FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN"

Transkript

1 FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN

2 2 Fyens Stift Kære menighedsrådsmedlemmer Brochuren her handler om bureaukrati og sagsbehandling. Den handler med andre ord om alt det, man godt kan blive lidt frustreret over som menighedsrådsmedlem. For I er jo ikke gået ind i menighedsrådet for at beskæftige jer med ansættelse, lønforhandling, mursten, regler og cirkulærer, gætter jeg på. I er gået ind i menighedsrådet, fordi I synes, at kirken er vigtig. Både det, der foregår i kirken, selve kirkebygningen og kirken som den institution, den er i samfundet. Det, der optager jer, er spørgsmålet om, hvordan man kan give kirken og evangeliet videre, både til de kommende generationer og i det hele taget, og det er samspillet med de lokale foreninger og institutioner, skoler mv. Det er kirkens liv og vækst, I gerne vil bruge jeres tid og kræfter på undervisning, samtale, gudstjeneste, diakoni, dåb, mission, forkyndelse, bøn, dialog, debat, møder, udflugter, babysalmesang, kirkelige handlinger, sjælesorg, sorggrupper og meget mere. Det er uhyre vigtigt og TAK for det. Men bureaukrati og sagsbehandling er også vigtigt! Folkekirken er en kæmpe organisation og en stor arbejdsplads, med mere end 1000 ansatte bare på Fyn. Lønnen skal beregnes rigtigt og komme til tiden, bygge- og lånesager skal følge de fastlagte procedurer, og reglerne om menighedsrådets virksomhed skal kendes og fortolkes. Alt det kan vi i Fyens Stiftsadministration hjælpe jer med, og det vil vi meget gerne. Det er derfor, vi skriver, at vi rigtig gerne vil forstyrres af jer. På de følgende sider kan I læse, hvad det er, vi helt konkret kan hjælpe med. I får også sat ansigt på medarbejderne i stiftsadministrationen, ligesom I kan læse, hvordan I kan kontakte de enkelte medarbejdere for rådgivning og hjælp til sagsbehandling. Vi fortæller desuden om stiftsrådets arbejde, og på kortet på side 8 og 9 kan I få et overblik over stiftet, provstierne og sognene. Fyens Stiftsadministration er til for at hjælpe jer med alt det bureaukratiske gennem rådgivning, myndighedssager og sagsbehandling, så I kan få tid og rum til indholdet til at være kirke. Jeg håber, I kan bruge brochuren, og ikke mindst håber jeg, at I vil gøre brug af stiftets dygtige medarbejdere. De må gerne forstyrres! Endnu engang tak for jeres indsats og det store arbejde, I lægger i menighedsrådene. I er en ressource i det kirkelige arbejde, men også i lokalsamfundet. Mange venlige hilsener, Tine Lindhardt Biskop, Fyens Stift Fotograf: Ard Jongsma

