FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN"

Transkript

1 FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN

2 2 Fyens Stift Kære menighedsrådsmedlemmer Brochuren her handler om bureaukrati og sagsbehandling. Den handler med andre ord om alt det, man godt kan blive lidt frustreret over som menighedsrådsmedlem. For I er jo ikke gået ind i menighedsrådet for at beskæftige jer med ansættelse, lønforhandling, mursten, regler og cirkulærer, gætter jeg på. I er gået ind i menighedsrådet, fordi I synes, at kirken er vigtig. Både det, der foregår i kirken, selve kirkebygningen og kirken som den institution, den er i samfundet. Det, der optager jer, er spørgsmålet om, hvordan man kan give kirken og evangeliet videre, både til de kommende generationer og i det hele taget, og det er samspillet med de lokale foreninger og institutioner, skoler mv. Det er kirkens liv og vækst, I gerne vil bruge jeres tid og kræfter på undervisning, samtale, gudstjeneste, diakoni, dåb, mission, forkyndelse, bøn, dialog, debat, møder, udflugter, babysalmesang, kirkelige handlinger, sjælesorg, sorggrupper og meget mere. Det er uhyre vigtigt og TAK for det. Men bureaukrati og sagsbehandling er også vigtigt! Folkekirken er en kæmpe organisation og en stor arbejdsplads, med mere end 1000 ansatte bare på Fyn. Lønnen skal beregnes rigtigt og komme til tiden, bygge- og lånesager skal følge de fastlagte procedurer, og reglerne om menighedsrådets virksomhed skal kendes og fortolkes. Alt det kan vi i Fyens Stiftsadministration hjælpe jer med, og det vil vi meget gerne. Det er derfor, vi skriver, at vi rigtig gerne vil forstyrres af jer. På de følgende sider kan I læse, hvad det er, vi helt konkret kan hjælpe med. I får også sat ansigt på medarbejderne i stiftsadministrationen, ligesom I kan læse, hvordan I kan kontakte de enkelte medarbejdere for rådgivning og hjælp til sagsbehandling. Vi fortæller desuden om stiftsrådets arbejde, og på kortet på side 8 og 9 kan I få et overblik over stiftet, provstierne og sognene. Fyens Stiftsadministration er til for at hjælpe jer med alt det bureaukratiske gennem rådgivning, myndighedssager og sagsbehandling, så I kan få tid og rum til indholdet til at være kirke. Jeg håber, I kan bruge brochuren, og ikke mindst håber jeg, at I vil gøre brug af stiftets dygtige medarbejdere. De må gerne forstyrres! Endnu engang tak for jeres indsats og det store arbejde, I lægger i menighedsrådene. I er en ressource i det kirkelige arbejde, men også i lokalsamfundet. Mange venlige hilsener, Tine Lindhardt Biskop, Fyens Stift Fotograf: Ard Jongsma

3 Hvad laver biskoppen? Biskop Tine Lindhardt er øverste myndighed i såvel kirkelige som administrative anliggender i Fyens Stift. I det daglige er en stor del af ansvaret for de administrative opgaver delegeret til kontorchef Asger Gewecke. Her er et udpluk af biskoppens opgaver: Som øverste gejstlige myndighed ansætter biskoppen nye præster og fører tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager deres embede. Det vil blandt andet sige, hvordan de forkynder, udøver sjælesorg og forvalter sakramenterne. Alle præster aflægger et præsteløfte, når de ordineres, og af præsteløftet fremgår bl.a., at man vil forkynde evangeliet rent og purt og vedvarende studere de hellige skrifter. For præster, der skal tiltræde et embede for første gang, holder Tine Lindhardt bispeeksamen, som er forudsætningen for, at en præst kan ordineres. Biskoppen kan godkende mindre ændringer i folkekirkens liturgi og ritualer, og hun kan godkende, at kirker bruges til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger. Hvad laver stiftsøvrigheden? Biskop Tine Lindhardt og stiftamtmand* Helle Haxgarth udgør i fællesskab stiftsøvrigheden, og afgørelser som træffes af stiftsøvrigheden forudsætter enighed mellem de to embeder. Stiftsøvrigheden tager vare på kirkens verdslige anliggender, som f.eks. kapitalforvaltning, legalitetskontrol og godkendelser i forbindelse med bygnings- og restaureringsopgaver. En af stiftsøvrighedens opgaver er at udøve tilsyn med sognenes administrative og økonomiske forhold, og det tilsyn udøves i samarbejde med provster og provstiudvalg. Desuden udøver stiftsøvrigheden rådgivende virksomhed i juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål. Stiftets administrative medarbejdere vil meget ofte være inddraget i stiftsøvrighedens tilsyn og rådgivning, og i det daglige arbejde i stiftsadministrationen fylder rådgivning og service en hel del mere end kontrol- og myndighedsopgaverne. Læs mere om stiftsøvrigheden her: *) Stiftamtmanden er den verdslige leder af folkekirken i et stift, men har ikke selvstændige beføjelser efter den kirkelige lovgivning. Biskoppen har en væsentlig formidlingsopgave mellem folkekirken og det øvrige samfund, og hun kan tage initiativer af enhver art, der støtter og fremmer det kirkelige liv i stiftet. Derudover forestår biskoppen selv en lang række kirkelige handlinger, herunder gudstjenester, ordinationer, provstekreeringer samt indvielse og genåbning af nye eller renoverede kirker. Biskoppen er den samlende figur i stiftet i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv. Læs mere om biskoppen her: Projektering af varmeanlæg i kirker og sognegårde m.v. Restaurering og sikring af bærende konstruktioner i tagog spirkonstruktioner m.m. Projektering af elinstallationer og belysning i kirker Bærende konstruktioner Vvs-installationer Ventilation El-installationer Byggeledelse Projektledelse Bygherrerådgivning

4 4 Fyens Stift Hvad laver stiftsrådet? Visionen for stiftsrådets arbejde er, at der skal komme flere i kirke, at der skal være fokus på dåbsoplæring, dåbstal og diakoni og endelig på et øget kirke-skolesamarbejde. Det arbejde bliver konkret og synligt, når stiftsrådet dedikerer midler til en religionspædagogisk konsulent, udgiver det årlige stiftsmagasin, som i 2014 netop handler om kirke, liv og læring samt understøtter konvent- og netværksarbejde om prædikener, samarbejde mellem organister og præster og ikke mindst det årlige konvent for alle præster i Fyens Stift m.m. Derudover er det stiftsrådet, som hvert år i september er vært for arrangementet ved landemodet og stiftsdagen. KIRKE LIV LÆRING FOLKEKIRKEN PÅ FYN 2014 & Stiftsrådet fastlægger rammerne og vilkårene for menighedsrådenes adgang til at låne i stiftsmidlerne. Det sker i den såkaldte udlånspolitik, der beskriver hvordan og til hvad, menighedsrådene på gunstige vilkår kan låne til anlægs- og renoveringsopgaver på kirker, præstegårde, sognegårde og kirkegårde. Stiftsmidlerne i Fyens Stift udgør ca. 440 mio. kr. Der er p.t. nedsat tre udvalg under stiftsrådet. Et kommunikationsudvalg, et aktivitetsudvalg og et udvalg for kirke, religion og mission. NOAHS ARK Skolebørn opfører musical Side 16 Formand for stiftsrådet er Erik Vind fra Hjallese Provsti, og næstformand er Ester Larsen fra Kerteminde Provsti. I stiftsrådet sidder et lægt menighedsrådsmedlem fra hvert af de 11 provstier på Fyn, tre præster, en provst samt domprovsten og biskoppen, som er fødte medlemmer af rådet. Rådet vælges for fire år ad gangen. Der er valg næste gang i Læs mere om stiftsrådets medlemmer, opgaver, udvalg og møder på: IT-CAFÉEN Et værn mod isolation Side 20 HALLO GUD! Minikonfirmander lærer at bede Side 22 PROVSTERNES BERETNING Nyt fra Fyns 11 provstier KIRKE LIV & LÆRING FOLKEKIRKEN PÅ FYN Side 37 Fotograf: Ard Jongsma R e s t a u r e r i n g O m b y g n i n g N y b y g n i n g K o n t a k t t e g n e s t u e n f o r r e f e r e n c e l i s t e e l l e r u f o r b i n d e n d e m ø d e V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H - J E N S E N A / S S k o v v e j e n 4 6 i A a r h u s C T : : v m v m b - a r k i t e k t e r. d k w w w. v m b - a r k i t e k t e r. d k

5 Hvad kan vi hjælpe med? Menighedsråd og præster har mulighed for at hente juridisk rådgivning i alle spørgsmål inden for den kirkelige lovgivning. Det kan for eksempel være spørgsmål om kirkegårde, begravelser og brug af kirken. Stiftets service kan inddeles i følgende hovedområder: Byggesager Området er bredt og dækker alle spørgsmål i forbindelse med fast ejendom, såsom bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med vedligeholdelse, ændring, istandsættelse og restaurering af bygninger, kirkeinventar og -installationer, køb, salg og leje, finansiering, arkitektbistand, kontrakter m.v. Menighedsrådet kan få hjælp i alle faser af en byggesag, om fremgangsmåde, regler og muligheder for sagkyndig bistand (se konsulentoversigt på side 11.) Stiftet hjælper med råd og vejledning i godkendelsessager og på områder, hvor menighedsrådet selv kan træffe beslutning. Generel vejledning om personaleforhold Menighedsrådet kan få hjælp til stillingsopslag, bistand ved vurdering af sammenhæng mellem opgaver og timetal i stillinger, vejledning om og fortolkning af love og overenskomster, vejledning om lønindplacering, udkast til ansættelsesbeviser, inspiration til stillingsbeskrivelser, bistand i forhold til arbejdstilrettelæggelse, generel vejledning omkring tjenstlige sanktioner, generel forhandlingsvejledning, rådgivning om barsel, ferie, særlig ferie, skat, sygdom, løn, pension og brug af FLØS samt vejledning og sparring om samarbejdsaftaler. Folkekirkens lønservice (FLØS) FLØS er et lønsystem udviklet specielt til den danske folkekirke. Systemet er opbygget i forhold til de overenskomster og cirkulærer, der skal tages hensyn til i forbindelse med lønudbetaling til ansatte i folkekirken. FLØS opdateres automatisk med de seneste lovændringer samt overenskomster, og gennem regelmæssige nyhedsbreve informerer FLØS sine brugere med de nyeste ændringer på løn- og personaleområdet. Eftersom FLØS er specielt tilpasset det folkekirkelige område, er der mulighed for support og vejledning hos Fyens Stift. FLØS sikrer korrekt løn til tiden og letter administrationen for menighedsrådets lønansvarlige. Præster Fyens Stift står til rådighed med rådgivning af stiftets præster inden for alle de områder, en præst kan komme i berøring med i sit embede lige fra egne ansættelsesvilkår til brugen af ritualer. I tæt samarbejde med stiftets provster tager Fyens Stift hånd om nyansatte præster i stiftet for at sikre, at de kommer godt i gang i deres nye embede. Både de nye præster og dem med mere anciennitet har mulighed for at deltage i de forskellige netværksgrupper, som Fyens Stift er med til at facillitere. Kommunikation Fyens Stift tilbyder rådgivning om kommunikationsarbejde og sparring i forbindelse med pressesager. Vi hjælper med at bære relevante historier fra sognene frem i medierne, så de mange gode historier om folkekirken kan blive gjort synlige. Desuden formidler vi information via hjemmesiden og internt via Den Digitale Arbejdsplads (DAP). Vi er til rådighed med et uforpligtende møde og rådgiver også gerne på konsulentbasis. Referencer kan ses på vores hjemmeside: Bendt Longmose Jakobsen restaureringsarkitekt m.a.a Martin B. Jonø restaureringsarkitekt m.a.a C & W Arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg

6 6 Fyens Stift Asger Gewecke Stiftskontorchef Amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen. Generel sagsbehandler, alle sager. Personalechef for stiftets personale. Særlige opgaver vedrørende administration, løn og tillæg for folkekirkens præster. Direkte: Vi På disse sider kan I læse, hvad hver enkelt af stiftsadministrationens medarbejdere kan hjælpe med. I er altid velkomme til at ringe eller skrive til os for personlig rådgivning. Samtidig vil jeg gerne opfordre alle menighedsråd til at bruge folkekirkens intranet, den digitale arbejdsplads, som i daglig tale forkortes DAP. På DAP er der blanketsamlinger, håndbøger, vejledninger, informationer om kurser og meget mere. Informationerne opdateres løbende af Stifterne samt af Landsforeningen af Menighedsråd, Folkekirkens Administrative Fællesskab (ADF), folkekirkens løncenter for præster og fællesfondsansatte samt folkekirkens IT. Det er også på DAP, I kan læse biskoppens månedlige nyhedsbreve til menighedsrådsmedlemmer og præster og det er her, nye bekendtgørelser og vejledninger fra Kirkeministeriet offentliggøres. Nyttige links: intranet.kirkenettet.dk (DAP) hwww.fyensstift.dk (Fyens Stifts hjemmeside) (Portal med information om folkekirken) sogn.dk (Portal med oplysninger om alle sogne i folkekirken) (Portal med oplysninger om alle provstier i folkekirken) (Landsforeningen af menighedsråd) (Portal med oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, uddannelse og arbejdsmiljø) vil så ger Pernille Hach Chefkonsulent og souschef Generel sagsbehandling, herunder særligt rådgivning af menighedsråd vedrørende menighedsrådsarbejde og personaleforhold. Sekretær for stiftsråd og udvalg under stiftsrådet. Stedfortræder for kontorchefen. Direkte: Nina Billund Stiftsfuldmægtig Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, lånesager, plansager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom, herunder køb, salg, leje m.v., samt arv og gave. Generel juridisk rådgivning uden for personaleområdet. Direkte: Tina Kjærskov Nielsen Stiftsfuldmægtig Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. Lejlighedsvis tillige bygge- og plansager. Direkte: Vibeke Krog Madsen Bispesekretær og sagsbehandler Sekretær for biskoppen, rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster samt generel rådgivning om og administration af præsters ansættelsesforhold. Direkte: Mere end 50 års erfaring inden for KIRKERESTAURERING I OMBYGNING I TILBYGNING I INVENTAR I BELYSNING ORGELER I KAPELLER I SOGNEGÅRDE I PRÆSTEGÅRDE I GRAVERBYGNINGER Rønnow Arkitekter A/S Ny Kongensgade 9 DK-1472 København K Jernbanevej 18 DK-4300 Holbæk T E

7 ne forstyrres Tina Damsted Lundgreen Sagsbehandler Koordinerer biskoppens foredrag, gudstjenester, etc. Sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster og ansvarlig for KIS, journalisering og omstillingen. Direkte: Pia Rothmann Afdelingsleder Administrator for folkekirkens løncenter for præster og fællesfondsansatte. Generel rådgivning i forbindelse med lønadministration for præster i alle stifter. FLØS-ansvarlig. Lønadministration vedr. Fyens Stifts medarbejdere, pensionister og provstiudvalg. Ad hoc-opgaver. Direkte: Else Jørgensen Sagsbehandler Sagsbehandling, lønadministration og rådgivning for kirkefunktionærer i Kerteminde, Assens, Middelfart, Fåborg, Nyborg og Odense provstier. Lønadministration for præster i Aarhus og Lolland-Falster stifter. Direkte: Grethe Niemann Sagsbehandler Sagsbehandling, lønadministration og rådgivning vedrørende kirkefunktionærer i Bogense og Svendborg provstier, samt alle provstiudvalg. Lønadministration for præster i Fyens Stift, Aalborg Stift og Roskilde Stift. Direkte: Anne Monk Jensen Sagsbehandler Sagsbehandling, lønadministration og rådgivning vedrørende kirkefunktionærer samt lønadministration for præster. Barselsorlov indtil sommeren Direkte: Dorte Andersen Sagsbehandler Kursusafdeling. Sagsbehandling vedr. gravstedsaftaler. Indtastning af lønmateriale for alle provstier og stifter. Direkte: Natasja Larsen Sagsbehandler Lønadministration for kirkefunktionærer i Odense, Langeland-Ærø, Hjallese og Midtfyns provstier. Lønadministration for præster i København, Helsingør, Ribe, Haderslev og Viborg stifter. Natasja Larsen fratræder sin stilling i begyndelsen af Kontakt på Marianne Holst Hyrlov Presse- og kommunikationsmedarbejder Rådgivning af biskop, stiftsråd og menighedsråd i forbindelse med presse- og kommunikationsaktiviteter. Ekstern og intern kommunikation, stiftsbog, hjemmeside og nyhedsbreve. Direkte: Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Danmark Tlf.:

8 8 Fyens Stift Bogense Provsti Antal sogne: 27 Antal pastorater: 13 Antal menighedsråd: 21 Folkekirkemedlemmer: Middelfart Provsti Antal sogne: 21 Antal pastorater: 10 Antal menighedsråd: 13 Folkekirkemedlemmer: Assens Provsti Antal sogne: 29 Antal pastorater: 15 Antal menighedsråd: 24 Folkekirkemedlemmer: Fyens Stift Antal provstier: 11 Antal kirker: 251 Antal menighedsråd: 171 Antal præster: 192 Antal folkekirkemedlemmer: Provstigrænser følger som hovedregel kommunegrænserne, men der er undtagelser. Se mere om sogne og provstier på og Fåborg Provsti Antal sogne: 18 Antal pastorater: 12 Antal menighedsråd: 15 Folkekirkemedlemmer: Langeland-Ærø Provsti Antal sogne: 24 Antal pastorater: 6 Antal menighedsråd: 10 Folkekirkemedlemmer: Rolfsted Kirke Bogense Kirke Bogense Kirke Fraude Kirke Tømrer & Snedkerfirmaet har gennem årene udført tømrer- og snedkerarbejde ved adskellige kirkerenoveringer. Vi er specialister i restaureringsopgaver på kirker og fredede bygninger fra de store og komplicerede opgaver til de små og enkle.

9 Kerteminde Provsti Antal sogne: 16 Antal pastorater: 10 Antal menighedsråd: 11 Folkekirkemedlemmer: Sankt Knuds Provsti Antal sogne: 11 Antal pastorater: 11 Antal menighedsråd: 11 Folkekirkemedlemmer: Hjallese Provsti Antal sogne: 25 Antal pastorater: 17 Antal menighedsråd: 21 Folkekirkemedlemmer: Nyborg Provsti Antal sogne: 15 Antal pastorater: 8 Antal menighedsråd: 10 Folkekirkemedlemmer: Svendborg Provsti Antal sogne: 28 Antal pastorater: 19 Antal menighedsråd: 21 Folkekirkemedlemmer: Midtfyn Provsti Antal sogne: 18 Antal pastorater: 12 Antal menighedsråd: 15 Folkekirkemedlemmer: Kilder: Fyens Stiftsbog 2014, Danmarks Statistik samt Provsti.dk. Tallene er opgjort pr. 1. januar Restaureringsarkitekt MAA Thomas Hillerup Fynshovedvej Martofte Tlf.: Mobil:

10 Stendiger - Brolægninger KONSERVERING OG RESTAURERING AF Vore kunder er kirkegårde og private haveejere, der ønsker kvalitet og service udført af et firma, der er stort nok til at løse opgaver af enhver art, men lille nok til at levere personlig service og engagement KALKMALERIER OG KIRKEINVENTAR Vi arbejder mest med stendiger og brolægning, men udfører alle former for renovering og nyanlæg, herunder beskæring, træfældning og beplantning. KONSERVATOR KARSTEN VIKKELSØ LARSEN OXHOLM ApS Anlægsgartnere V. Åby A/S Murerarbejde Tømrerarbejde Malerarbejde Støbearbejde Renoveringsarbejde Fredede bygninger Kirkerestaurering Energirigtige løsninger Termografi Totalentrepriser ROLIGHEDSVÆNGET FAABORG Tlf STABY KIRKE, AFDÆKKET OG ISTANDSAT 1990 KirKebelysning Birkemosevej Kolding Tlf Fax TVÆRGADE RINGE Tlf KONSERVATOR BENT JACOBSEN RESTAURERING AF KIRKEINVENTAR LÆRREDSMALERI BYGNINGSUNDERSØGELSE FARVERÅDGIVNING KAJ LYKKESVEJ 2. KORINTH FAABORG. TLF ALLE TYPER RÅDGIVNING INDEN FOR KULTUR- & KIRKEGÅRDSANLÆG UDVIKLINGSPLANER, OMLÆGNINGER, FORNYELSER OG NYANLÆG SUSANNE WAGNER LANDSKABSARKTEKT MAA MAIL: TLF.: Stor erfaring med grøn pleje på kirkegårde Grandækning - Beskæring Hækklipning - Lugning Ukrudtsbekæmpelse Træfældning - Rodfræsning Mejerivejen Marslev Telefon Istandsættelse af Balslev kirke BIRCH & SVENNING A/S, ARKITEKTER M.A.A. Tlf Vi deltager gerne i et uforpligtende møde Green-Anlæg ApS Anlæg og renovering af kirkegårde Stengærder Plantning af store træer Brolægning Certificerede træplejere Bjarne og Karsten Green Green-Anlæg ApS Byvangen Langeskov

11 Konsulenter i Fyens Stift: Kirkegårdskonsulent Landskabsarkitekt m.a.a. Susanne Wagner Olfert Fischers Gade 6, København K Tlf.: Klokkekonsulent Organist, klokkenist Per Rasmus Møller Nørregade Ryomgård Tlf.: / Orgelkonsulent Organist Torben Krebs Filosofgangen Odense C Tlf.: / Varme-, energi- og klimakonsulent Civilingeniør Poul Klenz Larsen Vilvordevej Charlottenlund Tlf.: / Kgl. bygningsinspektør Arkitekt MAA Jens Bertelsen Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS Store Kongensgade 59 A, København K Tlf.: Nationalmuseet Att. Kirkekonsulenterne Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Tlf.: (kirkekonsulentfunktionens sekretariat) Akademiraadet Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten 1050 København K Tlf.: (kl ) Du kan læse mere om konsulentordningen, de enkelte konsulenters fagområde, betaling for bistand m.m. i håndbogen Bygge- og anlægsopgaver, som du finder på Den digitale arbejdsplads. Bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. Provstiets bygningssagkyndige. Præstegårdskonsulent for landbrug Videncentret for Landbrug Plan & Miljø, afdeling for landbruget Agro Food Park Aarhus N Tlf.: Direkte kontakt: Morten Haahr Jensen (hovedansvarlig) Tlf.: Du kan læse mere om konsulentordningen, de enkelte konsulenters fagområde, betaling for bistand m.m. i håndbogen Bygge- og Anlægsopgaver, som du finder på Den Digitale Arbejdsplads. I håndbogen kan du også hente vejledning om fremgangsmåden i de forskellige typer af byggesager, og du kan finde oplysninger om, hvilke arbejder der kræver godkendelse, og hvilke menighedsrådet selv kan beslutte at udføre. KROGH MADSENS TEGNESTUE ANSGARGADE 11, 2. SAL TV ODENSE C. TLF.:

12 Klingenberg Odense Tlf CVR Telefontid: FYENS STIFT FOLKEKIRKEN Mandag-tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Concept: JS Media Tools A/S Fyens Stift

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN STIFTERNES BYGGE- OG PLANGRUPPE SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af bygge- og planlægningsopgaver i sognet.

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

P r æ s t e f o l d e r

P r æ s t e f o l d e r 2 0 1 1 P r æ s t e f o l d e r P r æ s t e l ø f t e t Jeg N.N., som er lovligt kaldet til... og som i min samvittighed ved mig fri for at have benyttet noget uhæderligt middel for at komme ind i dette

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Mikkel Holmegaard Larsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15.-16. april 2013 kl. 09.00-16.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Fastlæggelse

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Paul Verner Skærved, Inge Dalsgaard, Eva Boel, Grethe Krogh Jakobsen, Bente Kaysen, Jens Hebsgaard, Kresten

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård Til stede til møde: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad, Doris Mogense

Læs mere

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Oversigt over stiftsøvrighedens opgaver - herunder forslag til fremtidig varetagelse Dokid. 268429

Oversigt over stiftsøvrighedens opgaver - herunder forslag til fremtidig varetagelse Dokid. 268429 Beskrivelse af kompetencen Stiftsøvrighedernes forslag til hvem der fremover skal have kompetencen Arbejdsgruppens forslag til hvem der fremover skal have kompetencen Afsnit Økonomi 2.1.1 Lov om folkekirkens

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2016 Foreløbigt PUK budget fremlægges.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417)

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Fyens Stift 2013 1 Inspirationskatalog Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Et af de gennemgående temaer i det kirkelige

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv.

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden 1. Velkomst og sang 2. Præsentationsrunde Budgetsamråd i Tryggevælde provsti Dagsorden 3. Udskrivningsgrundlag og budgetgrundlag for 2014 4. Økonomi 5. Vikarer 6. Ny ansættelser 7. GIAS kurser 8. Fælles

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup-Uge.

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Staby under Staby Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8741 CVR nummer: 1636213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Staby den 2 / 5 214 Birgitte

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Bente Kaysen, Grethe Monrad, Else Wismar og

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2009. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2009. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2009. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2009 Beslutning Underskrevet på referatet.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. maj 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. maj 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. maj 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende: Holger Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Sorø Kommune - mellemregning

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 20. august 2012.

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere