Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27"

Transkript

1 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede og har opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD eller lignende problemstillinger. De er henvist efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Børnenes vanskeligheder kommer bl.a. til udtryk ved, at de har vanskeligt ved at planlægge og strukturere daglige gøremål - derfor er dagen synligt struktureret i gruppeordningen. Børnene kan som følge af deres vanskeligheder med koncentration og opmærksomhed have besvær ved at beherske deres impulsivitet. De sociale fællesskaber kan for mange af børnene være en udfordring, da det at udsætte egne behov ofte er en problematik for denne børnegruppe. Tilbuddet er et undervisningstilbud uden en tilknyttet fritidsdel. Der arbejdes med at børnene inkluderes i almenundervisningen i det omfang som PPR-psykologen, lærerne, lederen og forældrene skønner, at barnet vil have gavn af. Da Inklusion i almenundervisningen er højt prioriteret, tilbydes der støtte i det omfang, der skønnes at være behov for. I gruppeordningen er der fokus på det faglige såvel som det sociale og på børnenes trivsel. Vi ønsker at have et tæt samarbejde med forældrene omkring barnet. Målsætning Det langsigtede mål er at inkludere børnene i almenundervisningen i det omfang, det er muligt. For at opnå målet er det nødvendigt, at børnene udvikler deres sociale og faglige kompetencer samt redskaber således, at det bliver en succesoplevelse for barnet at blive inkluderet i almenundervisningen. For dem, hvor inklusion i almenundervisningen ikke er muligt, er det vigtigt, at de ligeledes udvikler faglige- og sociale kompetencer for at opnå en udbytterig skolegang. Placering Gr.26/27 er en afdeling under Holmegårdsskolen, med lokaler på Holmegårdsskolen på adressen Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Gruppen har hjemme i sidebygningen ved indgangen til skolegården. Der er lyse lokaler med arbejdsborde og computere til hvert barn. Der er fællesbord til samling og spisning. Der er altid to lærere tilstede i hver gruppe og altid frikvarterstilsyn. Gr. 26/27 kan kontaktes på telefon: fra på alle hverdage eller via mail på: Personalet I gruppeordningen er der tilknyttet syv lærere fordelt på de to grupper. Der er tæt samarbejde med skolens PPR-psykolog og gruppens leder. De deltager bl.a. ved lærernes fællesmøder og efter behov ved andre møder. Der samarbejdes ligeledes med tale- og hørerpædagogen. Der er tilknyttet en læsevejleder 30 timer årligt. Læsevejlederen støtter op omkring børnenes læseudvikling og vejleder lærerne i forhold til denne udvikling. Gruppen kan også benytte sig af skolens matematikvejleder. Lederen af Gr.26/27 er en del af ledelsesteamet på Holmegårdsskolen. 1