3 Hvad laver biskoppen? Biskop Tine Lindhardt er øverste myndighed i såvel kirkelige som administrative anliggender i Fyens Stift. I det daglige er en stor del af ansvaret for de administrative opgaver delegeret til kontorchef Asger Gewecke. Her er et udpluk af biskoppens opgaver: Som øverste gejstlige myndighed ansætter biskoppen nye præster og fører tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager deres embede. Det vil blandt andet sige, hvordan de forkynder, udøver sjælesorg og forvalter sakramenterne. Alle præster aflægger et præsteløfte, når de ordineres, og af præsteløftet fremgår bl.a., at man vil forkynde evangeliet rent og purt og vedvarende studere de hellige skrifter. For præster, der skal tiltræde et embede for første gang, holder Tine Lindhardt bispeeksamen, som er forudsætningen for, at en præst kan ordineres. Biskoppen kan godkende mindre ændringer i folkekirkens liturgi og ritualer, og hun kan godkende, at kirker bruges til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger. Hvad laver stiftsøvrigheden? Biskop Tine Lindhardt og stiftamtmand* Helle Haxgarth udgør i fællesskab stiftsøvrigheden, og afgørelser som træffes af stiftsøvrigheden forudsætter enighed mellem de to embeder. Stiftsøvrigheden tager vare på kirkens verdslige anliggender, som f.eks. kapitalforvaltning, legalitetskontrol og godkendelser i forbindelse med bygnings- og restaureringsopgaver. En af stiftsøvrighedens opgaver er at udøve tilsyn med sognenes administrative og økonomiske forhold, og det tilsyn udøves i samarbejde med provster og provstiudvalg. Desuden udøver stiftsøvrigheden rådgivende virksomhed i juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål. Stiftets administrative medarbejdere vil meget ofte være inddraget i stiftsøvrighedens tilsyn og rådgivning, og i det daglige arbejde i stiftsadministrationen fylder rådgivning og service en hel del mere end kontrol- og myndighedsopgaverne. Læs mere om stiftsøvrigheden her: *) Stiftamtmanden er den verdslige leder af folkekirken i et stift, men har ikke selvstændige beføjelser efter den kirkelige lovgivning. Biskoppen har en væsentlig formidlingsopgave mellem folkekirken og det øvrige samfund, og hun kan tage initiativer af enhver art, der støtter og fremmer det kirkelige liv i stiftet. Derudover forestår biskoppen selv en lang række kirkelige handlinger, herunder gudstjenester, ordinationer, provstekreeringer samt indvielse og genåbning af nye eller renoverede kirker. Biskoppen er den samlende figur i stiftet i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv. Læs mere om biskoppen her: Projektering af varmeanlæg i kirker og sognegårde m.v. Restaurering og sikring af bærende konstruktioner i tagog spirkonstruktioner m.m. Projektering af elinstallationer og belysning i kirker Bærende konstruktioner Vvs-installationer Ventilation El-installationer Byggeledelse Projektledelse Bygherrerådgivning

4 4 Fyens Stift Hvad laver stiftsrådet? Visionen for stiftsrådets arbejde er, at der skal komme flere i kirke, at der skal være fokus på dåbsoplæring, dåbstal og diakoni og endelig på et øget kirke-skolesamarbejde. Det arbejde bliver konkret og synligt, når stiftsrådet dedikerer midler til en religionspædagogisk konsulent, udgiver det årlige stiftsmagasin, som i 2014 netop handler om kirke, liv og læring samt understøtter konvent- og netværksarbejde om prædikener, samarbejde mellem organister og præster og ikke mindst det årlige konvent for alle præster i Fyens Stift m.m. Derudover er det stiftsrådet, som hvert år i september er vært for arrangementet ved landemodet og stiftsdagen. KIRKE LIV LÆRING FOLKEKIRKEN PÅ FYN 2014 & Stiftsrådet fastlægger rammerne og vilkårene for menighedsrådenes adgang til at låne i stiftsmidlerne. Det sker i den såkaldte udlånspolitik, der beskriver hvordan og til hvad, menighedsrådene på gunstige vilkår kan låne til anlægs- og renoveringsopgaver på kirker, præstegårde, sognegårde og kirkegårde. Stiftsmidlerne i Fyens Stift udgør ca. 440 mio. kr. Der er p.t. nedsat tre udvalg under stiftsrådet. Et kommunikationsudvalg, et aktivitetsudvalg og et udvalg for kirke, religion og mission. NOAHS ARK Skolebørn opfører musical Side 16 Formand for stiftsrådet er Erik Vind fra Hjallese Provsti, og næstformand er Ester Larsen fra Kerteminde Provsti. I stiftsrådet sidder et lægt menighedsrådsmedlem fra hvert af de 11 provstier på Fyn, tre præster, en provst samt domprovsten og biskoppen, som er fødte medlemmer af rådet. Rådet vælges for fire år ad gangen. Der er valg næste gang i Læs mere om stiftsrådets medlemmer, opgaver, udvalg og møder på: IT-CAFÉEN Et værn mod isolation Side 20 HALLO GUD! Minikonfirmander lærer at bede Side 22 PROVSTERNES BERETNING Nyt fra Fyns 11 provstier KIRKE LIV & LÆRING FOLKEKIRKEN PÅ FYN Side 37 Fotograf: Ard Jongsma R e s t a u r e r i n g O m b y g n i n g N y b y g n i n g K o n t a k t t e g n e s t u e n f o r r e f e r e n c e l i s t e e l l e r u f o r b i n d e n d e m ø d e V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H - J E N S E N A / S S k o v v e j e n 4 6 i A a r h u s C T : : v m v m b - a r k i t e k t e r. d k w w w. v m b - a r k i t e k t e r. d k

5 Hvad kan vi hjælpe med? Menighedsråd og præster har mulighed for at hente juridisk rådgivning i alle spørgsmål inden for den kirkelige lovgivning. Det kan for eksempel være spørgsmål om kirkegårde, begravelser og brug af kirken. Stiftets service kan inddeles i følgende hovedområder: Byggesager Området er bredt og dækker alle spørgsmål i forbindelse med fast ejendom, såsom bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med vedligeholdelse, ændring, istandsættelse og restaurering af bygninger, kirkeinventar og -installationer, køb, salg og leje, finansiering, arkitektbistand, kontrakter m.v. Menighedsrådet kan få hjælp i alle faser af en byggesag, om fremgangsmåde, regler og muligheder for sagkyndig bistand (se konsulentoversigt på side 11.) Stiftet hjælper med råd og vejledning i godkendelsessager og på områder, hvor menighedsrådet selv kan træffe beslutning. Generel vejledning om personaleforhold Menighedsrådet kan få hjælp til stillingsopslag, bistand ved vurdering af sammenhæng mellem opgaver og timetal i stillinger, vejledning om og fortolkning af love og overenskomster, vejledning om lønindplacering, udkast til ansættelsesbeviser, inspiration til stillingsbeskrivelser, bistand i forhold til arbejdstilrettelæggelse, generel vejledning omkring tjenstlige sanktioner, generel forhandlingsvejledning, rådgivning om barsel, ferie, særlig ferie, skat, sygdom, løn, pension og brug af FLØS samt vejledning og sparring om samarbejdsaftaler. Folkekirkens lønservice (FLØS) FLØS er et lønsystem udviklet specielt til den danske folkekirke. Systemet er opbygget i forhold til de overenskomster og cirkulærer, der skal tages hensyn til i forbindelse med lønudbetaling til ansatte i folkekirken. FLØS opdateres automatisk med de seneste lovændringer samt overenskomster, og gennem regelmæssige nyhedsbreve informerer FLØS sine brugere med de nyeste ændringer på løn- og personaleområdet. Eftersom FLØS er specielt tilpasset det folkekirkelige område, er der mulighed for support og vejledning hos Fyens Stift. FLØS sikrer korrekt løn til tiden og letter administrationen for menighedsrådets lønansvarlige. Præster Fyens Stift står til rådighed med rådgivning af stiftets præster inden for alle de områder, en præst kan komme i berøring med i sit embede lige fra egne ansættelsesvilkår til brugen af ritualer. I tæt samarbejde med stiftets provster tager Fyens Stift hånd om nyansatte præster i stiftet for at sikre, at de kommer godt i gang i deres nye embede. Både de nye præster og dem med mere anciennitet har mulighed for at deltage i de forskellige netværksgrupper, som Fyens Stift er med til at facillitere. Kommunikation Fyens Stift tilbyder rådgivning om kommunikationsarbejde og sparring i forbindelse med pressesager. Vi hjælper med at bære relevante historier fra sognene frem i medierne, så de mange gode historier om folkekirken kan blive gjort synlige. Desuden formidler vi information via hjemmesiden og internt via Den Digitale Arbejdsplads (DAP). Vi er til rådighed med et uforpligtende møde og rådgiver også gerne på konsulentbasis. Referencer kan ses på vores hjemmeside: Bendt Longmose Jakobsen restaureringsarkitekt m.a.a Martin B. Jonø restaureringsarkitekt m.a.a C & W Arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg

6 6 Fyens Stift Asger Gewecke Stiftskontorchef Amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen. Generel sagsbehandler, alle sager. Personalechef for stiftets personale. Særlige opgaver vedrørende administration, løn og tillæg for folkekirkens præster. Direkte: Vi På disse sider kan I læse, hvad hver enkelt af stiftsadministrationens medarbejdere kan hjælpe med. I er altid velkomme til at ringe eller skrive til os for personlig rådgivning. Samtidig vil jeg gerne opfordre alle menighedsråd til at bruge folkekirkens intranet, den digitale arbejdsplads, som i daglig tale forkortes DAP. På DAP er der blanketsamlinger, håndbøger, vejledninger, informationer om kurser og meget mere. Informationerne opdateres løbende af Stifterne samt af Landsforeningen af Menighedsråd, Folkekirkens Administrative Fællesskab (ADF), folkekirkens løncenter for præster og fællesfondsansatte samt folkekirkens IT. Det er også på DAP, I kan læse biskoppens månedlige nyhedsbreve til menighedsrådsmedlemmer og præster og det er her, nye bekendtgørelser og vejledninger fra Kirkeministeriet offentliggøres. Nyttige links: intranet.kirkenettet.dk (DAP) hwww.fyensstift.dk (Fyens Stifts hjemmeside) (Portal med information om folkekirken) sogn.dk (Portal med oplysninger om alle sogne i folkekirken) (Portal med oplysninger om alle provstier i folkekirken) (Landsforeningen af menighedsråd) (Portal med oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, uddannelse og arbejdsmiljø) vil så ger Pernille Hach Chefkonsulent og souschef Generel sagsbehandling, herunder særligt rådgivning af menighedsråd vedrørende menighedsrådsarbejde og personaleforhold. Sekretær for stiftsråd og udvalg under stiftsrådet. Stedfortræder for kontorchefen. Direkte: Nina Billund Stiftsfuldmægtig Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, lånesager, plansager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom, herunder køb, salg, leje m.v., samt arv og gave. Generel juridisk rådgivning uden for personaleområdet. Direkte: Tina Kjærskov Nielsen Stiftsfuldmægtig Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. Lejlighedsvis tillige bygge- og plansager. Direkte: Vibeke Krog Madsen Bispesekretær og sagsbehandler Sekretær for biskoppen, rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster samt generel rådgivning om og administration af præsters ansættelsesforhold. Direkte: Mere end 50 års erfaring inden for KIRKERESTAURERING I OMBYGNING I TILBYGNING I INVENTAR I BELYSNING ORGELER I KAPELLER I SOGNEGÅRDE I PRÆSTEGÅRDE I GRAVERBYGNINGER Rønnow Arkitekter A/S Ny Kongensgade 9 DK-1472 København K Jernbanevej 18 DK-4300 Holbæk T E

7 ne forstyrres Tina Damsted Lundgreen Sagsbehandler Koordinerer biskoppens foredrag, gudstjenester, etc. Sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster og ansvarlig for KIS, journalisering og omstillingen. Direkte: Pia Rothmann Afdelingsleder Administrator for folkekirkens løncenter for præster og fællesfondsansatte. Generel rådgivning i forbindelse med lønadministration for præster i alle stifter. FLØS-ansvarlig. Lønadministration vedr. Fyens Stifts medarbejdere, pensionister og provstiudvalg. Ad hoc-opgaver. Direkte: Else Jørgensen Sagsbehandler Sagsbehandling, lønadministration og rådgivning for kirkefunktionærer i Kerteminde, Assens, Middelfart, Fåborg, Nyborg og Odense provstier. Lønadministration for præster i Aarhus og Lolland-Falster stifter. Direkte: Grethe Niemann Sagsbehandler Sagsbehandling, lønadministration og rådgivning vedrørende kirkefunktionærer i Bogense og Svendborg provstier, samt alle provstiudvalg. Lønadministration for præster i Fyens Stift, Aalborg Stift og Roskilde Stift. Direkte: Anne Monk Jensen Sagsbehandler Sagsbehandling, lønadministration og rådgivning vedrørende kirkefunktionærer samt lønadministration for præster. Barselsorlov indtil sommeren Direkte: Dorte Andersen Sagsbehandler Kursusafdeling. Sagsbehandling vedr. gravstedsaftaler. Indtastning af lønmateriale for alle provstier og stifter. Direkte: Natasja Larsen Sagsbehandler Lønadministration for kirkefunktionærer i Odense, Langeland-Ærø, Hjallese og Midtfyns provstier. Lønadministration for præster i København, Helsingør, Ribe, Haderslev og Viborg stifter. Natasja Larsen fratræder sin stilling i begyndelsen af Kontakt på Marianne Holst Hyrlov Presse- og kommunikationsmedarbejder Rådgivning af biskop, stiftsråd og menighedsråd i forbindelse med presse- og kommunikationsaktiviteter. Ekstern og intern kommunikation, stiftsbog, hjemmeside og nyhedsbreve. Direkte: Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Danmark Tlf.:

8 8 Fyens Stift Bogense Provsti Antal sogne: 27 Antal pastorater: 13 Antal menighedsråd: 21 Folkekirkemedlemmer: Middelfart Provsti Antal sogne: 21 Antal pastorater: 10 Antal menighedsråd: 13 Folkekirkemedlemmer: Assens Provsti Antal sogne: 29 Antal pastorater: 15 Antal menighedsråd: 24 Folkekirkemedlemmer: Fyens Stift Antal provstier: 11 Antal kirker: 251 Antal menighedsråd: 171 Antal præster: 192 Antal folkekirkemedlemmer: Provstigrænser følger som hovedregel kommunegrænserne, men der er undtagelser. Se mere om sogne og provstier på og Fåborg Provsti Antal sogne: 18 Antal pastorater: 12 Antal menighedsråd: 15 Folkekirkemedlemmer: Langeland-Ærø Provsti Antal sogne: 24 Antal pastorater: 6 Antal menighedsråd: 10 Folkekirkemedlemmer: Rolfsted Kirke Bogense Kirke Bogense Kirke Fraude Kirke Tømrer & Snedkerfirmaet har gennem årene udført tømrer- og snedkerarbejde ved adskellige kirkerenoveringer. Vi er specialister i restaureringsopgaver på kirker og fredede bygninger fra de store og komplicerede opgaver til de små og enkle.

9 Kerteminde Provsti Antal sogne: 16 Antal pastorater: 10 Antal menighedsråd: 11 Folkekirkemedlemmer: Sankt Knuds Provsti Antal sogne: 11 Antal pastorater: 11 Antal menighedsråd: 11 Folkekirkemedlemmer: Hjallese Provsti Antal sogne: 25 Antal pastorater: 17 Antal menighedsråd: 21 Folkekirkemedlemmer: Nyborg Provsti Antal sogne: 15 Antal pastorater: 8 Antal menighedsråd: 10 Folkekirkemedlemmer: Svendborg Provsti Antal sogne: 28 Antal pastorater: 19 Antal menighedsråd: 21 Folkekirkemedlemmer: Midtfyn Provsti Antal sogne: 18 Antal pastorater: 12 Antal menighedsråd: 15 Folkekirkemedlemmer: Kilder: Fyens Stiftsbog 2014, Danmarks Statistik samt Provsti.dk. Tallene er opgjort pr. 1. januar Restaureringsarkitekt MAA Thomas Hillerup Fynshovedvej Martofte Tlf.: Mobil:

10 Stendiger - Brolægninger KONSERVERING OG RESTAURERING AF Vore kunder er kirkegårde og private haveejere, der ønsker kvalitet og service udført af et firma, der er stort nok til at løse opgaver af enhver art, men lille nok til at levere personlig service og engagement KALKMALERIER OG KIRKEINVENTAR Vi arbejder mest med stendiger og brolægning, men udfører alle former for renovering og nyanlæg, herunder beskæring, træfældning og beplantning. KONSERVATOR KARSTEN VIKKELSØ LARSEN OXHOLM ApS Anlægsgartnere V. Åby A/S Murerarbejde Tømrerarbejde Malerarbejde Støbearbejde Renoveringsarbejde Fredede bygninger Kirkerestaurering Energirigtige løsninger Termografi Totalentrepriser ROLIGHEDSVÆNGET FAABORG Tlf STABY KIRKE, AFDÆKKET OG ISTANDSAT 1990 KirKebelysning Birkemosevej Kolding Tlf Fax TVÆRGADE RINGE Tlf KONSERVATOR BENT JACOBSEN RESTAURERING AF KIRKEINVENTAR LÆRREDSMALERI BYGNINGSUNDERSØGELSE FARVERÅDGIVNING KAJ LYKKESVEJ 2. KORINTH FAABORG. TLF ALLE TYPER RÅDGIVNING INDEN FOR KULTUR- & KIRKEGÅRDSANLÆG UDVIKLINGSPLANER, OMLÆGNINGER, FORNYELSER OG NYANLÆG SUSANNE WAGNER LANDSKABSARKTEKT MAA MAIL: TLF.: Stor erfaring med grøn pleje på kirkegårde Grandækning - Beskæring Hækklipning - Lugning Ukrudtsbekæmpelse Træfældning - Rodfræsning Mejerivejen Marslev Telefon Istandsættelse af Balslev kirke BIRCH & SVENNING A/S, ARKITEKTER M.A.A. Tlf Vi deltager gerne i et uforpligtende møde Green-Anlæg ApS Anlæg og renovering af kirkegårde Stengærder Plantning af store træer Brolægning Certificerede træplejere Bjarne og Karsten Green Green-Anlæg ApS Byvangen Langeskov

11 Konsulenter i Fyens Stift: Kirkegårdskonsulent Landskabsarkitekt m.a.a. Susanne Wagner Olfert Fischers Gade 6, København K Tlf.: Klokkekonsulent Organist, klokkenist Per Rasmus Møller Nørregade Ryomgård Tlf.: / Orgelkonsulent Organist Torben Krebs Filosofgangen Odense C Tlf.: / Varme-, energi- og klimakonsulent Civilingeniør Poul Klenz Larsen Vilvordevej Charlottenlund Tlf.: / Kgl. bygningsinspektør Arkitekt MAA Jens Bertelsen Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS Store Kongensgade 59 A, København K Tlf.: Nationalmuseet Att. Kirkekonsulenterne Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Tlf.: (kirkekonsulentfunktionens sekretariat) Akademiraadet Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten 1050 København K Tlf.: (kl ) Du kan læse mere om konsulentordningen, de enkelte konsulenters fagområde, betaling for bistand m.m. i håndbogen Bygge- og anlægsopgaver, som du finder på Den digitale arbejdsplads. Bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. Provstiets bygningssagkyndige. Præstegårdskonsulent for landbrug Videncentret for Landbrug Plan & Miljø, afdeling for landbruget Agro Food Park Aarhus N Tlf.: Direkte kontakt: Morten Haahr Jensen (hovedansvarlig) Tlf.: Du kan læse mere om konsulentordningen, de enkelte konsulenters fagområde, betaling for bistand m.m. i håndbogen Bygge- og Anlægsopgaver, som du finder på Den Digitale Arbejdsplads. I håndbogen kan du også hente vejledning om fremgangsmåden i de forskellige typer af byggesager, og du kan finde oplysninger om, hvilke arbejder der kræver godkendelse, og hvilke menighedsrådet selv kan beslutte at udføre. KROGH MADSENS TEGNESTUE ANSGARGADE 11, 2. SAL TV ODENSE C. TLF.:

12 Klingenberg Odense Tlf CVR Telefontid: FYENS STIFT FOLKEKIRKEN Mandag-tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Concept: JS Media Tools A/S Fyens Stift

Københavns Stift HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Personale Byggeri Forsøgsordninger Offentlig ret Kirkeret Samarbejder Kommunikation

Københavns Stift HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Personale Byggeri Forsøgsordninger Offentlig ret Kirkeret Samarbejder Kommunikation Københavns Stift HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Personale Byggeri Forsøgsordninger Offentlig ret Kirkeret Samarbejder Kommunikation Personalesager Arbejdet med personaleadministration er ofte et af de områder,

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti. Marts 2012 Hvilke opgaver har et

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

Kirkeværge og bygningssagkyndig

Kirkeværge og bygningssagkyndig Kirkeværge og bygningssagkyndig Menighedsrådene i Herning Provstierne den 19. januar 2017 chefkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 1 Byggesager Kirker er en del af den danske kulturarv er ikke fredet

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN STIFTERNES BYGGE- OG PLANGRUPPE SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af bygge- og planlægningsopgaver i sognet.

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening www.fsmfyn.dk "Foreningens formål er at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab, bl.a. ved at holde

Læs mere

Velkommen til det nye menighedsråd

Velkommen til det nye menighedsråd Velkommen til det nye menighedsråd Herning Nordre og Søndre Provsti Den 20. november 2012 kl. 17.00-18.30 i Hedeagerkirken Vær velkommen, Herrens år 1 Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid! Julenat,

Læs mere

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening www.fsmfyn.dk "Foreningens formål er at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab, bl.a. ved at holde

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 3

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 3 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 3 Læs på de følgende sider om, hvem der har hvilke kasketter på, når det drejer sig om de fysiske og personalemæssige rammer for dit arbejde. I de to seneste

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl. 14.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Ester Larsen, Tine Lindhardt, Paul Verner Skærved, Grethe Jakobsen, Erik Vind, Rasmus Kr. Rasmussen,

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet den 25. november 2010 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet den 25. november 2010 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet den 25. november 2010 kl. 14.00 Mødedeltagere: Paul Verner Skærved, Ole Sørensen, Birte Jacobsen, Bente Kaysen, Henrik Wigh-Poulsen, Jens Rønn Sørensen, Bent Larsen, Jens

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 1

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 1 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 1 Læs på de følgende sider om, hvem der har hvilke kasketter på, når det drejer sig om din løn og dine ansættelsesvilkår. Der er sat lup på folkekirkens opgave-

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? Går du med tanker om at stille op

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. januar 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 2

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. januar 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 2 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. januar 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Kl. 14.00-15.00

Læs mere

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening www.fsmfyn.dk "Foreningens formål er at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab, bl.a. ved at holde

Læs mere

Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl

Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Henrik Wigh-Poulsen, Eva Fischer Boel, Grethe

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gerda Enevoldsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gerda Enevoldsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gerda Enevoldsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Under punkt

Læs mere

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Indhold Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8-14 Side 15-29 Læsevejledning Bag om målingen Hovedresultater Temaer - overordnet Tema

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Mikkel Holmegaard Larsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. februar 2014 kl. 14.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. februar 2014 kl. 14.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. februar 2014 kl. 14.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Herdis Moesby Møller Jensen Inga Salten Stenkjær Knud Søndergaard Svend Aage

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 12. november 2015 kl. 16.30-20.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Der forelå afbud

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. februar 2013. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. februar 2013. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. februar 2013. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Tilrettet samarbejdsaftale og vedtægt

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 7. juli 2017. Kl. 10.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Niels Christian Henneberg. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15.-16. april 2013 kl. 09.00-16.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Fastlæggelse

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver Dato: 3. januar 2006 Dok. Nr.: 269341 1 Indledning Provsteembedet er et gejstligt embede, og arbejdsgruppen har lagt stor vægt på, at dette også skal

Læs mere

REFERAT PU-møde 5.5.2015 kl. 17.00 Ågerup sognegård, Ågerupvej 34

REFERAT PU-møde 5.5.2015 kl. 17.00 Ågerup sognegård, Ågerupvej 34 Afbud fra Anne Rosendal. REFERAT PU-møde 5.5.2015 kl. 17.00 Ågerup sognegård, Ågerupvej 34 Mødet indledtes i Ågerup kirke, hvor repræsentanter fra menighedsrådet samt arkitekt Jesper Holm redegjorde for

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke Menighedsrådsløftet Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

KURSUSPROGRAM FORÅR 2017

KURSUSPROGRAM FORÅR 2017 KURSUSPROGRAM FORÅR 2017 Skydebjerg kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 18 21 I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense Kursus for formand

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Margrethe Winther - Nielsen, Ole Pagels, Susanne I. Rasmussen, Finn

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel

Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar 2013 Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel Indhold Menighedsråd: Definition og juridiske principper Beslutningsprocessen: Muligheder og begrænsninger

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gunnar Lorentsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Kirkehøjskolen

Læs mere

Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 23. februar 2017

Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 23. februar 2017 Dok.nr. 23484/17 Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 23. februar 2017 Sted Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

VÆRD AT VIDE FOR MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER VÆRD AT VIDE FOR MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER Ikast-Brande provsti Provstiet hører under Viborg stift Indbyggere 53.661 Medlemmer 47.353 Menighedsråd 23 Kirker 27 Sogne 24 Pastorater 14 Præster 23 SOGNE Blåhøj

Læs mere

Velkommen til det nye menighedsråd. Herning Nordre og Herning Søndre Provsti Den 15. november 2016 kl i Hedeagerkirken

Velkommen til det nye menighedsråd. Herning Nordre og Herning Søndre Provsti Den 15. november 2016 kl i Hedeagerkirken Velkommen til det nye menighedsråd Herning Nordre og Herning Søndre Provsti Den 15. november 2016 kl. 17.00-18.30 i Hedeagerkirken Dagsorden 1. Velkomst 2. Menighedsrådets arbejde Menighedsrådets ansvarsområder

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 17. september 2015 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Ole Pagels 1. Godkendelse af dagsorden. Ad. 1. Ingen bemærkninger

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 27. november 2012. Kl. kl. 17.00 Mødested:

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 27. november 2012. Kl. kl. 17.00 Mødested: Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 27. november 2012. Kl. kl. 17.00 Mødested: Tove Bundgaard deltog under punkt 5. Gunnar Kjærgaard Larsen forlod mødet under behandling af punkt 15. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovsteboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2013. Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Anmodning om optagelse

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

FSM Beretning 2012 2013

FSM Beretning 2012 2013 FSM Beretning 2012 2013 Hjerteligt velkommen alle menighedsrådsmedlemmer nye som gamle rødder og en særlig velkomst til Inge Lise Petersen, formand for Landsforeningen, Sekretariatschef Ole Wind fra Landsforeningen,

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Thore Jensen deltager under punkt 3. Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 20. august 2015. Kl. 9.00 og 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 20. august 2015. Kl. 9.00 og 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 20. august 2015. Kl. 9.00 og 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 PUK kvartalsrapport

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

NATIONALMUSEETS KIRKEKONSULENTERS ROLLE I FORBINDELSE MED BEVARING AF KIRKER KIRSTEN TRAMPEDACH

NATIONALMUSEETS KIRKEKONSULENTERS ROLLE I FORBINDELSE MED BEVARING AF KIRKER KIRSTEN TRAMPEDACH NATIONALMUSEETS KIRKEKONSULENTERS ROLLE I FORBINDELSE MED BEVARING AF KIRKER KIRSTEN TRAMPEDACH Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 1 Denne lov har til formål: at virke til, at folkekirkens

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 18. maj 2016. Kl. 16.30 Mødested: Søndersø Præstegård Til stede til møde: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Doris Mogensen, Bente Kaysen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2014. Kl. 14.30 Mødested: Gredstedbro Hotel

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2014. Kl. 14.30 Mødested: Gredstedbro Hotel Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2014. Kl. 14.30 Mødested: Gredstedbro Hotel Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2014. Beslutning Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde den kl

Referat af menighedsrådsmøde den kl Menighedsrådsmøde Dalum Kirke Den 19.10.2016 Referat af menighedsrådsmøde den 26.10.2016 kl. 19.00 Afbud: Vibeke Kjeldsen, Jens Dahl og Torben Krebs Alle nyvalgte kommende medlemmer til rådet 2017 til

Læs mere

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl. 16.00 Dok.nr. 122596/17 Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Nye Gias takster fra den 1. december

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Afbud fra Elli. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Dagsorden for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 4. marts Kl Mødested: Stenlille Sognegård Version: 1. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 4. marts Kl Mødested: Stenlille Sognegård Version: 1. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 4. marts 2015. Kl. 17.00 Mødested: Stenlille Sognegård Version: 1 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Kirkegårdskonsulentens notat fra møde 6. februar

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg. PU møde 13. august 2014. Kl. 17,10 Mødested: Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg. PU møde 13. august 2014. Kl. 17,10 Mødested: Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 13. august 2014. Kl. 17,10 Mødested: Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sankt Hans Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sankt Hans Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Sankt Hans Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7781 CVR-nr. 87891 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere