Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på www.denhvideby.dk"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 17. MARTS 2013 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallen, Valby Langgade huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 5 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen. Gert Birnbacher, NA 7 blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Jacob Kornerup VA 27 blev valgt som referent. 3. Formandens beretning a. Beretning: (1) Bestyrelsen blev præsenteret (ansvarsområde). Formand: Camilla Neuenschwander (formmand) Kasserer: Jan Spohr (kasserer) Medlem: Per Nørgaard (lokalplan, hvidteordning, webredaktør Medlem: John Christiansen (lokalplan, VGF) Medlem: Jette Gade (lidt af alt) Suppleant: Jacob Kornerup (hvidteordning) Suppleant: Håkon Langen (veje og træer) Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på (2) Bestyrelsen har afholdt 10 møder i bestyrelsens væsentligste opgaver er: 1. Hvidteordningen 2. Lokalplanen 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer 4. Sociale arrangementer (3) I 2010 meldte 178 og 180 sig ud. pr. 1. april 2012 er vi 77 huse i foreningen. Vi er færre til at betale kontingent, men til gengæld sparer vi penge på hvidtning. Ad. 1. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer Håkon Langen orienterede om, at foreningen har fået repareret/lappet hullerne i vejen ved NCC. De havde lovet at komme i foråret, men endte med først at ordne vejene i oktober. Vejene blev repareret for kun kr. sidste år. Vi har også skiftet nogle fliser på vores fortove (blandt andet ved SA 5 og 19). NCC kommer igen i foråret 2013 og ordner hullerne efter vinteren. Træer: Det Grønne Kompagni har skiftet flere træer for os, nogle som var fejl leveret og nogle som var skadede/gået ud. Rønnetræ udskiftet ved SA 6, 8, 27 og VA 19. Træet på SA 2 var udsat for hærværk og nyt plantet. Lindetræ ved NA 7 Den Hvide By blev grundlagt den 26. april 1899, hvor Valby Arbejderes Byggeforening blev sti f- tet under mottoet "Til Lykke, Held og Velsignelse. I løbet af 1899 fremstod en bebyggelse splan med 81 huse, fordelt på syv fo rskellige hustyper, men alle med et grundareal på 75 kvadratm e- ter. I dag består foreningen af 77 huse. Læs mere på

2 gik ud og blev udskiftet. Træerne stynes i de ulige år, det skete i marts Vi har vandingsposer til træerne, som bliver sat ud på nye træer til foråret. Vi opfordrer alle til at tage godt vare på vores træer. Bestyrelsen har drøftet parkeringsproblematikken, og der henvises til særskilt punkt herom. Ad 2. Hvidteordningen Jacob Kornerup, VA 27 orienterede om hvidteordningen. Indledningsvist beskrev han priserne, der i 2012 var de samme som Disse fastholdes i Herefter blev kriterierne og proceduren for udvælgelse af huse og de øvrige principper for foreningens hvidteordning gennemgået. Information om foreningens hvidteordning bliver lagt ud på hjemmesiden. I 2012 blev to huse hvidtet Vestre Alle 2 /Søndre Alle 16 samt Valby Langgade 171 og 173. Afslutningsvist blev der orienteret om, at bestyrelsen har valgt at stoppet samarbejdet med vores gamle konsulent John Petersen, som vi i flere år har haft et fint samarbejde med. Årsagen til at vi stoppede samarbejdet var, at bestyrelsen mener, at have fundet en løsning, der er bedre for foreningen. Bestyrelsen har valgt at anvende Per G. Nørgaard som ny konsulent. Konsulenten skal sikre fagligheden er i orden. Per G. Nørgaard har ikke tidligere haft tid til at virke som konsulent, men har det nu. Per er arkitekt og har således den fornødne faglighed. Herudover har Per stort kendskab til lokalplanen, som vi er underlagt. Herudover bor Per i foreningen. Bestyrelsen har drøftet habilitet. Eneste tispunkt Per vil kunne være inhabil, er efter bestyrelsens vurdering i forbindelse med vurderingen af hans eget hus (hvilket ikke vil ske inden for den nærmeste fremtid). Konsulentens virke vil blive evalueret med udgangen af året. Generalforsamlingen blev spurgt til om der var indvendinger til valget af Per. Der var enkelte kommentarer (se nedenfor), men ingen indvendinger. Ad 3. Lokalplanen John Christiansen, SA 29 orienterede generelt om bestyrelsens arbejde med lokalplanen. John kunne oplyse, at der i 2012 kun havde været meget få sager med overtrædelse af lokalplanen, hvilket antagelig hænger sammen med, at der har været et stigende antal henvendelser til bestyrelsen om rådgivning på lokalplanområdet. Det har været positivt. Afslutningsvis opfordrede John til, at grundejere der overvejer ændringer på hus el. lign henvender sig til bestyrelsen (John eller Per) inden arbejderne sættes i 2