2 Alle lærerne i Gr.26/27 er uddannet folkeskolelærere eller har en relevant baggrund for at arbejde på specialområdet. For størstedelen af lærerne gælder det, at de også har undervisning i Holmegårdsskolens almene klasser. Dette har flere fordele i forhold til børnenes inklusionsperioder i almenklasserne. Lærerne i Gr.26/27 har et indgående kendskab til klasserne og lærerne på Holmegårdsskolen, hvilket giver mulighed for at udvælge den rette almenklasse for et givent barns inklusionsperiode. Ydermere har det den fordel at gruppeordningens personale har mulighed for at videregive deres særlige viden om specialområdet til almenklasserne og de øvrige lærere. Personalet i grupperne afholder ugentligt et teammøde, hvor skolens PPR-psykolog og lederen jævnligt deltager. Personalet deltager i kurser for løbende at tilegne sig redskaber og viden om det specialiserede område, herunder ADHD. Psykologfunktionen varetages af personale fra PPR. PPR-psykologen deltager i alle væsentlige møder omkring barnets udvikling og trivsel. PPR-psykologen deltager i møder, hvor planerne for børnene udarbejdes og justeres. Psykologen yder faglig og personlig supervision til de enkelte medarbejderteams. Hvis der er brug for supplerende undersøgelser eller afdækning af børns funktionsområder, sørger PPR-psykologen for dette. PPR-psykologen foretager observationer og iagttagelse af børn og deres samspil med andre børn og voksne. PPR- Psykologen medvirker, underviser og deltager i den almindelige personaleudvikling i Gr.26/27. Børnenormering Gruppeordningen er pt. normeret til 14 børn i aldersgruppen fra 6 15 år. Åbningstid: Gr.26/27 har åbent fra kl i hverdage 200 dage om året. Der er tilsyn i gr. 27 fra kl hver morgen. Gr.26/27 følger Holmegårdsskolens Ferie- og Fridagskalender. Målgruppen Børnene i Gr.26/27 er karakteriseret ved at være normaltbegavede børn med svære koncentrationsvanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD). Det betyder, at børnene har svært ved at planlægge, at fastholde sig selv og at gennemføre en handling/undervisningssekvens til afslutning. Det enkelte barn kan derudover have andre funktionsnedsættelser f.eks. sociale udfordringer. Vi arbejder hen imod, at børnene inkluderes i almenskolen i det omfang, hvor det er muligt. I tilfælde, hvor inklusion til almenskolen ikke er muligt, revisiteres børnene til Gr.26/27, en anden ungdomsuddannelse eller til andre foranstaltninger. Visitation Visitationen foregår gennem PPR s centrale visitationsudvalg. PPR-psykologen fra barnets distriktsskole/institution er ansvarlig for indstillingen til det centrale visitationsudvalg og for at indhente de nødvendige oplysninger. Grundlaget for visitationen er bl.a. en pædagogisk psykologisk vurdering med henblik på en afdækning af barnets undervisnings- og udviklingsmæssige behov. Familien inddrages i hele proceduren op til en visitation. Revisitation En gang årligt, i november-december, afholdes et revisitationsmøde, som skolens psykolog indkalder til. Her deltager børnenes forældre, kontaktlærerne og skolens psykolog. På mødet tages der stilling til, om det forsat anbefales, at barnet er indskrevet i 2

3 Gr.26/27. Beslutningen træffes på grundlag af lærernes elevplan og status i forhold til barnets faglige- og sociale kompetencer samt psykologens vurdering af barnet. Hvis det besluttes, at barnet fortsat skal gå i gruppeordningen, indstiller skolens psykolog i samarbejde med gruppens forældre, lærere og afdelingslederen, til revisitation i PPR. I sidste instans er det skolechefen, der træffer den endelige beslutning om barnets videre skolegang. Værdigrundlag for Holmegårdsskolen og gruppeordningen Gr.26/27 følger Holmegårdsskolens arbejds- og værdigrundlag, der overordnet har ordlyden: På Holmegårdsskolen lægger vi stor vægt på trivsel, høj faglighed, sundhed samt dialog og tillid. Elever, forældre, personale og ledelse er ansvarlige overfor fællesskabet og de fælles opgaver. Vi taler og behandler hinanden ordentligt. Der arbejdes ud fra systemisk tænkning og pædagogik. SPU-modellen (Systemanalyse af pædagogiske udfordringer) anvendes som analysemodel og referenceramme i arbejdet med disse perspektiver. Den pædagogiske tilgang hviler på en anerkendende pædagogik med udgangspunkt i børnenes ressourcer. Det er derfor vigtigt, at se på børnenes behov og udfordringer i forhold til det sociale og faglige i hverdagen. Det er afgørende vigtigt, at børnene føler sig velkomne, føler sig set og hørt, taget alvorligt og anerkendt. Skole/hjem-samarbejde Hvert barn får tildelt to kontaktlærere, som primært står for kontakten til hjemmet. Der er en udvidet kontinuerlig kontakt mellem hjemmet og barnets kontaktlærere. Alle børn i gruppen har en kontaktbog, som lærere og forældre skriver i efter behov. Kontaktbogen er den primære informationskilde i hverdagen. Her ud over kan forældrene følge med i Holmegårdsskolens fællesaktiviteter, fridage, ferier og særlige datoer på forældreintra. Der afholdes årligt tre skole-hjem samtaler, hvoraf det ene er et revisitationsmøde med deltagelse af PPR-psykolog. Der skrives elevplan for det enkelte barn inden hver skole/hjem-samtale. Til skole/hjem-samtalerne deltager barnet sammen med forældrene, kontaktlærerne og gerne andre voksne, der følger barnet i hverdagen f.eks. kontaktpædagogen fra fritidshjemmet. Samtalen tager udgangspunkt i elevplanen, hvor lærerne beskriver den sociale- og faglige status, samt opstiller mål for det enkelte barn. Et af målene kan f.eks. være, at barnet skal inkluderes i et eller flere fag i en almenklasse på Holmegårdsskolen. Målene evalueres løbende og ved skole/hjem-samtaler. Der afholdes årligt to forældremøder, hvor forældrene bl.a. orienteres om gruppens trivsel, pædagogiske retningslinjer, arbejdsmetoder, hverdagens rutiner og nye tiltag i gruppen. Forældrene har også mulighed for at komme med forslag til dagsordenen. Samarbejde om og forståelse for barnet prioriteres højt, og derfor lægges der vægt på, at gruppernes personale og forældre tilbydes fællesarrangementer. Her kan f.eks. en intern eller ekstern konsulent afholde et kursus, så vi har mulighed for at videreudvikle vores viden om børnenes problematikker i fællesskab. Samarbejde med andre instanser PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Skolens psykolog er PPRs repræsentant på Holmegårdsskolen. 3

4 Børnene, forældrene og personalet i gruppeordningen er jævnligt i kontakt med skolens PPR-psykolog. Bl.a. ved revisitation, visse skole/hjem-samtaler, testning og samtaler med barnet og i forbindelse med vejledning af forældre og personale. UU-center Syd Holmegårdsskolen har en uddannelsesvejleder tilknyttet, og særligt gruppeordningens udskolingsbørn kan gøre brug af dette. De ældste børn kan bl.a. få mulighed for at komme i praktik eller i brobygning på en uddannelsesinstitution. SSP SSP er samarbejdet mellem skolen, Social- og Sundhedsforvaltningen og politiet. Disse tre instanser har især et ansvar for børn og unges trivsel og opvækst. SSP samarbejdet muliggør et effektivt samarbejde for, at børn og unge ikke havner i kriminalitet og alkohol- og narkomisbrug. Lærerne kan tage kontakt til SSP gennem skolens SSP-medarbejder, hvis vi får mistanke om, at et barn er involveret i f.eks. kriminalitet, alkohol- eller narkomisbrug. Distriktsskolens fritidshjem/sfo Kontaktpædagogen fra barnets fritidshjem bliver inviteret til at deltage ved udvalgte teammøder i gruppeordningen. Børne- og Familieafdelingen I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, er der et samarbejde mellem barnets kontaktlærer og sagsbehandleren. Ligeledes kan der være et samarbejde med en støttekontaktperson eller en anden støtteforanstaltning. Udviklingsenheden i Skoleafdelingen Lærerne i gruppeordningen har mulighed for at modtage vejledning fra konsulenter fra udviklingsenheden. Begyndelsesforløb for et nyt barn i Gr.26/27 1. Skolepsykolog indstiller. Visitationsudvalget visiterer. Efter visitationen kontakter indstillende PPR-psykolog Holmegårdsskolens PPRpsykolog. 2. Gr.26/27 træffer beslutning om barnets kontaktlærere. Gr.26/27 kontakter barnets forældre, aftaler besøg i gruppen og aftaler overleveringsmøde. Forældre og barnet besøger Gr.26/27 og det videre forløb aftales. 3. Der aftales individuelle begyndelsesforløb for de enkelte børn i gruppeordningen. Skolen og barnets forældre afstemmer gensidige forventninger til det arbejde, der skal foregå, mens barnet går i Gr. 26/27. Praktiske oplysninger om skoledagen Skemaet følger tidsmæssigt Holmegårdsskolen, og der holdes frikvarter sammen med resten af skolen. Der er altid tilknyttet en lærer fra gruppeordningen som gårdvagt. Dagen er struktureret således: Der er tilsyn i indskolingsgruppen i dette tidsrum og 2. lektion Frikvarter og 4. lektion Spisepause og frikvarter lektion Der kan desuden afholdes korte pauser efter individuelt behov. 4

5 Dagligt undervises der i fem lektioner fra 8.15 til Børn, der delvist er inkluderet i almenklasserne, kan have længere skoledage. Børnene er tilknyttet forskellige fritidshjem og klubber. Der er mulighed for at få bevilget transport i forbindelse med visitationen eller revisitationen, såfremt børnene bor udenfor Holmegårdsskolens distrikt og ikke er i stand til at gå eller cykle selv. Transporten kan være enten i form af buskort eller kørsel. For at opøve børnenes selvstændighed, arbejder vi målrettet med, at børnene selv kan komme til og fra skole. Visitationsudvalget tager stilling til dette efter indstilling fra PPR-psykologen. Det pædagogiske og sociale arbejde i gruppeordningen For børnene i Gr.26/27 er det tryghedsskabende, at dagens indhold er tydeligt og synligt struktureret. Derfor er børnenes skemaer, gårdvagtsskema og lærerbesætning synliggjort i klasselokalet. Med udgangspunkt i hvert enkelt barn tager vi individuelle hensyn og differentierer undervisningen, således at den tilpasses den enkelte. Vi tilbyder børnene en struktureret og visualiseret skoledag med faste rammer. De to grupper arbejder ud fra samme arbejds- og værdigrundlag, men afhængigt af elevsammensætningen lægges der vægt på forskellige arbejdsmetoder. Det sociale arbejde vægtes højt i dagligdagen i begge grupper. Det sociale aspekt styrkes bl.a. igennem: klassemøder, social træning, individuelle mål (faglige - og sociale mål), morgensamling, belønningssystemer, individuelle samtaler med børnene og vejledning fra PPR-psykologen. Det faglige arbejde Børnene undervises i deres klassetrins fagrække. Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og potentialer, og vi fokuserer på at skabe ro og struktur omkring barnet, så rammerne for læringen er optimal. Undervisningen er alsidig og varieret, og metoderne veksler alt efter barnets behov. Der veksles bl.a. mellem fælles-, individuel- og fysisk aktiv undervisning. Alle børnene har en arbejdstation, som er indrettet efter de omgivelser, som barnet trives bedst med, når det skal arbejde individuelt med stillede opgaver - fx afskærmning. Ved fællesaktiviteter arbejder vi ved fællesbordene, i faglokalerne eller udendørs. Begge grupper har et Interaktivt Whiteboard, som ligeledes anvendes i undervisningen. Der undervises i alle klassetrinnets fag i løbet af skoleåret. Nogle fag undervises der i kontinuerligt bl.a. dansk, matematik, engelsk og idræt. Øvrige fag, f.eks. natur/teknik, kristendom og musik bliver lagt ind i skemaet som kortere og komprimerede forløb fx i faguger. I Gr.26/27 vægter vi fysisk udfoldelse højt, og vi har idræt på skemaet næsten dagligt. Faget prioriteres da de fleste af gruppens børn har et særligt behov for fysisk aktivitet i dagligdagen. Dette er bl.a. med til at udvikle børnenes motoriske færdigheder og udfoldelse sammen med andre børn i gruppen. Det sociale element styrkes også i idrætstimerne, da børnene i høj grad skal forholde sig til bl.a. regler, samspil, taktik og taber/vindermentalitet. Endvidere er der svømmeundervisning til visse alderstrin, almindeligvis på 4.- og 5. klassetrin. På Holmegårdsskolen er der årligt fire faguger af en uges varighed. I alle fagugerne omlægges skemaet, men børnenes mødetid er stadig den samme som resten af skoleåret. Fagugerne giver bl.a. mulighed for faglig fordybelse i et særligt fag eller emne og ture ud af huset. Gruppeordningen deltager i disse faguger, men uafhængigt af skolens øvrige klasser. I enkelte tilfælde kan de børn, der er tilknyttet almenklasser, inkluderes i disse klasser i fagugerne. Vi inddrager it i undervisningen på forskellig vis. Børnene har adgang til computere, som bruges i det faglige arbejde. I begge grupper har vi bl.a. mulighed for at bruge Mikroværkstedet, hvor der kan arbejdes med både matematik, engelsk og dansk. IWB- 5

6 tavlerne anvendes også som et værktøj i undervisningen fx til at visualisere morgensamlingen. De børn, der har gavn af at bruge CD-ord som arbejdsredskab, har mulighed for dette. Det faglige arbejde målsættes og evalueres i elevplanerne se afsnittet skole/hjemsamarbejde. Inklusion i almenundervisningen Det er et mål for arbejdet i Gr.26/27, at børnene, så vidt det er muligt, opnår kompetencer til at kunne inkluderes i almenundervisningen. En vigtig del af dette arbejde er et inklusionsforløb i almenundervisningen på Holmegårdsskolen. Hvis barnet har kompetencer til at indgå i almenundervisningen, tilknyttes barnet en almenklasse, som er på det tilsvarende faglige- og sociale niveau. I inklusionsforløbet følger barnet almenundervisningen i det omfang, som lærerne, PPR-psykologen, lederen og forældrene skønner, er hensigtsmæssigt for barnet. Da vi altid tager udgangspunkt i barnets kompetencer og styrker, inkluderes barnet i dét eller de fag, hvor barnet skønnes at få succesoplevelser. Forløbet omkring et barns inklusionsforløb i almenundervisningen er følgende: Beslutningen om, at et barn skal inkluderes i almenundervsiningen, tages i gr.26/27 i samråd med lærerne, PPR-psykologen, lederen og barnets forældre. Lederen informerer den pågældende klasselærer og faglærer om beslutningen. Kontaktlærerne og gruppens leder indkalder til et møde, hvor klasselærer, faglærere og kontaktlærere udveksler oplysninger om barnet og den almenklasse, som barnet skal inkluderes i. Der laves aftaler, målsætning og succeskriterier for barnet på dette møde. Barnets kontaktlærere fra gruppeordningen, og de lærere, der følger barnet i inklusionsforløbet, aftaler et møde, hvor der skal evalueres på, hvordan indkøringsperioden er forløbet. Der skal evalueres, når barnet har fulgt almenundervisningen i en periode på omkring 6-8 uger. Klasselæreren/faglæreren sørger for relevante materialer og en plads til barnet. Kontaktlæreren følger barnet fra gr. 26/27 til almenklassen og er med i undervisningen efter behov. Kontaktlærerne er i løbende kontakt med fag- og klasselærer. Der evalueres på, hvordan indkøringsperioden er forløbet, og om timeantallet og fag/fagene i almenundervisningen skal fortsætte uændret, eller om der skal reduceres eller forøges. Inklusion på distriktsskolen De børn, der efter en inklusionsperiode i en almenklasse, vurderes til at kunne inkluderes permanent, skal som udgangspunkt sluses tilbage til deres distriktsskole. Denne vurdering foregår i samarbejde mellem forældrene, kontaktlærerne, PPR-psykologen og lederen. 6

7 Inklusionen til distriktsskolen foregår således: Gr. 26/27 s lærere indkalder distriktsskolens PPR-psykolog, barnets forældre samt distriktsklassens team til et overleveringsmøde med Holmegårdsskolens PPRpsykolog og barnets kontaktlærere. På mødet lægges der en plan for inklusionen på distriktsskolen, og der aftales, hvornår barnet kan besøge distriktsklassen sammen med kontaktlæreren. Permanent inklusion i en almenklasse på Holmegårdsskolen kan forekomme i de tilfælde hvor Holmegårdsskolen, PPR-psykologen, kontaktlærerne og barnets forældre finder dette mest hensigtsmæssigt. Visioner for gruppeordningen Vi vil arbejde på at få et tættere samarbejde med børnenes fritidstilbud og med de støttepædagoger, nogle af børnene har tilknyttet i deres fritidstilbud. Vi vil have fokus på at forberede de ældste børn bedst mulig på, at kunne gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve. For de børn, hvor det på sigt vurderes at være realistisk med en permanent inklusion i almenklasse, vi vil arbejde på, at inklusionsforløb afvikles på barnets distriktsskole. 7

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Arbejdsgrundlag for heldagsskolen Springet

Arbejdsgrundlag for heldagsskolen Springet Hvidovre september 2010 Arbejdsgrundlag for heldagsskolen Springet Springet er et produkt af inklusionstanken og Springets fremmeste opgave er, at hjælpe børn og deres familier til at mestre det liv de

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Kære Læsere. Selvom Skolen på Kastelsvej er en amtskommunal folkeskole er vi forskellige fra den øvrige folkeskole le på visse punkter:

Kære Læsere. Selvom Skolen på Kastelsvej er en amtskommunal folkeskole er vi forskellige fra den øvrige folkeskole le på visse punkter: Kære Læsere Skolebestyrelsen vil med denne beskrivelse af skolen i tekst og billeder, give information om skolens hverdag og undervisning. Vi håber, at kommende forældre og andre interesserede gennem læsning

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser.

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Spjald Skole SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Indledning/baggrund Børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune udsendte et debatoplæg i forbindelse

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

www.ungdomsskolen.silkeborg.dk

www.ungdomsskolen.silkeborg.dk 10. Klasse (200) GFU (46) Ungdomsklub (13) SSP-konsulent Opsøgende team Silkeborg Ungdomsskole Pigeprojektet Step 2 Eneundervisningsforløb Højmark- Skolen (A-klasse) 31 elever Den almene undervisning (Ca.

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Inklusionscenteret for Læsning på Balleskolen byder dig velkommen i LÆS3 (i daglig tale kaldet 9D)

Inklusionscenteret for Læsning på Balleskolen byder dig velkommen i LÆS3 (i daglig tale kaldet 9D) Balleskolen Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg telefonnummer: 89 70 21 00 E-mail: balleskolen@silkeborg.dk Klasselærer: Anne Riehm Sørensen (AR) Telefon: 24 27 03 08 E-mail: anne@riehm.dk Sekundærlærer:

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Udfordringer for alle... side 06 Inklusion...

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Beskrivelse af specialklasserne

Beskrivelse af specialklasserne Beskrivelse af specialklasserne Tema Organisering Grundoplysninger Specialklasserne på Holme skole er i princippet aldersmæssigt fordelt over alle årgange på 6 klasser. Vi har for tiden tre 4. klasser

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Lemvig kristne Friskole Skoleåret 2012-2013

Lemvig kristne Friskole Skoleåret 2012-2013 Evaluering af skolens samlede undervisning Følgende er Lemvig kristne Friskoles (LKF) evaluering af dennes samlede undervisning, sådan som det foreskrives i henhold til friskolelovens 1.b og 1.c. Evalueringen

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Velkommen til Herlev Byskole SFO

Velkommen til Herlev Byskole SFO Velkommen til Herlev Byskole SFO Telefon Elverhøj: 4452 5760 Engen: 4452 5767 Side 1 Velkommen til SFO på Herlev Byskole Vi byder dig velkommen som forælder til SFO på Herlev Byskole. Vi håber, at du i

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL DET VIL VI Vores mål er, at den enkelte elev bliver bedre til at agere normalt i situationer og sammenhænge, hvor det giver problemer, når eleven ikke

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Frederikshøj 30.09.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Frederikshøj 30.09.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Frederikshøj 30.09.2015 Lovgrundlag for tilsyn 02-10-2015 Sagsnr. 2015-0019449

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling Sankt Helene Skole SkoIestart og indskoling På Sankt Helene Skole har vi rullende skolestart og aldersblandet undervisning i indskolingen. Formålet er at skabe bedre læring og trivsel. Indskolingen omfatter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast Placering Tingagerskolen har to mulige lokaler. Tilbudet placeres i første omgang på Tingagerskolen/ Ikke stedmæssigt forankret, opstart med beliggenhed på Tingagerskolen, men med mulighed for placering

Læs mere

Metroen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Metroen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Metroen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Metroen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Frejlev Skole. I

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud Beskrivelse af målgruppen: Til U&B-afdelingen visiteres normaltbegavede elever med svære personligheds- og kontaktmæssige vanskeligheder, som kræver længerevarende

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen SFO Myretuen SFK Den Gule Drage Toftevangskolen 2011-12 Indholdsfortegnelse Indledning. side 3 Sammenhæng i børnenes opvækst og skoleforløb side 3

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Kvalitet i inklusion Beskrivelse og evaluering af et inklusionsprojekt. Joan Thomsen, pædagogisk vejleder Lone Udengaard, udviklingskonsulent

Kvalitet i inklusion Beskrivelse og evaluering af et inklusionsprojekt. Joan Thomsen, pædagogisk vejleder Lone Udengaard, udviklingskonsulent Kvalitet i inklusion Beskrivelse og evaluering af et inklusionsprojekt. Joan Thomsen, pædagogisk vejleder Lone Udengaard, udviklingskonsulent Kvalitet i inklusion Det kommunale inklusionsprojekt Krabbeshus

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive Oplysningsmappe Skoleåret 2013-2014 Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive 9915 3430 Centerklasserne 9915 3400 Ådalskolen Fax: 9915 3415 E-mail: anel@skivekommune.dk 1 Index: Index: 2 Ledelse:

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Elevernes alsidige udvikling.

Elevernes alsidige udvikling. Elevernes alsidige udvikling. Før børnehaveklassen Møder med forældre Alsidig udvikling Andre aktiviteter Andet Møde med kommende mulige Brobygning. forældre (november): ¾-parts samtaler. Læsning Gensidige

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Årsmøde 2013/14 Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Dagsorden for årsmødet (18:00 20:30) Intro og velkomst (5 minutter) Årsberetning ved formand (10 minutter) Ny folkeskolereform hvordan bliver

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Mål & Indholdsbeskrivelse 2014 / 2015 Skibbyssen Skolefritidsordning på Marbækskolen Frederikssund kommune.

Mål & Indholdsbeskrivelse 2014 / 2015 Skibbyssen Skolefritidsordning på Marbækskolen Frederikssund kommune. Mål & Indholdsbeskrivelse 2014 / 2015 Skibbyssen Skolefritidsordning på Marbækskolen Frederikssund kommune. 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Frederikssund Kommunes Vision... 5 2.1 Overordnede

Læs mere

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Statisk/dynamisk årsplan Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN - De indholdsmæssige dimensioner Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilbuddets navn: Entreen Dato for tilsyn: 01.06.2015 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne

Læs mere

Skole/hjem samarbejde på Engstrandskolen

Skole/hjem samarbejde på Engstrandskolen Skole/hjem samarbejde på Engstrandskolen Indhold Engstrandskolens principper for skole/hjem samarbejde Skole/hjem samtaler Skole/hjem aktiviteter for hele skolen Skole/hjem aktiviteter for den enkelte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Hverdagen i SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse

Hverdagen i SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse Hverdagen i SPORTSKLASSERNE Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE Holstebro Elitesport Talent Sport Uddannelse Hols Indledning Denne folder er lavet primært som generel info til alle med interesse i

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere