FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN"

Transkript

1 FYENS S TIF T FOLKEKIRKEN

2 2 Fyens Stift Kære menighedsrådsmedlemmer Brochuren her handler om bureaukrati og sagsbehandling. Den handler med andre ord om alt det, man godt kan blive lidt frustreret over som menighedsrådsmedlem. For I er jo ikke gået ind i menighedsrådet for at beskæftige jer med ansættelse, lønforhandling, mursten, regler og cirkulærer, gætter jeg på. I er gået ind i menighedsrådet, fordi I synes, at kirken er vigtig. Både det, der foregår i kirken, selve kirkebygningen og kirken som den institution, den er i samfundet. Det, der optager jer, er spørgsmålet om, hvordan man kan give kirken og evangeliet videre, både til de kommende generationer og i det hele taget, og det er samspillet med de lokale foreninger og institutioner, skoler mv. Det er kirkens liv og vækst, I gerne vil bruge jeres tid og kræfter på undervisning, samtale, gudstjeneste, diakoni, dåb, mission, forkyndelse, bøn, dialog, debat, møder, udflugter, babysalmesang, kirkelige handlinger, sjælesorg, sorggrupper og meget mere. Det er uhyre vigtigt og TAK for det. Men bureaukrati og sagsbehandling er også vigtigt! Folkekirken er en kæmpe organisation og en stor arbejdsplads, med mere end 1000 ansatte bare på Fyn. Lønnen skal beregnes rigtigt og komme til tiden, bygge- og lånesager skal følge de fastlagte procedurer, og reglerne om menighedsrådets virksomhed skal kendes og fortolkes. Alt det kan vi i Fyens Stiftsadministration hjælpe jer med, og det vil vi meget gerne. Det er derfor, vi skriver, at vi rigtig gerne vil forstyrres af jer. På de følgende sider kan I læse, hvad det er, vi helt konkret kan hjælpe med. I får også sat ansigt på medarbejderne i stiftsadministrationen, ligesom I kan læse, hvordan I kan kontakte de enkelte medarbejdere for rådgivning og hjælp til sagsbehandling. Vi fortæller desuden om stiftsrådets arbejde, og på kortet på side 8 og 9 kan I få et overblik over stiftet, provstierne og sognene. Fyens Stiftsadministration er til for at hjælpe jer med alt det bureaukratiske gennem rådgivning, myndighedssager og sagsbehandling, så I kan få tid og rum til indholdet til at være kirke. Jeg håber, I kan bruge brochuren, og ikke mindst håber jeg, at I vil gøre brug af stiftets dygtige medarbejdere. De må gerne forstyrres! Endnu engang tak for jeres indsats og det store arbejde, I lægger i menighedsrådene. I er en ressource i det kirkelige arbejde, men også i lokalsamfundet. Mange venlige hilsener, Tine Lindhardt Biskop, Fyens Stift Fotograf: Ard Jongsma

3 Hvad laver biskoppen? Biskop Tine Lindhardt er øverste myndighed i såvel kirkelige som administrative anliggender i Fyens Stift. I det daglige er en stor del af ansvaret for de administrative opgaver delegeret til kontorchef Asger Gewecke. Her er et udpluk af biskoppens opgaver: Som øverste gejstlige myndighed ansætter biskoppen nye præster og fører tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager deres embede. Det vil blandt andet sige, hvordan de forkynder, udøver sjælesorg og forvalter sakramenterne. Alle præster aflægger et præsteløfte, når de ordineres, og af præsteløftet fremgår bl.a., at man vil forkynde evangeliet rent og purt og vedvarende studere de hellige skrifter. For præster, der skal tiltræde et embede for første gang, holder Tine Lindhardt bispeeksamen, som er forudsætningen for, at en præst kan ordineres. Biskoppen kan godkende mindre ændringer i folkekirkens liturgi og ritualer, og hun kan godkende, at kirker bruges til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger. Hvad laver stiftsøvrigheden? Biskop Tine Lindhardt og stiftamtmand* Helle Haxgarth udgør i fællesskab stiftsøvrigheden, og afgørelser som træffes af stiftsøvrigheden forudsætter enighed mellem de to embeder. Stiftsøvrigheden tager vare på kirkens verdslige anliggender, som f.eks. kapitalforvaltning, legalitetskontrol og godkendelser i forbindelse med bygnings- og restaureringsopgaver. En af stiftsøvrighedens opgaver er at udøve tilsyn med sognenes administrative og økonomiske forhold, og det tilsyn udøves i samarbejde med provster og provstiudvalg. Desuden udøver stiftsøvrigheden rådgivende virksomhed i juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål. Stiftets administrative medarbejdere vil meget ofte være inddraget i stiftsøvrighedens tilsyn og rådgivning, og i det daglige arbejde i stiftsadministrationen fylder rådgivning og service en hel del mere end kontrol- og myndighedsopgaverne. Læs mere om stiftsøvrigheden her: *) Stiftamtmanden er den verdslige leder af folkekirken i et stift, men har ikke selvstændige beføjelser efter den kirkelige lovgivning. Biskoppen har en væsentlig formidlingsopgave mellem folkekirken og det øvrige samfund, og hun kan tage initiativer af enhver art, der støtter og fremmer det kirkelige liv i stiftet. Derudover forestår biskoppen selv en lang række kirkelige handlinger, herunder gudstjenester, ordinationer, provstekreeringer samt indvielse og genåbning af nye eller renoverede kirker. Biskoppen er den samlende figur i stiftet i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv. Læs mere om biskoppen her: Projektering af varmeanlæg i kirker og sognegårde m.v. Restaurering og sikring af bærende konstruktioner i tagog spirkonstruktioner m.m. Projektering af elinstallationer og belysning i kirker Bærende konstruktioner Vvs-installationer Ventilation El-installationer Byggeledelse Projektledelse Bygherrerådgivning

4 4 Fyens Stift Hvad laver stiftsrådet? Visionen for stiftsrådets arbejde er, at der skal komme flere i kirke, at der skal være fokus på dåbsoplæring, dåbstal og diakoni og endelig på et øget kirke-skolesamarbejde. Det arbejde bliver konkret og synligt, når stiftsrådet dedikerer midler til en religionspædagogisk konsulent, udgiver det årlige stiftsmagasin, som i 2014 netop handler om kirke, liv og læring samt understøtter konvent- og netværksarbejde om prædikener, samarbejde mellem organister og præster og ikke mindst det årlige konvent for alle præster i Fyens Stift m.m. Derudover er det stiftsrådet, som hvert år i september er vært for arrangementet ved landemodet og stiftsdagen. KIRKE LIV LÆRING FOLKEKIRKEN PÅ FYN 2014 & Stiftsrådet fastlægger rammerne og vilkårene for menighedsrådenes adgang til at låne i stiftsmidlerne. Det sker i den såkaldte udlånspolitik, der beskriver hvordan og til hvad, menighedsrådene på gunstige vilkår kan låne til anlægs- og renoveringsopgaver på kirker, præstegårde, sognegårde og kirkegårde. Stiftsmidlerne i Fyens Stift udgør ca. 440 mio. kr. Der er p.t. nedsat tre udvalg under stiftsrådet. Et kommunikationsudvalg, et aktivitetsudvalg og et udvalg for kirke, religion og mission. NOAHS ARK Skolebørn opfører musical Side 16 Formand for stiftsrådet er Erik Vind fra Hjallese Provsti, og næstformand er Ester Larsen fra Kerteminde Provsti. I stiftsrådet sidder et lægt menighedsrådsmedlem fra hvert af de 11 provstier på Fyn, tre præster, en provst samt domprovsten og biskoppen, som er fødte medlemmer af rådet. Rådet vælges for fire år ad gangen. Der er valg næste gang i Læs mere om stiftsrådets medlemmer, opgaver, udvalg og møder på: IT-CAFÉEN Et værn mod isolation Side 20 HALLO GUD! Minikonfirmander lærer at bede Side 22 PROVSTERNES BERETNING Nyt fra Fyns 11 provstier KIRKE LIV & LÆRING FOLKEKIRKEN PÅ FYN Side 37 Fotograf: Ard Jongsma R e s t a u r e r i n g O m b y g n i n g N y b y g n i n g K o n t a k t t e g n e s t u e n f o r r e f e r e n c e l i s t e e l l e r u f o r b i n d e n d e m ø d e V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H - J E N S E N A / S S k o v v e j e n 4 6 i A a r h u s C T : : v m v m b - a r k i t e k t e r. d k w w w. v m b - a r k i t e k t e r. d k

5 Hvad kan vi hjælpe med? Menighedsråd og præster har mulighed for at hente juridisk rådgivning i alle spørgsmål inden for den kirkelige lovgivning. Det kan for eksempel være spørgsmål om kirkegårde, begravelser og brug af kirken. Stiftets service kan inddeles i følgende hovedområder: Byggesager Området er bredt og dækker alle spørgsmål i forbindelse med fast ejendom, såsom bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med vedligeholdelse, ændring, istandsættelse og restaurering af bygninger, kirkeinventar og -installationer, køb, salg og leje, finansiering, arkitektbistand, kontrakter m.v. Menighedsrådet kan få hjælp i alle faser af en byggesag, om fremgangsmåde, regler og muligheder for sagkyndig bistand (se konsulentoversigt på side 11.) Stiftet hjælper med råd og vejledning i godkendelsessager og på områder, hvor menighedsrådet selv kan træffe beslutning. Generel vejledning om personaleforhold Menighedsrådet kan få hjælp til stillingsopslag, bistand ved vurdering af sammenhæng mellem opgaver og timetal i stillinger, vejledning om og fortolkning af love og overenskomster, vejledning om lønindplacering, udkast til ansættelsesbeviser, inspiration til stillingsbeskrivelser, bistand i forhold til arbejdstilrettelæggelse, generel vejledning omkring tjenstlige sanktioner, generel forhandlingsvejledning, rådgivning om barsel, ferie, særlig ferie, skat, sygdom, løn, pension og brug af FLØS samt vejledning og sparring om samarbejdsaftaler. Folkekirkens lønservice (FLØS) FLØS er et lønsystem udviklet specielt til den danske folkekirke. Systemet er opbygget i forhold til de overenskomster og cirkulærer, der skal tages hensyn til i forbindelse med lønudbetaling til ansatte i folkekirken. FLØS opdateres automatisk med de seneste lovændringer samt overenskomster, og gennem regelmæssige nyhedsbreve informerer FLØS sine brugere med de nyeste ændringer på løn- og personaleområdet. Eftersom FLØS er specielt tilpasset det folkekirkelige område, er der mulighed for support og vejledning hos Fyens Stift. FLØS sikrer korrekt løn til tiden og letter administrationen for menighedsrådets lønansvarlige. Præster Fyens Stift står til rådighed med rådgivning af stiftets præster inden for alle de områder, en præst kan komme i berøring med i sit embede lige fra egne ansættelsesvilkår til brugen af ritualer. I tæt samarbejde med stiftets provster tager Fyens Stift hånd om nyansatte præster i stiftet for at sikre, at de kommer godt i gang i deres nye embede. Både de nye præster og dem med mere anciennitet har mulighed for at deltage i de forskellige netværksgrupper, som Fyens Stift er med til at facillitere. Kommunikation Fyens Stift tilbyder rådgivning om kommunikationsarbejde og sparring i forbindelse med pressesager. Vi hjælper med at bære relevante historier fra sognene frem i medierne, så de mange gode historier om folkekirken kan blive gjort synlige. Desuden formidler vi information via hjemmesiden og internt via Den Digitale Arbejdsplads (DAP). Vi er til rådighed med et uforpligtende møde og rådgiver også gerne på konsulentbasis. Referencer kan ses på vores hjemmeside: Bendt Longmose Jakobsen restaureringsarkitekt m.a.a Martin B. Jonø restaureringsarkitekt m.a.a C & W Arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg

6 6 Fyens Stift Asger Gewecke Stiftskontorchef Amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen. Generel sagsbehandler, alle sager. Personalechef for stiftets personale. Særlige opgaver vedrørende administration, løn og tillæg for folkekirkens præster. Direkte: Vi På disse sider kan I læse, hvad hver enkelt af stiftsadministrationens medarbejdere kan hjælpe med. I er altid velkomme til at ringe eller skrive til os for personlig rådgivning. Samtidig vil jeg gerne opfordre alle menighedsråd til at bruge folkekirkens intranet, den digitale arbejdsplads, som i daglig tale forkortes DAP. På DAP er der blanketsamlinger, håndbøger, vejledninger, informationer om kurser og meget mere. Informationerne opdateres løbende af Stifterne samt af Landsforeningen af Menighedsråd, Folkekirkens Administrative Fællesskab (ADF), folkekirkens løncenter for præster og fællesfondsansatte samt folkekirkens IT. Det er også på DAP, I kan læse biskoppens månedlige nyhedsbreve til menighedsrådsmedlemmer og præster og det er her, nye bekendtgørelser og vejledninger fra Kirkeministeriet offentliggøres. Nyttige links: intranet.kirkenettet.dk (DAP) hwww.fyensstift.dk (Fyens Stifts hjemmeside) (Portal med information om folkekirken) sogn.dk (Portal med oplysninger om alle sogne i folkekirken) (Portal med oplysninger om alle provstier i folkekirken) (Landsforeningen af menighedsråd) (Portal med oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, uddannelse og arbejdsmiljø) vil så ger Pernille Hach Chefkonsulent og souschef Generel sagsbehandling, herunder særligt rådgivning af menighedsråd vedrørende menighedsrådsarbejde og personaleforhold. Sekretær for stiftsråd og udvalg under stiftsrådet. Stedfortræder for kontorchefen. Direkte: Nina Billund Stiftsfuldmægtig Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, lånesager, plansager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom, herunder køb, salg, leje m.v., samt arv og gave. Generel juridisk rådgivning uden for personaleområdet. Direkte: Tina Kjærskov Nielsen Stiftsfuldmægtig Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. Lejlighedsvis tillige bygge- og plansager. Direkte: Vibeke Krog Madsen Bispesekretær og sagsbehandler Sekretær for biskoppen, rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster samt generel rådgivning om og administration af præsters ansættelsesforhold. Direkte: Mere end 50 års erfaring inden for KIRKERESTAURERING I OMBYGNING I TILBYGNING I INVENTAR I BELYSNING ORGELER I KAPELLER I SOGNEGÅRDE I PRÆSTEGÅRDE I GRAVERBYGNINGER Rønnow Arkitekter A/S Ny Kongensgade 9 DK-1472 København K Jernbanevej 18 DK-4300 Holbæk T E

7 ne forstyrres Tina Damsted Lundgreen Sagsbehandler Koordinerer biskoppens foredrag, gudstjenester, etc. Sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster og ansvarlig for KIS, journalisering og omstillingen. Direkte: Pia Rothmann Afdelingsleder Administrator for folkekirkens løncenter for præster og fællesfondsansatte. Generel rådgivning i forbindelse med lønadministration for præster i alle stifter. FLØS-ansvarlig. Lønadministration vedr. Fyens Stifts medarbejdere, pensionister og provstiudvalg. Ad hoc-opgaver. Direkte: Else Jørgensen Sagsbehandler Sagsbehandling, lønadministration og rådgivning for kirkefunktionærer i Kerteminde, Assens, Middelfart, Fåborg, Nyborg og Odense provstier. Lønadministration for præster i Aarhus og Lolland-Falster stifter. Direkte: Grethe Niemann Sagsbehandler Sagsbehandling, lønadministration og rådgivning vedrørende kirkefunktionærer i Bogense og Svendborg provstier, samt alle provstiudvalg. Lønadministration for præster i Fyens Stift, Aalborg Stift og Roskilde Stift. Direkte: Anne Monk Jensen Sagsbehandler Sagsbehandling, lønadministration og rådgivning vedrørende kirkefunktionærer samt lønadministration for præster. Barselsorlov indtil sommeren Direkte: Dorte Andersen Sagsbehandler Kursusafdeling. Sagsbehandling vedr. gravstedsaftaler. Indtastning af lønmateriale for alle provstier og stifter. Direkte: Natasja Larsen Sagsbehandler Lønadministration for kirkefunktionærer i Odense, Langeland-Ærø, Hjallese og Midtfyns provstier. Lønadministration for præster i København, Helsingør, Ribe, Haderslev og Viborg stifter. Natasja Larsen fratræder sin stilling i begyndelsen af Kontakt på Marianne Holst Hyrlov Presse- og kommunikationsmedarbejder Rådgivning af biskop, stiftsråd og menighedsråd i forbindelse med presse- og kommunikationsaktiviteter. Ekstern og intern kommunikation, stiftsbog, hjemmeside og nyhedsbreve. Direkte: Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Danmark Tlf.:

8 8 Fyens Stift Bogense Provsti Antal sogne: 27 Antal pastorater: 13 Antal menighedsråd: 21 Folkekirkemedlemmer: Middelfart Provsti Antal sogne: 21 Antal pastorater: 10 Antal menighedsråd: 13 Folkekirkemedlemmer: Assens Provsti Antal sogne: 29 Antal pastorater: 15 Antal menighedsråd: 24 Folkekirkemedlemmer: Fyens Stift Antal provstier: 11 Antal kirker: 251 Antal menighedsråd: 171 Antal præster: 192 Antal folkekirkemedlemmer: Provstigrænser følger som hovedregel kommunegrænserne, men der er undtagelser. Se mere om sogne og provstier på og Fåborg Provsti Antal sogne: 18 Antal pastorater: 12 Antal menighedsråd: 15 Folkekirkemedlemmer: Langeland-Ærø Provsti Antal sogne: 24 Antal pastorater: 6 Antal menighedsråd: 10 Folkekirkemedlemmer: Rolfsted Kirke Bogense Kirke Bogense Kirke Fraude Kirke Tømrer & Snedkerfirmaet har gennem årene udført tømrer- og snedkerarbejde ved adskellige kirkerenoveringer. Vi er specialister i restaureringsopgaver på kirker og fredede bygninger fra de store og komplicerede opgaver til de små og enkle.

9 Kerteminde Provsti Antal sogne: 16 Antal pastorater: 10 Antal menighedsråd: 11 Folkekirkemedlemmer: Sankt Knuds Provsti Antal sogne: 11 Antal pastorater: 11 Antal menighedsråd: 11 Folkekirkemedlemmer: Hjallese Provsti Antal sogne: 25 Antal pastorater: 17 Antal menighedsråd: 21 Folkekirkemedlemmer: Nyborg Provsti Antal sogne: 15 Antal pastorater: 8 Antal menighedsråd: 10 Folkekirkemedlemmer: Svendborg Provsti Antal sogne: 28 Antal pastorater: 19 Antal menighedsråd: 21 Folkekirkemedlemmer: Midtfyn Provsti Antal sogne: 18 Antal pastorater: 12 Antal menighedsråd: 15 Folkekirkemedlemmer: Kilder: Fyens Stiftsbog 2014, Danmarks Statistik samt Provsti.dk. Tallene er opgjort pr. 1. januar Restaureringsarkitekt MAA Thomas Hillerup Fynshovedvej Martofte Tlf.: Mobil:

10 Stendiger - Brolægninger KONSERVERING OG RESTAURERING AF Vore kunder er kirkegårde og private haveejere, der ønsker kvalitet og service udført af et firma, der er stort nok til at løse opgaver af enhver art, men lille nok til at levere personlig service og engagement KALKMALERIER OG KIRKEINVENTAR Vi arbejder mest med stendiger og brolægning, men udfører alle former for renovering og nyanlæg, herunder beskæring, træfældning og beplantning. KONSERVATOR KARSTEN VIKKELSØ LARSEN OXHOLM ApS Anlægsgartnere V. Åby A/S Murerarbejde Tømrerarbejde Malerarbejde Støbearbejde Renoveringsarbejde Fredede bygninger Kirkerestaurering Energirigtige løsninger Termografi Totalentrepriser ROLIGHEDSVÆNGET FAABORG Tlf STABY KIRKE, AFDÆKKET OG ISTANDSAT 1990 KirKebelysning Birkemosevej Kolding Tlf Fax TVÆRGADE RINGE Tlf KONSERVATOR BENT JACOBSEN RESTAURERING AF KIRKEINVENTAR LÆRREDSMALERI BYGNINGSUNDERSØGELSE FARVERÅDGIVNING KAJ LYKKESVEJ 2. KORINTH FAABORG. TLF ALLE TYPER RÅDGIVNING INDEN FOR KULTUR- & KIRKEGÅRDSANLÆG UDVIKLINGSPLANER, OMLÆGNINGER, FORNYELSER OG NYANLÆG SUSANNE WAGNER LANDSKABSARKTEKT MAA MAIL: TLF.: Stor erfaring med grøn pleje på kirkegårde Grandækning - Beskæring Hækklipning - Lugning Ukrudtsbekæmpelse Træfældning - Rodfræsning Mejerivejen Marslev Telefon Istandsættelse af Balslev kirke BIRCH & SVENNING A/S, ARKITEKTER M.A.A. Tlf Vi deltager gerne i et uforpligtende møde Green-Anlæg ApS Anlæg og renovering af kirkegårde Stengærder Plantning af store træer Brolægning Certificerede træplejere Bjarne og Karsten Green Green-Anlæg ApS Byvangen Langeskov

11 Konsulenter i Fyens Stift: Kirkegårdskonsulent Landskabsarkitekt m.a.a. Susanne Wagner Olfert Fischers Gade 6, København K Tlf.: Klokkekonsulent Organist, klokkenist Per Rasmus Møller Nørregade Ryomgård Tlf.: / Orgelkonsulent Organist Torben Krebs Filosofgangen Odense C Tlf.: / Varme-, energi- og klimakonsulent Civilingeniør Poul Klenz Larsen Vilvordevej Charlottenlund Tlf.: / Kgl. bygningsinspektør Arkitekt MAA Jens Bertelsen Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS Store Kongensgade 59 A, København K Tlf.: Nationalmuseet Att. Kirkekonsulenterne Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Tlf.: (kirkekonsulentfunktionens sekretariat) Akademiraadet Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten 1050 København K Tlf.: (kl ) Du kan læse mere om konsulentordningen, de enkelte konsulenters fagområde, betaling for bistand m.m. i håndbogen Bygge- og anlægsopgaver, som du finder på Den digitale arbejdsplads. Bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. Provstiets bygningssagkyndige. Præstegårdskonsulent for landbrug Videncentret for Landbrug Plan & Miljø, afdeling for landbruget Agro Food Park Aarhus N Tlf.: Direkte kontakt: Morten Haahr Jensen (hovedansvarlig) Tlf.: Du kan læse mere om konsulentordningen, de enkelte konsulenters fagområde, betaling for bistand m.m. i håndbogen Bygge- og Anlægsopgaver, som du finder på Den Digitale Arbejdsplads. I håndbogen kan du også hente vejledning om fremgangsmåden i de forskellige typer af byggesager, og du kan finde oplysninger om, hvilke arbejder der kræver godkendelse, og hvilke menighedsrådet selv kan beslutte at udføre. KROGH MADSENS TEGNESTUE ANSGARGADE 11, 2. SAL TV ODENSE C. TLF.:

12 Klingenberg Odense Tlf CVR Telefontid: FYENS STIFT FOLKEKIRKEN Mandag-tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Concept: JS Media Tools A/S Fyens Stift

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Fyens Stift 2013 1 Inspirationskatalog Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Et af de gennemgående temaer i det kirkelige

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Personalepolitik for præster i folkekirken

Personalepolitik for præster i folkekirken Personalepolitik for præster i folkekirken Ministeriet for Ligestilling og Kirke, maj 2012 Indhold: 1. INDLEDNING...3 1.1. PERSONALEPOLITIKKEN OG DENS FORMÅL...3 1.2. KORT OM FOLKEKIRKEN OG PRÆSTERNES

Læs mere

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

AVISEN BANKE, BANKE PÅ! ÅRSMØDE. Film er magi. GOD LEDELSE på dagsordenen MAJ

AVISEN BANKE, BANKE PÅ! ÅRSMØDE. Film er magi. GOD LEDELSE på dagsordenen MAJ ÅRSMØDE AVISEN MAJ 2015 Årsmødet holdes fredag den 29. maj - søndag den 31. maj 2015 GOD LEDELSE på dagsordenen Nyt kodeks skal sætte skub i samtalerne om god ledelse Vivi Rolskov Jensen underviser på

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN September 2011 31. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

4 Januarklummen. 6 Prædikenvejledning. 8 Rubrikker. 9 Personalia 10 Ledige stillinger. 103. årgang 11. januar 2013/1-2

4 Januarklummen. 6 Prædikenvejledning. 8 Rubrikker. 9 Personalia 10 Ledige stillinger. 103. årgang 11. januar 2013/1-2 præsteforeningens blad 2 Formanden skriver Per Bucholdt Andreasen: 2013 Et år med udfordringer 4 Januarklummen Kjeld Holm: Tro og tolerance 6 Prædikenvejledning Karin Friis Plum: Søndag septuagesima 8

Læs mere