3 gang med henblik på gode råd, og med henblik på at det sikres at arbejderne udføres i overensstemmelse med den bevarende lokalplan. Ad 4. Sociale arrangementer Foreningen havde i 2012 flere af de sædvanlige, godt besøgte arrangementer: Fastelavn i februar, hvor det var dejligt, at der var nye kræfter, som trådte til. Store Fejedag den 22. april, hvor Torben (SA 6) vandt den gyldne rive i 2013 bliver det 21. april Sankt Hans-festen på selve Sankt Hans aften i juni. Der var et stort fremmøde og der blev holdt havevandring. Bestyrelsen har derfor besluttet at leje en teltsektion mere til næste fest i 2013 biliver det 22. juni Camilla opfordrede til at foreningens medlemmer deltog aktivt også i gennemførelsen. Camilla opfordrede endvidere til at medlemmerne kunne komme med forslag til nye tiltag. Det blev nævnt, at Gert & Charlotte (NA 6) tog initiativ til en samlet Nordre Allé-kom-sammen sidste sommer. Andre opfordres til at gøre noget lignende - også gerne gentage VA-loppemarkedet fra tidligere. Miljøgruppen Blev oprettet i I 2012 har den ikke været så aktiv. Postkasser Postkasser ved vejen: Der har været et langt forløb, siden bestyrelsen den 3. november 2011 sendte en mail til Post Danmark i håb om at blive undtaget fra de nye krav om postkasser ved fortovet. Den 2. oktober 2012 skrev Post Danmark til foreningen, at alle skulle have postkasser ude ved vejen. Vi havde forventet et lidt andet svar. Det blev kommunikeret ud til relevante grundejere ved omdeling af kopier og ved nyhedsbrev. På sidste generalforsamling var der blevet nedsat et postkasseudvalg bestående af Per og Ida (SA 16). De to undersøgte markedet og lavede en anbefaling, som bestyrelsen støttede (ikke pligt, men forslag). Flere har fulgt disse anbefalinger. Digital kommunikation Formanden orienterede om, at bestyrelsen løbende drøfter mulighederne for at gå over til at kommunikere digitalt med foreningens medlemmer. Herved spares bl.a. en del penge til fotokopiering, og det er også en hurtigere og mindre tidskrævende kommunikationsform. Endelig er det jo godt for miljøet. Formanden opfordrede til at grundejerne tilmeldte sig foreningens elektroniske nyhedsbrev. Bestyrelsen har besluttet, at referatet fra generalforsamlingen fra næste år ikke deles ud. I år vil det blive omdelt, medfølgende en blanket, hvor fortsat papiromdeling kan tilmeldes (materiale omhandlende generalforsamling). Fremover vil øvrig information primært fordeles via foreningens hjemmeside eller via nyhedsmails. Afslutning Afslutningsvis nævnte Camilla foreningens bog Hundrede år og et kvarter, der kunne erhverves gratis for medlemmer af foreningen. 3

4 Hjemmesiden Per orienterede om hjemmesiden b. Kommentarer til formandens beretning: Minna (SA 17). Opfordrede til, at dem som ønskede referatet på papir kunne får det. Bestyrelsen svarede, at dette netop var tanken, som fremlagt. Ivar (SA 12). Kommer referatet på mail eller via hjemmesiden? Ivar opfordrede til, at dokumenterne blev vedhæftet. Bestyrelsen svarede, at der ikke var noget problem i at vedhæfte dokumenterne i nyhedsmailen. Jan (SA 6). Der kan være en interessekonflikt, hvis en fra bestyrelsen virker som konsulent. Der er behov for en arbejdsbeskrivelse. Bestyrelsen svarede, at der ville blive lagt en arbejdsbeskrivelse på hjemmesiden. Charlotte (SA 4). Det er mange penge, vi bruger på pletreparation. Kan vi gøre det selv. Bestyrelsen svarede, at vi reparerer huller hvert år. Vi overvejer fra gang til gang om der skal repareres enkelthuller eller om der skal tages et større felt. Vi forsøger at tage den bedste løsning til pengene. Vi har ikke råd til, at tage alle veje det har vi undersøgt tidligere. Birgit (SA 23). Det er en dårlig ide, at spule huset ned, idet vi har haft svamp lige siden. Bestyrelsen svarede, at den ikke var bekendt med sagen. Bestyrelsen kommer forbi og kigger på det. Charlotte (SA 4). Hvem har ansvaret for om hvidtningen bliver gennemført korrekt? Bestyrelsen svarede, at bestyrelsen ikke har eller skal have ansvaret for korrekt udført arbejde. Ansvaret påhviler alene de håndværkere, som udfører arbejdet. Richard (NA 8). Har foreningen et krav om at foreningens håndværkere er med i Byg Garanti? Bestyrelsen svarede nej, men ville undersøge, om Brdr. Lynggaard er med 1. Richard (NA 8). Undersøger bestyrelsen priser på hvidtning? Bestyrelsen svarede, at der generelt altid indhentes flere bud, i forbindelse med valget af håndværkere. I de tilfælde, hvor der er tale om en form for rammeaftale, forhandles der ikke hvert år. Priserne hos brdr. Lynggaard har været fastholdt de seneste år. 1 Det er efter generalforsamlingen undersøgt, om Brdr. Lynggaard er med i Byg Garanti det er de. 4

5 Endvidere, er det ikke alle, som kan levere et tilfredsstillende hvidtearbejde, hvilket er en væsentlig parameter. c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget a. Regnskabet: Kassereren Jan Spohr gennemgik og kommenterede det udsendte regnskab. Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside. Der fremgår, at vi har en negativ beholdning træk på kassekreditten. Vi har efterfølgende fået flyttet midler. Vi har længe haft problemer med at indkræve en større restance fra en ejendom. Ejeren et selskab er gået konkurs. Vi har gjort krav på tilgodehavende, men ikke fået noget ud af det. Derfor har vi afskrevet denne restance. Bestyrelsen har valgt at flytte bank. (1) Kommentarer til kassererens beretning: Jacob (SA 2). Det kan undres, at der ikke er penge nok til at indfri gælden. Bestyrelsen svarede, at der har været advokat på sagen. Foreningen har anmeldt kravet i konkursboet, men fik ikke noget ud af det. (2) Regnskabet blev herefter godkendt. b. Budgettet: Kassereren Jan Spohr henviste til det omdelte budget. Der er en mindre kontingentstigning, der følger byggeomkostningsindekset (der er steget 2,5 %). Budgettet kan ses på foreningens hjemmeside. (1) Kommentarer til kassererens beretning: Gert (NA 7). Hvorfor stiger kontingentet, når håndværkernes priser ikke stiger? Bestyrelsen svarede, at håndværkernes priser stiger i ryk. Herudover er der mange andre udgifter, som stiger. (2) Budgettet blev herefter taget til efterretning. 5. Orientering om hvidteplan 2013 Jacob Kornerup (VA 27) orienterede om at der nu manglede at blive hvidtet 21 huse i foreningen. I 2013 er der planlagt hvidtning af to huse Vestre Alle 23 og Valby Langgade 175. Det blev fremhævet, at hvidtningen er et fælles ansvar de enkelte husstande har et medansvar. Bestyrelsen har udarbejdet nyt og opdateret hvidtebrev, der kommer til at ligge på hjemmesiden. Endvidere blev det beskrevet, hvad hvidteordningen omfatter og hvad den enkelte grundejer selv skal stå for. 5

6 Information om foreningens hvidteordning bliver lagt ud på hjemmesiden. a. Kommentarer til hvidteplanen: Bjarne (SA 16). Hvorfor er kvist og karnap ikke med i foreningens andel af hvidteordningen? Bestyrelsen svarede, at dette var en beslutning, der blev tiltrådt af generalforsamlingen for flere år siden. Årsagen var blandt andet, at der er væsentlig forskel på de forskellige huse, hvorfor et fravalg gør det mest retfærdigt en solidarisk ordning. Herudover spiller økonomien en væsentlig rolle. Hvis foreningen skal betale for kviste og karnapper, vil det reducere væsentligt i antallet af årlige hvidtninger. Samme årsag gælder tilbygninger, sokkel o.l. Skal det ændres, skal det fremsættes som forslag på generalforsamlingen. Birgit (SA 23). Hvorfor skulle jeg selv betale for hvidtning af min garage? Bestyrelsen henviste til ovennævnte. 6. Orientering fra parkeringsprojektet Håkon (NA 6), orienterede om status i parkeringsprojektet. Det blev på generalforsamlingen i 2012 besluttet, at der skulle nedsættes en projektgruppe (med deltagelse fra bestyrelsen), der skulle arbejde videre med alternativ 1: Fortsat parkering på begge sider med stribe-mærkning i vejen med parkering lidt op på fortov (kantsten ). Københavns Kommune (KK), Center for Trafik og Eurostar informerede om, at kommunen ikke ville tillade parkering op på fortov på vores veje af 2 grunde; 1) ubefæstet grund (grus/græs) og 2) der hvor kantsten er højere end 3 cm. Efter lang tid (30/11/12) fik gruppen endelig et møde med kommunen ude i Trekanten på vores veje. Kommunen ville anbefale parkering forbudt i den ene side (som på SA 1-7 og vores alternativ 2 sidst år), men informerede mundtligt, at de også ville acceptere parkering i begge sider, dersom det blev opmærkning med P-båse mellem træer, lygtepæler og udkørsler Projektet kan ikke gennemføres som beskrevet og besluttet i alternativ 1. På baggrund af kommunens ændringer (færre P-pladser og mere synlig opmærkning/maling på vores veje) anbefaler bestyrelsen at give foreningens medlemmer en mulighed for at stemme på vores hjemmeside, om der ønskes en ekstraordinær generalforsamling for at behandle sagen på nyt om vi skal genoverveje alternativ 1 og 2, idet forudsætningerne har ændret sig. Gruppen vil lave ansøgningen klar med tegninger af vores veje med specifikke P-båse og angivet antal P-pladser. Herefter vil informationen blive tilgængelig på hjemmesiden. På baggrund heraf vil foreningens medlemmer få mulighed for at stemme om der skal en ny afstemning til på en ekstraordinær generalforsamling. Dersom mere end 10 huse (beboere) ønsker en ny afstemning/behandling af sagen vil Bestyrelsen invitere til en ekstraordinær generalforsamling. 6

7 7. Indkomne forslag Ingen. 8. Valg af kasserer Camilla Neuenschwander (SA 3) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Per Nørgaard (NA 3) og Jette Gade (NA 20) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Jacob Kornerup (VA 25) og Håkon Langen (NA 6) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Niels Hyllested (SA 5) genopstiller ikke som revisor. Minna S. Jensen (SA 19) opstillede som revisor og blev valgt uden modkandidat. Preben (SA 31) opstillede som revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidater. 12. Eventuelt Gert (NA7) oplyste, at de ville holde et lille havearrangement for at byde de nye velkomne. Gert (NA 7) anbefalede forsikringsselskabet Alm. Brand, som på husforsikringen var markant billigere end de fleste andre. Kirsten (NA 1) meddelte, at der havde været problemer med afhentning af renovation, grundet manglende snerydning. Preben (SA 31) oplyste, at de gerne deltog i aktiviteter. Jacob (SA 2) kommenterede, at han mente, at det besluttede parkeringsalternativ kunne undre ham, idet det ikke hang sammen med, at det var på generalforsamlingen var besluttet, at der måtte sås græs (grøn rabat). Dette ville blive opkørt og ødelagt, hvis der blev givet tilladelse til at parkere oppe på det grønne område. Lisbeth (VA 21) orienterede om, at hun ville tage initiativ til en form for Olle Kolle, hvor ældre i foreningen kunne mødes. Jette (VL 155) takkede en unavngiven og ukendt sjæl for at rydde sne foran hendes hus. Gert (NA 7) orienterede om, at de ville genoptage frugtpressedag, hvor man kan komme med sin egen frugt og presse den til saft. Formand Camilla Neuenschwander takkede afslutningsvis for medlemmernes deltagelse og god ro og orden. Jacob Kornerup Referent Godkendt af bestyrelsen d. 3. juni

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. 36 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 2 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher,

Læs mere

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen.

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 Referent: Næstformand, Mørkager 43. Dagsorden: Fremmøde: Punkt 1 Valg af dirigent Punkt 2 s

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 12. september 2005 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående).

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående). Beretning. Generalforsamlingen den 15.4.2009 i Bramdrupdam Hallerne Indledning Generalforsamlingen blev indledt af formand Michael Jepsen (nr. 46), der bød velkommen. Dernæst blev valgt en dirigent. Valget

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By :: Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 5. april 2011 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Grundejerforeningen Hylkedalsparken Grundejerforeningen Hylkedalsparken http://hylkedalsparken6000.dk Referat fra generalforsamlingen tirsdag 25/2 2014 på Bakkeskolen 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Benny Asmussen, der blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen

Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen VEJLAUGET MUNKEK R Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 27. marts 2006 på Munkekærskolen Vejlaugets formand, Bo Jelved, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, og han beklagede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere