilling på næste års generalforsamling. (3) En grundejer opfordrede til at bestyrelsen løbende spurgte til hjælpere til arrangementerne der skulle spørges op til arrangementet. (4) En grundejer havde et forslag til hjemmesiden i relation til at gøre foreningen grønnere. Kan man udveksle oplysninger om gode ideer, indkøb m.v.? Samme grundejer havde forslag til oprettelse af en grøn pris til en grundejer, som havde gennemført et grønt initiativ i foreningen. Jette Gade opfordrede til oprettelse af en gruppe. Per Nørgaard tilbød at være tovholder og yderligere fire meldte sig. Disse var: Camilla Jørgensen, adresse, SA 8 Charlotte Henriksen, NA 7 Ivar Cornelius Petersen, SA 12 Bo Dinesen, SA 12 (5) En grundejer ønskede, at det stod mere klart på hjemmesiden, hvilke ting man kan låne af foreningen og hvor de befinder sig. Webredaktøren lovede at samle alle informationer om udlån på hjemmesiden. c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af budgettet a. Regnskabet: (1) Jan Spohr gennemgik og kommenterede det udsendte regnskab. Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside. Vi har brugt mange penge. Ca kr. mere end hvad vi har fået ind, men det var der budgetteret med. Side 4 af 8

5 Vores egenkapital en nu meget lav, ca kr., hvilket også har gjort, at vi enkelte gange har måttet trække på kassekreditten. Foreningen har én større restance. Det er desværre en ejer, der ikke bor i foreningen. Bestyrelsen vil nu sætte en advokat på det. Kassereren opfordrede til, at alle bruger betalingsservice. (2) Kommentarer til kassererens beretning: En grundejer spurgte til om den negative renteindtægt skyldtes træk (lån) på kassekreditten. Kasserere meddelte at det var korrekt. (3) Regnskabet blev herefter godkendt. b. Budgettet: (1) Jan Spohr gennemgik og kommenterede det udsendte budget. Budgettet kan ses på foreningens hjemmeside. Vi får ca kr. ind i kontingent. Den største del er afsat til hvidtning. Det budgetterede beløb er opdelt i to. En del, som vi kan benytte i 2011 og en del som først kan anvendes i Årsagen er, at sidste del af kontingentet forfalder så sent, at vi ikke kan disponere over det til sommerens hvidtning. Bestyrelsen forslår at fremrykke kontingentbetalingen med 1 måned til den 15. i kvartalets første måned. (2) Kommentarer til kassererens beretning: En grundejer spurte til: Hvorfor skal vi vente til den 15. i måneden? Kunne vi ikke lægge betalingen den første i måneden Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. En grundejer spurgte til: Hvorfor er der afsat til konsulent, når vi kun har brugt ca ? Kassereren oplyste, at konsulentens regning for 2010 var kommet efter årsskiftet. (3) Budgettet blev herefter godkendt. c. Kassererens beretning blev herefter godkendt. 5. Hvidtning 2010 a. Jacob Kornerup gennemgik proceduren for udvælgelsen af husene. Denne var den sammen som det forgangne år, og bestyrelsen har været rundt med konsulenten primo b. Jacob Kornerup fremlagde en oversigt over, hvilke huse bestyrelsen har gennemgået primo 2011: Vi mangler 30 huse for at være hele runden igennem. Vi har budgetteret ( ) Tre huse = to dobbelthuse + et enkelt/halvt hus (3x hedvand) (3x = ) To huse = et dobbelthus /et enkelt hus (2x hedvand) (2x = ) Side 5 af 8

6 Alle 30 huse der mangler: Grå = dem der ikke blev gennemgået. c. Bestyrelsen vil i løbet af marts måned endeligt udvælge huse til hvidtning i 2011, og orientering vil blive lagt på hjemmesiden. De berørte vil få besked. d. Kommentarer til indlægget: (1) Det blev drøftet, om man ikke kunne komme hurtigere igennem runden. Bestyrelsen svarede, at det var vanskeligt med det nuværende budget. (2) Generalforsamlingen bad bestyrelsen undersøge, hvad konsekvensen var, såfremt man ønskede at hvidte flere huse højere kontingent, låne penge og hvor hurtigt kan det gøres? Bestyrelsen undersøger og fremlægger forslag på næste generalforsamling. 6. Reparation af veje Haakon Langen fremlagde bestyrelsens tanker om reparation og renovering af foreningens veje. Fremlæggelsen er en orientering, idet vi uanset hvad, skal forholde os til emnet på længere sigt. Der lægges ikke umiddelbart op til beslutning men til en drøftelse. a. De sidste par år har foreningen måttet reparere flere og flere huller i vejene (specielt efter de hårde vintre). b. Vejene er blevet gennemgået sammen med NCC og de er generelt ok, og kan holde 5-10 år endnu. c. Der blev fremlagt fire løsningsmodeller d. Kommentarer til indlægget: (1) En grundejer nævnte at man med fordel kunne kigge på parkering samtidig. Bestyrelsen meddelte, at det også var enig. (2) En grundejer nævnte, at vejene ikke er lige slidte over alt. Specielt der, hvor der er lagt fjernvarme, er belægningen ok. (3) En grundejer oplyste, at det ikke kun er vejbanen, som skal repareres. (4) En grundejer mente, at det generelt ikke kunne betale sig at kaste sig ud i et større (dyrere) projekt, hvis vi kan nøjes med at reparere. Bestyrelsen svarede, at uanset hvad, så var meldingen fra NCC, at en større renovation var nødvendig i løbet af 5-10 år. (5) Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at indgå i en arbejdsgruppe. Flg. meldte sig: Haakon Langen, NA 6 Dan Christiansen, NA 4 Gert Birnbacher, NA 7 Side 6 af 8

7 Ivar Cornelius Petersen, SA 12 Knud Erik Hansen, VA 21 Jakob Sulsbröck Møller, SA 2 7. Parkering Haakon Langen beskrev at parkering vil blive drøftet under pkt Indkommende forslag a. Vedtægtsændringer (bestyrelsen). (1) John Christiansen oplyste at årsagen er at få revideret og opdateret vedtægterne, så de er tidssvarende og bevarer den historiske tone. (2) John Christiansen gennemgik forslag til rettelserne for. Af tekniske årsager trak bestyrelsen forslaget om at ændre 2, nr. 3 (fremover nr. 2), om kloakker. (3) Bemærkninger til forslaget: I 2, nr. 3, ønskede en grundejer en justering, så bestyrelsen skal have kontakten til kommunen. Bestyrelsen mente, at det enten var kommunen eller grundejeren, som opdagede problemet. Bestyrelsen skulle inddrages af den enkelte grundejer. I 7 og 9 kommenterede en grundejer, at datoerne f.s.v.a. afholdelse af generalforsamling og fremsendelse af forslag ikke hang helt sammen. Teksten blev derfor ændret til Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden den 15. februar. Til 2, nr. 7 og 8 (fremover nr. 5 og 6) spurgte en grundejer, om foreningen kan holde en grundejer ansvarlig? Bestyrelsen svarede, at det mente man. (4) Der var ingen på generalforsamlingen, der var imod vedtægtsændringerne, men der var ikke nok medlemmer tilstede til at være beslutningsdygtige. Der blev herefter stemt om det udsendte forslag til vedtægtsændringer med de 3 foretagne justeringer: 1) Forslaget om at ændre ordlyden i 2, nr. 2, om kloakker var trukket, 2) kontingentet forfalder den 1. i den første måned i hvert kvartal og 3) forslag skal være formanden i hænde inden den 15. februar. (5) Ud af tilstedeværende stemte 32 for og 0 imod og 0 undlod at stemme. (6) Da der ikke var mødt 40 medlemmer, kræver 12, at vi afholder en ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter. Her kan ændringerne vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. (7) Den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt lørdag den 12. marts, kl b. Parkering kun i én side udvides til hele foreningen (Nordre Alle 4). (1) Dan Christiansen (forslagsstilleren) gennemgik forslaget og årsagen skraldebiler og brandbiler kan ikke komme igennem på Nordre Alle. Ved at lave parkeringsforbud på Søndre Alle (i starten) har man nu flyttet problemet til Nordre Alle. (2) Bemærkninger til forslaget: Camilla Neuenschwander oplyste, at bestyrelsen var opmærksom på problemet, men at bestyrelsen ikke mente, at der var de nødvendige grundlag til at tage beslutning hvad er konsekvensen? Bestyrelsen mener derfor at man bør stemme nej til forslaget, men at der skal laves en større analyse. Side 7 af 8

8 Jette Gade foreslog at den etablerede gruppe (renovering af vejene) kiggede på problemet. En grundejer mente, at vejene reelt var brede nok, men det var fordi at bilejerne ikke parkerede korrekt. En grundejer spurgte til årsagen til at man havde lavet restriktionerne i starten af Søndre Alle. Camilla Neuenschwander svarede, at det på det tidspunkt var der, hvor problemet var størst. (3) Dan Christiansen indvilligede i at lade forslaget udgå fra afstemning, men lade arbejdsgruppen med renovering af veje og træer kigge nærmere på det. Der blev således ikke stemt om forslaget. (4) Samme arbejdsgruppe som skal kigge på renoveringen af vejene vil medtage parkering i analysen. 9. Valg af formand a. Camilla Neuenschwander (SA 3), genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer a. Per Nørgaard (NA 3) og Jette Gade (NA 20) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter a. Jacob Kornerup (VL 153) og Håkon Langen (NA 6) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant a. Niels Hyllested, SA 5, genopstillede som revisor og Minna S. Jensen, SA 19, som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt uden modkandidater. 13. Eventuelt a. En grundejer spurgte til, hvor langt en faskine egentlig bliver gravet ned? Miljøgruppen vil tage dette med i arbejdet. Den 27. februar 2011 Jacob Kornerup Referent Den 27. april 2011 Godkendt af bestyrelsen Side 8 af 8

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere